Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Restaurationsplan for Nordfyns Kommune"

Transkript

1 Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008 og revideret af Bevillingsnævnet den 16. januar Sagsnummer: Dokumentnummer: Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Kim Weel Sørensen

2 1. Baggrund og formål Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen af rets- og politikredsene. Ændringerne skaber behov for at sikre samarbejdet mellem myndighederne i de nye strukturer og at harmonisere administrationen af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv. (lovbekendtgørelse nr. 135 af 18/01/2010 med senere ændringer, herefter benævnt restaurationsloven ), og dermed også at orientere nye og bestående virksomheder indenfor branchen. Formålet med restaurationsplanen er, at: Danne ramme om restaurationsbranchens aktiviteter, så de kan være til glæde for kunderne og forebygge ulemper for omgivelser. Sikre en ensartet og korrekt sagsbehandling i overensstemmelse med lovgivningen samt kommunale planer og politikker. Sikre et godt samarbejde indenfor området mellem kommunen og andre myndigheder, først og fremmest politiet. 2. Lovmæssig baggrund og sagsforberedelse Restaurationsloven omfatter restaurationsvirksomhed, hvorved forstås selvstændig erhvervsvirksomhed ved servering af stærke drikke. Nordfyns Kommune har nedsat et Bevillingsnævn, der er bevillingsmyndighed i kommune. Bevillingsnævnet er bemyndiget til på Nordfyns Kommunes vegne at træffe beslutninger i forhold til restaurationsloven. Sagsforberedelsen finder sted i Borgmesterkontoret. Sagsgangene er skitseret side 8-9. Hvis en ansøger får helt eller delvist afslag på sin ansøgning fra Bevillingsnævnet, er der klageadgang til Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune. Der er således ikke klageadgang til domstolene eller andre instanser. Både betingelser og afgræsninger kan påklages til Kommunalbestyrelsen. En klage har ikke opsættende virkning, hvilket betyder, at den modtagne afgørelse skal efterleves, uanset at der indgives en klage. En klage skal indgives til Kommunalbestyrelsen inden 4 uger efter, meddelelse om afslaget er modtaget. Hvis ansøgeren, efter kommunalbestyrelsens afgørelse, ønsker at gå videre med sagen, kan dette ske ved de almindelige domstole. 3. Ansøgninger Enhver der driver selvstændig erhvervsvirksomhed ved servering af stærke drikke Side 2 af 9

3 skal inden åbning af virksomheden have fødevarenæringsbrev, der udstedes af Erhvervsstyrelsen. Det er en betingelse for udstedelse af fødevarenæringsbrev, at ansøgeren har bestået en næringsprøve. Næringsprøven indeholder en række spørgsmål indenfor de områder, der har betydning for drift af en fødevarevirksomhed. Såfremt ansøgeren har gennemført en erhvervsuddannelse inden for et bestemt område undtages for kravet om næringsprøve. Virksomheden skal selv ansøge om næringsbrevet i Næringsbasen via Drives en virksomhed som et interessentskab (I/S) eller som et kommanditselskab (K/S) skal alle fuldt ansvarlige deltagere i selskabet have næringsbrev. Ansøgning om alkoholbevilling sendes til Fyns Politi, Hans Mules Gade 1-3, 5000 Odense C eller på mail til Ansøgningskemaer kan findes på Endvidere sendes ansøgning om godkendelse af bestyrere af et serveringssted samt godkendelse som dørmand til politiet. Før en restaurationsvirksomhed må åbne, skal den registreres eller autoriseres i fødevareregionerne, se Hvis en restauration nyindrettes eller ombygges, skal der ske en byggesagsbehandling og et brandsyn inden åbning eller genåbning. Ansøgninger vedr. bygningsmæssige forhold sendes til Nordfyns Kommunes tekniske afdeling, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup. 4. Placering og indretning af restaurationer og serveringssteder Etablering af en restauration skal ske i overensstemmelse med de muligheder, som dikteres af kommuneplan, gældende lokalplan for området/landzonetilladelse samt evt. tinglyste bestemmelser på ejendommen. Endvidere rummer lovgivningen, herunder fødevare- og arbejdsmiljølovene samt bygningsreglementet, talrige krav til restaurationers indretning. Det er derfor en god idé allerede tidligt i etableringsfasen, at rådføre sig med Nordfyns Kommunes afdeling for Teknik i Otterup for at undgå fejldisponeringer. 5. Regler for behandling af sager om alkoholbevilling Virksomheder, der ønsker at servere stærke drikke, skal have en alkoholbevilling, der gælder et bestemt forretningssted og for op til 8 år. Bevillingen udstedes af Bevillingsnævnet efter forhandling med Politiet. Side 3 af 9

4 Det er virksomhedens ansvar at sørge for, at alkoholbevillingen altid er gyldig. Udgangspunktet er, at en alkoholbevilling gives for 8 år, men den kan af bevillingsmyndigheden begrænses til at gælde i en kortere periode. Inden en alkoholbevilling udløber, skal nævnet behandle en ansøgning om fornyelse. Det er ansøgeren, der er ansvarlig for, at der fremsendes en ansøgning rettidigt. Bevillingsnævnet skal ved afgørelsen af tildeling iagttage samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn. Der kan navnlig lægges vægt på: Har personerne bag virksomheden udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet forsvarligt? Bevillingsansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer. Bevillingsansøgerens økonomiske forhold, finansieringsplan, drifts- og likvitiditetsbudget vil virksomheden blive drevet for ansøgerens egen regning og risiko? Størrelse, indretning og karakter af restaurationsvirksomheden. Beliggenhed (i boligkvarter, nær skoler?) For stærk lokal koncentration? Giver disse forhold anledning til betænkelighed, bør varigheden af alkoholbevillingen nedsættes tilsvarende, evt. helt ned til 1 års varighed eller afslås. Det tilrådes at indsende ansøgning om fornyelse af en alkoholbevilling i god tid, dvs. mindst 4 måneder inden udløbet. Dokumentationskravene er her væsentligt færre end ved en førstegangsansøgning. Alkoholbevilling kan kun gives til personer, der opfylder følgende: Har næringsbrev til forretningsstedet Er fyldt 25 år eller har en afsluttet uddannelse indenfor hotel- og restaurationsfaget og er fyldt 23 år. Ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs Er myndig Ikke har forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover. Er uafhængig af fremstillere eller engrosforhandlere af drikkevarer Alkoholbevilling kan kun gives til selskaber, der opfylder følgende: Har næringsbrev til forretningsstedet I interessentskaber og kommanditselskaber skal alle fuldt ansvarlige deltagere have personlig bevilling Selskabet ikke har forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover Direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne opfylder de personlige betingelser ovenfor Aktier og andelsbeviser skal være noteret på navn Der skal være uafhængighed af fremstillere eller engrosforhandlere af drikkevarer Vedtægterne for selskabet skal indeholde regler, der sikrer disse bestemmelsers overholdelse Side 4 af 9

5 Hvis der indtræder nye medlemmer i direktion eller bestyrelse eller nye medlemmer i interessentskaber eller kommanditselskaber opnår 30 % eller mere af indflydelsen skal Bevillingsnævnet underrettes og tage stilling til, om bevillingen er bortfaldet. Bestyrere i virksomheder med alkoholbevilling skal godkendes af Bevillingsnævnet efter indstilling fra politiet. Dørmænd i virksomheder med alkoholbevilling skal være autoriserede af Politiet. Bevillingsnævnet kan påbyde, at der i en virksomhed med alkoholbevilling skal anvendes dørmænd, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til forsvarlig drift. Bevillingsnævnet kan bestemme, at andre ansatte udover bestyrere eller dørmænd skal være godkendt af politiet. Godkendelse kan nægtes eller tilbagekaldes, hvis den pågældende har udvist en adfærd, så der er grund til at antage, at hvervet ikke vil blive udført betryggende. En alkoholbevilling bortfalder: Når bevillingshaveren dør Når bevillingens gyldighedstid udløber, uden at fornyelse finder sted Når bevillingshaveren ikke længere udnytter alkoholbevillingen Hvis bevillingshaveren ikke længere har næringsbrev Hvis bevillingshaveren er under konkurs Når en stillet betingelse for bevillingen ikke længere er opfyldt Hvis bevillingshaveren ikke længere opfylder betingelserne for at opnå alkoholbevilling. Der er særlige regler for videreførelse evt. i en begrænset periode for afdødes ægtefælle eller boet efter afdøde. En alkoholbevilling kan frakendes eller tilbagekaldes, hvis: Bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af vilkår for alkoholbevillingen eller af bestemmelser i loven afgørelse træffes af domstolene Der er særlig grund til at antage, at bevillingshaveren ikke vil drive virksomheden på forsvarlig måde afgørelse træffes af Bevillingsnævnet efter indstilling fra politiet og kan indbringes for domstolene. En alkoholbevilling kan fratages af Kommunalbestyrelsen, hvis indehaveren har forfalden gæld til det offentlige på mindst kr. Alkoholbevillingen kan fratages for et tidsrum af 1 til 5 år eller indtil videre. 6. Lukketid og nattilladelse Restaurationer og andre serveringssteder, hvortil der er offentlig adgang, skal være lukket i tiden fra kl. 2 til kl. 5. Side 5 af 9

6 I lukketiden kan servering ske for overnattende gæster uden for de almindelige restaurationslokaler. Ved særlige lejligheder såsom større byfester samt nytårsnat kan politiet tillade længere åbningstid i politikredsen eller en del af denne. Bevillingsnævnet kan med politiets samtykke tillade, at visse restaurationer har åbent i den almindelige lukketid, såfremt det ud fra miljø- og samfundsmæssige samt ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn sammenholdt med virksomhedens karakter og driftsform skønnes forsvarligt. Der kan pålægges tidligere lukketid end den almindelige lukketids begyndelse, hvis det sker af hensyn til miljø, den offentlige orden eller ædruelighed. I lukketiden må der serveres for sammenkomster af foreninger eller sluttede selskaber, rejseselskaber og lignende, når det foregår i selskabslokaler, der er adskilt fra restaurationen, eller der er tilladelse fra politiet. 7. Optræden i restaurationer I restaurationer må optræden for offentligheden kun ske med politiets tilladelse. 8. Udendørs servering Såfremt der ønskes adgang til udendørs servering fra en restaurationsvirksomhed, kan det finde sted efter indhentet tilladelse fra kommunen (Teknik og Miljø), politiet og Fødevarestyrelsen. Tilladelse til udvidet åbningstid gælder ikke evt. udendørs servering. 9. Enkeltstående arrangementer Ved fester, møder og lignende særlige lejligheder kan en af loven omfattet virksomhed udøves uden tilladelse af en person, der er fyldt 25 år, når serveringen af stærke drikke foregår indendørs for højst 150 personer og de stærke drikke kun består i øl og bordvin. Politiet skal underrettes senest 3 dage før arrangementets afholdelse. Politiet kan fastsætte vilkår for virksomhedens udøvelse eller forbyde virksomheden. Serveringspersonalet skal være fyldt 18 år, hvis der serveres stærke drikke. Højskolers, landbrugsskolers og lignende institutioners servering ved fælles måltider ved sammenkomster og møder, kan ske uden tilladelse fra politiet. Side 6 af 9

7 10. Videoovervågning Etablering af videoovervågning i overensstemmelse med lov om tv-overvågning kan være et vilkår for tildeling af alkoholbevilling. 11. Forhold til restaurationsloven Ovenstående baserer sig for en del af tekstens vedkommende på restaurationsloven. Såfremt der måtte vise sig forskelle i formuleringer mellem ovenstående og restaurationsloven, må en fortolkning ske på basis af selve loven. Side 7 af 9

8 Sagsgange 1) Alkoholbevilling og fornyelser Andre Politi Nordfyns Kommune Fyns Politi modtager ansøgning om alkoholbevilling. Forespørgsel til SKAT. Forespørgsel til Plan, Byg og Beredskabsafdelingen. Evt. forespørgsel til fødevareregion. Plan, Byg og Beredskabsafdelingen inddrager i fornødent omfang Natur- og Miljøafdelingen. Fyns Politi samler svarene, vurderer dem og afgiver indstilling til Nordfyns Kommune. Borgmesterkontoret behandler sagen og indstiller til Bevillingsnævnet. Bevillingsnævnet træffer beslutning. Borgmesterkontoret sender afgørelsen til Fyns Politi og ansøger (evt. med klagevejledning). Fyns Politi afslutter sagen. 2) Bestyrergodkendelse og anmeldelse om ændring af direktion/bestyrelse Fyns Politi Ansøgning/anmeldelse modtages af Fyns Politi. Nordfyns Kommune Indsamling af oplysninger, sagsbehandling og indstilling til Nordfyns Kommune. Borgmesterkontoret behandler sagen og Side 8 af 9

9 indstiller til Bevillingsnævnet. Bevillingsnævnet træffer beslutning. Borgmesterkontoret sender afgørelsen til Fyns Politi og ansøger (evt. med klagevejledning). Fyns Politi afslutter sagen. Side 9 af 9

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet 1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune 1. Baggrund og formål. Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden Indhold Side 1. Baggrund og formål 1 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 1 2.1. Restaurationslovens område 1 2.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed 1 2.3. Servering 1 2.4. Stærke

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

Retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...3 Midlertidig alkoholbevilling...4

Læs mere

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan.

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan. Restaurationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 1 2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 1 2.1 Næringsbrev... 1 2.1.1 Næringsbasen...

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune Restaurationsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af Restaurationsplanen. Restaurationsplanen fastsætter de overordnede vejledende

Læs mere

Restaurationsplan for Sorø Kommune

Restaurationsplan for Sorø Kommune Restaurationsplan for Sorø Kommune - for et sundt, sjovt og trygt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Sådan arbejdet Bevillingsnævnet 4. Det

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. LBK nr 135 af 18/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2009-0020866 Senere ændringer

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: 05-10-2015 Revideret af Bevillingsnævnet den: 06-05-2019 Dokumentnr.:

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

Restaurationsplan for restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling i Frederikssund Kommune

Restaurationsplan for restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling i Frederikssund Kommune Restaurationsplan for restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling i Frederikssund Kommune 2017 Indhold 1. Baggrund og målsætning...3 2. Bevillingsnævnet...3 3. Alkoholbevillinger til personer og selskaber......4

Læs mere

Restaurationsplan for restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling i Frederikssund Kommune

Restaurationsplan for restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling i Frederikssund Kommune Restaurationsplan for restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling i Frederikssund Kommune Indhold Indhold 1. Baggrund og målsætning...3 2. Bevillingsnævnet...3 3. Alkoholbevillinger til personer og

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE 1 1 MÅLSÆTNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke

Læs mere

RESTAURATIONS PLANEN

RESTAURATIONS PLANEN RESTAURATIONS PLANEN Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. Uofficiel sammenskrevet restaurationslov pr. 1. januar 2015 til internt brug inklusiv forslag til ændring af restaurationsloven (2016) LBK nr 135 af 18/01/2010 Gældende med senere ændringer indskrevet

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE Oktober 2007 FORSIDE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Formål og indhold...3 2. Planbestemmelser...3 3. Udviklingen i antallet af alkoholbevillinger....4

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 2 Næringsbrev... 2 Odense Kommunes Bevillingsnævn...

Læs mere

Restaurationsplan for Ærø Kommune

Restaurationsplan for Ærø Kommune Restaurationsplan for Ærø Kommune 2019 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning...3 2. Bevillingsnævnet...5 3. Alkoholbevillinger til personer og selskaber...5 4. Bestyrergodkendelser...6 5. Bevillingsansøgninger...7

Læs mere

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 7. juni 2017 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben Jensen

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling 02-09-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse?... 3 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling

Læs mere

Sekretariat og Digitalisering RESTAURATIONSPLAN VEJLEDNING OM ALKOHOLBEVILLINGER

Sekretariat og Digitalisering RESTAURATIONSPLAN VEJLEDNING OM ALKOHOLBEVILLINGER Sekretariat og Digitalisering RESTAURATIONSPLAN VEJLEDNING OM ALKOHOLBEVILLINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN... 2 2. ALKOHOLBEVILLINGER TIL PERSONER

Læs mere

Notat om Bevillingsnævnets muligheder i forbindelse med at træffe afgørelser om alkoholbevillinger og nattilladelser

Notat om Bevillingsnævnets muligheder i forbindelse med at træffe afgørelser om alkoholbevillinger og nattilladelser KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Presse NOTAT 07-06-2017 Notat om Bevillingsnævnets muligheder i forbindelse med at træffe afgørelser om alkoholbevillinger og nattilladelser

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune 2014 Restaurationsplan Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Bagrund og formål med udarbejdelse af restaurationsplan... 2 Det lovmæssige grundlag... 2 Bevillingsmyndigheden...

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE 1.VISION Randers Byråd fastlægger med denne restaurationsplan rammerne for et mangfoldigt og levende restaurationsliv i Randers Kommune. Byrådet ønsker, at Randers skal

Læs mere

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn Beretning for 2015 Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn April 2016 1 BERETNING FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES BEVILLINGSNÆVN 2015 Nævnets lovgrundlag og medlemmer. Bevillingsnævnets lovgrundlag er lovbekendtgørelse

Læs mere

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 5

Læs mere

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November 2014 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber...

Læs mere

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By Bevillingsnævnet

Læs mere

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Notat Vedrørende: Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Bevillingsnævnet i Egedal Kommune vedtog på sit møde den 25. januar 2012, at ansøgninger modtaget hos Nordsjællands

Læs mere

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV 1 HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter Dette er en håndbog

Læs mere

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune Restaurationsplan Rudersdal Kommune Restaurationsplan Indledning Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2012 vedtaget en alkoholpolitik. Det fremgår af alkoholpolitikken, at der skal udarbejdes en restaurationsplan.

Læs mere

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan for Faxe Kommune for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune 4. Det

Læs mere

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING INDHOLD 1. INDLEDNING...3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse? 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling og/eller

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

VEJLEDNING Restaurationsloven Lovens regler om ansøgning om alkoholbevilling

VEJLEDNING Restaurationsloven Lovens regler om ansøgning om alkoholbevilling VEJLEDNING om Restaurationsloven Lovens regler om ansøgning om alkoholbevilling Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.0 Dato: 8-03-2018 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål... 2 2. Det sagkyndige

Læs mere

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi Sydøstjyllands Politikreds

Restaurations- og bevillingsstrategi Sydøstjyllands Politikreds Restaurations- og bevillingsstrategi 2019-2021 Sydøstjyllands Politikreds kll Forord Den 1. marts 2009 trådte en fælles strategi på restaurations- og bevillingsområdet i kraft for de syv kommuner i Sydøstjyllands

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formålet med Restaurationsplanen... 3 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune... 4 4. Det lovmæssige

Læs mere

Greve Kommune. Restaurationsplan. for Greve Kommune

Greve Kommune. Restaurationsplan. for Greve Kommune Greve Kommune Restaurationsplan for Greve Kommune Indhold 1. Forord... 2 1.1.Tendenser i tiden... 2 1.2. Indledning... 2 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger.... 3 3. Bevillingsmyndigheden....

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. oktober 2017 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben Jensen

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE I SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS Syd- og Sønderjyllands 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.. 3 Lovgrundlaget 3 Andre regler på området 3 Myndighedernes

Læs mere

VEJLEDNING Restaurationsloven Lovens regler om ansøgning om alkoholbevilling

VEJLEDNING Restaurationsloven Lovens regler om ansøgning om alkoholbevilling VEJLEDNING om Restaurationsloven Lovens regler om ansøgning om alkoholbevilling Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 2.1. Dato: 18-12-2018 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål... 2 2. Det sagkyndige

Læs mere

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds.

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. ESBJERG KOMMUNE Restaurationsplan for Esbjerg Kommune Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. Byrådet i Esbjerg Kommune Indhold 1. FORORD... 3 2. BEVILLINGSMYNDIGHEDEN...

Læs mere

Alkoholbevillinger og vilkår

Alkoholbevillinger og vilkår Alkoholbevillinger og vilkår Der kan til alkoholbevillinger knyttes vilkår og betingelser, der har baggrund i de hensyn, som restaurationsloven skal varetage. Der kan ud fra de samme hensyn knyttes vilkår

Læs mere

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12 1 VISION... 3 2 BAGGRUND...... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke hensyn skal afvejes?... 4 4.3

Læs mere

BA ØKONOMI - HA (JUR.)

BA ØKONOMI - HA (JUR.) BA ØKONOMI - HA (JUR.) Vintereksamen 2010-2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 32008 EU Ret og Dansk Forvaltningsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1: I Litauen er der netop udnævnt en

Læs mere

RESTAURATIONS PLANEN

RESTAURATIONS PLANEN RESTAURATIONS PLANEN Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

Restaurationsplan for Hjørring Kommune. Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan for Hjørring Kommune. Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Restaurationsplan for Hjørring Kommune Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Indhold Indledning...2 Formålet med Restaurationsplanen...3 Sådan arbejder Bevillingsmyndigheden...3

Læs mere

Bevillingsnævnet REFERAT

Bevillingsnævnet REFERAT Bevillingsnævnet REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. maj 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben Jensen (L) Hans Fisker

Læs mere

Betingelser for alkoholbevillinger samt tilladelser til udvidet åbningstid i restaurationer. (vilkårskatalog)

Betingelser for alkoholbevillinger samt tilladelser til udvidet åbningstid i restaurationer. (vilkårskatalog) Betingelser for alkoholbevillinger samt tilladelser til udvidet åbningstid i restaurationer 1. Driften (vilkårskatalog) a. At miljø og støjkrav overholdes nøje. Anvendes ved restaurationsvirksomhed, der

Læs mere

Restaurationsplan. for

Restaurationsplan. for Restaurationsplan for GLADSAXE BALLERUP HERLEV KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE VÆRLØSE KOMMUNE GLADSAXE POLITI Side 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... side 3 Lovgrundlag... side 3

Læs mere

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. juni 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben

Læs mere

Høringssvar inkl. forvaltningens kommentarer dertil vedr. forslag til ny restaurationsplan for Randers Kommune

Høringssvar inkl. forvaltningens kommentarer dertil vedr. forslag til ny restaurationsplan for Randers Kommune Notat Vedrørende: Høringssvar inkl. forvaltningens kommentarer dertil Sagsnavn: Bevillingsnævn: Restaurationsplan 2015 Sagsnummer: 22.01.00-P00-1-15 Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen E-mail: lhp@randers.dk

Læs mere

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune UDKAST til Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Bevillingsnævnet 16. februar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 4 2. Formål 4 3. Lokalisering af alkoholbevillinger 4 Særlige forhold

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et sjovt og sikkert

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder LBK nr 1205 af 14/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035546 Senere ændringer

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan Politisk & Administrativt Sekretariat, Oktober 2013 Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 Formålet med

Læs mere

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4 Restaurationsplan Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger... 5 1. Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling... 8 1. Begrænsninger...

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Restaurationsloven i praksis

Restaurationsloven i praksis Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov I Sidehoved This page intentionally left blank II Gry Asnæs Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov

Læs mere

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland Restaurationsplan 1 Syd- og Sønderjylland Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål 3 3. Restaurationsplanens

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. INDHOLDSFORTEGNELSE Tema/ intro billedfelt: Her

Læs mere

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Bevillingsnævnets sammensætning Der har ikke været ændringer i nævnets sammensætning i 2016. Nævnets arbejde og debatter Nævnets debatter sker som hovedregel

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE 2 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. VISION... 4 3. BAGGRUND... 5 4. LOVEN OG BEVILLINGSNÆVNET... 6 5. HVORNÅR SKAL DU HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 7 5.1. Hvad skal der til?...

Læs mere

1. Formålet med Restaurationsplanen Bevillingsnævnet Ansøgning om alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling 9

1. Formålet med Restaurationsplanen Bevillingsnævnet Ansøgning om alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling 9 Indhold Side 1. Formålet med Restaurationsplanen 4 2. Placering af restauranter med alkoholbevilling i Roskilde 4 3. Bevillingsnævnet 6 4. Ansøgning om alkoholbevilling 6 5. Fratagelse af alkoholbevilling

Læs mere

1. Formålet med restaurationsplanen Placering af restauranter med alkoholbevilling i Roskilde Bevillingsnævnet...

1. Formålet med restaurationsplanen Placering af restauranter med alkoholbevilling i Roskilde Bevillingsnævnet... Indholdsfortegnelse Side 1. Formålet med restaurationsplanen... 4 2. Placering af restauranter med alkoholbevilling i Roskilde... 4 3. Bevillingsnævnet... 7 4. Ansøgning om alkoholbevilling... 8 5. Fratagelse

Læs mere

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v.

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. Journalnr. Indkommet Politiets stempel Udfyldes af politiet Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i kommune Restaurationens adresse navn Selskabets/foreningens navn,

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN. - En vejledning om alkoholbevilling m.m.

RESTAURATIONSPLAN. - En vejledning om alkoholbevilling m.m. RESTAURATIONSPLAN - En vejledning om alkoholbevilling m.m. FORMÅL Restaurationsplan Restaurationsplanen for Assens Kommune fastsætter de overordnede, vejledende retningslinjer for bevillingsnævnets behandling

Læs mere

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere.

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere. VEJLDNING DATO April 2013 SAGS NR. 326-2012-82576 Vejledning til ansøgere om alkoholbevilling og udvidet åbningstid Forord Der er i Kalundborg Kommune et velfungerende samarbejde mellem restaurationsbranchen,

Læs mere

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Restaurationsplan For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et sjovt og sikkert

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

alkoholbevillinger og næringsbreve

alkoholbevillinger og næringsbreve Dette er den første tilgængelige samlede fremstilling af reglerne for alkoholbevillinger og næringsbreve og medtager den seneste lovændring fra juli 2009. Med bogen i hånden har du alle nødvendige værktøjer,

Læs mere

2008/1 LSF 118 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts Forslag. til. (Forenkling af reglerne om næringsbrev og udveksling af oplysninger m.v.

2008/1 LSF 118 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts Forslag. til. (Forenkling af reglerne om næringsbrev og udveksling af oplysninger m.v. 2008/1 LSF 118 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 245-24 Fremsat den 28. januar 2009 af økonomi og erhvervsministeren

Læs mere

Restaurationsplan 2019

Restaurationsplan 2019 Restaurationsplan 2019 for Syd- og Sønderjylland KREDSRÅDET 1. udgave, august 2019 INDHOLD 1.0 RESTAURATIONSPLANENS FORMÅL 4 2.0 RESTAURATIONSPLANENS INTENTIONER 4 2.1UDVIKLING AF RESTAURATIONSMILJØET

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Restaurationsvirksomhed Tekst til kursister Sidst opdateret den 23. august 2006 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

AO 1. På et efterfølgende møde i økonomiudvalget blev det derpå besluttet i stedet at tilbyde John Strid stillingen, et tilbud som John Strid modtog.

AO 1. På et efterfølgende møde i økonomiudvalget blev det derpå besluttet i stedet at tilbyde John Strid stillingen, et tilbud som John Strid modtog. AO 1 Ved udløbet af ansøgningsfristen vedrørende stillingen som kommunaldirektør (kommunens øverste forvaltningschef) i Lilleby Kommune var der fremkommet ansøgninger fra Lise Stille, økonomidirektør i

Læs mere

Kapitel 1 Lovens område. Definitioner

Kapitel 1 Lovens område. Definitioner Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af 20XX-XX-XX om Salg og udskænkning af alkoholholdige drikke (alkoholloven) Kapitel 1 Lovens område 1. Loven omfatter alt salg og al udskænkning af alkoholholdige drikke.

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Kapitel 1. Definitioner 1. Ved "alkoholholdige drikke" forstås i denne lov alle drikke, der indeholder alkohol.

Læs mere

Restaurationsplan for Københavns Kommune

Restaurationsplan for Københavns Kommune Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Kultur og Fritidsforvaltningen Udgave af 5. april 2013 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 5 Vejledning og information om ansøgninger om alkoholbevillinger

Læs mere