KL s vejledning. om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Jf. Lov om social service, 95 og 96

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KL s vejledning. om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Jf. Lov om social service, 95 og 96"

Transkript

1 KL s vejledning om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Jf. Lov om social service, 95 og 96 Marts

2 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Borgerstyret personlig assistance Målgrupper Servicelovens Servicelovens 96, stk Servicelovens 95, stk Servicelovens 95, stk Hvad dækker hjælpen? Hvor dækker hjælpen? Personlig assistance på arbejdet Specialpædagogisk støtte SPS Hvis borgeren indlægges på sygehus Hvornår bruges hvilken paragraf? Bevilling, tilskud og opfølgning Tilrettelæggelse af sagsbehandlingen Vurdering af borgerens funktionsevne Arbejdsleder- og arbejdsgiveransvaret Arbejdslederopgaver Arbejdsgiveropgaver Udmåling af timer Udmåling af timer efter Udmåling af timer efter Respiratorbistand Beregning af tilskud Fastlæggelse af kommunalt serviceniveau Tilbud om kommunal lønadministration Udgifter til arbejdsgiveromkostninger Budget Udbetaling af tilskud Flytning over kommunegrænser Dødsfald Regnskab Løbende regulering af udbetalinger Kontrol Tilbagebetaling Opfølgning Tilsyn Frakendelse 31 1

4 4. Kommunens rådgivningsforpligtelse Arbejdsgiverforpligtelser CVR-nummer Forsikringer Arbejdsskadeforsikringen Erhvervsansvarsforsikring Rejseforsikring Arbejdsmiljø Handicaphjælperens arbejdsopgaver Arbejdsmiljøloven Arbejdstidsdirektivet Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelsesbevis Løn Arbejdstid, arbejdstidsbestemte tillæg og anciennitet Pension Ferie Sygdom Barns 1. og 2. sygedag Barsel Ophør af ansættelsesforholdet Betaling for 1., 2.og 3. ledighedsdag Erstatningskrav mod borgeren Oversigt over relevante love og regler og links til mere information51 2

5 1. Indledning Den sociale lovgivning giver mulighed for, at kommunen kan bevilge borgerstyret personlig assistance (BPA) til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med hjælpen er, at den pågældende kan leve et så almindeligt liv som muligt. Reglerne om BPA følger af Lov om social service, 95-96c. Reglerne trådte i kraft i 2009 og afløser de tidligere regler om handicaphjælperordninger. De nye regler medfører en række ændringer, som kommunen skal være opmærksomme på, når en borger visiteres til BPA. En væsentlig ændring er, at borgere, som visiteres til BPA kan vælge at overføre tilskuddet til BPA til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, der herefter er arbejdsgiver i ansættelsesretlig forstand. I givet fald skal borgeren (eller tilskudsmodtageren, jf. servicelovens 95, stk.3.) kunne være arbejdsleder for handicaphjælperne. Den 1. juli 2009 trådte en ny bekendtgørelse (udmålingsbekendtgørelsen) i kraft, som udstikker rammerne for, hvordan kommunerne skal udmåle tilskuddet til at dække de nødvendige omkostninger, som indgår i BPA, herunder bl.a. omkostninger til handicaphjælpernes løn, herunder bl.a. tidsog stedbestemte tillæg, pension og andre afledte omkostninger. KL har udarbejdet denne vejledning om BPA for at imødekomme kommunernes behov for rådgivning og information om BPA. Vejledningen er primært tiltænkt medarbejdere i kommunerne, der skal bevillige disse ordninger og rådgive handicappede borgere om ordningerne. Vejledningen er alene KL s bud på, hvordan kommunerne skal fortolke og administrere disse ordninger, herunder rådgive om borgerens rolle som arbejdsleder og arbejdsgiver. Denne vejledning er afgrænset til BPA-ordninger, der bevilliges efter servicelovens 95, stk. 2, stk. 3 og 96. Vejledningen indeholder ikke en udtømmende gennemgang af alle elementer omkring bevilling af ordningerne og omkring ansættelsesforhold. Vi har valgt at koncentrere vejledningen om de emner, der hyppigst stilles spørgsmål til. I Socialministeriets vejledning til serviceloven nr. 3, Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier, pkt. 184, henvises til KL s vejledning om administration af borgerstyret personlig assistance. KL skal gøre opmærksom på, at hjælp til dækning af nødvendige merudgifter til 3

6 ansættelse af en hjælper efter servicelovens 41 (aflastning) sker på andre vilkår end hjælp efter Bagerst i vejledningen, afsnit 6, er der en oversigt over relevante love og regler og links til mere information. Generelt kan der henvises til Socialministeriets vejledning om BPA (Vejledning nr. 94 af 10. november 2009), herefter kaldet Socialministeriets vejledning. Socialministeriets vejledning er grundig og erstatter de tidligere vejledninger til servicelovens Flere kommuner har udarbejdet retningslinjer for, hvordan BPA bør fungere. Der er forskel på, hvordan retningslinjerne bruges fra kommune til kommune, og der kan være variationer inden for den enkelte kommune. Disse variationer vil altid være der, fordi borgerne er forskellige og har forskellige behov. Retningslinjerne er generelle, fordi de ikke skal kollidere med den individuelle planlægning, og den frihed og fleksibilitet, som er ordningernes omdrejningspunkt. BPA giver mulighed for vidtstrakt selvstændighed og indflydelse på eget liv for personer, som er afhængige af hjælp og støtte fra andre i de fleste af døgnets timer. Ordningernes specielle organisering er deres styrke, men samtidig også udfordring. Det kræver en stor indsats af især borgeren, men også af handicaphjælpere og kommunen at få en ordning til at fungere efter intentionen. Udfordringen for kommunerne er at balancere mellem at give borgeren den frihed, som ordningen lægger op til ved, at borgeren selv er arbejdsleder og evt. arbejdsgiver, samtidigt med at kommunen har et ansvar for, at borgeren får den rette hjælp og er vejledt tilstrækkeligt om ordningens konsekvenser. Dette ansvar kan kommunen efterleve gennem en god sagsbehandlingspraksis for sagsoplysning, udmåling, rådgivning, opfølgning og tilsyn med ordningerne. For at støtte op om kommunernes sagsbehandling vedr. BPA har KL oprettet en dialogportal, som er åben for kommunale sagsbehandlere. På dialogportalen kan sagsbehandlere fra kommunen udveksle erfaringer på tværs og bede om gode råd. KL vedligeholder portalen, og besvarer også spørgsmål. Link til portalen findes bagest i vejledningen. Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) og KL udbyder også løbende kurser for kommunale sagsbehandlere, visitatorer mv. Kurserne har fokus på sagsbehandling, visitation og udmåling af hjælp til BPA. Link til COK findes bagest i vejledningen. 4

7 2. Borgerstyret personlig assistance Borgerstyret personlig assistance ydes som et tilskud til ansættelse af handicaphjælpere. Når borgeren får BPA efter 95 stk. 1 og 2 og 96, stk. 1 og 3, er det borgeren selv, der vælger de personer, som skal udføre hjælpen. Det medfører, at borgeren med BPA får en unik mulighed for selv at tilrettelægge, hvordan hjælpen skal gives, og hvem der skal levere hjælpen. Det stiller samtidig også store krav til borgerens evne til at kunne styre og organisere hjælpen. Derfor et det en forudsætning for at kunne få hjælp efter 95, stk. 1 og stk. 2 og 96, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for handicaphjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for handicaphjælperne, medmindre borgeren indgår aftale med en nærstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for handicaphjælperne. I afsnit 3.2. gennemgås nærmere, hvad arbejdsleder- og arbejdsgiveropgaverne omfatter. Når hjælpen ydes efter 95, stk. 3, skal borgeren ikke kunne fungere som arbejdsleder eller arbejdsgiver. Kommunen kan yde hjælp efter 95, stk. 3, når kommunen har vurderet, at borgeren har en nærtstående, der både kan og vil kunne fungere som arbejdsleder og evt. arbejdsgiver for handicaphjælperne Målgrupper Målgruppen for BPA er voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som er fyldt 18 år. Der er ingen øvre aldersgrænse. Hjælpen kan gives til såvel pensionister som ikke-pensionister. Ifølge Socialministeriets vejledning, pkt. 8 kan der normalt ikke ydes kontant tilskud til ansættelse af handicaphjælpere efter 95 og 96, når modtageren bor på plejehjem, i plejeboliger, botilbud eller lignende Servicelovens 96 Kommunen skal ifølge 96 tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som et tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af handicaphjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte, som muliggør et så selvstændigt liv som muligt. Bestemmelsen dækker dermed en personkreds, som er mere afgrænset end personkredsen i en række af de øvrige bestemmelser i serviceloven. 5

8 Personkredsen omfatter som udgangspunkt personer, som i høj grad er afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner og som har et omfattende behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk bistand. Der er ikke krav om, at borgeren skal have særlige funktionsnedsættelser for at kunne få BPA. Socialministeriets vejledning nævner, at det altid vil bero på en konkret og individuel vurdering, om borgeren er omfattet af personkredsen og opfylder betingelserne for at modtage BPA. Borgere, der modtager hjælp efter 96, kan derfor både være borgere med en fysisk funktionsnedsættelse og herunder også respiratorbrugere, men der kan også være tale om borgere med hjerneskade, sensoriske eller kognitive funktionsnedsættelser mv. Når kommunen skal vurdere, om en borger er i målgruppen for BPA efter 96, er det vigtigt at kommunen sætter fokus på borgerens samlede livssituation, ressourcer og ønsker. Borgerens mulighed for at bestemme over eget liv skal være i fokus. BPA skal tilpasses borgerens ønsker og behov, så vedkommende kan fastholde eller opbygge et selvstændigt liv, fx med uddannelse, job, familie eller børn Servicelovens 96, stk. 3. Pr. 1. januar 2009 har kommunen fået en ny mulighed for at tilbyde BPA til borgere, der normalt ikke er omfattet af personkredsen for hjælp efter 96. Hjælp efter 96, stk. 3 er relevant, når kommunalbestyrelsen vurderer, at BPA er den bedste mulighed for at yde en sammenhængende og helhedsorienteret hjælp til borgeren. Det kan eksempelvis være borgere, der ikke har helt så omfattende og sammensat et hjælpebehov, som det forudsættes efter 96, stk. 1. For at kunne få hjælp efter 96, stk. 3., skal borgeren kunne varetage arbejdslederopgaverne. Borgeren skal desuden kunne varetage arbejdsgiveropgaverne, medmindre borgeren vælger at overføre tilskuddet til en nærtstående, forening eller privat virksomhed Servicelovens 95, stk. 2 Ifølge servicelovens 95, stk. 2 har personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt ret til at vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager. 6

9 Bestemmelsen er rettet mod personer, der, selv om de har et stort hjælpebehov, ikke har et så omfattende og sammensat hjælpebehov, som forudsættes efter servicelovens 96. Borgeren skal desuden have behov for hjælp efter servicelovens 83 og 84, det vil sige personlig og praktisk hjælp og/eller aflastning og afløsning. Der kan også være tale om borgere, som har et omfattende behov for personlig og praktisk hjælp, men hvor behovet for ledsagelse uden for hjemmet er begrænset og kan dækkes gennem en ledsageordning efter servicelovens Servicelovens 95, stk. 3. Selvom en borger opfylder kriterierne for at få hjælp efter 95, stk. 2, kan kommunen i helt særlige tilfælde beslutte, at borgeren fortsat skal have naturalhjælp, det vil sige hjælp efter 83-84, jf. servicelovens 95, stk. 3. Ifølge 95, stk. 3 kan kommunen desuden beslutte at udbetale tilskuddet til ansættelse af handicaphjælpere til en nærtstående, hvis den nærtstående kan og ønsker at påtage sig denne opgave. Det er kommunen, der vurderer, om denne mulighed er relevant. I givet fald er det den nærtstående, som skal kunne fungere som arbejdsleder og evt. arbejdsgiver for handicaphjælperne, og ikke den person, der skal have hjælpen. De hensyn, der kan tale for at kommunen vælger at udbetale tilskuddet til en nærtstående er fx, at familien kan fungere så normalt som muligt, på trods af et stort behov for hjælp og pleje. Socialministeriets vejledning nævner, at følgende personer normalt anses for at være nærtstående: ægtefælle, samlever, forældre, søskende samt andre, som har et nært forhold til den pågældende borger Hvad dækker hjælpen? BPA efter 95 dækker personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, aflastning og/eller afløsning. De opgaver, som handicaphjælperen/handicaphjælperne skal løse for borgeren svarer således til den støtte, som borgeren er berettiget til jf. servicelovens 83 og 84. Borgeren (eller tilskudsmodtager, jf. 95, stk. 3) kan vælge, at nogle af opgaverne skal løses af kommunens hjemmepleje/frit valgs leverandører. BPA efter 96 dækker i udgangspunktet alle borgerens behov for personlig og praktisk hjælp, overvågning og/eller ledsagelse. Borgeren kan vælge, at 7

10 nogle af opgaverne skal løses af kommunens hjemmepleje/frit valgs leverandører. Borgere, som er i målgruppen for BPA, kan have behov for hjælp til mange eller mere spredte opgaver i løbet af døgnet. Det kan være nødvendigt, at handicaphjælperne er til stede på bestemte tidspunkter, i forhold til at få borgerens dagligdag til at fungere i forhold til børn, arbejdsliv, herunder sikkerhed for overholdelse af mødetider, uddannelse, fritidsliv mv. Det kan være vanskeligt at afgrænse i praksis, præcis hvilke arbejdsopgaver, som handicaphjælperne skal udføre for borgeren. Hvis borgeren fx har et betydeligt bevægehandicap, kan vedkommende have behov for hjælp til at løse mange store og små praktiske arbejdsopgaver i løbet af døgnet. Dertil kommer den personlig hjælp og pleje og evt. overvågning. Det er vigtigt, at kommunen er opmærksom på, at BPA er en handicapkompenserende ydelse. Handicaphjælperne skal derfor ikke løse arbejdsopgaver på vegne af borgeren, men for og sammen med borgeren. Borgeren kan fx ikke sætte handicaphjælperne til at lufte hunden eller passe børnene, uden at borgeren så vidt muligt selv er med Hvor dækker hjælpen? BPA efter 95 dækker hjælp i tilknytning til hjemmet, svarende til de arbejdsopgaver, som også udføres af hjemmeplejen for borgere, som er visiteret til personlig og praktisk hjælp jf. servicelovens 83. Borgeren kan derfor ikke anvende timerne til fx ledsagelse eller hjælp i forbindelse med rejser udenfor Danmark. Borgeren kan efter aftale med kommunen godt medbringe handicaphjælperne i forbindelse med ferie i Danmark, fx i sit sommerhus. Borgere, som er bevilget og modtager hjælp efter 95, er berettiget til personlig og praktisk hjælp fra en anden kommune, hvor borgeren midlertidigt opholder sig, fx hvis vedkommende holder ferie i sit sommerhus eller lign. Dette følger af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven), 9 b. BPA efter 96 dækker både hjælp i og udenfor hjemmet, herunder ledsagelse generelt. Hjælpen dækker således en bredere vifte af ydelser end hjælp efter 95. Det kan være at løse opgaver i hjemmet sammen med og for borgeren, fx i relation til rengøring, madlavning, læsning, styre PC, personlig pleje, mv. samt ledsagelse ud af huset, fx kørsel til og fra arbejde, indkøb, familiebesøg, rejser, kulturelle oplevelser, mv. 8

11 BPA efter 96 kan medtages på rejser til udlandet. Dette følger af bekendtgørelse om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet (udlandsbekendtgørelsen), 1, stk. 2. På midlertidige udlandsrejser på op til en måned kan borgeren tage sine handicaphjælpere med, uden at ansøge kommunen herom. Kommunen skal være opmærksom på, at borgere, som er i målgruppen for BPA ofte også er berettiget til forskellige former for støtte efter arbejdsmarkeds- og uddannelseslovgivningen. Kommunen skal være opmærksom på de begrænsninger, som supplerende hjælp medfører for udmålingen af hjælp til BPA. De tilgrænsende støttemuligheder gennemgås kort nedenfor. For mere information om ordningerne henvises til de relevante ministerier og styrelsers hjemmesider se oversigt bagest i vejledningen Personlig assistance på arbejdet Det er ikke hensigten, at BPA skal ydes som hjælp til at varetage arbejdsfunktioner. En sådan hjælp skal ydes efter Beskæftigelsesministeriets lovgivning om personlig assistance. Det er kommunens jobcenter, der bevilger og administrerer personlig assistance til handicappede i erhverv. Borgere, som i arbejdstiden har behov for pleje- og/eller overvågning, skal have disse behov dækket efter reglerne om BPA. Den samme handicaphjælper kan i praksis godt være ansat både som personlig assistent for en borger i arbejdstiden efter beskæftigelsesministeriets regler og som handicaphjælper jf. BPA. Hvis en borger har behov for en sådan løsning, kræver det samarbejde mellem jobcenteret og sagsbehandler i socialforvaltningen. Parterne skal i samarbejde med borgeren aftale, hvor mange timers hjælp borgeren skal have til henholdsvis at dække behovet for personlig assistance på arbejdet og til at dække pleje, overvågnings- og ledsagebehov Specialpædagogisk støtte SPS Det er ikke hensigten, at der via BPA skal ydes støtte til at borgeren kan gennemføre en uddannelse. En sådan hjælp skal ydes efter Undervisningsministeriets regler om specialpædagogisk støtte SPS. SPS ydes til studerende, som er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Det er SU-styrelsen, der bevilger og administrerer SPS. 9

12 En studerende, som får SPS, skal have dækket pleje, overvågnings- og ledsagebehov efter reglerne om BPA, mens vedkommende er i gang med sin uddannelse og er på uddannelsesstedet. Den samme handicaphjælper kan i praksis godt være ansat både til at yde SPS efter Undervisningsministeriets regler og som handicaphjælper jf. BPA for en borger under uddannelse. Hvis en borger har behov for en sådan løsning, kræver det samarbejde mellem SU-styrelsen og sagsbehandler i socialforvaltningen. Parterne skal i samarbejde med borgeren aftale, hvor mange timers hjælp borgeren skal have til henholdsvis at dække behovet for SPS under uddannelse og til at dække pleje, overvågnings- og ledsagebehov Hvis borgeren indlægges på sygehus Som udgangspunkt er serviceloven subsidiær i forhold til hjælp efter anden lovgivning, der opfylder samme mål. Dvs. at hjælp som ydes i forbindelse med et sygehusophold går forud for den hjælp, der ydes efter servicelovens regler om BPA. Socialministeren har i et svar til Folketingets socialudvalg udtalt, at der intet er til hinder for, at der kan ydes hjælp efter 96 i forbindelse med indlæggelsen. Kommunen skal dog føre tilsyn med, at de behov, som dækkes af ydelsen ikke i forvejen ydes fx som led i et sygehusophold Hvornår bruges hvilken paragraf? Nedenstående skema giver et overblik over, hvornår hhv. 96 og 95, stk. 2 anvendes: Tabel 1: Sammenstilling af 95, stk. 2 og 96. Servicelovens 96 Servicelovens 95, stk. 2 Formål med Formålet med reglerne om BPA er at skabe grundlag for reglerne fleksible ordninger. Borgere, der kan og ønsker at modtage tilskud til selv at ansætte handicaphjælpere, får tilbudt en ordning, der tager udgangspunkt i borgerens selvbestemmelse, og som dermed kan tilpasses borgernes ønsker og behov, så personer med omfattende funktionsnedsættelser kan fastholde eller opbygge et selvstændigt liv. Formålet er samtidig, at der skabes mulighed for helhedsorienteret hjælp for borgere med et omfattende hjælpebehov. Formål med Hjælpen skal gøre borgeren i Hjælpen skal gives som 10

13 hjælpen stand til at kunne opbygge eller fastholde et selvstændigt liv med mulighed for deltagelse i samfundslivet. supplerende hjælp til opgaver, som modtageren er ude af stand til eller kun meget vanskeligt kan udføre på egen hånd. Hjælpen skal gives og tilrettelægges i nært samarbejde med modtageren og støtte denne i at vedligeholde eller genvinde et fysisk eller psykisk funktionsniveau. Målgruppe Behov for hjælp Ledsagelse Arbejdslederrolle Arbejdsgiverrolle Borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlig støtte, herunder bl.a. til pleje, overvågning og/eller ledsagelse. Borgere med massive og sammensatte hjælpebehov 96 dækker borgerens behov i og uden for hjemmet. Pleje og hjælpebehovet kan som udgangspunkt ikke kunne dækkes efter reglerne om personlig hjælp, omsorg og pleje mv. jf Borgerens behov for hjælp uden for hjemmet må ikke kunne dækkes ved en ledsageordning efter 97. Borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt. Borgeren har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Der er alene tale om hjælp efter 83 og dækker borgerens behov i hjemmet. Borgerens behov for aktiviteter kan dækkes ved en ledsageordning efter 97. Borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for handicaphjælperne. Borgeren kan fungere som arbejdsgiver for handicaphjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet 11

14 overføres til den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for handicaphjælperne i ansættelsesretlig forstand. Målgruppen for 95, stk. 3 er den samme som for 95, stk. 2. Forskellen er, at kommunen kan vælge at yde hjælpen efter 95, stk. 3, når kommunen vurderer, at borgeren hverken kan udfylde arbejdsleder- eller arbejdsgiverrollen. Kommunen kan beslutte at yde hjælpen som naturalhjælp eller yde tilskud til en nærtstående, som kan og vil påtage sig selv at yde hjælpen eller at være arbejdsleder for en eller flere handicaphjælpere. Kommunen skal i den forbindelse foretage en vurdering af borgerens situation, og herunder muligheden for selvstændig livsførelse, boligforhold, adgangsforhold og netværksressourcer. Den nærtstående skal kunne fungere som arbejdsgiver for handicaphjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for handicaphjælperne i ansættelsesretlig forstand. 12

15 3. Bevilling, tilskud og opfølgning Når kommunen skal bevilge en BPA, skal kommunen tage stilling til en lang række forhold, herunder vurdering af borgerens ressourcer og behov for hjælp, udmåling af timer til hjælp, udmåling af tilskud, fastlæggelse af budget, regnskab, opfølgning og tilsyn. De forskellige forhold gennemgås i dette afsnit af vejledningen Tilrettelæggelse af sagsbehandlingen Når en borger søger om BPA, eller når kommunen vurderer, at en borger er indenfor målgruppen for BPA, er det vigtigt, at kommunen følger en veltilrettelagt procedure for sagsbehandlingen. Proceduren skal sikre, at sagen er tilstrækkeligt oplyst og at afgørelsen i sagen er korrekt, samt sikre borgerens retssikkerhed. En veltilrettelagt procedure kan styrke samarbejdet med borgeren, og kan gøre det lettere for kommunen at dokumentere grundlaget for kommunens afgørelse, når borgeren bevilges eller får afslag på BPA. Sagsbehandlingens kvalitet har også betydning for kommunens senere arbejde med at følge op på sagerne og evt. håndtere klager fra borgerne. Kommunen skal i forbindelse med ansøgning om og bevilling af BPA være opmærksom på, at der er fastlagt en række krav til sagsbehandlingen i både serviceloven, retssikkerhedsloven og forvaltningsloven. Det gælder bl.a. følgende krav: Indhentning af nødvendige oplysninger, retssikkerhedslovens kapitel 3 a Tilbud om udarbejdelse af handleplan, servicelovens 141 Brugerinddragelse, retssikkerhedslovens 4, Partshøring forud for afgørelse om bevilling, forvaltningslovens 19 Begrundelse for afgørelsen, forvaltningslovens 22 Klagevejledning, forvaltningslovens 25 Af 141 i serviceloven fremgår det, at kommunen skal tilbyde at udarbejde en handleplan, når hjælpen ydes til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Da målgruppen for BPA er personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal kommunen tilbyde modtagere af BPA en handleplan. KL har for at tydeliggøre brugen af handleplaner udarbejdet en pjece om brugen af handleplaner Rart at vide om handleplaner, som findes på KL s hjemmeside under rubrikken Social service. 13

16 Vurdering af borgerens funktionsevne En god procedure for sagsbehandling i forbindelse med bevilling af BPA bør tage udgangspunkt i et møde med borgeren. En række kommuner har gode erfaringer med at arrangere hjemmebesøg hos borgeren. I besøget deltager borgeren, borgerens sagsbehandler fra handicapafdelingen, en visitator fra kommunens pleje- og omsorgsafdeling (ældreservice), og evt. en bisidder. Til mødet fremlægger borgeren sine ønsker og behov. Sagsbehandler og visitator tager stilling til og vurderer borgerens funktionsevne, hvilke ressourcer, funktionsnedsættelser og ønsker borgeren har og hvilket behov for kompensation, dette medfører for borgeren. Det kan desuden være relevant at inddrage fornøden sagkundskab med kendskab til formålet og funktionen med BPA. Der findes forskellige metoder til at vurdere borgerens funktionsevne. Et eksempel er ICF International Classification of Functioning, Disability and Health. ICF er udviklet af Verdenssundhedsorganisationen WHO under FN. ICF ligger bl.a. til grund for vurderingen af borgerens funktionsevne i visitationsværktøjet Fælles Sprog II, funktionsevnemetoden og den udredningsmetode, der er under udvikling i digitaliseringsprojektet på voksenhandicapområdet (DHUV). Det er vigtigt, at den valgte metode for at vurdere borgerens funktionsevne giver et godt grundlag for vurdering af, om borgeren er i målgruppen for BPA, hvad borgeren har behov for hjælp til, og om borgeren kan leve op til de krav, der stilles for at kunne få BPA herunder at være arbejdsleder og evt. arbejdsgiver for sine handicaphjælpere. Et referat af mødet kan efterfølgende med fordel sendes til borgeren, så denne har mulighed for at kommentere det grundlag, som sagsbehandler og visitator efterfølgende anvender til at udmåle borgerens behov for hjælp Arbejdsleder- og arbejdsgiveransvaret Det følger af servicelovens 95, stk. 4 og 96, stk. 2, at borgeren eller tilskudsmodtageren (jf. 95, stk. 3) som minimum skal kunne fungere som arbejdsleder for sine handicaphjælpere. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for handicaphjælperne, medmindre borgeren indgår aftale med en nærstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for handicaphjælperne. 14

17 Borgeren eller tilskudsmodtageren kan vælge at være både arbejdsleder og arbejdsgiver, svarende til vilkårene for handicaphjælperordninger før 1. januar I så fald skal borger/tilskudsmodtager kunne varetage begge roller og de arbejdsopgaver, der følger deraf. Borger eller tilskudsmodtager kan ikke pålægges at være arbejdsgiver. Det er vigtigt, at kommunen er opmærksom på, at der med regelændringerne i 2009 ikke er indført skærpede krav til, hvilke opgaver en borger skal kunne løfte for at kunne få en BPA. Tværtimod er det sket en lempelse, i og med, at borgeren kan fravælge at varetage arbejdsgiveransvaret. I Socialministeriets vejledning, punkt 9 er det beskrevet, at kommunen har mulighed for at bevilge BPA til en borger/tilskudsmodtager med det forbehold, at vedkommende skal overdrage arbejdsgiveransvaret til en tredje part det vil sige en nærtstående, virksomhed eller forening. Dette kan være relevant, hvis kommunen vurderer, at borger eller tilskudsmodtager ikke har ressourcer til at varetage arbejdsgiverrollen. Det skal i denne forbindelse understreges, at det ikke er et krav for at kunne varetage arbejdslederrollen, at borgeren skal kunne kommunikere verbalt med handicaphjælperne. I forbindelse med behandlingen af borgerens sag, er det vigtigt, at kommunen er opmærksom på, om borgeren kan hjælpes til at kunne være arbejdsleder, arbejdsgiver eller begge dele. Det kan fx ske ved at borgeren får rådgivning, kurser eller socialpædagogisk bistand, som sikrer den fornødne forståelse for og træning i opgaverne. I afsnit og nedenfor gennemgås nærmere, hvad arbejdsleder- og arbejdsgiveropgaverne som udgangspunkt omfatter, herunder hvilke arbejdsgiveropgaver, en borger kan overdrage til en nærtstående, en privat virksomhed eller en forening Arbejdslederopgaver Arbejdslederansvaret indebærer en række opgaver for borgeren. Hensigten er, at borgeren/tilskudsmodtageren får så stor indflydelse som muligt indenfor gældende arbejdsretlige regler i forhold til at tilrettelægge handicaphjælpernes opgaveløsning. Arbejdslederens ansvar omfatter følgende opgaver, jf. Socialministeriets vejledning, punkt 10: Varetage arbejdsplanlægning sammen med og for handicaphjælperne. Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce. 15

18 Udvælge handicaphjælpere, herunder at varetage ansættelsessamtaler. Varetage oplæring og daglig instruktion af handicaphjælperne. Afholde personalemøder med handicaphjælperne. Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Borgeren vil dog i helt særlige tilfælde, som fx hvor der er tale om en usikker borger eller en borger, der ikke tidligere har haft en BPA-ordning, kunne aftale med virksomhed, forening eller nærtstående, at virksomheden/foreningen/nærtstående bistår borgeren med nogle af disse opgaver. Kommunen bør i den forbindelse overveje, hvordan det sikres, at borgeren får den fornødne vejledning, støtte, oplæring og træning i de opgaver, der er forbundet med at være arbejdsleder. Nogle kommuner støtter borgeren i at beskrive og løse de enkelte arbejdsopgaver. Borgeren kan også med fordel inddrage evt. pårørende i, hvordan de skal løse arbejdsopgaverne. Indholdet i de forskellige arbejdsopgaver beskrives nærmere i nedenstående tabel. Når der henvises til arbejdslederen menes enten borgeren selv, når hjælpen ydes efter 95, stk. 2 eller 96 stk. 1. og stk. 3, eller tilskudsmodtageren jf. 95, stk. 3. Tabel 2: Arbejdslederens arbejdsopgaver Arbejdsopgave Indhold Arbejdsplanlægning Arbejdsplanlægningen indebærer bl.a. at lægge vagtplaner, aftale mødetider, længde af vagter, mv. sammen med og for handicaphjælperne. Daglig instruktion Arbejdslederen skal kunne instruere handicaphjælperne i, hvilke arbejdsopgaver, de skal udføre for og sammen med arbejdslederen. Jobbeskrivelse Jobopslag/jobannonce Udvælge handicaphjælpere Arbejdslederen skal kunne beskrive, hvilke jobfunktioner handicaphjælperen skal kunne dække fx at kunne køre bil, varetage personlig pleje, løse praktiske opgaver i og udenfor hjemmet, yde sekretærbistand, osv. Arbejdslederen skal kunne beskrive, hvad et stillingsopslag eller en jobannonce efter handicaphjælpere skal indeholde. Arbejdslederen skal kunne rekruttere og udvælge, hvilke handicaphjælpere, vedkommende ønsker at ansætte, i særlige tilfælde med bistand fra arbejdsgiveren eller pårørende, fx hvor kommunikation er vanskelig 16

19 Ansættelsessamtaler Oplæring Personalemøder MUS Arbejdslederen skal kunne gennemføre ansættelsessamtaler med ansøgere, evt. med hjælp fra en tolk. Arbejdslederen skal i forlængelse af den daglige instruktion også kunne lære nye handicaphjælpere op. Dette kan fx ske ved at en ny handicaphjælper deltager i et antal følvagter sammen med en erfaren handicaphjælper. Arbejdslederen skal kunne afholde personalemøder med sine ansatte. Arbejdslederen aftaler nærmere med sin kommune, hvor ofte der er behov for at afholde personalemøder, og om arbejdsgiveren evt. skal deltage i personalemøderne. Arbejdslederen skal kunne afholde medarbejderudviklingssamtale (MUS) med sine ansatte. Arbejdslederen aftaler nærmere med sin kommune, hvor ofte der er behov for at afholde MUS. Hvis arbejdslederen har overdraget arbejdsgiveropgaven til en nærtstående, forening eller privat virksomhed, skal borgeren huske at inddrage arbejdsgiveren i tilrettelæggelse og opfølgning på MUS en Arbejdsgiveropgaver Det følger af servicelovens 95, stk. 4 og 96, stk. 2, at borgeren eller tilskudsmodtageren (jf. 95, stk. 3) kan vælge at indgå en aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for handicaphjælperne. Arbejdsgiveransvaret i en BPA omfatter som udgangspunkt ifølge Socialministeriets vejledning, punkt 11, ansvaret for at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at modtage et kontant tilskud til BPA. Socialministeriets vejledning oplister følgende opgaver: Ansættelse og afskedigelse af handicaphjælpere. Udarbejdelse af ansættelsesbeviser til handicaphjælperne. Udbetaling af løn (opgaven kan varetages af kommunen eller af en privat virksomhed/forening). Indberetning af skat, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling til ferie og barselsfond og ATP (opgaven kan varetages af kommunen eller af en privat virksomhed/forening) Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger. 17

20 Tabel 3: Arbejdsgiveropgaver Arbejdsopgave Ansættelse og afskedigelse af handicaphjælpere Ansættelsesbeviser Udbetaling af løn Indberetning af skat, indbetaling af feriepenge, tilskud til barselsfond, ATP og andre lovpligtige bidrag. Tegning af forsikringer Arbejdsmiljø Indhold Arbejdsgiveren er juridisk set ansvarlig for, at ansættelse og afskedigelse af handicaphjælperne sker i overensstemmelse med gældende arbejdsretlige regler, og skal i det omfang, det er nødvendigt støtte op omkring borgeren i ansættelses- og afskedigelsessituationen. Arbejdsgiveren udarbejder ansættelsesbeviser til handicaphjælperne, jf. Lov om ansættelsesbeviser. Arbejdsgiveren skal sørge for, at handicaphjælperne får den rigtige løn til tiden. Hvis borgeren eller nærtstående er arbejdsgiver, skal kommunen tilbyde at varetage lønadministrationen. Arbejdsgiveren skal sørge for, at lønadministrationen foregår i overensstemmelse med gældende regler. Hvis borgeren eller nærtstående er arbejdsgiver, skal kommunen tilbyde at varetage lønadministrationen. Arbejdsgiveren skal tegne de nødvendige forsikringer for borger/tilskudsmodtager og handicaphjælperne. Arbejdsgiveren er juridisk ansvarlig for at sikre, at der er de nødvendige arbejdsmiljørelaterede hjælpemidler i borgerens hjem, og at der gennemføres arbejdspladsvurdering (APV) i henhold til gældende regler på arbejdsmiljøområdet. Arbejdsmiljørelaterede hjælpemidler kan evt. leases af kommunen. Arbejdsgiverens ansvar for arbejdsmiljøet uddybes i kapitlerne 16 og 17 i Socialministeriets vejledning. 18

21 3.3. Udmåling af timer På baggrund af vurderingen af borgerens ønsker, ressourcer og funktionsevne vurderer kommunen, hvilket behov for hjælp, borgeren har. Hjælpebehovet ligger til grund for den konkrete udmåling af hjælpetimer Udmåling af timer efter 95 Udmålingen af timer efter 95 foregår på samme måde som udmåling af personlig og praktisk hjælp i hjemmet (servicelovens 83) eller afløsning og aflastning (servicelovens 84). At hjælpen ydes efter 95 har ikke betydning for det antal timers hjælp, borgeren er berettiget til. Der kan således også ydes døgnhjælp efter servicelovens 95. Det er kun måden, hjælpen ydes på, der påvirkes af, om hjælpen ydes efter eller Udmåling af timer efter 96 Når en borger bevilges hjælp efter 96, skal hele borgerens behov for hjælp til praktisk bistand, pleje, overvågning og ledsagelse udmåles samlet efter 96, med mindre borgeren ønsker at hjælpen sammensættes på anden vis fx ved at en nærtstående eller hjemmeplejen varetager dele af hjælpen, jf. afsnit 2.2. ovenfor. I Socialministeriets vejledning, pkt. 28 beskrives, at kommunen skal foretage en individuel og helhedsorienteret behovsvurdering med udgangspunkt i, hvad den enkelte selv kan klare. Ifølge pkt. 29 skal kommunen tage stilling til, hvilke funktioner handicaphjælperne skal dække, i hvor mange timer og på hvilke tidspunkter hjælpen ydes, og om hjælpen ydes i eller uden for hjemmet. Der er ikke fastsat nogen minimums- eller maksimumsgrænse for det antal timer, der kan bevilges. Som hovedregel vil borgere, som er i målgruppen for BPA dog ofte have behov for hjælp i mange timer. En del af borgerne, som er i målgruppen for 96 vil have behov for døgnhjælp. Selvom kommunen vurderer, at borgeren har behov for døgnhjælp, kan borgeren i nogle tilfælde vælge at vedkommende ønsker at være alene i perioder på døgnet. Det kan fx være om natten, hvis borgeren ønsker at være alene med sin ægtefælle, og ægtefællen kan og vil påtage sig at hjælpe borgeren i dette tidsrum. I principafgørelsen C traf Ankestyrelsen afgørelse om, at udmåling af hjælp efter servicelovens bestemmelse om hjælpeordning ikke kan kombineres med støtte efter servicelovens regler om hjemmehjælp, hvis borgeren ikke ønsker det. Ankestyrelsen argumenterer med, at der efter en individuel vurdering af behovet for hjælp ikke var grundlag for at fravige 19

22 udgangspunktet for udmåling af hjælp efter servicelovens bestemmelse om hjælpeordning, hvorefter hjælpen skulle dække hele døgnet. I principafgørelse stadfæstede Ankestyrelsen en kommunes afgørelse om, at en borger ikke havde ret til hjælp 24 timer i døgnet. Kommunens begrundelse var, at de havde foretaget en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp, jf. principafgørelse C Kommunen vurderede, at borgeren kunne være alene om natten, idet vedkommende ikke havde behov for overvågning eller lignende samt i nogle af dagtimerne, hvor vedkommende på grund af udtrætning skulle hvile Respiratorbistand Respiratorbehandling/ventilatørbistand kan ydes i kombination med BPA. Regionen har ansvaret for respirationsbehandlingen og skal føre tilsyn med denne. Respirationsbehandlingen betales af regionen, mens kommunen afholder udgiften til anden form for hjælp og pleje mv. efter serviceloven. Det er en af de to landsdækkende sygehusafdelinger for respiratorinsufficiens, hhv. Respirationscenter Vest og Øst, som fastsætter det antal af timer, som patienten har behov for respiratorhjælp. Det er fortsat borgerens kommune, som fastsætter, hvor mange timer, borgeren har behov for anden hjælp og pleje mv. efter serviceloven. Hvis en borger både har behov for hjælp i form af BPA og respirationshjælp, og hjælpen kan udføres af de samme handicaphjælpere, er det hensigtsmæssigt, at kommunen og regionen indgår aftale om en fælles løsning. Den administrative tilrettelæggelse af betaling mv. sker efter aftale mellem kommune og region. Hvis borgeren har en døgnbevilling på BPA, eller er bevilget mange BPAtimer, vil det ofte være hensigtsmæssigt, at kommunen varetager den samlede udbetaling af tilskud til ansættelse af handicaphjælpere i forhold til borgeren, og får refunderet udgifterne til respirationsbehandling fra regionen. Det fremgår af Socialministeriets vejledning, kapitel 20, hvordan region og kommune bør samarbejde om tilrettelæggelse af hjælpen i de tilfælde, hvor hjælpetimerne overlapper hinanden, så der er behov for begge former for hjælp samtidigt, og hjælpen kan ydes af én person. Regionen og kommunen bør dele udgiften til disse overlappende timer. Socialministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet er i færd med at udarbejde en fælles vejledning om samarbejdet mellem region og kommune vedr. borgere, som både er berettiget til BPA og har behov for 20

23 respiratorbehandling eller lign. KL vil lægge link til skrivelsen på hjemmesiden, når den offentliggøres Beregning af tilskud Når kommunen har taget stilling til, hvor mange timers hjælp en borger har behov for, skal kommunen beregne og udmåle et kontant tilskud til at dække de omkostninger, som følger af timeudmålingen. Pr. 1. juli 2009 trådte nye regler i kraft vedr. udmåling af tilskud til BPA. Reglerne fremgår af bekendtgørelsen om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 og 96 (udmålingsbekendtgørelsen). Reglerne gennemgår, hvilke forskellige omkostninger, som kommunen skal medregne, når der ydes kontant tilskud til BPA. Formålet med indførelsen af reglerne er større ensartethed i den kommunale udmåling og at sikre, at kommunen udmåler et tilskud, der reelt gør det økonomisk muligt for borgere med BPA at rekruttere og fastholde de nødvendige handicaphjælpere med de fornødne kvalifikationer. Reglerne skal desuden sikre, at kommunen i udmålingen tager højde for en række øvrige elementer, der indgår i handicaphjælpernes ansættelsesforhold i en BPA-ordning. For at vejlede kommunerne i, hvordan kommunen kan beregne tilskuddet har KL udarbejdet et notat om beregning af tilskud til BPA. Notatet kan downloades fra KL s hjemmeside (se link-oversigt bagest i denne vejledning). Tilskud til ansættelse af handicaphjælpere til BPA skal udmåles på samme vilkår og med samme beløb, uanset om borgeren er arbejdsgiver for handicaphjælperne eller har indgået aftale om at overføre tilskuddet til en nærtstående, en forening eller en virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for handicaphjælperne Fastlæggelse af kommunalt serviceniveau KL anbefaler, at kommunen gennemgår de forskellige omkostninger, som skal udmåles til BPA, jf. bekendtgørelsen, og træffer beslutning om fastlæggelse af et kommunalt serviceniveau for udmålingen af tilskud til BPA. Bekendtgørelsen fastslår kun, at kommunen skal dække de nødvendige omkostninger til BPA. Der er derfor ikke givet et facit eller en standard for, hvilket serviceniveau kommunen skal vælge, men bekendtgørelsen 21

24 fastsætter en række elementer, som kommunen skal tage stilling til i hver enkelt sag Tilbud om kommunal lønadministration Kommunen skal være opmærksom på, at kommunen har pligt til at tilbyde at varetage lønadministrationen i BPA, hvis borgeren eller en nærtstående er arbejdsgiver for handicaphjælperne. Borgeren eller nærtstående kan takke nej til tilbuddet. I dette tilfælde skal kommunen udmåle et tilskud til at varetage lønadministrationen. Hvis borgeren vælger at overføre tilskuddet til en privat virksomhed eller forening, er det virksomheden eller foreningen, som varetager lønadministrationen, og tilskud til dette skal indregnes i tilskuddet til arbejdsgiverens omkostninger. Hvis borgeren/nærtstående takker ja tak til tilbuddet om kommunal lønadministration, kan kommunen vælge at lade kommunens personalekontor lave lønadministrationen. Kommunens personalekontor skal i dette tilfælde være opmærksomt på, at handicaphjælperne ikke er kommunalt ansatte, og derfor ikke er omfattet af de løn- og ansættelsesvilkår, samt overenskomster, som gælder for kommunalt ansat personale. Kommunen kan også vælge at lade et privat firma udføre lønadministrationen på kommunens vegne. I dette tilfælde har kommunen dog fortsat ansvaret for, at administrationen foregår korrekt, og har ansvaret for at følge op og udarbejde regnskab for BPA Udgifter til arbejdsgiveromkostninger Det følger af udmålingsbekendtgørelsens 8, at kommunen skal udmåle et tilskud til dækning af omkostninger ved særlige opgaver forbundet med at være arbejdsgiver. Det er kun relevant i de sager, hvor borgere har valgt at lave en aftale om at overdrage deres tilskud til en privat virksomhed eller forening. I afsnit 3.2. ovenfor er arbejdsgiver- og arbejdslederens opgaver beskrevet mere detaljeret. I KL s notat om beregning af tilskud til BPA er det nærmere beskrevet, hvordan kommunen kan beregne omkostningerne til arbejdsgiveropgaverne Budget Ifølge udmålingsbekendtgørelsen skal tilskuddet til BPA udmåles ud fra et budget opstillet af kommunalbestyrelsen. I budgettet skal fordelingen af de 22

25 enkelte poster, der ligger til grund for budgettet, være anført. Formålet med budgettet er, at det skal være muligt at efterprøve den kommunale udmåling. Følgende faste udgifter/poster skal indgå i budgettet: Grundløn til handicaphjælperne Tillæg Tidsbestemte tillæg, stedbestemte tillæg, funktions- og kvalifikationstillæg mv. Anciennitet Arbejdsmarkedspension Feriepenge, ferietillæg ATP og andre lovpligtige bidrag (herunder AES og AER bidrag) Evt. omkostninger til varetagelse af arbejdsgiveropgaver Afledte omkostninger Følgende udgifter til handicaphjælperne skal kommunen dække efter regning: Lønadministration Løn under sygdom Barns 1. og 2. sygedag Barsel Nødvendige forsikringer Kurser for handicaphjælpere Arbejdsmiljø Kommunen har ikke pligt til at opstille budget for de udgifter, der dækkes efter regning. KL anbefaler imidlertid, at kommunen udarbejder en budgetskabelon, hvor samtlige udgiftsposter er taget med. Fordelen ved et samlet budget er, at det gør det tydeligt og gennemskueligt for borgeren og evt. eksterne arbejdsgivere, hvilken økonomisk ramme for BPA, som kommunen i udgangspunktet har fastlagt. Budgetskabelonen for BPA vil også kunne styrke kommunens økonomistyring og budgetopfølgning. Budgetskabelonen anvendes som udgangspunkt for beregning af tilskud til BPA til den enkelte borger. Budgettet skal bygge på kommunens serviceniveau og på kravene jf. udmålingsbekendtgørelsen. Kommunens serviceniveau kan fx tage udgangspunkt i, hvilke ydelser borgerne hidtil har fået tilskud til. Det er vigtigt at kommunen tilpasser budgettet efter de konkrete og individuelle behov, som den enkelte borger har. Kommunen skal være 23

26 opmærksom på, at borgerens behov kan ændres i løbet af et bevillingsår, fx på grund af sygdom, forværring/bedring af borgerens situation, hospitalsindlæggelse, mv. En eventuel kommunal budgetskabelon skal udarbejdes med udgangspunkt i de elementer, som er fastlagt i udmålingsbekendtgørelsen. Budgetskabelonen kan fx udarbejdes på baggrund af følgende tabel. I tabellen gennemgås de relevante budgetposter opdelt på paragraffer i udmålingsbekendtgørelsen og punkter i Socialministeriets vejledning om BPA. Tabel 4: Budgetskabelon Udmåling til BPA Budgetposter Niveau Udmåling af timer, VEJ pkt. 29. Løn til handicaphjælperne, BEK 5 Rådighedsløn, BEK 5, stk. 3 Tillæg, BEK 5, stk. 2. Arbejdsmarkedspe nsion, BEK 5, stk. 2. Feriepenge, ferietillæg, BEK 5, stk. 5. Lovpligtige bidrag BEK 5, stk. 5. Arbejdsgiveromkos tninger, BEK 8 Afledte Antal timer, som borgeren er visiteret til, herunder fordeling af timer dag, aften, weekender mv. Afhænger af kommunens serviceniveau og den valgte grundløn, herunder den evt. overenskomst, som kommunen anvender som grundlag for beregningen Der kan i helt særlige tilfælde ydes rådighedstimer løn herfor beregnes fx med en procentdel af grundlønnen Afhænger af kommunens serviceniveau og det valgte løntrin, herunder den evt. overenskomst, som kommuner anvender som grundlag for beregningen Kommunen skal sikre, at der ved beregningen af tilskuddet sikres rummelighed til at dække tidsbestemte tillæg, stedbestemte tillæg, funktionstillæg kvalifikationstillæg, og anciennitetstillæg. Niveauet afhænger af, hvornår på døgnet, borgeren har behov for hjælp og det udgangspunkt, kommunen har valgt at anvende for beregningen af grundløn. Kommunen skal sikre, at der ved beregningen af tilskuddet sikres rummelighed til at dække omkostninger til arbejdsmarkedspension til handicaphjælperne. Kommunen skal indregne ferietillæg mv. jf. ferieloven. Kommunen skal indregne tillæg til ATP, jf. ATP-loven og andre evt. relevante lovpligtige bidrag, fx AES og AERbidrag. Kommunen skal udmåle et tilskud til at dække arbejdsgiveromkostninger. Afhænger af, om borgeren har valgt at overdrage sit tilskud til en privat virksomhed eller forening. Afhænger af kommunens serviceniveau og af de afledte 24

27 omkostninger, BEK 10, VEJ pkt. 91. Lønadministration, BEK 9 Løn under sygdom BEK 5, stk. 4. Barns 1. og 2. sygedag, BEK 5, stk. 4 Barsel, BEK 6, stk. 1 Forsikringer, BEK 6, stk. 1 Kurser for handicaphjælpere, BEK 6, stk. 2 Arbejdsmiljø, BEK 7 omkostninger til handicaphjælpere, som borgeren har pga. BPA. Kommunen skal dække udgifter til lønadministration efter regning. Udmåles, hvis borgeren ikke tager imod kommunens tilbud om lønadministration, eller hvis borgeren overdrager arbejdsgiveransvaret til forening/virksomhed. Tilskuddet afhænger af kommunens serviceniveau. Kommunen skal dække omkostninger ved løn under sygdom efter regning. Handicaphjælpere et berettiget til løn under sygdom, når de har haft mindst 8 ugers ansættelse som handicaphjælper og mindst 74 timers arbejde i denne periode. Kommunen skal dække omkostninger ved barns 1. og 2. sygedag efter regning. Kommunen kan i forbindelse med kommunens budgettering fastsætte en udgift afhængigt af, hvor mange barns sygedage kommunen forventer i den enkelte ordning. Kommunen skal dække omkostninger ved evt. barsel efter regning. Kommunen skal indregne tilskud til barselsordningen for det private arbejdsmarked. Takst følger af Kommunen skal dække udgifter til nødvendige forsikringer efter regning. Afhænger af kommunens serviceniveau Kommunen skal dække omkostninger til nødvendige kurser mv. for handicaphjælperne efter regning med udgangspunkt i borgerens behov. Afhænger af kommunens serviceniveau Kommunen skal dække omkostninger til arbejdsmiljø efter regning, herunder fx udgifter til gennemførelse af arbejdspladsvurdering (APV) og til arbejdsmiljørelaterede hjælpemidler, borgeren har behov for. I Socialministeriets vejledning om BPA gennemgås de forskellige budgetposter mere detaljeret. Se ministeriets vejledning, afsnit IV Udbetaling af tilskud Det følger af servicelovens 96 a, stk. 2, at tilskud til borgerstyret personlig assistance efter 95 og 96 udbetales månedsvis forud. Tilskuddet omfatter primært udgifter relateret til løn og tillæg til handicaphjælperne, idet de fleste øvrige omkostninger i BPA betales efter regning jf. afsnit 3.5. ovenfor. 25

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 2. FORMÅL...3 3. GENERELLE BETINGELSER......3 4. PERSONKREDSEN...5

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96.

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. 11. februar 2010 Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. Med virkning fra 1. januar 2009 er betingelserne for at få bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95 og 96 ændret.

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 25 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Model 1 Baggrund Nærværende notat beskriver følgerne ved ændring af servicelovens 95 & 96. Servicelovens 95

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance KOLDING KOMMUNE HANDICAPRÅDGIVNINGEN Borgerstyret Personlig Assistance BPA-ordning 2013 Brugervejledning 1. udgave revideret januar 2013 K L O S T E R G A D E 1 6, 6000 K O L D I N G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning Vejledning om borgerstyret personlig assistance Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser Indledning 1. Denne vejledning erstatter kapitel 25-27 om kontant tilskud efter servicelovens

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance BPA Lov om Social Service 95 og 96 INDHOLD FORUDSÆTNINGER...3 Lovgrundlag...3 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...3 Tilsyn...3

Læs mere

retsinformation.dk/print.aspx?id=127 1/19

retsinformation.dk/print.aspx?id=127 1/19 VEJ nr 94 af 10/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Accession C20090009460 Entydig dokumentidentifikation BM000216 Dato for førstegangsindlæggelse 13-11-2009

Læs mere

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96.

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Titel Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Formål At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

BPA i Aarhus Kommune

BPA i Aarhus Kommune BPA i Aarhus Kommune BPA-ordningen i Aarhus Kommune Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration, ved handicapchef Carsten Wulff Spørgsmål, dialog og forslag til forbedringer Socialudvalgets

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

N O TAT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance. Indholdsfortegnelse

N O TAT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance. Indholdsfortegnelse N O TAT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2. Generelle

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning December 2015 Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance 2016 Brug for borgerstyret personlig assistance? Hvis du eller en pårørende har behov for borgerstyret personlig assistance (BPA), kan

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Den tidligere kvalitetsstandard er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.02.11

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning).

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Vejledningen besvarer de spørgsmål, der typisk forekommer

Læs mere

Personlig Hjælperordning

Personlig Hjælperordning Kvalitetsstandard Lovgrundlag Personlig Hjælperordning Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 647 af 26.

Læs mere

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre 11-04- 2011 TILSYNET Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011

2011 Udgivet den 24. februar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 9. Vejledning om borgerstyret personlig assistance (Vejledning nr. 7 til serviceloven) Afsnit I Vejledningens indledning og generelle

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96 INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Borgerstyret Gopersonlig assistance Servicelovens 95 og 96 Godkendt i Byrådet den xx xx 2017 1 Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance

Vejledning om borgerstyret personlig assistance VEJ nr 9 af 15/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Socialmin, j.nr 2010 3605 Senere ændringer

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Borgerstyret personlig assistance 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Kvalitetsstandard Serviceloven 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde borgerstyret

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens UDKAST Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens 1. Indledning Denne vejledning indeholder retningslinjer for regioners og kommuners administration af fælles

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? 3. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? 4. Hvilke aktiviteter indgår

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om kontant tilskud - borgerstyret personlig assistance - udmåling - løn

Ankestyrelsens principafgørelse om kontant tilskud - borgerstyret personlig assistance - udmåling - løn KEN nr 10478 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. august 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-2122-07907 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 201527. april 2016 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4 og 96a

Læs mere

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed 25. nov. 2010 Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver.

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Tre parts kontrakt Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Aftalen træder i kraft den Navn Adresse CPR: Email: Telefon: Arbejdsgiver:

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 For borgere der er tilkendt BPA-ordning efter lov om social service 96 gælder følgende: Tilskud: Der udmåles tilskud efter lov om social service

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med borgerstyret Formålet med assistance er, at personer

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Maj 2012 Udgivet af Herlev Kommune Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA 1. Baggrund og formål... Side 4 Generelle forhold i en BPA

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Forslag til instruktion på BPA-området. Til Kopi til

Notat. Aarhus Kommune. Forslag til instruktion på BPA-området. Til Kopi til Notat Emne Til Kopi til Forslag til instruktion på BPA-området. Den 12. november 2012 Arbejdsnotat for justering af instruktion på BPA-området. Aarhus Kommune Hermodsvej 3 8230 Åbyhøj Notatet har i venstre

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Borgerstyret personlig assistance. Vejledning for borgere i Frederiksberg Kommune

Borgerstyret personlig assistance. Vejledning for borgere i Frederiksberg Kommune Borgerstyret personlig assistance Vejledning for borgere i Frederiksberg Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse: Borgerstyret personlig assistance... 1 Indledning... 4 Formålet med vejledningen... 4 Formålet

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om serviceeftersyn - lift - hjælperudgifter - merudgifter

Ankestyrelsens principafgørelse om serviceeftersyn - lift - hjælperudgifter - merudgifter KEN nr 9959 af 23/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2123-53261 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96 Håndbog om BPA-ordningen - i henhold til Servicelovens 96 Juni 2016 Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA... 4 Baggrund og formål... 4 Generelle forhold i en BPA... 4 1. Arbejdsleder... 4 2. Arbejdsgiver...

Læs mere

2011 Udgivet den 28. december 2011

2011 Udgivet den 28. december 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 28. december 2011 21. december 2011. Nr. 105. Vejledning om koordinering af respiratorhjælp og borgerstyret personlig assistance 1. Indledning Denne vejledning indeholder

Læs mere

Socialudvalget B Bilag 15 Offentligt

Socialudvalget B Bilag 15 Offentligt Socialudvalget B 129 - Bilag 15 Offentligt Afklaring vedr. krav og praksis mv. med henblik på afsøgning af muligheder, i relation til fastlæggelse af serviceniveau på udmåling af hjælperordninger i henhold

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

Møde onsdag, den 9. december 2009 kl. 15:00 i Mødelokale 3

Møde onsdag, den 9. december 2009 kl. 15:00 i Mødelokale 3 Socialudvalg Referat Møde onsdag, den 9. december 2009 kl. 15:00 i Mødelokale 3 Afbud/fraværende: Ingen Indkaldte: kl. 15.10 - Britta Rasmussen vedr. punkt nr. 153 kl. 15.30 - Janne Odgaard vedr. punkt

Læs mere