TVÆRFAGLIG WORKSHOP KOMMUNIKATION 1 & ORGANISATION F15 1. SEMESTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TVÆRFAGLIG WORKSHOP KOMMUNIKATION 1 & ORGANISATION F15 1. SEMESTER"

Transkript

1 GRUPPE 9 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. INTERNE OG EKSTERNE FAKTORER PESTEL ANALYSE ( ALLE ) SWOT ANALYSE ( ALLE ) TOWS ANALYSE ( ALLE ) INTERESSENT ANALYSE ( SOFIE ) ANALYSE AF KRITISKE ISSUES ( DITTE OG SOFIE ) LEDELSESSTIL OG KULTUR ( NIKOLINE OG DITTE ) SOCIALE MEDIER ( LINETTE OG BARBARA ) KONKLUSION LITTERATURLISTE 23 2

3 1. INDLEDNING IkølvandetaffinanskrisenerMærsksudfordringerstørreendnogensindefør.Hvisverdens størsterederiskalfortsættemedatværekonkurrencedygtig,skalderesstrategiforalvor ændres.dentraditionellekulturoglukkedeimagegiverproblemerforvirksomheden,der blivernødttiltænkenytogfølgemedomverden.forførstegangkommeråbenhedpå dagsordenen. AFGRÆNSNING: DerafgrænsesiførstedelafopgaventilMærskGroupsomhelhed. 3

4 2. INTERNE OG EKSTERNE FAKTORER 2. 1 PESTEL ANALYSE POLITISKE MærskshovedkontorerplaceretiDanmark,ogderforhardepolitiskeforholdnationaltstor betydningforvirksomheden.virksomhederindeforrederiogshippingagererpådet internationalemarked.mærskerenglobalvirksomhed,ogdetersåledesvigtigtikkeblotatse pådepolitiskeforholdidanmark,menogsåatkiggepåderesterende130lande,somdehar afdelingerifisærindenforfinansfogerhverspolitik. Regeringenudarbejderi2008enhandlingsplanfordanskevirksomhederssamfundsansvar (CSR).Regeringensmålmedplaneneratstyrkeogforbedredanskevirksomheders samfundsansvarligeomdømmevedatopstilleregulativer. 1 HerunderindgårMiljøstyrelsenogDanmarksRederiforeningetpartnerskabforatfremme renereskibsfartidanmarkogglobalt. 2 Dennestrategiskalblandtandetpåvirkekoncerner sommærsktilatleveoptilfn ssøfartsorganisationimo sregulativer. 3 4 ØKONOMISKE Finanskrisenudspillersigforalvori2008.Dererlavkonjunktur,hvilketbetyder,at privatpersonersåvelsomvirksomhederharfærrepengemellemhænderne.investeringog efterspørgslenfalderidenneperiode.detmedførerkraftigefaldishippingbranchens bruttofortjeneste,driftsfogårsresultatetsamtgiverdårligefragtrater IMO sprimæreopgaveerøgetsikkerhedindenforshippingogforebyggelseafforureningskatastrofer APM/Danske:MaerskLinetabermilliarderi2009og2010,RitzausBureau MaerskLinelæggerotteskibepåland,RitzausBureau

5 DervilaltidværeenvekselvirkningmellemhøjFoglavkonjunktur,ogdalavkonjunkturen begynderatindtræffei2008,erprisenpåoliehøjereendnogensinde. 6 Detpositive økonomiskeopsvinggørsamtidig,atderindenforshippingerkampompriserne.dethandler ihøjeregradomatudbydedenbilligsteservicefremfordenbedstepris. 7 Derudoverskerderethistoriskfaldpådetdanskeaktiemarked.C20Findeksetfaldermedover 11%. SOCIOKULTURELLE Ietstortoginternationalselskaberdetikkelængerenokatskaffeprofitoggodetalpå bundlinjen.dethandlerogsåomatløfteetsocialtansvar. Iforholdtilfor20årsidenerderidagstørrekravomlønniveau,ligestilling,motivationog menneskeligforståelseafmedarbejderen.hvismedarbejderenellermiljøetikkebliver behandletordentligt,stårmedierneogngo erparatetilanklageogfortælleomverdenomde dårligeforhold. TEKNOLOGISKE Påskibsfartsområdeterderdesenesteårsketteknologiskefremskridt,dertilbydermere miljøvenligeogenergieffektiveskibe. Indenforskibsdesignhardenteknologiskeudviklingmuliggjortstørreskibeogdermed lavereenhedsomkostningerforrederierne. MILJØ Søfarterdenmestklimavenligetransportform,derfindes.Alligevelstårsøfartfor4%afden globaleco2udledning.påbaggrundafdetteershippingbranchennetopifokusiforholdtil miljø

6 LOVGIVNINGSMÆSSIGT LovgivningsmæssigtskalMærsktagehensyntildiverseregler,dergælderaltefter,hvilkeaf verdenshavenedeenkeltefilialeroperererpå. IUSAgælderJonesAct.Dennelovgivningdikterer,atvirksomhederderønskeratoperereide amerikanskehavneskalopretteenorganisationilandet.samtidigskalskibenevære amerikanskbyggede. 9 SøfarteniEuropahartidligereværetundtagetiforholdtilEU skonkurrenceregler,hvilkethar betydet,atvirksomhederneharkunnetsamarbejdefritimellem.i2008begrænsernyeeuf reglerrederiernesmulighedfordet,ogmangemindrevirksomhederkanblivetvungettilat fusionere SWOT ANALYSE g_03_09.pdf 6

7 STYRKER S1.$Brændstofbesparelse$og$miljø:$Siden2007harMærsksøgtatopnålavere miljøpåvirkning.herundererblandtandetco2fudslippr.containerfaldetoverdeseneste år. 11 Detharmedførtbådeøkonomiskebesparelser,menogsåmulighedforattiltrækkenye kundermedengrønprofil.mærskgroupharblandtandetarbejdetpåatudviklenye miljøvenligeskibeogreduceretskibeneshastighedforatopnåenbesparelsepåbrændstof. 12 $ S2.$Ny$administrerende$direktør:$Ienvirksomhedikriseerforandringernødvendigt.Deter såledesenstyrkemedennyadm.direktør. S3.Mærsk$arbejder$på$åbenhed:Størregennemsigtighedogåbenhedermedtilatstyrke tillidenomkringmærskbådehosinterneogeksterneinteressenter.isærpåaktiemarkedetog hossamarbejdspartnernegiveråbenhedentillid,ogdetkanbetyde,atdeisidsteendeermere investeringsvillige.$ S4.$Størst$på$markedet:$Mærskerdetstørstecontainerrederiiverden. 13 SVAGHEDER W1.$Svækkelse$af$loyalitet:$I2008bliver5.000medarbejderefyretidenførste afskedigelsesrundenogensinde.deteretbrudmeddentidligereopfattelseafmærsksom værendeenarbejdspladsforlivet.allemellemlederederbestårmærsksinterne uddannelsesprogramharenforventningomatfåledelsesansvarhurtigt.nårdetikkesker, skaberdetfrustrationblandtmellemlederne,derføler,atdereskarrieremulighedererblevet tagetfradem g_03_09.pdf 12 Mærsk sætter sparerekord i at sejle langsomt, , Børsen.dk

8 W2.$Manglende$samhørighed:$OutsourcingeniMærskogdemangefusioneraf internationaleshippingvirksomhedersåsomsealandogp&onedlloydmedførermanglende samhørighedivirksomheden.$ W3.$Lukket$kommunikation:$Mærskhartidligerekørtenmegetlukketkommunikation bådeinternogekstern.detteryhardesværtvedatbevægesigvækfrapåtrodsafderesnye strategiomåbenhedivirksomheden. W4.$Ikke$øget$profit.$Iperiodenfra1997F2007forøgesMærsksstørrelsefemgangegennem opkøbogfusioner.dogudenatprofittenøges. MULIGHEDER 15 O1.$NyeEUFregler. O2.$Øgetteknologiskefremskridtpåmiljøområdet. O3.$RegeringenudarbejderhandleplanforatforbedredanskevirksomhedersCSR. TRUSLER 16 T1.$Finanskrisen. T2.$StorekravomCSR. T3.$Omfattendelovgivningsmæssigereglerieninternationalverden. T4.$Rekordhøjeoliepriser. 15 Lavet udfra pestel - der kan man også finde uddybning. 16 Lavet ud fra pestel - der kan man også finde uddybning 8

9 2.3 TOWS ANALYSE STØRRE FOKUS PÅ DEN GRØNNE PROFIL - S1 + O2 MærskLines fokuspåmiljøogco2fudledninggiveritaktmeddenteknologiskeudviklingpå markedetmulighedforyderligerebesparelserogmindreforurening.desudenkandengrønne profiltiltrækkeflerekunder. 9

10 OPKØB AF MINDRE VIRKSOMHEDER - S4+O1 EU snyeregulativertvingermindrerederiertilatfusionere.iogmedatmærsklineerdet størsterederipåmarkedet,giverdettemærskmulighedforkonsolideringibranchen. PROFIT GENNEM MILJØTILTAG - W4 + O2 Mærskharenstilleståendeprofit,derikkeharudvikletsigfra1997til2007.Deteknologiske mulighederpåmiljøområdetstillernyealternativertilrådighedformærsktilbådeattjeneog sparepenge.dettekanpåsigtværemedtilatøgederesprofit. STØRRE FOKUS PÅ CSR - S3 + T2 Iforbindelsemedatderkommerstørreåbenhedomkringvirksomheden,kommerderfokus pådeansattesrettigheder.fremoverskalderderforgøresmereudaflønforhold,overarbejde ogandregenerelleforholdformedarbejderne. 17 NY ADM. DIREKTØR SKABER FORANDRING - S2. + T1 Mærskansætternydirektør,derskalhjælpevirksomhedenmedatkommeovenpå finanskrisen.vedatimplementereennyledelsesstrategierformåletatøgetillidentil virksomhedeneksterntsominternt. ÅBEN KOMMUNIKATION - W3 + T1 Ifinanskrisenharbådeprivatpersonogvirksomhederfærrepengemellemhænderne,hvilket betyder,atdeikkeerligesåinvesteringsfogrisikovillige.foratstyrketillidentil virksomhedenkanmærskskabeenstørregennemsigtighedideninterneogeksterne kommunikation.detvildifferentieremærskfraandrerederier

11 2.4 INTERESSENTANALYSE ØKONOMISKE INTERESSENTER (PRIMÆRE): Kunder Medarbejdere Aktionærer Leverandører LOVGIVNING OG MAGT BASEREDE INTERESSENTER: Staten Internationalemyndigheder MORAL OG NORM BASERET INTERESSENTER: Medierne Interesseorganisationer Borgerne MENDELOWS MAP 11

12 AKTIONÆRER: Foratvokseogforbliveenstorvirksomhederderbrugforinvestorer.Iforbindelsemed Mærskskulturforandringi2008erderkommetstørregennemsigtighedivirksomheden. Dettemedførerenstørregradafinformationtilinvestorerne,somharrigtigmegetmagtog indflydelseivirksomheden.damansominvestorerenvigtigøkonomiskinteressent,skal dereskravimødekommesisåstorudstrækning,determuligt. LEVERANDØRER: LeverandørertilMærskskalindgåitheThirdPartyCodeofConduct,somerenlangrække kravtilsikkerhed,antifkorruption,miljøogmenneskerettighederisær. 19 Mærskharenstærk holdningtil,atderesleverandøreropfylderdissekrav.påtrodsafatdisseskaloverholdes, harleverandørernestormagt.deskalleverematerialertilmærsksproduktionogkanderfor holdemærskistampe,hvisdeikkegørdet. MEDARBEJDERE:$ Iallevirksomhederermedarbejdereenvigtiginteressent.Deskalpassesordentligt,såder kommeretgodtstykkearbejdeudafdem.deharstorindflydelsepåorganisationen. KUNDER: Kunderneerencentralinteressent,dadeeressentiellefor,atenvirksomhedkaneksistere. Kundernekræver,atMærskleverertiltidenogharengodservice.Samtidigerdeflesteaf Mærskskunderandrevirksomheder,altsåbusinessFtoFbusiness.Virksomhedernekræverofte højinformation,ogmærskbliverderfornødttilathaveenstoråbenhedoverfordisse. $ INTERNATIONALE MYNDIGHEDER:$ DaMærskleverervareriheleverden,skaldekunnesamarbejdemedmangeforskellige 19 group/sustainability/~/media/8f6bf3a65a13482aa b5e024e.ashx 12

13 myndigheder.nårmanforeksempelsejlerindiamerikanskehavne,skalmanopretteen organisationilandetsamtbyggeskibeneiusa. 20 MEDIERNE: Medierneerenandencentralinteressent,dadårligomtalekanødelæggeMærsksimage.Det kanværemedtilatændrepåvirksomheden,damærskernødttilattagestillingtildet, medierneskriver.detskalentenkunneforsvaresellerændresfravirksomhedensside. Medierneerbindeleddetmellemvirksomhedenogbefolkningen,hvilketgiverdemenstor magt. INTERESSEORGANISATIONER: InteressseorganisationerharikkeendirektemagthosMærsk,menhvisdegårgennem mediernehardestørrechanceforatpåvirkevirksomheden.degåropi,atvirksomheder genereltharetmiljøansvar,ogatderblivertagetforbeholdforluftforureningogco2f udledning. 2.5 ANALYSE AF KRITISKE ISSUES SomendelafMærsksnyestrategiomåbenkommunikationerdetnødvendigtatkiggeindadi virksomheden.mærskeretsuccesfuldtinternationaltselskab,somharafdelingerog samarbejdspartnereoverheleverden.detstillerstorekravtilderescorporatesocial responsibility(csr). I2009udkommerenbæredygtighedsrapportforførstegangikølvandetafMærsksnye strategi. 21 Rapportenomhandlerblandtandetetik,miljøogmedarbejdernesforhold.Dengår ogsåidybdenmeddedårligesåvelsomgodeforhold,hvilketbetyder,atmærskskalvære paratetilkritik

14 Socialt$ansvar:$Interntmådesepålønniveau,overarbejde,sikkerhedogandregenerelle arbejdsforhold.mærskhartidligerehaftendelbrudpåreglerneomkringpassende arbejdsforhold. 22 Setilysetafdetogmeddennyestrategiskaldeværeyderstopmærksomme pådetteområde. Stor$udleder$af$CO2:$MærskskibeudlederhvertårligesåmegetCO2somheleDanmark tilsammen. 23 Sålængetankeneerfyldtopmedolie,skalMærskværeklarpåatfåstorkritik framiljøorganisationer. Lobbyisme:Mærskbevægersigigennemmangefarvandeogharafdelingerihele130lande. Deharderforaltidinteressei,atderidisselandeikkebliverændretellergennemførtlove, dererimodderesinteresser.mærskharidenforbindelseenbredgruppelobbyister,somtil tidertagerstørrehøjdeformærsksmuligeøkonomiskegevinstellertabfremfor,hvadderer etiskkorrekt. 24 DetkanskabestordebatogkritikafMærsk. $ Staten$og$regeringen$forgylder$Mærsk:$MærskerenafDanmarksstoltheder. Virksomhedenbidragertildetdanskesamfundbådeøkonomiskogkultureltmedblandt andetoperahuset.meniforbindelsemedolieaftaleri2003komdetdogfrem,atdaværende økonomifogerhvervsministerbendtbendtsenhavdeindgåetenaftalemedmærsk,somkom tilatkostestatendyrt. 25 DaMærskerenaflandetsstørstevirksomheder,sombidrager klækkeligttildendanskebnp,kommerdetiltidertilatkørepåfrihjulhospolitikerne.også herskalmærskværeklarpå,atmeningsdannerekanprotesterereimoddem

15 3. LEDELSESSTIL OG KULTUR LEDELSESSTIL Detervigtigtienvirksomhed,atkulturenerkendtogskinnerigennemvirksomhedens kommunikation.tidligereharmærsksimageiomverdenenværetmegetprofessioneltog lukket,hvilketstemteoverensmedderesidentitetinterntsamtderesprofil.detlukkedeog lidtstivebilledeafmærskholdtevedialledeleafkommunikationstrekanten. MeddennyestrategiforsøgerMærskatprofileresigsomenåbenogmeremoderne virksomhed.menforatdetskalhavetroværdighedogindvirkningpåimageterdetvigtigt,at dereroverensstemmelsemellemprofilenogidentitet.derforerdetessentielt,atderer sammenhængmellemdeneksterneoginterneåbenhedogmoderniseringogatkulturen herunderogsåfølgermed. LEDELSESSTIL OG KULTUR IfølgeEdgarSheinskabesdegrundlæggendeantagelserivirksomhedenafgrundlæggerenide begyndendeår.kulturenimærskstammertilbagefravirksomhedensbegyndelsei1904oger skabtafarnoldpetermøller.senereharjenssøderbergvidereførtsammeværdier.mærsks kulturvarkendetegnetvedlangearbejdsdage,snorligeslipsogjakkesætsamtenloyalitettil virksomheden,sommansjældentsåandresteder.manstartedeopmedenlavlønog arbejdedesigopihierarkietmedenforsikringom,atmanaldrigvillemistesitjob. 26 De grundlæggendeantagelservardermedlagtmedhårdtarbejdeogenleder,derfremsatteklare reglerogretningslinjer.magtenvarcentraliserethoslederne,ogdeansattehavdeikkemeget atskullehavesagt.kommunikationenvaraltsåtopfdownogmegetformel. 27 DaNilsSmedegaardAndersenkommertili2007,harMærskinderligtbehovforændringer isærideninterneogeksternekommunikation.dererbehovforatfølgemedtidenogbryde vækfradentidligeremegettraditionelletænkningomkringkultur,strukturog EdgarSheiniKommunikation*skaber*din*organisation,s.74 15

16 kommunikation.foratændresådybtliggendeværdierogstrukturerienvirksomhederdet altafgørendemedenudskiftningaflederenogansættelseafenudefra,dakulturener indlemrethosdeansatte.ellersrisikererman,atdesammeproblemerogdenugunstige kulturblivergentaget. Mærskvokserefterflereopkøbgennem90 erneogstartenaf00 erne.detgørvirksomheden uoverskuelig,fordidererproblemermedatintegreredemangeforskelligeforretninger underét.forvirringengør,atmedarbejderneikkelængerefølerdensammetilknytningtil Mærsk,ogloyalitetentilvirksomhedenbliversvækket.I2007erderbehovforennyleder, derkanskabesammenholdivirksomheden,menogsåoptimereprocesserneinterntog moderniserevirksomhedensimageeksternt.smedegaardbliverløsningen. 28 SomlederharSmedegaardhaftstorfokuspåsineansattestrivselogmotivationideres arbejde.iforholdtilmcgregorsxyfteorikommerhanderformedetyfmenneskesyn.hanhar somledertillidtilsineansatteogmener,atdeblivermotiveretafansvar,udfordringerog kreativeopgaver. 29 Dennetillidtilmedarbejdernebetyderogså,atmagtenbliverdecentraliseret,ogenstordelaf ansvaretblivergivetvideretilmellemlederneideforskelligedivisioner. 30 Itaktmedatbåde medarbejderneogmellemledernefårmereansvarbliverdetnødvendigtmedenmereåben kommunikation,somikkelængerekungårtopfdown. TidligereharMærskbåretprægafdetrationelleperspektivmedformelstruktur, centraliseretmagt,styringafmedarbejderenogoptimeringafarbejdsprocessermedlønsom motivationsfaktor. Idagharvirksomhedsperspektivetændretsighenimoddetnaturligeperspektivmedfokus påmotivationogadfærdsamtdetåbneperspektiv,hvorvirksomhedenihøjeregradhar fokuspåattilpassesigsineomgivelser,hvilketernødvendigtsominternationalvirksomhedi DouglasMcGregoriLedelse*og*oraganisation,s IndeframedAndersAgger 16

17 englobalverdenikonstantforandring. 31 Hvilketogsåhængersammenmeddennyestrategi omåbenhed. KULTUR I FORHOLD TIL NY STRATEGI IdaglignerMærskilangthøjeregraddeandrevirksomhederibranchen.Tidligerekunne manseartefakter,sompåvistedenformelleogtraditionellekultursåsomkriterierneom jakkesætogslips,strengearbejdstiderogansættelseafdanskemændpådeledendestillinger fremforkvinderogudlændinge.idagerkriterierneforpåklædningændret,ogderer samtidigsketenombygningafkontorer.somansatimærskmåmangernemødepåarbejde medenfarvetskjorte,ogslipseterikkelængereetkrav.manharmulighedforatfåbarns førstesygedag,ogmændenekansågartagebarsel.nubliverarbejdsindsatsenikkelængere måltpå,hvorlangensarbejdsdager,menpåpræstationen.samtidigbliverdeledendeposter ihøjeregradendtidligeretildeltkvinderogudlændinge. 32 Menidenvirkeligeverdenkanmanstillespørgsmålstegnved,omkulturenivirksomheden hartagetheltafstandfradetgamleværdisætogdegrundlæggendeantagelser.ikkealle afdelingerafdenstorevirksomhedhartagetforandringernetilsig.dersesendnuikkejeans ogfarvedeskjorter,snakkenerfortsatoftemegetformelogdeterstadigikkeheltaccepteret athaveforholdpåtværsafarbejdsgangene. 33 Samtidighardeogsåbibeholdtenafdeoprindeligeværdierfradentidligerekulturiformaf, atmanagerersomensamletenhedfenfamiliefinterntivirksomheden. Påtrodsafdeterforandringernetilenmereuformelle,åbneogmodernekulturpåMærsks arbejdspladsermedtilatunderstøttedennyestrategiommereåbenhed. Dererhermedensammenhængmellemidentitetenogdenåbneprofildeforsøgeratskabe vedblandtandetatåbneoppådesocialemediersamtoffentliggøreetetiskregnskab,som 31 PerspektiveriStrategisk*kommunikation*for*praktikere*s IndeframedAndersAgger 17

18 indeholderenbæredygtighedsrapport. 34 Detkansamletsetværemedtilatændrederes image. 4. SOCIALE MEDIER TidligereharMærskværetkendtfordereslukkedeimageogtraditionelle kommunikationsform,menmeddesocialemediererdersketetparadigmeskift,ogmærsk haråbnetsigoprentkommunikativt.mærskerenafdevirksomheder,deridagbetragtes somsærligtgodetilatformidlederesforholdgodesomdårlige,ogdeharfleregange modtagetcsrfprisenpåbaggrundafdette. 35 Denalsidigeåbenhedharhjulpettilatudviske MærskstidligereimageogharsamtidigværetmedtilatstyrkeMærskstillidogtroværdighed udadtilblandtandetvedatskabetryghedoverforkunderoginteressenter.denmassivebrug afsocialemediersommærskharbenyttetsigafsiden2011harspilletenstorrolleiatudleve deresmålomatblivemereåbenbådeeksterntoginternt. Mærskeretafdefågodeeksemplerpåfirmaer,derharhaftsuccesmedB2BFkommunikation pådesocialemedier.mærskønskede,atstrategienfordesocialemedierskullehjælpe virksomhedenmedøgetindsigtimarkedet,brandingsamtstyrketmedarbejdertilfredshed. Hovedformåletmedkommunikationenhardogværetatkommetætterepådereskunder. 36 SocialemediergørdetnetopmuligtforB2Bvirksomhederatudnyttederespotentialetilat brugerelationerstrategisk. Enafdestørstefordelevedbrugenafsocialemedierermulighedenforatdifferentiere markedsføringendirektemodmålgruppenspræferencerpådetenkeltemedie.determuligt

19 atudskiftedetraditionellekommunikativetiltagmedtovejskommunikationogderigennem opnåenbredereogmereindsigtsfuldforståelseforbådekunderogmedarbejdere. Mærsksmarketingafdelingpræsenteredei2011denforretningsbaseredecase,derførtetil brugenafdesocialemedierimærskgroup.pådettidspunkthavdemærsk75fanspå FacebookFettalderidagerover1million.Antalletaf følgere erdogikkeimærsks interessefelt,menderimoddemulighedersomdensocialeplatformstillertilrådighed. Enafgrundpillerneibeslutningenomatgåindpådesocialemedierlåi,atkoncernenblev opfattetsomkonservativafdeungetalenter,manønskedeatrekruttere. 37 Sammenlignetmed traditionellekanalerkansocialemediertilbydebillige,fleksibleogpræcise rekrutteringskampagner,somermålrettetdestrategiskemarkeder.isammenhængmed troværdighedenianbefalinger,udnyttermærskpotentialetideresmedarbejdernetværk online,nårderekrutterer.ligeledesersocialemedierenoplagtplatformtilatvise,hvordan deteratværemedarbejderhosmærsk. Mærskståroverforudfordringeniforholdtilatsikre,atderleveresrelevantcontentpåde10 forskelligesocialeplatforme,somdebenytter.derforharmærsklinevalgtatkortlægge platformene,deertilstedepåiforholdtil,hvor corporate deersamthvilkeplatforme,der henvendersigtilhenholdsvis fans,kunder,medarbejdereogbranchefolk.hervedbliverdet nemmereattilpasseindholdettilmålgruppen

20 38 EnstordelafmålgruppenforMærsksinteraktionpådesocialemediererderes medarbejdere.hererstatterværktøjersomchatterogdemangebilledrigenyhedsplatforme deninternevidensdelingogkommunikationivirksomheden.enmetodederharvistsigat kunneøgeproduktivitetenmed20f25procent,dabesværligvidensdelinggennemefmailog møderundgåes. FokuserermanpåFacebook,rammerdensocialeplatformenrækkeafMærskssegmenter indenfordenbredemålgruppe.enstordelafmodtagernebestårafdeansatteogmulige ansatte.derudoverbestår følgerne afngo er,konkurrenter,leverandørerogenlangrække shippingentusiaster.enundersøgelsefra2013viste,at15f20procentaf følgerne udgøresaf Mærskskunder. 39 Dervedopstårmulighedenforathjælpevirksomhedenssalgscyklus gennemsocialemediervedhjælpafenstørrekundeforståelse,onlinekundeserviceog interaktion,derisidsteendeøgerkundebasen.påtrodsafsalgselementetbenyttermærsk social_media 20

21 stortsetikkefacebooktilmarketingskampagner,dagrundreglenforderesfacebooker,at denskalbenyttestilkommunikation. MærskLinesLinkedInprofilermereB2Bfokuseretogforegårikommunikationensomet professioneltforumforeksperter,kunderogmedarbejdere.mærskbenytterlinkedin profilensometdiskussionsforum,hvoreksperterindenforshippinginviterestilatdiskutere trends,innovationogdiverseproblemstillingerindenforforindustrien. 40 Diskussionersom Mærskbenyttertilatinfluerevirksomhedensstrategiskebelsutninger. TwittererligeledesB2Brelateretoghenvendersigtilenmålgruppeafjournalisterog branchefolkvedatfungeresomennyhedsportalafmereseriøsartendforeksempel Facebook.Udoveratfigureresompresseforum,tweeteretofficieltognøjeudvalgtpanelaf MærskLineFtweetersfrakontoen.Derigennemøgestransparensen,ogmedarbejdernes ekspertisekommerispil. 41 Google+Hangoutbenyttesoverforpressen,hvormedietbrugestilatafholdemindre presseeventsblandtandetiforbindelsemedbriefingsoglaunchafnyeinitiativer. 42 Instagram,somerderesbilledligeplatform,erblevetrostogfremhævetafmangeeksperter. HernyderMærskFbrandetgodtaf,atbrandetersåvisuelttilgængeligtverdenover. NårMærskinteragererpådesocialemedier,erdetvigtigt,atdeopfylderkravetomat svareindenforenrimeligtidsrammeogindgåidialogmedmodtagerne.derforskalderhele tidenværeansattetilatsvare,hvilketkræverekstraressourcerframærsksside.samtidiger detvigtigtatbibeholdederessourcer,derbenyttestilatholdedemereforældedekanaler opdaterede.mankanikkeforvente,atallemærsksinteressentererpådesocialemedier,

22 hvorformanstadigskalbrugetidpåandrekommunikationskanalertildemeretraditionel orienteredeinteressenter. Enandenudfordringkanværedensåkaldte shitstorm,somkanopståpådesocialemedier påbaggrundafutilfredsekunder.negativomtalespredeshurtigt,ogselvom kommunikationsafdelingenkanstyrederesegetoutputpådesocialemedier,kandeikke kontrollere,hvadderkommerindogdetkanhavenegativekonsekvenserformærsksimage. 5. KONKLUSION DennyeåbenhedsstrategisomblevimplementeretafNilsSmedegaardAnderseniløbetaf 2008haridengradbåretfrugt.Kommunikationenbådeeksterntoginterntharændretsig markantiforholdtildesocialemediersamtvirksomhedenskultur,hvilketharværetmedtil atsikremærsksfortsattekonkurrencedygtighedishippingbranchen. 22

23 6. LITTERATURLISTE BØGER Titel: Forfatter: Årstal: Forlag: Udgave: Strategiskkommunikationforpraktikere KjærHansen,JensOtto Jørgensen,HanneBirgitte 2015 ForlagetAjour 2.udgave Kommunikationskaberdinorganisation Hansen,Heidi 2014 HansReitzelsforlag 2.udgave Kommunikationsteori engrundbog Helder,Jørn Bredenlöw,Torbjörn LautrupNørgaard,Jens 2009 HansReitzelsforlag 1.udgave HJEMMESIDER mellemfmiljoestyrelsenfogfdanmarksfrederiforening/ Svendborg_03_09.pdf ttp:// group/sustainability/~/media/8f6bf3a65a13482aa b5e024e.ashx fagligefrettighederfhosfmaersk 23

24 engagementfscore _of_social_media example engagementfscore example FILM IndeframedAndersAgger (4:8) 24

TVÆRFAGLIG WORKSHOP KOMMUNIKATION 1 & ORGANISATION F15 1. SEMESTER

TVÆRFAGLIG WORKSHOP KOMMUNIKATION 1 & ORGANISATION F15 1. SEMESTER GRUPPE 9 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. INTERNE OG EKSTERNE FAKTORER 4 2. 1 PESTEL ANALYSE ( ALLE ) 4 2. 2 SWOT ANALYSE ( ALLE ) 6 2. 3 TOWS ANALYSE ( ALLE ) 9 2. 4 INTERESSENT ANALYSE ( SOFIE

Læs mere

Medier og samfund. Klaus Bruhn Jensen. en introduktion. Klaus Bruhn Jensen medier og samfund en introduktion. www.forlagetsl.dk

Medier og samfund. Klaus Bruhn Jensen. en introduktion. Klaus Bruhn Jensen medier og samfund en introduktion. www.forlagetsl.dk opfattes medierne som en direkte årsag til, at et udvikler sig på det gensidige afhængighedsforhold mellem og medier. er professor ved Københavns Universitet og forfatter forlaget slitteratur opfattes

Læs mere

Danske Bank Opgaven. Amalie Dreyer Didde Holm Sørensen Louise Hove Sørensen Nikoline Løvgren Pernille Cedbak

Danske Bank Opgaven. Amalie Dreyer Didde Holm Sørensen Louise Hove Sørensen Nikoline Løvgren Pernille Cedbak Danske Bank Opgaven Amalie Dreyer Didde Holm Sørensen Louise Hove Sørensen Nikoline Løvgren Pernille Cedbak 1 Indholdsfortegnelse 1 SWOT- OG TOWS ANALYSE AF DANSKE BANK... 3 STYRKER:... 3 SVAGHEDER:...

Læs mere

Workshop(i(Kommunikation(og( organisationsteori( Åbenhed(fulgte(med(ny(direktør!

Workshop(i(Kommunikation(og( organisationsteori( Åbenhed(fulgte(med(ny(direktør! Thilde(Høybye( Workshop(i(Kommunikation(og( organisationsteori( Åbenhed(fulgte(med(ny(direktør Gruppe(6.(Ditte=Marie,(Sara(W,(Caroline,(Maria(og(Thilde( DMJX Indholdsfortegnelse 1.Indledning(Thilde,Ditte8Marie)...3

Læs mere

AT ARBEJDE MED KOMMUNIKATION

AT ARBEJDE MED KOMMUNIKATION Indhold Forord.................................... 13 Del 1 AT ARBEJDE MED KOMMUNIKATION 1.1 Rådgiver, håndværker og alt-mulig-m/k............. 17 Del 2 TRIN FOR TRIN PRAKTISK KOMMUNIKATION 2.1 Strategisk

Læs mere

Velkommen til. Projektstyring

Velkommen til. Projektstyring Velkommen til Dag 2 på Akademifaget Projektstyring m/u PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Projektfaser Ide / behov Analyse Planlægning

Læs mere

3. Mærsk Line på de sociale medier... 14 Mange platforme - mange budskaber... 15 Målgruppe for sociale medier... 16. Litteraturliste...

3. Mærsk Line på de sociale medier... 14 Mange platforme - mange budskaber... 15 Målgruppe for sociale medier... 16. Litteraturliste... Indholdsfortegnelse 1. Interne og eksterne faktorer, der omkring 2008 spillede ind på A.P. Møller Mærsks strategi om øget åbenhed i sin kommunikation... 3 PESTEL... 5 SWOT- analyse... 6 TOWS- analyse...

Læs mere

FAKTABLAD / Report detail form

FAKTABLAD / Report detail form PatrickIngvardsen,DanielStrandeBørling,ChristianStenholt Øelund&JohnShinTruong Dansklinje3.Semester FAKTABLAD / Report detail form KEA Københavns Erhvervsakademi PBA - Business Economics and IT Eksamensprojekt

Læs mere

STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER. Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB. HouseSitter.dk

STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER. Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB. HouseSitter.dk STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB HouseSitter.dk housesitter.dk Nyt koncept i Danmark Service virksomhed To servicemodeller Opstart nord

Læs mere

Helosan og Kræftens Bekæmpelse

Helosan og Kræftens Bekæmpelse 1 Indledning Corporate Social Responsibility - CSR er en form for corporate selvregulering integreret i en forretningsmodel. CSR politik fungerer som et indbygget, selvregulerende mekanisme, hvorved skærme

Læs mere

Etisk leverandørstyring

Etisk leverandørstyring Etisk leverandørstyring - Håndværksrådet er din rådgiver Rice a/s har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Håndværksrådets CSR-konsulenter, hvor vi har fået professionel assistance til at videreudvikle

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

Kommunikation i Danmarks største virksomhed

Kommunikation i Danmarks største virksomhed Kommunikation i Danmarks største virksomhed Afsluttende tværfaglig workshop : Eva Lai Kromann Kristensen, Ida Maria Westermann, Laura Kesby, John Shin Hansen, Nicolaj Hougaard og Sarah Terkelsen Indholdfortegnelse

Læs mere

Novozymes anvendelse af GRI-indikatorer

Novozymes anvendelse af GRI-indikatorer Novozymes anvendelse af GRI-indikatorer Novozymes GRI-indikatorer Novozymes anvendelse af GRI-indikatorer Rapporteringsprincipperne i Sustainability Reporting Guidelines, Global Reporting Initiative, 2002

Læs mere

De største kommunikationsudfordringer

De største kommunikationsudfordringer De største kommunikationsudfordringer i 2013 01 INDHOLD intro...03 1. Organisationernes kommunikationskompetencer...04 2. organisationernes vigtigste kommunikationsudfordringer...06 3. Uoverensstemmelse

Læs mere

CSR - politik Danmarks Skibskredit

CSR - politik Danmarks Skibskredit CSR - politik Danmarks Skibskredit Indholdsfortegnelse Formål 3 Lovregulering 3 Målsætning 3 Fokusområder 4 Ansvar for CSR 5 Rapportering 5 2 Formål Corporate Social Responsibility (CSR) politikken har

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Næstved Varmeværk A.m.b.A. Marts 2010

Stillings- og personprofil. Direktør. Næstved Varmeværk A.m.b.A. Marts 2010 Stillings- og personprofil Direktør Næstved Varmeværk A.m.b.A. Marts 2010 Opdragsgiver Bestyrelsen, Næstved Varmeværk A.m.b.A. Adresse Åderupvej 22-24 4700 Næstved Telefon: 55725665 www.naestved-varme.dk

Læs mere

BILAG 1, Side 1 af 4

BILAG 1, Side 1 af 4 BILAG 1, Side 1 af 4 BILAG 1, Side 2 af 4 BILAG 1, Side 3 af 4 BILAG 1, Side 4 af 4 BILAG 2 Model: Informationsarbejdets platform og planlægningsramme. Kilde: Sepstrup, Preben: Tilrettelæggelse af information,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2016/17 Institution Uddannelsescenter Holstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Ringsted (Erhvervsforums) CSR Konference hos A/S Bevola, Sleipnersvej 22, Ringsted. 21. november 2012 Introduktion: CSR

Læs mere

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Indholdsfortegnelse Om forfatterne 10 Forord 11 1. Hvad er en vindervirksomhed? 15 1.1. Corporate governance: Tilfør ressourcer til strategi 18

Læs mere

Erhvervsservice Vækst og udvikling

Erhvervsservice Vækst og udvikling Erhvervsservice Vækst og udvikling Hvem er jeg? Erhvervskonsulent Danske Fysioterapeuter Uddannet Cand. Merc. 22 år selvstændig ledelses- og erhvervskonsulent Primære arbejdsopgaver i dag: Rådgivning af

Læs mere

Tværfaglig opgave i fagene Kommunikation og Organisationsteori

Tværfaglig opgave i fagene Kommunikation og Organisationsteori Mærsk har vind i sejlene Tværfaglig opgave i fagene Kommunikation og Organisationsteori Udarbejdet af gruppe 9: Daniel Grønne Jensen, Thit Schioldan Lund, Maria Kjærsgaard, Jacob Jensen og Helene Husted

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Samfundsfag C skoleåret 2008-2009 Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsescenter

Læs mere

****** (fire ud af seks stjerner) Glem janteloven og nej- sigerne

****** (fire ud af seks stjerner) Glem janteloven og nej- sigerne Glem janteloven og nej- sigerne Frugtbare partnerskaber mellem offentlige institutioner og private virksomheder kan skabe innovative forandringer og nye produkter, som kan eksporteres, påstår ny spændende

Læs mere

Ny kultur i Danske Bank

Ny kultur i Danske Bank Ny kultur i Danske Bank Tværfaglig opgave i fagene Kommunikation 1 og Organisationsteori Forår 2014 1. Semester Gruppe 6 Anitta Petersen, Jonas Klestrup, Julie Hellum, Benjamin Faurholt-Andersen & Louise

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Teknisk Gymnasium Sønderjylland EUC SYD, Haderslev

Læs mere

Ny leder - nyt fokus. Tværfaglig opgave i kommunikation og organisationsteori

Ny leder - nyt fokus. Tværfaglig opgave i kommunikation og organisationsteori Ny leder - nyt fokus Tværfaglig opgave i kommunikation og organisationsteori John Sihn Hansen, Nicolaj Hougaard, Laura Kesby, Ida Maria Westermann, Sarah Terkelsen og Eva Kristensen INDLEDNING 2 SWOT OG

Læs mere

df 1 df 2 df 3 df 4 Fundraising - Fundraising er ikke omkring penge men om relationer der med en passioneret inspiration ønsker at gøre en forskel. Målet må aldrig være penge, de er blot midler til at

Læs mere

STRATEGI. i vindervirksomheder. Jørgen Lægaard Mikael Vest BESTSELLER BESTSELLER SOLGT I MERE END EKSEMPLARER NY REVIDERET UDGAVE

STRATEGI. i vindervirksomheder. Jørgen Lægaard Mikael Vest BESTSELLER BESTSELLER SOLGT I MERE END EKSEMPLARER NY REVIDERET UDGAVE Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder LÆSEPRØVE BESTSELLER BESTSELLER SOLGT I MERE END 25.000 EKSEMPLARER NY REVIDERET UDGAVE SOLGT I MERE END 25.000 EKSEMPLARER NY REVIDERET UDGAVE

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 09/10 (fortsætter

Læs mere

Interview med professor Birgitte Tufte: Undervisning med tv i en digital kultur

Interview med professor Birgitte Tufte: Undervisning med tv i en digital kultur Interview med professor Birgitte Tufte: Undervisning med tv i en digital kultur Birgitte Tufte er professor, dr. Pæd. ved CBS i København. Hun er bl.a. kendt for at stå bag den meget brugte Zigzag-model

Læs mere

Velkommen til workshoppen Innovation, ledelse og organisationsudvikling. SDU s erhvervskonference 3. juni 2014

Velkommen til workshoppen Innovation, ledelse og organisationsudvikling. SDU s erhvervskonference 3. juni 2014 Velkommen til workshoppen Innovation, ledelse og organisationsudvikling SDU s erhvervskonference 3. juni 2014 1 Hvem er vi? Fra universitetet/trilo: - Flemming Smedegaard, lektor, studieleder for International

Læs mere

Ny leder. - de første 100 dage. Anders Amstrup. Taler. Erhvervspsykolog, Cand.psych., HD-A. Anders Amstrup

Ny leder. - de første 100 dage. Anders Amstrup. Taler. Erhvervspsykolog, Cand.psych., HD-A. Anders Amstrup Ny leder - de første 100 dage Taler Erhvervspsykolog, Cand.psych., HD-A 1 15 års reel ledererfaring Hvem er Jeg? Ledertræner siden 2009 Erhvervspsykolog 2 I dag ser vi på de første 100 dage Fokus er på:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2013 Forår 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Erhvervsøkonomi

Læs mere

Lærervejledningen til Møde om industriens fremtid

Lærervejledningen til Møde om industriens fremtid 9. Klasse Tidsforbrug: En lektion til introduktion og film. To lektioner til for beredelse af mødet (alt efter niveau i klassen). En til to lektioner til mødet. Lærervejledningen til Møde om industriens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin december 2014 Institution VUC Horsens Uddannelse Hfe Fag og niveau Samfundsfag C Lærer Hold Flemming Gräs sfc4e Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Forløb 1 Forløb

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 TEC. Skolerapport. Svarprocent: 85% (581/683)

Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 TEC. Skolerapport. Svarprocent: 85% (581/683) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 TEC Svarprocent: 85% (581/683) Skolerapport Model ENNOVA ENGAGEMENT MODEL Drivkræfter Engagement Overordnet ledelse Nærmeste leder Samarbejde Tilfredshed Arbejdsglæde

Læs mere

Informationsformidling om dansk akvakultur

Informationsformidling om dansk akvakultur om dansk akvakultur Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2012-2 Rapport for projekt informationsformidling om dansk akvakultur DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 05/06 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk Gymnasium Silkeborg HTX Samfundsfag

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationskanaler 2. Hjemmesider 3. Re-design af sanistaal.com 4. Reklamer 8. Sociale medier 14. Pressemeddelelser 15

Kommunikation. Kommunikationskanaler 2. Hjemmesider 3. Re-design af sanistaal.com 4. Reklamer 8. Sociale medier 14. Pressemeddelelser 15 Kommunikation Kommunikationskanaler 2 Hjemmesider 3 Re-design af sanistaal.com 4 Oms 3,9b Reklamer 8 Sociale medier 14 Pressemeddelelser 15 Personalebladet 17 Intranet 18 Årsberetning og CSR 19 1 Kommunikationskanaler

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/11 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Bestyrelsen og kommunikation

Bestyrelsen og kommunikation Bestyrelsen og kommunikation Med særligt fokus på krisesituationer Steffen Lüders, 2. Maj 2014 Mannov er en af Danmarks største og mest specialiserede kommunikationsbureauer. Vi rummer både generalister,

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7.

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7. Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7 Indledning: Dansk sejlunion er den nationale organisation for kap og fritidssejlads

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag B Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

MÆRSK. Afsluttende tværfaglig workshop Organisationsteori og kommunikation. Afleveret. Undervisere: d. 12. 12. 2014.

MÆRSK. Afsluttende tværfaglig workshop Organisationsteori og kommunikation. Afleveret. Undervisere: d. 12. 12. 2014. 1 2 3 MÆRSK Afsluttende tværfaglig workshop Organisationsteori og kommunikation Afleveret Undervisere: af Lola Schou Tofft Caja Kathrine Berg Kjærgaard d. 12. 12. 2014 Martin Duus Emma Martiny Mads Nedergaard

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt Miljøvurdering Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt miljøvurdering I FORCE Technologys afdeling for Anvendt Miljøvurdering arbejder vi med en bred

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel vejledning til den større

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Erhvervsøkonomi

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Afsætningsøkonomi niveau B. Periode

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Afsætningsøkonomi niveau B. Periode Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Her anføres den periode, som studieplanen er gældende for. Dette kan både være en halvårlig periode og en helårlig

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samfundsfag

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM FORMÅL MED DAGENS PROGRAM Give en smagsprøve på CSR Vise hvordan CSR og business kan gå hånd i hånd Give inspiration til at arbejde videre med med CSR 1 Aarhus School of Business Aarhus University ONS

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

HK erens nye roller i projektarbejdet

HK erens nye roller i projektarbejdet i projektarbejdet På denne uddannelse er der fokus på, hvordan du som projektmedarbejder kan udvikle dig til både at løse opgaverne mere effektivt og samtidig få bedre kendskab til dine stærke og svage

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014, skoleåret 2013/2014 Institution VBC Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010/11 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, STX 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Virksomhed og forretningsplan Dato: 11-11-2013 12:36

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Virksomhed og forretningsplan Dato: 11-11-2013 12:36 1 af 5 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer HTX Gastro-science HTX Samfundsfag C Rune Veigert Hold

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

Virksomheden og samfundet. Økonomiske informationer om virksomheden. Økonomisk analyse af virksomheden. Virksomhedens strategi

Virksomheden og samfundet. Økonomiske informationer om virksomheden. Økonomisk analyse af virksomheden. Virksomhedens strategi Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viden Djurs HHX Samfundsfag C Ulrik Brøgger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2016. Uddannelse.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2016. Uddannelse. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Erhvervsøkonomi C Michael Fallesen

Læs mere

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise?

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Krisekommunikation kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Bettina Køhlert, partner og kommunikationsrådgiver, Bottomline Communications A/S DIRF arrangement /11. februar 2010 En krise under opsejling.

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsescenter Holstebro EUX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Uddannelsescenter Holstebro HHX Fag og niveau Samfundsfag niveau C. Lærer(e)

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2014. FIG s Udviklingsplan. John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk

Repræsentantskabsmøde 2014. FIG s Udviklingsplan. John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk Repræsentantskabsmøde 2014 FIG s Udviklingsplan John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk 7. april 2014 FIG s rolle Vores opgaver er under forandring (fra) Foreningernes tillidsrepræsentant Administration

Læs mere

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø. Interessenthåndtering. [Skriv projektets navn] [Skriv dato]

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø. Interessenthåndtering. [Skriv projektets navn] [Skriv dato] AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Interessenthåndtering [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold INTRODUKTION TIL INTERESSENTHÅNDTERING... 2 1 STAMDATA... 4 2 INTERESSENTANALYSE...

Læs mere

Brugerkontekstuelle analyser

Brugerkontekstuelle analyser Brugerkontekstuelle analyser SMP Analyse og Model Da vi skal udvikle en app, forudsætter det at vi fastlægger vores konsumentenheder til at skulle have en Smartphone. Derudover er appen rettet mod en bestemt

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

INTERESSENTHÅNDTERING

INTERESSENTHÅNDTERING AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Introduktion til interessenthåndtering... 2 2.1 Udarbejdelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010/11 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Samfundsfag

Læs mere

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August juni 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A

Læs mere

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet I 10.000 år der været et ret stabilt klima på Jorden. Drivhuseffekten har været afgørende for det stabile klima, og den afgøres af mængden af kuldioxid

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 - juni 2017 Institution HandelsGymnasiet i Svendborg (Svendborg Erhvervsskole). Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation Forandringskommunikation Sådan påvirker du holdninger og adfærd med din kommunikation Fagligt selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning den 20. marts 2013 Kort om mig Erhvervsforsker,

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Csr. Vores samfundsansvar

Csr. Vores samfundsansvar Csr Vores samfundsansvar Adm. direktør Jørgen Udby vi mener det Vestforsynings CSR-politik er ikke bare en skåltale. Derfor vil vi hvert år afgive en statusredegørelse for, hvordan vi har ageret i forhold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2012/2013 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Udarbejdelse og succesfuld implementering af strategi. Brobygning mellem teori og praksis. Mikael Vest, Vinderstrategi A/S 26.

Udarbejdelse og succesfuld implementering af strategi. Brobygning mellem teori og praksis. Mikael Vest, Vinderstrategi A/S 26. Udarbejdelse og succesfuld implementering af strategi. Brobygning mellem teori og praksis. Mikael Vest, Vinderstrategi A/S 26. oktober 2011 Agenda Hvad ved vi om strategi? Hvad er strategi? Hvordan skabes

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

SUSTAINGRAPH projektet vil udvikle information og værktøjer, som jeres virksomhed kan anvende uden omkostninger:

SUSTAINGRAPH projektet vil udvikle information og værktøjer, som jeres virksomhed kan anvende uden omkostninger: SUSTAINGRAPH PROJECT Kære NAVN Vi beder jer om at bidrage til et europæisk projekt, der fokuserer på europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer gennem deres produktlivscyklus,

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg Meritgivende eksamen i salg baseret på Nøglen til det gode salg Uddannelsesmatrix Webdag 1 + læse Webdag 2 + læse Webdag 3 + læse Webdag 4 + læse Kursusdag 1 Kursusdag 2 Kursusdag 3 Kursusdag 4 Eksamen

Læs mere

STRATEGISK PUBLIC RELATIONS Arbejde med organisationers omverdensrelationer. Anders Dybdal, Ekstern lektor, Roskilde Universitet

STRATEGISK PUBLIC RELATIONS Arbejde med organisationers omverdensrelationer. Anders Dybdal, Ekstern lektor, Roskilde Universitet STRATEGISK PUBLIC RELATIONS Arbejde med organisationers omverdensrelationer Undervisere Anders Dybdal Kommunikationsrådgiver i PR-bureauet Operate A/S Ekstern lektor i kommunikation på RUC Tidl. arbejdet

Læs mere