Kvalitetsstandard 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard 2015"

Transkript

1 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/ Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter sundhedslovens 140 uden for det 3-kommunale samarbejde Albertslund Kommune 1

2 Indhold Forord 3 Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus 3 Hvem kan få genoptræning 3 Hvad får man genoptræning til 3 Hvor udføres genoptræningen 3 Hvordan bevilges genoptræningen 4 Hvornår påbegyndes genoptræningen 4 Hvad koster genoptræningen 5 Borgerens pligter og rettigheder 5 Arbejdsmiljø 6 Opfølgning af kvalitetsstandardens målsætninger 6 Ydelsesbeskrivelser

3 Forord Denne kvalitetsstandard er udarbejdet som led i Albertslund Kommunes overtagelse af en række nye opgaver på genoptræningsområdet som en konsekvens af Kommunalreformen. De nye opgaver følger Sundhedsloven, der trådte i kraft 1. januar Kvalitetsstandarden skal fungere som: Et middel til at synliggøre borgernes rettigheder og pligter. Et middel til at afstemme borgernes forventninger til kommunens serviceniveau. Et grundlag for at vurdere, om ydelserne er i overensstemmelse med budgetlægning og de politiske beslutninger om serviceniveauet. Kvalitetsstandarden omhandler ydelser vedrørende genoptræning i forhold til Sundhedslovens 140. Ifølge loven skal Kommunalbestyrelsen tilbyde vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Det vil sige, at kommunens myndighedsansvar gælder de borgere, der i forbindelse med udskrivning fra sygehus modtager en genoptræningsplan. Kommunen har indgået samarbejde med Brøndby og Glostrup kommuner om genoptræning af udvalgte diagnosegrupper. Der er udarbejdet fælles kvalitetsstandarder for disse diagnoser. Jf. Kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedslovens 140. Nærværende standard omhandler således kun de diagnoser, som tilbydes i Albertslund kommune uden for samarbejdet. Kommunen tilbyder endvidere genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven Genoptræning efter Sundhedsloven adskiller sig fra genoptræning efter Serviceloven. I Serviceloven er der ikke er et krav om en lægefaglig vurdering af behovet for genoptræning i form af en genoptræningsplan. For yderligere oplysninger herom jf. kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter serviceloven. Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus med genoptræning er, at borgeren inden for en målrettet og tidsafgrænset periode så vidt muligt opnår samme grad af funktionsevne som tidligere, ud fra de forudsætninger borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller anden skade med mere. Genoptræningen vedrører kun borgerens funktionsnedsættelse(r) beskrevet i genoptræningsplanen, det vil sige problemer i kroppens funktioner eller anatomi, samt aktivitets- og deltagelsesbegrænsninger. Genoptræningen skal ydes i overensstemmelse med den enkelte borgers individuelle genoptræningsplan. I forbindelse med den enkelte borgers opstart af træningen udarbejdes der individuelle mål, herunder vurdering af varighed af genoptræningsindsatsen. Disse mål udarbejdes i samarbejde mellem borger og terapeut. Genoptræningen vil i nogle tilfælde efter genoptræningsforløbet kunne overstige de beskrevne antal træningsgange. Dette vil dog kræve en ekstra visitation. Hvem kan få genoptræning Borgere, der udskrives fra sygehus med en genoptræningsplan, er berettiget til kommunal genoptræning. Genoptræningsplanen beskriver hvilket lægefagligt genoptræningsbehov, borgeren har på udskrivningstidspunktet. 3

4 Hvad får man genoptræning til Kommunen udfører genoptræningen på baggrund af de oplysninger, der fremgår af genoptræningsplanen. Hvor udføres genoptræningen Genoptræningsområdet er omfattet af frit valg. Derfor har man som borger ret til frit at kunne vælge genoptræningstilbud i andre kommuner i stedet for sin egen kommunes tilbud. Borgeren har dog ikke ret til at vælge genoptræningstilbud, som andre kommuner tilbyder egne borgere via en eller flere leverandører på grundlag af særlig aftale herom. En kommune kan af kapacitetsmæssige årsager afvise at modtage borgere, der har bopæl i en anden kommune, hvis: Træningsstedet har væsentlig længere ventetider til genoptræning end andre kommunale genoptræningssteder. Væsentlige hensyn til borgere fra egen kommune ellers vil blive tilsidesat. Hvordan bevilges genoptræningen Borgere, der skal have genoptræning i kommunen, vil senest på udskrivningsdagen fra sygehuset få udleveret en genoptræningsplan. Genoptræningsplanen sendes efter borgerens samtykke til egen læge og bopælskommunen. Senest 3 hverdage efter, at bopælskommunen har modtaget genoptræningsplanen vil borgeren blive kontaktet skriftligt og ved behov telefonisk om: Hvor genoptræningen vil foregå, med mindre borgeren vælger muligheden for frit valg. Mulighederne for kørsel. Tidspunkt og sted for opstart. Planlægning af genoptræningsforløbet. Bopælskommunen vurderer, om de foreliggende oplysninger er tilstrækkelige til at kunne iværksætte et genoptræningsforløb. Såfremt der er behov for at indhente yderligere oplysninger indhentes disse fra eksempelvis borgeren selv, henvisende instans eller praktiserende læge. Bopælskommunen vurderer, om der er behov for kørsel. Såfremt det er tilfældet, bevilges denne kørsel. Såfremt træningsstedet organisatorisk er placeret i anden kommune end bopælskommunen, indhentes der borgerens samtykke, inden der overdrages borgeroplysninger fra bopælskommune til træningssted. Hvornår påbegyndes genoptræningen Genoptræningen skal senest være påbegyndt 15 hverdage efter kommunen har modtaget genoptræningsplan. Opstart af genoptræningen kan variere i forhold til diagnosegruppe og / eller individuelle hensyn. Hvordan sikres sammenhæng i den kommunale indsats Bopælskommunen skal sikre, at borgere, der har behov, tilbydes sammenhængende og effektive træningsforløb. Det vil sige, at der skal skabes sammenhæng mellem: Den aktuelle genoptræningsindsats i medfør af Sundhedsloven. Kommunens øvrige træningstilbud efter Serviceloven. Kommunens øvrige rehabiliteringsindsatser på eksempelvis beskæftigelsesområdet, specialundervisningsområdet og det sociale område generelt. 4

5 Hvad koster genoptræningen Der er ingen egenbetaling for genoptræning, der ydes efter bestemmelserne i Sundhedslovens 140. Befordring til genoptræning Albertslund Kommune er forpligtet til at yde befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med genoptræning efter udskrivning fra sygehus, jf. 172 i Sundhedsloven. Befordringen eller befordringsgodtgørelsen ydes efter reglerne i 171. Følgende personer, der har fået udarbejdet en genoptræningsplan ved udskrivning fra sygehus, har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med genoptræningsforløbet. 1. Personer, der modtager folkepension eller førtidspension. 2. Personer, der bor mere end 50 km fra genoptræningsstedet. 3. Personer, hvis tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler. Befordringsgodtgørelse ydes med et beløb svarende til befordringsudgiften med det efter forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel. Befordringsgodtgørelse ydes kun, hvis udgiften til transporten overstiger 25 kr. i alt for pensionister eller 60 kr. i alt for andre. Hvis genoptræningsstedet er valgt efter reglerne om borgerens frie valg på genoptræningsområdet, ydes befordringsgodtgørelse svarende til det, vedkommende ville have været berettiget til, hvis vedkommende havde trænet på det træningssted, som Albertslund Kommune ville have henvist til. Det er en betingelse, at udgiften til og fra såvel det valgte som det henviste behandlingssted overstiger henholdsvis 25 kr. og 60 kr. Befordringsgodtgørelsen kan ikke overstige personens faktiske befordringsudgifter. Krav til træningsstedets personale Genoptræningen skal varetages af uddannede og autoriserede fysio- og / eller ergoterapeuter. Personalet: Skal have modtaget oplæring i de konkrete genoptræningsopgaver. Er forpligtet til at dokumentere træningsforløbet i hver enkelt borgerjournal. Træningsstedet er forpligtiget til at levere den ydelse, der er beskrevet i kvalitetsstandarden. I forhold til hver enkelt ydelsesbeskrivelse skal det bemærkes, at valg af test og øvelser afstemmes i henhold til hvad der findes relevant for den enkelte borger/patient. Træningsstedet skal orientere borgerne om de lokale muligheder for træning og idræt i patientog idrætsforeninger. Borgerens pligter og rettigheder Borgeren har pligt til: At melde afbud på grund af sygdom så hurtigt som muligt og senest samme dag om morgenen. At melde afbud på grund af andet fravær så hurtigt som muligt og senest kl. 12 dagen før træningen. At komme til tiden. Udeblivelse medfører ikke erstatningstræning. Ved gentagne udeblivelser det vil sige mere end to gange vil genoptræningsforløbet blive revurderet og eventuelt afsluttet. At meddele forsinkelser telefonisk til træningsstedet. Forsinkelser på over en halv time kan medføre, at træningen vil blive aflyst. At informere om smitsomme sygdomme herunder multiresistente bakterier. 5

6 Borgeren har ret til at klage over: Serviceniveauet i forhold til genoptræningen. Det faglige indhold i genoptræningen. Klager over serviceniveauet, herunder ventetider, organiseringen og omfanget af genoptræning, i forhold til den genoptræning der ydes i kommunalt regi, skal rettes til bopælskommunen. Klager over det faglige indhold i genoptræningen, herunder sundhedspersoners faglige virksomhed i forbindelse med genoptræningen og om genoptrænings svarer til almindelig anerkendt faglig standard, skal rettes til Patientombuddet på adressen: Patientombuddet Finsensvej Frederiksberg Der kan ydes erstatning efter reglerne om patientforsikring i kapitel 3 i lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage- og erstatningsadgang til patienter eller efterladte til patienter, som her i landet påføres skade i forbindelse med undersøgelse, behandling eller lignende. Arbejdsmiljø Loven foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Derfor har alle implicerede parter, kommune, træningssted og borger i forbindelse med træning en forpligtelse til at sikre, at gældende regler for arbejdsmiljøet overholdes. Opfølgning af kvalitetsstandardens målsætninger Denne kvalitetsstandards målsætninger vil blive evalueret en gang årligt. Eventuelle tilpasninger vil blive godkendt af Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune. 6

7 Genoptræning efter apopleksi/senhjerneskade, hold. Fysioterapi Lovgrundlag Sundhedsloven 140, som forudsætter en genoptræningsplan i forbindelse med udskrivelse fra sygehus. Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger borgeren har i relation til alder, sygdom og /eller skade m.m. Borgere med en apopleksi eller anden hjerneskade og som kan træne på hold. 90 % af borgerne opnår forbedret funktionsniveau ved træningsperiodens ophør. Indhold i Relevant fysisk og kognitiv træning som f.eks. styrketræning, udholdenhedstræning, fokus på inddragelse af afficeret ekstremitet. Relevant funktionstræning målrettet borgernes aktuelle funktionstab. Hyppighed og varighed Hvem leverer Særlige forhold Op til 10 træningsgange på hold efter vurdering af fysioterapeut. Fysioterapeut ansat i Albertslund Kommune. Der tilbydes kun holdtræning for apoleksipatienter i tilfælde af, at der på det aktuelle tidspunkt er nok borgere med samme træningsbehov. Alternativt tilbydes træning på blandede hold med træningsindhold, som er relevant for borgeren. Apopleksihold: Minimum 3 og maximum 6 deltagere Blandede hold: Op til 12 borgere 7

8 Genoptræning efter apopleksi/senhjerneskade, individuelt. Fysioterapi Lovgrundlag Sundhedsloven 140, som forudsætter en genoptræningsplan i forbindelse med udskrivelse fra sygehus. Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og /eller skade m.m. Borgere med en apopleksi eller anden hjerneskade og som ikke kan træne på hold. 90 % af borgerne opnår forbedret funktionsniveau ved træningsperiodens ophør. Indhold i Hyppighed og varighed Hvem leverer Særlige forhold Hvor foregår træningen Relevant fysisk og kognitiv træning som f.eks. styrketræning, udholdenhedstræning, fokus på inddragelse af afficeret ekstremitet. Relevant funktionstræning målrettet borgernes aktuelle funktionstab. Op til 15 træningsgange efter vurdering af fysioterapeut Fysioterapeut ansat i Albertslund Kommune Genoptræningscenter eller eget hjem efter terapeutisk vurdering. 8

9 Genoptræning efter apopleksi/senhjerneskade, individuelt. Ergoterapi Lovgrundlag Sundhedsloven 140, som forudsætter en genoptræningsplan i forbindelse med udskrivelse fra sygehus. Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktions- og aktivitetsniveau som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og /eller skade m.m. Indhold i Hyppighed og Hvem leverer Særlige forhold Hvor foregår træningen Borgere med apopleksi eller anden hjerneskade og som ikke kan træne på hold. 70 % opnår et forbedret aktivitetsniveau ved træningsperiodens ophør. Relevant kognitiv- og aktivitetstræning. Relevant funktionstræning målrettet borgernes aktuelle funktionstab. Op til 15 træningsgange efter ergoterapeutisk vurdering Ergoterapeut ansat i Albertslund kommune. genoptræningsplanen fra sygehuset Genoptræningscenter eller eget hjem efter terapeutisk vurdering 9

10 Genoptræning efter apopleksi/senhjerneskade, hold. Ergoterapi Lovgrundlag Sundhedsloven 140, som forudsætter en genoptræningsplan i forbindelse med udskrivelse fra sygehus. Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktions- og aktivitetsniveau som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og /eller skade m.m. Borgere med apopleksi eller anden hjerneskade og som kan træne på hold 70 % opnår et forbedret aktivitetsniveau ved træningsperiodens ophør. Indhold i Hyppighed og varighed Hvem leverer Særlige forhold Relevant kognitiv- og aktivitetstræning. Relevant funktionstræning målrettet borgernes aktuelle funktionstab Op til 12 træningsgange efter ergoterapeutisk vurdering Ergoterapeut ansat i Albertslund Kommune. genoptræningsplanen fra sygehuset Der tilbydes kun holdtræning for apopleksipatienter i tilfælde af, der på det aktuelle tidspunkt er nok borgere med samme træningsbehov. Alternativt tilbydes træning på blandede hold med træningsindhold, som er relevant for borgeren eller individuel træning. Apopleksihold: Minimum 3 og maximalt 6 deltagere. Blandede hold: Op til 12 borgere 10

11 Genoptræning, anden neurologisk sygdom. Fysioterapi Lovgrundlag Sundhedsloven 140, som forudsætter en genoptræningsplan i forbindelse med udskrivelse fra sygehus. Indhold i Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger borgeren har i relation til alder, sygdom og /eller skade m.m. Borgere med anden neurologisk sygdom end apopleksi. 90 % af borgerne opnår forbedret funktionsniveau ved træningsperiodens ophør Test: deltest fra SFT, 10 m gangtest eller anden relevant test Relevant fysisk og kognitiv træning som f.eks. styrketræning, udholdenhedstræning, fokus på inddragelse af afficeret ekstremitet Relevant funktionstræning målrettet borgernes aktuelle funktionstab. Hyppighed og varighed Hvem leverer Særlige forhold Op til 10 træningsgange efter fysioterapeutisk vurdering. Fysioterapeut ansat i Albertslund Kommune. 11

12 Genoptræning, anden neurologisk sygdom. Ergoterapi Lovgrundlag Sundhedsloven 140, som forudsætter en genoptræningsplan i forbindelse med udskrivelse fra sygehus. Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og /eller skade m.m. Indhold i Hyppighed og varighed Hvem leverer Særlige forhold Borgere med anden neurologisk sygdom end apopleksi. 70 % af borgerne opnår forbedret funktionsniveau ved træningsperiodens ophør Relevant aktivitets- og funktionstræning. Op til 10 træningsgange efter ergoterapeutisk vurdering. Ergoterapeut ansat i Albertslund Kommune. 12

13 Genoptræning efter geriatrisk indlæggelse, individuelt. Ergoterapi Lovgrundlag Sundhedsloven 140, som forudsætter en genoptræningsplan i forbindelse med udskrivelse fra sygehus. Indhold i Hyppighed og varighed Hvem leverer Særlige forhold Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og /eller skade m.m. Borgere der har haft en geriatrisk indlæggelse. 70 % af borgerne opnår forbedret funktionsniveau ved træningsperiodens ophør Relevant aktivitets- og funktionstræning. Op til 10 træningsgange efter ergoterapeutisk vurdering. Ergoterapeut ansat i Albertslund Kommune 13

14 Genoptræning efter geriatrisk indlæggelse, individuelt. Fysioterapi Lovgrundlag Sundhedsloven 140, som forudsætter en genoptræningsplan i forbindelse med udskrivelse fra sygehus. Indhold i Hyppighed og varighed Hvem leverer Særlige forhold Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og /eller skade m.m. Borgere der har haft en geriatrisk indlæggelse. 90 % af borgerne opnår forbedret funktionsniveau ved træningsperiodens ophør Fysisk træning og funktionstræning. Op til 10 træningsgange efter fysioterapeutens vurdering. Fysioterapeut ansat i Albertslund Kommune 14

15 Genoptræning efter hoftebrud, hold. Fysioterapi Lovgrundlag Sundhedsloven 140, som forudsætter en genoptræningsplan i forbindelse med udskrivelse fra sygehus. Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og /eller skade m.m. Indhold i Hyppighed og varighed Hvem leverer Særlige forhold Borgere der har haft et hoftenært brud. 90 % af borgerne opnår forbedret funktionsniveau ved træningsperiodens ophør. Bevægelighedstræning, fysisk træning og funktionstræning. Op til 15 træningsgange efter fysioterapeutens vurdering. Fysioterapeut ansat i Albertslund Kommune. Borgere, der ikke kan træne på hold pga. specifikke hensyn, trænes individuelt. 15

16 Genoptræning efter kunstig hofte, hold. Fysioterapi Lovgrundlag Sundhedsloven 140, som forudsætter en genoptræningsplan i forbindelse med udskrivelse fra sygehus. Indhold i Hyppighed og varighed Hvem leverer Særlige forhold Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og /eller skade m.m. Borgere der har fået indsat en ny hofte. 90 % af borgerne opnår forbedret funktionsniveau ved træningsperiodens ophør. Bevægelighedstræning, fysisk træning og funktionstræning. Op til 10 træningsgange efter fysioterapeutens vurdering. Fysioterapeut ansat i Albertslund Kommune. Borgere, der ikke kan træne på hold pga. specifikke hensyn, trænes individuelt. 16

17 Genoptræning efter kunstigt knæ, hold. Fysioterapi Lovgrundlag Sundhedsloven 140, som forudsætter en genoptræningsplan i forbindelse med udskrivelse fra sygehus. Indhold i Hyppighed og varighed Hvem leverer Særlige forhold Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og /eller skade m.m. Borgere der har fået indsat et nyt knæled. 90 % af borgerne opnår forbedret funktionsniveau ved træningsperiodens ophør. Øge ledbevægeligheden. Måles ved hjælp af bevægelighedstest, RSS, TUG og 10 m gang. Bevægelighedstræning, fysisk træning og funktionstræning. Holdtræning, max. 8 deltagere. 2 gange om ugen á 1 time. Op til 12 træningsgange efter fysioterapeutens vurdering. Sidste træningsgang kan byttes til en kontroltid 3 måneder efter afslutning på træning. Fysioterapeut ansat i Albertslund Kommune. 17

18 Genoptræning efter brud/andre skader på håndled og fingre Lovgrundlag Sundhedsloven 140, som forudsætter en genoptræningsplan i forbindelse med udskrivelse fra sygehus. Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger borgeren har i relation til alder, sygdom og /eller skade m.m. Borgere med brud/andre skader på håndled og fingre. 90 % af borgerne skal have opnået et højere funktions- og/eller aktivitetsniveau ved træningsperiodens ophør. Indhold i Hyppighed og varighed Hvem leverer Relevant aktivitets- og funktionstræning. Op til 10 træningsgange efter ergoterapeutisk vurdering. Ergoterapeut ansat i Albertslund Kommune. Særlige forhold 18

19 Genoptræning, andet. Fysioterapi Lovgrundlag Sundhedsloven 140, som forudsætter en genoptræningsplan i forbindelse med udskrivelse fra sygehus. Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og /eller skade m.m. Indhold i Hyppighed og varighed Hvem leverer Særlige forhold Borgere med diagnose, der ikke dækkes af andre ydelser. 90 % af borgerne opnår forbedret funktionsniveau ved træningsperiodens ophør. Bevægelighedstræning, fysisk træning og funktionstræning. Op til 10 træningsgange efter fysioterapeutens vurdering. Fysioterapeut ansat i Albertslund Kommune. 19

20 Genoptræning, andet. Ergoterapi Lovgrundlag Sundhedsloven 140, som forudsætter en genoptræningsplan i forbindelse med udskrivelse fra sygehus. Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og /eller skade m.m. Indhold i Borgere med diagnose, der ikke dækkes af andre ydelser. 70 % af borgerne opnår forbedret funktionsniveau ved træningsperiodens ophør. Relevant aktivitets- og funktionstræning. Hyppighed og varighed Hvem leverer Op til 10 træningsgange efter ergoterapeutisk vurdering. Ergoterapeut ansat i Albertslund Kommune. Særlige forhold 20

21 Genoptræning i forbindelse med KOL - Hold. Lovgrundlag Sundhedsloven 140, som forudsætter en genoptræningsplan i forbindelse med udskrivelse fra sygehus. Indhold i Hyppighed og varighed Hvem leverer Særlige forhold Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger borgeren har i relation til alder, sygdom og /eller skade m.m. Borgere med kronisk obstruktiv lungelidelse, rygerlunger (KOL) 70 % af borgerne opnår forbedret funktionsniveau ved trænings-periodens ophør. Fysisk træning og konditionstræning Op til 16 træningsgange á 1 time på hold Fysioterapeut ansat i Albertslund kommune genoptræningsplanen fra sygehuset 21

Center for Ældre 2011

Center for Ældre 2011 Center for Ældre 2011 Kvalitetsstandard for genoptræning jf. lov om sundhed 140 Kvalitetsstandard godkendt på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 25. maj 2011. Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag...

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år 1 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter sundhedslovens 140 Albertslund Kommune Forord... 3 1. Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus... 4 2.

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2 Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder Bilag 2 1 UDKAST Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Sundhedslovens 140 Formålet med genoptræning...

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Sundhedslovens 140 Formålet med genoptræning... 4 Hvordan iværksættes

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2012 GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard 2014-01-28 Retningslinjer og kvalitetsstandard Baggrund Genoptræning efter Sundhedslovens 140 er i Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2013 Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentret er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp til at genvinde funktionsevnen.

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Indholdsfortegnelse 1. Hvad er lovgrundlaget?... 2 2. Hvordan er sagsgangen i forbindelse med visitering af almen genoptræning, genoptræning på specialiseret

Læs mere

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013 Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard November 2013 Baggrund Genoptræning efter Servicelovens 86 er i Mariagerfjord Kommune organiseret i Sundhed og Træning, en

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2016 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140

KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140 KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140 Brøndby Kommune 2016 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus... 5 2. Hvem kan få genoptræning?... 5

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog. Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog. Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140

KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140 KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140 Brøndby Kommune 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus... 5 2. Hvem kan få genoptræning?... 5

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016. Genoptræning efter Sundhedslovens

Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016. Genoptræning efter Sundhedslovens Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning efter Sundhedslovens 140 1 Forord... 4 1. Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus... 5 2. Hvem kan få genoptræning?... 5 3. På hvilken baggrund

Læs mere

KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVENS 140. Albertslund Kommune

KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVENS 140. Albertslund Kommune KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 2017 Albertslund Kommune KVALITETSSTANDARD...1 GENOPTRÆNING...1 EFTER...1 Forord...3 1. Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus...4 2.

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016 Social og Sundhed Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune Maj 2016 Baggrund Genoptræningsområdet i Morsø Kommune er organiseret i Sundhedsafdelingen og har udgangspunkt

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier Kvalitetsstandard Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 Lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendte leverandør: Træningscentret Dommervangen Dato for tilsynsbesøg: 7. april 2016 Start- og sluttidspunkt

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel træning til dig, der har brug for

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning 1 Kvalitetsstandard for træning Indhold Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk.1 og 2 86

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende

Genoptræning og vedligeholdende Genoptræning og vedligeholdende træning 2015 Kvalitetsstandard for kommunal genoptræning, uden forudgående sygehusindlæggelse, og vedligeholdende træning Lovgrundlag Lov om social service 86. Hvad er vedligeholdende

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017 Indhold Kvalitetsstandarder Genoptræning af funktionsnedsættelser 3 Kvalitetsstandard Vedligehold af færdigheder 6 Kvalitetsstandard Genoptræning af funktionsnedsættelser

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1404380 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Indholdsfortegnelse Målsætninger og værdier... 3 Borgere med genoptræningsplan efter indlæggelse på sygehuset... 5 Borgere, der efter sygdom uden sygehusindlæggelse, har behov

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2017 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune xx december 2016 Indhold Forord... 3 Formål og

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 7 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2018 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 21 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning*

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Serviceloven 86 stk. 2 2015 Indledning Fredensborg Kommune yder vedligeholdelsestræning* til kommunens pensionister.

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

1 Træning. 1.1 Genoptræning efter Serviceloven

1 Træning. 1.1 Genoptræning efter Serviceloven 1 Træning 1.1 Genoptræning efter Serviceloven Servicelovens 86 stk.1. Voksne, typisk ældre borgere, som har fået svært ved at klare de daglige gøremål efter eksempelvis sygdom. Gratis genoptræning til

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Kvalitetsstandard / serviceniveaubeskrivelse for vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard / serviceniveaubeskrivelse for vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard / serviceniveaubeskrivelse for vedligeholdelsestræning 01.01.2016 Lovgrundlag Lov om socialservice 86 stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske og psykiske

Læs mere

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Kvalitetsstandard sundhedslovens 140

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Kvalitetsstandard sundhedslovens 140 Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus Kvalitetsstandard sundhedslovens 140 Indhold Hvem kan få genoptræning?... 3 Hvordan får du genoptræning?... 3 Hvornår igangsættes genoptræningen?... 3 Hvad

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Planlægning Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Hvilket behov dækker genoptræningen (Servicelov nr. 573 af 24.06.05 86, stk.1 ) Genoptræning tilbydes borgere til afhjælpning af

Læs mere

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 Kvalitetsstandard 86 Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 1. Hvad er ydelsens Servicelovens 86, stk. 1 og stk. 2 Borgeren udfylder og underskriver et ansøgningsskema.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140

KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140 KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140 Brøndby Kommune 2017 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus... 5 2. Hvem kan få genoptræning?... 5

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for Genoptræning Jf. Sundhedslovens 140. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for Genoptræning Jf. Sundhedslovens 140. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for Genoptræning Jf. Sundhedslovens 140 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Godkendt i Udvalget den 9. december 2016. Sag

Læs mere

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Albertslund Kommune 2012 Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 17 Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86.stk 1 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Det gode genoptræningsforløb Når borgeren er udskrivningsklar, gør hospitalet følgende: Vurderer, om borgeren har behov for en genoptræningsplan

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Træning Omsorg og Sundhed Godkendt af Social- og Forebyggelsesudvalget 17. januar 2017 Genoptræning efter Lov om Social Service 86 stk. 1 Lovgrundlag for Lov om Social Service 86, stk.

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 2 of 5 Lovgrundlag Kommunal genoptræning ydes henholdsvis efter Lov om Social Service, 86 og Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri genoptræning (efter sygehusindlæggelse) Jf. Sundhedslovens 140. 1. Rammer

Kvalitetsstandard Vederlagsfri genoptræning (efter sygehusindlæggelse) Jf. Sundhedslovens 140. 1. Rammer Kvalitetsstandard Vederlagsfri genoptræning (efter sygehusindlæggelse) Jf. Sundhedslovens 140 Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Ved ændring af Sundhedsloven 140, Vejledning om træning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen Genoptræning

Læs mere

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg. Genoptræning efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2014 Løbenr. og år: 150443/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med træningen... 3 4. Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusophold Sundhedslovens 140. Sundhedslovens 140

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusophold Sundhedslovens 140. Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusophold Sundhedslovens 140 Lovgrundlag og baggrundsmateriale Sundhedslovens 140 Bekendtgørelse nr. 1088 af 6. oktober 2014 om genoptræningsplaner og om patienters

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Muligheder for træning af børn i København

Muligheder for træning af børn i København Muligheder for træning af børn i København Side 2 Indhold Kære forælder i Københavns Kommune 4 Genoptræning efter hospitalsbehandling 5 Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi efter henvisning fra

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016 Indhold Kvalitetsstandarder Genoptræning af funktionsnedsættelser 3 Kvalitetsstandard Vedligehold af færdigheder 6 Kvalitetsstandard Genoptræning af funktionsnedsættelser

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

Kvalitetsstandard Servicelovens 86, stk. 2 (børnetræning)

Kvalitetsstandard Servicelovens 86, stk. 2 (børnetræning) Kvalitetsstandard Servicelovens 86, stk. 2 (børnetræning) 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Servicelovens 86, stk. 2. At barnet udvikler funktioner/kompetencer,

Læs mere

2.4.0 IKKE-SPECIALISERET GENOPTRÆNING FRA HOSPITAL, Tr0- pakke

2.4.0 IKKE-SPECIALISERET GENOPTRÆNING FRA HOSPITAL, Tr0- pakke Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.4.0 IKKE-SPECIALISERET GENOPTRÆNING FRA HOSPITAL, Tr0- pakke Hvem kan få genoptræning Borgere, der

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 stk. 1 og Sundhedslovens 140 på Morsø Afklaringscenter

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 stk. 1 og Sundhedslovens 140 på Morsø Afklaringscenter S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 stk. 1 og Sundhedslovens 140 på Morsø Afklaringscenter August 2014 Baggrund Kvalitetsstandarden tjener det formål at

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune. Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1.b Genoptræning Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Område Lovgrundlag Social afdelingen Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social Service 86 stk. 1:

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 of 5 Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 5 Formål. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale

Læs mere

Analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune

Analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 18167 Brevid. 1872873 Ref. FLHA Dir. tlf. 4631 7706 flemmingh@roskilde.dk Analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune 19. marts 2014 Som en del af budgetforliget for 2014

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

Kvalitetsstandarder Sundhedsudvalget

Kvalitetsstandarder Sundhedsudvalget Kvalitetsstandarder 2016 Sundhedsudvalget Udgivelsesdato: 07.12.2015 Kontakt Josefine Haahr Nielsen Studentermedhjælper jhn@horsholm.dk Direkte tlf. 4849 Center for Sundhed og Omsorg Sekretariat Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven 140

Kvalitetsstandard for kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven 140 Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 9. oktober 2017 Kvalitetsstandard for kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven 140 2 Kvalitetsstandard for kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven

Læs mere

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning 1 Kvalitetsstandard for genoptræning Område Lovgrundlag Ældre & Sundhed Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social

Læs mere

1. Overordnede rammer Vedligeholdende træning 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2

1. Overordnede rammer Vedligeholdende træning 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2 Kvalitetsstandard Vedligeholdende 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Vedligeholdende 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2 1.2 Politiske målsætninger Formålet med et stilbud er at forbedre

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 of 5 Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 5 Lovgrundlag. Formål. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller

Læs mere

TRÆNING VEDLIGEHOLDELSE AF FÆRDIGHEDER KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

TRÆNING VEDLIGEHOLDELSE AF FÆRDIGHEDER KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET TRÆNING VEDLIGEHOLDELSE AF FÆRDIGHEDER KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Træning vedligeholdelse af færdigheder Kvalitetstandarden giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud

Læs mere

Vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2

Vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2 Vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Indholdsfortegnelse Hvem kan få hjælp til Vedligeholdelsestræning? 3 Hvad er målet med Vedligeholdelsestræningen? 3 Hvad kan du forvente i forhold til tildelingen

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Lovgrundlag og baggrundsmateriale Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner udgivet af Ministeriet

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service & Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget den 4. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Genoptræning og vedligeholdelsestræning Rehabilitering Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade 2017 Kvalitetsstandarden beskriver de muligheder

Læs mere