Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram. Region Sjælland"

Transkript

1 Uddannelsesprram Regon Sjælland ALMEN MEDICIN MEDICINSK AFDELING, SLAGELSE SYGEHUS JANUAR

2 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen ( hvor så specallægeuddannelsen er beskrevet. Specallægeuddannelsens ntroduktonsforløb hoveduddannelsesforløb understøttes ved anvendelse af den elektronske portefølje ( I porteføljen fndes adgang tl målbeskrvelse, elementer der understøtter lærngsprocessen, samt skemaer tl dokumentaton for godkendelse af de oblgatorske mål kurser, der er betngelse for at opnå specallægeanerkendelse. Specelle regonale forhold Den almenmedcnske uddannelse Regon Sjælland er beskrevet under det drekte lnk er: Her fndes navne på de tl enhver td fungerende prakssuddannelseskoordnatorer ( PUK ) Yngre Almen e Uddannelseskoordnatorer ( DYNAMUer ). Under sygehusansættelserne skal uddannelseslægen have fr fra elngen møde tl returdag almen prakss. Der skal afholdes 10 returdage årlgt, jævnt fordelt over året. De relevante kvalfkatonskort skal udfyldes løbende medbrnges udfyldt stand på returdagene. Regon Sjælland afholder et éndagsntrokursus for almen medcnske Intro- H-læger. Kurset er oblgatorsk skal gennemføres én gang. Her omtales uddannelsesforhold regonen, udarbejdelse af personlge uddannelsesplaner, ansættelsesprocedure ved H-stllnger lægevagt gennemgås. Kurset ndeholder et deltageraktverende element omkrng oplysnnger hjemmesder med relevans for uddannelseslæger. Regon Sjælland afholder årlgt 2 lokale temadage for I- H-læger samt to Regonale fælles temadage for H-læger. På temadagene møder man de andre læger, der er ansat uddannelsesstllnger tl den almenmedcnske specalelægeuddannelse. Tl hver temadag er der 2-4 foredragsholdere, der samarbejde med en llle gruppe uddannelseslæger har forberedt et spændende emne som vl blve gennemgået. Formålet med dagene er at etablere kontakt tl de øvrge uddannelseslæger området, at drøfte faglge problemstllnger samt møde den lokale PUK DYNAMU. I planlægnngen forsøges at tage hensyn tl, at der kke er sammenfald med kurser det oblgatorske specalespecfkke kursus forsknngstrænngen. Skulle der allgevel ske sammenfald, skal du møde tl undervsnng på det oblgatorske specalespecfkke kursus eller forsknngstræknngen. Der gøres opmærksom på at ALLE temadage er OBLIGATORISKE uddannelseslægen skal selv sørge for at tlmelde sg. I Regon Sjælland tlbydes sden efteråret 2012 så supervson for uddannelseslæger fase 1, 2 hosptalsdelen. Hver uddannelseslæge får tlbud om 10 gange supervson en gruppe på typsk 8-12 læger. Typsk 2

3 vl supervsonen foregå ved at en eller flere gruppen fortæller om svære stuatoner fra hverdagen, hvorefter resten af gruppen reflekterer evt. kommer med løsnngsforslag tl problemet. Der er naturlgvs tavshedsplgt gruppen således, at man frt kan tale om både store små problemer fra hverdagen. For at komme på ventelste tl et supervsonshold kontaktes DYNAMU 2.1 Uddannelsens opbygnng Uddannelsens varghed ndhold er beskrevet målbeskrvelsen (Målbeskrvelse på sst.dk). Dette uddannelsesprram angver hvordan forløbet udmøntes det aktuelle uddannelsesforløb, dvs. de konkrete ansættelser: antal, sted varghed Hoveduddannelsen starter med almen prakss (fase 1) efter 30 måneders hosptalsansættelse vender uddannelseslægen tlbage tl samme prakss yderlgere (fase 2). Uddannelsen afsluttes med 12 måneders ansættelse en anden prakss (fase 3). Opbygnng af hosptalsdelen Regon Sjælland: Rækkefølgen af de enkelte ansættelser kan varere fra forløb tl forløb. 1. ansættelse 2. ansættelse 3. ansættelse 4. ansættelse 5. ansættelse elng Gynækolskobstetrsk elng elng Psykatrsk elng Akutelng Varghed 8 mdr. Varghed 4 mdr. Varghed 6 mdr. Varghed 6 mdr. Varghed 6mdr. 2.2 Præsentaton af uddannelsens sygehusansættelser, herunder organserng af faglge funktoner lærngsrammerne 1. Ansættelse: elng, Slagelse Sygehus modtager akut elektvt ndlagte patenter samt ambulante patenter nden for de nterne medcnske specaler, kardol, lungemedcn, gastroenterol, endokrnol, reumatol samt geratr. elng, Slagelse består af alt ca. 128 medcnske senge fordelt på specalerne: o Lungemedcn: 21 senge o Endokrnol: 6 senge o Hjerteafsnt 1+2: senge o Gastroenterol: 20 senge o Geratr G1+G2: senge o Reumatol: 0 senge Slagelse Sygehus er et af regonens 4 akutsygehuse. Afdelngsledelse: Ledende overlæge Thor Brygge Ledende oversygeplejerske Annette Lndholm 3

4 Lægestab: Uddannelsesansvarlg overlæge Torben V Stjernebjerg Specaleansvarlg overlæge Henrk Ryde, kardol Specaleansvarlg overlæge B Davdsen, gastroenterol Specaleansvarlg overlæge Eva Lerche-Black, endokrnol Specaleansvarlg overlæge Bo Ejbjerg, reumatol Specaleansvarlg overlæge Tna Carlsen, geratr Specaleansvarlg overlæge Torben V Stjernebjerg, lungemedcn Herudover er antallet af overlæger: 17 overenskomst ansatte overlæger, 2 elngslæger. 9 læger hoveduddannelses forløb 10 læger ntroduktonsstllng 3-4 læger uddannelse tl almen prakss Undervsnng mandag: Bagvagt fremlægger patentforløb fra weekenden llustreret af røntgenbllede/labsvar/ekg fra kl tl Undervsnng trsdag kl tl 9.00: Ekstern undervser/egne specaler undervser på skft dagnostske hovedgrupper. Hver 3 trsdag afholdes staffmeetng. Onsdag 8.30 tl 9.00: Første onsdag ny påbegyndt måned afholdes der overlægemøde. Anden onsdag + tredje onsdag supervson/vejledermøde. Fjerde onsdag møde med ledende overlæge + uddannelsesansvarlg overlæge yngre læger. Torsdag: Yngre læger undervser på skft alle læger deltager bortset fra læger der skal ambulatoret. Fredag: Alle læger undervser på skft kl tl 8.45 Daglge konferencer Dagsorden morgenkonference kl tl 8.30: Vagthavende fortæller om case på vagten Sygemeldnger Dagsprram gennemgås Patenter på ntensv gennemgås Dagsorden mddagskonference kl tl 12.50: Specalekonference: Lungemedcn: overlæge Torben V Stjernebjergs kontor Kardol: Overlæge Henrk Rydes kontor Gastroenterol: Overlæge B Davdsens kontor Endokrnol: Overlæge Eva Lerche-Blacks kontor Geratr: Overlæge Tna Carlsens kontor Reumatol: Overlæge Bo Ejbjergs kontor 4

5 Dagsorden: 1. Gennemgang af alle ndlagte patenter 2. Kontakt tl vagthold med henblk på patenter der skal tlses vagten Uddannelseslæger almen medcn tlknyttes som udgangspunkt endokrnol/geratr samt andet ntern medcnsk specale 2 x. Det tlstræbes at den uddannelsessøgende går supervseret stuegang flere dage træk, på samme afsnt. Det tlstræbes mnmum 2 ugers sammenhængende supervseret forløb endokrnolsk ambulatorum. For læger ansat uddannelse tl almen medcn fastlægges følgende antal uddannelsesdage: Oblgatorske for almen medcn: Returdage 1 dag pr. måned svarende tl alt 8 dage Temadage: 1 dag januar, maj, september november svarende tl mnmum 2 temadage Specalekurser afhænggt af hvornår hosptalsforløbet starter på medcnsk elng, består dsse af: 4 dage der afvkles med 1 dag pr. ½ år der afvkles under de første 4 ansættelser, som hovedregel placeret jun december Uddannelsesdage ved medcnsk elng, Slagelse som en del af at opnå de kvalfkatoner der er beskrevet på kvalfkatonskor nr. 2: 1 dag lungemedcnsk ambulatorum, herunder vstaton af almen medcnske henvsnnger samt håndterng af pakkeforløb 1 dag kardolsk ambulatorum, herunder vstaton af almen medcnske henvsnnger samt håndterng af pakkeforløb 2 ugers sammenhængende supervseret forløb endokrnolsk ambulatorum, herunder uddannelsesdag fodsårsambulatoret Opnåelse af følgende r efter kvalfkatonskort nr. 2: Iskæmsk Hjertesygdomme Arytmer Hypertensonsudrednng Ovenstående 3 r opnås ved supervseret arbejde hjerteambulatoret, uddannelsesdag hjerteambulatoret samt ved deltagelse vagtarbejde, stuegangsfunkton samt deltagelse formalseret undervsnng Kronsk lungeldelse (KOL Astma) Ovenstående opnås ved supervseret arbejde lungemedcnsk ambulatorum, stuegang på lungemedcnsk elng, uddannelsesdag lungemedcnsk ambulatorum samt va vagtarbejde. Dabetes melltus type 1 Ovenstående opnås ved supervseret arbejde dabetes ambulatoret under vagtarbejde, sammenhængende forløb dabetes ambulatoret. Stofskftesygdomme Ovenstående opnås ved supervseret arbejde endokrnolsk ambulatorum samt vagtarbejde. 5

6 Alvorlge nfektonssygdomme Ovenstående opnås ved vagtarbejde, stuegangsfunkton samt deltagelse formalseret undervsnng. Følgende r: Allerg Patenter med ledsmerter Hovedpne/mgræne Patenter med kramper Patenter med tremor Patenter med ntracerebral ldelse Patenter med øvre nedre gastrontestnal ldelse Ovenstående r opnås va stuegang, vagtarbejde formalseret undervsnng. Der henvses øvrgt tl kvalfkatonskort nr. 2 på hoveduddannelse almen medcn. Den uddannelsessøgende læge almen medcn tldeles daglgt funkton som huslæge/akutlæge/stuegangsgående læge/læge ambulatoret. (der henvses tl de relevante funktonsbeskrvelse)r. Den uddannelsessøgende yngre læge almen medcn ntroduceres tl medcnsk elng henhold tl ntroduktonsbeskrvelse på 5 dage. Alle læger klassfceret stllnger får tldelt vejleder afslutter deres ansættelse med en elektronsk evaluerng på Alle ansat uddannelsesstllng skal mdtvejs uddannelsen have fortaget en 360 graders evaluerng. Under ansættelsen skal den uddannelsessøgende almen medcn undervse gennemsnt 2 gange ved den beskrevne morgenundervsnng. elng, Slagelse Sygehus Akutlæge Delt tlstedeværelsesvagt 24 tmer, 8.15 tl samt fra tl 8.45 Vagtværelse Akutelngen Funkton prmært Akutelngen hjertestop hele huset Refererer tl medcnsk bagvagt har tæt samarbejde med huslæge 1. Deltager medcnsk elngs vagthold der øvrgt består af: huslæge (døgndækket) hjælpevagt kl bagvagt (tlstedeværelse hele døgnet) Bagvagt 2, kardolsk ekstravagt weekends fra kl Geratrsk læge (hverdage 8-21 weekends 9-21) 2. Arbejdsopgaver: Deltager af medcnsk team akutelngens modtagelse, supervseres af bagvagt Deltager tme-outs Akutelngen ved behov Supervserer KBU-læger medcnsk hjælpevagt 6

7 Gennemgår akut ndlagte patenter Akutelngen Skrver journaler på akut ndlagte Akutelngen Tlser patenter med medcnske skader Teamleder ved orange kald Deltager ved rødt kald Tlkaldes tl alle hjertestopkald på sygehuset Deltager vstaton fra kl. 22 tl kl (konsulterer bagvagt ved behov) 3. Samarbejdspartnere ud over vagthold: Koordnerende/vsterende sygeplejerske medcnsk elng Akutelngens overlæger (8-18) Akutelngens KBU-læger Ortopædkrurgsk skade, bagvagt akutelngen Krurgsk mellem- bagvagt akutelngen Vagthavende anæstesoler Sygeplejersker akutelngen elng, Slagelse Sygehus Funktonsbeskrvelse: huslæge Mobl: Delt tlstedeværelsesvagt 24 tmer, 8.15 tl samt fra tl Vagtværelse elng rum nr Funkton prmært medcnske sengeafsnt B1, HA B5 samt akutelngen efter kl så G1 G2. Refererer tl medcnsk bagvagt har tæt samarbejde med akutlæge 3. Deltager medcnsk elngs vagthold, der øvrgt består af: akutlæge (døgndækket) hjælpevagt ( ) bagvagt (døgndækket) Geratrsk læge (8-21 weekends 9-21) bagvagt 2 (weekend 9-19) Kardolsk ekstravagt (weekend 9-19) 4. Arbejdsopgaver: Skrver journaler på akut ndlagte på hjerteafsnttet (kan uddelegeres tl hjælpevagt) Gennemgår akut ndlagte patenter HA under supervson Tlkald tl akutte patenter medcnske sengeafsnt Supervserer KBU-læger medcnsk hjælpevagt Udfører daglgt procedurer på elngs undersøgelsesstue Hjælper akutlæge akutelngen ved behov Substtuerer akutlæge ved behov Deltager transport af patenter fra medcnske sengeafsnt akutelngen vagten Overflytnngsnotater på patenter fra andre sygehuse Deltager stuegang på HA weekends hellgdage 3. Samarbejdspartnere ud over vagthold: 7

8 Koordnerende/vsterende sygeplejerske medcnsk elng Akutelngens overlæger (8-18) Akutelngens KBU-læger Neurolske, karkrurgske, ortopædkrurgske krurgske læger akutelngen Vagthavende anæstesoler Sygeplejersker medcnske afsnt akutelngen 4. Døgnprram: 08:15 morgenkonference (weekends hellgdage 9.00) 08:45 Undersøgelsesstue: Procedurer: Knlemarvsbops, lumbalpunktur 09:15 HA journaler tlkald tl afsnt B1 HA B5 12:00 mddagskonference (deltager HA) 12:45 HA journaler tlkald tl afsnt B1 HA B5 16:30 Vagtskfte Akutelngen: akutlæge huslæge 17:00 HA journaler gennemgange. Tlkald tl akutte patenter medcnske afsnt B1 HA B Afrapporterng fra geratrsk læge om ustable patenter på G1 G Tlkald tl akutte patenter B1 HA B5 G1 G2 07:30 B1 HA B5 G1 G2 morgenrunde 08:15 morgenkonference Løbende kontakt tl akutlæge mht. hjælp/substtuerng Akutelngen elng, Slagelse Sygehus Funktonsbeskrvelse efter 1. november 2010 for læge lang dagtjeneste: Overlæge gruppen eller yngre læge medcnsk elng. 5. Deltager medcnsk elngs vagthold der øvrgt består af: huslæge (døgndækket) akutlæge (døgndækket) hjælpevagt (14-24 alle dage) Akutelngens KBU-læger (8-18 hverdage, weekends) bagvagt 6. Arbejdsopgaver: Deltage gennemgange på akut ndlagte patenter Henvender sg efter daglgt dag arbejde tl medcnsk bagvagt med henblk på deltagelse gennemgange eventuelle udskrvelser elng Akutelngen. 3. Samarbejdspartnere ud over vagthold: Koordnerende/vsterende sygeplejerske medcnsk elng overlæge akutmodtagelsens 24 t senge (dagtd) Akutmodtagelsens overlæger (8-18) Akutmodtagelsens KBU-læger Ortopædkrurgsk skadevagt akutmodtagelsen samt bagvagt 8

9 Krurgsk mellemvagt akutmodtagelsen samt bagvagt Vagthavende anæstesoler Sygeplejersker akutelngen 5. Dagsprram: 15:30 Kontakt tl bagvagt med henblk med hvor gennemgange eller udskrvelser prmært skal fnde sted Lang dagtjeneste ophører Afdelngens uddannelsesmljø: Afdelngen har uddannelsesforplgtelse overfor lægestuderende, ntroduktonslæger, almen bloklæger, læger hoveduddannelsesforløb. Mhp. en systematsk ntrodukton uddannelsesmljø forelgger følgende supplerende blag vedrørende elngens uddannelsesndsats: Tjeklste ved udsendelse tl nyansatte uddannelsessøgende læger. Intromaterale samt ntroduktonsprram for nyansatte læger. Målbeskrvelse for uddannelsessøgende læger ansat Introduktonsuddannelse. Almen medcn Hoveduddannelse. Uddannelsesprrammer for: Introduktonsuddannelsen Almen medcn Hoveduddannelsen Afdelngsbeskrvelse Funktonsbeskrvelse for hovedvejleder samt klnsk vejleder Vejlederoversgt Skabelon for beskrvelse af uddannelsesplaner, ndvduelle for den enkelte uddannelsessøgende læge Plan over den formelle undervsnng mandag, trsdag, torsdag, fredag Lægestuderende: prram for elngstlknytnng samt undervsnng. Stuegang: Stuegang foregår på alle sengeafsnt fra kl afbrudt af specalekonferencer peroden tl På hverdage skal der aftenvagten nden kl ske fyssk fremmøde på medcnsk elng B1 af huslæge/bagvagt med henblk på fokus på patenter lggende de 6 akutmodtagersenge. Daglgt bør stuegangsgående læge kontakte huslæge/medcnsk bagvagt med henblk på patenter der bør tlses tl aftenstuegang, det vl sge nden kl I weekend på hellgdage starter stuegangen på medcnsk elng B1 tdsrummet kl tl Stuegangen starter prmært med patenter der lgger de 6 akutmodtagersenge. Ved stuegangen anføres kronsk acceptable værder ESD nden stuegangsgående læge går fra elng B1 skal der kvtteres på blodprøvesvar samt kke sgneret undersøgelser øvrgt. 9

10 Vejledersamtaler: Planlægnng er vgtg! Planlægnng er vgtg hvs målene skal nås nden for et år. Ved vejledermøderne fører I kontrol med, at kurser målngerne fnder sted henhold tl planen. Yngre lægers udvklng foregår forskellge temp, de enkelte mål nås meget ndvduelt. Det er vgtgt at holde sg målene for øje komme gang med de forskellge opgaver god td. Du er selv ansvarlg for prressonen dn professonelle udvklng, men dn vejleder skal hjælpe dg med at overholde deadlnes handlngsplaner, bl.a. ved at følge op på dem. Introduktonssamtale: Inden samtalen er det vgtgt at du sætter dg grundgt nd både målbeskrvelse uddannelsesprram. Overveje hvornår du skal have de oblgatorske kurser. Lave et skema over hvordan du forestller dg at erhverve hvlke r hvornår. Under samtalen er det vgtgt at I gennemgår dt oplæg udarbejder en uddannelsesplan med en generel oversgt over hele forløbet på elngen. I uddannelsesplanen skal I forsætte lærngsstrateger evaluerngsmetoder. Gennemgå ntro samtalen. Aftale næste møde. Efter samtalen skal uddannelsesplanen godkendes af uddannelsesansvarlg overlæge. Evaluerngssamtaler. Ca. en gang om måneden, mnmum hver 3. måned. Inden samtalen gennemgår evaluerer du selv uddannelsesplanen de opnåede r. Under samtalen skal I planlægge de vdere forløb revdere evt. uddannelsesplanen. Gennemgå grunde tl afvgelser fra den oprndelge plan. Gennemgå evaluerng samtalen Aftale næste møde. Slutevaluerngssamtaler Inden samtalen skal du gennemgå dn portefølje skre udfyldelse af lben. Gennemgå slut samtalen. Husk at evaluere elngen elektronsk, ellers gves kke underskrft. Husk: Attestaton for tdsmæssgt gennemført uddannelseselement specallægeuddannelsen Dsse dokumenter udgør den samlede nødvendge dokumentaton for dn ntroduktonsuddannelse kan godkendes danne grundlag for en ansøgnng tl hoveduddannelse tl et af de nterne medcnske specaler. 10

11 Funktonsbeskrvelse for hovedvejleder: Anvende Hovedvejlederen har medansvar for en yngre læges optmale uddannelsesforløb på elngen samarbejde med den specaleansvarlge overlæge på afsnttet den uddannelsesansvarlge overlæge. Kvalfkatonskrav Hovedvejlederen skal: Vejlederen skal have opnået et højere uddannelsestrn ndenfor det pågældende specale end den uddannelsessøgende læge. Gennemført vejlederkursus, eller planlagt gennemførelse heraf. Opgaver Hovedvejlederen skal bdrage tl at skabe et attraktvt nsprerende uddannelsesmljø elngen, samt deltage aktvt ntern undervsnng. I den/de uddannelsessøgende skal opgavevaretagelsen tage udgangspunkt de 7 roller der ndgår specalelægeuddannelsen omfatter følgende: Medvrke tl at realsere uddannelsesprrammets ndhold for den uddannelsessøgende læge Sammen med den uddannelsessøgende opstlle en ndvduel uddannelsesplan af såvel teoretsk som klnsk karakter. Tjekke at de planlagte r opnås kontnuerlgt under ansættelsen Afholde ntroduktonssamtale slutevaluerngssamtale samt de under ansættelsen nødvendge antal samtaler, audts klnske observatoner. Supervsere eller anvse supervson af den uddannelsessøgende læges uddannelsesforløb medcnsk elng skre at de lben anførte opnås attesteres. Skre at den uddannelsessøgende læge deltager formalserede uddannelsesaktvteter på uddannelsesstedet Tage ntatv tl at deltage den løbende udvklng af den uddannelsessøgende læge notere det planlagte uddannelsesplanen Aftale placerng ndhold af uddannelsesdage. Insprere tl relevante vdenskabelge aktvteter Holde den uddannelsesansvarlge overlæge orenteret om den uddannelsessøgende læges uddannelsesforløb 11

12 Specaleallokerng af yngre læger uddannelsesstllng Hoveduddannelsesforløb: 2 onkolske hoveduddannelsesforløb, gastroenterol lungemedcn. 1 geratrsk hoveduddannelsesforløb, 2: gastroenterol, lungemedcn, endokrnol kardol 1 kardolsk hoveduddannelsesforløb: 12 måneder kardolsk afsnt som base 2 gastroenterolske hoveduddannelsesforløb: 12 måneder gastroenterol som base 2 endorkrnolske hoveduddannelsesforløb: 12 måneder endokrnol som base 1 reumatolsk hoveduddannelsesforløb 12 måneder reumatol som base Almen medcnske blokstllnger:, et medcnsk specale Blokstllnger : 2x: endokrnol/evt geratr andet medcnsk specale. Tlknyttes ambulatorer. Introduktonslæger: x 2 gastroenterol/ endokrnol gastroenterol/ kardol lungemedcn/ kardol lungemedcn/ endokrnol 12

13 3.1 Plan for udvklng godkendelse Kompetencemålene, der skal vurderes godkendes er anført målbeskrvelsen, hvor der angves forslag tl lærngsmetoder for hver enkelt vurderng. Målbeskrvelsen ndeholder desuden en generel beskrvelse af lærngs- vurderngsstrateger. (Målbeskrvelse på sst.dk). Indholdet rækkefølgen nedenstående checklste er dentsk med målbeskrvelsens lb. I dette prram fndes anvsnng på hvlke delansættelser hvornår de enkelte mål skal godkendes. Kompetencegodkendelsen er fordelt efter sværhedsgrad, komplekstet mm. Lærngsrammer metoder vælges for den enkelte ansættelse. Kompetencevurderngsmetodernes gennemførelse det konkrete ansættelsessted er lgeledes beskrevet: CHECKLISTE Mål nummer 9 Patenten med gener fra ørerne /eller halsen Konkretserng Kunne håndtere patenten med symptomer fra ørerne /eller halsen. Kunne nformere om høreværn hjælpemdler for nedsat hørelse. Kunne vstere behandle patenten med: Øresmerter Nedsat hørelse Propfornemmelse øre herunder ørevoks Tnntus Oten svmmelhed Øregangssmerte af vdenssøgnng patentbehandlng. det specalespecfkke Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.) 4-6 Lærngsmetoder ud fra mulge Kompetencevurderngsmetode (som angvet Kunne håndtere patenter med 13

14 Konkretserng symptomer fra hals svælg, herunder kunne behandle vstere patenter med: Synkebesvær Halssmerter Hæshed Hævelser ntumesenser på halsen Tør rrtatv hoste Strdorøs vejrtræknngsbesvær Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.) Lærngsmetoder ud fra mulge Kompetencevurderngsmetode (som angvet 10. Patenten med øjengener Rolle: ekspert. Kunne håndtere patenten med akutte kronske øjensymptomer. Kunne behandle konjunktvale gener f.eks. nfekton allerg. Kunne fjerne overfladske fremmedlegemer fra cornea behandle abraso cornea. Kunne vstere patenter med alvorlge øjensygdomme f.eks. rts akut glaukom. Udføre prmær behandlng vstaton af øjensymptomer, der er en del af underlæggende systemsk sygdom. af vdenssøgnng patentbehandlng. det specalespecfkke nr Kunne dagnostsere vstere patenter med: Skelen 14

15 Konkretserng Tørre øjne Gener fra øjenomgvelser Synsforstyrrelser Langsomt prrederende synsnedsættelse Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.) Lærngsmetoder ud fra mulge Kompetencevurderngsmetode (som angvet 11. Patenten med mundhuleeller nasalproblemer Rolle: ekspert. Kunne håndtere patenter med symptomer fra mundhulen nasale problemer. Kunne behandle/vstere patenter med: Tandproblemer Kæbeledsgener Spytsten Tunge- slmhndeforandrnger Dårlg ånde Mykotsk stomatt. Erkende at systemske sygdomme kan manfestere sg med symptomer fra mundhulen. af vdenssøgnng patentbehandlng. det specalespecfkke 4-6 Kunne behandle/vstere patenter med symptomer fra næsen: Nysen Flåd Blødnng Stenose Smerter 15

16 Konkretserng Snorken Søvnapnø Følger efter traumer Sår Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.) Lærngsmetoder ud fra mulge Kompetencevurderngsmetode (som angvet 12. Gravdtet, fødsel puerperum 1 af 2 Rolle: ekspert. Demonstrere ndgående kendskab tl den normale gravdtet, fødsel, amnng barselsperode. Kunne varetage svangreprofylaktske undersøgelser efter vejlednnger herfor, herunder rådgve vejlede omkrng lvsstlens betydnng for gravdtet foster. af vdenssøgnng patentbehandlng. 4-6 Kunne koordnere samarbejdet omkrng den gravde med jordemoder, fødested andre relevante samarbejdspartnere. det specalespecfkke Kunne rskovurdere gravdteten, herunder nformere om prænatal dagnostk, vstere agere på sygelge tlstande såvel præ- som postpartum. Kunne vurdere, rådgve foretage relevant vstaton ved tdlge gravdtetskomplkatoner f.eks. ved blødnnger, smerter eller hyperemess. 16

17 Konkretserng Rolle: Sundhedsfremmer. Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.) Lærngsmetoder ud fra mulge Kompetencevurderngsmetode (som angvet 13. Patenten med udslæt Kunne håndtere patenten med hudsymptomer. Kunne skelne de harmløse forbgående hudmanfestatoner fra de udrednngs- behandlngskrævende symptomer hos børn voksne. Kunne håndtere de almndelgt forekommende hudldelser. Kunne behandle/vstere kløe. Vejlede om hudpleje forebyggelse af hudldelser. af vdenssøgnng patentbehandlng. det specalespecfkke 4-6 Kunne udrede patenten værksætte behandlng eller vstere hudsymptomer, hvor symptomerne af del af underlggende systemsk sygdom, f.eks. nfektonssygdomme, allergske eller autommune manfestatoner. 14. Patenten med allergske symptomer Rolle: ekspert. Kunne håndtere patenter med allerg. Angve undersøgelsesprncpper for lungefunktonsundersøgelse, prk

18 Konkretserng test prncpper for tolknng af RASTtest/specfk IgE. Ud fra vden om allergske sygdommes ætol, patofysol, symptomatol forløb, kunne stlle en dagnose værksætte symptomatsk specfk behandlng. Evt. vderevstere mhp. specfk dagnose behandlng. af vdenssøgnng patentbehandlng. det specalespecfkke Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.) Lærngsmetoder ud fra mulge Kompetencevurderngsmetode (som angvet Kunne rådgve om kontaktallerg, herunder have opmærksomhed rettet mod arbejdsbetngede sygdomsfremkaldende forhold. 15. af nformatonsteknol almen prakss Rolle. ekspert. Kunne anvende elektronske patentjournalsystemer for almen prakss forhold tl: Gældende regler om journalførng Udskrvelse af recept- dossdspenserng Udfærdgelse af henvsnng af system for tdsstyrng af regnskabsrelevante elementer Redegøre for dataskkerhed f.eks. skrng af data form af backup- ledelse admnstraton af almen prakss. det specalespecfkke

19 Konkretserng antvrusprrammer. Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.) Lærngsmetoder ud fra mulge Kompetencevurderngsmetode (som angvet Kunne håndtere udlægnng af nformaton om egen prakss på nternettet. Rutneret kunne anvende dagnosekodnng af journalnotater for at fremme høj kvaltet patentbehandlngen. Kvalfceret kunne søge nformatoner om patent- sygdomsrelaterede emner fra relevante opdaterede elektronske meder. Kende mulgheden for elektronsk anvendt montorerng af behandlng kvaltetsudvklng egen prakss, herunder brugen af systematsk dataopsamlng ndberetnnger af utlsgtede hændelser ved hjælp af tdssvarende IT-prrammer. 16. af medcoteknsk udstyr almen prakss Rolle: Professonel. Kunne betjene tolke almndelge medcoteknske undersøgelser almen prakss herunder: Laboratoremæssge målenstrumenter Ekg Vtalraf, herunder reversbltetstest af vdenssøgnng Struktureret observaton af en procedure (KV 4). vejledersam

20 Konkretserng Tympanometr Kunne håndtere blodprøver korrekt. Have kendskab tl kunne følge prram for kvaltetsskrng af måleresultaterne. Rolle: ekspert. patentbehandlng. Deltage kvaltetskontrol/godkend else eskkerheden for et målenstrument den uddannelsesgvende prakss. tale Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.) Lærngsmetoder ud fra mulge Kompetencevurderngsmetode (som angvet 17. Patenten med behov for forebyggende ndsats Kunne hjælpe patenten med behov for forebyggende ndsats. Kunne redegøre for de specelle forhold, der gør sg gældende for samtalen, som har fokus på lvsstlsændrnger, herunder at bl.a. patentens uddannelsesnveau socale stuaton kan være betydende faktorer for udvklngen af helbredsproblemer. Kunne anvende medcnskpædagske prncpper forbndelse med rådgvnng vejlednng af patenter pårørende. det specalespecfkke af vdenssøgnng patentbehandlng. af systematske refleksve optegnelser. Struktureret observaton af en konsultaton (KV 2), mnmum 2 gange. med henblk på vurderng af refleksonsevne (KV 5)

21 Konkretserng Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.) Lærngsmetoder ud fra mulge Kompetencevurderngsmetode (som angvet Kunne demonstrere forståelse af patentens egne værder, forventnnger kulturelle baggrund med det formål at styrke patentens evne tl egenomsorg. det specalespecfkke Kunne udføre forebyggelseskonsultatoner for prmær, sekundær tertær profylakse, herunder kunne anvende den motverende samtale vejlede rådgve angående: Tobak Alkohol Fyssk aktvtet Kost Allerg mljø, herunder arbejdsmljø Kende tl salutenetske forhold, dvs. læren om sundhedens opståen udvklng. Kunne udføre rejseprofylaktske konsultatoner. 18. Forskellge kontaktform-er Rolle: Sundhedsfremmer. Kunne håndtere forskellge kommunkatonsformer med patenter. Kunne håndtere telefon- e-malkonsultatoner. af vdens- med henblk på vurderng af refleksonsevne (KV 5)

22 Konkretserng Kunne demonstrere, hvordan der kommunkaton rådgvnng kan tages højde for henvendelsesmåden. Kunne håndtere den ændrede rollefordelng ved konsultaton ved sygebesøg som følge af, at konsultatonen foregår patentens hjem. Kunne nddrage betydnngen af ndvduelle, samfundsmæssge kulturelle forholds ndflydelse på lægepatent-kommunkatonen samt på symptompræsentatonen, herunder anvendelse af tolk. Skal desuden kunne: søgnng patentbehandlng. de generelle kurser (kommunkaton). Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.) Lærngsmetoder ud fra mulge Kompetencevurderngsmetode (som angvet Opretholde adækvat kommunkaton på trods af afbrydelser Prortere mellem samtdge arbejdsopgaver Formdle prorterngen tl patenter praksspersonale Mestre omstllng forhold tl kke-planlagte opgaver. 19. Patenten med smerter muskler bndevæv Rolle: Kommunkator. Undersøge, udrede behandle patenter med smerter regonalt unverselt bevægeapparatet. med henblk på vurderng af refleksonsevne

23 Konkretserng Udrede, behandle vstere patenter med godartede nonnflammatorske bevægeapparatsrelaterede ldelser. Udrede, vstere evt. behandle patenter med mulge nflammatorske muskel/ bndevævsldelser. Kunne varetage de socal- arbejdsmedcnske aspekter, betnget af kronske smerter fra bevægeapparatet. Kunne erkende fremmende hæmmende psykosocale socale forhold kunne styrke patentens håndterngsevne. af vdenssøgnng patentbehandlng. af systematske refleksve optegnelser. det specalespecfkke (KV 5). Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.) Lærngsmetoder ud fra mulge Kompetencevurderngsmetode (som angvet Kunne rådgve om behandle gener opstået efter drætsmæssge belastnnger skader. 20. Patenten med ondt ryggen Rolle: ekspert Kunne behandle foretage relevant vsterng af patenter med kronsk rygsmerte. Kunne foretage en rygundersøgelse agere relevant ved objektve fund, sær ved alarmsymptomer. af vdenssøgnng Struktureret observaton af en procedure (KV 4). vejledersam

24 Konkretserng Kende symptomer objektve fund ved: Degeneratv rygldelse herunder dskussygdomme Medfødte rygldelser Brud Inflammatorsk rygldelse Rygsmerter sekundære tl malgne ldelser patentbehandlng. det specalespecfkke tale Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.) Lærngsmetoder ud fra mulge Kompetencevurderngsmetode (som angvet Kunne erkende fremmende hæmmende psykosocale forhold kunne styrke patentens håndterngsevne. 21. Den lettere tlskadekomne patent Rolle: ekspert. Kunne håndtere patenter med småtraumer skader. Iværksætte dagnostk behandlng af mndre læsoner, herunder kunne: Foretage suturerng, tetanusprofylakse nfektonsbehandlng. Anlægge smpel lednngsblok lokal nfltratonsanalges. Dagnostcere skader på kar, nerver sener. Dagnostcere behandle dstorsoner, mndre luksatoner mndre frakturer hos af vdenssøgnng patentbehandlng. supervseret trænng færdghedslaboratorum. nr Godkendes på returdag denne perode 24

25 Konkretserng voksne Dagnostcere behandle dstorsoner, mndre luksatoner mndre frakturer hos børn Vstere behandle brandsår Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.) Lærngsmetoder ud fra mulge Kompetencevurderngsmetode (som angvet 22. Patenten med lpotym Rolle: ekspert. Kunne håndtere patenter med lpotym. Kunne dagnostcere, behandle vstere patenter med lpotym af f.eks. følgende årsager: Kardovasculære Cerebrale Dehydrerng Metabolsk forstyrrelse Medcnbvrknng Forgftnng Anæm Pludselgt opstået blødnng Funktonelle. af vdenssøgnng patentbehandlng. nr Godkendes på returdag denne perode Kunne værksætte akut behandlng (lt,.v. væske, Trendelenburg, genoplvnng). 23. Patenten med dyspnø Rolle: ekspert. Kunne håndtere patenter med dyspnø. nr Godkendes på returdag 25

26 Konkretserng Ud fra gældende klnske vejlednnger kunne dagnostcere, behandle vstere patenter med dyspnø. I udrednngen kunne tage højde for pulmonale, kardale, tromboembolske, metabolske, hæmatolske psykolske årsager tl dyspnø. af vdenssøgnng patentbehandlng. Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.) Lærngsmetoder ud fra mulge Kompetencevurderngsmetode (som angvet denne perode 24. Patenten med abdomnal smerte Rolle: ekspert. Kunne håndtere patenter med smerter abdomen. Kunne dagnostcere, behandle eller vstere akutte kronske smertetlstande maven f.eks.: Øvre gastroentestnale ulcera Colon rrtable Obstpaton Stenudløste smerter fra galdeeller urnveje Psykosomatske abdomnale smertetlstande. af vdenssøgnng patentbehandlng. nr Godkendes på returdag denne perode Kunne erkende agere på symptomer forenelg med: Mekanske tarmldelser Inflammatorske tarmldelser Pancreasldelser Abdomnale karldelser. 26

27 Konkretserng Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.) Lærngsmetoder ud fra mulge Kompetencevurderngsmetode (som angvet Rolle. ekspert. 25. Den akut syge patent Kunne skelne mellem akutte kke akutte behandlngskrævende tlstande. Kunne dagnostcere foretage relevant behandlng vstaton ved akutte behandlngskrævende tlstande f.eks.: Svær kredsløbspåvrknng Akut myokardenfarkt (AKS) Respratonsnsuffcens Kramper Anafylaks Forgftnng Sepss/menngts Påvrket bevdsthedsnveau Apopleks Akut metabolsk tlstand Rolle: ekspert. af vdenssøgnng patentbehandlng. supervseret trænng færdghedslaboratorum. undervsnng prakss (f.eks. gennemgang af genoplvnngsudstyr procedurer ved lvstruende akutte tlstande pågældende almen prak- nr Godkendes på returdag denne perode 27

28 Konkretserng ss). Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.) Lærngsmetoder ud fra mulge Kompetencevurderngsmetode (som angvet 26. Patenten med hævet lymfeknude Kunne håndtere patenter med lymfeknudesvulst. Kunne dagnostcere, behandle vstere patenter med lymfeknudesvulst som bl.a. kan være forårsaget af: Infektonssygdomme Malgne tlstande (f.eks. lymfom, leukæm, metastaser) Autommune sygdomme. af vdenssøgnng patentbehandlng Godkendes på returdag denne perode 27. Patenten med blod afførngen eller afførngsændrnger Rolle: ekspert. Kunne dagnostcere, behandle vstere patenter med blod afførngen eller afførngsændrnger. Herunder at kunne nformere om undersøgelser ved hyppge eller alvorlge mavetarmldelser: Gastrontestnale nfektonssygdomme Hæmorder Obstpaton Lever/galdeveje/pancreas Medcnbvrknng Colon rrtable Inflammatorske tarmsygdomme Cancer af vdenssøgnng patentbehandlng. nr Godkendes på returdag denne perode 28

29 Konkretserng Fødemddelntolerans Malabsorptons-sygdomme. Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.) Lærngsmetoder ud fra mulge Kompetencevurderngsmetode (som angvet 28. Kunne vejlede om ordnere præventon Rolle: ekspert. Kunne vejlede om de enkelte metoders egenskaber brugbarhed forhold tl lvsfaser med respekt for patentens grundlæggende værder normer. Have overblk over kønssygdommenes ætol, epdemol samt udføre relevant vejlednng, dagnostk behandlng. af vdenssøgnng patentbehandlng. nr Godkendes på returdag denne perode På lægens ntatv kunne ndlede en dal om præventonsbehov, herunder postkotal præventon opfølgnng. Kunne oplægge fjerne spral. Have ndarbejdet egne procedurer for vejlednng kontrol af første gangs p-pllebrugere. Have kendskab tl lovgvnngen omkrng sterlsaton kunne handle ud fra dette. Kunne nformere om følger eventuelle bvrknnger ved sterlsaton. 29

30 Konkretserng Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.) Lærngsmetoder ud fra mulge Kompetencevurderngsmetode (som angvet Kunne rådgve vejlede kvnder/par, der ønsker en gravdtet afbrudt. Have kendskab tl lovgvnngen omkrng provokeret abort. Kunne håndtere ambvalens gennemføre samtaler før endelg beslutnng om abort, herunder kunne dskutere fremtdg præventon. Kunne rådgve om medcnsk krurgsk abort. Kunne gennemføre støttesamtaler efter udført abort. Kunne rådgve årge personer præventon abort, herunder kende regler for nformeret samtykke fortrolghed for denne aldersgruppe. 29. Kommunkaton med børnefaml-er Rolle: Sundhedsfremmer. Kunne anvende passende kommunkaton, der skrer forståelse af relevante helbredsnformatoner. Kunne skabe trygge rammer kommunkaton med børnefamler. af vdenssøgnng Konsultatonsskema (Struktureret observaton af en konsultaton (KV 2)), mnmum 2 gange. KV2 2 gange KV2 på?? Godkendes på returdag denne perode 30

31 30. Patenten med msbrug Konkretserng Kunne tlpasse dalen tl barnets famlens forudsætnnger, herunder vurdere, hvornår barnet kan tages med på råd. Kunne vurdere kontakten mellem barn, famle læge kunne agere relevant forhold tl denne vurderng. Rolle: Kommunkator. Kunne håndtere patenter med msbrug. Redegøre for alkohol, vanedannende medcn euforserende stoffers ndvrknng på sundhed sygdom. Redegøre for dfferentaldagnoser tl stofmsbrug. patentbehandlng. det specalespecfkke af vdenssøgnng patentbehandlng. Som den ene observaton kan evt. observaton fra nummer 7 anvendes. Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.) Lærngsmetoder ud fra mulge Kompetencevurderngsmetode (som angvet Godkendes på returdag denne perode Redegøre for årsager tl msbrug. Kende de relevante behandlngstlbud, f.eks.: Den motverende samtale Lokale behandlngstlbud Behandlng under nternat det specalespecfkke Redegøre for specfk behandlng af alkoholmsbrug, herunder afrusnng, abstnensbehandlng samt antabusbehandlng. 31

32 Konkretserng Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.) Lærngsmetoder ud fra mulge Kompetencevurderngsmetode (som angvet Kunne rådgve en patent med et msbrugsproblem udforme en behandlngskontrakt. 31. Den psykotske patent 32. Det febrle barn Rolle: ekspert Kunne håndtere den psykotske patent. Kunne dagnostcere, samt vstere eller behandle patenter med akut psykose. Kunne ndgå behandlngen af patenter med kronske psykotske ldelser samarbejde med en psykatrsk behandlngsenhed. Kunne værksætte tvangsndlæggelse herunder overholde lovgvnng udfylde attester korrekt. Rolle: ekspert. Kunne håndtere børn med feber. Kunne behandle følgende tlstande: Øvre luftvejsnfekton Ott Tonsllt Pneumon Gastroentert Pseudocroup. af vdenssøgnng patentbehandlng. undervsnng prakss. det specalespecfkke nr. 3. af vdenssøgnng patentbe- nr Godkendes på returdag denne perode

33 Konkretserng Kunne dagnostcere behandle recdverende nfektoner langvarg feber. handlng. Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.) Lærngsmetoder ud fra mulge Kompetencevurderngsmetode (som angvet Kunne dentfcere symptomer på alvorlge nfektonssygdomme/specelle ldelser, der kræver ndlæggelse f.eks.: Ledhævelse Påvrket almentlstand Svære kardopulmonale symptomer Nakke-ryg-stvhed Petekker Smertetlstande Dehydrerng Kunne rådgve om smtteforhold for nfektonssygdomme. Kunne udføre klnsk paraklnsk undersøgelse af det febrle barn. Kunne vejlede om observaton, almndelge sygdomsforløb forholdsregler. 33. Barnet under 3 måneder Rolle: ekspert. Kunne vurdere behandle spædbørn. Kunne foretage undersøgelse af det nyfødte barn. nr. 5. den strukturere- 5 Godkendes på returdag denne perode 33

34 Konkretserng Kunne foretage relevant undersøgelse vstaton ved akut sygdom, herunder nfektonssygdomme. af vdenssøgnng patentbehandlng. de Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.) Lærngsmetoder ud fra mulge Kompetencevurderngsmetode (som angvet Kunne være opmærksom på forældre barn kontakten. Kunne skelne mellem ukomplcerede behandlngskrævende hudmanfestatoner. Kunne behandle hyppgt forekommende problemer f.eks. cterus, arp, trøske, bledermatt ukomplcerede navleproblemer. Kunne udrede vstere børn med fødselslæsoner medfødte msdannelser. Kende kunne tage højde for det for tdlgt fødte barns specelle forhold problemer. 34. Barnet med afførngsproblemer Rolle: ekspert. Kunne håndtere børn med ukomplceret akut kronsk darre, obstpaton analgener, herunder: Behandle ukomplceret obstpaton Behandle encoprese af vdenssøgnng Godkendes på returdag denne perode 34

35 Konkretserng Behandle tlstande med akut darre Varetage prmær udrednng vstaton af analgener selv behandle ukomplcerede tlfælde Kunne varetage prmær udrednng vstaton af kronsk darre. patentbehandlng. det specalespecfkke Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.) Lærngsmetoder ud fra mulge Kompetencevurderngsmetode (som angvet 35. Barnet med urentale symptomer Rolle: ekspert. Kunne varetage prmær udrednng/dagnostk/vstaton af børn med vandladnngsgener symptomer fra gentala. Behandle ukomplcerede urnvejsnfektoner. Behandle nkontnens ufrvllg natlg vandladnng. af vdenssøgnng patentbehandlng. nr Godkendes på returdag denne perode Dagnostcere vstere kronske urnvejsnfektoner. Dagnostcere vstere retento torso tests. Erkende tegn på nyresygdom. Erkende vstere msdannelser gentala. 35

36 Konkretserng Rolle: ekspert. Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.) Lærngsmetoder ud fra mulge Kompetencevurderngsmetode (som angvet 36. Det gentagne møde med patenten Kunne håndtere det gentagne møde med patenten som er: Kronsk syg Alvorlgt syg/termnal Psyksk syg Krseramt Dagnostsk uafklaret Msbruger Kunne udnytte de kommunkatve kontaktmæssge fordele, der gves ved, at patenten ses over et længere forløb. Kunne støtte patenten at nddrage dennes netværk socale lv behandlngen. Kunne håndtere magtesløshed, trsthed rrtaton, som det gentagne møde kan udløse hos lægen, samt kunne talesætte de fordele, som det gentagne møde gver for læge patent. Kunne fastholde egne fysske psykske grænser det gentagne møde med patenten. af vdenssøgnng patentbehandlng. af systematske refleksve optegnelser. gruppebaseret supervson. det specalespecfkke med henblk på vurderng af refleksonsevne (KV 5). 4-6 Rolle: Professonel. 36

37 37. Eksternt samarbejde Konkretserng Kunne samarbejde med statslge, kommunale regonale myndgheder herunder nsttutoner medarbejdere. Kunne ndgå ekssterende samarbejdsrelatoner mellem prakss, sygehusvæsen, lokale specallæger kommunen. Kunne formulere en grundg problemorenteret henvsnng nformere patenten om procedurer forholdsregler. Kunne ndgå respektfuldt relevante samarbejdsrelatoner anvende både skrftlg mundtlg kommunkaton det socalt-lægelge samarbejde. Dette med respekt for samarbejdspartneres faglge personlge udgangspunkt ekspertse. af vdenssøgnng patentbehandlng. det specalespecfkke Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.) Lærngsmetoder ud fra mulge Kompetencevurderngsmetode (som angvet 4-6 Kunne ndgå tværfaglge teammøder tværfaglgt samarbejde. I dsse stuatoner skre, at patenten opfattes som mdtpunkt for drøftelser. Illustrere kendskab tl: Kommunens regonens struktur, nsttutoner funktoner 37

38 Konkretserng Arbejdsmarkedsforhold Jobcenter Relevant lovgvnng attester. Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.) Lærngsmetoder ud fra mulge Kompetencevurderngsmetode (som angvet 38. Sundhedsfremme på populatons patentnveau Rolle: Leder, admnstrator samarbejder. Kunne nddrage regonale kommunale tlbud patentbehandlngen f.eks.: Genoptrænngsmulgheder Patentuddannelse n af frvllge lokalområdet Sundheds- forebyggende tlbud Kende tl den kommunale praksskonsulents arbejdsområde. Kunne agere som problempåpeger forhold tl sundhedsmæssge problemer, der påvrker eller truer sundheden for den enkelte patent eller grupper af borgere lokalsamfundet. af vdenssøgnng patentbehandlng. gruppebaseret supervson. det specalespecfkke 4-6 Demonstrere kendskab tl hvordan sundhedsfremmende ntatver lokalområdet påvrkes. Kunne handle herpå over for patent, myndghed lokalområde 38

39 Konkretserng øvrgt. Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.) Lærngsmetoder ud fra mulge Kompetencevurderngsmetode (som angvet 39. Kvnden med klmakterel-le gener Rolle: Sundhedsfremmer. Kunne håndtere patenter, der henvender sg med klmakterelle gener. Kunne udfærdge et udrednngsprram for, vejlede evt. behandle klmakterelle gener. Kunne vejlede, værksætte kontrollere hormonterap. Redegøre for klmakterets fysol klnske bllede. Kunne dagnostcere vstere kvnder med nedsynknng prolaps af gentala nterna. af vdenssøgnng patentbehandlng. det specalespecfkke Patenten med udflåd eller mstanke om seksuelt overført sygdom Rolle: ekspert. Kunne håndtere patenter med udflåd, uretrtsymptomer eller mulg eksposton for seksuelt overført sygdom. Kunne vejlede forebyggelse af venerske sygdomme. Kvnder: Kunne skelne mellem normale det specalespecfkke Struktureret observaton af en procedure (KV 4)

40 Konkretserng patolske fund ved en gynækolsk undersøgelse, herunder kunne foretage relevante prøver, såsom podnnger, andre dagnostske tests smear tl cytolsk undersøgelse. af vdenssøgnng patentbehandlng. Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.) Lærngsmetoder ud fra mulge Kompetencevurderngsmetode (som angvet Kunne nformere patenten om fund. Kunne redegøre for den kvndelge cyklus, gravdtets- aldersndflydelse på den normale vagnale sekreton. Kunne vejlede om relevant hygejne. Kunne vurdere normalt vagnalt udflåd. Kunne dagnostcere, behandle vstere patolsk vagnalt udflåd. Kunne dagnostcere, behandle vstere ved symptomer på: Vagnt Cervct Salpngt Intrautern nfekton. Mænd: Kunne dagnostcere, behandle vstere patenter med udflåd, ure- 40

41 Konkretserng trtsymptomer eller mulg eksposton tl seksuelt overført sygdom, herunder kunne foretage relevante prøver. Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.) Lærngsmetoder ud fra mulge Kompetencevurderngsmetode (som angvet 41. Patenten med vagnal blødnngsforstyrrelse Rolle: ekspert. Kunne vurdere, dagnostcere behandle kvnder med blødnngsforstyrrelser. Kunne redegøre for kvnders normale cyklus/blødnngsmønster forskellge lvsfaser. Redegøre for abnorme blødnngers termnol mulge årsager hertl. Kunne dagnostcere, behandle vstere abnorme blødnnger, herunder udvse opmærksomhed over for potentelt neoplastsk betnget blødnng. af vdenssøgnng patentbehandlng. det specalespecfkke Kunne vejlede, værksætte kontrollere hormonterap, herunder hormonspral. 42. Patenten med ondt bry- Rolle: ekspert. Kunne håndtere patenter med brystsmerter. nr

42 stet Konkretserng Kunne dagnostcere, behandle vstere patenter med brystsmerter f.eks.: Iskæmsk hjertesygdom Torakale facetledssyndromer Myene torakale forandrnger Dyspeps Costafrakturer Alvorlgere lungesygdomme f.eks. pneumothorax, embol eller lungetumorer af vdenssøgnng patentbehandlng. Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.) Lærngsmetoder ud fra mulge Kompetencevurderngsmetode (som angvet Kunne anvende evdensbaserede vejlednnger behandlng opfølgnng af patenter med skæmske hjertesygdomme. 43. Patenten med symptomer fra mammae Rolle: ekspert. Kunne håndtere patenter med ldelser relateret tl mammae. Kunne udføre mammapalpaton. Kunne dagnostserere, behandle vstere relatvt hyppgt forekommende ldelser symptomer fra mamma, f.eks: Infekton Hudforandrnger Smerter Tumor Gynækomast hos mænd drenge fokuseret ophold. af vdenssøgnng patentbehandlng. nr. 6 (fokuseret ophold). 6 (fokuseret ophold)

43 Konkretserng Mammahypertrof Rolle: ekspert. det specalespecfkke Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.) Lærngsmetoder ud fra mulge Kompetencevurderngsmetode (som angvet 43

44 44. Patenten med urolske klager Konkretserng Kunne håndtere patenter med akutte kronske urnvejsklager. Kunne dagnostcere, behandle vstere patenter med hyppge urnvejssymptomer f.eks.: Hæmatur Dysur Pollaksur Urnretenton Inkontnens Kunne dagnostcere, behandle vstere patenter med: Urnvejsnfektoner Stensygdomme Prostata- testssygdomme af vdenssøgnng patentbehandlng. det specalespecfkke nr Godkendelse ved Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.) Lærngsmetoder ud fra mulge Kompetencevurderngsmetode (som angvet Kunne rådgve om hjælpemdler tl nkontnente. Kunne nformere om, vejlede vurdere et væske/vandladnngsskema. Kunne varetage kontrol af kateter behandlede patenter, herunder kunne skfte uretral- topkateter. Kunne varetage kontrol af patenter med recdverende urnvejsnfektoner. Rolle: ekspert. 44

45 45. Patent med symptomer på perfer karldelse Konkretserng Kunne håndtere patenter med karrelaterede ldelser. Kunne dfferentere mellem arterøse venøse ldelser. Kunne dagnostcere, behandle/vstere patenter med mulg perfer karldelse f.eks.: Smerter underekstremterne Varcer Ensdgt kruralt ødem Ulcus crur Dyb venetrombose. af vdenssøgnng patentbehandlng. nr Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.) Lærngsmetoder ud fra mulge Kompetencevurderngsmetode (som angvet Barnet med luftvejssymptomer Rolle: ekspert. Kunne varetage prmær udrednng behandlng af børn med symptomer fra øvre luftveje lunger. Kunne dagnostcere fremmedlegeme lunger øvre luftveje. Kunne prmært udrede vstere børn med hjertemslyd/takykard. Kunne prmært udrede vstere børn med dyspnø/hoste. Kunne rådgve om allergprofylakse. af vdenssøgnng patentbehandlng. det specalespecfkke nr Kunne udrede, værksætte behandlng kontrol af allerg. 45

46 Konkretserng Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.) Lærngsmetoder ud fra mulge Kompetencevurderngsmetode (som angvet Kunne udrede, værksætte behandlng kontrol af astma. Kunne udrede ved recdverende luftvejsnfektoner. 47. Gravdtet, fødsel puerperum 1 af 2 Rolle: ekspert. Demonstrere ndgående kendskab tl den normale gravdtet, fødsel, amnng barselsperode. Kunne varetage svangreprofylaktske undersøgelser efter vejlednnger herfor, herunder rådgve vejlede omkrng lvsstlens betydnng for gravdtet foster. af vdenssøgnng patentbehandlng. 4-6 Kunne koordnere samarbejdet omkrng den gravde med jordemoder, fødested andre relevante samarbejdspartnere. det specalespecfkke Kunne rskovurdere gravdteten, herunder nformere om prænatal dagnostk, vstere agere på sygelge tlstande såvel præ- som postpartum. Kunne vurdere, rådgve foretage relevant vstaton ved tdlge gravdtetskomplkatoner f.eks. ved blødnnger, smerter eller hypereme- 46

47 Konkretserng ss. Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.) Lærngsmetoder ud fra mulge Kompetencevurderngsmetode (som angvet 48. Barnet med symptomer fra centralnervesystemet Rolle: Sundhedsfremmer. Kunne håndtere børn med hovedpne, kramper andre symptomer fra CNS. Kunne dagnostcere behandle ukomplceret hovedpne. Kunne værksætte akut behandlng ved kramper. Kunne prmært udrede vstere børn med forsnket psykomotorsk udvklng. Kunne prmært udrede vstere børn med komplceret hovedpne anfaldsfænomener. af vdenssøgnng patentbehandlng. det specalespecfkke nr Kunne prmært udrede vstere børn med adfærdsforstyrrelser Indlærngsvanskelgheder. 49. Barnet med gener fra bevægeapparatet Rolle. ekspert. Kunne prmært udrede vstere børn med: Halten Foddeformteter Ekstremtets- rygsmerter Ledsmerter Hofteldelser. af vdenssøgnng nr

48 Konkretserng Rolle: ekspert. patentbehandlng. Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.) Lærngsmetoder ud fra mulge Kompetencevurderngsmetode (som angvet 50. Det socalt utlpassede barn Kunne varetage prmær udrednng, vstaton rådgvnng forhold tl det socalt utlpassede barn. Kunne prmært udrede vstere børn samt gve nformaton tl forældre med: Hyperaktve børn Børn med usædvanlg/bekymrngsvækkende adfærd Trste/stlle børn Børn med opmærksomhedsforstyrrelser. det specalespecfkke det specalespecfkke med henblk på vurderng af refleksonsevne (KV 5). Gruppebaseret supervson Barnet med udvklngsforstyrrelse eller trvselsproblem Rolle: ekspert. Kunne varetage prmær udrednng behandlng af børns trvsel/udvklng. Kunne vejlede ved adpostas. Kunne handle ved tegn på dårlg trvsel ved dårlg kontakt mellem barn voksen. af vdenssøgnng patentbehandlng. nr

Uddannelsesprogram. Region Sjælland. Pædiatrisk afdeling, Sygehus Næstved

Uddannelsesprogram. Region Sjælland. Pædiatrisk afdeling, Sygehus Næstved Uddannelsesprram Regon Sjælland elng, Sygehus Næstved December 2014 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor så specallægeuddannelsen er beskrevet. Specallægeuddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprram Regon Sjælland Almen medcn, hoveduddannelse Psykatr Øst, Regon Sjælland November 2014 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor så specallægeuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprram Regon Sjælland Intern Medcn Afdelng, Nykøbng Sygehus 2014 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor så specallægeuddannelsen er beskrevet. Specallægeuddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprram Regon Sjælland Akut medcn Akut elngen Slagelse sygehus Oktober, 2014 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor så specallægeuddannelsen er beskrevet.

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprram Regon Sjælland Almen Medcn Køge Sygehus Akutelngen, Revderet januar 2015 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor så specallægeuddannelsen er beskrevet.

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprogram Regon Sjælland Almen Medcn Medcnsk Afdelng, Køge Sygehus Oktober 2014 1 2 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor også specallægeuddannelsen er

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprogram Regon Sjælland Pædatr Børne- og Ungdomsafdelngen, Nykøbng F. Sygehus December, 2015 udkast skabelon 301210 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk)

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprogram Regon Sjælland Gynækolog og obstetrk Holbæk Sygehus Dec. 2013-12-20 udkast skabelon 301210 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor også specallægeuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprram Regon Sjælland Almen medcn Gynækol obstetrk, Nykøbng Falster Sygehus September 2014 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor så specallægeuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprogram Regon Sjælland Pædatr Børneafdelng, Holbæk Sygehus Oktober, 2015 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor også specallægeuddannelsen er beskrevet.

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprogram Regon Sjælland Gynækolog og obstetrk Rosklde Sygehus 17-11-2015 udkast skabelon 301210 1 udkast skabelon 301210 2 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk)

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprogram Regon Sjælland Almen medcnsk hoveduddannelse Lægecenter Korsør Gl. Banegårdsplads 4,1 4220 Korsør www.lc-k.dk 1 2 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk)

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprogram Regon Sjælland Gynækolog/Obstetrk Næstved Sygehus Gyn/Obst afd Aprl, 2015 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor også specallægeuddannelsen

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141 Hovedgård Skole... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 5 Indsatsområder og resultater... 5 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 8 ndsatsområder...

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i:

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Uddannelsesprram Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Peqqinnissaqarfik Peqqissaaveqarfinnik Aqutsivik Sundhedsvæsenet Kystledelsen

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

31. december 2008/2009/2010 henføres pr. 1. januar 2009/2010/2011 til overenskomst/aftale på KL området

31. december 2008/2009/2010 henføres pr. 1. januar 2009/2010/2011 til overenskomst/aftale på KL området Blag 1 Oversgt over områdebestemmelser overenskomst vedrørende pædagogsk personale og husholdnngsledere ved (Danske Regoners overenskomst) Henføres tl overenskomst Henføres tl BUPL overenskomst (NIS 60.01)

Læs mere

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog Integratonspoltkkens Handleplan bruttokatalog Læsevejlednng: Første del er en skematsk oversgt. Nye ndsatser er markeret med en stjerne og fndes beskrevet mere udførlgt den sdste del af kataloget. Grøn

Læs mere

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1).

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1). VELFÆRDSTEKNOLOGI PROCESBESKRIVELSE Efterår 2013 : Status på gangværende aktvteter nden for velfærds, der leder frem mod strateg 2020 mål, (skema 1). Tds- procesplan for uddannelsens ndsatsområder ndenfor

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter Kpetenceråde Efter klassetrn Efter 7. klassetrn Efter 9. klassetrn Mundtlg deltage korte og enkle samtaler konkrete hverdagsemner på deltage kortere samtaler og gve korte, fremstllnger af almndelge stuatoner

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.9.2015 C(2015) 6588 fnal KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Væk bonden og oplev landbolvet Benyt museets mange fleksble tlbud eller sammensæt selv et program tl dagsbesøget eller lejrskoleturen. Aktvtet engagement fordybelse

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære?

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære? SåDAn GØR VI Februar 2014 KLASSELEDELSE Hvad skal eleverne lære? Fagudvalgene har fået en central rolle Sofendalskolens arbejde med klasseledelse og struktur relaton tl folkeskolereformen. Klasserumsledelse

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprram Regon Sjælland Almen medcn Afdelng, Rosklde Sygehus Oktober 2014 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor så specallægeuddannelsen er beskrevet.

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tlfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademer, Professonshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 VIA Unversty College Svarprocent: 35% (3.411 besvarelser ud af 9.738 mulge) Insttutonsrapport Introdukton Indhold

Læs mere

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder Dokumenttype: Teknsk anvsnng Forfatter: FDC Punktklder TA henvsnnger TA. nr.: P04 Vers on: 1 Gyldg fra: 01.01.2013 Sder: Sdst ændret: 14.11.2012 Oprettet 22. nov. 2012 0 Indhold 1 Indlednng... 2 2 Metode...

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

Kommunikationsplan for SOF erne og IPG erne i Sønderjylland

Kommunikationsplan for SOF erne og IPG erne i Sønderjylland Kommunkatonsplan for SOF erne og IPG erne Vgtgheden af on og gensdg nformaton fremgår tydelgt af de respektve kommssorer for IPG erne : rne har tl opgave at skre mplementerngen af ndsatserne på de 4 oblgatorske

Læs mere

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune Ernst & Youngs oversgt over admnstratve effektvserngsforslag tl Nyborg kommune Forslag Kommentarer Samlet drøftet med borgmester, kommunaldrektør og økonomchef. Omfatter alt følgende 7 punkter. Potentalet

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Du har i vinterferien stillet følgende spørgsmål til forvaltningen:

Du har i vinterferien stillet følgende spørgsmål til forvaltningen: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltnngen Ledelsessekretaratet Llan Parker Kaule (I) Poltkerspørgsmål om sundhedsntatver 26-02-2014 Sagsnr. 2014-0033240 Dokumentnr. 2014-0033240-1 Kære Llan Du har

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori Afdelngen for erhvervsrettet voksen Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mal uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejlednng tl udarbejdelse forandrngsteor 1. Udarbejdelse

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Bemærknnger tl lovforslaget Almndelge bemærknnger l. ndlednng 2. Lovforslagets ndhold 2.1. ndførelse af nye sanktoner for overtrædelse af de fællesskabsretlge udbudsregler 2.2. Justerng af standstl-reglerne

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1.

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1. Anngaasaqarnermut Akleraartarnermullu Naalakkersusoq Naalakkersusoq for Fnanser og Skatter NAALAKKERSUSUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af natssartut Vvan Motzfeldt, Sumut Besvarelse af 37 spørgsmål nr.

Læs mere

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Økonometr Prøveeksamen Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Resultaterne denne besvarelse er fremkommet ved brug af eksamensnummer 7. Dne

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

HJERTEREHABILITERING

HJERTEREHABILITERING A. HAR ELLER REGSTRER TL EN KLNSK DATABASE? B. HVS JA, NDGÅR FOREBYGGELSESRELEVANTE PARAMETRE? C. MODTAGER OG BEHANDLER PATENTER MED HJERTESYGDOM? Hvis ja, beder vi venligst om, at skemaet udfyldes af

Læs mere

BLÅ MEMOSERIE. Memo nr. 208 - Marts 2003. Optimal adgangsregulering til de videregående uddannelser og elevers valg af fag i gymnasiet.

BLÅ MEMOSERIE. Memo nr. 208 - Marts 2003. Optimal adgangsregulering til de videregående uddannelser og elevers valg af fag i gymnasiet. BLÅ MEMOSERIE Memo nr. 208 - Marts 2003 Optmal adgangsregulerng tl de vderegående uddannelser og elevers valg af fag gymnaset Karsten Albæk Økonomsk Insttut Købenavns Unverstet Studestræde 6, 1455 Købenavn

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Advokat Bors Frederksen Advokat Jørgen Holst Advokatfrmaet Poul Schmth Holst, Advokater Vester Farmagsgade 23 Hans Broges Gade 2 1606 København V 8100 Århus C J.nr. 89-14585 BORIDERJCWZ Redegørelse medfør

Læs mere

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9 Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9 Program for øvelserne: Introdukton af problemstllng og datasæt Gruppearbejde SAS øvelser Paneldata for tlbagetræknngsalder Ugesedlen analyserer et datasæt med

Læs mere

i l\ri"* vi/ v'+ d' - '"= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r "'; *,,{ Agenda u"=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t

i l\ri* vi/ v'+ d' - '= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r '; *,,{ Agenda u=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t bt (*, U t \ ct') c, (r..j )\d $,rr\ f ),l ) \uu -J lott, rt,, t{' ' [#, fur $rt",'t (,t_ { r'. \ t 1.T, tf,l \ wt '1${ r rj ^lr t;.\4 t} Crh d /\ -":.-,, Uu! 1futrfurt,? /r!.j{ j f- 1l,t' n\up :,/ JY

Læs mere