ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان"

Transkript

1 .۱ No. F-13-AAA-0000 ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان براساسرويكردتركيبيBSCوEFQM صنم پاسلارزاده عزت االله اصغري زاده حسين صفري اداره قراردادها و مناقصات توزيع نيروي برق هرمزگان بندرعباس ايران چكيده هر سيستمارزيابيعملكرددارايشاخصهاييبه منظورارزيابياستكهتوانايي ومناسب بودناينشاخصهادراثربخشيوكاراييمدل تا ثيرواهميت زياديدارد. در اين مقاله به منظوريافتن و استفاده از تركيب مناسبي از شاخص هايي كه به بهترين نحو معرف عملكرد سازمان باشند. محقق به دنبال به كارگيري سيستم اندازهگيري عملكردي است كه به وضوح گوياي كارايي و اثربخشي شركت توزيع نيروي برق هرمزگان در پياده سازي استراتژي هاي تعيين شده باشد. در اين راستا با مقايسه دو رويكرد BSC و EFQM متدولوژي را براي بكارگيري همزمان مديريت استراتژيك و مدل تعالي كيفيت اروپايي براي بكارگيري قابليت هاي محوري دو مدل اراي ه خواهيم نمود. بدين منظور 196 سوال مطرح شده است و با تحليل ا نها به نقاط قوت و زمينه هاي قابل بهبود شركت دست يافته ايم. و به منظور بهبودي نقاط ضعف به 23 پروژه بهبود پيشنهاد شده است. واژههاي كليدي ارزيابي عملكرد مدلBSC مدلEFQM مقدمه در حال حاضر به منظور حفظ و بهبود مزيت رقابتي سازمان ها اندازه گيري عملكرد در جهت كنترل و بهبود فرايندهاي كسب و كار به طور گسترده اي مورد استفاده قرار گرفته است. با اين حال مطالعات اخير نشان مي دهد كه اندازه گيري سنتي كه مبتني است بر سيستم هاي حسابداري مديريت نامناسب است al,03).(wongrassamee,et سازمانها براي اجراي موفق استراتژي هاي تدوين شده خود نيازمند مدلي از ارزيابي عملكرد هستند كه ا نها را قادر كند استراتژي هاي شركت را در مرحله تدوين و اجرا به هم نزديك و يكپارچه سازد و ا نها را مطمي ن سازد چشم انداز و استراتژي هاي شركت در سرتاسر سازمان جاري و قابل پياده شدن است در همين راستا سازمانهاي امروزي از معيارهاي سنتي سنجش عملكرد فراتر رفته و از سيستم هاي سنجش عملكرد انتظارات افزون تري دارند (ساولاني 1390 ).از سوي ديگر ظهور و بروز همه گير بحث كيفيت به عنوان اسلحه اي رقابتي از مباحث روز و پر طرفدار در نزد علماي مديريت مي باشد. از اين رو ردپاي اين مباحث در مدل هاي سنجش عملكرد نظير كارت امتيازي متوازن و مدل هاي سرا مدي سازماني از جمله ) (EFQM به وضوح قابل مشاهده و رهگيري است (قاسمي 1387 ).جهاني شدن افزايش پويايي و پيچيدگي اقتصاد كنوني فراهم كننده زمينه اتخاذ مدل هاي يكپارچه مديريتي است( Rodriguez-Ruiz,08, Martin-Castilla ).از طرف ديگر اهميت و ويژگيهاي بنيادي بخش توزيع از يكسو حساسيتهاي اين بخش را در زنجيره صنعت برق بالا برده و از سوي ديگر تنوع عملياتي ا ن لزوم ارتقا سيستمهاي عملياتي ا ن را از جنبه هاي مختلف مديريتي نظامهاي برنامه ريزي نظامهاي عملياتي جنبه هاي اقتصادي فرهنگي و اجتماعي افزايش داده است(محمودي صفاي ي 234:1379 ).بر اين اساس در تحقيق حاضر سعي شده از تكنيك ها و ابزاري استفاده شود كه علاوه بر برخورداري از دقت كافي جهت تعيين موقعيت كنوني شركت توزيع نيروي برق هرمزگان توانايي ارتقاي اين موقعيت را نيز داشته باشد.

2 .۲.۲.۱.۲.۲ مساله تحقيق ادبيات تحقيق سازمانهاهزينه هايفراوانو زمانزياديراصرفتهيه تدوينواجراياستراتژيهاييمي كنندتابتوانندبه اهدافبلندمدتوچشم اندازهايسازماندستيابند بنابراين ا گاهيازاينكه عملكردسازمانتاچهحددرجهترسيدنبهايناهدافبودهوموقعيتسازماندر محيطپيچيدهوپويايامروزكجاستبرايمديرانوسازمانهااهميتفراوانيدارد. ارزيابيعملكرد ازمهمترينفرا يندهايراهبردياستكهضمنارتقايپاسخگويي ميزانتحققاهدافوبرنامه هايهرسازمانرامشخصميكند (حسنزاده و زارع 1388 ).با توجه به خصوصيات مطرح شده در اين پژوهش محقق به دنبال اجراي سيستم اندازهگيري عملكردي است كه به وضوح گوياي كارايي و اثربخشي شركت مربوطه در پياده سازي استراتژي هاي تعيين شده باشد و در با شناخت راهكارهاي بهبود منجر به دستيابي شركت به مزيت رقابتي شود. در واقع مساله اصلي در اين پژوهش ارزيابي عملكرد شركت توزيع برق هرمزگان با استفاده ازتركيب دو رويكرد نوين ارزيابي عملكرد يعني BSC به عنوان سيستم جامع استراتژيك سنجش عملكرد سازماني و EFQM به منظور سنجش درجه سرا مدي سازمان مي باشد. در اين مقايسه دو رويكرد كارت امتيازي متوازن و مدل تعالي سازماني بخش به نقد و بررسي مدل EFQM و BSC در برابر پنج سوال مطرح شده توسط اوتلي ي م پرداز مي كه عبارتند از: - 1 اهداف كليدي كه نقش محوري در موفقيت سازمان در ا ينده دارند كدامند و سازمان چگونه رسيدن خود به اين اهداف را ارزيابي مي كند - 2 سازمان چه برنامه ها و استراتژي هايي را اتخاذ نموده است و چه تصميماتي در مورد فعاليتهاي و فرا يندهاي لازم جهت پياده سازي موفق ا نها گرفته است و چگونه عملكرد اين فعاليتها را اندازه گيري و ارزيابي مي كند - 3 سازمان به چه سطحي از عملكرد جهت رسيدن به مناطق تعريف شده در دو سوال بالا نياز دارد و چگونه اهداف كمي عملكردي مناسب را براي ا نها تعيين و تنظيم مي كند - 4 در صورت رسيدن به اين اهداف عملكردي چه پاداشهايي براي مديران (و ساير كاركنان) در نظر گرفته شده است ) يا بالعكس ي ر صورت نرسيدن چه جريمه هايي در نظر گرفته شده است ) - 5 جريان اطلاعاتي ) حلقه هاي بازخور و پيش خور) كه سازمان را قادر به درس گرفتن از تجربياتش مي كند و باعث تطبيق رفتار سازمان در سايه اين تجريات مي گردند كدامند حال اين سوالات را در مورد خواهيم داد (ياوريان و ذگردي 1378 ). سوال اهداف استراتژي ها و برنامه ها تنظيم اهداف كمي ساختار پاداش دهي حلقه بازخور اطلاعات EFQM و كارت امتيازي متوازن پاسخ جدول 1 مقايسه بين كارت امتيازي متوازن و مدل تعالي سازماني مدل تعالي سازماني اهداف چندگانه كه بر پايه اصول بنا شده اند و در نه ناحيه TQM تمركز نموده اند. مستقيما بيان نشده ولي وزن هريك از معيارها و زيرمعيارها مي تواند به عنوان راهنما استفاده گردد. به طورخاص مشخص نشده است و مدير مي تواند با توجه به توقعات خود ا نها را تنظيم نمايد. به يك سيستم شناخت و پاداش دهي نياز دارد اما نمي توان راهنمايي خاصي را در مدل بيان كرد. چيزي ذكر نشده اما مدل به طور پيش فرض توسط ارزيابي اين اطلاعات را فراهم مي نمايد. كارت امتيازي متوازن اهداف چندگانه بر پايه استراتژي و تاكيد بر چهار منظر تخصيص سنجه هاي استراتژيك و استفاده از نقشه استراتژي جهت برقراري ارتباط بين هريك از اين سنجه هاي استراتژي در جايي بيان نشده است با توجه به ساختار منعطف و بدون منظر مدل اين امر از الزامات مدير سازمان است. مدل پيشنهاد مي كند كه سيستم پاداش دهي بايد در ارتباط با سنجه هاي استراتژيك باشد. منبع: al,03) (Wongrassamee,et شباهت هاي اين دو مدل براساس سوالات پنج گانه اوتي: هر دو داراي ساختار غير تجويزي هستند. نياز به فرا يند يادگيري دوحلقه اي دارد كه به مراتب از يادگيري تك حلقه اي سخت تر است. براي اجراي موفقيت ا ميز روش واضح و مشخصي وجود ندارد. ارتباط بين پاداش و سيستم هاي انگيزشي وجود دارد. تامين منافع ذينفعان. تفاوت هاي اين دو مدل براساس سوالات پنج گانه اوتي: پايه مدل تعالي اصول مديريت كيفيت فراگير است در حالي كه مدل كارت امتيازي متوازن برپايه استراتژي مورد انتظار سازمان بنا شده است. روش بازخور اطلاعات در دو مدل با يكديگر متفاوت است 2

3 .۳.۲.۳ ف كارت امتيازي متوازن انعطاف پذيرتر از مدل تعالي سازماني است(بزرگزاد و همكاران 1387). به طور كلي مزيت مدل هاي تعالي در بهبود كارايي سازمان رضايت مشتريان و تقويت رهبري است. در حالي كه مزيت BSC در اثربخشي عمليات سازمان به جهت ارتباط ا ن ها با استراتژي هاست. هم چنين بهبود شاخص هاي مرتبط با كاركنان و افزايش تعهد كاركنان با استفاده از سيستم انگيزشي مناسب از ديگر مزاياي كارت امتيازي متوازن است. مي توان گفت كارت امتيازي متوازن به علت نوع طراحي خاص و منطق كاربرد ا ن يك ابزار قوي در مديريت استراتژي است و بر اثربخشي يعني انجام كارهاي درست تاكيد دارد هم چنين اطلاعات مربوط درتصميم گيري را اراي ه مي دهد چرا كه مستقيما به عملكرد استراتژيك سازمان مربوط است. در حالي كه مدل تعالي با تاكيد بر ارزيابي جامع سازمان و بدون اينكه مستقيما با استراتژي ارتباط يابد فرايند شكل دهي استراتژي را ارزيابي مي كند. اين مدل بيشتر به عنوان يك ابزار عارضه يابي مورد استفاده قرار مي گيرد و بر كارايي يعني انجام درست كارها تاكيد دارد (اوليا و همكاران 1389 ). مدل پيشنهادي تحقيق مشاهده مي شود شكل ذيل علاوه بر ترسيم روابط بين هر يك از توانمند سازها نتايج حاصل از هريك از توانمندسازها را نيز نشان مي دهد. به عبارت ديگر با پيگيري فلش هاي شكل ذيل مشخص مي شود ضعيف بودن و در افزايش اثربخشي هر كدام از اهداف مستلزم بهبود كدام يك از توانمندساز هاست. ي ل ا FI ي ر ت ش CU IP LG م م ن ي ا ر ه د لخاد يا ي ي ر ي گ د ا ي ه ر ه بي ر و ي ت ا ي ل م ع ه ي ا م رس ه ع س ي و ن ت اسنا يا ه ت ا م د خ و ت لا و ص ح م تيري دم ي ر ت ش م ي ن و ر ي ب ر ي و ص ت 4d 4e 7 3 ي ت ا ع لا ط ي ا م ر س ا ي ا ه 1b ه ي ع ا م ت ج ا و ي ن و ن ا ق ه ع س 2a و ت 4b 2d 2b 2c 1a 1e د ش ر ط ب ا و ر ي ر و ا و ن 4e 5b 6a 9b 8 5b,4d,5e 1c 5e 6b 5c 9a 4a 4c 5d 1d ي ن ا م ز ا س ي پژوهش هاي مختلفي در صدد تركيب دو مدل برا مده اند و با ديدگاه هاي مختلف معيارهاي دو مدل را با هم مقايسه و ادغام كرده اند اما در هيچ يك از مقالات بررسي شده به ارتباط بين زيرمعيارهاي مدل EFQMو منظرهاي BSC اشاره اي نشده است و روابط بين زير معيارها در قالب نقشه استراتژي مورد بحث قرار نگرفته است بنابراين با عنايت به برر سي هاي انجام شده در اين پژوهش نگارنده پس از بررسي نكات راهنماي EFQM به ارتباط تنگاتنگي بين اين نكات و مفاهيم منظرهاي BSC پي برده و درادامه با كمك مصاحبه با 10 نفر از خبرگان ا شنا و متخصص در زمينه مربوطه در ابتدا هريك از نكات راهنماي EFQM را در قالب منظرهاي BSC بررسي و در ادامه روابط بين زيرمعيارهاي در برگيرنده نكات در قالب نقشه استراتژي شركت ترسيم شده است.تمام نكات راهنماي EFQM در قالب منظرهاي BSC جاي گرفته است كه خود نشان دهنده پوشش دادن ديدگاه هاي BSC توسط زيرمعيارهايEFQM است علاوه براين همانطور كه در ادبيات تحقيق نيز ذكر گرديد به منظور ارزيابي بهره وري سيستم و در نظر گرفتن سنجش اثربخشي سيستم در كنار كارايي مستلزم در نظر گرفتن اهداف استراتژيك سيستم است لذا در ادامه مدل نهايي تحقيق به صورت نموداري در قالب نقشه استراتژي ترسيم شده است. همانطور كه و د ش روش تحقيق و ابزار جمع ا وري داده ها تحقيق حاضر به لحاظ هدف كاربردي توسعه اي و به لحاظ نحوه گردا وري داده ها از نوع تحقيقات توصيفي است. جامعه ا ماري اين تحقيق شامل كليه كاركنان حوزه ستاد توزيع برق در هرمزگان به 150 نفر است. و حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران. استفاده شده است و حجم نمونه 108 بدست ا مده است بنابراين 1 نفر به سوالات پاسخ داده اند و پژوهش گر را در جمع ا وري داده هاي مورد نياز تحقيق ياري داده اند. براي گردا وري داده ها از پرسشنامه 196 سوالي و مصاحبه و مستندات شركت استفاده شده است. ضريب پاياي پرسشنامه با استفاده از ضريب ا لفاي كرونباخ مطابق جدول 2 است و از ا نجايي كه سوالات پرسشنامه از نكات راهنماي EFQM استخراج شده است از روايي محتوي برخوردار است. 3

4 .۵.۴.۱.۴ جدول 2 بررسي پايايي پرسشنامه ها عنوان پرسشنامه سوالات ا لفاي كرونباخ رهبري 0 / خط مشي و 0 958/ 16 استراتژي كاركنان 0 / منابع و شركا 0 868/ 39 فرايند 0 / نتايج 0 / در پژوهش حاضر براي بررسي سوالات تحقيق در جامعه از ا مار استنباطي استفاده شده است. به صورتي كه به منظور اطمينان از بودن داده هاي حاصل از پرسشنامه از ا زمون هاي كولموگروف- اسميرنوف و در از ا زمون t-testبراي ا زمودن فرضيات پرسشنامه هاي پژوهش استفاده شده است. پس از تعيين نقاط قوت و ضعف بدست ا مده در تحليل داده هاي پرسشنامه و اطلاعات بدست ا مده از مصاحبه شاخص ها در قالب منظرهاي BSC تحليل شده و ميزان همراستايي ا نها با اهداف استراتژيك مورد بررسي قرار گرفته است و به منظور قرار گرفتن شركت در راستاي اهداف استراتژيك تعيين شده در قالب نقشه استراتژي و موقعيت تعيين شده راهكارهايي به منظور بهبود در روند شركت پيشنهاد شده است. تجزيه و تحليل داده ها جهت بررسي بودن متغيرها از ا زمون كولموگروف-اسميرنوف استفاده شده است.چنانچه توزيع داده ها باشد از روش t-testو چنانچه توزيع داده ها نباشد از ا زمون ويلكاكسون استفاده خواهد شد. بنابراين براساس بررسي هاي انجام شده و تحليل هاي بدست ا مده از پرسشنامه زيرمعيار از 32 زير معيار مورد بررسي به عنوان زمينه هاي قابل بهبود سازمان شناسايي شده است. ا زمون بررس بودن داده هادر ابتدا براي هريك از زيرمعيارهاي مدنظر به شكل جدول ذيل است: 16 همانطور كه در جدول بالا مشاهده مي شود سطح معناداري( ( همه زيرمعيارها بيشتر از 0.05 است بنابراين فرض صفر مبتني بر بودن توزيع متغيرها پذيرفته مي شود. در ادامه به كمك ا زمون t-test كليه زيرمعيارها مورد ا زمون قرار مي گيرد. براي هريك از زيرمعيارها مانند معيار رهبري فرض ا ماري ذيل در سطح اطمينان گيرد: 95 درصد مورد ا زمون قرار مي فرض صفر: ميانگين معيار رهبري كمتر يا برابر با سازمان). 50 است(نقطه ضعف فرض مقابل : ميانگين معيار رهبري بيشتر از 50 است(نقطه ). بررسي نقاط ضعف و زمينه هاي قابل بهبود همانطوركه در جدول 3 مشاهده مي شود 16 زير معيار از 32 معيار مورد بررسي جزء نقاط ضعف و زمينه هاي قابل بهبود شركت شناخته شده اند. در ادامه به منظور بررسي بيشتر نقاط ضعف بدست ا مده شواهدي از طريق مصاحبه بدست ا مده است. و به منظور دستيابي اثربخش تر به اهداف استراتژيك موجود در نقشه استراتژي با نگاه به مدل پيشنهادي سعي شده است راهكارهاي بهبودي پيشنهاد شود كه علاوه بر بهبودي نقاط ضعف شناخته شده منجر به بهره وري بيشترشركت نيز شود. لازم به ذكر است از ا نجايي كه بر اساس مدل EFQMتوانمندسازها تعيين كننده در جه قوي و يا ضعيف بودن نتايج اند لذا در بررسي كيفي صورت گرفته زمينه هاي قابل بهبود مرتبط با معيارهاي توانمندساز است. نقشه استراتژيك شركت از گيري و پيشنهادات 4 منظر و 11 هدف استراتژيك تشكيل شده است. كه براساس مدل پيشنهادي تحقيق ميزان و كيفيت دستيابي به ا نها به قوي و يا ضعيف بودن هر يك از زيرمعيارهاي مرتبط وابسته است. به طوري كه مي توان زيرمعيارهاي مرتبط را متغير مستقل و هريك از اهداف را متغير وابسته ناميد. بنابراين با توجه به تحليل زيرمعيارها ي مدل نتايج ذيل حاصل مي شود: منظر يادگيري و رشد: اين منظر در برگيرنده سه هدف استراتژيك است واز سه قسمت تشكيل شده است كه ميزان و نحوه دستيابي به اهداف ا ن به شرح ذيل است: توسعه سرمايه هاي انساني: بر اساس مدل اين قسمت از هفت زيرمعيار توانمندساز و يك معيار نتايج تشكيل شده است و مطابق بررسي و تحليل هاي انجام شده زيرمعيارهاي ) (1d,,3b,3d,3e,7b به عنوان نقاط ضعف و زيرمعيارهاي ) 3a,3c و اند. 7a) به عنوان نقاط قوت شركت شناسايي شده توسعه سرمايه هاي اطلاعاتي: براساس مدل اين قسمت از سه زيرمعيار توانمندساز تشكيل شده كه از بين ا نها زيرمعيارهاي ) 4e و 4d) به عنوان نقاط شناخته شده اند و فقط زيرمعيار به عنوان نقطه ضعف 4

5 شناخته شده است بنابراين افزايش كيفيت دستيابي به هدف توسعه سيستم هاي اطلاعاتي و ارتباطي مستلزم يافتن و به كارگيري راهكارهايي در راستاي بهبودي زيرمعيار است. توسعه سرمايه هاي سازماني: بر اساس مدل اين قسمت از نه زيرمعيار توانمندساز تشكيل گرديده است كه از بين ا نها زيرمعيارهاي (1a,1b,1c,1e,2b,2c,4b) به عنوان نقاط قوت شركت شناخته شده اند. و زيرمعيارهاي( 2a,2d,)به عنوان نقطه ضعف شناخته شده است. بنابراين توسعه نظام يادگيري با تمركز بر تفكر سيستمي مستلزم بهبودي نقاط ضعف شناخته شده است. منظر فرايندهاي داخلي: اين منظر در برگيرنده سه هدف استراتژيك است و از سه قسمت تشكيل شده است كه ميزان و نحوه دستيابي به اهداف ا ن به شرح ذيل است: فرايندهاي عملياتي: براساس مدل اين قسمت از پنج زيرمعيار توانمندساز تشكيل شده است كه تمام زيرمعيارهاي تشكيل دهنده ا ن ) 4a,4c,,5c,5d )به عنوان نقطه شناسايي شده اند. مديريت مشتري قانوني و اجتماعي: اين قسمت دربرگيرنده شش زيرمعيار توانمندساز و دو زير معيار نتايج است. كه از بين ا نها زيرمعيارهاي ) (5b,5e در شمار نقاط ضعف شركت قرار گرفته اند و زيرمعيارهاي (1c,4d,8a,8b) به عنوان نقاط قوت شركت شناخته شده اند. نوا وري: اين بخش در برگيرنده سه زيرمعيار توانمندساز است كه از بين ا نها زيرمعيارهاي ) (5b, به عنوان نقاط ضعف شركت شناخته شده و زير معيار 4e به عنوان يكي از نقاط قوت شركت شناخته شده است كه براساس مدل پشنهادي در اين بخش جاي گرفته است. منظر مشتري: اين منظر دربرگيرنده دو زيرمعيارنتايج( 6a و 6b) است و دستيابي اثربخش تر به اهداف استراتژيك موجود در ا ن از جمله (تامين برق مستمر و با كيفيت ايمن سازي شبكه و تاسيسات در دسترس و دقت و سرعت در اراي ه خدمات) مستلزم بهبودي در زيرمعيارهايي ) اند. (5c,5e,5b است كه به اين نتايج ختم شده اند و جز نقاط شناخته شده منظر مالي: اين منظر در برگيرنده دو زيرمعيار نتايج ) 9a و 9b) است و دستيابي اثربخش تر به اهداف استراتژيك موجود در ا ن از جمله ) افزايش بهره وري و تنوع بخشي در تامين نقدينگي) مستلزم بهبودي در زيرمعيارهاي (4a,4c,5d,5c) است كه به اين نتايج ختم شده اند و جز نقاط ضعف سازمان شناخته شده اند. بنابراين به منظور بهبودي نقاط ضعف شناخته شده در شركت پروژه هاي بهبود ذيل به ترتيب اولويت پيشنهاد مي شود: استقرار و اجراي برنامه عملياتي ) (OP در كليه واحدها و لحاظ نمودن شاخصهاي كليدي در ا ن كنترل سنجش و تجزيه و تحليل و تعريف پروژههاي بهبود و نيز اراي ه راهكارهاي بهبود و اعلام گزارش برنامه OP بصورت ماهيانه به واحدها و...) استقرار سيستم مديريت دانش افزايشقابليتاطمينانشبكه توسعه سيستم هاي كاهش تلفات و استفاده از ترانسفورماتورهايي با تلفات پايين تهيه نرم افزاري كه با نرم افزار طراحي لينك و اطلاعات مورد نياز را در اختيار طراح قرار دهد. تعريفمنابعدرا مديجديد و جذبنقدينگيازروشهايمختلف(انتشاراوراققرضهو...) اجراي برنامه اي منظم جهت بازديد و بررسي تاسيسات تدوين نظامنامه انگيزش ترغيب و تشويق و طراحي نظام جامع انگيزشي تهيه نرم افزار امتيازبندي پيمانكاران و تامين كنندگان و رتبه بندي ا نها براساس سيستم نرم افزاري و تعيين امتياز ا نان برگزاري كلاس هاي ا موزشي در زمينه برنامه ريزي استراتژيك در سطح كارشناسي به منظور انتقال استراتژي به سطوح پايينتر سازمان اولويت بندي راهكارهاي بهبود و مناقصات مرتبط با شاخص هاي چندگانه با استفاده از تكنيك هاي MADM تهيه مكانيزمي جهت درك نظرات و بازخوردهاي تامين كنندگان و پيمانكاران و پرسنل با همكاري دفتر فن ا وري اطلاعات و دفتر روابط عمومي اجراي سيستم داشبورد مديريت عملياتي نمودن سيستم نرم افزاري پيگيري صورتجلسات كميتهها و تجزيه و تحليل ا نها و اخذ گزارش بازخورد از دبيران كميتهها و انتخاب كميتههاي برتر جهت ترغيب و تشويق اعضا تعيين فرايندهاي فرعي 7 فرايند مشخص شده برگزاري جلسات به صورت هر پيمانكاران تهيه نرم افزار خاصي به منظور تدوين بودجه ا نلاين نمودن سيستم فروش انشعاب برق 6 ماه يكبار با شركتها و 5

6 ي روا]. تدوين دستورالعمل اجرايي در خصوص فرايندهاي كاري حوزه.[8] بزرگزاد احمدعلي شاهين ا رش شيخ بها يي حسين ( 1387 ) "مقايهس منابع انساني در قالب سيستم مديريت كيفيت ISO و پايش ا نها كارت امت ايزي متوازن( BSC ) و مدل تعاليسازماني( EFQM )"ماهنامه كنترل كيفيت شماره 25. [1] Wongrassamee,S; Gardiner, P. D; Simmons, J.E. L,(03). Performance measurement tools: the Balanced Scorecard BSC and the EFQM Excellence Model, Measueing business excellence, 7(1), [2] Podobnik Drago,Dolinsek Slavko,(08), Competitiveness and performance development: an integratedmanagement model,journal of Organizational Change Management,Vol No.2.pp.3-9. [3] Martin-Castilla Juan Ignacio,Rodriguez-Ruiz Oscar,(08), EFQM model: knowledgegovernance and competitive advantage, Journal of Intellectual Capital, Vol. 9 No. 1, pp تهيه نرم افزار ا موزشي كاربردي و ثبت اطلاعات دوره هاي ا موزشي برگزار شده براي كليه كاركنان مكانيزه نمودن نظام پيشنهادها به صورت الكترونيكي استفاده بيشتر از خدمات مربوط به سامانه پيام كوتاه جهت سرعت بخشيدن به كارها و ارتباط بيشتر با مشتركين طراحي مسير شغلي كاركنان ايجاد فرا يند جانشين پروري و پيادهسازي فاز دوم سيستم كلينيك مديريت تكميل فرم اثربخشي دوره توسط مدير مربوطه پس از برگزاري دوره منابع [1]. ساولاني محمد.( 1390). ارزيابي عملكرد بانك ها براساس كارت امتيازي متوازن( BSC )در بعد مشتريان در بانك تجارت (مديريت شعب جنوب تهران). پ ينا ا نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تهران. [ 2 ].قاسمي احمدرضا ( 1387 ). تدوين مدل تعالي عملكرد زنجيره تامين پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تهران. [ 3 ].اكبر اين مجتبي نجفي ام ري عباس ( 1388 ) "همراستا ساز ي مدل تعالي كيفيت اروپايي و مد مد ريتي ريتي صنعتي دوره 1 شماره 2. استراتژيك برا ريسدين به بهبود عملكرد " نشر هي [4]. محمودي سيد محمد ناصر صفاي ي ايرج ( توزيع نيروي برق ايران ناشر: سازمان مديريت توانير. [ 5 ].حسن زاده حم ي درضا زارع محمدصادق.( 1388 ) ي تب ني ارز ا ييب عملكرد شركت ها ي م بيه خصوصي با استفاده متوازن با نظر خبرگان فصلنامه صنعت بي مه سال 1379 ) تاريخچه و تحولات يتس ب شاخص ها ي از روش امتايزي و سوم شماره 3 و 4. [ 6 ].اولا ي محمدصالح مدرس ي سي دناصر بهجت محسن شهواز سلاله.( 1389 ). ا شنايي با س يستم هاي ارز ا ييب عملكرد. تهران:نص. ي ان 7] اين امي ربخت ذگردي سيد حسام الدين ( 1378 ) "مقايهس تحل يلي بن ايد كيفيت اروپايي( EFQM ) و كارت امت ايزي متوازن ( BSC )" چهارمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع. 6

7 جدول 2 ا زمون بررسي بودن داده ها معيار رهبري زير معيارهاي رهبري 1a 23 1b 1c 1d 1e /804 ا ماره كولموگرف- اسميرنوف 0/750 0/740 0/764 0/832 1/135 0/537 0/628 0/644 0/603 0/493 0/152 معيار خط مشي و استراتژي زير معيارهاي خط مشي و استراتژي 2a 2b 2c 2d 0/610 ا ماره كولموگرف- اسميرنوف 0/685 0/676 0/528 0/603 0/850 0/736 0/751 0/943 0/860 معيار كاركنان زير معيارهاي كاركنان 3a 3b 3c 3d 3e ا ماره كولموگرف- اسميرنوف 0/647 0/719 0/670 0/819 0/450 0/598 0/797 0/679 0/760 0/514 0/987 0/868 معيار منابع و شركا زير معيارهاي منابع و شركا 4a 4b 4c 4d 4e 0/457 ا ماره كولموگرف-اسميرنوف 0/762 0/660 1/029 0/883 0/972 0/985 0/607 0/777 0/240 0/416 0/301 5b معيار فرايند زير معيارهاي فرايند 5c 5d 5e 0/680 ا ماره كولموگرف- اسميرنوف 0/569 0/489 0/588 0/718 0/541 0/744 0/903 0/971 0/880 0/681 0/931 زيرمعيارهاي نتايج 6a 6b 7a 7b 8a 8b 9a 9b 0/682 ا ماره كولموگرف- اسميرنوف 0/574 0/650 0/682 0/562 0/683 0/506 /650 0/740 0/897 0/793 0/740 0/910 0/739 0/960 0/792 جدول 3 بررسي نقاط قوت و نوع معيار ا ماري تفاوت با سطح زيرمعيارها 7

8 ميانگين معناداري يك دامنه 1a 1b 1c 1d 1e معيار رهبري 0/00 0/003 0/00 0/164 0/026 0/003 18/61 15/10 16/15 5/40 10/41 12/83 2a 2b 2c 2d معيار خط مشي و استراتژي 0/477 0 / / / /1235-0/31 10/98 11/64-1/68 5/19 معنادار است معنادار است 3a 3b 3c 3d 3e 0/023 0/098 0/050 0/196 0/056 7/57 5/16 6/50 3/51 7/53 معنادار است معنادار است 0/052 6/05 معيار كاركنان 4a 0/475 0/24 4b 0/030 6/00 4c 0/072 4/71 4d 0/004 10/61 4e 0/007 8/73 0/017 6/06 معيار منابع و شركا 5b 5c 5d 5e معيار فرا يند 0/268 0/074 0/251 0/074 0/333 0/452 2/39-5/00-2/46 5/09 1/95 0/39 6a 0/031 31/00 6b 0/005 13/53 7a 0/033 11/15 7b 0/314-2/05 8a 0/029 10/56 8b 0/0 11/11 9a 0/255 3/39 9b 0/268 2/03 8

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب (

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( 1 پژوهشگر محترم راهنماي استفاده از سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه جهت رفاه حال شما عزيزان با همكاري كارشناسان شركت گيگاليب واحد فناوري اطلاعات

Læs mere

ISC چيست.

ISC چيست. موسسه ISI و چگونگي نوشتن مقالات ISI موسسه اطلاعات علمي Information) :(Institute for Scientific بانك اطلاعات ISI مركزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترين مجلات علمي منتشره در دنيا به منظور تبادل

Læs mere

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0 کنترلرهدایت مشخصات كلي: - 1 برق ورودي 180 تا 250 ولت 50 هرتز 5 وات (ورودي طبق سفارش) - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم - 3 جنس بدنه ABS درجه حفاظت IP54-4 توانايي كار در دماي C10 تا C50 ورطوبت نسبي

Læs mere

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب )

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب ) ه) ع ل ا ط م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه ی ا ه ش ه و ژ پ Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ی ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا

Læs mere

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی د- ی ع س ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ص خ ا ش ظ ا ح ل ز ا ن ا ت س ز و خ ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی د ن ب ه ب ت ر TOPSIS ل د م ز ا ر و پ ن ا م ا د ی ع س ز ا و ه ا ن ا ر م چ د ی ه ش ه ا گ ش

Læs mere

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط ( راهنمای فارسی Apple ipad 2 تهيه شده در بخش تحقيق و توسعه شركت شاب آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (11858505 www.shobtech.com technical@shobtech.com 1 راهنماي كليدها 1- دوربین جلویی 2- صفحه لمسی

Læs mere

1 3Renault KAPTUR. ² ه ـ à س à ص م ن س à ل à ï ـ م ل ف ه ر ن ر è ع ع

1 3Renault KAPTUR. ² ه ـ à س à ص م ن س à ل à ï ـ م ل ف ه ر ن ر è ع ع 1 3Renault KAPTUR ² ه ـ à س à ص م ن س à ل à ï ـ م ل ف ه ر ن ر è ع ع 1 3c ن â ض ق ف ض ك ع ض ـ ف ه é ê ع ق â ض ظ ه ف î ن ر ن ر ق ± ر â ن ك ض â م ن س à م ELF RENAULT â ض ـ à ق ض ك ص ه ض ن ELF Elf ع Renault

Læs mere

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت سازمان ملل متحد مجمع عمومی 23 اوت 2006 اجلاس شصت و يكم ترويج و حمايت از حقوق آودآان حقوق آودک گزارش آارشناس مستقل سازمان ملل متحد زمينه خشونت عليه آودآان در مطالعه برای پيام دبير آل دبير آل سازمان مفتخر

Læs mere

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1 ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 133-149 ص: ص ا ض ر ی ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ا ه و گ ل ا ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر ه

Læs mere

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد.

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. دفترچه راهنماي بلندگوي خطي بي سيم لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. LH-130SPK www.lg.com 2 شروع به كار 1 شروع به كار اطالعات اميني اخطار

Læs mere

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39.

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39. موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39 1 رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور چکیده: نظریه های

Læs mere

خواص اتمها و پیوند یونی

خواص اتمها و پیوند یونی خواص اتمها و پیوند یونی اتمها براي رسیدن به پایداري بیشتر هنگام نزدیک شدن به یکدیگر واکنش داده و پیوند شیمیایی تشکیل می شود که با تغییر آرایش الکترونی اتمها همراه خواهد بود. به طور کلی سه نوع پیوند اصلی

Læs mere

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود.

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود. اجتماعي - اقتصادي عوامل تأثير عمد قتل موردي مطالعه خشن: جرائم وقوع بر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد استاديار - شهري كهنه عاقلي لطفعلي دكتر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد دكتري دانشجوي - امامقليپور سارا چكيده ماهيت

Læs mere

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi 1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi نمونه کنترل شخصی از اين نمونه ميتوان در رابطه با برقراری کنترل شخصی در شرکت های کوچک موادغذاي ی استفاده کرد. شرکت هاي ی که فعاليت هايشان مشابه اين نمونه است ميتوانند از

Læs mere

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی:

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی: به Xtrader خوش آمدید. در این سایت تالش شده است تا تحلیلگران تکنیکال از برنامه نویسی بی نیاز شوند. در این سایت شما میتوانید استراتژی تکنیکال خود را بدون دانستن نحوه برنامه نویسی در محیط ها Excel, mql, matlab

Læs mere

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو واژه هاي مصو ب فرهنگستان زبان و ادب فارسي واژه هاي عمومي ١ فرهنگستان زبان و ادب فارسي در اجراي وظيفه اي که در اساس نامه براي آن مقرر شده است از آغاز تا سيس به مقابله با هجوم واژه هاي بيگانه توجه خاص مبذول

Læs mere

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی فهرست مطالب اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و مدیریت ریسک در اقتصاد فرایند طراحی محصوالت مالی کاربردها ابزارها و راهکارها در ایران اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و

Læs mere

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه موافقت و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 1 -هدف: تعیین شرایط مدارك ونحوه صدور وتمدیدموافقت اصولی جهت

Læs mere

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی تقدیم به ستاره تابناك سينماي ايران استاد عزت اهلل انتظامي سرشناسه: خسروپور آرزو 1356- عنوان و نام پديدآور: آموزش گام به گام و جادويي اينترنت/مولفان

Læs mere

خیابان شهید گمنام شماره 14

خیابان شهید گمنام شماره 14 228 229 دو ماهنامه کشاورزی ص یع قند اریان مجله 228 229 ارزيابي راندمان توليد در هكتار چغندرقند در مناطق مختلف كشور صنعتی اقتصادی چغندرقند و نیشکر سال سی و هشتم شماره 229-228 فروردین - اردیبهشت - خرداد

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 11 بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات مقدمه برای هرشخصیکه ازسنجش مالیه ذمت خویش رضایت نداشته باشد پروسه رسمی حل منازعات مالیاتی در قانون

Læs mere

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی فیزیولوژی قلب دکتر شریفی الکتروکارديوگرام بهمن ۱۳۸۹ نویسنده: حسین رفیعی الکتروکاردیوگرافی یک روش پاراکلینیکی برای بررسی قلب در کاردیولوژیست.بوسیله آن میتوان قلب را از نظر الکتریکی و ساختمانی بررسی کرد.این

Læs mere

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم. شماره بیستم. فاطمه صابری و همکاران Review Article مقاله مروری مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم شماره بیستم - پائیز 1394 بررسی جایگاه

Læs mere

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی پوهنتون و کالج در یک پوهنتون یا کالج میتوانید به تحصیل مضامین مختلف و پروگرام های انفرادی بپردازید. تحصیالت کالج به شما آزادی های زیاد و مسئولیت های فردی میدهد. این تحصیالت معموال بر اساس مبنای علمی و

Læs mere

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند 3 ماشين هاى القايى سه فاز ١٠١ ماشين های القايی سه فاز هدف های رفتاری: مفاهيم آسنکرون و سنکرون را تعريف کند. ماشين آسنکرون را در دو حالت موتوری و مولدی تعريف کند. ساختمان ظاهری و داخلی ماشين آسنکرون را

Læs mere

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي)

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) عادله علیپور کارشناس ارشد مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مدیر روابط عمومی اداره کل حملونقل و

Læs mere

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز!

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! امروز ھم قصد داریم شما خوانندگان عزیز را با مقاله ای دیگر از مقالات نکاتی جالب و کاربردی آشنا کنیم. در این گونه مقالات مطالب متنوع اما به صورت مختصر و کوتاه خدمت شما

Læs mere

دستورالعمل اصول مستند سازی

دستورالعمل اصول مستند سازی دستورالعمل اصول مستند سازی شبکه آزمایشگاهی مرکز توسعه پژوهش فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به رعایت الزامات زیر در رابطه

Læs mere

ميدهد. (شكل ١) افزايش مينمايد. (Luteum تبديل ميگردد.

ميدهد. (شكل ١) افزايش مينمايد. (Luteum تبديل ميگردد. ٢ بنام ا نكه هستي از اوست چگونگي شكل گيري باروري (٦) دكترمحمد مهدي ا خوندي تخمكگذاري: در زمان تخمكگذاري (رهاشدن تخمك) ماهيچههاي متصل به تخمدان منقبض ميگردند و باعث نزديكشدن انتهاي لولههاي فالوپ (فيمبرياي

Læs mere

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد.

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی هدف هاي رفتاري پس از آموزش اين هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 انتقال و نسخهبرداری از پرونده

Læs mere

Monitoring Trends in Educational Growth

Monitoring Trends in Educational Growth The ACER Centre for Global Education Monitoring Monitoring Trends in Educational Growth Class 6 School Principal Questionnaire prepared in 2013 for the Ministry of Education, Afghanistan Translated version

Læs mere

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85)

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85) 85 مجلە پژوهش علوم انسانی سال نهم شمارة 24 پاي یز و زمستان 387 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلیسینا بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاورهاي علی پیرحیاتی (کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه

Læs mere

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی به کورس زبان سویدی و کار برای مهاجران خوش ا مدید. کورس مذکور از هفت واحد (جزء) ساخته شده است. این بخشها را در قسمت مربوط به بسوی کورس kursen) (Till پيدا ميکنيد. هر بخشی در بر گيرنده تمرینات متعددی ميباشد.

Læs mere

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 05 موضوعی معاشات مقدمه تعدیالت جدید در قانون مالیات برعایدات سال 1387 افغانستان نحوهء تطبیق بر معاشات را قسما تغیر داده است. این رهنمود در مورد تغیرات مذکور توضیحاتی

Læs mere

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور برنامه دوره هاي آموزشی شرکت آریا آزمون صنعت (AAS) درنیمسال اول 9 دوره هاي مهندسی و بازرسی فنی (در حین ساخت و نصب) 90 /000-9 - 9 0 بازرسی جوش (CWI) سطح + II,I کارگاه آموزشی جوشکاري و NDT 90 /000 0 0 بازرسی

Læs mere

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود دانشکدۀ مهندسی مکانیک بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود نگارش عارف صمدی استاد راهنما: دکتر علی پورکمالی انارکی استاد مشاور: مهندس حامد معیری کاشانی پایان نامه

Læs mere

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد 1-1. مقدمه در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد برتر سازمانها از توانایی شرکت در به دست آوردن یک موقعیت رقابتی قابل دفاع در صنعت ایجاد )پورتر میشود 0891(

Læs mere

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا horized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ب گک رو پ ب ا ب ک بحه ا ی ب ت م ر ک ب ری د ر ی ر س و ا چ ح ر س ۱۸۱۸ و ا س گی د ی س ی ۲۰۴۴۳ ا ی ا لا ی م ی

Læs mere

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh Forord پیشگفتار نخست از ھمھ میخواھم سال نو و نوروز باستانی را بھ ھمھ تبریک عرض نموده خوشحالم کھ مجلھ داف را برای نخستین باربھ معرفی میگیرمم.مجلھ داف یک نشریھ فرھنگی اجتماھی و ورزشی بوده کھ ھدف آن عبارت

Læs mere

هم نوع خود را دوست بدار!

هم نوع خود را دوست بدار! هم نوع خود را دوست بدار! راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت عشق به هم نوع در عمل تو باید همنوع خود را مانند خودت دوست داشته باشی! این نکته محور اصلی مسیحیت درباره چگونگی رفتاری است که باید با همنوعان

Læs mere

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات آزمایشگاه تعامل انسان و ربات فهرست 03 پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات 10 طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی 04 آزمایشگاه تعامل انسان و ربات 12 کارگاه آموزشی تابستانه 05 امکانات وتجهیزات 13

Læs mere

Læren om den islamiske arvelov

Læren om den islamiske arvelov Læren om den islamiske arvelov Gennemgang af den kendte bog om arveloven AL-SIRAJI FI AL-MIRATH skrevet af Shaykh Siraj Muhammad Abd al-rashid al-sajawandi, rahimahullah Tariq Muhammad Amin, 5. februar

Læs mere

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است.

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است. فصلنامه و برنامهریزي محیط زیست سال دوم شماره بهار 9 پسماند در صنایع (مطالعهي موردي: واحدهاي احیاي سعید فولاد کشور و تعیین راهکارهاي ی مناسب مستقیم به روش میدرکس) منجزي بامشاد شناور فروزان فرخیان - دانشجوي

Læs mere

باردار معاینات کودک در شکم

باردار معاینات کودک در شکم FARSI باردار معاینات کودک در شکم بارداری را به شما تبریک می گوییم! به همه زنان باردار در طول دوران بارداری دو بار پیشنهاد میشود که سونوگرافی شوند تا بتوان دید که جنین آنطور که باید رشد میکند یا نه. البته

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(المراء ا و الجدال) Hvad er Mirâ og Jidâl Sprogligt: Al-Mirâ (المراء)

Læs mere

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار وزارت موادغذائی کشاورزی و ماهیگیری درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار کنرتل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها ص

Læs mere

Søndagsundervisning Basiskursus

Søndagsundervisning Basiskursus Søndagsundervisning Basiskursus Wakf og Munida 2008-2009 www.wakf.com www.munida.dk Dagens program Lektion 5 Tawhîd ar-rûbûbiyyah og hvad det betyder for os rent praktisk i vores hverdag. 1 Tawhîd ur-rubûbiyyah

Læs mere

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix فایلھا و شاخه ھا دریونیکس ) Directory (Unix یونیکس چندین نوع فایل را پشتیبانی میکند..«فایل ھای معمولی» به فایلھایی گفته میشود که حاوی برنامه ھای متن دودویی یا ھرنوع

Læs mere

Fred og Velsignelser

Fred og Velsignelser 19 19 Durood Shareef Denne brochure er skrevet af Shaykh-e-tariqah Ameer-e- Ahl-e-Sunnah, grundlægger af D awat-e Islami Hadhrat 'Allama Maulana Muhammad Ilyas 'Attar Qadiri Razavi (Majlis- på Urdu. Oversættelses-afdelingen

Læs mere

...پ0 8 پ0ˆ5پ0 9پ0 7 پ0 7 پ0ˆ5پ0ٹ6پ0 0 پ0 7 پ0 4پ0ٹ1پ0 0, پ0ٹ6پ0ٹ0پ0ٹ1 پ0ٹ3پ0ٹ2 پ0 8پ0 9 پ0ٹ9پ0 7 پ0ˆ5پ0 9پ0 7 پ0ٹ6 ھ پ0ٹ8پ0ٹ6پ0ٹ1 ھ پ0

...پ0 8 پ0ˆ5پ0 9پ0 7 پ0 7 پ0ˆ5پ0ٹ6پ0 0 پ0 7 پ0 4پ0ٹ1پ0 0, پ0ٹ6پ0ٹ0پ0ٹ1 پ0ٹ3پ0ٹ2 پ0 8پ0 9 پ0ٹ9پ0 7 پ0ˆ5پ0 9پ0 7 پ0ٹ6 ھ پ0ٹ8پ0ٹ6پ0ٹ1 ھ پ0 پ0 13 (23), 2014...پ0 8 پ0ˆ5پ0 9پ0 7 پ0 7 پ0ˆ5پ0ٹ6پ0 0 پ0 7 پ0 4پ0ٹ1پ0 0, پ0ٹ6پ0ٹ0پ0ٹ1 پ0ٹ3پ0ٹ2 پ0 8پ0 9 پ0ٹ9پ0 7 پ0ˆ5پ0 9پ0 7 پ0ٹ6 ھ پ0ٹ8پ0ٹ6پ0ٹ1 ھ 144000 پ0 4پ0ٹ9پ0 7 آ پ0 0پ0ٹ6 ھپ0ٹ6پ0 9 پ0ˆ5پ0 9پ0ٹ2!

Læs mere

عملکرد بهره برداری متروی تهران

عملکرد بهره برداری متروی تهران فصل چهارم فصل چهارم عملکرد بهره برداری متروی تهران یکی از مواردی که به رفع بحران ترافیک در شهرهای بزرگ کمک میکند استفاده از وسایل حمل و نقل عمومیاست مترو در کم شدن مشکل ترافیک و آلودگی هوا در شهرها بسیار

Læs mere

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen سیستم خدمات درمانی دانمارک Det danske sundhedsvæsen 2016 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی 1 برای حفظ سرمایه و محیط زیست عاقالنه آب مصرف کنید به مقدار آب مرصفی فکر می کنیم - یا به اینکه چقدر هزینه دارد. این موضوع در مورد

Læs mere

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد راهاندازی مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد در نشست انعقاد تفاهم نامههای برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار )تکاپو( در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات پروانه ایجاد واحد

Læs mere

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت همبستگی انسان ها برای همبستگی با دیگر انسان ها و خدا آفریده شده اند. ما در جمع های زیادی با هم همبستگی داریم: در خانواده در محیط کار با همسایگان

Læs mere

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد آیا میدانستيد درباره ازدواج اجباری و ازدواج خ ردساالن Visste du det? ISBN: 978-91-639-2289-3 آيا ميدانستيد نقاش: اوليويا فالگه روپ Illustratör: Olivia Flagerup November 2016 این رساله حاوی معلومات موجود

Læs mere

ترانسفورماتورهای تک فاز

ترانسفورماتورهای تک فاز ترانسفورماتورهای تک فاز ترا نسفورماتورهای تکفاز هدف های رفتاری: شار متغیر مغناطیسی را تشریح کند. ضریب تزویج )کوپلینگ( مغناطیسی K را تعریف کند. رابطه بین ϕ و K را توضیح دهد. ضریب القای متقابل M را تعریف

Læs mere

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب ناشر: صليب سرخ دانمارک Blegdamsvej 27 DK-2100 Copenhagen Ø www.rodekors.dk عکس روی جلد: جانی ویچمن صفحه آرایی: Rumfang چاپ از:

Læs mere

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است ش شماره بیستویکم شهریور و مهر 1396 8000 تومان ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی اقتصاد دانشبنیان knowledge base, monthly magazine Vol: 16 گزار از ض ت ن ورتداش روحیه ی خطرپذ ی در کسب و اکرهای دانشبنیان جسارت

Læs mere

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته با سلام و آرزوی توفیق الهی ضمن عرض تبریک راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 95 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تمامی مدارک را با فرمت JPG اسکن نموده و فولدری (Folder) به عنوان شماره

Læs mere

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب آدرس و شماره تلفن دانشکده های واحد: مجتمع فنی و مهندسی: انتهای خیابان پیروزی - بلوار ابوذر- پل پنجم - خیابان شهید اصغر ده حقی تلفن: 021-33722831-5 داخلی 3361 دانشکده مهندسی صنایع: خیابان انقالب به سمت

Læs mere

ISLAMAKADEMIETS STANDARD FOR TRANSLITTERATION

ISLAMAKADEMIETS STANDARD FOR TRANSLITTERATION ISLAMAKADEMIETS STANDARD FOR TRANSLITTERATION AF ARABISK Første udgave 2017 AF IMRAN BIN MUNIR HUSAYN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 TRANSLITTERATIONSSTANDARDEN... 3 VEJLEDNING TIL TRANSLITTERATIONSSTANDARDEN...

Læs mere

بخش دوم کنترل باکتری ها

بخش دوم کنترل باکتری ها بخش دوم کنترل باکتری ها فصل عوامل فیزیکی ضد میکروبی 01 عوامل فيزيكي ضد ميكروبي درجه حرارت حرارت يكي از مهمترين عوامل موثر بر روي رشد ونمو باكتري است. درجه حرارتي كه يك باكتري را در بهترين شرايط رشد و نمو

Læs mere

Fastens søjler أركان الصوم

Fastens søjler أركان الصوم Fastens søjler أركان الصوم Intentionen النية (تبييت) Tabyît (تعيين) Ta yîn (تكرار) Tikrâr Afholdelse fra al- Mufattirât fra daggry til solnedgang اإلمساك عن املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس (املفطرات)

Læs mere

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تعمید هم کودکان و هم بزرگساالن می توانند تعمید شوند. تعمید هدیه خداوند برای بشر است. با تعمید مسیحی می شویم و

Læs mere

Downloaded from: justpaste.it/gkny. Dem som glemmer Allah

Downloaded from: justpaste.it/gkny. Dem som glemmer Allah Downloaded from: justpaste.it/gkny Dem som glemmer Allah :Udarbejdet af Kaldet til Islam Facebook: Abu-Kaldet Til-Islam Web: www.kaldettilislam.com Dato: 08.08.2014 ب س م ال ه الر ح م ن الر ح يم I Allahs

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 Hvad er selvforherligelse? (الاعجاب بالنفس) Sprogligt:» At være selvglad

Læs mere

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار خداوند انسان شد مسیح راه ريق المسيح ط اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت خداوند برای ما ظهور می کند مسیحیان معتقدند که خدای سه گانه در همه زمانها خود را به انسانها نمایان می کند و از طریق زندگی مرگ و ظهور

Læs mere

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان چاپ پنجم رسی اول 2007 حق نرش حمفوظ: وزارت آموزش و پرورش 2007 رسدبریان Søren Lærke;

Læs mere

Søndagsundervisning Basiskursus. Dagens program

Søndagsundervisning Basiskursus. Dagens program Søndagsundervisning Basiskursus Wakf og Munida 2008-2009 www.wakf.com www.munida.dk Lektion 2 Dagens program Hvorfor lære om Aqîdah (er det ikke nok at bede og passe sit arbejde)? Begyndelsen for splittelse

Læs mere

31 اگست جون الی

31 اگست جون الی 31 اگست 6132 31 جون الی دررخصتی های تابستانی چی کاری را انجام خواهید داد آیا کدام پالن خاص دارید برای انجام بعضی از فعالیت های تابستانی که توسط شاروالی )شهرداری( ejrsnersbergs و سازمان های مختلف انجام

Læs mere

*مبانی آموزش مطالعات اجتماعی*

*مبانی آموزش مطالعات اجتماعی* *مبانی آمزش مطالعات اجتماعی* ( درسنامه آزمایشی برای دانشجیان رشتهی علم تربیتی( ملفان: دکترحسین د ائی زاده دکتر امین دائی زاده دکتر ایمان رضائیان عض هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی بندرگز مدرس دانشگاه فرهنگیان

Læs mere

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان داخلی تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق در تأمین برق پایدار مشترکان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدامات ویژه این شرکت را به منظور تامین برق پایدار مشترکین در گذر از زمستان سال جاری تشریح

Læs mere

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir مارس 2015 مجله کسبوکار هاروارد 32 ایده شگفت رسیدن به فقیرترین مصرفکنندگان دنیای ثرتمند 52 رشد تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود پرکردن فاصلههای روانی جایی که استراتژی دچار لغزش میشود! چگونه از تلهها

Læs mere

Hvad er Vores Ansvar overfor Vores Forældre?

Hvad er Vores Ansvar overfor Vores Forældre? Hvad er Vores Ansvar overfor Vores Forældre? ب س م االله ال رح من ال رح يم Følgende artikel blev udgivet til Shabaab fra Hizb-ut-Tahrir i England, i anledning af Shawwal 1421 Hijri. و و صي ن ا ال ا نس

Læs mere

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین 2011 Farsi پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین Sundhedsstyrelsen اداره بهداشت و درمان دانمارک Islands Brygge 67 Copenhagen S 2300 تلفن: 7400 7222 sst@sst.dk پیشگیری

Læs mere

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 1- کدامیک از سموم زیر برای بیماریهای پیچیدگی برگ هلو توصیه می شود الف-مخلوط بردو %2 ب- اکسی کلرور مس 3 درهزار ج-کاپتان 3-2/5 در هزار د- هر سه مورد 2- کدامیک از

Læs mere

"Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu" Forklaringen af "Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu "

Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu Forklaringen af Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu رسالة أصل دين أإلسالم وقاعدته "Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu" Skrevet af Sheikh Al-Islam Muhammad ibn Abdul-Wahhab Efterfulgt af Forklaringen af "Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu "

Læs mere

11.2011 Kommunikation, Sønderborg Kommune www.sonderborgkommune.dk Sønderborg Kommune et samarbejde mellem Social og Sundhed og Integrationsteamet www.sonderborgkommune.dk چو عالئمی را باید جدی بگیزیم

Læs mere

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن F a r s i فارسی حقایق و نصایح در مورد استعمال دخانیات و ترک آن دود خطرناک وقتی سیگار یا پیپ خود را یکبار پک بزنید مهزمان 200 ماده مرض را با دود می مکید. این مواد از راه دهان وارد شش ها می شوند. تعداد زیادی

Læs mere

معرفی ساها استان مازندران

معرفی ساها استان مازندران معرفی ساها استان مازندران ارتقاي كيفيت دانشگاهها با بهرهگيري از ساها دانشگاهها ميتوانند از ظرفيتهاي ساها استفاده كنند تا كيفيت دانشگاه باالتر برود. حضرت آيتاهلل هاشمي رفسنجاني سخنراني در همايش وحدت حوزه

Læs mere

ر ز à ف ض س ر ك ع ـ â à س ع

ر ز à ف ض س ر ك ع ـ â à س ع 1 3 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7. 1 7. ر ز à ف ض س ر ك ع ـ â à س ع 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7

Læs mere

1 3 ھ پ0 9 پ0ٹ9پ0 4پ0 9پ0ٹ6پ0ٹ8پ0ٹ6 پ0ٹ2 پ0ٹ8پ0ٹ6پ0 9 ( پ0ٹ6پ0ٹ5پ0ٹ2پ0ٹ2 پ0ٹ5 پ0ٹ2 ھپ0ٹ2پ0ٹ2 3 پ0ٹ0%), پ0ٹ7پ0ٹ6پ0 9پ0 4پ0 3پ0ٹ2 ھ پ0ٹ2 پ0ٹ5 پ0ٹ8 ھ

1 3 ھ پ0 9 پ0ٹ9پ0 4پ0 9پ0ٹ6پ0ٹ8پ0ٹ6 پ0ٹ2 پ0ٹ8پ0ٹ6پ0 9 ( پ0ٹ6پ0ٹ5پ0ٹ2پ0ٹ2 پ0ٹ5 پ0ٹ2 ھپ0ٹ2پ0ٹ2 3 پ0ٹ0%), پ0ٹ7پ0ٹ6پ0 9پ0 4پ0 3پ0ٹ2 ھ پ0ٹ2 پ0ٹ5 پ0ٹ8 ھ 1 3 ف ر س ر 8. ± à ـ ر ظ ر ك ع, ل â à ن ع س à ل à ـ ر ظ ر ك ع, س à ظ ق à ط ك à م ن ع â ر ظ ف ع é ك ي ç ق ض ن à ص à س ف ض ـ ر â م ن س ض ك ك à غ ن ض â ر ل ع ع ع ص â ه ش ع ç ق ض ن à ص à س ف ض é ض ك ع ل â

Læs mere

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تاریخ خداوند خداوند جهان را خلق کرده و به انسان جایگاه ویژه ای در خلقت داده است. خداوند همه انسان ها دوست می دارد و خیرخواه ماست. او می خواهد

Læs mere

Gennemgang af den kendte bog om arveloven AL-SIRAJI FI AL-MIRATH skrevet af Shaykh Siraj Muhammad Abd al-rashid al-sajawandi, rahimahullah

Gennemgang af den kendte bog om arveloven AL-SIRAJI FI AL-MIRATH skrevet af Shaykh Siraj Muhammad Abd al-rashid al-sajawandi, rahimahullah Læren om den slamiske arvelov Gennemgang af den kendte bog om arveloven AL-SIRAJI FI AL-MIRATH skrevet af Shaykh Siraj Muhammad Abd al-rashid al-sajawandi, rahimahullah Tariq Muhammad Amin, 13. januar

Læs mere

هفته در ايران قديم پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته

هفته در ايران قديم پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته ١ در هفتپيکر بهرام گور را با هفت سياره در منظومه هفتپيکر منعکس کرده است

Læs mere

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است اطالعات بیماران پیرامون داروی هومیرا )HUMIRA( برای بیماریهای مفصلی رماتیسمی برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است 5 سرآغاز 7 میگیرد عمل چگونه و چیست ھومیرا 8 میگیرد قرار ھومیرا با درمان

Læs mere

Søndagsundervisning Basiskursus

Søndagsundervisning Basiskursus Søndagsundervisning Basiskursus Wakf og Munida 2008-2009 www.wakf.com www.munida.dk Dagens program Lektion 9 Hvordan bedømmes andre i deres Aqîdah? Derefter kort gennemgang af de tidligere lektioner med

Læs mere

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان 2018 جدید در دامنارک - بارداری و زایمان Farsi /فارسی توصیههای الزم برای والدین در انتظار فرزند بارداریتان را تبریک میگوییم. این بروشور برای شما و شوهرتان/شریک زندگیتان تهیه شده است تا توصیههای دوران بارداری

Læs mere

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه هدف آزمایش: اندازه گیری منیزیم با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید وسایل آزمایش: ارلن- پیپت مدرج- پیپت حبابدار- شعله- بالن 052 میلی لیتری مواد آزمایش: کلسیم کربنات- محلوا اسید

Læs mere

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی فهرست مطالب 2 4 6 7 8 8 11 13 15 15 17 19 2 24 26 27 28 29 3 33 35 39 41 42 45 46 46 47 48 72 معرفی هیئت مدیره پیام مدیر عامل مدیران اجرایی ارشد مدیران اجرایی میانی اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد

Læs mere

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ * صورت خدمات و آزمونهای قابل ارائه توسط پژوهشگاه مواد و انرژی + گروه بندی نام اپراتورها و تعرفه ها مرتب براساس آزمون ( ویرایش 9603 ) ردیف 2 انحالل اسیدی برای 3 انحالل اسیدی با HF برای ذوب قلیائی كوره جذب

Læs mere

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی مدارات فلزیاب به زبان ساده مؤلف و مترجم امید آقائی آقایی امید - ۱۳۶۸ سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهری شابک وضعیت

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 21 مالیه موضوعی قراردادی ها مقدمه اشخاص حکمی و حقیقی ایکه مواد لوازم خدمات ساختمانی و سایر خدمات را تحت یک قرار داد فراهم مینمایند طبق ماده 72 قانون مالیات بر عایدات

Læs mere

ت) مجموعة أجزاء مجموعة ث) خمعط فان عنوان الدرس :

ت) مجموعة أجزاء مجموعة ث) خمعط فان عنوان الدرس : المجمعات التطبيقات ألى باكالريا علم رياضية 1.I مجمعة جزء مجمعة..1 مفاهمي أمية أ) اجملمعات ب) الاهامتء ت) حتديد مجمعة بتفصيل أ ابدراك ث) خمعط فان عنان الدرس.2 جزء مجمعة أ) تعريف ب) امتضمن ت) مجمعة أجزاء

Læs mere

آب یونیزاسیون و ph 32

آب یونیزاسیون و ph 32 پنج خدا نام به فهرست دوازده استاد مقدمة سیزده مترجمان پیشگفتار چهارده نویسندگان دربارة پانزده نویسندگان پیشگفتار 1 جانوری فیزیولوژی سلولی مبانی اول بخش تغییرات به منجر طبیعی اقلیمپذیری و آزمایشگاهی اقلیمپذیری

Læs mere

ك نت م ف ي ر ی ب م م ا ن ز ل ن ا ع ل ى ع ب د ن ا ف ا ت وا ب س ور ة م ن م ث ل ھ و اد ع وا ش ھ د اءك م م ن د ون الل ھ إ ن ك ن ت م ص اد ق ین

ك نت م ف ي ر ی ب م م ا ن ز ل ن ا ع ل ى ع ب د ن ا ف ا ت وا ب س ور ة م ن م ث ل ھ و اد ع وا ش ھ د اءك م م ن د ون الل ھ إ ن ك ن ت م ص اد ق ین ForstÄelsen af Qur anens Udfordring I Allahs Navn, den NÄdige, den Barmhjertige Gennem menneskehedens historie sendte Allah adskillige Profeter til forskellige dele af verden og til alle de forskellige

Læs mere

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن PTSD hos voksne, farsi اطالعاتی در مورد PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن Psykiatri og social psykinfomidt.dk فهرست مطالب PTSD چیست 03 چرا برخی افراد از PTSD رنج می برند 05 عالئم PTSD

Læs mere

SHAJARAH. Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami)

SHAJARAH.  Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami) SHAJARAH Qadiriyyah, Radawiyyah, Ziyaiyyah 'Attariyyah Denne Shajarah er skrevet af Shaykh-al-Tareeqah Ameer-al- Ahl-al-Sunnah, grundlæggeren af Dawat-e-Islami 'Allamah د ام ت ب ر كا ت همال ع اليه Maulana

Læs mere