L O V E JYDSK BOWLING UNION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L O V E JYDSK BOWLING UNION"

Transkript

1 L O V E JYDSK BOWLING UNION

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Revideret Marts Navn og hjemsted Formål Organisation og hjemsted Klubberne Klubfusion / Ophør Medlemmer Kontingent Regnskab Regionernes organisation Jydsk Bowling Unions ledelse Repræsentantskab Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde Unionsbestyrelsen DE FASTE UDVALG 14 Seniorudvalget Ungdomsudvalget Disciplinærudvalget Andre udvalg DBwF s Repræsentantskab Unionens opløsning BESTEMMELSER FOR JYDSK BOWLING UNION 20 Ordensbestemmelser Bestemmelser for klubskifte Regler for afholdelse af stævner TURNERINGSREGLER FOR DE AF JYDSK BOWLING UNION ADMINISTREREDE TURNERINGSKAMPE 23 Serier og geografisk opdeling Placeringer og præmier Op- og nedrykningsregler Holdstørrelse og spillemåde Turneringsregler Udsættelse af turneringskampe Generelle regler Protestafgivelse Jysk Turnering for 3-mandshold Jyske mesterskaber for seniorer Jydsk Bowling Unions rekorder JBU s HÆDERSTEGN OG FUNDATS Jydsk Bowling Unions hæderstegn Fundats Side 2

3 1 Navn og hjemsted Revideret Marts Unionens navn er Jydsk Bowling Union (JBU). 1.2 Unionens hjemsted er unionens kontor. 2 Formål 2.1 Det er Jydsk Bowling Unions formål at fremme og højne bowlingsporten som amatøridræt. 2.2 at styrke sporten ved gennem regioner at samle jyske bowlingklubber i en union for gennemførelse af ensartede love og bestemmelser i overensstemmelser med Danmarks Bowling Forbunds love. 2.3 at foranledige afholdelse af de under unionen hørende stævner, turneringer og mesterskaber, som er godkendt af Danmarks Bowling Forbund. 2.4 at medvirke til varetagelse af dansk bowlings interesser, såvel nationalt som internationalt. Side 3

4 3 Organisation og tilhørsforhold Revideret Marts Jydsk Bowling Union er en organisation bestående af amatørbowlere, som gennem klubber og regioner er medlemmer af unionen. 3.2 Jydsk Bowling Union omfatter alle klubber tilsluttet regioner med hjemsted i Jylland. 3.3 Jydsk Bowling Union er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund (DBwF) og der i gennem Danmarks Idræts Forbund (DIF) og Federation Internationale des Quilleurs (FIQ) 3.4 Enhver henvendelse til Jydsk Bowling Unions ledelse eller eventuel højere instans skal følge den organisatoriske opbygning, d.v.s. ske gennem klub, region og union. Dog kan henvendelse ske direkte fra klub til union med orientering til mellemliggende led. 3.5 Jydsk Bowling Unions love og bestemmelser skal til enhver tid være i overensstemmelse med Danmarks Bowling Forbunds love og bestemmelser. Side 4

5 4 Klubberne Revideret Marts Jydsk Bowling Union optager klubber, som dyrker bowlingsport. Ved optagelse tilsluttes klubben en region under unionen. 4.1a Klubbernes adresse er altid identisk med formandens adresse eller et af klubben udpeget bestyrelsesmedlems adresse. Ved enhver ændring i klubadressen er klubben pligtig til skriftlig at orientere Jydsk Bowling Union og regionerne. 4.2 Klubber med under 5 medlemmer kan ikke være tilsluttet unionen. 4.3 Enhver klub, der ønsker at tilslutte sig unionen, må skriftlig tilsende ansøgning herom til unionen. Ansøgningen fremsendes gennem regionen og skal være ledsaget af klublove, medlemsfortegnelse, bestyrelsens sammensætning og beskrivelse af klubbens spilledragt, der for seniorer består af bluse samt benklæder/nederdel, for ungdom kun spillebluse. Medlemsfortegnelsen skal indeholde navn, adresse, fødselsdato og køn for samtlige medlemmer. 4.4 Reglement for anvendelse af reklamer på klubdragt. Se Danmarks Bowling Forbunds love Nystartede klubber skal senest ½ år efter optagelse i Jydsk Bowling Union have valgt officiel klubdragt. Der kan i den første turnering i lokalrækkerne dispenseres for klubdragt i omtalte tidsrum, dog kan man kun stille op i mesterskaber og stævner under Jydsk Bowling Union og Danmarks Bowling Forbund i klubbens officielle klubdragt. 4.6 Unionens bestyrelse behandler ansøgningen. Resultat af behandlingen meddeles klubben og regionen senest fire uger efter modtagelse af ansøgning. 4.7 Klubberne er ansvarlige for at deres medlemmer optages som medlem af Jydsk Bowling Union. Klubben indsender derfor hvert år inden den 1. december en fuldstændig medlemsfortegnelse (se 5.3 stk.5) og indsender kontingentet for det følgende år (se 6.3). Samtidig fremsendes eventuelle ændringer i klublove og bestyrelsessammensætning. 4.8 Klubbers udmeldelse af unionen kan ske med mindst to måneders varsel. 4.9 Klubber, der melder sig ud, eller som slettes af unionen (se 6.4) fortaber såvel medlems- som økonomiske rettigheder. Side 5

6 4 A Klubfusion Revideret Marts 2012 stk 1 Såfremt to eller flere klubber ønsker at fusionere, skal følgende krav være opfyldt: Klubberne skal på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger vedtage forslag om fusion.. Efterfølgende afholder den nye klub stiftende generalforsamling for vedtagelse af love og valg af bestyrelse. Referater fra samtlige møder ang. fusionen indsendes til unionsbestyrelsen til godkendelse vedlagt nye love og bestyrelsesliste. Medlemmer som ikke ønsker at deltage i fusionen udfærdiger udmeldelse, som underskrives af de respektive klubbestyrelser, er spilleberettiget i ny klub efter 3 dage. Ved fusion bevarer klubberne deres respektive placeringer i turneringen. 4 B Klubophør stk 1 Såfremt en klub ønsker at ophøre skal følgende krav være opfyldt: Klubben skal på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger vedtage forslag om klubbens ophør med det iflg. lovene krævede flertal. Medlemmer af ophørt klub er spilleberettiget i ny klub 3 dage efter referatet er indsendt til JBU. Side 6

7 5 Medlemmer Revideret Marts Som medlem af unionen optages enhver, der er medlem af bowling afdelingen i en klub tilsluttet unionen. 5.2 Ethvert medlem, som optages i unionen, optages herigennem i Danmarks Bowling Forbund. 5.3 Optagelse af medlemmer sker ved, at spillerens klub til unionen indsender oplysning om fulde navn, adresse og fødselsdata DDMMÅÅ og køn samt ved at indbetale kontingent til unionens kasserer. Herefter udstedes gyldig licens, som skal være søgt og betalt senest 3 dage før medlemmet er spilleberettiget. (se 29.6) 5.4 Medlemskabet er gældende indtil 31. december. Fornyelse af medlemskab sker hvert år inden 1. december efter samme regler som for optagelse. (se 5.3) 5.5 Medlemmer, der optages, har de rettigheder, som fastsættes i Danmarks Bowling Forbunds love for medlemmer med licens (se DBwF's love 6). 5.6 Medlemmer af Jydsk Bowling Union må ikke modtage noget honorar eller vederlag for tillidsposter i unionen, udover hvad der er fastsat af repræsentantskabet. 5.7 Medlemmer, der vælges/udpeges til en tillidspost i union/region skal være i besiddelse af gyldig licens. 5.8 Personer der udfører dommergerning skal være medlem i en af unionens tilsluttede klubber. Side 7

8 6 Kontingent Revideret Marts Alle klubber tilsluttet unionen betaler et årligt kontingent pr. medlem omfattende licens til Danmarks Bowling Forbund og kontingent til unionen. 6.2 Kontingentet betales forud og skal for at medlemskabet kan være gyldigt fra 1. januar være Jydsk Bowling Union i hænde senest den 10. december. 6.3 Såfremt kontingentet ikke er indbetalt og liste med fornyelser ikke er indsendt rettidigt, idømmes klubben en bøde på 500 kr. (se 29.6) Såfremt kontingentet ikke efter påkrav er Jydsk Bowling Union i hænde senest 1. januar kan klubben slettes af Jydsk Bowling Union. 6.4 Enhver klub betaler ved tilslutning et optagelsesgebyr samt det årlige kontingent pr. medlem for den igangværende regnskabsperiode. 6.5 Optagelsesgebyr og det årlige kontingent til unionen fastsættes af unionens repræsentantskab. 7 Regnskab 7.1 Unionens regnskabsår er kalenderåret. 7.2 Regnskabet skal være afsluttet og fremsendt til revision senest den 10. februar. Revisionen skal være afsluttet senest den 20. februar, og det reviderede regnskab udsendes til regioner og klubber senest 14 dage før afholdelsen af det ordinære repræsentantskabsmøde. 7.3 Unionsbestyrelsen udsender senest sammen med det reviderede regnskab budgetforslag for det løbende regnskabsår. 7.4 Kassereren må ligge inde med en kassebeholdning på indtil kr. Side 8

9 8 Regionernes organisation Revideret Marts Jydsk Bowling Union opdeles i 4 regioner således: Region 1: Klubber hjemmehørende i Nordjyllands Amt (anno 2006) Region 2: Klubber hjemmehørende i Viborg og Ringkøbing Amter (anno 2006) Region 3: Klubber hjemmehørende i Århus Amt (anno 2006) Region 4: Klubber hjemmehørende i Ribe, Vejle og Sønderjyllands Amter (anno 2006) 8.2 Repræsentantskabet vælger regionsbestyrelse. 8.3 Hver regions anliggende varetages af deres repræsentantskab og regionsbestyrelse, som består minimum af 3 personer: formand, og 2 valgte bestyrelsesmedlemmer Repræsentantskabet fastsætter regionens love og bestemmelser, som skal være i overensstemmelse med Jydsk Bowling Unions og Danmarks Bowling Forbunds love og bestemmelser. 8.4 Regionens love og bestemmelser samt ændringer af disse skal indsendes til unionens bestyrelse. Unionsbestyrelsen godkender, at de er i overensstemmelse med Jydsk Bowling Unions og Danmarks Bowling Forbunds love og bestemmelser. 8.5 Regionsledelsen indkalder hvert år repræsentantskabet til ordinært repræsentantskabsmøde, som afholdes senest 20. februar. Regionernes repræsentantskabsmøder skal med normal indkaldelsesfrist meddeles unionsformanden. Unionens bestyrelse har ret til at overvære disse møder med forhandlingsret men uden stemmeret. 8.6 Regionerne varetager følgende opgaver: stk 1 stk 2 stk 3 Deltager i unionens seniorudvalg. Deltager i unionens ungdomsudvalg. Deltager gennem formanden i unionens bestyrelse 8.7 I haller med mere end 1 klub udpeges en turneringsansvarlig af klubberne overfor JBU og FBwU. Side 9

10 9 Jydsk Bowling Unions ledelse Revideret okt Jydsk Bowling Unions opgaver varetages af: a) repræsentantskabet b) unionsbestyrelse c) faste udvalg: seniorudvalget ungdomsudvalget d) eventuelle stående udvalg 10 Repræsentantskabet 10.1 stk 1 Repræsentantskabet er unionens øverste myndighed stk 2 Repræsentantskabet består af: - Unionsbestyrelsens medlemmer hver med én stemme. - Én eller to repræsentanter udpeget af hver af unionens klubber, afhængigt af antallet af licenserede medlemmer, opgjort hvert år pr. 1. januar: - Klubber med indtil 49 licenserede medlemmer har én repræsentant med én stemme. - Klubber med 50 eller flere licenserede medlemmer har efter klubbens valg: - Én repræsentant med to stemmer, eller - To repræsentanter med hver sin stemme. stk 3 Kun medlemmer med licens har stemmeret på repræsentantskabsmødet Repræsentantskabets opgaver er bl. a.: at fastsætte love og bestemmelser for unionen at vælge unionsledelse at afstikke retningslinier for bowlingens fremtid i Jylland 10.3 Ordinært repræsentantskabsmøde stk 1 stk 2 stk 3 Unionsbestyrelsen indkalder en gang om året repræsentantskabet til ordinært møde med fjorten dages varsel. Mødetidspunktet, som skal være i overensstemmelse med Danmarks Bowling Forbunds love, fastsættes af repræsentantskabet. Indkaldelse til mødet skal indeholde dagsorden samt de forslag, der skal behandles på mødet stk 1 Forslag, der ønskes behandlet på mødet, kan stilles af: Danmarks Bowling Forbund Unionsbestyrelse Unionens faste udvalg Unionens regioner Unionens klubber Side 10

11 10 Repræsentantskabet - fortsat Revideret okt stk 2 Forslag fra regionerne skal indsendes til unionens kontor senest 10 dage efter regionens repræsentantskabsmøde. Forslag fra unionens klubber skal indsendes til unionens kontor senest den 1. februar. stk 3 Unionen skal udsende stillede forslag til alle regioner senest 14 dage før unionens repræsentantskabsmøde Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter: 10.6 stk 1 stk 2 stk 3 1. Mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Forhandlingsprotokol 4. Beretninger a) unionsformand b) unionsseniorleder c) unionsungdomsleder d) stående udvalg 5. Regnskab 6. Forslag: a) Jydsk Bowling Union b) Danmarks Bowling Forbund 7. Fastsættelse af kontingent og indskud 8. Valg af unionsbestyrelse (se 13.2) 9. Valg af stående udvalg (se 17.2) 10. Valg af to revisorer og en suppleant 11. Fastsættelse af næste ordinære møde 12. Eventuelt Mandaternes prøvelse ledes af unionsformanden. Denne konstaterer ved navneopråb repræsentanternes tilstedeværelse (se 10.1) Hver godkendt mandat har én eller to stemmer, som kun kan afgives personligt. For at repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, må de godkendte mandaters stemmeantal udgøre mindst 25 % af samtlige mulige stemmer for unionens repræsentantskab, jf. 10.1, stk Repræsentanterne vælger en dirigent til at lede mødet. Dirigenten afgør spørgsmål vedr. behandlings- og afstemningsmåde. Afstemningen skal dog altid være skriftlig, såfremt 3 repræsentanter forlanger dette. Side 11

12 10 Repræsentantskabet - fortsat Revideret Marts stk 1 stk 2 stk 3 Til ændring af unionens love kræves, at der ved repræsentantskabsmødet er mindst 2/3 af de afgivne stemmer for ændringen Afgørelsen af valg til unionsbestyrelse træffes ved almindelig stemmeflertal af de godkendte mandater. Andre afgørelser ved repræsentantskabsmødet afgøres ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder et forslag Foruden repræsentanter har følgende adgang til at overvære repræsentantskabsmødet med forhandlingsret: de repræsentanter fra DBwF som fastsættes i forbundets love medlemmer af eventuelle stående udvalg under unionen bowlingpressen medlemmer af klubbernes bestyrelser Repræsentantskabet kan i særlige tilfælde give andre adgang efter indstilling fra unionsbestyrelsen. 11 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 11.1 Repræsentantskabet indkaldes til ekstraordinært møde, når unions - bestyrelsen finder det påkrævet, eller når 2 regioner eller 15 klubber skriftligt overfor unionsbestyrelsen fremsætter begæring herom med motiveret emne Unionsbestyrelsen indkalder til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med 14 dages varsel senest 7 dage efter en begærings modtagelse 11.3 Indkaldelsen skal indeholde det eller de forslag, der ligger til grund for afholdelsen af mødet, samt en dagsorden med følgende punkter: 1) Mandaternes prøvelse 2) Valg af dirigent 3) Forslag 4) Eventuelt 11.4 Kun de forslag, der er nævnt i dagsordenen, kan behandles på mødet 11.5 Den øvrige forretningsorden for ekstraordinært repræsentantskabsmøde er som for det ordinære møde (se ) 11.6 Hvis de godkendte mandater ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde ikke udgør mindst 50 % af unionens repræsentantskab, indkalder unionsbestyrelsen til et nyt ekstraordinært møde med otte dages varsel. Dette nye møde er beslutningsdygtigt uanset antallet af godkendte mandater. Side 12

13 13 Unionsbestyrelse Revideret Marts stk 1 Unionsbestyrelsen varetager unionens daglige ledelse under ansvar overfor unionens repræsentantskab. stk 2 Unionsbestyrelsen består af 10 medlemmer: unionsformand unionsnæstformand unionssekretær unionskasserer unionsungdomsleder unionsseniorleder formændene for de fire regioner I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende 13.2 stk 1 Unionsbestyrelsens medlemmer vælges af unionens repræsentantskab således: Unionsformand, unionssekretær, unionsungdomsleder, vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde de lige år. Unionsnæstformand, unionskasserer, unionsseniorleder vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde de ulige år. (Valgmetode: se 10.8 stk. 2) De fire regionsformænd vælges på de respektive regioners repræsentantskabsmøde. Ved forfald kan unionsbestyrelsen konstituere sig selv frem til førstkommende repræsentantskabsmøde. stk 2 stk 3 Der vælges hvert år en suppleant til unionsbestyrelsen. Udover regionsformændene kan bestyrelsesmedlemmer ikke samtidig være medlem af en regionsbestyrelse stk 1 Unionsbestyrelsen træffer afgørelser i organisatoriske, økonomiske og repræsentative spørgsmål, derunder bl.a.: a) Godkendelse af faste og stående udvalgs større dispositioner b) Godkendelse af regionernes og klubbernes love og ændringer af disse. c) Behandling af optagelsesbegæring fra nye klubber stk 2 Unionsbestyrelsen indkalder repræsentantskabet og er ansvarlig for udsendelse af mødeindkaldelse, dagsorden med eventuelle forslag, unionens regnskab og budgetforslag. Side 13

14 13 Unionsbestyrelse - fortsat Revideret Marts stk 1 Unionsbestyrelsens arbejde ledes af unionsformanden stk 2 Unionsnæstformanden skal supplere og aflaste unionens formand, og være dennes stedfortræder i det omfang, dette aftales mellem formand og næstformand stk 3 Unionssekretæren varetager den daglige korrespondance, fører en forhandlingsprotokol fra samtlige møder i unionens bestyrelse og repræsentantskab, som offentligøres på unionens hjemmeside stk 4 Unionskassereren varetager alle ind- og udbetalinger og drager omsorg for den nødvendige kontering og bogføring, udarbejdelse af periode- og årsregnskaber, samt budget stk 5 Unionsungdomslederen er formand for og leder af arbejdet i ungdomsudvalget (se endvidere 15) stk 6 Unionsseniorlederen er formand for og leder arbejdet i seniorudvalget (se endvidere 14) Side 14

15 14 Seniorudvalget Revideret Marts Jydsk Bowling Unions seniorudvalg består af unionsseniorlederen, som er formand for udvalget, og en repræsentant regionsseniorlederen fra hver region, samt en urneringskoordinator. Turneringskoordinator vælges hvert år på JBU's ordinære repræsentantskabsmøde. Seniorudvalget kan, hvis det ønskes, tilknytte sekretær til udvalget. stk 1 stk 2 stk 3 stk 4 Udvalgets formand er hovedansvarlig for udvalgets opgaver og fordeler arbejdet indenfor udvalget Udvalgets turneringskoordinator er i samarbejde med udvalgets formand og FBwU ansvarlig for unionens del af planlægningen af 1. og 2. division Udvalgets turneringskoordinator, er i samarbejde FBwU's turneringskoordinator, ansvarlig for landspokalturnering vest, og for JBU/Fyns turnering for 3-mandshold. Udvalget udfærdiger referat fra udvalgets møder Side 15

16 15 Ungdomsudvalget Revideret Marts 2014 Jydsk Bowling Unions ungdomsudvalg består består som minimum af af unionens ungdomsleder og en repræsentant for hver region. Udvalget kan selv udpege flere medlemmer, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt. Ungdomsudvalget kan, hvis det ønskes, tilknytte sekretær til udvalget. stk 1 stk 2 stk 3 Unionsungdomslederen er udvalgets formand og er hovedansvarlig for udvalgets opgaver og fordeler arbejdet inden for udvalget. Udvalget samarbejder med Fm planlægning/afvikling af alle ungdomsaktiviteter i JBU's og FBwU's område. Udvalget udfærdiger referat fra udvalgets møder Side 16

17 16 Disciplinærudvalget Revideret Marts Udvalget består af følgende medlemmer: stk 1 Formand stk 2 Et medlem fra hver region i Jydsk Bowling Union (disse vælges på regionernes repræsentantskabsmøder). stk 3 Et medlem fra Jydsk Bowling Unions lovudvalg Valg: stk 1 Udvalgets formand, vælges for 2 år af Jydsk Bowling Unions repræsentantskab, i de lige år. stk 2 Udvalgets medlemmer kan ikke samtidig være medlem af Danmarks Bowling Forbunds Amatør- og Ordensudvalg stk 3 Et medlem fra Jydsk Bowling Unions lovudvalg stk 4 Der vælges hvert en suppleant for formand stk 5 Udvalget kan, hvis det ønskes, tilknytte sekretær til udvalget Ansvarsområde: stk 1 Udvalget behandler alle protestsager og indberetninger i de regionale serier i Jydsk Bowling Union om sportslige overtrædelser af Jydsk Bowling Unions og Danmarks Bowling Forbunds love, regler og bestemmelser for såvel seniorer som ungdom. stk 2 Det påhviler udvalget at registrere samtlige kendelser med henblik på at opnå maksimal kontinuitet i sine afgørelser at oplægge bestemmelser og afgørelser, dog uden klub- og personnavne på en database på JBU s hjemmeside. stk 3 Udvalget har kompetence til at tilbagevise bagatel-protester og indberetninger Sagsbehandling: stk 1 Udvalget skal behandle en protest inden 3 uger efter modtagelsen i unionen. stk 2 Såfremt det viser sig, at behandlingsfristen undtagelsesvis ikke kan overholdes, skal udvalget i god tid forinden underrette de implicerede parter. stk 3 Udvalget kan maksimalt idømme 2 spilledages karantæne. Indstilling til udelukkelse af længere varighed indsendes til afgørelse i Forbundsbestyrelsen. stk 4 I tilfælde af stemmelighed i en sag vil formandens stemme være afgørende. stk 5 Repræsentanter for henholdsvis senior-, ungdoms-, og dommerudvalg kan inddrages i de enkelte sagsbehandlinger efter disciplinærudvalgets ønske. stk 6 Udvalget fastlægger selv sin forretningsorden. stk 7 Såfremt der opstår tvivl om en lovparagrafs fortolkning, skal udvalgets fortolkning tage videst muligt sportsligt hensyn. stk 8 Intet medlem af udvalget kan deltage i behandling af en sag, når han/hun selv er part i sagen eller interesseret i dens udfald. stk 9 Min. 2/3 af udvalget skal være tilstede for at udvalget er beslutningsdygtigt. stk 10 Udvalgets afgørelser kan ankes til Danmarks Bowling Forbunds Amatør- og Ordensudvalg. Side 17

18 17 Andre udvalg Revideret Marts stk 1 Til løsning af specielle opgaver kan repræsentantskabet nedsætte et fornødent antal udvalg. stk 2 Hvert udvalg består af en formand samt to eller flere udvalgsmedlemmer stk 1 Udvalgets formand vælges af unionens repræsentantskab stk 2 Udvalgsmedlemmerne vælges af unionens repræsentantskab eller af udvalgsformanden i samråd med unionsbestyrelse Udvalget holder løbende unionsbestyrelsen orienteret om arbejdet 18 Unionens opløsning I tilfælde af unionens opløsning, tilfalder JBU's midler af enhver art, de tilsluttede klubber i forhold til antallet af registrerede medlemmer i Danmarks Bowlinf Forbund (licenser), registreret pr. 1. januar i året for begivenheden Side 18

19 BESTEMMELSER FOR JYDSK BOWLING UNION Revideret Marts Ordensbestemmelser 20.1 Klubber/medlemmer, som ikke holder sig Jydsk Bowling Unions og Danmarks Bowling Forbunds love og bestemmelser efterrettelige, eller som på anden måde skader eller modarbejder Jydsk Bowling Union kan ekskluderes eller idømmes karantæne Eksklusion eller karantæne af klub/medlem kan kun foretages af unionsbestyrelsen, eventuelt efter fremsendt begæring af regionsledelsen 20.3 Enhver eksklusion eller karantæne vedrørende et medlem der besidder en tillidspost i Jydsk Bowling Union indankes for unionsbestyrelsen til afgørelse. 21 Bestemmelser for klubskifte Supplement til Danmarks Bowling Forbunds reglement for klubskifte (DBwF s love 22) 21.1 Spillere, der ønsker at skifte klub, udfærdiger en udmeldelse hvorefter spilleren henvender sig til den afgivende klubs bestyrelse med udmeldelsen. To bestyrelsesmedlemmer fra den afgivende klub påtegner, såfremt spilleren ikke har noget udestående med klubben, udmeldelsen og tilbagegiver denne til spilleren. Herefter indsender spilleren udmeldelsen og sit licenskort til unionen Spillerens karantæne påbegyndes den dato, unionen modtager den gyldige udmeldelse. Poststemplets dato afgør alene udmeldelsestidspunktet. Side 19

20 22 Regler for afholdelse af stævner Revideret Marts Ved godkendelse af nationale og internationale stævner henvises til Danmarks Bowling Forbunds love Når et stævne er godkendt af Jydsk Bowling Union, betyder det, at deltagerne har garanti for, at der spilles efter FIQ s regler og at propositionerne for stævnet er i overensstemmelse med Jydsk Bowling Unions og Danmarks Bowling Forbunds love og bestemmelser Ansøgning og propositioner for godkendelse af stævne kan findes på unionens hjemmeside. Side 20

21 TURNERINGSREGLER FOR DE AF JYDSK BOWLING UNION ADMINISTREREDE TURNERINGSKAMPE Revideret Marts Serier af geografisk opdelinger stk 1 stk 2 stk 3 stk 4 stk 5 Danmarksturneringen se DBwF's love Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU' senior / ungdomsudvalg i samråd med FBwU. Ved inddelingen tages der hensyn til geografi og styrke i nævnte reækkefølge, damer kan spille på herrehold. I de lokale serier kan en klub være repræsenteret med to hold i hver serie Før sæsonstart offentligøres propositionerne for oprykning til Danmarksturneringen på unionernes hjemmesider. Side 21

22 24 Placeringer og præmiering 24.1 stk 1 Bedst placerede jyske hold efter Danmarksturneringens afslutning er Jyske Mestre og modtager Jydsk Bowling Unions medaljer i guld. stk 2 I en serie udelukkende bestående af hold fra Jydsk Bowling Union, modtager nr. 1 Jydsk Bowling Unions medaljer i guld, nr. 2 og 3 modtager Jydsk Bowling Unions medaljer i henholdsvis sølv og bronze efter grundspillets afslutning. stk 3 I en serie bestående af hold fra både Jydsk Bowling Union og Fyns Bowling Union modtager nr. 1 Jydsk Bowling Unions og Fyns Bowling Unions fællesmedalje i guld, nr. 2 og 3 modtager Jydsk Bowling Unions og og Fyns Bowling Unions fællesmedalje i henholdsvis sølv og bronze 24.2 stk 1 Placeringerne afgøres ved pointsystem således, at der gives 2 point for hver vundet serie, 1 point for uafgjort og 0 point for tabt serie. Desuden får det hold, som efter 4 serier har opnået det højeste keglefald, 2 point. Ved ens keglefald får hvert af holdene 1 point. Dog undtaget herfra, rækkerne hvor spilleformen er alle mod alle over en serie, i hver spillerunde. Placeringerne afgøres ved pointsystem således, at der gives 2 point for hver vundet serie, 1 point for uafgjort og 0 point for tabt serie stk 2 Det hold, der opnår flest point er nummer 1 og de øvrige hold stk 3 placeres som nr. 2, 3, 4, osv. i forhold til opnåede point. Står to eller flere hold lige i point ved turneringens afslutning, er de indbyrdes kampe gældende (point/kegler). Er to eller flere hold stadig lige efter dette, skal der dekreteres ny(e) kamp(e). Disse kampe koordineres af Jydsk Bowling Unions seniorudvalg 24.2 stk 4 For Puljespil gælder følgende: Står 2 eller flere hold lige i point, efter turneringens afslutning, er største samlede keglefald for alle kampene afgørende for placeringen. Skulle holdene fortsat stå lige, er holdenes indbyrdes kampe(point og kegler), afgørende for placeringen. Side 22

23 25 Op- og nedrykningsregler Revideret Marts 2013 Slettet

24 Revideret Marts 2004

25 26 Holdstørrelse og spillemåde Revideret Marts & 6 mandshold 26.1 I 2. divisionerne spilles der 6-mandshold 4 serier amerikansk spillemåde (AM) 26.2 Spillemåden i samtlige rækker er (AM) stk 1 I mix-rækkerne spilles der enten 4-mandshold 4 serier AM eller ved puljespil 3-mandshold 1 serie alle mod alle i hver runde. stk 2 Holdet skal altid bestå af både herrer og damer. Hvis det ene køn kun er repræsenteret af én person, kan denne ikke være udskiftningsspiller fra kampens start og kan ikke udskiftes i løbet af kampen stk 1 For at være oprykningsgivende til en 2. division skal holdene i den pågældende række dog bestå af 6 spillere. stk 2 Der kan, under hensyntagen til specielle regionale forhold, dispenseres fra 26 stk 1 Den regionale serie skal da før hver sæsonstart godkendes som oprykningsgivende af Jydsk Bowling Unions seniorudvalg, hvad angår serier udelukkende bestående af hold fra Jydsk Bowling Union, og af Jydsk Bowling Union og Fyns Bowling Union i samråd, hvad angår serier bestående af hold fra Jydsk Bowling Union og Fyns Bowling Union. 3 mandshold, puljespil, ungdom og seniorer 26.5 stk 1 I Eliteserien Vest Ungdom, som består af 8 eller 10 hold, spilles der 3 mandshold, AM. Holdene mødes i samme hal og spiller alle mod alle, i alt 8 eller 10 runder. Holdene udvælges blandt de tilmeldte hold efter styrke. stk 2 Ungdomsudvalget bør tilstræbe at der i samarbejde Fyns Bowling Union oprettes en fælles række under Eliteserie Vest Ungdom, benævnt Jylland/Fynsserien Ungdom, som spiller samme disciplin og antal serier som Eliteserien Vest. Holdene udvælges blandt de tilmeldte hold som ikke opnår status som deltager i Eliteserien. stk 3 I de regionale serier spilles der ligeledes 3 mandshold, AM for seniorer og ungdom. Holdene mødes i samme hal og spiller alle mod alle. Antal hold i hver række fastsættes af regionerne. Side 25

26 26 Holdstørrelse og spillemåde - fortsat Revideret Marts stk 4 Alle hold i puljen har mindst en hjemmebanerunde, hjemmeholdet betaler for hjemmerunden, i henhold til 29.2 Puljeholdene mødes i samme hal og spiller alle mod alle. 2 point for vunden serie, 1 point for uafgjort serie og 0 point for tabt serie. Udskiftning af spiller kan ske efter færdigspillet serie. Udskiftes en spiller midt i en serie, er spilleren færdig for denne runde. En runde betragtes som en kamp med hensyn til rekorder og op- og nedrykningsreglerne. stk 5 Udebliver et hold fra en runde, opkræves bøde i henhold til 29, stk. 4 Bødeforlæg ved udeblivelse gælder kun seniorer Ved et holds for sent ankomst, indtrædes direkte i den spillerude, hvor modstanderen befinder sig. Trækkes et hold fra turneringen, skal holdet afholde og betale for sin hjemmebanerunde. Ved evt. neutralrunder betaler holdene hver især deres part af omkostningerne. stk 6 For mixhold skal der være minimum en spiller af hvert køn. Gælder dog ikke i ungdomsrækkerne. stk 6 A I alle lokale serie- og puljekampe under Danmarksturneringen kan damer deltage på herrehold stk 7 Den arrangerende klub indtaster rundens resultater. deltage Ved runder på herre på neutral bane indtastes resultaterne af den turneringsansvarlige. De generelle spilleregler gælder også for oversiddende hold og holdlederne, samt ved eventuelle indlagte pauser i en spillerunde. stk 8 JBwU s Ungdomsudvalg kan dispensere for sammensætningen af hold, således at klubber uden tilstrækkeligt antal spillere til et ungdomshold i regionens puljekampe, kan få mulighed for at sammensætte et hold af ungdomsspillere fra andre klubber i regionen. Man skal stadigvæk køre efter gældende reglerne for op- og nedrykning. Blandede klubhold kan max bestå af spillere fra 2 klubber, som hver for sig ikke har spillere nok til at stille op i pågældende række. Ungdomsudvalget godkender sammensætning af holdene og fastsætter hjemmebane. Et hold sammensat af spillere fra 2 klubber kan kun etableres ved sæsonstart og inden 1. runde. Der spilles i de respektive klubbers klubdragt. Dvs. at de spiller i forskellige klubtrøjer

27 27 Turneringsregler Revideret Marts stk 1 En klub, der deltager i turneringen, må ved holdets første kamp i samme sæson ikke benytte spillere, der har deltaget på et af klubbens øvrige hold. stk 2 En spiller, der har deltaget på en klubs højere liggende hold, kan i samme sæson kun deltage på et lavere hold, hvis spillerens tidligere hold i mellemtiden har spillet, eller samme uge spiller en turneringskamp uden spillerens deltagelse. En uge regnes fra mandag - søndag. stk 3 En spiller må ikke i samme uge deltage i turneringskampe på mere end ét hold. stk 4 Klubber med flere hold i samme række, benævnt hold 1 og 2, er underlagt samme betingelser som 27.1, stk. 2. Hvis en klub har flere hold i ligestillede rækker i en region, skal holdene benævnes 1, 2, 3, 4 osv. Hold i ligestillede rækker er underlagt samme betingelser som 27.1, stk. 2. stk 5 Tilmelding af turneringshold: Holdtilmeldingsskemaer, der bærer poststempel fra den dato der er annonceret, betragtes som rettidig tilmelding. Tilmeldingsgebyret der bærer rettidig kvittering fra enten bank eller posthus, betragtes som rettidig betaling. (se 29.6) Ved anden betaling er det registreringsdatoen hos Jydsk Bowling Union, der er gældende. Ved senere tilmelding/betaling betragtes det som for sent tilmelding/betaling og den af repræsentantskabet fastlagte bøde udløses stk 1 Udebliver et hold fra en turneringskamp uden gyldig grund, er kampen tabt. Det hold som er mødt, spiller og får 2 point for hver serie samt det antal kegler holdet opnår. stk 2 Er en klub nødt til at afmelde et eller flere hold under eller umiddelbart før en turnering eller udebliver et hold fra 3 kampe, nulstilles allerede spillede kampe og de resterende kampe afvikles ikke. Dog undtaget herfra rækkerne, hvor spilleformen er alle mod alle, over én serie, i hver spillerunde. Se i øvrigt JBU s love stk 1 Et klubhold skal ved en turneringskamp bære ens klubdragt, jf. Danmarks Bowling Forbunds love 5 og 23 stk 3. I Jydsk Bowling Unions regionale mix-rækker gælder, at henholdsvis herrer og damer kan spille i hver sine/sin godkendte klubbukser/nederdel, men skal spille i ens klubbluse. stk 2 Er en spiller ikke reglementeret påklædt med klubdragt, skal turneringsdommeren indberette med licensnummer og navn. Overtrædelse af reglementet udløser bøde til klubben. Bødens størrelse fastsættes af henholdsvis Jydsk Bowling Unions ungdomsog seniorudvalg før sæsonstart. Side 27

28 28 Udsættelse af turneringskampe Revideret Marts stk 1 Flytning af kampe i Bowlingligaen og 1. division (se Danmarks Bowling Forbunds bestemmelser 33 stk 9 og 10) stk 2 Ved flytning af kampe i 2. division Nord og Vest skal ansøgningen på Jydsk Bowling Unions kampflytningsformular, være Jydsk Bowling Union/Fyns Bowling Union i hænde senest 2 uger før kampdatoen. Kampflytningsformularen kan overføres elektronisk eller pr. post. stk 3 Datoen for de berammede kampe i øvrige rækker kan ændres såfremt begge hold er enige herom, og ansøgning om flytning, udfyldt på Jydsk Bowling Unions kampflytningsformular, er Jydsk Bowling Union /regionen i hænde senest mandagen før kampdatoen. Kampflytningsformularen kan overføres elektronisk eller pr. post. Turneringsansvarlig/hjemmeholdet er ansvarlig for afbestilling af baner, samt bestilling af nye. (se endvidere 28 stk 4) Jydsk Bowling Unions kampflytningsformular tilstilles: a) Jydsk Bowling Unions turneringskoordinator i seniorudvalget vedr. kampe i 2. division Nord b) Ved kampe i 2. division Vest, der skal afvikles i Jylland, skal Jydsk Bowling Unions kampflytningsformular sendes til Jydsk Bowling Unions turneringskoordinator i seniorudvalget Skal kampen afvikles på Fyn, skal Jydsk Bowling Unions kampflytningsformular sendes til Fyns Bowling Unions turneringskoordinator. c) Ved kampe i de regionale serier skal Jydsk Bowling Unions kampflytningsformular sendes til seniorlederen i den region hvori kampen skal afvikles. stk 4 Jydsk Bowling/Fyns Bowling Union/Regionerne kan i særlige tilfælde, i samråd med de implicerede klubber, forlange en kamp flyttet til et andet tidspunkt. Jydsk Bowling Union/Regionerne skal give klubberne besked om dette pr. Skrift senest mandagen før kampdatoen. Regionerne kan i særlige tilfælde overskride denne frist, f.eks. ved fejl i turneringsplanlægningen. Dette skal ske i samråd med klubberne og unionsbestyrelsen. Besked om dette skal tilgå klubberne skriftligt senest fredagen før kampdatoen. I disse tilfælde er regionen ansvarlig for afbestilling af baner, samt bestilling af nye. stk 5 Kan banerne ikke afbestilles vil ansøgningen ikke blive godkendt. Side 28

29 29 Generelle regler Revideret Marts 2014 stk 1 stk 2 stk 3 stk 4 stk 5 stk 6 Ved afvikling af internationale, som nationale stævner og mesterskaber samt danmarksturneringen til og med 2. division i Jydsk Bowling Union, skal der for at aktiviteten kan afvikles, være en dommer tilknyttet. I turneringskampe, underlagt Jydsk Bowling Union, afvikles med hjemmeholdet som ansvarlig for overholdelse af gældende regler, og det er tilladt at bruge en spillende dommer. Klubberne hæfter altid for afgift til Jydsk Bowling Union, for alle kampe i hele turneringen, for de af dem tilmeldte hold, på 3 spillere og op efter. Et hold der trækkes, betaler afgiften for begge hold for de resterende hjemme- såvel som udekampe, hvor banerne ikke kan afbestilles, dog undtaget hvis et nyt hold indtræder i rækken. Klubberne hæfter altid for afgift til Jydsk Bowling Union for de af dem tilmeldte hold til Landspokalturneringen og Jysk Turnering. Startgebyret for ikke spillet turneringskamp skal være betalt, før næste kamp kan spilles. Hjemmeholdet betaler hele kampgebyret for såvel hjemme- som udeholdet Udebliver et seniorhold fra en udekamp, idømmes pågældende hold en bod på: 4 mandshold kr. 400,-, 6 mandshold kr. 600,-, 3-mandshold kr. 300,-. Boden opkræves af Jydsk Bowling Union og tilfalder Unionen. Ved tripelrunder deles udgifterne ved 3. kamp ligeligt. Regionerne definerer og offentliggør udgifterne før sæsonstart Holdtilmeldingen skal ske primo juni. Endelig dato fastsættes på repræsentantskabsmødet stk 1 For at kunne deltage i en turneringskamp skal spilleren være i besiddelse af Medlemskort med gyldig licens (jf. 5 stk 3) Klubben er ansvarlig for at scoretavlen udfyldes korrekt, herunder med navn og medlemsnummer. Der skal forevises medlemskort med gyldig licens ved mesterskaber og snittællende stævner. stk 2 Den arrangerende klub indtaster resultaterne på forbundets resultatsystem for både hjemme og udehold. Resultaterne skal indtastes senest søndag aften i spilleweekenden 29.3 lørdag, påfølgende søndag samt tilsluttede helligdage betragtes som en og samme spilledag For alle bestemmelser anført i gælder, at der afvikles sideordnede serier for såvel damer som herrer I øvrigt henvises til Danmarks Bowling Forbunds Dommerhåndbog. Side 29

30 Revideret Marts Generelle regler - fortsat 29.6 For betalinger og ansøgninger gælder følgende: Poststemplets dato afgør alene betalings-/ansøgningstidspunktet. Betaling af tilmeldingsgebyr, licens og kampflytning, der bærer rettidig kvittering fra enten bank eller posthus, betragtes som rettidig betaling. Ved anden betaling er det registreringsdatoen hos Jydsk Bowling Union, der er gældende. On-line betalinger der registreres på 2. bankdag efter sidste betalingsdag betragtes som rettidig. Ved alle indbetalinger skal navn, klub og formål angives i tekstfeltet 30 Protestafgivelse 30.1 En klub/person, der under afvikling af en kamp/stævne ønsker at nedlægge protest, skal henvende sig til turneringsdommeren, der påtegner scoretavlen PROTEST og efterfølgende fremsender kopi af scoretavlen til disciplinærudvalget. Holdlederen udfærdiger efter kampen/stævnet en skriftlig protest, som enten overdrages til den lokale turneringsdommer senest 3 timer efter kampens/stævnets afvikling eller sendes til Jydsk Bowling Unions kontor, som skal have den i hænde senest anden hverdag efter kampen/stævnet Den protesterende part skal senest samtidig med protestens indsendelse indbetale et depositum på 350,- kr. til Jydsk Bowling Union. (se 29.6). Beløbet tilbagebetales kun, såfremt den pågældende får fuldt medhold i protesten. I tilfælde af delvis medhold afgør Jydsk Bowling Unions disciplinærudvalg, hvorvidt der skal tilbagebetales noget og i bekræftende fald hvor meget Protester i Jydsk Bowling Unions regionale serier afgøres af Jydsk Bowling Unions disciplinærudvalg, en evt. anke skal sendes til Danmarks Bowling Forbunds Amatør og Ordensudvalg senest 14 dage efter dommen. Side 30

31 31 Jysk Turnering for 3-mandshold Revideret Marts Propostioner for Jysk/Fynsk turnering for 3-mandshold laves af seniorudvalget i samråd med FBwU Propostionerne for Jysk/Fynsk turnering vedlægges holdtilmeldingen og offentliggøres på unionernes hjemmesider Turneringsplanen for Jysk/Fynsk turnering for 3-mandshold skal være klubberne i hænde senest 1. september. Dette er regionerne/fbwu's opgave Protester afgøres i samarbejde mellem FBwU og JBU. Side 31

32 32 Jyske Mesterskaber for seniorer Revideret Marts stk 1 Jydsk Bowling Unions seniorudvalg er ansvarlig for afviklingen af følgende jyske mesterskaber. 1. JM single/double 2. JM-C/D mesterskab single 3. JM-mixdouble 4. JM-3-mandshold mix 5. Jysk/Fynsk-turnering (jævnfør 31) stk 2 stk 3 Propotionerne for mesterskaberne (undtaget Jysk Turnering) bestemmes af Jydsk Bowling Unions seniorudvalg og godkendes af Unionsbestyrelsen. Kan ses på unionens Internetside hvert år ved sæsonstart for den kommende sæsons mesterskaber. Propotionerne skal altid være i overensstemmelse med DBwF s love og regler. Side 32

33 33 Jydsk Bowling Unions rekorder Revideret Marts Jyske rekorder kan sættes af spillere med gyldig licens i en klub under Jydsk Bowling Union Resultater opnået i snittællende mesterskaber, kampe og stævner kan anerkendes som rekord Det er en betingelse for anerkendelse, at resultatet er opnået i en godkendt hal Rekorder kan anerkendes for både damer og herrer i følgende discipliner på de nævnte distancer (resultat regnes altid fra første serie): Amerikansk (AM) og europæisk (EU) spillemåde, damer og herrer. Single og match play finaler Double: 3-mandshold: 4-mandshold: 5-mandshold: 6-mandshold: Mix double Mix - 3 mandshold Mix - 4 mandshold Mix - 5 mandshold Mix - 6 mandshold 33.5 stk 1 Udover ovennævnte rekorder, kan der anerkendes rekorder indenfor følgende aldersgrupper for både piger/damer og drenge/herrer: Puslinge, juniorer og ynglinge (AM & EU) Single: Double: 3-mandshold: 4-mandshold: 5-mandshold: 6-mandshold: Double, Mix: 3-mandshold, Mix: 4-mandshold, Mix: 5-mandshold, Mix: 6-mandshold, Mix: stk 2 Old boys/girls (AM & EU) Single: Double: 3-mandshold: Mixdouble Side 33

34 33 Jydsk Bowling Unions rekorder fortsat Revideret Marts Puslinge, juniorer, ynglinge og Old boys/girls rekorder kan kun sættes af spillere, der opfylder kriterierne for de pågældende aldersgrupper. (se Danmarks Bowling Forbunds love 25 stk 1) Ved holdrekorder i ungdomsrækkerne er det den ældste spiller på holdet der er afgørende for, i hvilken aldersgruppe rekorden kan anerkendes Såfremt der på samme weekend opnås flere rekorder i samme disciplin og på samme distance, vil kun det højeste resultat blive anerkendt som rekord. Opnår to eller flere spillere samme rekordresultat på samme weekend, bliver alle resultater anerkendt som rekord Det er arrangørens pligt at ansøge om en ny rekord. Ansøgningsformularen udfyldes og påtegnes af turneringsdommeren/stævnelederen der derved attestere, at resultatet er opnået under de i nærværende reglement beskrevne betingelser. Rekordansøgningen sendes senest 1 uge efter spilledagen til Jydsk Bowling Unions kontor. Det kan ikke komme spilleren til skade, såfremt tidsfristen ikke overholdes Sættes en jysk rekord i eller udenfor Jydsk Bowling Unions område, er det spilleren/holdlederens ansvar, at rekorden bliver anmeldt. Spilleren/Holdlederen skal da, med behørig dokumentation (kopi af scoretavle m.m.), kontakte unionens ansvarlige for rekorder, der herefter skal drage omsorg for den endelige anmeldelse Når et resultat er anerkendt som rekord, vil spilleren/spillerne modtage Jydsk Bowling Unions rekorddiplom. En anerkendt rekord kan annulleres, såfremt det senere viser sig, at betingelserne for anerkendelse alligevel ikke var opfyldt. Side 34

35 Jydsk Bowling Unions Hæderstegn Revideret Marts Jydsk Bowling Union har 4 hæderstegn: 1) Jydsk Bowling Unions Æresnål i guld med egeløv 2) Jydsk Bowling Unions 25 års Ledernål 3) Jydsk Bowling Unions Sølvnål 4) Jydsk Bowling Unions 10 års nål 5) Årets JBU er 2 Jydsk Bowling Unions Æresnål i guld med egeløv: stk 1 stk 2 Jydsk Bowling Unions æresnål i guld med egeløv kan tildeles enhver person, der har ydet en stor indsats for Jydsk Bowling Union. Personer, der tildeles JBU s æresnål i guld med egeløv, er at betragte som æresmedlem i Jydsk Bowling Union og dermed kontingentfri, det vil sige gratis licens. Æresmedlemmer modtager unionens blad og repræsentantskabsmappe. Kan deltage i Jydsk Bowling Unions repræsentantskabsmøde, men uden tale- og stemmeret. Indstillingen, der skal være skriftlig, kan foretages af klub-, regions- eller unionsbestyrelse. Indstillingen forelægges unionsbestyrelsen til vurdering. Indstillingen skal stiles til unionsformanden. Hæderstegnet vil blive overrakt på Jydsk Bowling Unions repræsentantskabsmøde i marts måned eller ved en anden lejlighed, hvis det ønskes. 3 Jydsk Bowling Unions 25 års nål Jydsk Bowling Unions 25 års nål, indstiftet ved Jydsk Bowling Unions 40-års jubilæum, kan tildeles personer, der har ydet en uegennyttig og stor indsats som leder i en klub, region eller union igennem 25 år. Indstillingen, der skal være skriftlig, kan foretages af bowlere, klub-, regions- eller unionsbestyrelse. Indstillingen forelægges Unionsbestyrelsen til vurdering Indstillingen skal stiles til unionsformanden. Hæderstegnet vil blive overrakt på Jydsk Bowling Unions repræsentantskabsmøde i marts måned eller ved en anden lejlighed, hvis det ønskes. Side 35

36 Jydsk Bowling Unions Hæderstegn - fortsat Revideret Marts Jydsk Bowling Unions Sølvnål: Jydsk Bowling Unions Sølvnål indstiftet ved Jydsk Bowling Unions 30 års jubilæum, kan tildeles bowlere, der gennem en årrække har ydet en uegennyttig og stor indsats i en klub, region eller union eller i den forløbne sæson har gjort sig positiv bemærket med sit spil. Indstillingen, der skal være skriftlig, kan foretages af bowlere, klub-, regions- eller unionsbestyrelse. Indstillingen forelægges unionsbestyrelsen til vurdering Indstillingen skal stiles til unionsformanden. Hæderstegnet vil blive overrakt på Jydsk Bowling Unions repræsentantskabsmøde i marts måned eller ved en anden lejlighed, hvis det ønskes. 5 Jydsk Bowling Unions 10 års nål: Jydsk Bowling Unions 10 års nål kan tildeles personer, der uafbrudt i mindst 10 år har virket som leder i organisationen. Han/hun skal være valgt på generalforsamlinger eller ved repræsentantskabsmøder til: a) en ledende post indenfor unionen, eller b) en ledende post i regionen, eller c) en ledende post i en klub, eller d) en ledende post i Danmarks Bowling Forbund Indstillingen om tildeling kan foretages af klub-, regionseller unionsbestyrelse. Indstillingen samt begrundelse, der skal være skriftlig, forelægges unionsbestyrelsen til vurdering. Indstillingen skal stiles til unionsformanden. Hæderstegnet vil blive overrakt på Jydsk Bowling Unions repræsentantskabsmøde i marts måned eller ved en anden lejlighed, hvis det ønskes. Side 36

37 Jydsk Bowling Unions Hæderstegn fortsat Revideret Marts Årets JBU er stk 1 stk 2 stk 3 Årets JBU er er en person, der i det forgangne år har ydet en stor sportslig præstation såvel indenlands som udenlands Indstillingen samt begrundelsen, der skal være skriftlig, kan foretages af alle bowlere, klubber, regioner samt union og stiles til unionens formand Overrækkelsen sker senest i forbindelse med Jydsk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde 7 Unionsbestyrelsen kan fratage en person Jydsk Bowling Unions hæderstegn, hvis denne person bryder love og regler, eller bringer Jydsk Bowling Union og bowlingsporten i miskredit. Enhver fratagelse af Jydsk Bowling Unions hæderstegn skal vedtages af en enstemmig unionsbestyrelse. Side 37

38 Fundats Revideret Marts 2003 Fondens navn: Formål: Jydsk Bowling Unions ungdomsfond At støtte og fremme arbejdet for jysk ungdomsbowling. Støtten gives i form af økonomisk hjælp til klubber eller i særlige tilfælde til enkeltpersoner til øget indsats for ungdomsbowlingen I øvrigt skal uddelingens præmisser stå frit, når blot formålet er i overensstemmelse med denne fundats Fondens midler: Hvert år afsættes et beløb i Jydsk Bowling Unions budget til ungdomsfonden. Beløbet overføres til Fondens konto i Pengeinstitut. Budgetbeløbet skal minimum andrage et beløb, svarende til renteafkastet af den tidligere fondskapital ansat til ,- kr. Uddeling: De til rådighed værende midler kan frit søges hele året. Rådighedsbeløbet er svarende til det beløb, der til enhver tid er indestående på Fondens konto i Pengeinstitut. Indkomne ansøgninger behandles løbende og midlerne uddeles ligeledes løbende. Udbetalingen kan kun finde sted efter indstilling af Ungdomsudvalget og skal godkendes af unionsbestyrelsen Ændringer: Denne fundats bestemmelser kan kun ændres efter Jydsk Bowling Unions normale vedtægter for ændringer af love. Denne fundats er indstiftet 11. februar 1978 Side 38

LOVE JYDSK BOWLING UNION

LOVE JYDSK BOWLING UNION LOVE JYDSK BOWLING UNION Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Organisation og tilhørsforhold 3 4 Klubberne 3 4A Klubfusion 3 4B Klubophør 3 5 Klubbernes medlemmer 4 6 Kontingent 4 7 Regnskab

Læs mere

L O V E JYDSK BOWLING UNION

L O V E JYDSK BOWLING UNION L O V E JYDSK BOWLING UNION INDHOLDSFORTEGNELSE Revideret Marts 2008 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Organisation og hjemsted... 4 4 Klubberne... 5 4 Klubfusion / Ophør... 6 5 Medlemmer... 7 6

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser LOVE OG BESTEMMELSER 2016 1 1 Navn og hjemsted. 1.1 Unionens navn er Fyns Bowling Union (FBwU). 1.2 Unionens hjemsted er formandens adresse. 2 2 Formål. Det er Fyns Bowling Unions formål: 2.1 At fremme

Læs mere

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser LOVE OG BESTEMMELSER 2016 1 1 Navn og hjemsted. 1.1 Unionens navn er Fyns Bowling Union (FBwU). 1.2 Unionens hjemsted er formandens adresse. 2 2 Formål. Det er Fyns Bowling Unions formål: 2.1 At fremme

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2011

LOVE BESTEMMELSER 2011 LOVE OG BESTEMMELSER 2011 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2015

LOVE BESTEMMELSER 2015 LOVE OG BESTEMMELSER 2015 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

JYSK KEGLE UNION LOVE

JYSK KEGLE UNION LOVE Side 1af 5 1 Unionens navn er Jysk Kegle Union ( J.K.U. ) TILSLUTNING: 2 Unionen er tilsluttet Dansk Kegle Forbund ( D.Ke.F. ) Dansk Idræts Forbund (D.I.F. ) og Word Ninepin Bowling Association / Fe'de'ration

Læs mere

VEDTÆGTER. 1. Unionens navn er "VESTJYSK BILLARD UNION", forkortet VBU. Unionen er stiftet den 30. august 1971.

VEDTÆGTER. 1. Unionens navn er VESTJYSK BILLARD UNION, forkortet VBU. Unionen er stiftet den 30. august 1971. VEDTÆGTER Navn, område og formål. 1. Unionens navn er "VESTJYSK BILLARD UNION", forkortet VBU. Unionen er stiftet den 30. august 1971. Unionen omfatter et med Jydsk Billard Union (JBU) aftalt afgrænset

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013 Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV Revision: 14. marts 2013 Indholdsfortegnelse 1: NAVN... 3 2: FORMÅL... 3 3: ORGANISATION... 3 4: MEDLEMSSKAB... 3 5: UDMELDELSE... 3 6: MEDLEMSFORPLIGTIGELSER... 3 7:

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 16. marts 2016)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 16. marts 2016) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiften den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD

VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Øresund Håndbold, med registrerede binavne KVIK Humlebæk og NG-Håndbold. Den er stiftet den 1. juni 2010 ved sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiftet den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC Ballerup d. 09-03-2016 Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3. Medlemmerne 4.

Læs mere

Husk også tilmelding til din Regionsseniorleder

Husk også tilmelding til din Regionsseniorleder Generelt om udfyldelse af holdtilmeldingerne, disse bedes udfyldt omhyggeligt især adresseoplysningerne på JBU`s hjemmeside, da det i modsat fald er umuligt at sende oplysninger de rigtige steder hen,

Læs mere

Turneringer under DBwF udvalg Vest

Turneringer under DBwF udvalg Vest Følgende turneringer udbydes: Turneringer under DBwF udvalg Vest Turnerings udvalg VEST udbyder en række turneringer. 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold, som Ude- /Hjemmekampe 4-mands

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Rødovre Tennisklub Vedtægter

Rødovre Tennisklub Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rødovre Tennisklub. Klubben har hjemsted i Rødovre Kommune. 2 Medlemmer og formål Klubben består af aktive og passive medlemmer og optager enhver, der søger optagelse,

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 27. januar 2015 i sag nr. 16/2014 [A Bowlingklub] mod [B Bowlingklub] Sagen er behandlet af Morten Larsen, Ole Borch og Claus Juel Hansen. APPELLEN

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST

Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg Region ØST udbyder en række turneringsformer for klubhold. Følgende turneringsformer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter. for. (bc37)

Vedtægter. for. (bc37) Vedtægter for Badmintonclubben af 19 (bc) 1 Navn, hjemsted og formål 11 Klubbens navn er (BC) Dens hjemsted er Københavns Kommune, og dens postadresse er, 2300 København S 12 Klubben er gennem Københavns

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1 Turneringer under DBwF Landsudvalg ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg ØST udbyder en række turneringer. Følgende turneringer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold (DT Øst), dvs. 2.

Læs mere

LOVE. Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946

LOVE. Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946 LOVE for Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946 Hjulbjergvej 7A, 8270 Højbjerg, Telefon 86 27 26 17, side 1 af 5 Navn 1. Klubbens navn er Højbjerg Badminton Klub af 1946. Adressen er Badmintonhallen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING

VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING STIFTET 1905 Opdateret september 2015 1 Stk. 1. Foreningens navn er: Grenaa Idrætsforening, Fodboldafdeling (GIF) og foreningens hjemsted er Grenaa.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund

Danmarks Bowling Forbund VELKOMMEN TIL SÆSON 2017-2018 Danmarks Bowling Forbund Til Klubber i Vest Sæsonen 2017/18 banker på døren, træningen er så småt begyndt, og om ikke ret lang tid har vi alle taget hul på sæsonens første

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at 1. Unionens navn er KØBENHAVNS TENNIS UNION (KTU). Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund (DTF), og er som sådan underkastet forbundets love og øvrige bestemmelser. 2. Unionens formål er at virke for

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

Lovregulativ I - Optagelse af medlemsklubber, rettigheder og pligter

Lovregulativ I - Optagelse af medlemsklubber, rettigheder og pligter Lovregulativ I - Optagelse af medlemsklubber, rettigheder og pligter 05/2016 Indhold 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 2. Optagelse

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening Vedtægter Helsinge Skytte- og Idrætsforening Version 7 Udarbejdet 10. Februar 2016 Vedtaget 23. Februar 2016 Vedtægter for Helsinge Skytte- og Idrætsforening 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Helsinge

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 210-15966 VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er TMS Ringsted Håndbold. Den er stiftet den 1. september 2000 og er hjemmehørende i Ringsted Kommune. Pr.

Læs mere

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940)

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) Love for Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) 1 Klubbens navn er Silkeborg Fodbolddommerklub. Den har til formål at virke for dygtiggørelse af medlemmerne samt varetage disses interesser. Disse

Læs mere

Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg. Stiftet den 3. oktober 1958

Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg. Stiftet den 3. oktober 1958 Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg Stiftet den 3. oktober 1958 Vedtægter Badmintonklubben abc Aalborg 1 KLUBBENS NAVN Stk. 1 Foreningens navn er Badmintonklubben abc Aalborg (herefter benævnt klubben).

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

Bestemmelser for forbundets turneringer

Bestemmelser for forbundets turneringer Bestemmelser for forbundets turneringer 05/2017 Indhold 1. Formål og ændring af bestemmelserne for forbundets turneringer... 2 1 Formål... 2 2 Ændring af bestemmelserne for forbundets turneringer... 2

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger:

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger: Klubbens vedtægter 1 Afdelingen Fodboldafdelingen er stiftet den 26. maj 1914 og er en afdeling under Karlslunde Idræts Forening og er underlagt dennes vedtægter og bestemmelser. Fodboldafdelingen har

Læs mere

KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB Sport Fyn

KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB Sport Fyn Vedtægter for KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB Sport Fyn Klubbens navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn (KDAK/F). Hjemsted og værneting er Odense. Klubben holdt stiftende

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3.

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3. VEDTÆGTER FOR TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club) 1 NAVN OG FORMÅL. Foreningens navn er TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club). Foreningens formål er at fremme rosport, herunder muligheden for at dyrke roning i udstationerede

Læs mere

Jydsk Bowling Unions

Jydsk Bowling Unions Jydsk Bowling Unions repræsentantskabsmøde Lørdag 14. marts 2015 kl. 10.00 (Hallen åbner kl. 8.00 morgenmad fra kl. 9.00) Adresse: Bowl n Fun Skanderborgvej 226 8260 Viby J. 1 Indholdsfortegnelse: 1. Oversigt..Side

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

BK Trekanten KIF s Vedtægter

BK Trekanten KIF s Vedtægter BK Trekanten KIF s Vedtægter Dato: 24. januar 2015 BK Trekanten KIF Side: 1 af 8 03-02-15 BK Trekanten - KIF Stiftet 1. juni 1978 1 BK Trekanten KIF s navn og hjemsted 1. Klubbens navn er BK Trekanten

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte

Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte 05/2015 Indhold 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Ændring af lovregulativet... 2 2. Udstedelse, fornyelse og inddragelse

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold

Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold Vedtægterne er ændret og vedtaget den 3. februar 2016 1 1 Afdelingens navn og hjemsted Afdelingens navn er Gadstrup Idrætsforening Håndboldafdelingen (GIFH). Afdelingens

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

LOVE FOR KJØBENHAVNS SKØJTELØBERFORENING STIFTET 4. FEBRUAR 1869

LOVE FOR KJØBENHAVNS SKØJTELØBERFORENING STIFTET 4. FEBRUAR 1869 LOVE FOR KJØBENHAVNS SKØJTELØBERFORENING STIFTET 4. FEBRUAR 1869 Lovene er senest revideret maj 2013, efter ordinær generalforsamling 15.5 2013. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Kjøbenhavns

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Bowlingklubben Stenhuset Aalborg Stiftet 23. marts 1964

Bowlingklubben Stenhuset Aalborg Stiftet 23. marts 1964 1 Klubbens navn og hjemsted 2 Formål Klubbens navn er Bowlingklubben Stenhuset. Klubbens hjemsted er Aalborg Kommune. 1 at samle bowlingudøvere. 2 at deltage i de JBU og DBwFs arrangerede holdturneringer

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Kano og Kajakklubben Vejle Å (KKVÅ). Hjemsted er Vejle Kommune. Klubben er stiftet den 5. september 2011 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts.

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts. Kapitel 1. NAVN 1.1 Organisationens navn er Dansk Frisbee Sport Union (DFSU). Kapitel 2. FORMÅL 2.1 DFSU er en landsdækkende organisation, der har til formål at fremme frisbee-sporten i Danmark bl.a. ved

Læs mere

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse.

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse. Vedtægter for foreningen Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne (CVR 34 79 68 90) som vedtaget på det stiftende landsmøde den 15. april. 2013, ændret på ekstraordinært møde den 1. Marts 2014. 1. Foreningens

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Københavns Bowling union Spilleregler 2013

Københavns Bowling union Spilleregler 2013 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Turneringen... 1 Stk. 3 Københavnsserie:... 2 Stk. 4 Københavnsrækkerne:... 2 Stk. 5 Mixrækkerne... 2 Stk. 6 Nye hold i turneringen:... 3 Stk. 7 Damer kan deltage på

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011 Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningen Tarp Bold Klub er stiftet den 12. juni 1936 og har hjemsted i Esbjerg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Boldspil-Union (DBU), Jysk Boldspil-Union (JBU)

Læs mere