Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s"

Transkript

1 Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s I er kendelsen af, at det kan være svært selv at skulle sætte sig ind i eller følge udviklingen i markedsføringslovgivningen i forbindelse med de nye online medier, har Midtjysk Turisme her udarbejdet en overordnet vejledning. Dette er den viden, vi har opsamlet pr. dags dato. Der sker hele tiden nyt på området, så derfor anbefaler vi, at man selv sikrer sig, at det man gør, er lovligt. Det kan man ved enten at søge ekspertbistand eller ved at kontakte forbrugerombudsmanden ved tvivlsspørgsmål. Online markedsføring Online markedsføring bliver stadig mere udbredt, og reglerne på området er af og til svære at gennemskue til dels pga. at de sociale medier er så nye og hele tiden udvikler sig. Ligesom ved offline-markedsføring er man som online-annoncør underlagt en række love, som skal beskytte forbrugernes, samfundets og konkurrenternes interesser. Der findes ikke nogen særlig lovgivning for sociale medier, men den eksisterende lovgivning bliver brugt og fortolket ud fra de særlige funktioner, man kan bruge på de sociale medier. Fordi de sociale medier hele tiden ændrer sig og der kommer nye til, har forbrugerombudsmanden og lovgivningen ind imellem svært ved at følge med. Forbrugerombudsmanden laver ind i mellem nye tilføjelser til markedsføringsloven. Sidst var 1. juli Man kan læse mere om Forbrugerombudsmandens bestemmelser og vejledninger i et nogenlunde hverdagssprog her: Forbrugerombudsmanden Forbrugerombudsmanden fører statens tilsyn med at markedsføringslovens bestemmelser overholdes især ud fra hensynet til forbrugerne. Derfor udarbejder Forbrugerombudsmanden vejledninger i at forstå markedsføringslovens bestemmelser. Han har mulighed for at politianmelde mistænkte personer eller virksomheder, ligesom han kan anlægge en civil retssag. Afhængig af overtrædelsens type og grovhed vil han før et evt. sagsanlæg forsøge at forhandle med den erhvervsdrivende. Forhåndsbeskeder Erhvervsdrivende har mulighed for at ansøge Forbrugerombudsmanden om en forhåndsbesked vedrørende lovligligheden af et konkret markedsføringstiltag. Hvis Forbrugerombudsmanden siger, at tiltaget er lovligt, kan han ikke bagefter indlede retsskridt mod den erhvervsdrivende på eget initiativ. Det er muligt at ansøge om forhåndsbeskeder online via forbrugerombudsmanden.dk. Vejlsøvej 51, Bygning O DK-8600 Silkeborg Tel.: Fax: CVR-nr.:

2 Det internationale element Elektronisk markedsføring, især via de sociale medier, er ofte grænseoverskridende. Spørgsmålet er så hvilket lands markedsføringslov man skal rette sig efter? Her har man to principper: Modtagerlandsprincippet, som betyder at: inden for EU skal man som udgangspunkt følge markedsføringsloven i det land, markedsføringsmaterialet er rettet imod. Afsenderlandsprincippet: I visse tilfælde er det i stedet afgørende, hvor afsenderen af materialet er bosiddende eller etableret. Konklusion: I de fleste tilfælde vedrørende online markedsføring skal man følge lovgivningen i det land, hvor afsenderen er etableret. Forbuddet mod spam En af de vigtigste dele af markedsføringsloven er det, man kalder forbuddet mod spam. Det handler om, at man ikke må kontakte folk elektronisk uopfordret for at sælge dem noget eller gøre reklame for noget. I den danske markedsføringslovs 6, stk. 1 står der følgende: En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på afsætning af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser, medmindre den pågældende forudgående har anmodet om det. Elektronisk post er ikke bare s, men også sms- og mms-beskeder, samt interne meddelelsessystemer på sociale medier (fx andres væg eller mailsystemet på Facebook). Forbuddet gælder uanset om modtageren er en privatperson, en erhvervsdrivende, en offentlig myndig etc. Man kan ikke omgå forbuddet ved at indskyde forbrugere (eller andre) som mellemled, som fx Telia gjorde: Telia brugte en sportsforening til at hverve nye kunder. Det indebar bl.a., at medlemmerne sendte sms er til hinanden som led i hvervningsprocessen på foranledning af Telia. Det var ulovligt. Samtykkeundtagelsen: Man må godt sende elektronisk post (dvs. mails, sms er osv.), hvis man har et samtykke fra modtageren. Der er nogle ting, der skal være oplyst, for at samtykket er i orden: Modtageren skal aktivt acceptere at modtage elektronisk markedsføring/post. Samtykket skal være frivilligt, specifikt og informeret, dvs.: o o Det skal oplyses hvilken type beskeder, man vil anvende ( , sms etc.). Accepten kan ikke skjules i standardvilkår.

3 o o Acceptfelter må ikke på forhånd være udfyldt. Det skal på tidspunktet for samtykket være oplyst, hvilken type markedsføring, de elektroniske meddelelser vil indeholde. Eksempel på et uspecificeret samtykke: Brugeren accepterer hermed, at den erhvervsdrivende må tage kontakt med henblik på markedsføring af varer. Eksempel på specificeret samtykke: Brugeren accepterer hermed, at den erhvervsdrivende må sende s og lave vægopslag på Facebook om kommende events på Café XX BEMÆRK at afsenderen har bevisbyrden for, at samtykket er givet. BEMÆRK at samtykket er tidsubegrænset, men at det altid kan tilbagekaldes. Tilbagekaldelse af samtykke skal kunne ske på en let måde og uden betaling (Fx skal man let kunne afmelde et nyhedsbrev eller trække sit synes godt om tilbage på Facebook.). Undtagelsen om visse eksisterende kundeforhold I nogle tilfælde har man allerede fået en slags samtykke fra kunden og behøver ikke mere. Markedsføringsloven siger: Uanset stk. 1 (se s. 1), kan en erhvervsdrivende, der fra en kunde har modtaget dennes elektroniske adresse i forbindelse med salg af en vare eller levering af en tjenesteydelse, markedsføre egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser til kunden ved elektronisk post. Dette forudsætter dog, at kunden har mulighed for let og gebyrfrit at frabede sig dette både i forbindelse med afgivelsen af adressen til den erhvervsdrivende og ved efterfølgende henvendelser. Det betyder, at der er fem krav til den erhvervsdrivende, for at man opfylder visse eksisterende kundeforhold : 1. Der skal være et kundeforhold: a. Det er ikke nok, at man har fået kontaktinformationerne fra modtagerens ven eller en tredjemand. Det skal være direkte fra modtageren. b. Hvis man har solgt noget til en anden virksomhed, så har man ikke lov til bagefter at sende elektronisk markedsføring til hele virksomheden; kun den konkrete -adresse. 2. Der skal være et forudgående salg: a. Det er ikke nok, at man har givet en gave eller gratis rådgivning. b. Det er ikke nok, at kunden har deltaget i en konkurrence eller lignende - man skal have modtaget betaling for varer eller serviceydelser. 3. Man skal have solgt sine egne produkter: a. egne = samme juridiske enhed, ikke samme koncern (gælder for store koncerner fx TDC, hvor der er flere enheder, fx fastnettelefoni, tv-pakker, erhvervstelefoni osv.)

4 4. Man må kun markedsføre tilsvarende produkter: a. Hvis man fx har solgt en ulykkesforsikring, må man gerne tilbyde andre forsikringsprodukter. Det er dog af og til meget svært at finde ud af, hvornår produkter er tilsvarende ifølge Forbrugerombudsmanden, så det kan anbefales at finde mere vejledning om det på Forbrugerombudsmandens hjemmeside.) 5. Man skal kunne sige nej til mere materiale: a. Modtageren skal nemt og gebyrfrit kunne sige nej til at modtage yderligere materiale. b. Man skal kunne sige nej til at få mere materiale både når man giver sit samtykke og ved alle efterfølgende henvendelser. Tip-en-ven-funktioner De fleste sociale medier har forskellige former for tip-en-ven-funktioner, der gør, at brugerne kan eksponere og/eller videredistribuere budskaber, links osv. Her er lovgivningen lidt dobbelt. Man må gerne have en tip-en-ven-funktion, men man må ikke opfordre til at bruge den, eller præmiere brug af den på nogen måde. Begrundelsen er, at Forbrugerombudsmanden ser opfordringer og præmiering som en omgåelse af forbuddet mod spam. Den gode profil på Facebook Rent praktisk er der nogle bestemte ting, man må og ikke må på Facebook, som reglerne ser ud efter den 1. juli Som erhvervsdrivende på Facebook må du gerne: Oprette en virksomhedsprofil og skrive på profilens væg, hvis man kan se ud fra profilbilledet og profilnavnet, at det er din virksomhed, der styrer siden. Skrive på brugernes vægge, anvende chat- og mailsystemet, såfremt du først har fået brugernes samtykke til at sende materiale til hver fremgangsmåde (se nedenstående afsnit vedr. det at få en brugers samtykke). Uploade reklamer for events, konkurrencer og produkter på profilen og linke til andre hjemmesider (herunder virksomhedens egen). Stille funktioner til rådighed, hvor brugerne kan gøre deres netværk bekendte med indholdet af din profil, eller hvor brugerne kan opfordre venner til også at blive fan af din side (tip-en-ven). Som erhvervsdrivende på Facebook må du ikke: 1. Henvende dig uopfordret til andre profiler med henblik på branding eller afsætning.

5 2. Præmiere eller opfordre til, at brugerne inviterer andre til at være fan af din profil, fordi det klassificeres som omgåelse af forbuddet mod spam. 3. Præmiere eller opfordre til, at brugerne anvender synes-godt-om funktionen i relation til markedsføringsmateriale, fordi det betyder, at materialet bliver vist for brugerens venner på deres nyhedsliste, og derfor er det en omgåelse af forbuddet mod spam. (Punkt 3 gælder, uanset om funktionen er tilgængelig på selve Facebook eller på andre sider. (fx den erhvervsdrivendes egen hjemmeside.)) For at få størst udbytte af profilen på Facebook, bør man indhente samtykke til at skrive indlæg og sende s med reklameindhold. Det er dog i praksis vanskeligt, fordi man ikke må kontakte en bruger elektronisk for at spørge efter et samtykke, men kun kan få det, hvis brugeren selv henvender sig. Dog kan man, hvis man har en erhvervsprofil, lave en pop-up-boks, der kommer frem, når en bruger klikker på Synes godt om, hvor man kan bede om et informeret samtykke, som det er beskrevet på side 2. Derudover skal man huske at udforme tilladelsen så specifikt som muligt. Andre bestemmelser end dansk lov Når man bruger sociale medier til markedsføring, skal man også tage hensyn til de regler og vilkår, der findes på den enkelte sociale service. Fordi de fleste af de mest udbredte sociale medier har hovedsæde i USA bærer deres vilkår meget præg af amerikansk lovgivning og retspraksis. I mange tilfælde vil selv dansksprogede vilkår være direkte oversættelser fra engelsk, hvilket kan give forståelsesvanskeligheder. Det er dog vigtigt at vide, hvad man siger ja til, når man fx opretter en virksomhedsprofil på Facebook. Ved annoncering på sociale medier, der har hovedsæde i USA, accepterer man typisk: at indholdet ikke må referere til tobak, narkotika, hasardspil, håndskydevåben, prostitution mm. at annoncøren tager fuldt ansvar for annoncens lovlighed i forhold til de enkelte landes markedsføringslove mv. at produkter og tjenesteydelser ikke må sendes til/modtages i lande, som USA har indført embargo imod (fx Cuba) at annoncer indeholdende tilfældighedsprægede konkurrencer ikke må vises i en række bestemte lande at annoncen ikke må masseforsendes til brugere som spam, og at annoncøren skal skadesløsholde indehaveren af det sociale medie, såfremt annoncen giver anledning til sagsanlæg eller bødestraf. Dvs. at fx Facebook fralægger sig ansvaret for det indhold, man lægger på som annoncør. På grund af standardvilkårene, kan det anbefales, at alle annoncer målrettes til kun at blive vist i udvalgte lande, så manglende kendskab til amerikansk (og anden) lovgivning ikke medfører komplikationer. Hvis ikke, man overholder standardvilkårene, sker der typisk det, at mediet fjerner annoncen og/eller sletter annoncørens profil, hvorved oparbejdet goodwill og tilmeldte fans tabes. Udover

6 standardkravene har de fleste sociale medier også en række særbestemmelser, der gælder generelt for det enkelte medie. I nogle tilfælde findes der derudover regler, der gælder for bestemte fremgangsmåder, fx promoverende konkurrencer. Facebooks regler for konkurrencer kan ses her: Ansvarlighedsfordeling Udgangspunktet i markedsføringsloven er, at annoncøren har det fulde ansvar for indholdet af materialet. Det gælder også, selvom det er brugeren af et socialt medie, der frivilligt videresender materialet til sit netværk. Ansvaret forlader altså ikke ophavsmanden. Persondataretten Når man markedsfører via sociale medier, kommer man ofte i kontakt med en lang række personoplysninger, som brugerne frivilligt har lagt ud på siden. Som annoncør er man underlagt bestemmelserne i persondataloven. Det betyder, at der er en række begrænsninger i adgangen til at indsamle, lagre og anvende personhenførbare oplysninger. Det kan man læse om i persondataloven, som ligger her: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=828

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes mulighed

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONKURRENCER PÅ INTERNETTET KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 02

KONKURRENCER PÅ INTERNETTET KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 02 KONKURRENCER PÅ INTERNETTET KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 02 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING OG SAMMENFATNING 3 2.0 BAGGRUND 5 3.0 REGULERING AF OMRÅDET 7 4.0 PRÆSENTATION AF UNDERSØGELSENS

Læs mere

MOBIL MARKETING. bind 2

MOBIL MARKETING. bind 2 MOBIL MARKETING bind 2 00.01 Credits IDE OG KONCEPT: Jacob Saugman FORFATTERE: Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman GRAFIK: dmegraphic TRYK: Johansen grafisk ÅRGANG: 2009 ISBN: 978-87-992719-3-1 UDGAVE:

Læs mere

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen Forbrugerjura 2006 Forbrugerjura 2006 April 2007 Gratis e-publikation Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56 2300 København S Telefon: 32 66 90 00 Telefax: 32 66 91 00 E-post: forbrug@forbrug.dk Hjemmesiden:

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Køb trygt på internet og postordre. Ren besked fra Forbrugerstyrelsen

Køb trygt på internet og postordre. Ren besked fra Forbrugerstyrelsen Køb trygt på internet og postordre Ren besked fra Forbrugerstyrelsen Køb trygt på internet og postordre Skærmene summer i de danske hjem med spil, homebanking og e-mails til venner og familie. Men i de

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Gratis e-bog om internetplatforme. Find dine platforme, og brug dem rigtigt. lahme.dk

Gratis e-bog om internetplatforme. Find dine platforme, og brug dem rigtigt. lahme.dk Gratis e-bog om internetplatforme Find dine platforme, og brug dem rigtigt lahme.dk Find dine platforme, og brug dem rigtigt lahme.dk 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER 1 Rapport af: Rikke Frank Jørgensen, Gry Hasselbalch og Verner Leth, 2013 Fokusgruppeinterviews

Læs mere

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport Befolkningens adfærd på nettet Samlet rapport Marts 15 Indledning Data er den digitale verdens valuta. Mange virksomheder oplever begyndelsen af en ny guldalder med big data, og der er kæmpe vækstpotentiale

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

White paper Kernen i god tekstforfatning

White paper Kernen i god tekstforfatning White paper Kernen i god tekstforfatning Skab et behov for det, du sælger få modtageren til at handle Kernen i god tekstforfatning Inden for e-mailmarkedsføring findes der en sand vrimmel af gode råd om

Læs mere

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst. 2013 Vejledning om konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 987-87-7029-540-6 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Lær at håndtere anmeldelser

Lær at håndtere anmeldelser 36 37 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser 38 Udnyt brugernes anmeldelser til din fordel Dine gæsters anmeldelser påvirker dine potentielle gæsters lyst til at besøge din virksomhed. Dette kan du ikke

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere