Sundheds- og Psykiatriudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- og Psykiatriudvalget"

Transkript

1 Sundheds- og Psykiriudvalget Refer Do 04. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødested: Kalvehave Havn Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard, Kirsten Overgaard, Vibe Bøgvad Ingen Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Besøg på Hyldevang Nurcenter Budget Sundheds- og Psykiriudvalget Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb og overførsel fra ramme 1 til ramme Kvalitetsstandarder 2015 vedrørende borgere med betydelig neds fysisk og/eller psykisk funktionsevne Tilbud til pårørende til borgere med erhvervet hjerneskade Stus på Opland og samarbejdet med Ungdommens Røde Kors Mødeplan Sundheds- og Psykiriudvalget Samlet opfølgning fra administrionen i forbindelse med dialogmøder Orienteringssag vedrørende Vordingborg sociale virksomhed Orientering om Frivillig Fredag Orientering fra formanden Eventuelt...21 Bilagsoversigt...22 Underskriftsside...23

3 Sundheds- og Psykiriudvalget Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Sundheds- og Psykiriudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Sundheds- og Psykiriudvalget i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Sundheds- og Psykiriudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Administrionen indstiller, det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den

4 Sundheds- og Psykiriudvalget Besøg på Hyldevang Nurcenter Sagsnr.: 15/ Område: Afdeling for Sundhed/Afdeling for Psykiri og Handicap - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen Sundheds- og Psykiriudvalget. Lovgrundlag Sundhedslovens 119. Lov om social service 103. Sagsfremstilling Udvalget besøger Hyldevang Nurcenter, hvor skovhjælperne fra Vordingborg Sociale Virksomhed vil vise eksempler på det arbejde, de laver. Derudover vil nurvejleder Susanne Rosenild fra Afdeling for Sundhed fortælle om, hvordan nuren integreres i det nurbaserede forebyggelsesarbejde. Administrionen indstiller, orienteringen tages til efterretning Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den

5 Sundheds- og Psykiriudvalget Budget Sundheds- og Psykiriudvalget Sagsnr.: 15/ Område: Økonomi - Sagsbeh: Johannes Kirkeby Sundheds- og Psykiriudvalget. Lovgrundlag Vordingborg Kommunes budgetstregi Sagsfremstilling På dette møde skal udvalget prioritere og godkende de budgetforslag som skal videre til Kommunalbestyrelsens samlede budgetprioritering i budgetseminaret og de efterfølgende budgetforhandlinger. Udvalgets ramme i 2016 er justeret med kr. som følge af demografireguleringen. Dette beløb udgør summen af demografireguleringen på hhv kr. på Træning og Rehabilitering og kr. på Sundhedsplejen. Udvalgets ramme er derudover reduceret med 1,26 mio. kr. som følge af den reduktion på 0,5% som blev vedtaget i sidste års budget. I bilag 1 er samlet alle de forslag som er fremkommet fra administrionen på de tidligere møder i udvalget samt ved dialogen (høringen) med interessenter. Udvalget skal godkende hvilke forslag der skal udmøntes i budget Som følge af den vedtagne budgetstregi skal hvert udvalg udpege prioriteringsforslag på mindst 1,5 % af rammen. Det vil sige både reduktionsforslag og forslag til nye tiltag for i alt 3,33 mio. kr. Prioriteringerne er foretaget på april og maj møderne og udvalget skal derfor godkende de endelige reduktionsforslag samt de endelige forslag til nye tiltag. Begge typer fremgår af bilag 2. Endelig skal udvalget godkende anlægsønsket vedrørende færdiggørelse af Sundhedscenter Vordingborg Sankelmarksvej 10A, som skal med i det videre arbejde med prioritering af det samlede budget for Vordingborg Kommune. Administrionens forslag fremgår af bilag 3. I udvalgets behandling af budgetforslagene kan inddrages de indledende drøftelser der foregik på temamødet i Kommunalbestyrelsen 30. april 2015 samt de modtagne bidrag til dialog (høringssvar) fra forskellige interessenter. Disse fremgår af bilag 4-8 Forslag til budgetbemærkninger og takster forelægges på udvalgets møde i august. Beslutning i Områdeudvalg for Sundhed, Ældre, Psykiri og Handicap den Fraværende: Trine Nordentoft, Ulla Krøger, Ole Qvistgaard Der er bekymring omkring de foreslåede besparelser indenfor psykiri og handicap, som bl.a. vil betyde mindre aktiviteter for borgerne, vanskeligheder med planlægge ferier o.a. Arbejdet hen mod visionen, hvor sundhed har en fremtrædende rolle, kan vanskeliggøres med de foreslåede besparelser. Administrionen indstiller, udmøntningen af reduktioner på 1,26 mio. kr. godkendes de endelige reduktionsforslag og forslag til nye tiltag godkendes videresendt til den samlede budgetforhandling i Kommunalbestyrelsen anlægsønske godkendes videresendt til den samlede budgetforhandling i Kommunalbestyrelsen. 4

6 Sundheds- og Psykiriudvalget Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den Godkendes af flertalsgruppen. Mindretallet v/brit Skovgaard, Vibe Bøgvad og Mette Høgh Christiansen tager forts forbehold for de 1,5 %. Udvalget ønsker en beskrivelse af arbejdsgange ved overgangen fra barn til voksen. Udvalget ønsker en beskrivelse af økonomiske konsekvenser ved forslag 4 fra LMU i Tandplejen. Vedrørende mindreforbrug der indgår som overførsel, kan ikke anvendes som besparelse, da de indgår som en del af taksten. 5

7 Sundheds- og Psykiriudvalget Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb og overførsel fra ramme 1 til ramme 3 Sagsnr.: 15/ Område: Psykiri og Handicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunens styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Autismecenter vil gerne bruge ca. 1 mio.kr. af det overforførte overskud fra 2014 til ombygning på den skærmede afdeling i Orehoved. Ombygningen består af to dele: Den første del, som er i udbud nu, er etablering af en ny toværelses lejlighed i tomme lokaler på mriklen, grundet efterspørgsel på skærmede tilbud. Der er pt. 6 beboere som bor i hver deres lejlighed i den skærmede afdeling. Derudover skal to etværelses tilbud ændres til 2 toværelses lejligheder. Den anden del sættes i gang efter sommerferien Der søges derfor om overføre 1 mio. kr. til opgaven fra ramme 1 til ramme 3. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Nyt anlæg Afledt drift Finansiering Drift Omkostningssted Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse Autismecenter i forbindelse med overførselssagen har fået overført 1,431 mio. kr. på drift fra regnskab 2013 til 2014, hvoraf de ønsker anvende 1 mio. kr. til anlæg for etablering af en ekstra plads på den skærmede afdeling samt til lave to etværelses tilbud om til to toværelses lejligheder. Administrionen indstiller, udvalget anbefaler, der overføres 1 mio. kr. fra ramme 1 til ramme 3, der ansøges om godkendelse af en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til ovennævnte, der samtidig frigives en rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til ovennævnte anlæg. 6

8 Sundheds- og Psykiriudvalget Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den

9 Sundheds- og Psykiriudvalget Kvalitetsstandarder 2015 vedrørende borgere med betydelig neds fysisk og/eller psykisk funktionsevne Sagsnr.: 15/ Område: Psykiri og handicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om Social service, 85, 99, 103, 104, 107 og 108. Sagsfremstilling Kvalitetsstandarderne skal blandt andet beskrive det serviceniveau som Kommunalbestyrelsen har vedtaget og på den måde synliggøre den politiske prioritering overfor kommunens borgere, leverandører og andre interesserede. De er også et redskab til formidle regler og retningslinjer, som Kommunalbestyrelsen fastlægger for området og fungerer samtidig som den lokalpolitiske udfyldning af den rammelovgivning, som Folketinget vedtager. På samme måde som den centrale lovgivning danner rammerne for de lokalpolitiske beslutninger, skal kvalitetsstandarderne danne rammerne for det arbejde, der udføres af forvaltningen på området for borgere med betydelig neds fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandarderne skal også supplere lovgivningen ved klarlægge borgernes rettigheder og rammerne for den hjælp man kan få. Kvalitetsstandarderne fastlægger således rammerne for forvaltningens arbejde med visitere og bevilge ydelser efter serviceloven som borgerne har behov for og ret til efter Serviceloven. Vordingborg Kommune sætter løbende fokus på udvikle og tilpasse visitionen og tilbuddene efter de aktuelle behov. I kvalitetsstandarden for støtte og rådgivning til udføre dagligdags gøremål efter Servicelovens 85, er der beskrevet ændringer i forhold til udvikling af en hurtigere afklaring af behovet for støtte for borgere med socialpsykiriske problemstillinger. Borgeren kan nu henvende sig på det lokale værested, og hurtigt få afklaret hvilken støtte, rådgivning, vejledning og optræning kan sikre, borgerens psykiske og sociale problemstillinger ikke forværres. Ligeledes er der fokus på, borgeren får rådgivning og vejledning i hvilke tilbud Vordingborg Kommune generelt kan støtte med. Hvis borgeren ikke er i målgruppen for 85, rådgives og vejledes borgeren i brugen af bl.a. uvisiterede tilbud, sundhedstilbud og frivillighedstilbud. Center for Socialpsykiri og myndighedspersonalet har i det tætte samarbejde med borgeren bedre muligheder for sikre, tilbuddene på Værestederne løbende udvikles og tilpasses. Dermed kan borgeren hurtigere og bedre udvikle egne ressourcer og modtage støtten ud fra et fælles formuleret formål. For borgere med andre problemstillinger end socialpsykiriske problemstillinger som f.eks. autisme og neds funktionsevne i øvrigt er der ingen ændringer. Som det ses i kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud efter Servicelovens 107 og 108, er der ingen er ændringer i forhold til Souschef Pia Haupt Holm vil være med under dette punkt og vil stå til rådighed i forhold til besvarelse af eventuelle spørgsmål. Administrionen indstiller, kvalitetsstandarderne drøftes, kvalitetsstandarderne, inden godkendelse, sendes til høring i Handicaprådet. 8

10 Sundheds- og Psykiriudvalget Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den Supplerende sagsfremstilling til Sundheds- og Psykiriudvalgets møde Som besluttet på udvalgsmødet den 9. april 2015 har kvalitetsstandarderne været i høring hos Handicaprådet. Høringssvar fra Handicaprådet er vedhæftet. Afdeling for psykiri og handicap har tilknyttet diverse kommentarer til høringssvarene: Kommentarerne er vedhæftet. Administrionen indstiller, høringssvar og kommentarer drøftes, kvalitetsstandarderne godkendes. Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den Vedrørende høringssvar vurderes det er dækket ind af henholdsvis lovgivning, Vordingborg Kommunes handicappolitik og Vordingborg Kommunes kvalitetsstandarder. Det kan tilføjes, som udgangspunkt anvendes Vordingborg Kommunes egne tilbud, men der vil altid foreligge en individuel og konkret vurdering. 9

11 Sundheds- og Psykiriudvalget Tilbud til pårørende til borgere med erhvervet hjerneskade Sagsnr.: 15/ Område: Afdeling for Sundhed - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen Sundheds- og Psykiriudvalget. Lovgrundlag Sundhedslovens 119. Servicelovens 10. Sagsfremstilling Stistikken viser, mennesker bliver ramt af en erhvervet hjerneskade i Danmark hvert år. Men en hjerneskade rammer hele familien. Der sker store forandringer i den hjerneskadedes familie og netværk, og disse forandringer kan have store konsekvenser for borgerens og de pårørendes livskvalitet. Ofte er det værste og det sværeste ved være pårørende til en hjerneskadet, den hjerneskadede ændrer personlighed. I en brøkdel af et sekund forandres det menneske, man holder af. Man mister den, man kender, og får en anden person hjem. Det kan være livsledsageren, barnet, faderen, moderen eller søskende, man mister, og det udløser sorg. Sorgen over det tabte er særlig svær komme igennem, fordi det tabte stadig er fysisk til stede. Pårørende til hjerneskadede møder et utal af professionelle i den akutte fase, i genoptræningsfasen og i rehabiliteringsfasen. De er de eneste gennemgående personer i et forløb, der strækker sig over år, og de overtager alle problemerne. Det bliver ofte den pårørendes ansvar, det liv der blev reddet, også kan leves. Pårørende er derfor en nødvendig del af det tværfaglige samarbejde omkring den hjerneskadede. Det er en uds gruppe, men de vil meget gerne inddrages aktivt, og med den rette støtte er de en uvurderlig ressource og samarbejdspartner. Neuropsykolog Anne Norup fra Glostrup Hospital, påpeger i sin ph.d. afhandling, over halvdelen af de nære pårørende til et familiemedlem, der rammes af en hjerneskade, har symptomer på angst og depression. Det er tre gange så mange som normalbefolkningen. Hendes forskning viser også, 5 år efter hjerneskaden savner de pårørende stadig bedre informion og bedre samarbejde med de offentlige instanser. Ligeledes er de pårørende selv mindre aktive på arbejdsmarkedet. Forskningen tyder på, relevant informion og bedre indsigt til de pårørende fremmer en mere hensigtsmæssig omstillingsproces således, den ramte og familien som helhed evner mestre den nye situion på bedst mulige måde. Tilbud til pårørende På baggrund af ovenstående erfaringer har Træning og Rehabilitering udviklet et forløb til pårørende til borgere med erhvervet hjerneskade. Forløbet består af, de pårørende har 10 mødegange á tre timers varighed i løbet af 5 måneder. De pårørende modtager undervisning og udveksler erfaringer. Undervisningen omfter bl.a.: Hjernmets opbygning, herunder typer af skader i hjernmet og skjulte handicaps Mestringsstregier Angst og depression hos den ramte Sorg, krise, angst og depression hos den pårørende Seksualitet Netværksdannelse Mens de pårørende har undervisning, modtager den hjerneskadede træning sammen med en fysioterapeut/ergoterapeut og aktivitetsmedarbejder/pædagog med neuropædagogisk viden. Den første pårørendegruppe iværksættes som pilotprojekt og starter i august

12 Sundheds- og Psykiriudvalget Tilbuddet planlægges i et tværgående samarbejde med øvrige kommunale afdelinger. Ligeledes arbejdes der på inddrage frivillige foreninger, Hjerneskadeforeningen og Hjernesagen med henblik på opfølgning - f.eks. etablering af lokale netværksgrupper. Administrionen indstiller, orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den

13 Sundheds- og Psykiriudvalget Stus på Opland og samarbejdet med Ungdommens Røde Kors Sagsnr.: 15/ Område: Psykiri og Handicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen Sundheds- og Psykiriudvalget. Sagsfremstilling Sundheds- og Psykiriudvalget valgte i foråret 2014 indgå i en partnerskabsaftale med den frivillige organision Ungdommens Røde Kors (URK), for kunne skabe et frivilligbaseret netværks- og ungtil-ung-mentortilbud til unge mellem år, som modtager støtte fra kommunens Center for Socialpsykiri. Tilbuddet hedder Opland og er drevet af frivillige unge. Formålet med Opland er skabe et frirum med udgangspunkt i ung-til-ung kontakt og hjælp-til-selvhjælp. Opland er et frivilligt og supplerende tilbud til de unge i målgruppen, som henvises af kommunen. Nedenstående er baseret på den anden stusrapport om Opland Vordingborg i perioden januar til maj 2015 fra Ungdommens Røde Kors (af maj 2015). Opland siden sidst januar til maj 2015 Opland har siden december 2014 haft åbent hver torsdag, hvilket bliver 18 åbningsaftener. Projektet er for alvor begyndt tage form og det er generel opftelse blandt de frivillige, de unge er blevet mere trygge og er faldet godt til i Opland. De unge har for alvor opdaget mulighederne og fleksibiliteten i tilbuddet. De unge er flittigt brugere af den fælles facebookgruppe mellem unge og frivillig og opfordrer hinanden til komme på besøg i Opland. Et godt eksempel på de unges glæde over Opland illustreres i et brev skrevet af en ung mand, som har været en fast deltager siden Oplands åbning. Brevet er vedlagt som lukket bilag. Der har været afholdt flere aktiviteter ud af huset, som har haft fokus på involvere de unge i lokale tilbud og aktiviteter. Opland har bl.a. været på besøg på Panteren og i fitnesscentret Work it up, hvilket både unge og frivillige hyggede sig med. Der er derudover planer om besøge spillestedet Stars til deres koncerter, som afholdes torsdage. Som beskrevet i sidste stusdokument har der gennem de seneste måneder været fokus på den frivillige ung-til-ung-mentor-del i Opland. Dette har resulteret i, to mentorforløb er under opstart. Begge unge glæder sig til starte. I et af mentorforløbene vil der være fokus på en sundere livsstil, kost og motion. Aktiviteterne i dette mentorforløb kommer derfor til bestå af en del fysisk aktivitet. Som videre opfølgning på sidste stusdokument har en del af de frivillige været på besøg på værestederne Toronto og Oasen i marts måned. På besøgene fortalte de frivillige om Opland som frivilligt tilbud til unge mellem år, og de unge fik mulighed for spørge ind og ikke mindst møde de frivillige, som er i Opland. En ung fra Toronto er allerede begyndt komme i Opland, og flere andre udtrykte nysgerrighed og ville ligeledes overveje besøge Opland. Tiltaget om besøg på de øvrige væresteder har således givet gode erfaringer, og det vil derfor forts prioriteres med jævne mellemrum. Frivilliggruppen i Opland har ligesom de unge fundet deres plads og har fået skabt en god og rummelig kultur i Opland. Der er kommet tre nye frivillige til Opland i foråret og de har alle gennemgået relevant uddannelse. Frivilliggruppen udgør nu i alt 14 frivillige. Samarbejdet med de udpegede henvisere fungerer forts fint. De frivillige, som er ansvarlige for modtagelse af nye unge, har planlagt et opfølgningsmøde med henviserne, så det sikres, flest mulige unge får gavn af Opland. Stus på antal unge 12

14 Sundheds- og Psykiriudvalget Opland har indtil videre haft 18 åbningsaftener i Syv forskellige unge har besøgt Opland. To unge er kommet en enkelt gang, og to unge er kommet i Opland 2-3 gange. De sidste tre unge har været i Opland mellem 4-6 gange. De næste skridt På besøgsaftenerne blev det tydeligt for de frivillige, særligt udgifterne til offentlig transport er en barriere for de unge fra Præstø og Stege besøger Opland. På seneste stusmøde mellem Ungdommens Røde Kors og Vordingborg Kommune blev dette derfor drøftet. Det undersøges nu, hvilke muligheder der er for mindske udgifterne til transport, herunder erhvervsrejsekort, hvilket kan lette adgangen til Opland for de unge fremover. Derudover er det forhåbningen, de to første frivillige ung-til-ung-mentorforløb, som netop er igangs, kan fungere som kalysor for flere nye mentorforløb i Opland. Bilag: 1 Lukket 2 Lukket 3 Lukket Administrion indstiller, udvalget tager stusrapporten om Opland fra perioden januar-maj 2015 fra Ungdommens Røde Kors til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den Det skal undersøges i hvilket omfang der kan ydes støtte til kørsel for borgerne, således tilbuddet ligestilles uanset hvor man bor. 13

15 Sundheds- og Psykiriudvalget Mødeplan Sundheds- og Psykiriudvalget Sagsnr.: 13/ Område: Afdeling for Sundhed, Afdeling for Psykiri og Handicap - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Sundheds- og Psykiriudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 8, stk. 1 og 20, stk. 3. Sagsfremstilling I henhold til lov om kommunernes styrelse skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvornår og hvor ordinære kommunalbestyrelsesmøder skal afholdes. Kommunalbestyrelsens mødekalender skal offentliggøres i den lokale presse i begyndelsen af hvert regnskabsår. Forslag til mødeplan 2016 er udarbejdet i henhold til den struktur, der blev godkendt i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18. juni 2014, således fagudvalgsmøder som udgangspunkt afholdes i den første uge hver måned, møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i den 3. uge hver måned og Kommunalbestyrelsens møder primært afholdes den sidste torsdag i måneden. Juli måned er mødefri. Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 30. april 2015 det udarbejdede forslag til mødeplan for 2016 for så vidt angår Kommunalbestyrelsens ordinære møder, temamøder og budgetseminar. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2015 godkendt doer for dialogmøder i foråret Herefter skal forslag til mødeplan 2016 ligeledes behandles i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling samt i fagudvalgene, der i henhold til styrelsesloven samt de godkendte forretningsordner godkender egen mødeplan. Sundheds- og Psykiriudvalgets møder anbefales afholdt på følgende doer: 7. januar 4. februar 3. marts 7. april 10. maj 9. juni 11. august 8. september 29. september 3. november 8. december Alle møder starter kl Møderne afholdes på Vordingborg Rådhus. Bilag: 1 Åben Forslag til mødeplan Sundheds- og Psykiriudvalget 65918/15 Administrionen indstiller, 14

16 Sundheds- og Psykiriudvalget forslag til mødeplan for 2016 for Sundheds- og Psykiriudvalget godkendes. Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den Mødet den 11. august 2016 flyttes til den 8. august

17 Sundheds- og Psykiriudvalget Samlet opfølgning fra administrionen i forbindelse med dialogmøder 2015 Sagsnr.: 15/ Område: Stregi og Implementering - Sagsbeh: Claus Lyngby Petersen Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Nærdemokrimodel for Vordingborg Kommune Sagsfremstilling Politikerne har i deres respektive dialogudvalg gennemført dialogmøder med lokalrådene i februar og marts På dialogmøderne har lokalrådene rejst en række spørgsmål og sager, som nu også er blevet undersøgt af administrionen (bilag). Alle lokalråd har meldt tilbage til administrionen med opfølgningsskemaer og/eller referer. En del af spørgsmålene har politisk karakter, og der er på dialogmøderne givet et politisk svar på disse spørgsmål, hvorfor de ikke fremgår af det samlede opfølgningsskema. Administrionen har bl.a. besvaret spørgsmål om og emner inden for følgende: Vej- og trafikale forhold (cykel- og stiforbindelser, trafikale problemer, skilte) Kloakering Frivilligt arbejde og forhold inden for dette Fiber- og mobilmodtageforhold Kollektiv trafik Nur- og strandprojekter Bosætning Kommunale bygninger Beredskabet Kultur og fritidsområdet Dagtilbud og åbningstider LUP er, udviklingsprojekter og økonomi i forhold til disse Placering af spørgsmål til de enkelte afdelinger og stabe beror på en vurdering af de enkelte afdelingers ekspertiser og ressortområder. Dette er meddelt ved udsendelse af opfølgningsskema, med ønske om, der fra de enkelte afdelinger bliver gjort opmærksom på, hvis emne/spørgsmål skal omplaceres. Bilag: 1 Åben Kort bilag omkring nuværende og fremtidige renseklasser 52568/15 2 Åben Samlet opfølgningsskema fra dialogmøder 2015.docx 44309/15 Administrionen indstiller, afdelingernes og stabenes opfølgning på dialogmøderne 2015 tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Fraværende: Jørn Elo Hansen 16

18 Sundheds- og Psykiriudvalget Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning i Erhvervsudvalget den Fraværende: Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen Anbefales. Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den

19 Sundheds- og Psykiriudvalget Orienteringssag vedrørende Vordingborg sociale virksomhed Sagsnr.: 15/ Område: Psykiri og Handicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen Sundheds- og Psykiriudvalget. Sagsfremstilling Vordingborg sociale virksomhed (VSV) har udviklet sine tilbud i de senere år i takt med borgernes ønsker om tilbud til beskæftigelse. VSV bevæger sig i retning af flere og varierede tilbud frem for den traditionelle pakke- og montage afdeling, som dog forts eksisterer og fungerer tilfredsstillende for mange borgere. De tilbud som vinder mere indpas i VSV s tilbudsvifte er bl.a. skovhjælperordningen på Nyord i samarbejde med Nurstyrelsen og sundhedsafdelingen i kommunen samt den nye keramikafdeling. På Hyldevang er der på nuværende tidspunkt 10 skovhjælpere der arbejder 4 dage om ugen. Skovhjælperordningen er evalueret i maj måned og er ikke længere et projekt men en 5-årig driftsaftale. Alle parter er glade for ordningen og ønsker derfor fortsætte samarbejdet på Hyldevang. Mange besøgende på Hyldevang, de fastboende og erhvervslivet på Nyord har glæde af skovhjælpernes indss. Senest blev der i efteråret fjernet ca. 5 km hegn som en slags entreprenøropgave som har været en god, spændende og udfordrende opgave for skovhjælperne. Afdelingen for Særlig Tilrettelagt Uddannelse, STU, er også godt i gang. I februar blev afdelingen indviet med 9 igangværende STU- elever og her i slutningen af juni afsluttes 2 af eleverne, som begge skulle færdiggøre deres 3-årige uddannelse i VSV, men som tidligere har været i uddannelse andre steder. Så i slutningen af juni skal der overrækkes de første STU- beviser til 2 elever. I STU afdelingen vurderes det, der kan komme ca. 5 nye elever til august - afhængigt af visitionen til området. Det er en spændende arbejdsopgave som fint kan forenes sammen med opgaverne i den Sociale Virksomhed. Resten af 2015 bliver brugt på fokusere på synlighed omkring VSV, således tilbuddene igen bliver kendt af så mange som mulig og kvalitetsprodukternefra egenproduktionsområderne også kan blive solgt. De tæller efterhånden grønsager, frugt, æblemost, blomster, pileflet, marmelade, leverpostej, diverse trævarer, strik, smykker, restaurerede møbler, betonvarer og ikke mindst det nye spændende keramikdesign. Administrionen indstiller, orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den

20 Sundheds- og Psykiriudvalget Orientering om Frivillig Fredag 2015 Sagsnr.: 15/ Område: skoler - Sagsbeh: Trine Raun Mørkbak Sundheds- og Psykiriudvalget. Sagsfremstilling Fredag den 25. september 2015 afholdes Frivillig Fredag for synliggøre og anerkende alle, der yder en frivillig indss i Vordingborg Kommune. Frivillig Fredag er et åbent arrangement, og alle er meget velkomne til deltage. Der vil også blive sendt invitioner ud til alle kommunens frivillige foreninger, organisioner og grupper/enkeltpersoner, så de har mulighed for tilmelde sig med en stand og til fællesspisningen. Frivillig Fredag planlægges for andet år i samarbejde med Det Frivillige Samråd og det nionale tema er i år Grokraft for Fællesskaber. Arrangementet finder sted i Præstø Multicenter fra klokken 16 til På programmet er blandt andet: Valg af to repræsentanter til Det Frivillige Samråd fra området øvrige frivillige Workshops og networking for de frivillige Frivilligmesse med stande Fællesspisning og foredrag Frivillig Fredag startede i Vordingborg i 2011 som et arrangement for og med de frivillige sociale foreninger. Da Kommunalbestyrelsen i 2013 vedtog Frivillighedspolitikken, besluttede man samtidig, der skulle nedsættes et frivilligt samråd og afholdes en årlig dialogdag for alle frivillige i hele kommunen. Det Frivillige Samråd besluttede dialogdagen afholdes på den nionale frivillighedsdag (den sidste fredag i september). Derfor har Frivillig Fredag siden 2014 været et arrangement for frivillige indenfor alle områder. Administrionen indstiller, udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Fraværende: Jørn Elo Hansen Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Taget til efterretning. Beslutning i Erhvervsudvalget den Fraværende: Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen Taget til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den

21 Sundheds- og Psykiriudvalget Orientering fra formanden Sagsnr.: 15/ Område: Psykiri og Haidacap/Sundhed - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen Sundheds- og Psykiriudvalget Sagsfremstilling a) Autismecenter har fået en bevilling på kr. fra Puljen for nyspecialisering og inklusion fremfærd/ særlige behov Autismecenter har fået en bevilling på kr. til deres projekt Resurser på tværs som udføres i samarbejde med jobcentret om skabe praktik pladser og måske job til mennesker med autisme. Midlerne kommer fra puljen for nyspecialisering og inklusion fremfærd/ særlige behov. Projektet operer med en umiddelbar og en langsigtet målgruppe. Den umiddelbare målgruppe udgøres af fem unge mennesker med autismespektrumdiagnoser, som alle p.t. gør brug af tilbuddene i Autismecentrets STU/Jobtræning. Den langsigtede målgruppe er alle de øvrige mennesker, som på sigt kan få glæde og gavn af den vidensdeling, som vil finde sted. Det være sig i sagens nur fremtidige brugere af Autismecentret, men indbefter også andre mennesker med særlige behov, som skal finde beskæftigelse. Projektets formål er sikre målgruppen bedre muligheder for meningsfuld beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Derudover sigtes der efter forene Jobcentrets kompetencer med Autismecentrets specialpædagogiske kompetencer og derigennem facilitere potentielle praktiksteders og arbejdspladsers muligheder for få dedikerede, kompetente medarbejdere, og de kommende praktikanter og medarbejderes muligheder for deltage på lige fod med alle andre i samfundet. Jobcentrets medarbejdere har allerede stor erfaring med finde eksempelvis praktikpladser, men for disse kompetencer kan sættes i spil til gavn for målgruppen, er der behov for en mere samlet indss. b) Udlejning af lokaler på Vordingborg Sundhedscenter Der er nu truffet beslutning om udlejning af de tre ledige lokaler i bygning 2 på Sankelmarksvej. Lokalerne udlejes til en privpraktiserende psykolog som tilbyder bådeindividuel og gruppebaseret behandling og har tidligere arbejdet på bl.a.: Psykirisk Center Frederiksberg Veterancentret (behandling af efterreaktioner i forbindelse med udsendelser i det danske forsvar) Danmarks Lærerforenings psykolognetværk Nordisk Krisekorps SOS Selskab for Adfærds og Kognitiv Terapi Foruden terapeutiske forløb, en del supervisions-/undervisningsopgaver, udføres psykologiske undersøgelser med behandlings- og interventionsanbefalinger til såvel klient som personale. Arbejder evidensbaseret i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Der er ved blive udarbejdet en lejekontrakt, og lejemålet forventes være gældende fra 1. juli Administrionen indstiller, orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den c) Orientering om forespørgsel om varmtvandsbassin. I hvilket omfang dette anvendes i områderme. d) Orientering om Collective Impact. 20

22 Sundheds- og Psykiriudvalget

23 Sundheds- og Psykiriudvalget Eventuelt Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Sundheds- og Psykiriudvalget. Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den Intet. 22

24 Sundheds- og Psykiriudvalget Bilagsoversigt 3. Budget Sundheds- og Psykiriudvalget 1. 0,5% Udmøntning 10 mio, SP-udvalg.pdf (73155/15) 2. 1,5% Visionsforslag til videre behandling, SP udvalg.pdf (73156/15) 3. Skema C - Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til nuværende investeringsoversigt budgetramme 3.pdf (73560/15) 4. Høringssvar fra Lokalt MED-udvalg i Træning og Rehabilitering - Budget (73157/15) 5. MED-høringssvar fra afdeling for Sundhed til budget 2016 samt omstillingspuljen.docx (74686/15) 6. Høringssvar fra Sundhedsplejen.docx (74679/15) 7. Høringssvar - Refer af møde i LMU den Tandplejen Vordingborg (73160/15) 8. Handicapråd Høringssvar SundPsyk-budget 2016 (73962/15) 5. Kvalitetsstandarder 2015 vedrørende borgere med betydelig neds fysisk og/eller psykisk funktionsevne 1. Kvalitetsstandard for endelig.docx (37185/15) 2. Kvalitetsstandard for endelig.docx (37184/15) 3. Kvalitetsstandard for endelig.docx (37186/15) 4. Kvalitetsstandard for endelig.docx (37187/15) 5. Kvalitetsstandard for endelig.docx (37188/15) 6. Kvalitetsstandard for endelig.docx (37182/15) 7. Høringssvar fra Handicaprådet (72800/15) 8. Høringssvar fra Handicaprådet og kommentarer hertil.docx (72887/15) 7. Stus på Opland og samarbejdet med Ungdommens Røde Kors 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 3. (Lukket bilag) 8. Mødeplan Sundheds- og Psykiriudvalget 1. Forslag til mødeplan Sundheds- og Psykiriudvalget (65918/15) 9. Samlet opfølgning fra administrionen i forbindelse med dialogmøder Kort bilag omkring nuværende og fremtidige renseklasser (52568/15) 2. Samlet opfølgningsskema fra dialogmøder 2015.docx (44309/15) 23

25 Sundheds- og Psykiriudvalget Underskriftsside Kim Petersen Mette Høgh Christiansen Brit Skovgaard Kirsten Overgaard Vibe Bøgvad 24

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 04. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødested: Kalvehave Havn Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiriudvalget Refer Do 09. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard Erhvervsudvalget Referat Dato 04. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 16:10 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo,

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiriudvalget Refer Do 04. maj 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 14:30 Sluttidspunkt 17:00 Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 01. oktober 2014 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Synscentralen, Færgegaardsvej 15, Vordingborg Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 19:40 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 02. juni 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats.

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats. Forslag til pårørendepolitik Handicapafdelingen Hedensted kommune Indledning Samarbejde mellem kommune og pårørende skal altid ske med respekt for den handicappede borgers ret til selvbestemmelse og med

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:20 Sluttidspunkt 17:40 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 01. september 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiriudvalget Refer Do 04. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Tillægsreferat Dato 01. december 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 19:45 Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Lokalt MED udvalg Rådhusvej 2, Faxe. Referat

Lokalt MED udvalg Rådhusvej 2, Faxe. Referat Refer Mødedo: Starttidspunkt: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 2, Afbud: Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden. 2 6. Godkendelse af dagsorden Lokalt MED-udvalg Rådhusvej 2 indstiller, dagsordenen godkendes.

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 07. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 08. januar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:20. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 08. januar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:20. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 08. januar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:20 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Kim

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Ny Holbæk

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Ny Holbæk Det Lokale Beskæftigelsesråd i Ny Holbæk REFERAT FRA MØDET Tirsdag den 28. marts 2006 I Byrådssalen på det gamle rådhus, Bysøstræde, Holbæk Mødestart: I forlængelse af det konstituerende møde med start

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiriudvalget Refer Do 09. april 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 21:10 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 04. juni 2014 Mødetidspunkt 8:00 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Industrivej, Præstø og mødelokale 1, Vordingborg Social Virksomhed,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Folkeoplysningsråd. Referat. Dato 16. juni 2015. Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00. Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø

Folkeoplysningsråd. Referat. Dato 16. juni 2015. Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00. Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø Folkeoplysningsråd Refer Do 16. juni 2015 Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø Michael Bitsch-Olsen, John Juul, Henrik

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1 Åbent møde Tilstede Lolan Ottesen (A) - Formand Lene W. Nielsen (A) - Næstformand Doris Børger (A) Tine Landin (A) Jørgen Juel Bragge (B) Jarne Rasmussen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Refer Do 23. september 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Fjordgården, Østerbro 61, Præstø Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen,

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 27. september 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 20:15 Mødelokale 233 - Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand),

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiriudvalget Refer Do 02. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiriudvalget Refer Do 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 233, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Punkt 3 Orientering fra Center for Social og Sundhed

Punkt 3 Orientering fra Center for Social og Sundhed Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 13-12-2016-13-12-2016 13.12.2016 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 16 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer Leo Andersen Birte Kramhøft Gert

Læs mere

Referat af åben dagsorden

Referat af åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 7. oktober 2009 /METANE Refer af åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. september 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 03. september 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:05 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Refer Do 08. juni 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 16:00 Sluttidspunkt 18:00 Mødelokale 233, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Det kommunale budget

Det kommunale budget INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Det kommunale budget Vejledning om budgetlægning på udsatteområdet WWW.BDO.DK 1 BUDGETLÆGNING PÅ UDSATTEOMRÅ- DET 19 kommuner har i dag (2012) lokale udsatteråd. På tværs af

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Deltagere: Jørn Christensen (Høreforeningen) Øvrige deltagere: Tabita Sonne-Dalsø Afbud: Alice Thulesen (Dansk

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

Referat Ordinært møde

Referat Ordinært møde Vordingborg Kommune Handicaprådet Referat Ordinært møde Dato: Mandag den 24. februar 2014 Tidspunkt: kl. 18.30-21.00 Sted: Mødelokale 2 Vordingborg Rådhus Deltagere: Anders J. Andersen, Else-Marie Sørensen,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 07. april 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 07. april 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 07. april 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. februar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. februar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 05. februar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

Referat af åben dagsorden

Referat af åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 20. december 2011 /METANE Refer af åben dagsorden fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 7. december 2011 kl. 09:00 i Lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Referat. Sundhed og Forebyggelse. Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale. Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet.

Referat. Sundhed og Forebyggelse. Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale. Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet. Referat Sundhed og Forebyggelse Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale Valbyvej 69 G Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse Sundhed og Forebyggelse den 22. august

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Dagsorden Ordinært møde

Dagsorden Ordinært møde Vordingborg Kommune Det Frivillige Samråd Dagsorden Ordinært møde Do: Mandag den 12. maj 2014 Tidspunkt: kl. 17,00-19,00 Sted: Deltagere: Brit Skovgaard, Michael Seiding Larsen, Else Marie L Sørensen Niels

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Referat fra møde i Handicaprådet, onsdag d

Referat fra møde i Handicaprådet, onsdag d Referat fra møde i Handicaprådet, onsdag d. 17.08.2016 Mødedato: 17/8 2016 Tidspunkt: Kl. 13.30 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Rådhuset i Ringe Indkaldelse Kristian Nielsen (Formand,KB) Anne

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat tirsdag den 3. januar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse af dagsorden...1 2. 17,4 - Valg af næstformand...2 3. 17,4 - Introduktion

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiriudvalget Refer Do 08. januar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Afdeling for sundhed, Langgade 57, Stege Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 107. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 241 2 Medlemmer Kirsten Moesgaard

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Refer Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Deltagere: Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen, Ole Flemming Lyse,

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag At den unge opnår personlige, sociale og faglige

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Virksomhedsbesøg hos AMBU, Pederstrup Erhvervspark

Virksomhedsbesøg hos AMBU, Pederstrup Erhvervspark Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (1-9) Virksomhedsbesøg hos AMBU, Pederstrup Erhvervspark 2002000902 Udvalget har besluttet besøge lokale virksomheder, og AMBU besøges

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Tillægsreferat Dato 02. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

1 Høring - Sundhedspolitik kl. 14:00-14:15 2

1 Høring - Sundhedspolitik kl. 14:00-14:15 2 Dagsorden Handicapråd Mødedo: 4 december 2014 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: 1 Høring - Sundhedspolitik 2015-2018 - kl 14:00-14:15 2 2 3 4 5 Høring - Retningslinjer for udførelse

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/03 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/03 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/03 Mødedato: torsdag den 24-03-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere