DDA Datamateriale Observa prøvevalg Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Observa prøvevalg Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/

2 artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra Observa prøvevalg 1976, som oprindeligt blev indsamlet af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-0958). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-0958: Observa prøvevalg Primærundersøger(e): Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og markedsforskning. DDA-0958, 1. udgave (ved Henning Lauritsen og Karsten Boye Rasmussen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1633 respondenter, 772 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (407 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i perioden januar 1985-juni 1987 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Henning Lauritsen og Karsten Boye Rasmussen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-0958: Observa prøvevalg 1976.

3 Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed via en laserprinterudskrift i et mindre trykt oplag. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. LÆSEVEJLEDNING DANSK DATA ARKIV Juni 1991 Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt.

4 Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte

6 variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Observa Prøvevalg 1976 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): generel sociologi; vælgerundersøgelser og politiske meningsmålinger.

7 Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: partipræference; øl; alkohol; arbejdsforhold; arbejdstid; bilforsikring; bilskader; Christiania; drikkevaner; EF-folkeafstemning (hypotetisk); kaskoforsikring; rygevaner; spiritus; tobaksrygning; øl, hjemmebrygget; fast ejendom, køb af; forbrugsgoder (varige), køb af; hjemmebrygning; overenskomstforhandlinger 1976; sikkerhedsseler; sommerferie; ferie; vin, hjemmebrygget; Andersen, Anders; børnemishandling; Baunsgaard, Hilmar; Becker, Henning; bedrageri; Bonde Nielsen, Jan; brugstyveri; Brüniche-Olsen, H.; butikstyveri; checkkonto, overtræk af; dokumentfalsk; Dronning Margrethe; dyrplageri; Ehrenreich, Niels; forurening; Glistrup, Mogens; Gredal, Eva; Hansen, Bendt; Hartling, Poul; Hartwell, Leif; Heinesen, Knud; Hoffmeyer, Erik; Hækkerup, Per; indflydelse, forskellige enkeltpersoners; Jakobsen, Erhard; Jensen, Hans Jørgen; Jespersen, Knud; Jørgensen, Anker; Larsen, Arne Pilegård; lovovertrædelser, holdning til; Mærsk McKinney-Møller; Møller, Jens; Nielsen, Jan Bonde; Nielsen, Thomas; Nordskov Nielsen, Lars; oppositionens virke; Pagh, Mogens; Panduro, Leif; Petersen, Gert; Pilegård Larsen, Arne; regeringens og oppositionens virke; Rifbjerg, Klaus; Sølvhøj, Hans; Sønder, Ejler; Schleimann, Jørgen; Schlüter, Poul; skattesnyderi; Skytte, Karl; spirituskørsel; strafudmåling for lovovertrædelser; tiltaleformer; underslæb; Vietnambørnene; Aktive Lyttere og Seere; alderdommen, tilbringelse af; EF, udvikling af; familie, den nærmeste; lytter- og fjernseerforeninger; motion; Roskilde Universitetscenter; RUC; spørgeskema, modtagelse af; sport, interesse for; økonomisk politik; atomkraft, folkeafstemning om (hypotetisk); atomkraft, indførelse af; bil, besiddelse af; farve-tv i husstanden; folketingsvalg, udskrivning af; lokalradio; kørekort; knallerter; knallertkørsel; motorkøretøj, besiddelse af; motorveje, antal spor; radiovaner; regionale udsendelser (P2); Storebæltsforbindelsen; styrthjelm, brug af; TV i husstanden; valg, udskrivning af; økonomisk demokrati; ØD; central fond; fond, central; erhverv; fagforeningsmedlemskab; faglig organisation, medlemskab af; fællesfond; hastighedsgrænser; musikinstrumenter i husstanden; musikudøvelse; overskudsdeling; OD; august-forliget 1976; bestikkelse; erhvervslivet; Fremskridtspartiet, Venstres holdning til; returkommission; børn, legemlig afstraffelse af; boligforhold; EF-medlemskab; Fremskridtspartiet; legemlig afstraffelse af børn; Lukkeloven; åbningstider; butiksåbningstider; CPR-nummer, udlevering af; energiafgift; flygtninge, indsamling til; grænsehandel; hastighedsgrænser, knallerter; humanitære formål, indsamling til; læger, offentlig ansættelse af; momsforhøjelse; sundhedstjenesten; tandlæger, offentlig ansættelse af; arbejdsnedlæggelser, overenskomststridige; decemberforliget 1976; huslejestop; juleaften; julegaveudgifter; overenskomststridige arbejdsnedlæggelser; prisstop; 1977, udsigter for; økonomisk situation, udvikling i; familiens økonomiske situation, udvikling i. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-0958: Observa Prøvevalg Primærundersøger: Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning. DDA-0958, 1. udgave (ved Henning Lauritsen og Karsten Boye Rasmussen).

8 Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1633 respondenter, 772 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (416 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning. Staktoften 20, DK-2950 Vedbæk. Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning. Staktoften 20, DK-2950 Vedbæk. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Observas opinionsundersøgelser: Observa har fra 1967 gennemført undersøgelser af holdninger og livsvaner, dels gennem såkaldte prøvevalg (postale valgpanelsundersøgelser) dels gennem mere omfattende interviewbaserede indstillingsundersøgelser. Prøvevalgsundersøgelserne er foretaget jævnligt i hele perioden (ca. 10 gange hvert år), medens indstillingsundersøgelserne kun blev foretaget kvartalsvist i årene 1969 til Det lange tidsrum med jævnligt indsamlede, ensartede datamaterialer giver muligheder for forskellige tidsserieanalyser, især hvad angår partipræferencer. Andre emner er sædvanligvis mere flygtigt behandlede pga. de vilkår, hvorunder undersøgelserne er foretaget (de er tilrettelagt med offentliggørelse i dagspressen for øje, det dagsaktuelle har været betonet, og emnerne er begrænset til problemkredse, der lader sig beskrive med et mindre antal spørgsmål). Prøvevalgene gennemførtes indtil udgangen af 1971 for dagbladet Aktuelt og fra 1972 for Morgenavisen Jyllands-Posten. Indstillingsundersøgelserne blev udelukkende gennemført for Jyllands-Posten. Observa Prøvevalg 1976: I 1976 gennemførte Observa i alt 10 prøvevalg. Enslydende spørgsmål, omhandlende demografiske forhold samt partipræference, er i DDA samlet i undersøgelsen DDA-0958 Observa Prøvevalg 1976, mens de enkelte, fuldstændige prøvevalg, der indeholder forskellige aktuelle spørgsmål, findes som DDA-0959 til DDA De enkelte prøvevalg omhandler flg. aktuelle emner: DDA-0959 Observa Prøvevalg 1976, februar-undersøgelsen: For eller imod Danmarks medlemskab af Fællesmarkedet ved en folkeafstemning i dag; rømning af Christiania; arbejdsmæssig status, arbejdstider; arbejdsforhold (fx travlhed, dårligt klima, skifttende arbejdstider) og disses indflydelse på fx arbejdslysten, familien eller helbredet; bilforsikringer og bilskader; weekend-drikkevaner, drikning af forskellige produkter fra lørdag middag til søndag aften (fx vand, sødmælk, juice, rødvin, kaffe); samt rygevaner. DDA-0960 Observa Prøvevalg 1976, marts-undersøgelsen: Rømning af Christiania; køb af fast ejendom og varige forbrugsgoder;

9 fastlæggelse af rammer for de kommende overenskomstforhandlinger af Folketinget; hjemmebrygning af øl og vin; tilbringelse af sommerferie; sikkerhedsseler i bil; samt anvendelse af sikkerhedsseler. DDA-0961 Observa Prøvevalg 1976, april-undersøgelsen: Vurdering af regeringens virke; vurdering af oppositionens virke; forholdet mellem myndighederne, Henning Becker og Vietnam-børnene; strafudmåling for forskellige lovovertrædelser (fx tyveri, overtræk af checkkonto, børnemishandling, grov forurening); strafudmåling for spirituskørsel; tiltaleformerne du og De; rømning af Christiania; samt enkeltpersoners indflydelse på det danske samfund (fx Anker Jørgensen, Lars Nordskov Nielsen, Jørgen Schleimann, Klaus Rifbjerg). DDA-0962 Observa Prøvevalg 1976, maj-undersøgelsen: Lytter- og fjernseerforeningerne, medlemskab og indflydelse; Erhard Jakobsens Aktive Lyttere og Seere; den nærmeste familie; tilbringelse af sommerferie sammen med medlemmer af den nærmeste familie; tilbringelse af egen alderdom (fx i eget hjem, hos familie, i kollektivhus); Roskilde Universitetscenter; dyrkning af sport (fx gymnastik, fodbold, cykling); vurdering af Danmarks medlemskab af Fællesmarkedet (m.h.t. dansk landbrugs økonomi, priser o.l.); for eller imod Danmarks medlemskab af Fællesmarkedet ved en folkeafstemning i dag; samt modtagelse af spørgeskema. DDA-0963 Observa Prøvevalg 1976, juni-undersøgelsen: Knallertkørsel, styrthjelm og hastighed; udskrivning af folketingsvalg på baggrund af sommerens økonomiske politiske forhandlinger; vurdering af regeringens virke; vurdering af oppositionens virke; resultatet af de økonomiske politiske forhandlinger (fx besparelser i det offentliges udgifter, skattelettelser); begræsning af forbruget/dækning af statsunderskuddet gennem forhøjelse af den direkte beskatning, den indirekte beskatning eller vha. punktafgifter); Storebæltsbroen; 2-sporede motorveje; farve-tv i husstanden (i forbindelse med de Olympiske Lege); regionalradioen; beslutning om etablering af atomkraftværker i Danmark; ja eller nej til atomkraftværker ved en folkeafstemning i dag; bil i husstanden; førerbevis; samt modtagelse af spørgeskema. DDA-0964 Observa Prøvevalg 1976, august-undersøgelsen: Socialdemokratiets og LOs forslag om økonomisk demokrati, overskudsdeling, central fond; beslutning om etablering af atomkraftværker i Danmark; ja eller nej til atomkraftværker ved en folkeafstemning i dag; musikudøvelse, musikinstrumenter i husstanden; vurdering af hastighedsgrænserne; samt medlemskab af faglig organisation. DDA-0965 Observa Prøvevalg 1976, september-undersøgelsen: Augustforliget, dets bidrag til løsning af beskæftigelses- og betalingsbalanceproblemerne, samarbejdet mellem Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Kristeligt Folkeparti og Centrum-Demokraterne, samarbejde mellem Socialdemokratiet og Venstre; Venstres holdning til Fremskridtspartiet; ferie i ind- og udland; samt vurdering af erhvervslivet (m.h.t. indtjening, forurening, bestikkelse o.l.). DDA-0966 Observa Prøvevalg 1976, oktober-undersøgelsen: Ejendomsforhold til bolig; virkningerne af den nye Lukkelov; vurdering af Fremskridtspartiet; vurdering af Danmarks medlemskab af Fællesmarkedet (m.h.t. dansk landbrugs økonomi, priser o.l.); for eller imod Danmarks medlemskab af Fællesmarkedet ved en folkeafstemning i

10 dag; vurdering af erhvervslivet (m.h.t. indtjening, forurening, bestikkelse o.l.); samt forældres legemlige afstraffelse af deres børn. DDA-0967 Observa Prøvevalg 1976, november-undersøgelsen: Økonomisk støtte til humanitære formål; debatoplæg vedr. sundhedstjenesten (offentlig ansættelse af læger og tandlæger); fartgrænser for knallerter; oplysning om eget CPR-nummer til forskellige private virksomheder; forøgelse af statens indtægter ved en energiafgift eller ved en forhøjelse af momsen; samt grænsehandel (deltagelse i indkøbsture). DDA-0968 Observa Prøvevalg 1976, december-undersøgelsen: Decemberforliget (prisstop, ugyldighed af visse lønaftaler, huslejestop); forbud mod overenskomststridige arbejdsnedlæggelser; vurdering af Anker Jørgensen som statsminister; tilbringelse af vinterferie; udsigterne for 1977 (egen økonomi, landets økonomi, verdenssituationen); julegavebeløb; samt tilbringelse af juleaften. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): Yderligere oplysninger: Antallet af observationsenheder, frafaldet, antallet af responenter og svarprocenten for de enkelte prøvevalg er: Antal Fra- Antal Svar observations- fald resp. procent enheder Februar-prøvevalget (DDA-0959) % Marts-prøvevalget (DDA-0960) % April-prøvevalget (DDA-0961) % Maj-prøvevalget (DDA-0962) % Juni-prøvevalget (DDA-0963) August-prøvevalget (DDA-0964) % September-prøvevalget (DDA-0965) % Oktober-prøvevalget (DDA-0966) % November-prøvevalget (DDA-0967) % December-prøvevalget (DDA-0968) % At respondentantallet i denne undersøgelse er større end i de enkelte prøvevalg, skyldes paneludskiftningen. Datasættets størrelse: 1633 respondenter; 772 variable pr. respondent; Yderligere oplysninger: Antallet af respondenter og variable for de enkelte prøvevalg er: Antal respondenter Antal variable Februar-prøvevalget (DDA-0959) Marts-prøvevalget (DDA-0960) April-prøvevalget (DDA-0961) Maj-prøvevalget (DDA-0962) Juni-prøvevalget (DDA-0963) August-prøvevalget (DDA-0964) September-prøvevalget (DDA-0965)

11 Oktober-prøvevalget (DDA-0966) November-prøvevalget (DDA-0967) December-prøvevalget (DDA-0968) Det arkiverede studies fuldstændighed: Yderligere oplysninger: I denne undersøgelse er medtaget 3 gennemgående spørgsmål vedr. partipræference foruden demografiske oplysninger. (Antallet af specielle spørgsmål i de enkelte prøvevalg varierer mellem 10 og ca. 21 spørgsmål). Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Yderligere oplysninger: Se afsnittet "Tidsrum for dataindsamling" mht. datoer for de enkelte prøvevalg. Dimensioner i tid: Panel studie. (Se afsnittet "Udvælgelsesprocedurer" for en nærmere beskrivelse af panelets sammensætning). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser. Universet er danske borgere i valgretsalderen. Udvælgelsesprocedurer: Panelet blev etableret i 1967 ved en kombination af tilfældig, stratificeret udvælgelse og klyngeudvælgelse: Samtlige kommuner, sogne eller roder blev inddelt i 100 grupper efter sociale, erhvervsmæssige og geografiske kriterier, således at områder, der var ensartede med hensyn til disse kriterier, blev samlet i samme gruppe. Dernæst blev ved lodtrækning udvalgt et område (kommune, sogn eller rode) som repræsentant for hele gruppen. På denne måde fremkom 100 interviewdistrikter, i hvilke et antal husstandsadresser, proportionalt med det samlede antal husstande i gruppen, blev udvalgt ved lodtrækning. Panelets sammensætning er efter dette tidspunkt løbende blevet vedligeholdt ved at ca. 25 procent af medlemmerne tvunget bliver udskiftet hvert år. De medlemmer, der i løbet af et år skal erstattes, er forud mærkede, så udmeldelser kan ske i takt med indmeldelser flere gange årligt. Ved udmeldelse af panelmedlemmer er det primært medlemskabets varighed, der er bestemmende; men udmeldelse af medlemmer kan også ske, hvis et kriterium er overrepræsenteret. Ved rekrutteringen af nye medlemmer tilstræbes, at panelet holdes afbalanceret mht. kriterierne køn, alder, bopæl og erhverv; mens det oprindelige panel (som ovenfor beskrevet) blev udtrukket som en ægte stikprøve, sker vedligeholdelsen af panelets sammensætning på grundlag af et skønsprincip: Valgpanelets nye medlemmer udvælges altid blandt personer, der er udtrukket til deltagelse i andre Observa-undersøgelser. Udvælgelsen sker enten direkte ved en skriftlig henvendelse til en person som har de ønskede karakteristika, eller indirekte ved at Observas interviewere får en beskrivelse af de ønskede egenskaber for nye medlemmer, hvorpå egnede medlemmer rekrutteres blandt personer, som besøges i forbindelse med interviews. I visse grupper, der erfaringsmæssigt ligger under gennemsnittet med hensyn til indsendelsesprocent, er der gennemført en tilsvarende overrepræsentation af brutto-panelets sammensætning. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Yderligere oplysninger: Respondenterne er for hvert enkelt prøvevalgs vedkommende blevet bedt om at udfylde de tilsendte spørgeskemaer på en

12 bestemt dag: DDA-0959 Observa Prøvevalg 1976, februar-undersøgelsen : DDA-0960 Observa Prøvevalg 1976, marts-undersøgelsen : DDA-0961 Observa Prøvevalg 1976, april-undersøgelsen : DDA-0962 Observa Prøvevalg 1976, maj-undersøgelsen : DDA-0963 Observa Prøvevalg 1976, juni-undersøgelsen : DDA-0964 Observa Prøvevalg 1976, august-undersøgelsen : DDA-0965 Observa Prøvevalg 1976, september-undersøgelsen: DDA-0966 Observa Prøvevalg 1976, oktober-undersøgelsen : DDA-0967 Observa Prøvevalg 1976, november-undersøgelsen : DDA-0968 Observa Prøvevalg 1976, december-undersøgelsen : Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: Hvis et panelmedlem to gange i træk har undladt at besvare et spørgeskema, udsendes en rykker; ved tre på hinanden følgende udeladelser udmeldes medlemmet af panelet uden yderligere henvendelse fra Observa. I forbindelse med hvert prøvevalg afholdes en konkurrence om mindre kontantpræmier blandt de rettidigt indsendende. Vægtning: Yderligere oplysninger: Ved offentliggørelse af resultater i dagspressen vægter Observa de indkomne svar fra panelet; Observa ønsker ikke at offentliggøre de anvendte vægtningsprocedurer. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation); binær hulning (binær repræsentation). Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Kontroloperationer udført af primær-undersøger: Datamaterialerne kontrolleres ikke systematisk, men der gennemføres af og til kontrol af indtastningens kvalitet. Disse målinger har vist en meget lav fejlprocent (ca. en halv promille). Adgangsbetingelser: ingen restriktioner ved videnskabelig/statistisk anvendelse. Publikation i dagspressen må kun ske efter skriftlig tilladelse fra Observa. Alle forespørgsler rettes til DDA. Adgangstilladelse indhentes hos: GfK Danmark A/S. Toldbodgade 10B, DK-1253 København K. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: Danskerne. Meninger, holdninger, vaner. The Danes. Opinions, Attitudes, Habits. Observa København, Observa; 806 pp MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE

13 Centrale personoplysninger: alder, eksakt; alder, kategoriseret; køn; civilstand. Bopæl: områdets/statens navn; urbaniseringsgrad. Boligforhold: boligtype. Antal værelser i boligen. Husstandens karakteristika: respondentens stilling i husstanden. Beskæftigelse: respondent: stillingsbetegnelse (eller: kode); respondent: økonomisk sektor; respondent: beskæftigelsesmæssig status. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen; respondenten: specialuddannelse, type. Politik: respondenten: valgintention, hvis der var valg nu. Medlemsskab af foreninger: fagforeninger (nuværende, tidligere, varighed); arbejdsgiverforeninger. Andre baggrundsvariable: I prøvevalgene indgår som nævnt et fast sæt af baggrundsvariable, de såkaldte stamoplysninger. Det fremgår af "undersøgelsens emne" og ovenstående, hvad disse 18 variable indeholder. Ved indtræden i panelet udfylder nye medlemmer et standardskema indeholdende spørgsmål herom. Disse oplysninger overføres til hvert prøvevalg, som medlemmet deltager i, og bliver således til stamoplysninger. Stamoplysningerne opdateres på følgende måder. Når Observa får besked om et panelmedlems flytning og dermed nye adresse opdateres variablene "geografisk område", "amtskommune" og "urbaniseringsgrad". De øvrige variable (undtaget konstanterne køn og fødselsår) opdateres kun i forbindelse med spørgsmål i et prøvevalg. Dermed sker opdateringen kun for de (ca. 89%), der er med i det pågældende prøvevalg, mens den oprindelige stamoplysning bibeholdes for de resterende panelmedlemmer. INDLEDNING "Observa Prøvevalg 1976" indeholder data fra 10 prøvevalg gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyse og Markedsforskning i DDA modtog data fra Observa i tegn-format og dokumentation i form af spørgeskemaerne til de 10 prøvevalg. DDA har forestået oparbejdningen til et fuldt dokumenteret OSIRIS-datasæt samt konstruktion af en maskinlæsbar kodebog med marginaler. DDA har endvidere indlagt DDA's standardvariable (V1 og V2), som indeholder henholdsvis undersøgelsens DDA-nummer (0958) og respondentens sekvensnummer inden for datafilen. Datamaterialets og kodebogens opbygning

14 Hovedafsnittene i kodebogen er: (1) Identifikationsvariable (V1-V3). V1 og V2 er de nævnte DDA-standardvariable, mens V3 er "Medlemsnummer", som tjener til en entydig identifikation af medlemmerne af Oserva's prøvevalgspanel. (2) Stamoplysninger for hele 1976 (V4-V19) Disse variable er dannet af DDA (konstruktionen er beskrevet i kodebogen, se afsnittet før V4). (3) Prøvevalget 9/ (stamoplysninger i V20-V36; de specielle spørgsmål i V37-V154). (4) Prøvevalget 15/ (stamoplysninger i V155-V171; de specielle spørgsmål i V172-V244). (5) Prøvevalget 5/ (stamoplysninger i V245-V261; de specielle spørgsmål i V262-V301). (6) Prøvevalget 10/ (stamoplysninger i V302-V318; de specielle spørgsmål i V319-V370). (7) Prøvevalget 14/ (stamoplysninger i V371-V387; de specielle spørgsmål i V388-V418). (8) Prøvevalget 16/ (stamoplysninger i V419-V435; de specielle spørgsmål i V436-V524). (9) Prøvevalget 13/ (stamoplysninger i V525-V541; de specielle spørgsmål i V542-V611). (10) Prøvevalget 11/ (stamoplysninger i V612-V628; de specielle spørgsmål i V629-V671). (11) Prøvevalget 15/ (stamoplysninger i V672-V688; de specielle spørgsmål i V689-V722). (12) Prøvevalget 13/ (stamoplysninger i V723-V739; de specielle spørgsmål i V740-V772). Rekodninger foretaget i DDA DDA har dannet årsvariable (V4-V21) for hver af de 18 baggrundsvariable (stamoplysninger), der findes for hvert af prøvevalgene, med det formål at lette anvendelsen af disse i analysesammenhænge. Kodeproceduren for variablene er beskrevet i kodebogen. DDA har omkodet samtlige partivariable i undersøgelsen (i forbindelse med prøvevalg til folketinget og faktiske valg til folketinget osv.), således at kodeværdien for et givet parti (og for årsager til ikke at stemme) altid er den samme. Fejlkoder er omdannet til en fælles kode (strenge af ottetaller: 8,88 osv.).

15 I variable dannet på grundlag af mangesvarsspørgsmål er uoplyst-kategorien (koden 9) dannet ved rekodning. Kategorien "Deltog ikke" (10,100 osv.) er ligeledes dannet ved rekodning. Kategorien henfører sig til de respondenter der ikke deltog i det enkelte prøvevalg; enten fordi de ikke besvarede spørgeskemaet; eller fordi de var udtrådt af prøvevalgspanelet. Missing data MD1 er defineret som kategorien "uoplyst" (strenge af nitaller: 9,99 osv.). Referencer til spørgeskema Referencen i kodebogen til Observa's spørgeskemaer findes foran hvert spørgsmål i spørgsmålsteksten. Når flere variable er hentet fra et og samme spørgsmål, er referencenummeret enslydende. Kontrol af stamoplysninger Der er foretaget kontrol af stamoplysninger over hele året Kontrollen er foretaget ved, at sammenligne svarene fra hvert enkeltprøvevalg på hver af stamvariablene. Undersøgelsen af stamvariablene viser, at der ikke sker væsentlige ændringer i disse. Stamvariablen 'Stilling i familien' er ikke egnet til analysebrug, da ca. 80% af besvarelserne i samtlige prøvevalg var kodet multiple. De anførte tal er fundet ved, at tage den lavest angivne kodeværdi. I stamvariablen 'Nøjagtig stilling' har alle kategorierne fået teksten 'Ikke dokumenteret', da der herskede stor tvivl om, hvilke svar der passede til hvilke kodeværdier. KODEBOG V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 3 DDA-studienummer Denne variabel indeholder undersøgelsens studienummer i DDA og har værdien 0959 for alle respondenter. V0002 DDA SEKVENSNUMMER start 4, bredde 4

16 Sekvensnummer Denne variabel indeholder respondentens løbenummer inden for datafilen. Nummeret er firecifret og fortløbende, begyndende med 0001 for den første respondent. V0003 MEDLEMSNUMMER start 8, bredde 4 St: Medlemsnummer Denne variabel indeholder et firecifret nummer for medlemmerne af Observa's prøvevalgspanel. Disse er dog blanke af konfidentialitetshensyn. Stamoplysninger for hele 1981 (rekodede variable) For at lette anvendelsen af baggrundsvariable til analyseformål har DDA dannet årsvariable for hver af de 18 baggrundsvariable (stamoplysninger), der findes i hvert af prøvevalgene. Koderegel: Årsvariablene er dannet ved - arbitrært valgt - først at kode oplysninger, der stammer fra juni-prøvevalget. Såfremt der ikke fandtes oplysninger i juni-prøvevalget (respondenten kan på dette tidspunkt være udtrådt af panelet eller have undladt at besvare spørgeskemaet) er de i stedet hentet i august-prøvevalget. Såfremt der heller ikke fandtes oplysninger her, er de i stedet hentet i majprøvevalget osv. Herefter er der anvendt rækkefølgen september, april, oktober, marts, november, februar, december,januar. Såfremt der ikke i nogle af prøvevalgenes stamoplysninger er fundet en substanskode for en given respondent i en given variabel, er årsvariablen kodet uoplyst. V0004 FØDSELSÅR start 12, bredde 3, manglende data: = 999 St. 1: I hvilket år er De født? Der er kodet de to sidste cifre i fødselsåret. Koderne er , er V0005 GEOGRAFISK OMRÅDE start 15

17 St. 2: I hvilken kommune bor De? % antal kode Hovedstadsområdet Øerne, by Øerne, land Jylland, by Jylland, land.. 9. Uoplyst V0006 KØN start 16 St. 3: Køn? % antal kode Mand Kvinde.. 9. Uoplyst V0007 CIVILSTAND start 17, manglende data: = 9 St. 4: Ægteskabelig stilling? Ugift Gift Enke/enkemand Separeret/fraskilt Uoplyst svarprocent: 80 V0008 ALDER start 18, manglende data: = 9 St. 5: Alder år år år år år

18 år år og derover Uoplyst svarprocent: 100 V0009 STILLING I FAMILIEN start 19, manglende data: = 9 St. 6: Stilling i familien? Husfader Husmoder Hjemmeboende søn eller datter Slægtning Husassistent, medhjælper Logerende Uoplyst svarprocent: 89 V0010 I ERHVERV start 20, manglende data: = 9 St. 7: Er De erhvervsmæssigt beskæftiget? Ja, heldags Ja, på deltid Nej Uoplyst svarprocent: 93 V0011 STILLINGSGRUPPE start 21, manglende data: = 99 St. 8: Stillingsgrupper: Her beder vi Dem oplyse, om De er beskæftiget som selvstændig, funktionær eller arbejder, eller om De er uden for erhverv som pensionist, studerende eller hjemmegående husmoder Selvstændig landbruger (herunder selvstændig gartner og fisker) Selvstændig forretningsdrivende (herunder også direktør, håndværksmester) Hustru til selvstændig landbruger eller forretningsdrivende, som er medarbejende

19 i virksomheden Funktionær/tjenestemand Faglært håndværker og arbejder, tillært og ufaglært arbejder Husbestyrerinde, husassistent Studerende uden erhvervsmæssig beskæftigels Husmoder uden erhvervsmæssig beskæftigelse Rentemodtager, folkepensionist, pensionist Uoplyst svarprocent: 99 V0012 NØJAGTIG STILLING start 23, manglende data: = 99 St. 9: Sæt venligst et kryds i een af svarrubrikkerne nederst på siden efter følgende retningslinier: Erhvervsmæssigt beskæftigede: Placer Dem i den kategori der bedst svarer til Deres beskæftigelse. Husmødre, der også har en erhvervsmæssig beskæftigelse (udearbejdende): Placer Dem i den kategori, der bedst svarer til Deres erhvervsmæssige beskæftigelse. Hustruer til selvstændige, medarbejdende i mands/fælles forretning/firma/bedrift: Placer Dem i den kategori, der bedst svarer til virksomhedens art og størrelse. Dette gælder også sønner og døtre, der er medarbejdere i faders/moders virksomhed. Husmødre uden erhvervsmæssig beskæftigelse: Placer Dem i den kategori, der bedst svarer til Deres mands beskæftigelse. Er Deres mand pensionist eller er De enke, placerer De Dem efter Deres mands sidste erhverv. Studerende uden erhvervsmæssig beskæftigelse: Placer Dem under Deres faders/moders erhverv. Pensionister: Placer Dem under Deres sidste erhverv. Arbejdsløse: Placer Dem under Deres sidste erhverv. Selvstændige landbrugere, gartnere (også forpagtere) Ikke dokumenteret Ikke dokumenteret Ikke dokumenteret Ikke dokumenteret Ikke dokumenteret Ikke dokumenteret Ikke dokumenteret Ikke dokumenteret Ikke dokumenteret Ikke dokumenteret

20 Ikke dokumenteret Ikke dokumenteret Ikke dokumenteret Ikke dokumenteret Ikke dokumenteret Ikke dokumenteret Ikke dokumenteret Ikke dokumenteret Fejlkode Uoplyst svarprocent: 78 Faglig organisation V0013 MEDLEM FAGLIG ORG. start 25, manglende data: = 9 St. 10: Er De medlem af en faglig organisation? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 79 V0014 HVILKEN FAGLIG ORG. start 26, manglende data: = 99 St. 11: Er De medlem af en faglig organisation? Hvis ja: Hvilken organisation er De tilsluttet? Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejder Forbund Dansk Smede & Maskinarbejder-Forbund Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og kontorfunktionærernes Forbund Fællesrådet for Danske Tjenestemandsog Funktionærorganisationer Dansk Kommunal Arbejderforbund Øvrige organisationer under LO (Alle former for) Arbejdsgivere Øvrige organisationer ikke tilsluttet

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- DDA-0516 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-149 ------- Datamateriale ------------- On-line i Sparekasser -- ---- - ----------- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Niels Bjørn-Andersen og Lone Jappe, HHK: Informationsforskningsafdelingen

Læs mere

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørn Olsen og Grethe Frische PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- ---------

DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- --------- DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens N. Pedersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 ICPSR 3808 Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 Virginia Sapiro Comparative Study of Electoral Systems W. Philips Shively Comparative Study of Electoral Systems Denmark: Data Collection Instrument

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 1. Grupperede observationer I statistik beskæftiger man sig med indsamling, bearbejdelse og

Læs mere

Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987

Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987 Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987 25 Ola Ekholm, Mette Kjøller, Michael Davidsen, Ulrik Hesse, Louise Eriksen, Anne Illemann Christensen, Morten Grønbæk 26 Sundhed og sygelighed

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: istock.com/3pod Side 19: istock.com/cimmerian Side 25: istock.com/mihneasim Desuden egne fotos

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen ELSE CHRISTENSEN 04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os Nr. 3: Oktober 1997 - Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os - De nyeste sorte tal for Danmark kommenteres af forbundsformand Poul Erik Skov Christensen fra SID - Hvor mange frynsegoder

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne kvantitativt perspektiveret Peter Allerup, Lars Klewe & André Torre AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) www.forlag1.dk Unges valg

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere