Brancheglidning i den finansielle sektor. Betænkning nr. 1108

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brancheglidning i den finansielle sektor. Betænkning nr. 1108"

Transkript

1 Brancheglidning i den finansielle sektor Betænkning nr Industriministeriet, juni 1987

2 ISBN TJ-tryk ApS, København Ha bet.

3 - 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Udvalgets nedsættelse Udvalgets sammensætning Udvalgets arbejde Det finansielle systems opgaver De finansielle institutter Udviklingstendenser Brancheglidning og andre udviklingstræk behandlet af udvalget 21 Del 1. Den vurderende del Indledning Vurdering af udvalgte udviklingstræk Finansielle koncerner Samarbejdsaftaler Kapitalkoncentration i den finansielle sektor Internationalisering Pengeinstitutter Forsikringsselskaber Realkreditinstitutter Det indre marked Det uregulerede kapitalmarked Tilsyn Oplysningpligt Markedsføring Udvalgets øvrige overvejelser og anbefaling Lovgivningens opbygning Regler for finansielle koncerner Virksomhedsområde Særproblemer for andre finansielle institutter end aktieselskaber 47

4 - 2 - Side 3.5. Finansielle institutters adgang til aktieplacering m.v Foranstaltninger til indskyderbeskyttelse Indskydergarantiordninger Sikringsordninger for forsikringsselskaber Udskillelse af pengeinstitutters puljeordninger Egenkapitalkrav Tilsynsmæssige aspekter Den fremtidige indretning af tilsynene Kontaktudvalg Kundepolitiske vurderinger, herunder prisdannelse og gennemsigtighed Kundepolitiske krav Kundepolitiske regler 56 Del 2. Den beskrivende del 61 Kapitel 1. Finansielle koncerner Indledning Grænseoverskridende finansielle koncerner med udgangspunkt i forsikring Andre dele af den finansielle sektor Lovgivningens forbud mod anden virksomhed Generelle årsager til etablering af grænseoverskridende finansielle koncerner Omkostningskomplementaritet og ledig kapacitet Kundeaspekter ved finansielle koncerner Ekspansionstrang 69

5 - 3 - Side Konkurrencebegrænsninger Særlige motiver for forskellige finansielle institutter til at etablere finansielle koncerner Forsikringsselskaber Pengeinstitutter Realkreditinstitutter Hafnia-Invest-sagen De koncernretlige regler Selskabs- og regnskabsregler for finansielle koncerner De koncernretlige hæftelsesregler EF-initiativer Tilsyn på konsolideret grundlag Regnskabsregler for kreditinstitutter Regnskabsregler for forsikringsselskaber Vurdering af finansielle koncerndannelser Højere driftsøkonomisk effektivitet Mindre tidsforbrug for kunderne Skærpet konkurrence og finansielle innovationer Finansielle koncerndannelser og international konkurrenceevne Koncentration af finansiel magt Pengepolitiske problemstillinger 82

6 - 4 - Side Uigennemsigtighed, overforbrug af finansielle ydelser og begrænsning af konkurrencen som følge af finansielle koncerners udbud af "pakker" Problemer af tilsynsmæssig karakter Faktisk afhængighed mellem adskilte juridiske enheder Registerlovgivningens betydning 84 Kapitel 2. Tilsyn Tilsynsmyndigheder Tilsynenes lovgrundlag Tilsynenes kompetence Baggrunden for tilsynsvirksomheden Tilsynenes arbejdsmetoder 91 Kapitel 3. Brancheoverskridende finansielle produkter Den generelle baggrund Regulering af institutternes aktivitetsområder Brancheoverskridende produkter Pengeinstitutter/realkreditinstitutter Pengeinstitutter/forsikringsselskaber og pensionskasser Realkreditinstitutter/forsikringsselskaber Serviceydelser (accessoriske produkter) 99

7 - 5 - Side Kapitel 4. Samarbejdsaftaler Indledning Udvalgets spørgeskemaundersøgelse Aftaler mellem pengeinstitutter og forsikringsselskaber Pengeinstitutternes engagement i samarbejdsaftaler Forsikringsselskabernes engagement i samarbejdsaftaler Oplysninger om aftalerne Formidling af tilknyttet livsforsikring Særlige produkter eller pakkerbortset fra aftaler om livsforsikring Aftaler om generel formidling Hvor vidtgående er aftalerne? Realkreditinstitutternes engagement i samarbejdsaftaler Andre samarbejdsaftaler Andre samarbejdsrelationer end samarbejdsaftaler Nærmere beskrivelse af udvalgte samarbejdsaftaler Motiver til etablering af samarbejdsaftaler Betydningen af lovgivning og tilsynspraksis m.m. for indgåelse af samarbejdsaftaler Samarbejdsaftaler set udfra et samfundssynspunkt 123

8 - 6 - Side Kapitel 5. Nye finansielle instrumenter Indledning Baggrunden for de finansielle innovationer Hovedtyper af nye finansielle instrumenter Swaps Optioner Futures Markedslânefaciliteter Samfundsøkonomiske fordele og risici ved de nye finansielle produkter. Tilsynsmæssige forhold 131 Kapitel 6. Kapitalkoncentration i den finansielle sektor Indledning Udviklingen med hensyn til kapitalkoncentration i perioden Pengeinstitutter Skadesforsikringsselskaber Livsforsikringsselskaber Pensionskasser Realkreditinstitutter Investeringsforeninger Andre finansielle institutter Den fremtidige kapitalkoncentration i de finansielle brancher Pengeinstitutter Skadesforsikringsselskaber Livsforsikringsselskaber og pensionskasser Den finansielle sektors indflydelse på andre dele af erhvervslivet Det bestående lovgrundlag 150

9 - 7 - Side De finansielle institutters aktiebesiddelser Finansielle institutters indflydelse på erhvervsvirksomheder gennem udlån Erhvervsvirksomheders indflydelse pä den finansielle sektor gennem bestyrelsesposter Overvejelser omkring koncentration i den finansielle sektor Overvejelser omkring koncentrationen i de enkelte finansielle brancher Overvejelser omkring kapitalkoncentration ved opbygning af finansielle koncerner Overvejelser omkring forbindelsen mellem erhvervsvirksomheder og finansielle institutter 167 Kapitel 7. Internationalisering af den danske finansielle sektor Indledning Pengeinstitutter Den internationale baggrund Internationale opgaver og etableringsadgang Danske pengeinstitutters internationale aktiviteter Forbindelse med udlandet

10 - 8 - Side Repræsentation i udlandet i Motiver til etablering i udlandet Balancestruktur i datterbanker Balancestruktur i bemandede filialer i udlandet Balancestruktur i Cayman Islandsfilialerne Hovedvirksomhedernes udenlandske mellemværender Moderpengeinstitutternes udenlandske mellemværender, (d.v.s. hovedvirksomhederne inklusive deres udenlandske filialer) Udenlandske pengeinstitutters aktiviteter i Danmark Danske pengeinstitutters internationale konkurrenceevne Regulering af danske pengeinstitutter i international sammenhæng Egenkapitalkrav Andre forhold Forsikringsselskaber 206

11 - 9 - Side Baggrunden for internationaliseringen Internationaliseringstendensen i d e n d a n s k e skadesforsikringssektor D a n s k e skadesforsikringsselskabers udenlandske aktivitet Udenlandske skadesforsikringsselskabers aktivitet i Danmark Nettovalutaindtægten fra skadesforsikring Internationaliseringen i den danske livsforsikringssektor Danske forsikringsselskabers internationale konkurrenceevne Regulering af danske forsikringsselskaber set i international sammenhæng Realkreditinstitutter 222 Kapitel 8. Det uregulerede kapitalmarked Indledning Afgrænsning af det uregulerede kapitalmarked Kvantitativ vurdering af det samlede uregulerede kapitalmarked Tilrettelæggelse af spørgeskemaundersøgelse 231

12 Side Kvantitativ vurdering af det samlede uregulerede kapitalmarked Opdeling af finansieringsselskaber på forskellige brancher Stukturen i enkelte brancher inden for det uregulerede kapitalmarked Leasingselskaber Oversigt over regnskaber Fremtidig udvikling for leasingselskaber Factoringselskaber Kontokortselskaber Investeringsselskaber Venture kapitalselskaber Øvrige finansieringsselskaber Udviklingen på det uregulerede kapitalmarked i perioden Lovgivningen for det uregulerede kapitalmarked Selskaber ejet af udenlandske finansielle institutioner Sammenfatning 261 Bilag 1. Det indre marked i EF for finansielle tjenesteydelser og instrumenter; udarbejdet af tidl generaldirektør O. Bus Henriksen 269 Bilag 2. Finansiel brancheglidning i USA; udarbejdet af finansattaché John Kristensen, ambassaden i Washington 315

13 Side Bilag 3. Finansiel brancheglidning i Storbritannien; udarbejdet af økonomiske rådgiver Svend Roed Nielsen, ambassaden i London 337 Bilag 4. Skematisk oversigt over de selskabsretlige regler for de forskellige finansielle virksomheder 355 Bilag 5. Spørgeskema vedrørende kortlægning af samarbejdsaftaler 359 Bilag 6. Spørgeskema vedrørende det uregulerede kapitalmarked 363

14 - 12 -

15 Udvalgets nedsættelse. Industriministeren nedsatte den 14. maj 1986 et embedsmandsudvalg med følgende kommissorium: "1. Det har i lang tid været kendt, at de forskellige grupper af finansielle institutioner søger at udvide deres aktivitetsområde og dermed markedsandele og indtjening. I de seneste år har der vist sig tendenser til, at denne udvidelse sker på en måde, der kan medføre strukturændringer på det finansielle marked. Institutionerne på det finansielle marked er navnlig banker, sparekasser, investeringsforeninger, investeringselskaber, forsikringsselskaber, pensionskasser og realkreditinstitutter. Hertil kommer en række andre institutioner såsom finansieringsselskaber, leasingselskaber m.v. samt virksomheder, hvis hovedvirke ligger uden for det finansielle område (bl.a. detailhandelens kontoringe), eller som har deres hovedsæde i udlandet. 2. Banker og sparekasser må i henhold til bank- og sparekasseloven kun drive bankvirksomhed, og forsikringsselskaber må i henhold til forsikringsvirksomhedsloven og EF-direktiverne kun drive forsikringsvirksomhed. Formålet hermed er ønsket om, at de pågældende aktiviteter økonomisk adskilles fra anden virksomhed, som kunne have en uønsket indflydelse på virksomhedens økonomi, og som ikke kan kontrolleres eller efterfølgende ikke kan afværges. Lovene på dette område tjener først og fremmest til beskytttelse af indskyderne/forsikringstagerne, mens pengepolitik og forbrugerbeskyttelse m.v. bliver varetaget gennem anden regulering og af andre myndigheder. 3. Udviklingen på det finansielle marked har bl.a. medført, at forsikringsaktieselskaber har oprettet holdingselskaber, hvis formål er - foruden at være moderselskab for forsikringsselskaberne - at drive anden virksomhed end forsikringsvirksomhed, såsom at investere i forskellige former for erhvervsvirksomhed, at drive bank- og finansieringsvirksomhed m.v. Konstruktionerne har ikke umiddelbart medført, at holdingselskabet havde kapital til at foretage investeringer. Selskabets aktiver var fra starten udelukkende aktier i forsikringsselskaberne. Yderligere kapital skaffes ved kapitaludvidelse eller finanslån i udlandet. Banker og sparekasser har i praksis gennem deres virke taget tilgrænsende områder til sig gennem udbydelse af ratepensioner, puljeordninger, kapitalpension m.v. med hjemmel i skattelovgivningen. Sparekasser, realkredit insti tutter og pensionskasse^ har på grund af deres retlige form af fonde og foreninger en konkurrencemæssig svagere stilling end finansielle institutioner, der er aktieselskaber. Dette har

16 medført, at et gensidigt forsikringsselskab lod sig omdanne til aktieselskab. På det finansielle marked virker endvidere en række udenlandsk ejede finansieringsforetagender, bl.a. gennem lånetilbud til private. Banker og sparekasser, andelskasser, visse kreditinstitutter, investeringsforeninger, forsikringsselskaber, pensionskasser og realkreditinstitutter er under tilsyn af bank- og sparekassetilsynet, forsikringstilsynet eller realkredittilsynet. 4. Ved beslutningsforslag B 129 i 1985/86 har der været rejst ønske om en modernisering af lovgivningen om penge- og kapitalformidlende institutioner og virksomheder. Fra Regeringens side blev det understreget, at udviklingen på det finansielle marked endnu er på et begyndende stadium, og at det er farligt at tage lovgivningsinitiativer på et for tidligt tidspunkt. Herved kan man risikere at hæmme en gavnlig og konkurrencefremmende udvikling eller at dreje denne i en forkert retning. Regeringen kunne derfor ikke tilslutte sig forslaget om en detaljeret lovgivning. Det var Regeringens opfattelse, at den skærpede konkurrence på det finansielle marked med den nytænkning, denne har affødt, generelt var til gavn for erhvervslivets finansiering og for forbrugerne, der fik tilbudt nye finansielle produkter. Det var for Regeringen af afgørende betydning at sikre opretholdelsen af et liberalt marked med dynamik og vækst til gavn for erhvervslivet og samfundet som helhed, men også for herved at styrke de finansielle institutters internationale konkurrenceevne. Betydningen heraf ville få særlig vægt i forbindelse med åbningen af EF's indre marked. Regeringen fandt det imidlertid vigtigt, at den igangværende udvikling på det finansielle område kortlægges og analyseres og bebudede i den forbindelse nedsættelsen af et embedsmandsudvalg for hurtigt at gennemføre et udredningsarbejde på dette område. 5. I overensstemmelse hermed har Industriministeren besluttet at nedsætte et embedsmandsudvalg til at foretage dette arbejde. Det er hensigten, at Industriministeren på baggrund af udredningsarbejdet i det kommende folketingsår vil afgive en redegørelse til Folketinget om forholdene på det finansielle marked. Det er udvalgets opgave at kortlægge årsagerne til, omfanget af og strukturen i den udvikling, der pågår i det danske finansielle system. I arbejdet bør inddrages de konkurrencemæssige og tilsynsmæssige aspekter mellem de finansielle institutioner, internationale tendenser og grænseoverskridende aktiviteter, det danske finansielle systems interna-

17 tionalisering samt koncentrationstendenser. Det bør tilstræbes at belyse strukturændringernes betydning for penge- og kapitalmarkedet og samfundet, samt prisdannelsen og dens gennemsigtighed på de finansielle produkter og tjenesteydelser. Udvalget skal belyse selskabsretlige konstruktioner og skal undersøge aktiviteter, der slet ikke eller kun delvis er omfattet af gældende retsregler på området. Det forudsættes, at de berørte erhverv bistår under udvalgets kortlægningsarbejde med oplysninger og redegørelser for den eksisterende situation på marked. Udvalgets formandskab og sekretariat varetages af Industriministeriet. Udvalget sammensættes af repræsentanter fra Industriministeriet, Tilsynet med Banker og Sparekasser, Forsikringstilsynet, Monopoltilsynet, Boligministeriet, Realkredittilsynet, Budgetdepartementet, Økonomiministeriet og Danmarks Nationalbank." 2. Udvalgets sammensætning: Departementschef Hans Duborg, Industriministeriet, (formand). Afdelingschef Hagen Jørgensen, Industriministeriet. Direktør Eigil Mølgaard, Tilsynet med Banker og Sparekasser. Direktør Christen Boye Jacobsen, Forsikringstilsynet. Kontorchef Hans Kierkegaard, Monopoltilsynet. Vicedirektør Jørn Kjær, Danmarks Nationalbank. Konsulent Jens Thomsen, Økonomiministeriet. Konsulent Bjarne Skafte, Budgetdepartementet. Fuldmægtig Thomas Thomsen, Boligministeriet. Kontorchef Lars Østergaard, Tilsynet med Realkreditinstitutter. Sekretariat: Kontorchef Merete Rasmussen, Industriministeriet. Fuldmægtig Kim Busck-Nielsen, Industriministeriet. Fuldmægtig Peter Pedersen, Industriministeriet. Sekretær Peter Fobian, Industriministeriet. Den 1. januar 1987 afløste fuldmægtig Annemarie Christiansen, Industriministeriet, sekretær Peter Fobian som sekretær for udvalget.

18 Bidrag til betænkningen er endvidere leveret af fuldmægtig Finn Østrup, Det Økonomiske Sekretariat, fuldmægtig Henning Steensig og fuldmægtig Michael Dithmer, Industriministeriet, prokurist Ove Ingvard Nielsen og prokurist Jens Hald, Danmarks Nationalbank. 3. Udvalgets arbejde. a) Udvalget har afholdt 21 møder og afsluttet arbejdet hermed den 3. juni En redaktionsgruppe under udvalget har afholdt 7 møder. b) Udvalget har under sit arbejde - som forudsat i kommissoriet - haft tæt kontakt med de berørte erhverv. Med henblik på at blive bekendt med erhvervenes synspunkter på udviklingen har udvalget indhentet redegørelser herom fra Den Danske Bankforening, Danmarks Sparekasseforening, Assurandør-Societetet, Pensionskasserådet, Foreningen af Fondsbørsvekselerere og Realkreditrådet. Udvalget har endvidere med henblik på en belysning af de kundepolitiske aspekter indhentet redegørelser fra Forbrugerrådet, Industrirådet, Grosserer-Societetet, Håndværksrådet, Landbrugsrådet, Butikshandelens Fællesråd, Provinshandelskammeret, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Dansk Organisation af Detailhandelskæder og Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger. Udvalget har efterfølgende afholdt møder med de pågældende erhvervsog forbrugerorganisationer, ialt 8 møder. Til brug for udvalgets overvejelser om det danske finansielle system i relation til de internationale tendenser, herunder åbningen af EF's indre marked, har udvalget anmodet tidligere generaldirektør i EF, nu Financial Consultant Ole Bus Henriksen, om en redegørelse. Ole Bus Henriksens redegørelse: "Det indre marked i EF for finansielle tjenesteydelser og instrumenter" er optrykt i betænkningen som bilag 1.

19 c) Kapitel 6 i Del 2 vedrørende kapitalkoncentration i den finansielle sektor er udarbejdet af Det Økonomiske Sekretariat. Kapitel 7 i Del 2 vedrørende internationalisering af den danske finansielle sektor er udarbejdet som et samarbejde mellem Danmarks Nationalbank, Industriministeriet og Det Økonomiske Sekretariat. Udvalget har foretaget en undersøgelse af det såkaldte uregulerede kapitalmarked ved at udsende et spørgeskema til i alt 203 finansieringsselskaber. Heraf svarede 121 selskaber. Undersøgelsens tilrettelæggelse og udformningen af spørgeskema blev udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Industriministeriet, Det Økonomiske Sekretariat, Budgetdepartementet, Danmarks Nationalbank, Tilsynet med Banker og Sparekasser og Monopoltilsynet. Spørgeskemaet er gengivet som bilag 6. Det Økonomiske Sekretariat har bearbejdet de indkomne data og udarbejdet kapitel 8 i Del 2 vedrørende det uregulerede kapitalmarked. Med henblik på en kortlægning af de indgåede samarbejdsaftaler mellem finansielle institutter, har udvalget foretaget en undersøgelse heraf ved udsendelse af et spørgeskema til de 3 store realkreditinstitutter, samtlige større pengeinstitutter og samtlige større forsikringsselskaber. Spørgeskemaet er optrykt som bilag 5. Den Danske Bankforening, Danmarks Sparekasseforening, Assurandør- Societetet, Realkreditrådet har velvilligt bistået udvalget ved at kommentere de faktiske oplysninger i kapitel 1 i Del 2 om finansielle koncerner, kapitel 6 i Del 2 om kapitalkoncentration i den finansielle sektor, kapitel 7 i Del 2 om internationlisering af den danske finansielle sektor og kapitel 8 i Del 2 om det uregulerede kapitalmarked. Betænkningens bilag 2 og 3 om visse træk i udviklingen på de finansielle markeder i England og USA er udarbejdet af ambassaderne i London og Washington.

20 d) Udvalgets betænkning består af to dele: En vurderende del (Del 1) og en beskrivende del (Del 2). Den vurderende del indeholder udvalgets anbefalinger, og den beskrivende del udvalgets kortlægning af det danske finansielle system og udviklingstendenser heri. Den vurderende del indeholder en kort gengivelse af de vigtigste faktiske oplysninger fra den beskrivende del, således at den vurderende del kan læses selvstændigt. Visse steder henviser den vurderende del til bestemte afsnit i den beskrivende del. 4. Det finansielle systems opgaver. Det finansielle system varetager en række opgaver af samfundsmæssig betydning: Gennem det finansielle system formidles kapital fra økonomiske enheder med et placeringsbehov til økonomiske enheder med et finansieringsbehov. Det finansielle systems opgaver er i denne sammenhæng at sikre, at både debitors og kreditors præferencer med hensyn til risiko, forrentnings- og afdragsvilkår m.m. i størst mulig grad kan imødekommes på samme tid og til lavest mulige omkostninger. Disse opgaver opfyldes gennem eksistensen af en lang række markeder for finansielle produkter. Det finansielle system varetager endvidere den væsentlige del af betalingsformidlingen, både ved rent indenlandske transaktioner og ved transaktioner mellem Danmark og udlandet. Formålet er her, at betalinger kan ske på en let, billig og betryggende måde. Forsikringsselskaberne, der som følge af deres store placeringskapacitet henregnes til det finansielle system, har som primær opgave at tilbyde virksomheder og personer mulighed for at forsikre sig mod en række risici og at forvalte pensionsopsparing.

21 Udover disse 3 hovedaktiviteter varetager det finansielle system en række beslægtede opgaver. 5. De finansielle institutter. Det finansielle systems opgaver varetages i Danmark, som i andre udviklede lande, altovervejende af specialiserede finansielle institutter. I Danmark er der en ret udtalt arbejdsdeling mellem forskellige grupper af finansielle institutter med hver deres afgrænsede opgaver. Denne arbejdsdeling er dels historisk betinget, og fremgår dels af lovgivningen. Hensynet til kreditorbeskyttelse tilsiger specialiserede og dermed mere overskuelige finansielle institutter. Arbejdsdelingen i lovgivningen bygger også på den opfattelse, at relativt specialiserede institutter mest effektivt kan varetage det finansielle systems opgaver. De vigtigste grupper af finansielle institutter er pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber samt pensionskasser^'. For hver af disse grupper af institutter findes en lovgivning, der som det primære blandt flere formål har at beskytte kreditorernes (indskyderes, forsikrings- og pensionstageres og obligationsejeres) interesser og hermed også tilliden til det finansielle system. For at opfylde dette formål er institutterne under særligt tilsyn. Lovgivningen fastlægger for hver af disse grupper af institutter en eneret til visse aktiviteter (pengeinstitutter er eneberettigede til at annoncere efter indlån, forsikringsselskaber og pensionskasser er eneberettigede til at drive forsikrings- og pensionskassevirksomhed, og realkreditinstitutter er eneberettigede til at yde lån mod pant i fast ejendom på basis af obligationsudstedelse). Samtidig ligger der i lovgivningen en begrænsning på, hvilke aktiviteter de enkelte typer af finansielle institutter må udføre. De forskellige hovedgrupper konkurrerer i nogen udstrækning med hinanden, enten fordi de 1) Hertil kommer ATP og LD, der har status af offentligretlige fonde, og varetager opgaver af samme karakter som pensionskasserne.

22 har adgang til og rent faktisk udbyder samme produkter, eller fordi de udbyder forskellige produkter, der af kunderne opfattes som nære substitutter. Udover disse tre hovedgrupper findes en række andre finansielle institutter med en mere begrænset vægt i det samlede finansielle system. Også en række af disse institutter er omfattet af en særlig lovgivning, og er under tilsyn primært med henblik på at beskytte kreditor- eller investorinteresser. Det drejer sig om kreditinstitutter, investeringsforeninger, børsmæglerselskaber og fondsbørsvekselerere. Desuden findes en række finansielle institutter, der ikke er omfattet af sådan lovgivning, f.eks. investeringsselskaber, leasing- og factoringselskaber samt diverse finansieringsinstitutter, bankiervirksomheder og udlânsvirksomheder. Herudover kan nævnes Postgiroen, der spiller en vigtig rolle i betalingsformidlingen, samt en række specielle finansieringsinstitutter såsom Danmarks Skibskreditfond og Dansk Eksportfinansieringsfond. 6. Udviklingstendenser. I de senere år er konkurrencen blevet skærpet ikke blot inden for de enkelte sektorer, men også sektorerne imellem. Udbudet af finansielle produkter og tjenesteydelser til virksomhederne og husholdningerne er blevet betydeligt større og mere varieret end tidligere. Den stadige produktudvikling og -differentiering har også ført til, at finansielle institutter har søgt at tage tilgrænsende aktiviteter op, bl.a. inden for pensionsopsparing. Inden for det uregulerede kapitalmarked er der opstået en række nye finansieringsinstitutter, hvoraf nogle er udenlandsk ejede. Der har vist sig tendenser til øget samarbejde på tværs af sektorgrænserne ved at kombinere finansielle produkter samt tegn på strukturelle ændringer ved oprettelse af finansielle koncerner med både banker og forsikringsselskaber.

23 Der er siden 1950-erne sket en væsentlig internationalisering af dansk erhvervsliv, især industrien. I forlængelse heraf er der også sket en internationalisering af det finansielle system. Hertil kommer, at der i de senere år er gennemført væsentlige liberaliseringer af valutabestemmelserne, hvilket har medvirket til en større integrering af det danske marked i det internationale finansielle system. Integrationen har medvirket til at skærpe konkurrencen og vil trække i retning af brug af nye finansielle instrumenter, som f.eks. futures og optioner også på det danske penge- og kapitalmarked. Internationaliseringen og ikke mindst gennemførelsen af EF's indre marked betyder, at den finansielle sektor i mindre grad end tidligere kan opfattes som et hjemmemarkedserhverv. 7. Brancheglidning og andre udviklingstræk behandlet af udvalget. Udvalget har i sin redegørelse - med udgangspunkt i kommissoriet - søgt at beskrive en række træk ved de seneste års udvikling i arbejdsdelingen på penge- og kapitalmarkedet. Som betegnelse for en række af disse udviklingstræk anvendes ofte i den offentlige debat begrebet brancheglidning. Det må imidlertid bemærkes, at egentlig brancheglidning i juridisk forstand - d.v.s. at finansielle institutter udbyder produkter, som ligger uden for institutternes tilladte forretningsområde og/eller produkter, som andre finansielle institutter har eneret til at udbyde - ifølge sagens natur ikke lovligt vil kunne forekomme undtagen i forbindelse med lovændringer. Den situation, at et finansielt institut, ved at der etableres et holdingselskab, får adgang til at tage helt nye finansielle eller andre aktiviteter op, er imidlertid en væsentlig strukturel ændring, der med rimelighed kan betegnes som brancheglidning. På den anden side sker der løbende en kamp om markedsandele mellem forskellige typer af finansielle institutter, der udbyder indbyrdes substituerbare produkter. Især på lånesiden er der i høj grad tale om, at forskellige institutters produkter indbyrdes kan substituere hinanden. I forbindelse med denne kamp om markedsandele udvikles nye produkter og produktvarianter, der i visse tilfælde kan have den effekt at bringe forskellige finansielle institutter i endnu mere direkte indbyrdes konkurrence.

24 Årsagerne til disse forskydninger i arbejdsdelingen kan være mangfoldige, og diskuteres adskillige steder i betænkningen. Der kan dog allerede indledningsvis være grund til at fastslå, at forskydninger i markedsandele samt udviklingen på det uorganiserede marked i meget høj grad bestemmes af udviklingen i den offentlige sektors regulering, især den skatteretlige og den kreditpolitiske regulering samt udviklingen i tilsynslovene og tilsynenes administration heraf. Som eksempler kan nævnes pensionskassernes store rolle på pantebrevsmarkedet sidst i 70-erne, der stort set alene skal ses i lyset af kreditpolitisk betingede stramninger i realkreditinstitutternes udlån. Endvidere kan nævnes pengeinstitutternes kapitalpensionskonti samt den store vækst i leasingaktiviteter midt i 80-erne begrundet i nogle forhold i skattelovgivningen. Udvalget finder ikke, at disse forskydninger i markedsandele samt finansielle institutters indgåelse af samarbejdsaftaler kan betegnes som brancheglidning. Imidlertid har udvalget søgt at give en bred beskrivelse af de forskydninger eller justeringer i arbejdsdelingen og opgavevaretagelsen, der i disse år foregår, og har i denne sammenhæng medtaget ovennævnte udviklingstendenser. Udvalget har i overensstemmelse med kommissoriet, udover det ovenfor nævnte, især belyst udviklingen i det danske finansielle systems internationalisering. Udvalget har ikke systematisk behandlet spørgsmål i forbindelse med værdipapirmarkedet, herunder Københavns Fondsbørs, samt spørgsmål vedrørende investeringsforeninger. Der kan i indledningen være grund til at understrege, at mere eller mindre vidtgående ændringer i arbejdsdelingen mellem forskellige finansielle institutter langt fra er noget nyt fænomen. Tværtimod foregår der løbende en vis udvikling i eller ændring af arbejdsopgaverne mellem forskellige grupper af

25 finansielle institutter, og set i et lidt længere tidsperspektiv er der ved adskillige lejligheder gennemført lovændringer eller andre ændringer i reguleringen, som på den ene side har været betinget af forudgående forskydninger i arbejdsdelingen, og på den anden side har befordret en videre udvikling. Som et meget vigtigt eksempel kan nævnes den ændring af bank- og sparekasseloven i 1974, hvorved banker og sparekasser blev ligestillet. Som et helt nyt eksempel kan nævnes fondsbørsreformen, der bl.a. må ses på baggrund af, at værdipapiromsætningen i stadig stigende grad gik uden om børsen og de autoriserede fondsbørsvekselerere.

Finanstilsynet. 4. juli J.nr

Finanstilsynet. 4. juli J.nr Finanstilsynet 4. juli 2012 J.nr. 525-0001 Finanstilsynets fortolkning af 7, stk. 1, og stk. 3, 3. pkt., og 334 i lov om finansiel virksomhed i forbindelse med modtagelse af andre tilbagebetalingspligtige

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det: Kendelse af 21. november 2005. (j.nr. 04-249.605) Anmeldte binavne registreringsnægtet, da de var egnede til at fremkalde det indtryk, at der er tale om pengeinstitutter henholdsvis realkreditinstitutter

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet:

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet: Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-237.271) Pengeinstitut kan ikke vægte aktiver i Arbejdsmarkedets Tillægspension med 0,2 ved opgørelsen. Bank- og sparekasselovens 21 samt bekendtgørelse om kapitaldækning

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

12.3. Kreditgivning eller investering

12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering Det forhold, at udlån i lovens forstand skal forstås bredt, og at udlånsvirksomhed som ovenfor nævnt omfatter enhver form for

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12.

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk 12. august 2013 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed Anordning nr. 1252 af 15. december 2004 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 438, stk.

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1.

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1. Kendelse af 7. oktober 2004. J.nr. 03-176.255. Tiltrådt, at elektroniske penge kun kan udstedes af pengeinstitutter eller af virksomheder, der har tilladelse i henhold til lov om elektroniske penge. Lov

Læs mere

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Eftersyn af den finansielle regulering

Eftersyn af den finansielle regulering Erhvervsministeriet Att.: Hans Høj Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt pr. e-mail til hah@em.dk Dato: 22. september 2017 Eftersyn af den finansielle regulering Den danske Fondsmæglerforening hilser

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer.

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Kendelse af 30. maj 1994. 92-37.913. Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Bank- og sparekasselovens 23. (Kjelde Mors,

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

..." Ved skrivelse af 2. juli 1996 meddelte Finanstilsynet bl.a. følgende: "...

... Ved skrivelse af 2. juli 1996 meddelte Finanstilsynet bl.a. følgende: ... Kendelse af 18. april 1997. 96-105.241 Medarbejderrepræsentant, der var udnævnt til økonomichef i realkreditinstitut, afskåret fra at forblive i bestyrelsen for instituttets moderfond. Realkreditlovens

Læs mere

Konkurrencemæssig vurdering af lovforslag om ændring af lov om ATP

Konkurrencemæssig vurdering af lovforslag om ændring af lov om ATP 09-02-2011 TIF 4/0102-0200-1170 /JKM Konkurrencemæssig vurdering af lovforslag om ændring af lov om ATP Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet bad den 15. januar 2011 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Tilladelsen, som blev givet efter 23, stk. 1, jf. 26, og efter 27, stk. 1, i bank- og sparekasseloven, blev gjort betinget bl.a.

Tilladelsen, som blev givet efter 23, stk. 1, jf. 26, og efter 27, stk. 1, i bank- og sparekasseloven, blev gjort betinget bl.a. Kendelse af 9. december 1993. 93-13.104. Finanstilsynet tillod en bank at have et engagement med den koncern banken var en del af på op til et samlet beløb svarende til 50% af bankens kernekapital efter

Læs mere

.DSLWHOÃ %DODQFHXGYLNOLQJ

.DSLWHOÃ %DODQFHXGYLNOLQJ .DSLWHOÃ %DODQFHXGYLNOLQJ 8GYLNOLQJHQÃLÃEDODQFHVXPPHU Udviklingen i balancesummer, d.v.s. den samlede forvaltede aktivmasse, inden for de udvalgte virksomhedsgrupper i perioden 1986-1997 fremgår af tabel

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0102 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0102 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0102 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 26. april 2012 Grønbog om skyggebanker, KOM (2012) 102. 1. Resumé Kommissionen har udsendt en

Læs mere

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 5 ting Forenet Kredit arbejder for Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 1 Verdens bedste boliglån side 6 2 Realkredit også når verden brænder side 8 4 Fair lån til hele Danmark side

Læs mere

Folketingets Erhvervsudvalg

Folketingets Erhvervsudvalg Erhvervsudvalget 2010-11 L 181 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 30. marts 2011 ØKONOMI- OG Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering høringsnotat samt

Læs mere

MWB UPDATED 1. AUGUST 2012 BANK OG FINANSIERING

MWB UPDATED 1. AUGUST 2012 BANK OG FINANSIERING Denne gang handler MWBe Updated - Bank og finansiering om et forslag til et EU-direktiv om fastlæggelse af en ramme for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber MWB UPDATED

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Att.: Christina Thorup Sand Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk ctn@ftnet.dk Dato: 16. januar 2017 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet.

Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Aftalens formål 1. Denne aftale har til formål at fastlægge de overordnede rammer for det løbende samarbejde

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

NOTAT. Økonomi- og Erhvervsministeriet har pr. 21. marts 2011 modtaget 33 høringssvar, hvoraf 8 har haft bemærkninger til forslaget.

NOTAT. Økonomi- og Erhvervsministeriet har pr. 21. marts 2011 modtaget 33 høringssvar, hvoraf 8 har haft bemærkninger til forslaget. NOTAT 23. marts 2011 11/00060-20 /cni-dep Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen) 1. Indledning

Læs mere

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice.

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 290 Offentligt NOTAT 17. juni 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ERU den 17. juni 2013 - spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

.DSLWHOÃ $QGHQÃLNNHILQDQVLHOÃYLUNVRPKHG

.DSLWHOÃ $QGHQÃLNNHILQDQVLHOÃYLUNVRPKHG .DSLWHOÃ $QGHQÃLNNHILQDQVLHOÃYLUNVRPKHG De tre produkter, der er blevet præsenteret i det foregående kapitel, er karakteriseret ved, at det er traditionelle finansielle produkter, der produceres og/eller

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

Afgørelse om Gadbjerg Hjælpeforenings modtagelse

Afgørelse om Gadbjerg Hjælpeforenings modtagelse Kromann Reumert Att.: Jacob Høeg Madsen Sundkrogsgade 5 2100 København Ø 6. juni 2017 Afgørelse om Gadbjerg Hjælpeforenings modtagelse af indlån 1. Afgørelse Iben Have Thomsen, repræsenteret ved advokat

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt 5. november 2010 Supplement til samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. november 2010 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) God skik, prisoplysning og kontraktforhold Ejerforhold og ledelse m.v.

Oversigt (indholdsfortegnelse) God skik, prisoplysning og kontraktforhold Ejerforhold og ledelse m.v. Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed LBK nr 613 af 21/06/2005 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel 2 Afsnit II Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Afsnit III Kapitel

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Baggrund Danske livsforsikringsselskaber og pensionskasser stilles i disse år over for

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

K G/S skal derfor efter Finanstilsynets opfattelse afstå fra at udstede de påtænkte 0-kupon obligationer.

K G/S skal derfor efter Finanstilsynets opfattelse afstå fra at udstede de påtænkte 0-kupon obligationer. Kendelse af 17. juni 2002. 01-166.533. Udstedelse af 0-kupon obligationer ansås som led i almindelig formueforvaltning Lov om forsikringsvirksomhed 6. (Holger Dock, Suzanne Helsteen, Lise Høgh, Kjelde

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i kreditinstitutter

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i kreditinstitutter Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i kreditinstitutter Ledelsens rolle i kreditinstitutter under finanskrisen Der er mange pengeinstitutter, som er kommet i vanskeligheder

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2004/0137(COD) 31.1.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Læs mere

Lov om finansiel virksomhed 1)

Lov om finansiel virksomhed 1) LOV nr 453 af 10/06/2003 Lov om finansiel virksomhed 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Markedet for langsigtet opsparing i et samfundsmæssigt perspektiv

Markedet for langsigtet opsparing i et samfundsmæssigt perspektiv Markedet for langsigtet opsparing i et samfundsmæssigt perspektiv Jesper Berg, Bankdirektør, Nykredit Bank 21.april, 2015. Trust me, I m a banker 2 21-04-2015 Game plan 1. Modeller for finansiel intermediering

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere