Brancheglidning i den finansielle sektor. Betænkning nr. 1108

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brancheglidning i den finansielle sektor. Betænkning nr. 1108"

Transkript

1 Brancheglidning i den finansielle sektor Betænkning nr Industriministeriet, juni 1987

2 ISBN TJ-tryk ApS, København Ha bet.

3 - 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Udvalgets nedsættelse Udvalgets sammensætning Udvalgets arbejde Det finansielle systems opgaver De finansielle institutter Udviklingstendenser Brancheglidning og andre udviklingstræk behandlet af udvalget 21 Del 1. Den vurderende del Indledning Vurdering af udvalgte udviklingstræk Finansielle koncerner Samarbejdsaftaler Kapitalkoncentration i den finansielle sektor Internationalisering Pengeinstitutter Forsikringsselskaber Realkreditinstitutter Det indre marked Det uregulerede kapitalmarked Tilsyn Oplysningpligt Markedsføring Udvalgets øvrige overvejelser og anbefaling Lovgivningens opbygning Regler for finansielle koncerner Virksomhedsområde Særproblemer for andre finansielle institutter end aktieselskaber 47

4 - 2 - Side 3.5. Finansielle institutters adgang til aktieplacering m.v Foranstaltninger til indskyderbeskyttelse Indskydergarantiordninger Sikringsordninger for forsikringsselskaber Udskillelse af pengeinstitutters puljeordninger Egenkapitalkrav Tilsynsmæssige aspekter Den fremtidige indretning af tilsynene Kontaktudvalg Kundepolitiske vurderinger, herunder prisdannelse og gennemsigtighed Kundepolitiske krav Kundepolitiske regler 56 Del 2. Den beskrivende del 61 Kapitel 1. Finansielle koncerner Indledning Grænseoverskridende finansielle koncerner med udgangspunkt i forsikring Andre dele af den finansielle sektor Lovgivningens forbud mod anden virksomhed Generelle årsager til etablering af grænseoverskridende finansielle koncerner Omkostningskomplementaritet og ledig kapacitet Kundeaspekter ved finansielle koncerner Ekspansionstrang 69

5 - 3 - Side Konkurrencebegrænsninger Særlige motiver for forskellige finansielle institutter til at etablere finansielle koncerner Forsikringsselskaber Pengeinstitutter Realkreditinstitutter Hafnia-Invest-sagen De koncernretlige regler Selskabs- og regnskabsregler for finansielle koncerner De koncernretlige hæftelsesregler EF-initiativer Tilsyn på konsolideret grundlag Regnskabsregler for kreditinstitutter Regnskabsregler for forsikringsselskaber Vurdering af finansielle koncerndannelser Højere driftsøkonomisk effektivitet Mindre tidsforbrug for kunderne Skærpet konkurrence og finansielle innovationer Finansielle koncerndannelser og international konkurrenceevne Koncentration af finansiel magt Pengepolitiske problemstillinger 82

6 - 4 - Side Uigennemsigtighed, overforbrug af finansielle ydelser og begrænsning af konkurrencen som følge af finansielle koncerners udbud af "pakker" Problemer af tilsynsmæssig karakter Faktisk afhængighed mellem adskilte juridiske enheder Registerlovgivningens betydning 84 Kapitel 2. Tilsyn Tilsynsmyndigheder Tilsynenes lovgrundlag Tilsynenes kompetence Baggrunden for tilsynsvirksomheden Tilsynenes arbejdsmetoder 91 Kapitel 3. Brancheoverskridende finansielle produkter Den generelle baggrund Regulering af institutternes aktivitetsområder Brancheoverskridende produkter Pengeinstitutter/realkreditinstitutter Pengeinstitutter/forsikringsselskaber og pensionskasser Realkreditinstitutter/forsikringsselskaber Serviceydelser (accessoriske produkter) 99

7 - 5 - Side Kapitel 4. Samarbejdsaftaler Indledning Udvalgets spørgeskemaundersøgelse Aftaler mellem pengeinstitutter og forsikringsselskaber Pengeinstitutternes engagement i samarbejdsaftaler Forsikringsselskabernes engagement i samarbejdsaftaler Oplysninger om aftalerne Formidling af tilknyttet livsforsikring Særlige produkter eller pakkerbortset fra aftaler om livsforsikring Aftaler om generel formidling Hvor vidtgående er aftalerne? Realkreditinstitutternes engagement i samarbejdsaftaler Andre samarbejdsaftaler Andre samarbejdsrelationer end samarbejdsaftaler Nærmere beskrivelse af udvalgte samarbejdsaftaler Motiver til etablering af samarbejdsaftaler Betydningen af lovgivning og tilsynspraksis m.m. for indgåelse af samarbejdsaftaler Samarbejdsaftaler set udfra et samfundssynspunkt 123

8 - 6 - Side Kapitel 5. Nye finansielle instrumenter Indledning Baggrunden for de finansielle innovationer Hovedtyper af nye finansielle instrumenter Swaps Optioner Futures Markedslânefaciliteter Samfundsøkonomiske fordele og risici ved de nye finansielle produkter. Tilsynsmæssige forhold 131 Kapitel 6. Kapitalkoncentration i den finansielle sektor Indledning Udviklingen med hensyn til kapitalkoncentration i perioden Pengeinstitutter Skadesforsikringsselskaber Livsforsikringsselskaber Pensionskasser Realkreditinstitutter Investeringsforeninger Andre finansielle institutter Den fremtidige kapitalkoncentration i de finansielle brancher Pengeinstitutter Skadesforsikringsselskaber Livsforsikringsselskaber og pensionskasser Den finansielle sektors indflydelse på andre dele af erhvervslivet Det bestående lovgrundlag 150

9 - 7 - Side De finansielle institutters aktiebesiddelser Finansielle institutters indflydelse på erhvervsvirksomheder gennem udlån Erhvervsvirksomheders indflydelse pä den finansielle sektor gennem bestyrelsesposter Overvejelser omkring koncentration i den finansielle sektor Overvejelser omkring koncentrationen i de enkelte finansielle brancher Overvejelser omkring kapitalkoncentration ved opbygning af finansielle koncerner Overvejelser omkring forbindelsen mellem erhvervsvirksomheder og finansielle institutter 167 Kapitel 7. Internationalisering af den danske finansielle sektor Indledning Pengeinstitutter Den internationale baggrund Internationale opgaver og etableringsadgang Danske pengeinstitutters internationale aktiviteter Forbindelse med udlandet

10 - 8 - Side Repræsentation i udlandet i Motiver til etablering i udlandet Balancestruktur i datterbanker Balancestruktur i bemandede filialer i udlandet Balancestruktur i Cayman Islandsfilialerne Hovedvirksomhedernes udenlandske mellemværender Moderpengeinstitutternes udenlandske mellemværender, (d.v.s. hovedvirksomhederne inklusive deres udenlandske filialer) Udenlandske pengeinstitutters aktiviteter i Danmark Danske pengeinstitutters internationale konkurrenceevne Regulering af danske pengeinstitutter i international sammenhæng Egenkapitalkrav Andre forhold Forsikringsselskaber 206

11 - 9 - Side Baggrunden for internationaliseringen Internationaliseringstendensen i d e n d a n s k e skadesforsikringssektor D a n s k e skadesforsikringsselskabers udenlandske aktivitet Udenlandske skadesforsikringsselskabers aktivitet i Danmark Nettovalutaindtægten fra skadesforsikring Internationaliseringen i den danske livsforsikringssektor Danske forsikringsselskabers internationale konkurrenceevne Regulering af danske forsikringsselskaber set i international sammenhæng Realkreditinstitutter 222 Kapitel 8. Det uregulerede kapitalmarked Indledning Afgrænsning af det uregulerede kapitalmarked Kvantitativ vurdering af det samlede uregulerede kapitalmarked Tilrettelæggelse af spørgeskemaundersøgelse 231

12 Side Kvantitativ vurdering af det samlede uregulerede kapitalmarked Opdeling af finansieringsselskaber på forskellige brancher Stukturen i enkelte brancher inden for det uregulerede kapitalmarked Leasingselskaber Oversigt over regnskaber Fremtidig udvikling for leasingselskaber Factoringselskaber Kontokortselskaber Investeringsselskaber Venture kapitalselskaber Øvrige finansieringsselskaber Udviklingen på det uregulerede kapitalmarked i perioden Lovgivningen for det uregulerede kapitalmarked Selskaber ejet af udenlandske finansielle institutioner Sammenfatning 261 Bilag 1. Det indre marked i EF for finansielle tjenesteydelser og instrumenter; udarbejdet af tidl generaldirektør O. Bus Henriksen 269 Bilag 2. Finansiel brancheglidning i USA; udarbejdet af finansattaché John Kristensen, ambassaden i Washington 315

13 Side Bilag 3. Finansiel brancheglidning i Storbritannien; udarbejdet af økonomiske rådgiver Svend Roed Nielsen, ambassaden i London 337 Bilag 4. Skematisk oversigt over de selskabsretlige regler for de forskellige finansielle virksomheder 355 Bilag 5. Spørgeskema vedrørende kortlægning af samarbejdsaftaler 359 Bilag 6. Spørgeskema vedrørende det uregulerede kapitalmarked 363

14 - 12 -

15 Udvalgets nedsættelse. Industriministeren nedsatte den 14. maj 1986 et embedsmandsudvalg med følgende kommissorium: "1. Det har i lang tid været kendt, at de forskellige grupper af finansielle institutioner søger at udvide deres aktivitetsområde og dermed markedsandele og indtjening. I de seneste år har der vist sig tendenser til, at denne udvidelse sker på en måde, der kan medføre strukturændringer på det finansielle marked. Institutionerne på det finansielle marked er navnlig banker, sparekasser, investeringsforeninger, investeringselskaber, forsikringsselskaber, pensionskasser og realkreditinstitutter. Hertil kommer en række andre institutioner såsom finansieringsselskaber, leasingselskaber m.v. samt virksomheder, hvis hovedvirke ligger uden for det finansielle område (bl.a. detailhandelens kontoringe), eller som har deres hovedsæde i udlandet. 2. Banker og sparekasser må i henhold til bank- og sparekasseloven kun drive bankvirksomhed, og forsikringsselskaber må i henhold til forsikringsvirksomhedsloven og EF-direktiverne kun drive forsikringsvirksomhed. Formålet hermed er ønsket om, at de pågældende aktiviteter økonomisk adskilles fra anden virksomhed, som kunne have en uønsket indflydelse på virksomhedens økonomi, og som ikke kan kontrolleres eller efterfølgende ikke kan afværges. Lovene på dette område tjener først og fremmest til beskytttelse af indskyderne/forsikringstagerne, mens pengepolitik og forbrugerbeskyttelse m.v. bliver varetaget gennem anden regulering og af andre myndigheder. 3. Udviklingen på det finansielle marked har bl.a. medført, at forsikringsaktieselskaber har oprettet holdingselskaber, hvis formål er - foruden at være moderselskab for forsikringsselskaberne - at drive anden virksomhed end forsikringsvirksomhed, såsom at investere i forskellige former for erhvervsvirksomhed, at drive bank- og finansieringsvirksomhed m.v. Konstruktionerne har ikke umiddelbart medført, at holdingselskabet havde kapital til at foretage investeringer. Selskabets aktiver var fra starten udelukkende aktier i forsikringsselskaberne. Yderligere kapital skaffes ved kapitaludvidelse eller finanslån i udlandet. Banker og sparekasser har i praksis gennem deres virke taget tilgrænsende områder til sig gennem udbydelse af ratepensioner, puljeordninger, kapitalpension m.v. med hjemmel i skattelovgivningen. Sparekasser, realkredit insti tutter og pensionskasse^ har på grund af deres retlige form af fonde og foreninger en konkurrencemæssig svagere stilling end finansielle institutioner, der er aktieselskaber. Dette har

16 medført, at et gensidigt forsikringsselskab lod sig omdanne til aktieselskab. På det finansielle marked virker endvidere en række udenlandsk ejede finansieringsforetagender, bl.a. gennem lånetilbud til private. Banker og sparekasser, andelskasser, visse kreditinstitutter, investeringsforeninger, forsikringsselskaber, pensionskasser og realkreditinstitutter er under tilsyn af bank- og sparekassetilsynet, forsikringstilsynet eller realkredittilsynet. 4. Ved beslutningsforslag B 129 i 1985/86 har der været rejst ønske om en modernisering af lovgivningen om penge- og kapitalformidlende institutioner og virksomheder. Fra Regeringens side blev det understreget, at udviklingen på det finansielle marked endnu er på et begyndende stadium, og at det er farligt at tage lovgivningsinitiativer på et for tidligt tidspunkt. Herved kan man risikere at hæmme en gavnlig og konkurrencefremmende udvikling eller at dreje denne i en forkert retning. Regeringen kunne derfor ikke tilslutte sig forslaget om en detaljeret lovgivning. Det var Regeringens opfattelse, at den skærpede konkurrence på det finansielle marked med den nytænkning, denne har affødt, generelt var til gavn for erhvervslivets finansiering og for forbrugerne, der fik tilbudt nye finansielle produkter. Det var for Regeringen af afgørende betydning at sikre opretholdelsen af et liberalt marked med dynamik og vækst til gavn for erhvervslivet og samfundet som helhed, men også for herved at styrke de finansielle institutters internationale konkurrenceevne. Betydningen heraf ville få særlig vægt i forbindelse med åbningen af EF's indre marked. Regeringen fandt det imidlertid vigtigt, at den igangværende udvikling på det finansielle område kortlægges og analyseres og bebudede i den forbindelse nedsættelsen af et embedsmandsudvalg for hurtigt at gennemføre et udredningsarbejde på dette område. 5. I overensstemmelse hermed har Industriministeren besluttet at nedsætte et embedsmandsudvalg til at foretage dette arbejde. Det er hensigten, at Industriministeren på baggrund af udredningsarbejdet i det kommende folketingsår vil afgive en redegørelse til Folketinget om forholdene på det finansielle marked. Det er udvalgets opgave at kortlægge årsagerne til, omfanget af og strukturen i den udvikling, der pågår i det danske finansielle system. I arbejdet bør inddrages de konkurrencemæssige og tilsynsmæssige aspekter mellem de finansielle institutioner, internationale tendenser og grænseoverskridende aktiviteter, det danske finansielle systems interna-

17 tionalisering samt koncentrationstendenser. Det bør tilstræbes at belyse strukturændringernes betydning for penge- og kapitalmarkedet og samfundet, samt prisdannelsen og dens gennemsigtighed på de finansielle produkter og tjenesteydelser. Udvalget skal belyse selskabsretlige konstruktioner og skal undersøge aktiviteter, der slet ikke eller kun delvis er omfattet af gældende retsregler på området. Det forudsættes, at de berørte erhverv bistår under udvalgets kortlægningsarbejde med oplysninger og redegørelser for den eksisterende situation på marked. Udvalgets formandskab og sekretariat varetages af Industriministeriet. Udvalget sammensættes af repræsentanter fra Industriministeriet, Tilsynet med Banker og Sparekasser, Forsikringstilsynet, Monopoltilsynet, Boligministeriet, Realkredittilsynet, Budgetdepartementet, Økonomiministeriet og Danmarks Nationalbank." 2. Udvalgets sammensætning: Departementschef Hans Duborg, Industriministeriet, (formand). Afdelingschef Hagen Jørgensen, Industriministeriet. Direktør Eigil Mølgaard, Tilsynet med Banker og Sparekasser. Direktør Christen Boye Jacobsen, Forsikringstilsynet. Kontorchef Hans Kierkegaard, Monopoltilsynet. Vicedirektør Jørn Kjær, Danmarks Nationalbank. Konsulent Jens Thomsen, Økonomiministeriet. Konsulent Bjarne Skafte, Budgetdepartementet. Fuldmægtig Thomas Thomsen, Boligministeriet. Kontorchef Lars Østergaard, Tilsynet med Realkreditinstitutter. Sekretariat: Kontorchef Merete Rasmussen, Industriministeriet. Fuldmægtig Kim Busck-Nielsen, Industriministeriet. Fuldmægtig Peter Pedersen, Industriministeriet. Sekretær Peter Fobian, Industriministeriet. Den 1. januar 1987 afløste fuldmægtig Annemarie Christiansen, Industriministeriet, sekretær Peter Fobian som sekretær for udvalget.

18 Bidrag til betænkningen er endvidere leveret af fuldmægtig Finn Østrup, Det Økonomiske Sekretariat, fuldmægtig Henning Steensig og fuldmægtig Michael Dithmer, Industriministeriet, prokurist Ove Ingvard Nielsen og prokurist Jens Hald, Danmarks Nationalbank. 3. Udvalgets arbejde. a) Udvalget har afholdt 21 møder og afsluttet arbejdet hermed den 3. juni En redaktionsgruppe under udvalget har afholdt 7 møder. b) Udvalget har under sit arbejde - som forudsat i kommissoriet - haft tæt kontakt med de berørte erhverv. Med henblik på at blive bekendt med erhvervenes synspunkter på udviklingen har udvalget indhentet redegørelser herom fra Den Danske Bankforening, Danmarks Sparekasseforening, Assurandør-Societetet, Pensionskasserådet, Foreningen af Fondsbørsvekselerere og Realkreditrådet. Udvalget har endvidere med henblik på en belysning af de kundepolitiske aspekter indhentet redegørelser fra Forbrugerrådet, Industrirådet, Grosserer-Societetet, Håndværksrådet, Landbrugsrådet, Butikshandelens Fællesråd, Provinshandelskammeret, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Dansk Organisation af Detailhandelskæder og Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger. Udvalget har efterfølgende afholdt møder med de pågældende erhvervsog forbrugerorganisationer, ialt 8 møder. Til brug for udvalgets overvejelser om det danske finansielle system i relation til de internationale tendenser, herunder åbningen af EF's indre marked, har udvalget anmodet tidligere generaldirektør i EF, nu Financial Consultant Ole Bus Henriksen, om en redegørelse. Ole Bus Henriksens redegørelse: "Det indre marked i EF for finansielle tjenesteydelser og instrumenter" er optrykt i betænkningen som bilag 1.

19 c) Kapitel 6 i Del 2 vedrørende kapitalkoncentration i den finansielle sektor er udarbejdet af Det Økonomiske Sekretariat. Kapitel 7 i Del 2 vedrørende internationalisering af den danske finansielle sektor er udarbejdet som et samarbejde mellem Danmarks Nationalbank, Industriministeriet og Det Økonomiske Sekretariat. Udvalget har foretaget en undersøgelse af det såkaldte uregulerede kapitalmarked ved at udsende et spørgeskema til i alt 203 finansieringsselskaber. Heraf svarede 121 selskaber. Undersøgelsens tilrettelæggelse og udformningen af spørgeskema blev udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Industriministeriet, Det Økonomiske Sekretariat, Budgetdepartementet, Danmarks Nationalbank, Tilsynet med Banker og Sparekasser og Monopoltilsynet. Spørgeskemaet er gengivet som bilag 6. Det Økonomiske Sekretariat har bearbejdet de indkomne data og udarbejdet kapitel 8 i Del 2 vedrørende det uregulerede kapitalmarked. Med henblik på en kortlægning af de indgåede samarbejdsaftaler mellem finansielle institutter, har udvalget foretaget en undersøgelse heraf ved udsendelse af et spørgeskema til de 3 store realkreditinstitutter, samtlige større pengeinstitutter og samtlige større forsikringsselskaber. Spørgeskemaet er optrykt som bilag 5. Den Danske Bankforening, Danmarks Sparekasseforening, Assurandør- Societetet, Realkreditrådet har velvilligt bistået udvalget ved at kommentere de faktiske oplysninger i kapitel 1 i Del 2 om finansielle koncerner, kapitel 6 i Del 2 om kapitalkoncentration i den finansielle sektor, kapitel 7 i Del 2 om internationlisering af den danske finansielle sektor og kapitel 8 i Del 2 om det uregulerede kapitalmarked. Betænkningens bilag 2 og 3 om visse træk i udviklingen på de finansielle markeder i England og USA er udarbejdet af ambassaderne i London og Washington.

20 d) Udvalgets betænkning består af to dele: En vurderende del (Del 1) og en beskrivende del (Del 2). Den vurderende del indeholder udvalgets anbefalinger, og den beskrivende del udvalgets kortlægning af det danske finansielle system og udviklingstendenser heri. Den vurderende del indeholder en kort gengivelse af de vigtigste faktiske oplysninger fra den beskrivende del, således at den vurderende del kan læses selvstændigt. Visse steder henviser den vurderende del til bestemte afsnit i den beskrivende del. 4. Det finansielle systems opgaver. Det finansielle system varetager en række opgaver af samfundsmæssig betydning: Gennem det finansielle system formidles kapital fra økonomiske enheder med et placeringsbehov til økonomiske enheder med et finansieringsbehov. Det finansielle systems opgaver er i denne sammenhæng at sikre, at både debitors og kreditors præferencer med hensyn til risiko, forrentnings- og afdragsvilkår m.m. i størst mulig grad kan imødekommes på samme tid og til lavest mulige omkostninger. Disse opgaver opfyldes gennem eksistensen af en lang række markeder for finansielle produkter. Det finansielle system varetager endvidere den væsentlige del af betalingsformidlingen, både ved rent indenlandske transaktioner og ved transaktioner mellem Danmark og udlandet. Formålet er her, at betalinger kan ske på en let, billig og betryggende måde. Forsikringsselskaberne, der som følge af deres store placeringskapacitet henregnes til det finansielle system, har som primær opgave at tilbyde virksomheder og personer mulighed for at forsikre sig mod en række risici og at forvalte pensionsopsparing.

21 Udover disse 3 hovedaktiviteter varetager det finansielle system en række beslægtede opgaver. 5. De finansielle institutter. Det finansielle systems opgaver varetages i Danmark, som i andre udviklede lande, altovervejende af specialiserede finansielle institutter. I Danmark er der en ret udtalt arbejdsdeling mellem forskellige grupper af finansielle institutter med hver deres afgrænsede opgaver. Denne arbejdsdeling er dels historisk betinget, og fremgår dels af lovgivningen. Hensynet til kreditorbeskyttelse tilsiger specialiserede og dermed mere overskuelige finansielle institutter. Arbejdsdelingen i lovgivningen bygger også på den opfattelse, at relativt specialiserede institutter mest effektivt kan varetage det finansielle systems opgaver. De vigtigste grupper af finansielle institutter er pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber samt pensionskasser^'. For hver af disse grupper af institutter findes en lovgivning, der som det primære blandt flere formål har at beskytte kreditorernes (indskyderes, forsikrings- og pensionstageres og obligationsejeres) interesser og hermed også tilliden til det finansielle system. For at opfylde dette formål er institutterne under særligt tilsyn. Lovgivningen fastlægger for hver af disse grupper af institutter en eneret til visse aktiviteter (pengeinstitutter er eneberettigede til at annoncere efter indlån, forsikringsselskaber og pensionskasser er eneberettigede til at drive forsikrings- og pensionskassevirksomhed, og realkreditinstitutter er eneberettigede til at yde lån mod pant i fast ejendom på basis af obligationsudstedelse). Samtidig ligger der i lovgivningen en begrænsning på, hvilke aktiviteter de enkelte typer af finansielle institutter må udføre. De forskellige hovedgrupper konkurrerer i nogen udstrækning med hinanden, enten fordi de 1) Hertil kommer ATP og LD, der har status af offentligretlige fonde, og varetager opgaver af samme karakter som pensionskasserne.

22 har adgang til og rent faktisk udbyder samme produkter, eller fordi de udbyder forskellige produkter, der af kunderne opfattes som nære substitutter. Udover disse tre hovedgrupper findes en række andre finansielle institutter med en mere begrænset vægt i det samlede finansielle system. Også en række af disse institutter er omfattet af en særlig lovgivning, og er under tilsyn primært med henblik på at beskytte kreditor- eller investorinteresser. Det drejer sig om kreditinstitutter, investeringsforeninger, børsmæglerselskaber og fondsbørsvekselerere. Desuden findes en række finansielle institutter, der ikke er omfattet af sådan lovgivning, f.eks. investeringsselskaber, leasing- og factoringselskaber samt diverse finansieringsinstitutter, bankiervirksomheder og udlânsvirksomheder. Herudover kan nævnes Postgiroen, der spiller en vigtig rolle i betalingsformidlingen, samt en række specielle finansieringsinstitutter såsom Danmarks Skibskreditfond og Dansk Eksportfinansieringsfond. 6. Udviklingstendenser. I de senere år er konkurrencen blevet skærpet ikke blot inden for de enkelte sektorer, men også sektorerne imellem. Udbudet af finansielle produkter og tjenesteydelser til virksomhederne og husholdningerne er blevet betydeligt større og mere varieret end tidligere. Den stadige produktudvikling og -differentiering har også ført til, at finansielle institutter har søgt at tage tilgrænsende aktiviteter op, bl.a. inden for pensionsopsparing. Inden for det uregulerede kapitalmarked er der opstået en række nye finansieringsinstitutter, hvoraf nogle er udenlandsk ejede. Der har vist sig tendenser til øget samarbejde på tværs af sektorgrænserne ved at kombinere finansielle produkter samt tegn på strukturelle ændringer ved oprettelse af finansielle koncerner med både banker og forsikringsselskaber.

23 Der er siden 1950-erne sket en væsentlig internationalisering af dansk erhvervsliv, især industrien. I forlængelse heraf er der også sket en internationalisering af det finansielle system. Hertil kommer, at der i de senere år er gennemført væsentlige liberaliseringer af valutabestemmelserne, hvilket har medvirket til en større integrering af det danske marked i det internationale finansielle system. Integrationen har medvirket til at skærpe konkurrencen og vil trække i retning af brug af nye finansielle instrumenter, som f.eks. futures og optioner også på det danske penge- og kapitalmarked. Internationaliseringen og ikke mindst gennemførelsen af EF's indre marked betyder, at den finansielle sektor i mindre grad end tidligere kan opfattes som et hjemmemarkedserhverv. 7. Brancheglidning og andre udviklingstræk behandlet af udvalget. Udvalget har i sin redegørelse - med udgangspunkt i kommissoriet - søgt at beskrive en række træk ved de seneste års udvikling i arbejdsdelingen på penge- og kapitalmarkedet. Som betegnelse for en række af disse udviklingstræk anvendes ofte i den offentlige debat begrebet brancheglidning. Det må imidlertid bemærkes, at egentlig brancheglidning i juridisk forstand - d.v.s. at finansielle institutter udbyder produkter, som ligger uden for institutternes tilladte forretningsområde og/eller produkter, som andre finansielle institutter har eneret til at udbyde - ifølge sagens natur ikke lovligt vil kunne forekomme undtagen i forbindelse med lovændringer. Den situation, at et finansielt institut, ved at der etableres et holdingselskab, får adgang til at tage helt nye finansielle eller andre aktiviteter op, er imidlertid en væsentlig strukturel ændring, der med rimelighed kan betegnes som brancheglidning. På den anden side sker der løbende en kamp om markedsandele mellem forskellige typer af finansielle institutter, der udbyder indbyrdes substituerbare produkter. Især på lånesiden er der i høj grad tale om, at forskellige institutters produkter indbyrdes kan substituere hinanden. I forbindelse med denne kamp om markedsandele udvikles nye produkter og produktvarianter, der i visse tilfælde kan have den effekt at bringe forskellige finansielle institutter i endnu mere direkte indbyrdes konkurrence.

24 Årsagerne til disse forskydninger i arbejdsdelingen kan være mangfoldige, og diskuteres adskillige steder i betænkningen. Der kan dog allerede indledningsvis være grund til at fastslå, at forskydninger i markedsandele samt udviklingen på det uorganiserede marked i meget høj grad bestemmes af udviklingen i den offentlige sektors regulering, især den skatteretlige og den kreditpolitiske regulering samt udviklingen i tilsynslovene og tilsynenes administration heraf. Som eksempler kan nævnes pensionskassernes store rolle på pantebrevsmarkedet sidst i 70-erne, der stort set alene skal ses i lyset af kreditpolitisk betingede stramninger i realkreditinstitutternes udlån. Endvidere kan nævnes pengeinstitutternes kapitalpensionskonti samt den store vækst i leasingaktiviteter midt i 80-erne begrundet i nogle forhold i skattelovgivningen. Udvalget finder ikke, at disse forskydninger i markedsandele samt finansielle institutters indgåelse af samarbejdsaftaler kan betegnes som brancheglidning. Imidlertid har udvalget søgt at give en bred beskrivelse af de forskydninger eller justeringer i arbejdsdelingen og opgavevaretagelsen, der i disse år foregår, og har i denne sammenhæng medtaget ovennævnte udviklingstendenser. Udvalget har i overensstemmelse med kommissoriet, udover det ovenfor nævnte, især belyst udviklingen i det danske finansielle systems internationalisering. Udvalget har ikke systematisk behandlet spørgsmål i forbindelse med værdipapirmarkedet, herunder Københavns Fondsbørs, samt spørgsmål vedrørende investeringsforeninger. Der kan i indledningen være grund til at understrege, at mere eller mindre vidtgående ændringer i arbejdsdelingen mellem forskellige finansielle institutter langt fra er noget nyt fænomen. Tværtimod foregår der løbende en vis udvikling i eller ændring af arbejdsopgaverne mellem forskellige grupper af

25 finansielle institutter, og set i et lidt længere tidsperspektiv er der ved adskillige lejligheder gennemført lovændringer eller andre ændringer i reguleringen, som på den ene side har været betinget af forudgående forskydninger i arbejdsdelingen, og på den anden side har befordret en videre udvikling. Som et meget vigtigt eksempel kan nævnes den ændring af bank- og sparekasseloven i 1974, hvorved banker og sparekasser blev ligestillet. Som et helt nyt eksempel kan nævnes fondsbørsreformen, der bl.a. må ses på baggrund af, at værdipapiromsætningen i stadig stigende grad gik uden om børsen og de autoriserede fondsbørsvekselerere.

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det: Kendelse af 21. november 2005. (j.nr. 04-249.605) Anmeldte binavne registreringsnægtet, da de var egnede til at fremkalde det indtryk, at der er tale om pengeinstitutter henholdsvis realkreditinstitutter

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

12.3. Kreditgivning eller investering

12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering Det forhold, at udlån i lovens forstand skal forstås bredt, og at udlånsvirksomhed som ovenfor nævnt omfatter enhver form for

Læs mere

Konkurrencemæssig vurdering af lovforslag om ændring af lov om ATP

Konkurrencemæssig vurdering af lovforslag om ændring af lov om ATP 09-02-2011 TIF 4/0102-0200-1170 /JKM Konkurrencemæssig vurdering af lovforslag om ændring af lov om ATP Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet bad den 15. januar 2011 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Lov om finansiel virksomhed 1)

Lov om finansiel virksomhed 1) LOV nr 453 af 10/06/2003 Lov om finansiel virksomhed 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Dansk forsikring mod år 2000

Dansk forsikring mod år 2000 Dansk forsikring mod år 2000 NFT 1/1994 af adm. dir. Bent Knie-Andersen 1 Dansk forsikring har i de seneste år gennemgået betydelige ændringer. Efter 80 ernes ekspansionsstrategier og eksperimenteren med

Læs mere

I den af Erhvervsankenævnet fra Finanstilsynet indhentede redegørelse og indstilling af 29. januar 1998 har

I den af Erhvervsankenævnet fra Finanstilsynet indhentede redegørelse og indstilling af 29. januar 1998 har Kendelse af 31. august 1998. 97-220.383. Forsikringsselskab måtte ikke benytte ordet "banken" i sit navn. Bank- og sparekasselovens 2. (Suzanne Helsteen, Finn Møller Kristensen, Christen Sørensen, Kjelde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg)

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg) EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Det Indre Marked FINANSIERINGSINSTITUTTER Forsikring MARKT/2517/02 DA Orig. EN Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Nils Bernstein Indlæg ved konference i anledning af 125-året for ikrafttræden af den første sparekasselov Sparekasseloven af 1880

Nils Bernstein Indlæg ved konference i anledning af 125-året for ikrafttræden af den første sparekasselov Sparekasseloven af 1880 Nils Bernstein Indlæg ved konference i anledning af 125-året for ikrafttræden af den første sparekasselov Sparekasseloven af 1880 Tak for indbydelsen til at deltage i markeringen af 125-året for ikrafttræden

Læs mere

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON Dansk Bankvæsen Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen 5. udgave FORLAGET THOft/ISON Forord 5 Indholdsfortegnelse 7 Indledning 15 1 Generelt om banker og sparekasser.,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008.

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008. Notat Omhandlende Biokraft A/S Udarbejdet den 21. juli 2008. Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Notat fra BDO Kommunernes Revision 4-6 Anbefalinger 7-8 Bilag 9 2 Indledning Dette er notat er udarbejdet

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet.

Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Aftalens formål 1. Denne aftale har til formål at fastlægge de overordnede rammer for det løbende samarbejde

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE 0 1 1. INDLEDNING Nationalbanken nedsatte i 2012 et betalingsråd i Danmark, der skal danne ramme for det fremtidige samarbejde om borgeres og virksomheders betalinger, også kaldet detailbetalinger. Formålet

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt Balanceprincippet Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Hvad er formålet med balanceprincippet? Formålet med balanceprincippet er at begrænse institutterne risiko

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere

FAIF nyhedsservice. November 2014

FAIF nyhedsservice. November 2014 FAIF nyhedsservice November 2014 Fokus på forskellige lovændringer af betydning for FAIF er og AIF er I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på en række kommende (forventede) lovændringer, der alle har det

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser takker for muligheden for at komme med bemærkninger til Finanstilsynets oplæg

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

FAIF nyhedsservice. September 2014

FAIF nyhedsservice. September 2014 FAIF nyhedsservice September 2014 Fokus på lukkede fonde, delegationsaftaler samt de (forventede) kommende ændringer til FAIF-loven I dette nyhedsbrev sætter vi først og fremmest fokus på lukkede fonde,

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 3 Juli 2011 Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse 1. Baggrund og generelle forhold Udlånsundersøgelsen er en kvalitativ statistik,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Det Systemiske Risikoråd) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 512 af 16.

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger November 2010 Nyhedsbrev Corporate / M&A Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger Indledning Europa-Parlamentet har den 11. november 2010 vedtaget et direktiv (2009/0064(COD))

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere