DDA Datamateriale Observa prøvevalg Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Observa prøvevalg Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/

2 artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra Observa prøvevalg 1976, som oprindeligt blev indsamlet af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-0958). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-0958: Observa prøvevalg Primærundersøger(e): Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og markedsforskning. DDA-0958, 1. udgave (ved Henning Lauritsen og Karsten Boye Rasmussen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1633 respondenter, 772 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (407 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i perioden januar 1985-juni 1987 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Henning Lauritsen og Karsten Boye Rasmussen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-0958: Observa prøvevalg 1976.

3 Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed via en laserprinterudskrift i et mindre trykt oplag. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. LÆSEVEJLEDNING DANSK DATA ARKIV Juni 1991 Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt.

4 Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte

6 variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Observa Prøvevalg 1976 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): generel sociologi; vælgerundersøgelser og politiske meningsmålinger.

7 Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: partipræference; øl; alkohol; arbejdsforhold; arbejdstid; bilforsikring; bilskader; Christiania; drikkevaner; EF-folkeafstemning (hypotetisk); kaskoforsikring; rygevaner; spiritus; tobaksrygning; øl, hjemmebrygget; fast ejendom, køb af; forbrugsgoder (varige), køb af; hjemmebrygning; overenskomstforhandlinger 1976; sikkerhedsseler; sommerferie; ferie; vin, hjemmebrygget; Andersen, Anders; børnemishandling; Baunsgaard, Hilmar; Becker, Henning; bedrageri; Bonde Nielsen, Jan; brugstyveri; Brüniche-Olsen, H.; butikstyveri; checkkonto, overtræk af; dokumentfalsk; Dronning Margrethe; dyrplageri; Ehrenreich, Niels; forurening; Glistrup, Mogens; Gredal, Eva; Hansen, Bendt; Hartling, Poul; Hartwell, Leif; Heinesen, Knud; Hoffmeyer, Erik; Hækkerup, Per; indflydelse, forskellige enkeltpersoners; Jakobsen, Erhard; Jensen, Hans Jørgen; Jespersen, Knud; Jørgensen, Anker; Larsen, Arne Pilegård; lovovertrædelser, holdning til; Mærsk McKinney-Møller; Møller, Jens; Nielsen, Jan Bonde; Nielsen, Thomas; Nordskov Nielsen, Lars; oppositionens virke; Pagh, Mogens; Panduro, Leif; Petersen, Gert; Pilegård Larsen, Arne; regeringens og oppositionens virke; Rifbjerg, Klaus; Sølvhøj, Hans; Sønder, Ejler; Schleimann, Jørgen; Schlüter, Poul; skattesnyderi; Skytte, Karl; spirituskørsel; strafudmåling for lovovertrædelser; tiltaleformer; underslæb; Vietnambørnene; Aktive Lyttere og Seere; alderdommen, tilbringelse af; EF, udvikling af; familie, den nærmeste; lytter- og fjernseerforeninger; motion; Roskilde Universitetscenter; RUC; spørgeskema, modtagelse af; sport, interesse for; økonomisk politik; atomkraft, folkeafstemning om (hypotetisk); atomkraft, indførelse af; bil, besiddelse af; farve-tv i husstanden; folketingsvalg, udskrivning af; lokalradio; kørekort; knallerter; knallertkørsel; motorkøretøj, besiddelse af; motorveje, antal spor; radiovaner; regionale udsendelser (P2); Storebæltsforbindelsen; styrthjelm, brug af; TV i husstanden; valg, udskrivning af; økonomisk demokrati; ØD; central fond; fond, central; erhverv; fagforeningsmedlemskab; faglig organisation, medlemskab af; fællesfond; hastighedsgrænser; musikinstrumenter i husstanden; musikudøvelse; overskudsdeling; OD; august-forliget 1976; bestikkelse; erhvervslivet; Fremskridtspartiet, Venstres holdning til; returkommission; børn, legemlig afstraffelse af; boligforhold; EF-medlemskab; Fremskridtspartiet; legemlig afstraffelse af børn; Lukkeloven; åbningstider; butiksåbningstider; CPR-nummer, udlevering af; energiafgift; flygtninge, indsamling til; grænsehandel; hastighedsgrænser, knallerter; humanitære formål, indsamling til; læger, offentlig ansættelse af; momsforhøjelse; sundhedstjenesten; tandlæger, offentlig ansættelse af; arbejdsnedlæggelser, overenskomststridige; decemberforliget 1976; huslejestop; juleaften; julegaveudgifter; overenskomststridige arbejdsnedlæggelser; prisstop; 1977, udsigter for; økonomisk situation, udvikling i; familiens økonomiske situation, udvikling i. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-0958: Observa Prøvevalg Primærundersøger: Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning. DDA-0958, 1. udgave (ved Henning Lauritsen og Karsten Boye Rasmussen).

8 Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1633 respondenter, 772 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (416 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning. Staktoften 20, DK-2950 Vedbæk. Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning. Staktoften 20, DK-2950 Vedbæk. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Observas opinionsundersøgelser: Observa har fra 1967 gennemført undersøgelser af holdninger og livsvaner, dels gennem såkaldte prøvevalg (postale valgpanelsundersøgelser) dels gennem mere omfattende interviewbaserede indstillingsundersøgelser. Prøvevalgsundersøgelserne er foretaget jævnligt i hele perioden (ca. 10 gange hvert år), medens indstillingsundersøgelserne kun blev foretaget kvartalsvist i årene 1969 til Det lange tidsrum med jævnligt indsamlede, ensartede datamaterialer giver muligheder for forskellige tidsserieanalyser, især hvad angår partipræferencer. Andre emner er sædvanligvis mere flygtigt behandlede pga. de vilkår, hvorunder undersøgelserne er foretaget (de er tilrettelagt med offentliggørelse i dagspressen for øje, det dagsaktuelle har været betonet, og emnerne er begrænset til problemkredse, der lader sig beskrive med et mindre antal spørgsmål). Prøvevalgene gennemførtes indtil udgangen af 1971 for dagbladet Aktuelt og fra 1972 for Morgenavisen Jyllands-Posten. Indstillingsundersøgelserne blev udelukkende gennemført for Jyllands-Posten. Observa Prøvevalg 1976: I 1976 gennemførte Observa i alt 10 prøvevalg. Enslydende spørgsmål, omhandlende demografiske forhold samt partipræference, er i DDA samlet i undersøgelsen DDA-0958 Observa Prøvevalg 1976, mens de enkelte, fuldstændige prøvevalg, der indeholder forskellige aktuelle spørgsmål, findes som DDA-0959 til DDA De enkelte prøvevalg omhandler flg. aktuelle emner: DDA-0959 Observa Prøvevalg 1976, februar-undersøgelsen: For eller imod Danmarks medlemskab af Fællesmarkedet ved en folkeafstemning i dag; rømning af Christiania; arbejdsmæssig status, arbejdstider; arbejdsforhold (fx travlhed, dårligt klima, skifttende arbejdstider) og disses indflydelse på fx arbejdslysten, familien eller helbredet; bilforsikringer og bilskader; weekend-drikkevaner, drikning af forskellige produkter fra lørdag middag til søndag aften (fx vand, sødmælk, juice, rødvin, kaffe); samt rygevaner. DDA-0960 Observa Prøvevalg 1976, marts-undersøgelsen: Rømning af Christiania; køb af fast ejendom og varige forbrugsgoder;

9 fastlæggelse af rammer for de kommende overenskomstforhandlinger af Folketinget; hjemmebrygning af øl og vin; tilbringelse af sommerferie; sikkerhedsseler i bil; samt anvendelse af sikkerhedsseler. DDA-0961 Observa Prøvevalg 1976, april-undersøgelsen: Vurdering af regeringens virke; vurdering af oppositionens virke; forholdet mellem myndighederne, Henning Becker og Vietnam-børnene; strafudmåling for forskellige lovovertrædelser (fx tyveri, overtræk af checkkonto, børnemishandling, grov forurening); strafudmåling for spirituskørsel; tiltaleformerne du og De; rømning af Christiania; samt enkeltpersoners indflydelse på det danske samfund (fx Anker Jørgensen, Lars Nordskov Nielsen, Jørgen Schleimann, Klaus Rifbjerg). DDA-0962 Observa Prøvevalg 1976, maj-undersøgelsen: Lytter- og fjernseerforeningerne, medlemskab og indflydelse; Erhard Jakobsens Aktive Lyttere og Seere; den nærmeste familie; tilbringelse af sommerferie sammen med medlemmer af den nærmeste familie; tilbringelse af egen alderdom (fx i eget hjem, hos familie, i kollektivhus); Roskilde Universitetscenter; dyrkning af sport (fx gymnastik, fodbold, cykling); vurdering af Danmarks medlemskab af Fællesmarkedet (m.h.t. dansk landbrugs økonomi, priser o.l.); for eller imod Danmarks medlemskab af Fællesmarkedet ved en folkeafstemning i dag; samt modtagelse af spørgeskema. DDA-0963 Observa Prøvevalg 1976, juni-undersøgelsen: Knallertkørsel, styrthjelm og hastighed; udskrivning af folketingsvalg på baggrund af sommerens økonomiske politiske forhandlinger; vurdering af regeringens virke; vurdering af oppositionens virke; resultatet af de økonomiske politiske forhandlinger (fx besparelser i det offentliges udgifter, skattelettelser); begræsning af forbruget/dækning af statsunderskuddet gennem forhøjelse af den direkte beskatning, den indirekte beskatning eller vha. punktafgifter); Storebæltsbroen; 2-sporede motorveje; farve-tv i husstanden (i forbindelse med de Olympiske Lege); regionalradioen; beslutning om etablering af atomkraftværker i Danmark; ja eller nej til atomkraftværker ved en folkeafstemning i dag; bil i husstanden; førerbevis; samt modtagelse af spørgeskema. DDA-0964 Observa Prøvevalg 1976, august-undersøgelsen: Socialdemokratiets og LOs forslag om økonomisk demokrati, overskudsdeling, central fond; beslutning om etablering af atomkraftværker i Danmark; ja eller nej til atomkraftværker ved en folkeafstemning i dag; musikudøvelse, musikinstrumenter i husstanden; vurdering af hastighedsgrænserne; samt medlemskab af faglig organisation. DDA-0965 Observa Prøvevalg 1976, september-undersøgelsen: Augustforliget, dets bidrag til løsning af beskæftigelses- og betalingsbalanceproblemerne, samarbejdet mellem Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Kristeligt Folkeparti og Centrum-Demokraterne, samarbejde mellem Socialdemokratiet og Venstre; Venstres holdning til Fremskridtspartiet; ferie i ind- og udland; samt vurdering af erhvervslivet (m.h.t. indtjening, forurening, bestikkelse o.l.). DDA-0966 Observa Prøvevalg 1976, oktober-undersøgelsen: Ejendomsforhold til bolig; virkningerne af den nye Lukkelov; vurdering af Fremskridtspartiet; vurdering af Danmarks medlemskab af Fællesmarkedet (m.h.t. dansk landbrugs økonomi, priser o.l.); for eller imod Danmarks medlemskab af Fællesmarkedet ved en folkeafstemning i

10 dag; vurdering af erhvervslivet (m.h.t. indtjening, forurening, bestikkelse o.l.); samt forældres legemlige afstraffelse af deres børn. DDA-0967 Observa Prøvevalg 1976, november-undersøgelsen: Økonomisk støtte til humanitære formål; debatoplæg vedr. sundhedstjenesten (offentlig ansættelse af læger og tandlæger); fartgrænser for knallerter; oplysning om eget CPR-nummer til forskellige private virksomheder; forøgelse af statens indtægter ved en energiafgift eller ved en forhøjelse af momsen; samt grænsehandel (deltagelse i indkøbsture). DDA-0968 Observa Prøvevalg 1976, december-undersøgelsen: Decemberforliget (prisstop, ugyldighed af visse lønaftaler, huslejestop); forbud mod overenskomststridige arbejdsnedlæggelser; vurdering af Anker Jørgensen som statsminister; tilbringelse af vinterferie; udsigterne for 1977 (egen økonomi, landets økonomi, verdenssituationen); julegavebeløb; samt tilbringelse af juleaften. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): Yderligere oplysninger: Antallet af observationsenheder, frafaldet, antallet af responenter og svarprocenten for de enkelte prøvevalg er: Antal Fra- Antal Svar observations- fald resp. procent enheder Februar-prøvevalget (DDA-0959) % Marts-prøvevalget (DDA-0960) % April-prøvevalget (DDA-0961) % Maj-prøvevalget (DDA-0962) % Juni-prøvevalget (DDA-0963) August-prøvevalget (DDA-0964) % September-prøvevalget (DDA-0965) % Oktober-prøvevalget (DDA-0966) % November-prøvevalget (DDA-0967) % December-prøvevalget (DDA-0968) % At respondentantallet i denne undersøgelse er større end i de enkelte prøvevalg, skyldes paneludskiftningen. Datasættets størrelse: 1633 respondenter; 772 variable pr. respondent; Yderligere oplysninger: Antallet af respondenter og variable for de enkelte prøvevalg er: Antal respondenter Antal variable Februar-prøvevalget (DDA-0959) Marts-prøvevalget (DDA-0960) April-prøvevalget (DDA-0961) Maj-prøvevalget (DDA-0962) Juni-prøvevalget (DDA-0963) August-prøvevalget (DDA-0964) September-prøvevalget (DDA-0965)

11 Oktober-prøvevalget (DDA-0966) November-prøvevalget (DDA-0967) December-prøvevalget (DDA-0968) Det arkiverede studies fuldstændighed: Yderligere oplysninger: I denne undersøgelse er medtaget 3 gennemgående spørgsmål vedr. partipræference foruden demografiske oplysninger. (Antallet af specielle spørgsmål i de enkelte prøvevalg varierer mellem 10 og ca. 21 spørgsmål). Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Yderligere oplysninger: Se afsnittet "Tidsrum for dataindsamling" mht. datoer for de enkelte prøvevalg. Dimensioner i tid: Panel studie. (Se afsnittet "Udvælgelsesprocedurer" for en nærmere beskrivelse af panelets sammensætning). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser. Universet er danske borgere i valgretsalderen. Udvælgelsesprocedurer: Panelet blev etableret i 1967 ved en kombination af tilfældig, stratificeret udvælgelse og klyngeudvælgelse: Samtlige kommuner, sogne eller roder blev inddelt i 100 grupper efter sociale, erhvervsmæssige og geografiske kriterier, således at områder, der var ensartede med hensyn til disse kriterier, blev samlet i samme gruppe. Dernæst blev ved lodtrækning udvalgt et område (kommune, sogn eller rode) som repræsentant for hele gruppen. På denne måde fremkom 100 interviewdistrikter, i hvilke et antal husstandsadresser, proportionalt med det samlede antal husstande i gruppen, blev udvalgt ved lodtrækning. Panelets sammensætning er efter dette tidspunkt løbende blevet vedligeholdt ved at ca. 25 procent af medlemmerne tvunget bliver udskiftet hvert år. De medlemmer, der i løbet af et år skal erstattes, er forud mærkede, så udmeldelser kan ske i takt med indmeldelser flere gange årligt. Ved udmeldelse af panelmedlemmer er det primært medlemskabets varighed, der er bestemmende; men udmeldelse af medlemmer kan også ske, hvis et kriterium er overrepræsenteret. Ved rekrutteringen af nye medlemmer tilstræbes, at panelet holdes afbalanceret mht. kriterierne køn, alder, bopæl og erhverv; mens det oprindelige panel (som ovenfor beskrevet) blev udtrukket som en ægte stikprøve, sker vedligeholdelsen af panelets sammensætning på grundlag af et skønsprincip: Valgpanelets nye medlemmer udvælges altid blandt personer, der er udtrukket til deltagelse i andre Observa-undersøgelser. Udvælgelsen sker enten direkte ved en skriftlig henvendelse til en person som har de ønskede karakteristika, eller indirekte ved at Observas interviewere får en beskrivelse af de ønskede egenskaber for nye medlemmer, hvorpå egnede medlemmer rekrutteres blandt personer, som besøges i forbindelse med interviews. I visse grupper, der erfaringsmæssigt ligger under gennemsnittet med hensyn til indsendelsesprocent, er der gennemført en tilsvarende overrepræsentation af brutto-panelets sammensætning. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Yderligere oplysninger: Respondenterne er for hvert enkelt prøvevalgs vedkommende blevet bedt om at udfylde de tilsendte spørgeskemaer på en

12 bestemt dag: DDA-0959 Observa Prøvevalg 1976, februar-undersøgelsen : DDA-0960 Observa Prøvevalg 1976, marts-undersøgelsen : DDA-0961 Observa Prøvevalg 1976, april-undersøgelsen : DDA-0962 Observa Prøvevalg 1976, maj-undersøgelsen : DDA-0963 Observa Prøvevalg 1976, juni-undersøgelsen : DDA-0964 Observa Prøvevalg 1976, august-undersøgelsen : DDA-0965 Observa Prøvevalg 1976, september-undersøgelsen: DDA-0966 Observa Prøvevalg 1976, oktober-undersøgelsen : DDA-0967 Observa Prøvevalg 1976, november-undersøgelsen : DDA-0968 Observa Prøvevalg 1976, december-undersøgelsen : Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: Hvis et panelmedlem to gange i træk har undladt at besvare et spørgeskema, udsendes en rykker; ved tre på hinanden følgende udeladelser udmeldes medlemmet af panelet uden yderligere henvendelse fra Observa. I forbindelse med hvert prøvevalg afholdes en konkurrence om mindre kontantpræmier blandt de rettidigt indsendende. Vægtning: Yderligere oplysninger: Ved offentliggørelse af resultater i dagspressen vægter Observa de indkomne svar fra panelet; Observa ønsker ikke at offentliggøre de anvendte vægtningsprocedurer. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation); binær hulning (binær repræsentation). Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Kontroloperationer udført af primær-undersøger: Datamaterialerne kontrolleres ikke systematisk, men der gennemføres af og til kontrol af indtastningens kvalitet. Disse målinger har vist en meget lav fejlprocent (ca. en halv promille). Adgangsbetingelser: ingen restriktioner ved videnskabelig/statistisk anvendelse. Publikation i dagspressen må kun ske efter skriftlig tilladelse fra Observa. Alle forespørgsler rettes til DDA. Adgangstilladelse indhentes hos: GfK Danmark A/S. Toldbodgade 10B, DK-1253 København K. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: Danskerne. Meninger, holdninger, vaner. The Danes. Opinions, Attitudes, Habits. Observa København, Observa; 806 pp MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE

13 Centrale personoplysninger: alder, eksakt; alder, kategoriseret; køn; civilstand. Bopæl: områdets/statens navn; urbaniseringsgrad. Boligforhold: boligtype. Antal værelser i boligen. Husstandens karakteristika: respondentens stilling i husstanden. Beskæftigelse: respondent: stillingsbetegnelse (eller: kode); respondent: økonomisk sektor; respondent: beskæftigelsesmæssig status. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen; respondenten: specialuddannelse, type. Politik: respondenten: valgintention, hvis der var valg nu. Medlemsskab af foreninger: fagforeninger (nuværende, tidligere, varighed); arbejdsgiverforeninger. Andre baggrundsvariable: I prøvevalgene indgår som nævnt et fast sæt af baggrundsvariable, de såkaldte stamoplysninger. Det fremgår af "undersøgelsens emne" og ovenstående, hvad disse 18 variable indeholder. Ved indtræden i panelet udfylder nye medlemmer et standardskema indeholdende spørgsmål herom. Disse oplysninger overføres til hvert prøvevalg, som medlemmet deltager i, og bliver således til stamoplysninger. Stamoplysningerne opdateres på følgende måder. Når Observa får besked om et panelmedlems flytning og dermed nye adresse opdateres variablene "geografisk område", "amtskommune" og "urbaniseringsgrad". De øvrige variable (undtaget konstanterne køn og fødselsår) opdateres kun i forbindelse med spørgsmål i et prøvevalg. Dermed sker opdateringen kun for de (ca. 89%), der er med i det pågældende prøvevalg, mens den oprindelige stamoplysning bibeholdes for de resterende panelmedlemmer. INDLEDNING "Observa Prøvevalg 1976" indeholder data fra 10 prøvevalg gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyse og Markedsforskning i DDA modtog data fra Observa i tegn-format og dokumentation i form af spørgeskemaerne til de 10 prøvevalg. DDA har forestået oparbejdningen til et fuldt dokumenteret OSIRIS-datasæt samt konstruktion af en maskinlæsbar kodebog med marginaler. DDA har endvidere indlagt DDA's standardvariable (V1 og V2), som indeholder henholdsvis undersøgelsens DDA-nummer (0958) og respondentens sekvensnummer inden for datafilen. Datamaterialets og kodebogens opbygning

14 Hovedafsnittene i kodebogen er: (1) Identifikationsvariable (V1-V3). V1 og V2 er de nævnte DDA-standardvariable, mens V3 er "Medlemsnummer", som tjener til en entydig identifikation af medlemmerne af Oserva's prøvevalgspanel. (2) Stamoplysninger for hele 1976 (V4-V19) Disse variable er dannet af DDA (konstruktionen er beskrevet i kodebogen, se afsnittet før V4). (3) Prøvevalget 9/ (stamoplysninger i V20-V36; de specielle spørgsmål i V37-V154). (4) Prøvevalget 15/ (stamoplysninger i V155-V171; de specielle spørgsmål i V172-V244). (5) Prøvevalget 5/ (stamoplysninger i V245-V261; de specielle spørgsmål i V262-V301). (6) Prøvevalget 10/ (stamoplysninger i V302-V318; de specielle spørgsmål i V319-V370). (7) Prøvevalget 14/ (stamoplysninger i V371-V387; de specielle spørgsmål i V388-V418). (8) Prøvevalget 16/ (stamoplysninger i V419-V435; de specielle spørgsmål i V436-V524). (9) Prøvevalget 13/ (stamoplysninger i V525-V541; de specielle spørgsmål i V542-V611). (10) Prøvevalget 11/ (stamoplysninger i V612-V628; de specielle spørgsmål i V629-V671). (11) Prøvevalget 15/ (stamoplysninger i V672-V688; de specielle spørgsmål i V689-V722). (12) Prøvevalget 13/ (stamoplysninger i V723-V739; de specielle spørgsmål i V740-V772). Rekodninger foretaget i DDA DDA har dannet årsvariable (V4-V21) for hver af de 18 baggrundsvariable (stamoplysninger), der findes for hvert af prøvevalgene, med det formål at lette anvendelsen af disse i analysesammenhænge. Kodeproceduren for variablene er beskrevet i kodebogen. DDA har omkodet samtlige partivariable i undersøgelsen (i forbindelse med prøvevalg til folketinget og faktiske valg til folketinget osv.), således at kodeværdien for et givet parti (og for årsager til ikke at stemme) altid er den samme. Fejlkoder er omdannet til en fælles kode (strenge af ottetaller: 8,88 osv.).

15 I variable dannet på grundlag af mangesvarsspørgsmål er uoplyst-kategorien (koden 9) dannet ved rekodning. Kategorien "Deltog ikke" (10,100 osv.) er ligeledes dannet ved rekodning. Kategorien henfører sig til de respondenter der ikke deltog i det enkelte prøvevalg; enten fordi de ikke besvarede spørgeskemaet; eller fordi de var udtrådt af prøvevalgspanelet. Missing data MD1 er defineret som kategorien "uoplyst" (strenge af nitaller: 9,99 osv.). Referencer til spørgeskema Referencen i kodebogen til Observa's spørgeskemaer findes foran hvert spørgsmål i spørgsmålsteksten. Når flere variable er hentet fra et og samme spørgsmål, er referencenummeret enslydende. Kontrol af stamoplysninger Der er foretaget kontrol af stamoplysninger over hele året Kontrollen er foretaget ved, at sammenligne svarene fra hvert enkeltprøvevalg på hver af stamvariablene. Undersøgelsen af stamvariablene viser, at der ikke sker væsentlige ændringer i disse. Stamvariablen 'Stilling i familien' er ikke egnet til analysebrug, da ca. 80% af besvarelserne i samtlige prøvevalg var kodet multiple. De anførte tal er fundet ved, at tage den lavest angivne kodeværdi. I stamvariablen 'Nøjagtig stilling' har alle kategorierne fået teksten 'Ikke dokumenteret', da der herskede stor tvivl om, hvilke svar der passede til hvilke kodeværdier. KODEBOG V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 3 DDA-studienummer Denne variabel indeholder undersøgelsens studienummer i DDA og har værdien 0959 for alle respondenter. V0002 DDA SEKVENSNUMMER start 4, bredde 4

16 Sekvensnummer Denne variabel indeholder respondentens løbenummer inden for datafilen. Nummeret er firecifret og fortløbende, begyndende med 0001 for den første respondent. V0003 MEDLEMSNUMMER start 8, bredde 4 St: Medlemsnummer Denne variabel indeholder et firecifret nummer for medlemmerne af Observa's prøvevalgspanel. Disse er dog blanke af konfidentialitetshensyn. Stamoplysninger for hele 1981 (rekodede variable) For at lette anvendelsen af baggrundsvariable til analyseformål har DDA dannet årsvariable for hver af de 18 baggrundsvariable (stamoplysninger), der findes i hvert af prøvevalgene. Koderegel: Årsvariablene er dannet ved - arbitrært valgt - først at kode oplysninger, der stammer fra juni-prøvevalget. Såfremt der ikke fandtes oplysninger i juni-prøvevalget (respondenten kan på dette tidspunkt være udtrådt af panelet eller have undladt at besvare spørgeskemaet) er de i stedet hentet i august-prøvevalget. Såfremt der heller ikke fandtes oplysninger her, er de i stedet hentet i majprøvevalget osv. Herefter er der anvendt rækkefølgen september, april, oktober, marts, november, februar, december,januar. Såfremt der ikke i nogle af prøvevalgenes stamoplysninger er fundet en substanskode for en given respondent i en given variabel, er årsvariablen kodet uoplyst. V0004 FØDSELSÅR start 12, bredde 3, manglende data: = 999 St. 1: I hvilket år er De født? Der er kodet de to sidste cifre i fødselsåret. Koderne er , er V0005 GEOGRAFISK OMRÅDE start 15

17 St. 2: I hvilken kommune bor De? % antal kode Hovedstadsområdet Øerne, by Øerne, land Jylland, by Jylland, land.. 9. Uoplyst V0006 KØN start 16 St. 3: Køn? % antal kode Mand Kvinde.. 9. Uoplyst V0007 CIVILSTAND start 17, manglende data: = 9 St. 4: Ægteskabelig stilling? Ugift Gift Enke/enkemand Separeret/fraskilt Uoplyst svarprocent: 80 V0008 ALDER start 18, manglende data: = 9 St. 5: Alder år år år år år

18 år år og derover Uoplyst svarprocent: 100 V0009 STILLING I FAMILIEN start 19, manglende data: = 9 St. 6: Stilling i familien? Husfader Husmoder Hjemmeboende søn eller datter Slægtning Husassistent, medhjælper Logerende Uoplyst svarprocent: 89 V0010 I ERHVERV start 20, manglende data: = 9 St. 7: Er De erhvervsmæssigt beskæftiget? Ja, heldags Ja, på deltid Nej Uoplyst svarprocent: 93 V0011 STILLINGSGRUPPE start 21, manglende data: = 99 St. 8: Stillingsgrupper: Her beder vi Dem oplyse, om De er beskæftiget som selvstændig, funktionær eller arbejder, eller om De er uden for erhverv som pensionist, studerende eller hjemmegående husmoder Selvstændig landbruger (herunder selvstændig gartner og fisker) Selvstændig forretningsdrivende (herunder også direktør, håndværksmester) Hustru til selvstændig landbruger eller forretningsdrivende, som er medarbejende

19 i virksomheden Funktionær/tjenestemand Faglært håndværker og arbejder, tillært og ufaglært arbejder Husbestyrerinde, husassistent Studerende uden erhvervsmæssig beskæftigels Husmoder uden erhvervsmæssig beskæftigelse Rentemodtager, folkepensionist, pensionist Uoplyst svarprocent: 99 V0012 NØJAGTIG STILLING start 23, manglende data: = 99 St. 9: Sæt venligst et kryds i een af svarrubrikkerne nederst på siden efter følgende retningslinier: Erhvervsmæssigt beskæftigede: Placer Dem i den kategori der bedst svarer til Deres beskæftigelse. Husmødre, der også har en erhvervsmæssig beskæftigelse (udearbejdende): Placer Dem i den kategori, der bedst svarer til Deres erhvervsmæssige beskæftigelse. Hustruer til selvstændige, medarbejdende i mands/fælles forretning/firma/bedrift: Placer Dem i den kategori, der bedst svarer til virksomhedens art og størrelse. Dette gælder også sønner og døtre, der er medarbejdere i faders/moders virksomhed. Husmødre uden erhvervsmæssig beskæftigelse: Placer Dem i den kategori, der bedst svarer til Deres mands beskæftigelse. Er Deres mand pensionist eller er De enke, placerer De Dem efter Deres mands sidste erhverv. Studerende uden erhvervsmæssig beskæftigelse: Placer Dem under Deres faders/moders erhverv. Pensionister: Placer Dem under Deres sidste erhverv. Arbejdsløse: Placer Dem under Deres sidste erhverv. Selvstændige landbrugere, gartnere (også forpagtere) Ikke dokumenteret Ikke dokumenteret Ikke dokumenteret Ikke dokumenteret Ikke dokumenteret Ikke dokumenteret Ikke dokumenteret Ikke dokumenteret Ikke dokumenteret Ikke dokumenteret

20 Ikke dokumenteret Ikke dokumenteret Ikke dokumenteret Ikke dokumenteret Ikke dokumenteret Ikke dokumenteret Ikke dokumenteret Ikke dokumenteret Fejlkode Uoplyst svarprocent: 78 Faglig organisation V0013 MEDLEM FAGLIG ORG. start 25, manglende data: = 9 St. 10: Er De medlem af en faglig organisation? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 79 V0014 HVILKEN FAGLIG ORG. start 26, manglende data: = 99 St. 11: Er De medlem af en faglig organisation? Hvis ja: Hvilken organisation er De tilsluttet? Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejder Forbund Dansk Smede & Maskinarbejder-Forbund Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og kontorfunktionærernes Forbund Fællesrådet for Danske Tjenestemandsog Funktionærorganisationer Dansk Kommunal Arbejderforbund Øvrige organisationer under LO (Alle former for) Arbejdsgivere Øvrige organisationer ikke tilsluttet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

DDA-0992 -------- Datamateriale ------------- Observa Prøvevalg 1979 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0992 -------- Datamateriale ------------- Observa Prøvevalg 1979 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0992 -------- Datamateriale ------------- Observa Prøvevalg 1979 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0981 -------- Datamateriale ------------- Observa Prøvevalg 1978 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0981 -------- Datamateriale ------------- Observa Prøvevalg 1978 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0981 -------- Datamateriale ------------- Observa Prøvevalg 1978 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1029 -------- Datamateriale ------------- Observa Prøvevalg 1982 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1029 -------- Datamateriale ------------- Observa Prøvevalg 1982 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1029 -------- Datamateriale ------------- Observa Prøvevalg 1982 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et

Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et DDA-0945 -------- Datamateriale ------------- Observa Prøvevalg 1975 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1411 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1414 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1005 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1980 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1005 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1980 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1005 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1980 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning

Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning DDA-1040 -------- Datamateriale ------------- Observa Prøvevalg 1983 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0319 -------- Datamateriale ------------- ØD-undersøgelsen i Århus kommune 1977 ---------------- - ----- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jacob Buksti, Ole P. Kristensen, Karen

Læs mere

DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse AS PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0553 -------- Datamateriale ------------- Bageres arbejdsmiljø ------- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn Tuchsen PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ----

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens Agervold og Ole Steen Kristensen

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ----

Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ---- DDA-1075 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere