Ydelseskatalog IKH Voksenområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelseskatalog IKH 2015. Voksenområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap"

Transkript

1 Voksenområdet Ydelseskatalog IKH 2015 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning

2 Ydelseskatalog IKH 2015 Indholdsfortegnelse Voksne Indledning...2 A. Senhjerneskadeområdet Ydelser til alle målgrupper...3 Målgrupper: Afasi- og dysartriramte...7 Borgere med progredierende neurologiske lidelser Udviklingshæmmede Demente B. Stemmeområdet Ydelser til alle målgrupper Målgrupper: Borgere med fysiske problemstillinger Laryngectomerede samt borgere, der er behandlet for kræft i hals- og mundhuleregionen C. Stammeområdet Ydelser til alle målgrupper D. Læseområdet Ydelser til alle målgrupper E. Døveområdet Målgrupper: Døve og svært hørehæmmede borgere Døve og svært hørehæmmede borgere med anden etnisk baggrund Døvblevne og svært hørehæmmede borgere samt professionelle F. Høreområdet Målgrupper: Hørehæmmede Hørehæmmede i den erhvervsaktive alder Borgere som er blevet Cochlear Implanterede Borgere med tinnitus eller méniére G. IT - til understøttelse af kommunikative vanskeligheder Målgrupper Unge og voksne med motoriske, kommunikative, kognitive og opmærksomhedsmæssige vanskeligheder Generel information

3 Indledning Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) er en specialiseret ambulant institution i Region Midtjylland under Psykiatri og Social. Vi har på IKH aktiviteter inden for både det specialiserede sociale område og sundhedsområdet, hvorfor vi har et tæt samarbejde med de somatiske sygehuse. På IKH arbejder vi derfor både inden for sociallovgivningen, specialundervisningslovgivningen og sundhedslovgivningen. På IKH har vi samlet specialviden og kompetencer indenfor kommunikations- og rehabiliterings-/handicapområdet. Vi tilbyder udredning, vejledning, rådgivning, undervisning og behandling til både børn, unge og voksne samt til familier med børn med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller mistanke herom. Desuden gives tilbud til familier med børn med kronisk sygdom. IKH tilbyder ligeledes livslang behandling til alle børn boende vest for Storebælt som er født med læbe-ganespalte. IKH arbejder tværfagligt med logopæder, audiologopæder, speciallærere, ergo- og fysioterapeuter, psykologer, musikterapeuter, specialpædagogiske konsulenter, specialtandlæger, sundhedsplejersker og læger. Som det fremgår af nærværende ydelseskatalog tilbyder vi en lang række færdigt sammensatte ydelser med en given faglig sammensætning og til en fastlagt pris. Herudover er vi dog altid åbne for i samarbejde med jer at sammensætte en ydelse, som tilgodeser netop jeres behov. Fokus på det individuelle behov i den givne situation til den konkrete bruger er en tilgang, vi lægger vægt på at praktisere. IKH har to ydelseskataloger ^ ét til voksne og ét til børn. Sidst men ikke mindst tilbyder IKH en række kurser målrettet mod voksne, børn og professionelle indenfor IKHs forskellige områder. Disse kurser kan ligeledes tilrettelægges og sammensættes efter jeres behov. For yderligere informationer om IKH se venligst vores hjemmeside: Timepris med abonnement Timepris ved tilkøb 715,00 kr. 799,00 kr. Note: Der tages forbehold for ydelser, der ikke kan gennemføres p.gr. af eksempelvis manglende tilslutning eller andre forhold. Der tages desuden forbehold for trykfejl. 2 Institut for Kommunikation og Handicap

4 Senhjerneskadeområdet Senhjerneskadeområdet henvender sig til unge og voksne, der på grund af hjerneskade har fået afasi (sprogforstyrrelse) og/eller dysartri (taleforstyrrelse). Det kan være pludseligt opståede skader som apopleksi eller kranietraume eller progredierende neurologiske lidelser som parkinson og ALS. Indsatsen indeholder specialiseret undersøgelse, undervisning og/eller vejledning og rådgivning. Senhjerneskadeområdet tilbyder også vejledning til voksne udviklingshæmmede samt borgere med demens i forbindelse med sprog-/talevanskeligheder. YDELSER TIL ALLE MÅLGRUPPER Ydelserne gives monofagligt eller tværfagligt af logopæder, fysioterapeuter og psykologer. IKHs øvrige faggrupper inddrages efter behov. Undersøgelse: Borgeren undersøges ved testning, samtale og indhentning af eventuelle relevante oplysninger fra andre fagpersoner. Der kan desuden være behov for at vudere det kommunikative funktionsniveau under konkrete hverdagsaktiviteter relevant for den enkelte. Desuden afdækkes forudsætninger og motivation for at indgå i logopædiske tiltag. Undersøgelsen kan være et modul på enten 4 eller 8 timer afhængig af vanskelighedernes omfang og kompleksitet. Der laves en skriftlig vurdering af borgerens vanskeligheder og ressourcer, samt hvilke muligheder der er for at afhjælpe eller begrænse disse vanskeligheder herunder indstilling til relevant videre foranstaltning. A1: Afasi-/dysartriundersøgelse Testning Diagnosticerende undervisning Afklaring af undervisningsbehov Vejledning/rådgivning til den ramte, pårørende og andre faggrupper A1 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Modul I: 4 timer Modul II: 8 timer 2.860, , , ,00 Ydelseskatalog IKH

5 A Senhjerneskadeområdet YDELSER TIL ALLE MÅLGRUPPER Undervisning Undervisning af borgeren er individuelt tilrettelagt og tilpasset borgerens specifikke vanskeligheder og ressourcer. Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med borgeren, som således inddrages i forhold til målsætning mv. Undervisningens længde og intensitet tilpasses den enkeltes muligheder og behov, og afhængigt heraf kan undervisningen sammensættes af moduler af forskellig varighed. Der opstilles mål, som tilpasses og evalueres undervejs. IKHs øvrige faggrupper kan inddrages, hvis dette skønnes relevant. Undervisningsmodulet afsluttes med en statusrapport, hvor udbyttet evalueres, og der stilles forslag til relevant videre foranstaltning. Netbaseret undervisning gives som supplement til eller i forlængelse af et andet logopædisk tilbud, når det er muligt. Borgeren kan træne selv eller med hjælp fra pårørende med udleverede opgaver, og/eller borgeren kan træne med logopæden via web-cam. Vi indgår gerne i planlægning af og samarbejde om den samlede rehabiliterings-indsats. A2: Individuel undervisning Udarbejdelse af individuel undervisningsplan Undervisning Vejledning/rådgivning vedr. kommunikation til den ramte og evt. pårørende Evaluering af målsætning Ved behov: Afprøvning af kommunikationsudstyr og ansøgning om samme Samtale med psykolog mhp. at bearbejde psykosociale konsekvenser af de kommunikative vanskeligheder A2 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Modul I: 20 timer Modul II: 40 timer Modul III: 60 timer , , , , , ,00 Opfølgning Borgeren tilbydes et opfølgningsforløb i forbindelse med udskrivelsefra hospital eller i relation til tidligere logopædisk undervisning. Dette giver mulighed for at genopfriske og sikre, at borgeren kan fastholde effekten af den undervisning, der er givet. Forløbet kan gives individuelt eller på hold, og kan gives som moduler af 4, 8 el 12 timer. IKH s øvrige faggrupper kan inddrages, når dette skønnes relevant. Forløbet afsluttes med en statusrapport. A3: Opfølgning Vurdering/opsummering af tidligere og nuværende vanskeligheder og ressourcer Repetition af tidligere øvelser, evt. suppleret med nye Rådgivning og vejledning vedr. kommunikation til den ramte og evt. pårørende A3 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Modul I: 4 timer Modul II: 8 timer Modul III: 12 timer 2.860, , , , , ,00 4 Institut for Kommunikation og Handicap

6 A YDELSER TIL ALLE MÅLGRUPPER Vejledning/rådgivning Gennem vejledning hjælpes borgeren, pårørende og/eller fagpersoner til en øget forståelse af de aktuelle talemæssige, sproglige og/eller kommunikative problemstillinger. Der vejledes desuden om hensigtsmæssige måder, hvorpå de specifikke vanskeligheder håndteres og den kommunikative situation optimeres. Der rådgives om eventuelle andre relevante muligheder og tiltag, som vil være hensigtsmæssige i den enkeltes tilfælde. Vejledning/rådgivning gives som moduler på 4 eller 8 timer afhængig af situationens omfang og kompleksitet. IKH s øvrige faggrupper kan inddrages, når dette skønnes relevant. Forløbet afsluttes med en statusrapport. A4: Vejledning/rådgivning Orientering om den ramtes specifikke vanskeligheder. Drøftelse af kommunikative ressourcer og begrænsninger hos den ramte og omgivelserne Rådgivning og vejledning vedr. kommunikation til den ramte og evt. pårørende A4 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Modul I: 4 timer Modul II: 8 timer Modul III: 2 timer 2.860, , , , , ,00 Teknologiske hjælpemidler Borgerens forudsætninger for at anvende teknologiske kommunikationshjælpemidler afdækkes. På baggrund af dette afprøves konkrete relevante hjælpemidler. Det vurderes, hvorvidt borgeren er i stand til at betjene hjælpemidlet, og om hjælpemidlet vil kunne støtte og øge borgerens kommunikationsevne væsentligt. Hvis det er relevant, ansøges kommunen om bevilling af hjælpemidlet. I forlængelse af eventuel bevilling tilbydes opsætning, instruktion samt undervisning i brug af det aktuelle hjælpemiddel. IKH s øvrige faggrupper kan inddrages, når dette skønnes relevant. Forløbet afsluttes med en statusrapport og der stilles forslag til videre foranstaltning. A5: Udredning af behov for teknologisk hjælpemiddel Udredning og vurdering Rådgivning/vejledning Afprøvning af kommunikationsudstyr og ansøgning om samme A5 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person 9 timer 6.435, ,00 A6: Undervisning i brug af bevilliget teknologisk hjælpemiddel Opsætning Undervisning Rådgivning/vejledning A6 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Modul I: 8 timer Modul II: 16 timer 5.720, , , ,00 Ydelseskatalog IKH

7 A Senhjerneskadeområdet YDELSER TIL ALLE MÅLGRUPPER Psykologsamtaler I relation til den pågældende borgers talemæssige, sproglige og/eller kommunikative vanskeligheder tilbydes individuelle samtaler med psykolog. Samtalerne har til hensigt at give borgeren indsigt i egne følelser, tanker og handlemønstre med henblik på at mestre et liv med kommunikationsvanskeligheder, at kompensere herfor eller at ændre på situationen. Et samtaleforløb afsluttes med en statusrapport, hvor forløbet evalueres, og der stilles forslag til relevant videre foranstaltning. A7: Psykologsamtaler Kort terapeutisk forløb Sorg-kriseterapi A7 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Modul I: 9 timer Modul II: 17 timer 6.435, , ,00 Taxa IKH sørger for i samarbejde med taxaselskabet at planlægge, bestille og koordinere taxa-kørsel til og fra IKH i forbindelse med en bevilliget ydelse. Udgiften til taxa-kørsel påhviler kommunen. A8: Administration af taxakørsel Planlægning og administration af taxakørsel A8 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person 1 time 715,00 799,00 IKH er altid åbne for i samarbejde med jer at sammensætte en ydelse som tilgodeser! netop jeres behov 6 Institut for Kommunikation og Handicap

8 A MÅLGRUPPER AFASI- OG DYSARTRIRAMTE Personer som efter en erhvervet hjerneskade har pådraget sig sproglige vanskeligheder (afasi) eller talemæsige vanskeligheder (dysartri). Afasi medfører typisk vanskeligheder inden for både sprogforståelse, sprogproduktion, læsning og stavning. Dysartri medfører typisk vanskeligheder i forhold til udtale, stemmebrug og vejrtrækning. Begge diagnoser påvirker kommunikationsevnen. Ydelserne gives monofagligt eller tværfagligt af logopæder, fysioterapeuter og psykologer. IKHs øvrige faggrupper inddrages efter behov. CILT IALT MODAK PLVT er eksempler på metoder, der anvendes i undervisningen. A9: Gruppeundervisning Gruppeundervisningen har hovedvægten på afprøvning og udvikling af kommunikationsstrategier. Der lægges desuden vægt på erfaringsudveksling og inddragelse af eventuelle pårørende samt overførsel af relevante kommunikationsstrategier til hverdagen. Det tilstræbes, at gruppesammensætningen er så homogen som muligt, og der tages udgangspunkt i fx afasi, dysartri, alternativ kommunikation eller IT-undervisning. Gruppestørrelsen er 4-6 deltagere. Undervisningsmodulet afsluttes med en statusrapport, hvor udbyttet af forløbet evalueres, og der stilles forslag til relevant videre foranstaltning. Vurdering af kommunikative ressourcer og begrænsninger Undervisning Vejledning/rådgivning vedr. kommunikation til den ramte og evt. pårørende Evaluering af målsætning Psykolog deltager undervejs i forløbet mhp. bearbejdning af psykosociale konsekvenser af de kommunikative vanskeligheder. A9 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Modul I: 14 timer Modul II: 20 timer , , , ,00 A11: Orofacial undersøgelse og vejledningsforløb I relation til borgerens talevanskeligheder som følge af dysartri og/eller apraksi tilbydes hos fysioterapeut en orofacial undersøgelse med opfølgende vejledningsforløb i de tilfælde, hvor de oralmotoriske vanskeligheder er særlig udtalte. Undersøgelsen omfatter en vurdering af de neuromotoriske vanskeligheder, der påvirker artikulation, vejrtrækning og muskelfunktion i relation til talen. Vejledningsforløbet indeholder udarbejdelse af et individuelt træningsprogram mhp. bedring af oralmotorikken med opfølgende vejledning og rådgivning. Klinisk undersøgelse og testning af den talemotoriske funktion Udarbejdelse af individuel træningsprogram Opfølgende vejledning og rådgivning Evaluering A11 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Modul I: 10 timer Modul II: 20 timer 7.150, , , ,00 Ydelseskatalog IKH

9 A Senhjerneskadeområdet MÅLGRUPPER A12: Psykologisk undersøgelse af kognitive funktioner Der kan undertiden være behov for en psykologisk undersøgelse for at klarlægge borgerens kognitive vanskeligheder i relation til de kommunikative vanskeligheder. Det kan f.eks. dreje sig om neurologiske dysfunktioner eller andre kognitive vanskeligheder, der, når de erkendes, bliver muligt at rådgive i forhold til. Samtale med borgeren Test og analyse af hukommelse, opmærksomhed, planlægning, sproglige funktioner m.fl. Skriftlig og mundtlig formidling af undersøgelsesresultaterne A12 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person 25 timer , ,00 A13: Intensiv holdundervisning af afasiramte Forløb på hold bestående af 2-4 personer, sammensat efter type af vanskeligheder og træningspotentiale. Der sammensættes et undervisningsprogram 3-5 dage om ugen af 2-3 timers varighed om dagen. Afhængig af det aktuelle behov og potentiale sammensættes forløbet som en kombination af undervisning, vejledning, selvtræning og/eller pårørendeinddragelse. Psykolog inddrages efter behov. Forløbet afsluttes med en statusrapport, og der stilles forslag til relevant videre foranstaltning. Udarbejdelse af individuel undervisningsplan Intensiv undervisning Vejledning/rådgivning til den ramte og evt. pårørende Evaluering af målsætning A13 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Modul I: 30 timer Modul II: 40 timer Modul III: 50 timer Modul IV: 60 timer Institut for Kommunikation og Handicap

10 A MÅLGRUPPER A14: Temaeftermiddag for afasiramte og pårørende m. mulighed for opfølgning Afasiramte, som er i undervisning, kan sammen med deres pårørende deltage i en temaeftermiddag med fokus på mulige følelsesmæssige og sociale konsekvenser af en hjerneskade (modul I). Tilbuddet afholdes af psykolog og logopæd. I forlængelse af dette er der mulighed for at give den pårørende et kortere forløb i samtalegruppe ved psykolog (modul II). Samtalegruppen består af 4-6 deltagere. At ramte og pårørende sammen bliver informeret om mulige psykosociale følger efter en hjerneskade At ramte og pårørende møder og deler erfaringer med andre i lignende situation At pårørende mødes med forståelse for, at de også er ramt og kan have det svært At give støtte, viden og handlemuligheder til pårørende i en vanskelig situation At forsøge at forebygge mulige belastningsreaktioner som isolation, depression, stress mv. A14 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Tema Modul I: 2 timer Tema Modul II: 2 timer 1.430, , , ,00 A15: Intensivt kursus for afasiramte og deres pårørende På kurset formidles viden omkring hjerneskader og deres følgevirkninger - der er oplæg fra læge, psykolog, fysioterapeut og logopæd. Den afasiramte vil sammen med en pårørende have mulighed for at arbejde med kommunikative færdigheder, bearbejde de ændrede livsbetingelser samt udveksle erfaringer og oplevelser med andre i lignende situation. Målgruppen er afasiramte og deres pårørende som har levet med afasi i 1-2 år og som er tilstrækkelig selvhjulpne til at kunne deltage i fuldt dagsprogram. Kurset afholdes for deltagere. Formidling af viden om hjerneskader og deres følgevirkninger De ændrede livsbetingelser for den senhjerneskadede og den pårørende Vejledning og rådgivning omkring kommunikation Erfaringsudveksling Praktiske øvelser Socialt samvær A15 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person SEL timer * 8.580,00 * 9.588,00 * Udover prisen for selve kurset kommer udgifter til ophold. Se side 45 under pris. Ydelseskatalog IKH

11 A Senhjerneskadeområdet MÅLGRUPPER A16: Vedligeholdende gruppeaktivitet Efter genoptræning af de tale-sproglige og kommunikative funktioner kan det især for hårdt afasiramte være relevant at tilbyde vedligeholdende gruppeaktivitet i et miljø med forståelse for de særlige kommunikative problematikker. Formålet med dette er at give borgeren mulighed for fortsat at anvende og vedligeholde de opnåede færdigheder, mhp. at disse ikke mistes. Indsatsen kan tilrettelægges på flere måder: Vedligeholdende gruppetilbud på IKH (18 timer) Konsulentfunktion i forhold til oprettelse af vedligeholdende gruppetilbud i kommunalt regi. Herunder hjælp til opstart af gruppe og opfølgning undervejs (8 timer) Konsulentfunktion i forhold til overlevering til eksisterende kommunale tilbud (4 timer) A16 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person SL afsnit V kapitel stk. 2 Modul I: 4 timer Modul II: 8 timer Modul III: 18 timer 2.860, , , , ,00 14,382,00! Senhjerneskadeområdet: Ydelser til alle målgrupper Målgrupper Afasi/ og dysartriramte Borgere med progredierende lidelser Udviklingshæmmede Demente 10 Institut for Kommunikation og Handicap

12 A MÅLGRUPPER PROGREDIERENDE NEUROLOGISKE LIDELSER Personer som lider af Parkinsons sygdom, Amyotrifisk Lateral Sclerose (ALS), Dissemineret Sclerose (DS) og andre progredierende neurologiske lidelser kan rammes af dysartri. Det sker, når sygdommen påvirker taleorganerne det vil typisk være i form af lammelser, stivhed eller svigtende styring. Vanskelighederne påvirker kommunikationen og vil gradvist forværres. Ydelserne gives monofagligt eller tværfagligt af logopæder, fysioterapeuter og psykologer, herunder certificeret LSVT logopæd og LSVT certificeret fysioterapeut. IKHs øvrige faggrupper inddrages efter behov. A17: Individuelt tilbud til personer med progredierende lidelser Det progredierende forløb udvikler sig meget individuelt, og der bliver i hvert tilfælde sammensat et forløb, som matcher den enkelte borger og dennes aktuelle situation og behov. Den logopædiske indsats vil bestå af vejledning og/eller undervisning, ligesom afprøvning af kommunikationshjælpemidler indgår efter behov. IKH s øvrige faggrupper kan inddrages, hvis dette skønnes relevant. Undervisningsmodulet afsluttes med en statusrapport, hvor udbyttet af forløbet evalueres, og der stilles forslag til relevant videre foranstaltning Vejledning/rådgivning vedr. kommunikation til den ramte og evt. pårørende Udarbejdelse af individuel undervisningsplan Undervisning Rådgivning/vejledning vedr. spise/synkefunktionen Afprøvning af kommunikationsudstyr og ansøgning om samme Ved ALS: Samarbejde med ALS-team på sygehuset A17 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Modul I: 10 timer Modul II: 20 timer 7.150, , , ,00 A18: LSVT Loud undervisnig Lee Silverman Voice Treatment (LSVT) er et intensivt stemme- og taleundervisningsforløb udarbejdet til mennesker med Parkinsons sygdom. Der kræves certificering for at undervise efter metoden, som er veldokumenteret og evidensbaseret i forhold til Parkinson, men det har vist sig at den også ofte giver gode resultater, når den anvendes på andre neurologiske lidelser. Målet med træningsmetoden er at opnå en højere stemmestyrke og deraf følgende bedre respiration, artikulation, stemmekvalitet og kommunikation. Et LSTV-forløb består af to dele. Modul I, som er undersøgelse og en uges træning inkl. hjemmetræning og modul II, som er endnu tre ugers træning inkl. hjemmetræning samt afsluttende testning. Modul I og II bevilliges samtidig, men modul II iværksættes og afregnes kun hvis borgeren i modul I viser sig i stand til at indgå i træningsmetoden og kunne følge kravene til selvtræning. Udredning af stemme, tale og kommunikation efter LSVT protokollen LSVT undervisningsprogram, 1 time dagligt x 4 ugentligt i 4 uger Hjemmearbejde, 1-2 gange dagligt Rådgivning og vejledning Afsluttende re-testning, evaluering og rådgivning efter LSVT protokollen Opfølgende samtale 6 mdr senere A18 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Modul I: 12 timer Modul II: 25 timer 8.580, , , ,00 Ydelseskatalog IKH

13 A Senhjerneskadeområdet MÅLGRUPPER UDVIKLINGSHÆMMEDE Når der for voksne udviklingshæmmede sker væsentlige ændringer i habituelt funktionsniveau, personlige faktorer, daglige aktiviteter eller omgivelsesfaktorer, kan de kommunikative muligheder og begrænsninger ændre sig, og det vil være relevant med logopædisk vejledning og evt. undervisning. Det kan eksempelvis omhandle tilbagegang i habituelt funktionsniveau, øget motivation for undervisning, ændring i dagligdagsaktiviteter, ændring i bolig/nærmiljø, som stiller nye krav til kommunikationen. Ydelserne gives monofagligt eller tværfagligt af logopæder, fysioterapeuter og psykologer. IKHs øvrige faggrupper inddrages efter behov. A19: Individuelt tilbud til udviklingshæmmede med specifikke tale-sprogvanskeligheder Den logopædiske indsats tager udgangspunkt i den ændrede kommunikative situation og har til formål at fremme den udviklingshæmmedes kommunikative muligheder. Det er en forudsætning, at nærmiljøet indgår i samarbejde med logopæden. IKH s øvrige faggrupper kan inddrages, hvis dette skønnes relevant. Hvert undervisningsmodul afsluttes med en statusrapport, hvor udbyttet af forløbet evalueres, og der stilles forslag til relevant videre foranstaltning Udredende undervisnings-/vejledningsforløb. Igangsætning af træningsaktiviteter i nærmiljøet. Vejledning til den udviklingshæmmede og/eller omgivelserne mhp. at optimere kommunikationen Introduktion af hensigtsmæssige kommunikationsstrategier til den udviklingshæmmede og nærmiljøet. A19 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person 15 timer , ,00 12 Institut for Kommunikation og Handicap

14 A MÅLGRUPPER DEMENTE Personer med diagnosticeret demens, hvor den demente og/eller den pårørende oplever væsentlige kommunikative vanskeligheder, som påvirker hverdagen. Vanskelighederne er relateret til en generel kognitiv funktionsnedsættelse og forværres gradvist. Ydelserne gives monofagligt eller tværfagligt af logopæder, fysioterapeuter og psykologer. IKHs øvrige faggrupper inddrages efter behov. A20: Individuelt tilbud til personer med demens Den ramte, pårørende og/eller fagpersoner hjælpes til en øget forståelse af de aktuelle kommunikative problemstillinger. Der vejledes omkring hensigtsmæssige måder, hvorpå vanskelighederne håndteres, og den kommunikative situation optimeres. Det er en forudsætning, at nærmiljøet indgår i samarbejde med logopæden. Der rådgives omkring eventuelle nye aktivitetstilbud, som vil være hensigtsmæssige i den enkeltes tilfælde. IKH s øvrige faggrupper kan inddrages, hvis dette skønnes relevant. Forløbet afsluttes med en statusrapport. Vurdering af ressourcer og begrænsninger hos den ramte og omgivelserne Vejledning til den ramte og/eller omgivelserne mhp. at optimere kommunikationen A20 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person 10 timer 7.150, ,00! IKH tilbyder en række kurser målrettet mod voksne, børn og professionelle indenfor IKHs forskellige områder. Disse kurser kan ligeledes tilrettelægges efter jeres behov. Ydelseskatalog IKH

15 14 Institut for Kommunikation og Handicap

16 Stemmeområdet Stemmeområde tilbyder undervisning, vejledning, rådgivning og behandling til voksne med stemmevanskeligheder. Ydelserne er rettet mod voksne borgere, hvis stemmefunktion ikke lever op til de stemmekrav, personen møder i hverdagen. Der kan være tale om subjektive gener i forbindelse med stemmebrug evt. kombineret med organiske forandringer på stemmelæberne. Desuden retter ydelserne sig mod personer, der er laryngectomerede, samt personer, der er behandlet for kræft i hals- og mundhuleregionen. YDELSER TIL ALLE MÅLGRUPPER Ydelserne gives monofagligt eller tværfagligt af logopæder, fysioterapeuter og psykologer. IKHs øvrige faggrupper inddrages efter behov. Undersøgelse: Borgeren undersøges ved testning, samtale og eventuelt indhentning af relevante oplysninger fra andre fagpersoner. Desuden afdækkes forudsætninger og motivation for at indgå i undervisningsforløb. Undersøgelsen gives som moduler på 3 eller 6 timer afhængig af vanskelighedernes omfang og kompleksitet. Der laves en skriftlig vurdering af borgerens vanskeligheder og ressourcer samt hvilke muligheder, der er for at afhjælpe eller begrænse disse vanskeligheder, og der stilles forslag til relevant videre foranstaltning. Henvisning fra speciallæge er en forudsætning for stemmeundersøgelse. B1: Individuel undersøgelse Udredning af funktionsnedsættelse Afklaring af undervisningsbehov B1 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Modul I: 3 timer Modul II: 6 timer 2.145, , , ,00 Ydelseskatalog IKH

17 B Stemmeområdet YDELSER TIL ALLE MÅLGRUPPER Undervisning: Undervisningen af borgeren er individuelt tilrettelagt og tilpasset dennes specifikke vanskeligheder og ressourcer. Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med borgeren, som således inddrages i forhold til målsætning mv. I fællesskab laves en individuel undervisningsplan, hvor der opstilles mål, der tilpasses og evalueres undervejs. Undervisningen gives som moduler på 9 eller 17 timer afhængig af vanskelighedernes omfang og kompleksitet. Hvert undervisningsforløb afsluttes med en statusrapport, hvor udbyttet af forløbet evalueres, og der stilles forslag til relevant videre foranstaltning. Endvidere er der mulighed for gruppeundervisning til de borgere, der har modtaget et individuelt undervisningsforløb, og som har brug for opfølgning i en større gruppe. B2: Individuel undervisning Individuel tilpasset undervisningsplan Undervisning Kombination med mulighed for kortere gruppeforløb Orienterende samtale hos psykolog ved behov Udredning ved fysioterapeut ved behov Vejledning vedr. kommunikation og stemmevaner Afprøvning af kommunikationsudstyr og evt. ansøgning om samme B2 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Modul I: 9 timer Modul II: 17 timer 6.435, , ,00 B3: Gruppeundervisning Stemmetræning Fokus på kropsholdning, dynamik og åndedrætsfunktion Implementering af stemme-teknikken i social sammenhæng og dagligdagen Uddybning af teori om tale og stemme Erfaringsudveksling med andre i lignende situation Kommunikations-strategier Afprøvning/anvendelse af eventuelle hjælpemidler Gruppestørrelse 4-6 personer B3 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person 5 timer 3.575, ,00 16 Institut for Kommunikation og Handicap

18 B YDELSER TIL ALLE MÅLGRUPPER Vejledning/rådgivning Gennem vejledning hjælpes klienten, pårørende og/eller fagpersoner til en øget forståelse af de aktuelle logopædiske problemstillinger. Der vejledes desuden omkring hensigtsmæssige strategier, hvormed de specifikke logopædiske vanskeligheder håndteres, og den kommunikative situation optimeres. Der rådgives om eventuelle andre relevante muligheder og tiltag, som vil være hensigtsmæssige i den enkeltes tilfælde. Der anvendes moduler på 1, 4 eller 10 timer, afhængigt af problemets omfang og kompleksitet. IKH s øvrige fagpersonale kan inddrages. I forbindelse med rådgivningen udfærdiges der en skriftlig rapport. B4: Vejledning/rådgivning Vejledning/rådgivning til borgeren Ved behov gives rådgivning/vejledning til ægtefælle eller andre pårørende Rådgivning af fagpersoner B4 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Modul I: 1 time Modul II: 4 timer Modul III: 10 timer 715, , ,00 799, , ,00 Psykologsamtaler - stemmeområdet I relation til den enkelte borgers stemmevanskeligheder tilbydes individuelle psykologsamtaler. Samtalerne har til formål at afhjælpe eller bedre stemmeproblemerne igennem samtalebehandling. Der arbejdes med at skabe forståelse af sammenhænge mellem stemme og psykiske faktorer. Forløbet koordineres med de øvrige behandlere på IKH. I tilfælde, hvor der er tale en kronisk eller vedvarende problematik, arbejdes der med accept og evnen til at mestre et liv med kommunikationsvanskeligheder bedst muligt. Forløbet afsluttes med en evaluering samt et statusnotat. Desuden kan psykologen i samråd med borgeren tage stilling til eventuelle yderligere behandlingsmuligheder. B5: Psykologsamtaler Psykologsamtaler i relation til den pågældende borgers stemmevanskeligheder Psykoedukationi B5 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Modul I: 9 timer Modul II: 17 timer 6.435, , ,00 Ydelseskatalog IKH

19 A B Stemmeområdet MÅLGRUPPER BORGERE MED FYSISKE PROBLEMSTILLINGER I RELATION TIL DERES STEMMEVANSKELIGHEDER. Ydelserne gives monofagligt eller tværfagligt af logopæder, fysioterapeuter og psykologer. IKHs øvrige faggrupper inddrages efter behov. Undervisningstilbuddet kan gives individuelt eller i en gruppe. B6: Individuel fysioterapeutisk behandling Specifikt tilbud i relation til den pågældende borgers vanskeligheder Fokus på samspillet mellem krop, holdning, muskelspænding og stemmen Afspændende og mobiliserende behandling af hals, nakke, kæbe og skulderområde Specifik oro-facial behandling ved nedsat funktion i ansigtet og taleapparatets muskler Statusrapport herunder revisitation til samme tilbud B6 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Modul I: 9 timer Modul II: 17 timer 6.435, , ,00 B7: Fysioterapeutisk gruppeforløb Et gruppeforløb ved fysioterapeut for klienter med en kropslig problematik i forhold til den funktionelle stemme. Samspil mellem kropsholdning, åndedræt, stemme, med udgangspunkt i Basal kropsbevidsthedstræning (BAT) Statusrapport med forslag til videre foranstaltning. Gruppestørrelse: 4-6 deltagere B7 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person 5 timer 3.575, ,00 IKH er altid åbne for i samarbejde med jer at sammensætte en ydelse som tilgodeser! netop jeres behov 18 Institut for Kommunikation og Handicap

20 A B MÅLGRUPPER BORGERE DER ER LARYNGECTOMEREDE SAMT BORGERE, DER ER BEHANDLET FOR KRÆFT I HALS- OG MUNDHULEREGIONEN. Ydelserne gives monofagligt eller tværfagligt af logopæder, fysioterapeuter og psykologer. IKHs øvrige faggrupper inddrages efter behov. B8: Intensivt 4 dages kursus for laryngectomerede og pårørende Undervisning af laryngectomerede og pårørende Stemmedannelse og artikulation Kommunikationsstrategier Kommunikationstræning Hygiejne og stomapleje De ændrede livsbetingelser Individuel taletræning Fysioterapi Statusrapport med forslag til videre foranstaltning Gruppestørrelse: 5 deltagere 4 dages internat B8 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person 75% SEL % 15 timer * ,00 * ,00 B9: Individuel tilbud til borgere efter laryngectomi eller hals/mundhuleoperation Indsatsen foregår oftest i umiddelbar forlængelse af det operative tiltag og tilpasses efter den enkeltes situation og behov. Klienten, evt. pårørende samt diverse fagpersoner rådgives og vejledes omkring den ændrede kommunikative situation og omkring etablering af optimale kommunikationsmuligheder. Klienten undervises i hensigtsmæssig stemmefunktion og artikulation ud fra den enkeltes forudsætninger, og relevante kommunikationshjælpemidler kan afprøves. Der rådgives og vejledes efter behov om spise/synkefunktion samt i brug af relaterede hjælpemidler som fx stomabeskyttelse. Forløbet afsluttes med en statusrapport, hvor forløbet evalueres, og der stilles forslag til eventuel videre foranstaltning. Rådgivning og vejledning omkring kommunikation Undervisning i stemmegivning, artikulation mv. Behandling af kompensatoriske spændinger, hævelse mv. Afprøvning af samt rådgivning og ansøgning vedr. relevante hjælpemidler. B9 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Modul I: 10 timer Modul II: 20 timer 7.150, , , ,00 * Udover prisen for selve kurset kommer udgifter til ophold. Se side 45 under pris. Ydelseskatalog IKH

21 20 Institut for Kommunikation og Handicap

22 STAMMEOMRÅDET Stammerådet tilbyder undervisning, vejledning og rådgivning til børn og voksne med stammevanskeligheder. Ydelserne er rettet mod voksne, der stammer og/eller har løbsk tale. YDELSER TIL ALLE MÅLGRUPPER Ydelserne gives monofagligt eller tværfagligt af logopæder, fysioterapeuter og psykologer. IKHs øvrige faggrupper inddrages efter behov. Undersøgelse: Borgeren undersøges ved testning, samtale og indhentning af eventuelle relevante oplysninger fra andre fagpersoner. Desuden afdækkes forudsætninger og motivation for at indgå i undervisningsforløb. Der laves en skriftlig vurdering af borgerens vanskeligheder og ressourcer, samt hvilke muligheder der er for at afhjælpe eller begrænse disse vanskeligheder, og der stilles forslag til relevant videre foranstaltning. C1: Undersøgelse / udredning Undersøgelse og vurdering af vanskelighedernes karakter og omfang Afklaring af undervisningsbehov C1 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Modul I: 3 timer Modul II: 6 timer 2.145, , , ,00! IKH tilbyder en række kurser målrettet mod voksne, børn og professionelle indenfor IKHs forskellige områder. Disse kurser kan ligeledes tilrettelægges efter jeres behov. Ydelseskatalog IKH

23 C Stammeområdet YDELSER TIL ALLE MÅLGRUPPER Undervisning Undervisningen er individuelt tilrettelagt og tilpasset borgerens specifikke vanskeligheder og ressourcer. Undervisningen planlægges i samarbejde med borgeren som inddrages i forhold til en individuel undervisningsplan, hvor der opstilles mål for forløbet. Disse tilpasses og evalueres undervejs. Hvert undervisningsforløb afsluttes med en statusrapport, hvor udbyttet af forløbet evalueres, og der stilles forslag til relevant videre foranstaltning Endvidere er der mulighed for gruppeundervisning til de borgere, der har modtaget et individuelt undervisningsforløb, og som har brug for opfølgning i en gruppe. C2: Individuel undervisning Individuel tilpasset undervisningsplan Undervisning Ved behov orienterende samtale hos psykolog Statusrapport med forslag til videre foranstaltning C2 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Modul I: 10 timer Modul II: 17 timer 7.150, , , ,00 C3: Gruppeundervisning Undervisning med henblik på at borgeren lærer at ændre sin stammen til en let og ubesværet måde at tale på Bearbejdning af de psykosociale følger Vejledning/rådgivning vedrørende kommunikation Formidling af viden Erfaringsudveksling vedrørende hensigtsmæssige strategier. Praktiske øvelser Gruppestørrelse: 5 deltagere C3 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person 10 timer 7.150, ,00 C4: Weekend for unge og voksne med stammevanskeligheder Intensivt, tværfagligt tilbud. Undervisning med henblik på, at borgeren lærer at ændre sin stammen til en let og ubesværet måde at tale på. Bearbejdning af de psykosociale følger Vejledning/rådgivning vedrørende kommunikation Formidling af viden Erfaringsudveksling vedrørende hensigtsmæssige strategier Praktiske øvelser Gruppestørrelse: 10 deltagere C4 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person 75% SEL 12 25% 15 timer * ,00 * ,00 * Udover prisen for selve ydelsen kan der komme udgifter til ophold. Se side 45 under pris. 22 Institut for Kommunikation og Handicap

24 AC YDELSER TIL ALLE MÅLGRUPPER Psykologsamtaler Der tilbydes individuelle psykologsamtaler i relation til den enkelte borgers stamme og kommunikationsvanskeligheder, herunder løbsk tale. Samtalerne har til formål at give indsigt i borgerens følelser, tanker og handlemønstre knyttet til stammen med henblik øget accept og selvværd. Der arbejdes med at skabe forståelse af sammenhænge mellem stammen og psykiske faktorer. I forbindelse med løbsk tale vil samtalerne derudover også kunne omhandle indsigt i sociale og følelsesmæssige elementer i kommunikationen med henblik på at øge gensidigheden i kommunikationen. C5. Psykologsamtaler - stammeområdet / løbsk tale Psykologsamtaler i relation til den enkelte borgers stammevanskeligheder og/eller vanskeligheder med løbsk tale Psykoedukation Samtaler med fokus på socialkognitive strategier Mulighed for udredning af eksekutive vanskeligheder knyttet til løbsk tale Forløbet afsluttes med en evaluering samt et statusnotat. Desuden kan psykologen i samråd med borgeren tage stilling til eventuelle yderligere behandlingsmuligheder. C5 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Modul I: 9 timer Modul II: 17 timer 6.435, , ,00 Vejledning/rådgivning Gennem vejledning hjælpes borgeren, pårørende og/eller fagpersoner til en øget forståelse af de aktuelle logopædiske problemstillinger. Der vejledes desuden omkring hensigtsmæssige måder, hvormed de specifikke logopædiske vanskeligheder håndteres, og den kommunikative situation optimeres. Der rådgives om eventuelle andre relevante muligheder og tiltag, som vil være hensigtsmæssige i den enkeltes tilfælde. Der anvendes moduler på 2 eller 4 timer afhængig af problemets omfang og kompleksitet. Desuden kan IKH s øvrige fagpersonale inddrages, hvis det skønnes relevant. Der laves en skriftlig rapport i forbindelse med rådgivningen. C6: Vejledning/rådgivning Vejledning/rådgivning til borgeren Ved behov til ægtefælle Andre samarbejdspartnere C6 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Modul I: 2 timer Modul II: 4 timer 1.430, , , ,00 Ydelseskatalog IKH

25 C Stammeområdet YDELSER TIL ALLE MÅLGRUPPER C7: Speech Easy instruktion Udlån af apparatet i 2 måneder Indstilling og tilpasning af apparatet, instruktion i brug Løbende justering af indstillinger og vejledning i brug Udarbejdelse af rapport om forløbet C7 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person 75% SEL 12 25% 17 timer , ,00 C8: Speech Easy. Konsulentbistand til lokal talepædagog Indstilling og tilpasning af apparatet, instruktion i brug. Rettet mod brugeren Vejledning til lokal talepædagog i brug af apparatet Evaluering af udbyttet foretages af den lokale talepædagog i samarbejde med logopæd fra Institut for Kommunikation og Handicap Udlån af apparatet i 2 måneder. Løbende vejledning i brug af apparatet foretages af lokal talepædagog C8 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person 75% SEL 12 25% 8 timer 5.720, ,00 24 Institut for Kommunikation og Handicap

26 LÆSEOMRÅDET Læseområdet tilbyder at undersøge, undervise, rådgive og vejlede voksne med læse, stave- og skrivevanskeligheder (ordblinde/dyslektikere). Ydelserne retter sig ligeledes mod borgere med udtalevanskeligheder. YDELSER TIL ALLE MÅLGRUPPER Ydelserne gives af eksaminerede tale-læsepædagoger samt IT-vejledere. IKHs øvrige faggrupper kan inddrages efter behov. Undersøgelse: Borgeren undersøges ved testning, it-afprøvning, samtale og indhentning af eventuelle relevante oplysninger fra andre fagpersoner. Forudsætninger for at indgå i undervisningsforløb udredes. Afhængig af vanskelighedernes omfang og kompleksitet tilbydes relevante moduler på 4 eller 6 timer. Der laves en skriftlig vurdering af personens vanskeligheder og ressourcer samt muligheder for at afhjælpe eller begrænse vanskelighederne, og der stilles forslag til relevant videre foranstaltning. D1: Undersøgelse Diagnosticerende undersøgelse med vurdering af læsevanskelighedernes og udtalevanskelighedernes karakter og omfang Undersøgelse af borgerens kompetencer og potentialer for anvendelse af kompenserende teknologi D1 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Modul I: 4 timer Modul II: 6 timer 2.860, , , ,00! LÆSEOMRÅDET Kontaktperson Anette Skovgaard Ydelseskatalog IKH

27 D Læseområdet YDELSER TIL ALLE MÅLGRUPPER Undervisning Undervisningen tager udgangspunkt i en individuel undervisningsplan, hvor der opstilles mål i forhold til specifikke vanskeligheder indenfor læsning/stavning eller sprog/udtale. Forløbet tilpasses og evalueres undervejs. Afhængig af vanskelighedernes omfang og kompleksitet tilbydes relevante moduler på 6, 17 eller 35 timer. Hvert undervisningsforløb afsluttes med en statusrapport, hvor udbyttet af forløbet evalueres, og der stilles forslag til videre foranstaltning. D2. Individuel undervisning Individuel tilpasset undervisningsplan Undervisning Undervisning i tilpasset brug af læse - skrivestøttende it-hjælpemidler Ved behov orienterende samtale hos psykolog D2 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Modul I: 6 timer Modul II: 17 timer Modul III: 35 timer 4.290, , , , , ,00! IKH tilbyder en række kurser målrettet mod voksne, børn og professionelle indenfor IKHs forskellige områder. Disse kurser kan ligeledes tilrettelægges efter jeres behov. 26 Institut for Kommunikation og Handicap

28 D YDELSER TIL ALLE MÅLGRUPPER Vejledning/rådgivning Gennem vejledning hjælpes borgeren, pårørende og/eller fagpersoner til en øget forståelse af de aktuelle læsepædagogiske problemstillinger. Der vejledes desuden om hensigtsmæssige måder, hvormed de specifikke læsepædagogiske vanskeligheder håndteres, og den kommunikative situation optimeres. Der rådgives om eventuelle andre relevante muligheder og tiltag, som vil være hensigtsmæssige i den enkeltes tilfælde. Der anvendes moduler på 3 eller 9 timer afhængig af problemets omfang og kompleksitet. Desuden kan IKH s øvrige fagpersonale inddrages, hvis det skønnes relevant. Der laves en skriftlig rapport i forbindelse med rådgivningen. D4. Vejledning/rådgivning Rådgivning/vejledning af elever og fagpersoner i forhold til undervisning, uddannelse, arbejde, støttemuligheder, it-hjælpemidler m.m. Ved behov hjælp til dispensationsansøgning D4 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Modul I: 3 timer Modul II: 9 timer 2.145, , , ,00 D5: Hjælpemiddelafprøvning/-indkøb: Se ydelse G12 side 44 Psykologsamtaler I relation til den pågældende borgers læse stave vanskeligheder tilbydes individuelle samtaler med psykolog. Samtalerne har til hensigt at give borgeren indsigt i egne følelser, tanker og handlemønstre med henblik på at mestre et liv med læse-stavevanskeligheder. Forløbet afsluttes med en statusrapport, hvor forløbet evalueres, og der stilles forslag til eventuel videre foranstaltning. D6: Psykologsamtaler Specifikt i relation til den pågældende borgers læsevanskeligheder D6 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Modul I: 9 timer Modul II: 17 timer 6.435, , ,00 Ydelseskatalog IKH

29 28 Institut for Kommunikation og Handicap

30 Døve og svært hørehæmmede Høreområdet tilbyder et bredt spektrum af undervisnings- og rådgivningstilbud til voksne døvblevne, døve, døvblinde og svært hørehæmmede. OBS! Enkelte af vores tilbud er målrettet borgere med anden etnisk baggrund. DØVE OG SVÆRT HØREHÆMMEDE BORGERE Ydelserne er rettet mod døve og svært hørehæmmede, der anvender tegn eller anden visuel støtte i kommunikation med omverdenen. Ydelserne gives af eksaminerede audiologopæder og læsepædagoger. IKHs øvrige faggrupper inddrages efter behov. Undersøgelse - borgere med dansk baggrund Afdækning af borgerens dansksproglige kompetencer i forbindelse med en eventuel afklaring inden uddannelses- eller jobstart. Borgerens dansksproglige kompetencer afdækkes via inddragelse af relevante tests. Der udarbejdes en skriftlig rapport om borgerens læse- og skriveniveau, og der stilles forslag til eventuelt yderligere foranstaltning. E1: Undersøgelse Læsning og læseforståelse Skriftlige kompetencer E1 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person 6 timer 4.290, ,00 Ydelseskatalog IKH

31 E Døveområdet MÅLGRUPPER Individuel undervisning Undervisningen er individuelt tilrettelagt og tilpasset borgerens specifikke behov og kompetencer. Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med borgeren, som således inddrages i fastsættelse af mål. Undervisningens længde og intensitet tilpasses ligeledes den enkeltes behov. Hvert undervisningsmodul afsluttes med en statusrapport, hvor udbyttet af forløbet evalueres, og der stilles forslag til relevant videre foranstaltning. Ydelserne E2, E3 og E4 leveres i høreafdelingen, Peter Sabroesgade 10, 8000 Aarhus. E2: Individuel dansk undervisning Udvidelse af ordforrådet Læsestrategier Grammatiske problemstillinger Syntaktisk opmærksomhed Korrektion af eget skriftsprog E2 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person 74 timer , ,00 E3: Studierelateret undervisning Denne ydelse kan være relevant i forbindelse med kommende eller igangværende studie. Læsestrategier Læsning og diskussion af teorier Formidling af fagligt indhold Sparring i forbindelse med skriftlige opgaver E3 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Modul I: 37 timer Modul II: 74 timer , , , ,00 E4: Undervisning af borgere med særlige behov Tematiseret undervisning med udgangspunkt i borgerens behov og interesse Udbygning af borgerens kommunikative kompetencer Eventuel netværksfacilitering med tovholderfunktion i forhold til relevante samarbejdspartnere E4 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Modul I: 37 timer Modul II: 74 timer , , , ,00 30 Institut for Kommunikation og Handicap

32 A E MÅLGRUPPER E5: Udtaletræning Træne udtale af danske ord og sætninger Fokusere på enkeltlyde, prosodi, fremmedord E5 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person 37 timer , ,00 E6: Grundlæggende it-forståelse Basal brug af , MSN, webcam, sms, mms, informationssøgning på nettet mv. Individuel undervisning Gruppeundervisning: 4 personer E6 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Modul I: Gruppeundervisning 5 timer 3.575, ,00 Modul II: Individuel undervisn. 16 timer , ,00 Vejledning/rådgivning E7: Rådgivning og vejledning til døve For voksne døve tegnsprogsbrugere, pårørende og/eller sagsbehandlere Rådgivning og vejledning generelt ifht. døveproblematikker E7 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person 1 time 715,00 799,00 IKH er altid åbne for i samarbejde med jer at sammensætte en ydelse som tilgodeser! netop jeres behov Ydelseskatalog IKH

33 E Døveområdet MÅLGRUPPER DØVE OG SVÆRT HØREHÆMMEDE MED ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK Ydelserne er rettet mod døve og svært hørehæmmede, som har en anden etnisk baggrund end dansk, og som er afhængige af tegn og visuel støtte i kommunikation med omverdenen. Ydelserne gives af eksaminerede audiologopæder og læsepædagoer. IKH s øvrige faggruppper inddrages efter behov. Undersøgelse - borgere med anden etnisk baggrund end dansk Borgerens tegn- og skriftsproglige kompetencer afdækkes ved inddragelse af relevante tests. Desuden vurderes borgerens kommunikative kompetencer gennem samtale. Der udarbejdes en samlet skriftlig vurdering. E8: Afdækning af kommunikationsniveau Afdækning af kommunikationsniveau, herunder tegnsproglige og skriftsproglige kompetencer, i forbindelse med en eventuel afklaring inden visitering til sprogskole/uddannelse/jobtilbud E8 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person 11 timer 7.865, ,00 Individuel undervisning Undervisningen er individuelt tilrettelagt og tilpasset borgerens specifikke behov og kompetencer. Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med borgeren, som således inddrages i fastsættelse af mål. Undervisningens længde og intensitet tilpasses ligeledes den enkeltes behov. Hvert undervisningsmodul afsluttes med en statusrapport, hvor udbyttet af forløbet evalueres, og der stilles forslag til relevant videre foranstaltning. E9: Danskundervisning Læse og skrive dansk Lære dansk tegnsprog Lære om danske samfundsforhold Evt. undervisning i artikulation/udtale E9 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person 220 timer , ,00 32 Institut for Kommunikation og Handicap

34 A E MÅLGRUPPER DØVBLEVNE OG SVÆRT HØREHÆMMEDE DER ER AFHÆNGIGE AF TEGN Ydelserne er rettet mod døvblevne og svært hørehæmmede, der er afhængige af tegn eller visuel støtte i kommunikation med omverdenen samt pårørende, professionelle, studiekammerater m.m., som har kontakt til døve og svært hørehæmmede i dagligdagen. Ydelserne gives af eksaminerede audiologopæder. IKHs øvrige faggrupper inddrages efter behov. E10: Undervisning i tegnstøttet kommunikation til uddannelsessteder Introduktion til visuel kommunikation, kommunikationstaktikker samt udvalgte gloser inden for relevante områder Gruppestørrelse: 10 personer E10 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person 2 timer 1.430, ,00 E11: Tegnstøttet kommunikation - gruppeundervisning Deltagerne undervises i tegn og visuelle kommunikationstaktikker, der kan støtte dem i deres daglige kommunikation I samarbejde med borgeren udvælges relevante tegnområder Der tilbydes undervisning af stigende sværhedsgrad Evaluering med forslag til evt. videre foranstaltning Gruppestørelse: 2 deltagere / 4 deltagere Efter hvert modul vurderes behov for yderligere undervisning. Er der behov for at beherske flydende tegnkommunikation kræves flere forløb. E11 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person Ved 4 deltagere 8 timer Ved 2 deltagere 10 timer 5.720, , , ,00 Ydelseskatalog IKH

35 34 Institut for Kommunikation og Handicap

36 HØREOMRÅDET Høreområdet tilbyder et bredt spektrum af undervisnings- og rådgivningstilbud til voksne hørehæmmede. HØREHÆMMEDE Ydelserne retter sig mod hørehæmmede, som oplever, at høretabet påvirker kommunikation og deltagelsesmuligheder samt deres pårørende. Ydelserne gives af eksaminerede audiologopæder, specialkonsulent og psykologer. IKHs øvrige faggrupper inddrages efter behov. Udredning Gennem samtale og indhentning af evt. relevante oplysninger fra andet fagpersonale afdækkes borgerens hørerelaterede vanskeligheder og ressourcer. Der udarbejdes forslag til videre foranstaltning til afhjælpning af vanskelighederne. F1: Udredning Udredning af personens begrænsninger og ressourcer i at mestre funktionsnedsættelsen Udredning af personens deltagelsesmuligheder, herunder inddragelse af omgivelsesfaktorernes betydning F1 Vejl. lovgrundlag Tidsforbrug pr. person 4 timer 2.860, ,00! Nye ydelser under Høreområdet NY F17: Brush-up kursus...s. 38 F18: Kursus målrettet mod unge... s. 39 F19: Undervisning til omsorgspersonale...s.37 Ydelseskatalog IKH

Voksenområdet. Ydelseskatalog IKH 2012. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm.

Voksenområdet. Ydelseskatalog IKH 2012. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm. Voksenområdet Ydelseskatalog IKH 2012 Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm.dk Ydelseskatalog IKH 2012 Indholdsfortegnelse Voksne Indledning...2

Læs mere

Ydelseskatalog IKH Voksenområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap

Ydelseskatalog IKH Voksenområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Voksenområdet Ydelseskatalog IKH 2016 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2016

Læs mere

IKH YDELSESKATALOG 2017 VOKSENOMRÅDET DEDIKEREDE SPECIALISTER. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap

IKH YDELSESKATALOG 2017 VOKSENOMRÅDET DEDIKEREDE SPECIALISTER. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap YDELSESKATALOG 2017 VOKSENOMRÅDET DEDIKEREDE SPECIALISTER IKH Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2017 Indholdsfortegnelse Voksne

Læs mere

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse erhverv IKH Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Institut Tale, for Kommunikation Høre og Specialrådgivning og Handicap Tale, høre og specialrådgivning

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Odense Kommune. Taleafdelingen

Ydelseskatalog 20. Odense Kommune. Taleafdelingen Ydelseskatalog 20 Odense Kommune Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T 2 Eneundervisning af voksne

Læs mere

Sprog- og Talehuset Ydelseskatalog

Sprog- og Talehuset Ydelseskatalog Sprog- og Talehuset Ydelseskatalog Redigeret maj 2014 Copyright 2012 CSV Randers. Der tages forbehold for fejl. Grafik og layout Grafik og layout af Ydelseskateloget er udarbejdet af Esben Segel. Billeder

Læs mere

Ydelseskatalog for taleområdet i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for taleområdet i Region Midtjylland 2009 Ydelseskatalog for taleområdet i Region Midtjylland 2009 Region Midtjylland Instituttet Taleområdet Grafisk Service 3600-08-079e. Fotos: Niels Aage Skovbo Ydelseskatalog for taleområdet i Region Midtjylland

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Ydelseskatalog for taleområdet i Region Midtjylland 2010

Ydelseskatalog for taleområdet i Region Midtjylland 2010 Grafisk Service 3600-10-037b. Fotos: Rasmus Baaner skatalog for taleområdet i Region Midtjylland 2010 Region Midtjylland Instituttet Taleområdet www.thi-midt.dk skatalog for taleområdet i Region Midtjylland

Læs mere

Ydelseskatalog. for Høreområdet i Region Midtjylland 2011. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap

Ydelseskatalog. for Høreområdet i Region Midtjylland 2011. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap skatalog for Høreområdet i Region Midtjylland 2011 Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning www.thi-midt.dk skatalog for høreområdet i Region Midtjylland

Læs mere

Ydelseskatalog Ærø Kommune TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog Ærø Kommune TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Ærø Kommune TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T4 Holdundervisning for voksne med afasi... 5 T9 Kursus

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Ærø Kommune. Taleafdelingen

Ydelseskatalog 20. Ærø Kommune. Taleafdelingen Ydelseskatalog 20 Ærø Kommune Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T 2 Eneundervisning af voksne

Læs mere

INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG HANDICAP

INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG HANDICAP INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG HANDICAP Fællestræk for progredierende lidelser Livssituationen Skal forholde sig til en progredierende lidelse Ændret status i familien på job Uvished over progressionen

Læs mere

Taleafdelingen. Ydelseskatalog 2009. Stemme- og talevanskeligheder. Til de fynske kommuner

Taleafdelingen. Ydelseskatalog 2009. Stemme- og talevanskeligheder. Til de fynske kommuner Taleafdelingen Ydelseskatalog 2009 Stemme- og talevanskeligheder Til de fynske kommuner Logopædisk udredning af stemme-/talevanskeligheder Borgere med stemme- og/eller talevanskeligheder, der er organisk

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale 2008. Ydelseskatalog - oversigt over ydelser uden døgn- eller dagtakst

Bilag 1 Rammeaftale 2008. Ydelseskatalog - oversigt over ydelser uden døgn- eller dagtakst Bilag 1 Rammeaftale 2008 Ydelseskatalog - oversigt over ydelser uden døgn- eller dagtakst Ydelseskatalog - oversigt over ydelser uden dag- eller døgntakst Bilaget består af en række ydelseskataloger, som

Læs mere

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 5 T3 Eneundervisning af

Læs mere

T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3

T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3 TALEAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 3 T3 Eneundervisning af voksne med dysartri... 4 T4 Holdundervisning

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE Hvad er THS? CSK Center for specialundervisning og kommunikation Haderslev Tale THS er en forkortelse for Tale Høre Syn CSK er et fælles center, der rummer STU, Særlig

Læs mere

Indhold Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Specialrådgivning og hjælpemidler... 7

Indhold Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Specialrådgivning og hjælpemidler... 7 1 3 Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Aktivitet og deltagelse... 4 Målgrupper... 4 Rådgivningsforløb... 4 Tilgængelige kommunikationsløsninger... 4 Faglig indsatsområde

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Ydelseskatalog 2012 TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog 2012 TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2012 TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement Sprog- og talevanskeligheder efter senhjerneskade T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3 T2 Eneundervisning

Læs mere

Børneområdet. Ydelseskatalog IKH 2012. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm.

Børneområdet. Ydelseskatalog IKH 2012. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm. Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2012 Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm.dk Ydelseskatalog IKH 2012 Indholdsfortegnelse Børn Indledning...2

Læs mere

Ydelseskatalog 2016. KommunikationsCenter Thisteds. Kompenserende Specialundervisning for Voksne. samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Ydelseskatalog 2016. KommunikationsCenter Thisteds. Kompenserende Specialundervisning for Voksne. samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) KommunikationsCenter Thisteds Ydelseskatalog 2016 Kompenserende Specialundervisning for Voksne samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Opdateret Ydelseskatalog kan til enhver tid ses på vores

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006. I øvrigt

Læs mere

Kommuneinformation om Landskursus for. Hals- og Mundhuleopererede. 29. juni - 2. juli 2017

Kommuneinformation om Landskursus for. Hals- og Mundhuleopererede. 29. juni - 2. juli 2017 Kommuneinformation om Landskursus for hals- og mundhuleopererede 29. juni - 2. juli 2017 Sted: Vingsted hotel og konferencecenter Arrangør: Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland Dansk Landsforening

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Langeland Kommune. Taleafdelingen

Ydelseskatalog 20. Langeland Kommune. Taleafdelingen Ydelseskatalog 20 Langeland Kommune Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 5 T 2 Eneundervisning af

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2015

Ydelseskatalog IKH 2015 Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2015 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2016. Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap

Ydelseskatalog IKH 2016. Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2016 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kompenserende specialundervisning for voksne

Kompenserende specialundervisning for voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Kompenserende specialundervisning for voksne Lov om specialundervisning for voksne. Lovbekendtgørelse nr.658 af 3.juli 2000 med efterfølgende

Læs mere

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet.

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet. Åben træffetid (TT) Borgere, der efter afsluttet tilpasning af høreapparat oplever problemer med apparat eller øreprop. Borgere, der har behov for rådgivning og vejledning i forbindelse med hørenedsættelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

-VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL AFDELING, TERAPIER OG NEUROPSYKOLOG. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING.

-VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL AFDELING, TERAPIER OG NEUROPSYKOLOG. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING. DEN LOGOPÆDISKE INTERVENTION PÅ SYGEHUSET: -DEN LOGOPÆDISKE UDREDNING. -FORANSTALTNING. -VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL PÅRØRENDE. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING.

Læs mere

Ydelseskatalog Svendborg Kommune TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog Svendborg Kommune TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Svendborg Kommune TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 5 T3

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg CKU Skive-Viborg Arvikavej 1-5 7800 Skive Rosenstræde 6 8800 Viborg Tel: 9915 7600 cku@skivekommune.dk www.ckusv.dk Indhold

Læs mere

Desuden udbydes målrettede kurser om kommunikation og demens for diverse fagpersoner inden for demensfeltet samt til uddannelsesinstitutioner.

Desuden udbydes målrettede kurser om kommunikation og demens for diverse fagpersoner inden for demensfeltet samt til uddannelsesinstitutioner. Mennesker med demens n er mennesker med neurodegenerative sygdomme som primær progressiv afasi, Alzheimers sygdom, frontotemporal demens, Lewi Body demens og mild cognitive impairment (MCI) En indsats

Læs mere

Ydelseskatalog for høreområdet i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for høreområdet i Region Midtjylland 2009 Ydelseskatalog for høreområdet i Region Midtjylland 2009 Region Midtjylland Tale & Høre Instituttet Høreområdet Grafisk Service 3600-08-079d. Fotos: Jonna Fuglsang Kjeldsen Ydelseskatalog for høreområdet

Læs mere

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Kommunikation Lov om specialundervisning for voksne

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Kommunikation Lov om specialundervisning for voksne Sorø Kommune Kvalitetsstandard Kommunikation Lov om specialundervisning for voksne Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generel information om kvalitetsstandarder...3 Hvad er en kvalitetsstandard?...3

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne 2016 Brug for specialundervisning? Hvis du eller en pårørende har behov for specialundervisning, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2015. Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap

Ydelseskatalog IKH 2015. Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2015 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold Indledning... 4 Voksne med tale- og stemmevanskeligheder... 7

Indhold Indledning... 4 Voksne med tale- og stemmevanskeligheder... 7 3 BIndledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015...

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Generel Lovgrundlag for ydelsen

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Generel Lovgrundlag for ydelsen Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Generel Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006.

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2014

Ydelseskatalog IKH 2014 Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2014 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLD Basisydelser - Abonnement

INDHOLD Basisydelser - Abonnement TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 5 T3 Eneundervisning af voksne med dysartri... 6 T4 Holdundervisning

Læs mere

Børneungecenter for Rehabilitering

Børneungecenter for Rehabilitering ............ Børne unge center for Rehabilitering Børneungecenter for Rehabilitering Ydelseskatalog 2018 Børneungecenter for Rehabilitering Kongevejen 256 2830 Virum www.bucr.dk Administration mandag til

Læs mere

Ydelseskatalog Taleafdelingen, CKV Odense. Taleafdelingen

Ydelseskatalog Taleafdelingen, CKV Odense. Taleafdelingen Ydelseskatalog 2017 Taleafdelingen, CKV Odense Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2017 Blå og røde kan tilkøbes ad hoc. INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet

Læs mere

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Rehabiliteringscenter Strandgården tilbyder rehabilitering til personer, der

Læs mere

Lov om specialundervisning

Lov om specialundervisning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål At afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagernes handicap (kompenserende specialundervisning).

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvem er vi? I Kommunikationscentrets afdeling for erhvervet hjerneskade møder du talepædagoger/ audiologopæder, speciallærer samt neuropsykologer.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune - Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Genoptræning... 6 Klageadgang... 8 Kvalitetsstandarder for

Læs mere

Ydelseskatalog Faaborg-Midtfyn Kommune TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog Faaborg-Midtfyn Kommune TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 5 T2 Eneundervisning af voksne med afasi...

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Taleafdelingen, CKV Odense. Taleafdelingen

Ydelseskatalog 20. Taleafdelingen, CKV Odense. Taleafdelingen Ydelseskatalog 20 Taleafdelingen, CKV Odense Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse

Læs mere

Region Nordjylland driver to højt specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade:

Region Nordjylland driver to højt specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade: Fleksible ydelser på området for mennesker med erhvervet hjerneskade i Region Nordjylland Region Nordjylland driver to højt specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade:

Læs mere

Kommunikationsvanskeligheder efter hjerneskade med fokus på afasi

Kommunikationsvanskeligheder efter hjerneskade med fokus på afasi Kommunikationsvanskeligheder efter hjerneskade med fokus på afasi Ved Charlotte Lønnberg Audiologopæd Konsulent Center for Hjerneskade Københavns Universitet Amager Hvad bruger vi kommunikation til - hvad

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013 Acadre

Læs mere

Styrket samarbejde med de nordjyske kommuner Forankre og udvikle de højt specialiserede niveau Effektivisering og hensigtsmæssig ressourceanvendelse

Styrket samarbejde med de nordjyske kommuner Forankre og udvikle de højt specialiserede niveau Effektivisering og hensigtsmæssig ressourceanvendelse Målene med en ny indsatsstruktur på TI / HCN Socialstyrelsen definerer en højt specialiseret social indsats, som en type social indsats, der er rettet mod målgrupper, der er meget små, og hvor der er meget

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Specialrådgivning og hjælpemidler... 9 411 Kommunikationsløsninger til voksne med amyotrofisk lateral sklerose ALS eller locked-inlignende

Specialrådgivning og hjælpemidler... 9 411 Kommunikationsløsninger til voksne med amyotrofisk lateral sklerose ALS eller locked-inlignende 3 Indledning... 4 Rammeaftalen for 2016 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 Uændret timetakst... 4 Ydelsernes omfang... 5 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det

Læs mere

Hvad er Specialrådgivningen?

Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen Råd- og vejledningsforløb til forældre til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. serviceloven 11 stk. 7 og 8. Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen

Læs mere

25. juni - 28. juni 2015

25. juni - 28. juni 2015 Information om Landskursus for hals- og mundhuleopererede 25. juni - 28. juni 2015 STED: ARRANGØR: VINGSTED hotel & konferencecenter i Vejle Institut for Kommunikation og Handicap i samarbejde med DLHM

Læs mere

Psykiatriafdelingens tilbudskatalog 2016/2017

Psykiatriafdelingens tilbudskatalog 2016/2017 Indhold Tilbudskataloget CSU-Slagelse Kontakt Om centret CSU- Slagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Psykiatriafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside:

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. 1 1 Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune Lovgrundlag

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

At støtte borger/pårørende i at få rådgivning og vejledning.

At støtte borger/pårørende i at få rådgivning og vejledning. Indsatsområde: 1.1.2.2. Udredning og støtte til borgere med demens eller mistanke herom. Afdække behovet for udviklende, støttende og kompenserende indsatser således borgere med demens og borgere med en

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. for kkompenserende specialundervisning for voksne

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. for kkompenserende specialundervisning for voksne Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for kkompenserende specialundervisning for voksne 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lovgivningen...3 3. Målgrupper...4 4. Formål...4 5. Sagsbehandling og

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud:

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Område Ydelsens lovgrundlag Målgruppe

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet BILAG 1 Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet Målgruppen Målgruppen består af personer i alderen 18 til 65 år, som pga. senhjerneskade har ret og pligt til et tilbud efter Lov

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger. Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 4781 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Katja Werenskiold

Læs mere

Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved. afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger

Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved. afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Omkring

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Stemmeproblemer. Hvad er det - og hvad kan man gøre? Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, høre og specialrådgivning

Stemmeproblemer. Hvad er det - og hvad kan man gøre? Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, høre og specialrådgivning Stemmeproblemer Hvad er det - og hvad kan man gøre? Institut for Kommunikation og Handicap Tale, høre og specialrådgivning Stemmeafdelingen I stemmeafdelingen på Institut for Kommunikation og Handicap

Læs mere

VOKSEN SPECIALUNDERVISNING I HADERSLEV KOMMUNE

VOKSEN SPECIALUNDERVISNING I HADERSLEV KOMMUNE VOKSEN SPECIALUNDERVISNING I HADERSLEV KOMMUNE Hvad er VSU? VSU er en forkortelse for Voksen Special Undervisning CSK Center for specialundervisning og kommunikation Haderslev VSU tilbyder kompenserende

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Ydelseskatalog for PPR: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Ydelseskatalog for PPR: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Ydelseskatalog for PPR: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1 Indledning Ydelseskataloget indeholder beskrivelser af Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings (PPR s) ydelser til og omkring børn og unge i alderen

Læs mere

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE 19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse og evaluering

Læs mere

Muligheder for træning af børn i København

Muligheder for træning af børn i København Muligheder for træning af børn i København Side 2 Indhold Kære forælder i Københavns Kommune 4 Genoptræning efter hospitalsbehandling 5 Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi efter henvisning fra

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Døvblindekonsulenter Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Til kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle Hvem er døvblindekonsulenterne? Døvblindekonsulenterne

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Sprogprogrammet. et tilbud om sprogtræning på Center for Hjerneskade

Sprogprogrammet. et tilbud om sprogtræning på Center for Hjerneskade Sprogprogrammet et tilbud om sprogtræning på Center for Hjerneskade Hjerneskade og sproglige vanskeligheder En hjerneskade kan medføre vanskeligheder med at kommunikere. Sproget og det talemotoriske kan

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for undervisning - voksne

Ydelsesbeskrivelse for undervisning - voksne Ydelsesbeskrivelse for undervisning - voksne Ydelsesbeskrivelse Undervisning for voksne med døvblindhed Ydelsens formål Målgruppe Metoder og tilgange Lov om specialundervisning for voksne Personer med

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere