Budget 2016 forslag til proces

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2016 forslag til proces"

Transkript

1 Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 Indhold 1. Indledning Udgangspunktet for budgetlægningen Økonomiske udfordringer i Udfordringer Initiativer Det politiske arbejde med budget Den politiske proces HovedMED og forvaltningsmed Borgerinddragelse Aftale om kommunernes økonomi for Vedtagelse af budgettet Roller i budgetprocessen Høringsprocessen Tidsplan for den politiske proces

2 1. Indledning Denne procesbeskrivelses mål er at give de processuelle rammer for, at der i Kommunalbestyrelsen kan indgås en budgetaftale for 2016 med overslagsår. Det er Økonomiudvalget, som - til Kommunalbestyrelsen - skal udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende år. Budgetforslaget skal være ledsaget af budgetoverslag for en flerårig periode, jf. styrelseslovens 37. I dette dokument er beskrevet den politiske behandling af budgetarbejdet for Formålet med dokumentet er at beskrive de politiske aktiviteter, roller og opgaver, der er gennem budgetprocessen. Udover dette dokument udarbejdes der en administrativ budgetvejledning for planlægning og gennemførelse af det praktiske budgetarbejde. Økonomiudvalget har ansvaret for at tilrettelægge budgetprocessen, herunder godkende aktiviteter, forudsætninger og krav til udvalgenes bidrag frem til budgetvedtagelsen. Ifølge styrelseslovens 38 skal Økonomiudvalgets forslag til budget inkl. overslagsår behandles to gange i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet skal ske senest den 15. oktober. 2. Udgangspunktet for budgetlægningen De vigtigste dokumenter og planer for Hvidovre Kommune danner overordnet grundlag og udgangspunkt for budgetarbejdet. Det gør de for at sikre overensstemmelse mellem den langsigtede udvikling af kommunen og budgetarbejdet det enkelte år med overslagsår. Vigtige elementer heri er: - Hvidovre Kommunes Vision - Strategibrev Planstrategi Kommuneplanen Hertil kommer de enkelte fagområders politiker, strategier og planer. Ved budgetdrøftelserne er politiker, strategier og planer således med til at definere, hvad det er Kommunalbestyrelsen vil sætte sig af mål og have fokus på for det kommende års budget. Omdrejningspunktet for årets budgetproces er, at der sigtes mod et drifts- som anlægsbudget i balance. Det betyder, at arbejdet med budgettet for 2016, mere kommer til at handle om omprioriteringer inden for budgetrammen end udvidelser af den samlede ramme. Budgetprocessen for 2016 starter og slutter i Kommunalbestyrelsen, men ind imellem er den aktive involvering af fagudvalgene omdrejningspunkt for processen. Det tekniske udgangspunkt for budgetprocessen er basisbudgettet for 2016, som det så ud ved vedtagelsen af budget Basisbudgettet vil igennem 2015 ændre sig i takt med, at de tekniske forudsætninger for budget 2016 falder på plads. Med udgangspunkt i basisbudgettet skal der så arbejdes med prioriteringer gennem tilvejebringelse af et råderum, samt omprioriteringer inden for de kendte økonomiske rammer. Budgetprocessen påbegyndes i Kommunalbestyrelsen med en orientering om basisbudgettets sammensætning, udfordringer og muligheder. Herefter vil en stor dele af budgetprocessen foregå i fagudvalgene. Kommunalbestyrelsen afholder slutteligt et budgetseminar i slutningen af august. 2

3 3. Økonomiske udfordringer i 2016 Det overordnede udgangspunkt for budget 2016 er overslagsåret, som det tager sig ud i forbindelse med vedtagelsen af budget Heraf fremgår det, at der i 2016 er en ubalance (finansieringsunderskud) på 63,0 mio. kr., mens der i 2017 er et finansieringsunderskud på 25,8 mio.kr. I 2018 er dette vendt til et finansieringsoverskud på 35,1 mio. kr. Tallene i overslagsårene er pr. definition usikre, idet der kan ske meget med såvel udgifter som indtægter, der påvirker bundlinjen. I forhold til det vedtagne budget for 2016 skal det bemærkes, at der på indtægtssiden ikke er indregnet eventuelt tilskud som følge af ekstraordinære balancetilskud i økonomiforhandlingerne. Det er et tilskud som kun aftales for et år ad gangen og som de seneste par år har tilført kommunen mellem 26 og 28 mio. kr. om året. Der er heller ikke taget højde for eventuelle tilskud som følge af ansøgninger efter 17 og 19 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud. Hvidovre har igennem de seneste år modtaget tilskud herfra i størrelsesordenen mio.kr årligt. Finansieringsoversigt vedtaget budget Mio. kr. Budget Overslagsår Overslagsår Overslagsår - = udgifter A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 2587,2 2624,0 2688,9 2739,9 Tilskud og udligning 938,6 915,3 923,0 943,7 Indtægter i alt 3525,8 3539,3 3611,9 3683,6 Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, bolig og miljø -72,7-69,2-68,8-68,8 Transport og infrastruktur -98,6-98,2-97,6-97,3 Undervisning og kultur -663,0-661,8-661,3-659,8 Sundhedsområdet -270,5-270,7-271,2-271,2 Sociale opgaver og beskæftigelse -1823,2-1817,1-1815,3-1813,8 Administration -424,3-413,6-413,5-413,5 I alt driftsudgifter -3352,3-3330,6-3327,6-3324,3 Renter 3,4 3,8 4,0 4,6 Afdrag -45,6-46,6-47,7-48,0 I alt anlægsudgifter -131,8-196,2-158,5-88,0 P/L 0,0-64,7-129,9-194,7 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -0,5-95,0-47,8 33,1 B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Drift - Renovationsområdet -2,1-2,1-2,1-2,1 C. RESULTAT I ALT (A+B) -2,5-97,0-49,8 31,0 Optagne lån 20,0 50,0 40,0 20,0 Finansforskydninger langfristede tilgodehavender (øvrige finansforskydninger) -15,9-15,9-15,9-15,9 I alt 4,1 34,1 24,1 4,1 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER 1,6-63,0-25,8 35,1 LIKVIDE AKTIVER, ULTIMOBEHOLDNING 215,2 152,2 126,4 161,5 3

4 3.1 Udfordringer Kommunens økonomi påvirkes af udviklingen i konjunkturerne. Herudover påvirkes rammerne bl.a. af - Den årlige kommuneaftale mellem stat og kommune - Lov og cirkulæreprogrammet Afledt heraf forventes aftalestyringen mellem staten og kommunerne de årlige økonomiaftaler - i stadig stigende grad at begrænse kommunerens økonomiske handlerum. Det stiller øget krav om intern prioritering i kommunerne - også i Hvidovre. Konkret vil det i de kommende kommuneaftaler forventeligt være Hvidovres anlægsomfang, der kan blive den største udfordring. Som det fremgår af finansieringsoversigten er den største udfordring i budget 2016 anlægsudgifterne. Der er vedtaget et anlægsbudget for 2016, der overskrider Hvidovre Kommunes relative andel af den samlede forventede kommunale anlægsramme og budgettet ligger samtidig ud over hvad de interne ressourcerammer historisk har kunnet eksekvere. På driftsområdet har Hvidovre Kommune de seneste år kunne budgettere ud over den udmeldte serviceramme. Servicerammen skal overholdes for kommunerne under et, hvilket også forventes at være gældende i den kommende Økonomiaftale. Også på driftsområdet vil der fortsat være tale om stram styring. Det øger behovet for intern prioritering frem for budgetudvidelser, således at der i Hvidovre kan tilvejebringes et råderum for de udviklingsområder Kommunalbestyrelsen gerne vil styrke Initiativer Det er Direktionens vurdering, at der i budgetarbejdet for 2016 bør arbejdes med prioritering af kommunens samlede anlægsramme over årene samt omprioritering indenfor udvalgenes rammer. Direktionen vil foreslå, - At der gennemføres en målrettet administrativt drevet proces til prioritering af anlægsprojekter for Dette skal ses i lyset af det meget store anlægsomfang i budget 2016 (196,2 mio. kr.), samt en ikke ubetydeligt forventet overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2014 til 2015 i Hvidovre Kommune. Dette betyder samlet at Hvidovre Kommune har en anlægspukkel, som kan mindskes gennem at begrænse omfanget af vedtagne projekter de enkelte år. - At der i de enkelte fagudvalg arbejdes med omprioriteringsforlag. Hvert fagudvalg drøfter omprioriteringsmuligheder inden for eget område og på den baggrund kan udvalget foreslå budgetneutrale omprioriteringer. Dvs., at der ved forslag til aktivitetsudvidelser skal ske en samtidig anvisning af mulig finansiering i det enkelte fagudvalg. - At der med henblik på at understøtte omprioriteringsdrøftelserne i fagudvalgene iværksættes budgetanalyser i alle forvaltninger som led i det almindelige budgetarbejde. 4. Det politiske arbejde med budget 2016 Budgetprocessen igangsættes ved, at Økonomiudvalget drøfter og beslutter, hvorledes den konkrete overordnede tilgang til budgetarbejdet skal være. Samtidig vil Økonomiudvalget udmelde de økonomiske rammer for arbejdet, samt forventninger og krav til fagudvalgenes budgetarbejde. 4

5 Kommunalbestyrelsen får herefter en samlet administrativ gennemgang af, hvorledes basisbudget 2016 overordnet ser ud. Gennemgangen vil omfatte - Hvilke overordnede økonomiske udfordringer er der (drift, anlæg og finansiering mv.)? - Hvilke eksternt begrænsende rammer kan imødeses (service-/anlægsramme) - Hvad forventes der at ske af tekniske ændringer undervejs i budgetarbejdet og hvad bidrager det med til budgettet? Her er det Direktionens forslag, at der for driften sker følgende: - Omprioriteringsmuligheder o Hvert fagudvalg kan drøfte og foreslå budgetneutrale omprioriteringer inden for eget fagområde. For at understøtte dette arbejde iværksættes et arbejde med budgetanalyser i alle forvaltninger. Arbejdet med omprioriteringer kan have flere formål. For det første kan omprioriteringer eksempelvis omhandle forslag til tilretning af enkelte områder, således at budget og aktivitet svarer til det faktiske forbrug. For det andet kan omprioriteringerne også ske som forslag til justering eller omprioritering af indsatser mellem egne fagområder. For anlæg er Direktionens forslag: - Administrationen får til opgave at udarbejde oplæg omhandlende mulige prioriteringer af bestående anlægsbudgetter for Procesmålet er, at der udarbejdes et bæredygtigt anlægsbudget for Dette skal ses i lyset af de tilbagevendende store overførsler på anlægsområdet. Baggrunden for de store overførsler i Hvidovre Kommune er at der er tale om et relativt stort anlægsprogram, der ikke er afspejlet i de ressourcemæssige rammer for gennemførslen. - Økonomiudvalget drøfter, hvilke dimensioner, der skal tænkes ind i arbejdet. Hvidovre bør investere i anlæg der sikrer gode rammer for bestående drift, lige som investeringer, der effektiviserer drift bør prioriteres højest, endelig bør der tages fornødent hensyn til arbejdet med klimaskærme. - For at kunne tilrettelægge en så realistisk anlægsprioritering som muligt for bør omfanget af nye anlægsprojekter minimeres. Endelig foreslår Direktionen, at der i forbindelse med budgettet indgås en politisk aftale om anvendelse af hjemfaldsmidlerne. Ved den endelige budgetvedtagelse fastsætter Kommunalbestyrelsen mål og økonomiske rammer for de enkelte udvalg. Udvalgene skal sikre, at der er overensstemmelse mellem serviceniveau, kvalitetsstandarder, mål og bevilling. 4.1 Den politiske proces Økonomiudvalget drøfter den 2. marts rammer for budgetarbejdet. Der vil blive afholdt et temamøde i Kommunalbestyrelsen, hvor en samlet gennemgang af basisbudgettet for 2016 vil finde sted. Fra Økonomiudvalgets rammeudmelding i marts indtil juni måned vil administrationen udarbejde oplæg til mulige flerårige anlægsprioriteringer, som imødekommer de udmeldte rammer. Fra primo april til primo juni drøfter fagudvalgene, prioriteringer på udvalgets eget driftsområde Dette sker gennem udarbejdelse af en række budgetanalyser. 5

6 I perioden april til juni afholdes tre ordinære møder i hvert fagudvalg. Ved udvalgsmødet i april skal udvalgene drøfter, hvilke områder udvalgene vil omprioritere mellem, samt hvilke budgetanalyser udvalgene afledt heraf vil have gennemført. På udvalgsmødet i maj måned gives der en status for arbejdet, mens der på udvalgsmøderne i juni måned foreligger færdige budgetanalyser. Den 19. juni afholdes en budgettemadag, hvor arbejdet vedrørende såvel drift som anlæg fremlægges for Kommunalbestyrelsen. Udgangspunktet for temadagen vil være: - Præsentation af aftale mellem KL og Regeringen - Status for det tekniske basisbudget - De enkelte fagudvalgs arbejde med omprioriteringsforslag (præsenteres af udvalgsformændene). - Præsentation af mulige prioriteringer af anlægsbudgettet (præsenteres af Direktionen/administrationen). På fagudvalgsmøderne i august behandles forslag til driftsomprioriteringer. Herudover drøftes status på budgettet for fagområdet. Den 28. august afholder Kommunalbestyrelsen et budgetseminar, hvor udfordringerne i budgettet drøftes. På budgetseminariet indbydes hele Kommunalbestyrelsen til drøftelser på baggrund af basisbudgettet samt materialet udarbejdet vedrørende drift og anlæg. Indkomne høringssvar indgår i drøftelserne på budgetseminariet. I det omfang partierne ved siden af processen i fagudvalgene ønsker konsekventberegnet forslag til basisbudgettet - opfordres disse til at indsende disse til Økonomiafdelingen så tidligt som muligt og gerne før budgetseminariet i august. Som udgangspunkt vil basisbudgettet tillagt tekniske korrektioner og konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen danne grundlag for den videre politiske proces. 4.2 HovedMED og forvaltningsmed HovedMED og forvaltningsmed har en særlig rolle i processen og de vil generelt blive inddraget gennem orienteringer og drøftelser på de ordinære møder. HovedMED afholder følgende møder: Primo marts : Ekstraordinært HovedMED med orientering om budgetproces. Den 13. april: Status for budgetproces. Den 15. juni: (møde m/ ØU): HovedMED fremkommer med emner, som ønskes drøftet på møderne. Den 21. august: Økonomiudvalgets førstebehandling (HovedMED s høringssvar) Den 8. oktober: Budgetvedtagelsen Før det første møde i fagudvalgene i april afholdes møde i de enkelte forvaltningsmed for at drøfte mulige input til arbejde med budgetanalyser. I perioden april-juni vil der mellem hvert fagudvalgsmøde kunne afholdes forvaltningsmed, hvor der orienteres om status og input til på igangværende arbejde. 4.3 Borgerinddragelse Det foreslås, at der på kommunens hjemmeside - udarbejdes portal, hvor borgere kan følge med i budgetprocessen og kommentere på denne. Derudover kan der indsendes høringssvar kontinuerligt i processen via portalen. 6

7 4.4 Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for 2016 forventes klar medio juni. På baggrund heraf vil Økonomiudvalget bede forvaltningerne om at forholde sig til, hvilke konsekvenser aftalen har for Hvidovre Kommune, ligesom aftalen om muligt vil indgå i den økonomiske status på budgettemadagen ultimo juni. 4.5 Vedtagelse af budgettet Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler budgettet første gang hhv. den 24. august og 8. september, mens andenbehandlingen af budgettet sker den 21. september og 6. oktober. 4.5 Roller i budgetprocessen Økonomiudvalget (ØU): ØU er ansvarligt fagudvalg for budgetprocessen. ØU udmelder driftsrammer til alle fagudvalg, og beder administrationen om at tilvejebringe grundlag for prioritering af anlægsområdet. ØU orienteres på ØU-møder kontinuerligt om fremdrift i budgetarbejdet. Fagudvalg: På baggrund af rammeudmeldingen fra Økonomudvalget arbejder fagudvalgene med omprioriteringsforslag på egne budgetområder. Omprioriteringerne sker efter et nettoprincip, hvilket betyder at opprioriteringsforslag fra det enkelte fagudvalg skal fremsættes samtidig med et beløbsmæssigt tilsvarende nedprioriteringsforslag fra samme udvalgsområde. Kommunalbestyrelsen (KB): KB præsenteres for de overordnede rammer for budget Herudover mødes KB til en budgettemadag den 19. juni, hvor resultaterne af det hidtidige budgetarbejde præsenteres. Endelig afholdes der et budgetseminar den 28. august, hvor politiske drøftelser af budgettet kan finde sted. Direktionen: Direktionen er administrativt koordinerende omdrejningspunkt for hele budgetprocessen (Der udarbejdes særskilt procesplan for Direktionens arbejde). 4.7 Høringsprocessen Høring er en vigtig del af budgetprocessen. Budgetmaterialet udsendes til Kommunalbestyrelsen og sendes samtidig formelt i høring den 31. juli. Ældrerådet og Handicaprådet har høringsret til fagudvalgene og for disse er høringsfristen den 7. august, således at høringssvarene kan indgå i fagudvalgsbehandlingerne. De øvrige høringsberettigedes høringssvar skal foreligge senest 19. august, såedes at høringssvarene foreligger til Økonomiudvalgets førstebehandling. Det vil kontinuerligt i processen være muligt at indsende høringssvar via den nyoprettede IT-portal. 7

8 4.7 Tidsplan for den politiske proces Her opstilles tidsplanen for processen Politisk tids- og procesplan til budgetproces Aktivitet Tidspunkt Bemærkninger Politisk budgetproces godkendes 2. marts Økonomiudvalget godkender den politiske budgetvejleding for det videre budgetarbejde. Administrativ budgetvejledning udsendes Økonomiafdelingen udsender med - udgangspunkt i den politiske budgetvejledning og efter drøftelse i Direktionen - den administrative budgetvejledning (tids- og handleplan) for det videre budgetarbejde. Eksempelvis indgår beskrivelse af forløb om tekniske korrektioner, lov- og cirkulære program, høringer, roller og ansvar mv. Økonomiudvalget beslutter basisbudget og anlægsramme, 2. marts ØU beslutning om basisbudget. Indstilling om at tekniske korrektioner indregnes administrativt, når disse kendes. Indstilling om foreløbig anlægsramme. Fagudvalg drøfter driftsprioriteringer April-juni Fagudvalgene drøfter omprioriteringsforslag for eget fagområde MED drøfter input og status for arbejdet med omprioriteringer Marts-juni ForvaltningsMed drøfter forud for og mellem fagudvalgsmøderne arbejdet med omprioriteringsforslag (budgetanalyser) Kommunalpolitisk Topmøde, marts KL Regionale møder for ØUmedlemmer, KL 14. april, Roskilde Økonomiudvalgets medlemmer inviteres til debat om økonomiforhandlingerne for Befolkningsprognose 17. april Sag om befolkningsprognose forelægges ØU. K98-møde 29. april Forberedelse af borgmestermøde d. 4.5 samt drøftelse af prognosen for regnskab

9 Borgmestermøde, KL 4. maj Sammenfatning af drøftelserne på de regionale møder samt drøftelse af prognose for regnskab Økonomiudvalgsmøde, Økonomirapportering 18. maj Forvaltningen fremlægger økonomirapporteringen pr Rapporteringen skal give et overblik over de nuværende og kommende budgetmæssige udfordringer og en drøftelse af eventuelle tiltag. Resultatet heraf relateres tillige til budgetprocessen Kommunalbestyrelsesmøde, 26.maj Økonomirapportering Ekstraordinært repræsentantskabsmøde, Primo juni Status for økonomiforhandlingerne drøftes. KL Økonomiudvalgsmøde 15. juni Fællesmøde med Hoved-Med om budget 2016, forud for ØU s ordinære møde. Økonomiudvalgsmøde 15. juni Godkendelse af tekniske korrektioner, herunder overførselsindkomstområdet. KL s pris og lønskøn indarbejdes. KL orienteringsmøder om økonomiaftalen Medio juni KL afholder orienteringsmøder landet over om resultatet af økonomiaftalen. Forventes afholdt i uge 25. Budgettemadag 19. juni - Hvidovres samlede økonomi - Det forventes derudover at resultatet af økonomiaftalen mellem KL og regeringen vil foreligge i uge 25. På mødet gives orientering om indholdet i aftalen samt om muligt konsekvenserne for Hvidovres økonomi. - Resultat af fagudvalgenes budgetarbejde - Resultatet af administrationens arbejde med anlæg. 9

10 Lov- og Cirkulæreprogrammet Juli Der beregnes konsekvenser af de enkelte elementer i Lov- og Cirkulæreprogrammet. Konsekvenserne forelægges Direktionen. Samlet sag foreligger til ØU s 1. behandling. Fagudvalgsmøder august Fagudvalgene drøfter status på budget for eget område. Økonomiudvalgsmøde, økonomirapportering 30/6, halvårsregnskab august På mødet vil Økonomi- og Stabsforvaltningen fremlægge økonomirapporteringen/ halvårsregnskabet, der tillige vil blive relateret til budgetprocessen. 1.behandling af budget 2016 i 24.august Økonomiudvalget K98-møde, KL 26. august Forberedelse af borgmestermøde samt drøftelse af landsprognosen vedr. budget 2016 og regnskab Budgetseminar 28.august Kommunalbestyrelsen drøfter budget 2016 Anbefalet frist for aflevering af politiske ændringsforslag. 1.september For at konsekvensberegning af politiske ændringsforslag kan nås, skal det henstilles at disse afleveret hurtigst muligt og gerne før budgetseminariet den 28,. august Borgmestermøde KL 3. september Drøftelse af landsprognose vedr. såvel budget 2016 og regnskab behandling af budget 2016 i 8. september Kommunalbestyrelsen 2.behandling af budget 2016 i 21.september Økonomiudvalget 2. behandling af budget 2016 i Kommunalbestyrelsen 6. oktober 10

Budget 2018 forslag til proces

Budget 2018 forslag til proces Budget 2018 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2017... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 13. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2018-2021 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-000860 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenfremsender til Familie- og Socialudvalgets

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2016-2019 På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2015-2018 Som supplement til tidsplanen vil der ske en løbende orientering på fag- og stabchef-møderne om den kommende måneds deadlines

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2019 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Økonomi-,

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren SUN Udkast Tidsplan for budgetprocessen 2018 2021 (foreløbige tidspunkter) Mandag, den 12. december 2016 Magistraten og direktørgruppen evaluerer budgetlægningen for 2017 og har en indledende drøftelse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Tillæg til budgetvejledningen for 2013 vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012 Direktionen, 24. januar 2012-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene Dato 30. januar 2014 NOTAT Dokumentnr. 13689-14 Sagsnr. 16120-13 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Indhold INDLEDNING...2 Den teknisk/administrative

Læs mere

UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget

UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget BUDGET 2013 2016 FORORD. UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget 2013- Udvikling: I budgettet er fra 2012 afsat en innovationspulje og arbejdet med innovation og fornyelse

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2017 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 10. februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for Punkt 4. Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for 2018-2021 2016-070043 Magistraten indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og Budgetproceduren for 2018 2021. HMU har drøftet sagen i møde

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen Til Ældre- og Handicapudvalget Sagsnr./Dok.nr. 2016-071827 / 2016-071827-1 Økonomiafsnittet. Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 19 9310 Vodskov Init.: LOEK 01-02-2017 Årshjul for budgetlægningen

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2016 til 2019 3 2.1 Statusnotater 5 2.3 Driftsramme på budgetområder 5 2.4 Fagudvalgenes

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016

Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016 Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016 Direktiv for udarbejdelse af Budget 2017-2020 2 Indhold Lovgrundlag... 3 Målsætninger... 3 Mål... 3 Budgetgrundlag...

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 09.10.2008 kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 251. Spørgetid... 3 252. 2. behandling af budget 2009-2012... 3 253. Godkendelse af

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Budgetproces for

Budgetproces for Budgetproces for 2016-2019 Indtægter Finansiering Anlæg Udgifter Godkendt af Byrådet den 26. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING... 2 2. ØKONOMISKE MÅL... 2 3. BUDGETRAMMER... 3 3.1 Budgetrammer

Læs mere

Bilag 5 til kasse- og regnskabsregulativ. 5 Regler for budgetlægning

Bilag 5 til kasse- og regnskabsregulativ. 5 Regler for budgetlægning 5 egler for budgetlægning Bilagets indhold: 5.1 Kort om budgettet 5.2 Formelle krav til budgettet 5.3 Budgettets indhold 5.4 Procedurekrav 5.5 Tidsplan 5.6 Center for Økonomi og Personale s rolle i budgetprocessen

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Omstilling og effektivisering

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Omstilling og effektivisering SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE 2018 Omstilling og effektivisering Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Økonomisk politik... 4 3. Overordnet budgetproces... 5 4. Økonomisk beredskab... 6 4.1 Behov

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår

Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår Dato 08-04-2008 Sagsbehandler Arne Kristensen Telefon nr. 7257 7008 Mail akr@jammerbugt.dk Dokument nr. 1849-124318 Sags nr. 1849-32730 Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår 2010 2012 Budgetproceduren

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2017-2020 ØU 8. december 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Finansieringsbehov og risikofaktorer 3 2 Budgetlægningsproces 2017 til 2020 5 3.1

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Forslag til Budgetproces Tids- og aktivitetsplan for By- og Landskabsudvalget Budget 2017-20

Forslag til Budgetproces Tids- og aktivitetsplan for By- og Landskabsudvalget Budget 2017-20 Forslag til Budgetproces Tids- og aktivitetsplan for By- og Landskabsudvalget Budget 2017-20 Mandag, den 4. januar 2016 Torsdag, den 7. januar 2016 By- og Landskabsudvalget By- og Landskabsudvalget godkender

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2014 til 2017 3 2.1 Statusnotater 4 2.2 Partiernes budgetønsker

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Fredericia Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017

Fredericia Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017 Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017 TOMMY ABILDGAARD Økonomi- og personalechef Økonomi og Personale Mobil: 20 97 56 05 tommy.abildgaard@fredericia.dk Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

PROTOKOLLATER FRA FAGUDVALGENES BUDGETBEHANDLING

PROTOKOLLATER FRA FAGUDVALGENES BUDGETBEHANDLING Bilag ØU 100823 pkt. 02_07 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR 2011 2014 MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag E. PROTOKOLLATER FRA FAGUDVALGENES BUDGETBEHANDLING Indholdsfortegnelse: ØKONOMIUDVALGET,

Læs mere

BUDGETPROCEDURE

BUDGETPROCEDURE 1 Varde Kommune BUDGETPROCEDURE 2017-2020 MASC/JOPE Dok.nr: 22648-16 Sagsnr.: 16-392 2 INDLEDNING Budgettet er politikernes stærkeste kort til at styre den økonomiske udvikling i kommunen og det er ved

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2017

Budgetproces og tidsplan 2017 18-12-2015 Jacob Dahl Andersen Direkte: 7257 7483 Mail: jan@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-39-15 Budgetproces og tidsplan 2017 Jammerbugt Kommune har gennem flere år anvendt de samme grundlæggende

Læs mere

Økonomisk Strategi

Økonomisk Strategi Økonomisk Strategi 2015-2018 Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2011 en Økonomisk

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere