Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer"

Transkript

1 1/13 Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Planforslaget til Klimatilpasningsplanen og den tilhørende Indsatsplan er omfattet af [ 3, stk. 1, nr. 1 (bilag 4, punkt 10f anlæg af vandveje og 10g dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplag af vand), nr. 3 og 3, stk. 2]. Befolkning (levevilkår) og menneskers sundhed Risiko for kriminalitet Trafikafvikling (f.eks. belastning, barrriereeffekt) Klimatilpasningsplanen indeholder målsætning om, at kommunale veje og stier skal anlægges og vedligeholdes med fokus på at mindske afledningen og forebygge eller reducere oversvømmelser. I flere udpegede indsatsområder forventes klimatiltag i veje og/eller stier. I den konkrete udformning af løsningerne vil betydningen på trafikafviklingen skulle vurderes. Risiko for ulykker i trafikken Klimatilpasningsplanen indeholder målsætning om, at kommunale veje og stier skal anlægges og vedligeholdes med fokus på at mindske afledningen og forbygge oversvømmelse. I flere udpegede indsatsområder forventes klimatiltag i veje eller stier. I den konkrete udformning af løsningerne vil risikoen for ulykker og uheld skulle vurderes. Sikkerhed generelt retningslinje som tilsigter, at hensynet til sikkerhed og tilgængelighed vægtes højt. I den konkrete udformning af klimaløsningerne i de udpegede indsatsområder vil hensynet til sikkerhed, herunder børns leg ved eller i vandet og tilgængelighed skulle vurderes. Sikkerhed i forhold til beredskab (f.eks. brand, eksplosion, giftpåvirkning) Vibrationer Visuelle gener Indsatsplanen indeholder en generelt klimaindsat i form af dialog med virksomheder om forebyggelse af oversvømmelse. Beredskabsplanen indeholder retningslinjer for det akutte beredskab.

2 2/13 Skyggevirkninger Støjpåvirkning, virksomheder Støjpåvirkning, trafikstøj Sundhedstilstand (f.eks. arealer til bevægelse) Svage grupper (f.eks. handicappede) retningslinje, der tilsigter, at klimaløsninger integreres i områderne og skaber merværdi f.eks. ved at anlæggene kan anvendes til rekreation og motion. Indsatsplanen udpeger flere indsatsområder, hvor klimaløsningerne kan indtænkes som rekreative elementer i byområderne. Planen vil derfor på sigt medføre bedre rammer for bevægelse. retningslinje som tilsigter, at hensynet til tilgængelighed vægtes højt. I den konkrete udformning af klimaløsningerne i de udpegede indsatsområder vil hensynet tilgængelighed skulle vurderes. Friluftsliv/rekreative interesser retningslinje, der tilsigter, at klimaløsninger integreres i områderne og skaber merværdi f.eks. ved at anlæggene kan anvendes til rekreation og motion. Indsatsplanen udpeger flere indsatsområder, hvor klimaløsningerne kan indtænkes som rekreative elementer i byområderne. Planen vil derfor på sigt medføre bedre rammer for fritidsliv og rekreative interesser. Begrænsninger og gener overfor befolkningen generelt Begrænsninger og gener mht. landbrug og virksomheder Klimatilpasningsplanen indeholder ikke målsætning eller retningslinje som begrænser eller skønnes at give befolkningen øget gener, jf. ovenfor. Indsatsplanen udpeger ikke indsatsområder som vurderes at give befolkningen øget gener, jf. ovenfor. Klimatilpasningsplanen indeholder ikke målsætning eller retningslinje som begrænser eller skønnes at give landbrug eller virksomheder væsentlig øget gener. Indsatsplanen udpeger ikke indsatser som vurderes at give landbrug eller virksomheder væsentlig øget gener.

3 3/13 Bæredygtig byudvikling retningslinje, der tilsigter, at klimaløsninger integreres i områderne og skaber merværdi, så byerne bliver mere blå, grønne og bæredygtige og så anlæggene kan anvendes til rekreation og motion. Indsatsplanen udpeger flere indsatsområder, hvor klimaløsningerne kan indtænkes som rekreative blå eller grønne elementer i byområderne. Planen vil derfor på sigt kunne medføre bedre rammer for et godt og bæredygtigt bymiljø og for øget bevægelse. Biologisk mangfoldighed, flora og fauna Beskyttede naturtyper i ht. Naturbeskyttelseslovens 3 (Søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev mv.) Internationale naturbeskyttelsesområder (EFfuglebeskyttelsesområder, EF- Habitatområder, Ramsarområder) Strengt beskyttede/rødlistede plante- og dyrearter mulig omfang forøger miljø og naturværdierne i det åbne land. Indsatsplanen udpeger ikke indsatsområder indenfor 3 områder. mulig omfang forøger miljø- og naturværdierne i det åbne land, herunder biodiversiteten. Indsatsplanen udpeger ikke indsatsområder indenfor internationale naturbeskyttelsesområder. mulig omfang forøger miljø- og naturværdierne i det åbne land, herunder biodiversiteten. Indsatsplanen udpeger ikke indsatsområder indenfor områder med strengt beskyttede plante- eller dyrearter. Dyreliv mulig omfang forøger miljø- og naturværdierne i det åbne land og i byerne. Indsatsplanen udpeger indsatsområder som skaber flere blå og grønne elementer i byområderne. Planen vil derfor på sigt kunne medføre bedre rammer for dyrelivet.

4 4/13 Planteliv mulig omfang forøger miljø og naturværdierne i det åbne land og i byerne. Indsatsplanen udpeger indsatsområder som forventes at bidrage til flere blå og grønne elementer i byområderne. Planen vil derfor på sigt kunne medføre bedre rammer for plantelivet. Spredningskorridorer mulig omfang forøger miljø- og naturværdierne i det åbne land og i byerne. Indsatsplanen udpeger indsatsområder som forventes at bidrage til flere blå og grønne elementer i byområderne. Planen vil derfor på sigt kunne skabe flere spredningskorridorer i byer og mellem byen og det åbne land. Grønne områder mulig omfang forøger de landskabelige, byæstetiske og rekreative oplevelser. Indsatsplanen udpeger indsatsområder som forventes at bidrage til flere grønne områder i byområderne. Planen vil derfor på sigt kunne medføre flere og bedre grønne områder i byer og det åbne land. Landskab og jordbund Landskabelig værdi retningslinje, der sikre, at klimaløsninger så vidt mulig ikke placeres i områder med landskabelige interesser og at evt. placering af anlæg sker, så anlæggene placeres og udformes under særlig hensyn til de landskabelige interesser i det konkrete område. Indsatsplanen indeholder ikke indsatser indenfor områder af landskabelig interesse eller i de uforstyrrede landskaber. Geologiske særpræg (jordlag) Klimaplanen indeholder målsætning og retningslinje, der sikre, at klimaløsninger så vidt mulig ikke placeres i områder med geologisk interesse og at evt. nødvendig placering af anlæg sker, så anlæggene placeres og udformes under særlig hensyn til de geologiske interesser. Indsatsplanen indeholder ikke indsatser indenfor områder med geologisk interesse.

5 5/13 Jordforurening Såfremt klimasikringsanlæg berører arealer kortlagt efter Jordforureningsloven, skal anlægsarbejdet udføres i samarbejde med Region Midtjylland samt kommunens Natur & Miljøafdeling Okkerforurening Hvis arealer klassificeret som okkerpotentielle inddrages i klimatilpasningsformål, vil der blive udført nødvendige tiltag til forebyggelse af okkerforurening af overfladevand. Det vurderes dog ikke aktuelt. Risiko for forurening retningslinjer, der sikrer, at områder, der er oversvømmelsestruede, ikke udlægges til byformål, herunder f.eks. erhvervsformål. Desuden sikres det, at klimaløsninger indrettes sådan, at disse ikke giver anledning til forurening af recipienter, grundvand eller vandforsyningsanlæg. Klimatilpasningsplanen udstikker rammer for spildevandsplanlægningen som sikrer, at områder, der er fælleskloakeret, klimasikres før områder, der er separatkloakeret. I de udpegede indsatsområder lægges op til, at der sker en sideløbende kloakseparering, således at risikoen for forurening løbende mindskes. Jordhåndtering/flytning Såfremt klimasikringsanlæg berører arealer kortlagt efter Jordforureningsloven eller arealer klassificeret som muligt let forurenede, skal jordtransport ud af matriklen anmeldes efter gældende regler. Skovrejsning/skovnedlæggelse Klimatilpasningsplanen indeholder ikke målsætning eller retningslinje som har indvirkning på udpegningerne til skovrejsning. Indsatsplanen indeholder ikke indsatsområder indenfor områder udpeget til skovrejsning. Fredning Klimatilpasningsplanen indeholder ikke målsætning eller retningslinje som har indvirkning på fredningsområder. Vurdering af om klimatilpasning kan ske indenfor en fredning vil afhænge af den enkelte fredning.

6 6/13 Bygge- og beskyttelseslinjer (Strandbeskyttelseslinje, søog åbeskyttelseslinje, skovbyggelinje) Vand Klimatilpasningsplanen indeholder retningslinje, der tilsigter, at nye klimaanlæg indpasses i landskab og byæstetisk. Indsatsplanen indeholder enkelte indsatser, som medfører bygningsanlæg placeret helt eller delvis vil blive placeret indenfor byggelinjer. I disse tilfælde vil der skulle ansøges om dispensation fra den pågældende byggelinje. Det vil i forbindelse med udformningen af de konkrete klimaløsninger skulle vurderes, hvorledes de hensyn som byggelinjen varetager, bliver iagttaget. Overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og vådområder Kan overfladevandet håndteres lokalt? Kræver det spildevandstillæg? Udledning af spildevand Kræver det spildevandstillæg? Klimatilpasningsplanen indeholder retningslinje, der tilsigter, at overfladevand forsinkes inden afløb til vandløb eller vådområder, og at løsningerne udformes så recipienterne sikres hydraulisk og forureningsmæssig. Indsatserne i Indsatsplanen har alle til formål at forsinke og tilbageholde overfladevand, så påvirkningen af vandløb og vådområder minimeres, og i videst muligt omfang at minimere den urbane påvirkning af vandløb og søer. Klimatilpasningsplanen vedrører ikke spildevandsanlæg, men sætter dog rammen for spildevandsplanen, herunder at områder, der fælles kloakeret klimasikres, før områder der er separat kloakeret. Planen understøtter spildevandsplanen om minimering af afledning af spildevand, da sammenlignelige løsninger i fælleskloakerede områder prioriteres højere end løsninger i seperatkloakerede områder. Grundvandsforhold Klimatilpasningsplanen indeholder retningslinje, der sikre, at der i nye byområder eller byomdannelsesområder indarbejdes klimaløsninger, så risikoen for oversvømmelse mindskes. LARløsninger kan medvirke til øget grundvandsdannelse. I de udpegede indsatsområder lægges op til, at områderne indrettes med LAR-løsninger.

7 7/13 Risiko for forurening af grundvandsressourcen, nærhed til boringer Vandforsyning Jf. ovenfor Tidl. vandhul/vandløb på grunden genetablering /problemer med fundering retningslinje, der sikre, at klimaløsninger indrettes sådan, at disse ikke giver anledning til forurening af grundvand eller vandforsyningsanlæg. Klimatilpasningsplanen udstikker rammer for spildevandsplanlægningen som sikre, at områder, der fælles kloakeret klimasikres, før områder der er separat kloakeret. I de udpegede indsatsområder lægges op til, at der sker en sideløbende kloakseparering således at risikoen for forurening løbende mindskes. Lavbundsområder retningslinje, der tilsigter, at lavbundsområder indgår som mulig klimasikringsarealer og som udgangspunkt ikke bebygges, og at områder der har stor risiko for oversvømmelse ikke udlægges til byformål. Klimatilpasningsplanen ændrer rammebestemmelser for tre kommuneplanrammeområder, der delvis ligger i lavbundsområde. Rammeændringerne sikre, at der afsættes arealer til klimasikring inden for områderne og for de to erhvervsudlæg, at der ikke placeres virksomheder som udgør en forureningsrisiko ved oversvømmelser. Indsatsplanen udpeger flere indsatser, hvor lavbundsarealer indgår som mulig klimasikringsarealer. Som udgangspunkt har lavbundsarealer hidtil været friholdt for bebyggelse og byudvikling, hvorfor planen ikke har væsentlig indvirkning. Luft Luftforurening (støv og andre emissioner) Emissioner fra eventuel trafik til og fra området Klimatiske forhold Energiforbrug

8 8/13 Eventuel påvirkning af klima mulig omfang forøger miljø- og naturværdierne i det åbne land og i byerne. Indsatsplanen udpeger indsatsområder som bidrager til flere blå og grønne elementer i byområderne. Planen vil derfor på sigt kunne medføre bedre klima i byområderne. Varmeforsyning (dialog indledes) Kollektiv trafik (f.eks. ruteændring undervejs ) Kulturarv, arkitektonisk arv og arkæologisk arv Kulturhistoriske værdier retningslinje, der sikre, at klimaløsninger så vidt mulig ikke placeres i områder med kulturhistoriske værdier og at evt. placering af anlæg sker, så anlæggene placeres og udformes under særlig hensyn til de kulturhistoriske værdier i det konkrete område. Indsatsplanen indeholder ikke indsatser indenfor områder med kulturhistoriske værdier. Arkitektoniske værdier Klimaplanen indeholder retningslinje, der tilsigter, at nye klimaanlæg indpasses i landskab og byæstetisk. Flere udpegede indsatser ligger i centrale byområder. I den konkrete udformning vil løsningernes indpasning og påvirkning af arkitektoniske værdier skulle vurderes. Arkæologiske værdier Klimatilpasningsplanen indeholder ikke målsætninger eller retningslinjer, som har indvirkning på arkæologiske værdier. I den konkrete placering af klimaløsningernes vil der blive taget kontakt til Skanderborg Museum for at til gode se hensynet til de arkæologiske værdier. Kirker og deres omgivelser Klimaplanen indeholder retningslinje, der tilsigter, at nye klimaanlæg indpasses i landskab og byæstetisk. Ingen af de udpegede indsatsområder vurderes at have væsentlig indvirkning på kirker eller kirkers omgivelser.

9 9/13 Fredede eller bevaringsværdige bygninger Klimatilpasningsplanen indeholder ikke målsætning eller retningslinje, som har indvirkning på fredede eller bevaringsværdige bygninger. Flere udpegede indsatser ligger i centrale byområder og har netop til formål at sikre bygningsmæssige værdi, herunder fredede- og bevaringsværdige bygninger. Materielle goder Arealer og bygninger med social værdi (f.eks. gadekær, forsamlingshus) Matrikulære sager i gang (f.eks. særlige forhold) Det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer Forebyggelse af oversvømmelse set i forhold til øget natur- og rekreative værdier i by og åben land. retningslinje, der tilsigter, at klimaløsninger integreres i områderne og skaber merværdi f.eks. ved at anlæggene indtænkes i eksisterende eller nye rekreation fælles arealer. Indsatsplanen udpeger flere indsatsområder, hvor klimaløsningerne kan indtænkes som rekreative elementer i byområderne. Planen vil derfor på sigt medføre bedre rammer for fritidsliv og rekreative interesser til fordel for det sociale liv. Klimatilpasningsplanen indeholder en række målsætninger og retningslinjer som har til formål at forebygge oversvømme og mindske generne som følge af oversvømmelse. Samtidig ligger planen op til, at klimaløsningerne skal øge de landskabelige, byæstetiske og rekreative værdier i by og åben land. Indpasningen af anlæggene vil i nogle tilfælde skulle ske på bekostning af andre værdier. Samlet set vurderes de tiltag som klimatilpasningsplanen lægger op til dog at have en væsentlig positiv virkning på miljø- og naturværdier, klima, rekreative og sundhedsfremmende muligheder for befolkningen på både kort og lang sigt.

10 10/13 Konklusion Klimatilpasningsplanen ligger rammer for den fremtidige arealanvendelse ( 3, stk. 1). I den gennemførte miljøscreening er det fundet, at planforslaget skal miljøvurderes på flere emner, hvor planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på. Indsatsplanen, som følger Klimatilpasningsplanen, beskriver de indsatser, der planlægges gennemført i Indsatsplanen anviser ikke konkrete klimaløsninger, men indeholder en screening af og et bud på en mulig løsning af problemstillingerne i områderne. Indsatsplanen er som sådan et overordnet program for klimaindsatsen i perioden og det er fundet, at også dette forslag skal miljøvurderes på enkelte emner. De emner som det er besluttet at foretage miljøvurdering på er: Befolkningens sundhedstilstand Befolkningen fritidsliv/rekreative interesser Begrænsninger og gener overfor befolkningen generelt Bæredygtig byudvikling Dyreliv Planteliv Spredningskorridorer Grønne områder Risiko for forurening Overfladevand, påvirkning af vandløb og vådområder Grundvandsforhold Risiko for forurening af grundvandsressourcen, nærhed til boringer Arealer og bygninger med social værdi Det indbyders forhold mellem forebyggelse af oversvømmelse og øget natur- og rekreative værdier i by og åben land Miljøvurderingen af de to forslag er foretaget på samme overordnet niveau som planerne er udarbejdet på. Når de enkelte indsatser detailplanlægges vil der evt. skulle foretages en ny screening og vurderes om der skal foretages en mere konkret miljøvurdering. Da realiseringen af planforslagene ikke kræver tilladelse, dispensation eller godkendelse hos andre myndigheder, sendes beslutningen, om miljøvurdering af planforslagene på udvalgte emner ikke i høring hos andre myndigheder. Screeningen er foretaget i november 2013 af Skanderborg Kommune med Staben for Kultur, Borgere & Planlægning som tovholder.

11 11/13 Miljøvurdering PLANERNES HOVEDFORMÅL, INDHOLD OG FORBINDELSE TIL ANDRE PLANER Klimatilpasningsplanen har til formål at beskrive, hvilke lokale udfordringer klimaforandringerne vil kunne få i Skanderborg kommune og hvordan Skanderborg kommune vil klimatilpasse byerne og det åbne land for at forebygge konsekvenserne af disse klimaforandringer på kort sigt og på lang sigt. Indsatsplanen indeholder et program, hvordan klimatilpasningen skal udføres der fastlægges med andre ord en prioritering af indsatsen, så der sættes ind med løsninger, hvor det er mest nødvendigt. Klimatilpasningsplanen skal koordineres og have sammenhæng med kommunens øvrige sektorplaner, særligt sammenhængen til spildevandplanen, natur.- og vandhandleplanerne og beredskabsplanen er vigtig. Klimatilpasningsplanens forhold til andre planer er nærmere beskrevet i planen. DEN NUVÆRENDE MILJØSTATUS Klimatilpasningsplanen indeholder en kortlægning af, hvor der vil forekomme oversvømmelser i fremtiden, en værdisætning af kommunens områder (bygningsmæssige, natur- og miljømæssige, infrastrukturelle og samfundsmæssige værdier) og på baggrund heraf en udpegning af en række risikoområder (områder og anlæg, hvor konsekvenserne af oversvømmelse vil være størst). Denne kortlægning af risikoområder er sammenholdt med oplysninger om, hvor der i dag allerede er kendte oversvømmelsesproblemer. Dermed er der dannet et overblik over af den nuværende miljøtilstand, hvis der ikke foretages klimasikring. På baggrund af dette overblik er der foretaget en prioritering af, i hvilken rækkefølge Skanderborg Kommune vil foretage klimaindsatser. DEN SANDSYNLIGE UDVIKLING, HVIS PLANERNE IKKE GENNEMFØRES Hvis klimaplanen og den tilhørende Indsatsplan ikke realiseres (0-alternativet), må der forventes, at der vil ske oversvømmelser som vist på oversvømmelseskortet og med de konsekvenser som risikokortlægningen sandsynliggør. MILJØBESKYTTELSESMÅL Der er ikke ved lov fastlagt miljøbeskyttelsesmål for Klimatilpasningen. Planen udarbejdes i overensstemmelse med den aftale, som regeringen og Kommunernes Landsforening i 2012 indgik om, at alle landets kommuner skal udarbejde en klimatilpasningsplan, der kortlægger risikoen for oversvømmelse og skaber overblik over og prioritere indsatsen for klimasikring og dermed skabe sig et godt grundlag for beslutninger om nye investeringer i klimatilpasning. NATIONALE OG INTERNATIONALE MILJØBESKYTTELSESMÅL Klimatilpasningsplanen og Indsatsplanen udpeger ikke indsatser indenfor eller i umiddelbart nærhed af internationale miljøbeskyttelsesområder og planerne forventes ikke at få væsentlig betydning for habitat- og fuglebeskyttelsesområdets miljø. MILJØVURDERING AF PLANERNES SANDSYNLIGE VÆSENTLIGE INDVIRKNING I det følgende følger selve miljøvurderingen af de enkelte emner. Det er valgt at samle flere emner under samme punkt, da virkningerne i forhold til disse emner er relaterede. Befolkningens sundhedstilstand, fritidsliv og rekreative interesser, samt arealer og bygninger med social værdi. Klimatilpasningsplanen indeholder målsætninger og retningslinjer, der tilsigter, at der afsættes arealer til håndtering af de øgede nedbørsmængder og at klimaløsninger integreres i byens eksisterende eller nye områder eller i det åbne land og på

12 12/13 en sådan måde, at løsninger kan anvendes til f.eks. rekreation og motion. Samtidig indeholder planen retningslinje om, at løsningerne skal bidrage til et bedre miljø, øget byæstetik og skabe flere natur- og landskabelige oplevelser. Indsatsplanen udpeger flere indsatsområder, hvor de beskrevne mulige klimaløsningerne vil kunne bidrage til bedre rammer for sundhed, fritidsliv og rekreative oplevelser. Planerne vil derfor på sigt medføre bedre rammer for kommunens borgere, foreninger, turister m.fl. til bevægelse, fritidslivet og rekreative oplevelser, bl.a. til fordel for det sociale liv. Bæredygtig Byudvikling Klimatilpasningsplanen indeholder målsætninger og retningslinjer, der tilsigter, at klimaløsninger udformes sådan, at de bidrager til at kommunens eksisterende eller nye byområder bliver mere blå, grønne og bæredygtige og så anlæggene kan anvendes til rekreation og motion. Indsatsplanen udpeger flere indsatsområder, hvor de beskrevne mulige klimaløsninger kan indtænkes som rekreative blå eller grønne elementer i byområderne. Planen vil derfor på sigt kunne medføre bedre rammer for et godt og bæredygtigt bymiljø, der både er bæredygtigt miljømæssigt og i forhold til befolkningens sundhed og trivsel. Dyre- og planteliv, spredningskorridorer og grønne områder Klimatilpasningsplanen indeholder målsætninger og retningslinjer, der tilsigter, at klimaløsninger i videst mulig omfang forøger miljø- og naturværdierne i det åbne land og i byerne og samtidig skaber flere og bedre landskabelige, byæstetiske og rekreative oplevelser. Indsatsplanen udpeger indsatser som skaber flere blå og grønne elementer i byområderne og nogle af indsatserne vil kunne medfører klimaløsninger i kanterne af byerne. Planen vil derfor på sigt kunne medføre, at der skabes flere grønne og blå områder i byerne, som kan være levesteder for dyre- og plantelivet og sikre sammenhængen mellem byens grønne og blå områder og naturarealer i det åbne land. Planen lægger desuden op til, at der ved næste revision af vand- og naturhandleplanerne skal være særlig fokus på klimatilpasning. Dermed vil der blive skabt bedre overensstemmelse mellem naturgrundlaget og mulighederne for at etablere klimaløsninger i byens kant eller i det åbne land. F.eks. kan eksisterende vådområder i nogle tilfælde fungere som oversvømmelsesareal og dermed være med til at minimere negative konsekvenser i form af oversvømmelser som følge af klimaforandringerne. Overfladevand, påvirkning af vandløb og vådområder Klimatilpasningsplanen indeholder målsætninger og retningslinjer, der tilsigter, at overfladevand tilbageholdes/forsinkes inden til ledning til vandløb eller vådområder og at løsningerne udformes så recipienterne sikres hydraulisk og/eller forureningsmæssig. Indsatserne i Indsatsplanen har alle til formål at tilbageholde og forsinke overfladevand, så påvirkningen af vandløb og vådområder minimeres. Planen vil derfor på sigt kunne medføre, at påvirkningen af vandløb og vådområder minimeres i forhold til den påvirkning vandløb og vådområder uden en klimatilpasning må forventes at blive udsat for. Grundvandsforhold og risiko for forurening af grundvandsressourcen, nærhed til boringer Klimatilpasningsplanen indeholder retningslinje og målsætninger, der tilsigter flere LAR-løsninger, som kan medvirke til øget grundvandsdannelse. Samtidig indeholder planen retningslinjer og målsætninger, der tilsigter, at der i planlægning, myndighedsbehandling og indretningen af klimaløsninger i de konkrete indsatsområder arbejdes for at sikre mod forurening af både grundvandet og drikkevandsboringer. Planen lægger op til, at der i det videre arbejde med spildevandsplanlægningen undersøges mulighederne for nedsivning og i denne forbindelse hensynet til at nedsivning ikke må forurene grundvandet. Klimatilpasningsplanen lægger op til, at indsatser i områder hvor der kan ske oversvømmelse fra fælleskloakerede oplande, prioriteres højere end oversvømmelsesmæssigt sammenlignelige projekter i separatkloakerede oplande. Dette sker af sundhedsmæssige årsager. I de udpegede indsatsområder lægges op til, at der sker en sideløbende kloakseparering således at risikoen for forurening løbende mindskes. Det indbyders forhold mellem forebyggelse af oversvømmelse, øget natur- og rekreative værdier i by og åben land Klimatilpasningsplanen indeholder en række målsætninger og retningslinjer, som har til formål at forebygge oversvømmelser og mindske generne som følge af oversvømmelse. Samtidig lægger planen op til at klimaløsningerne skal øge de landskabelige, byæstetiske og rekreative værdier i by og åben land. Det vil dog ikke altid være muligt, hvorfor indpasningen af anlæggene i nogle tilfælde kan ske på bekostning af andre værdier. Samlet set vurderes de tiltag som klimaplanen lægger op til dog at have en væsentlig positiv virkning på miljø- og naturværdier, klima, rekreative og sundhedsfremmende muligheder for befolkningen på både kort og lang sigt.

13 13/13 AFBØDENDE FORANSTALTNINGER Klimatilpasningsplanen og Indsatsplanen medfører ikke ændringer, der i sig selv kræver afbødende foranstaltninger, da planerne netop har til formål at afbødende virkningen overfor fremtidens mulige oversvømmelser. ALTERNATIVER OG FORUDSÆTNINGER FOR MILJØVURDERING Ved miljøvurderingen skal planforslagene sammenlignes med den udvikling, som forventes at finde sted, hvis planerne ikke gennemføres. Dette alternativ til de nye planer kaldes 0-alternativet (nul-alternativet). Jævnfør miljørapportens afsnit om den sandsynlige udvikling, hvis planerne ikke gennemføres, så vurderes 0- alternativet at være, at der vil kunne ske oversvømmelser som vist på oversvømmelseskortet og med de konsekvenser som risikokortlægningen sandsynliggør. OVERVÅGNING Der foreslås ingen særskilte overvågningstiltag. Klimatilpasningsplanen vil blive indarbejdet i kommuneplanen 15 og herefter revideres hvert 4. år. Tilsvarende vil den tilhørende Indsatsplan blive revideret løbende. IKKE-TEKNISK RESUME Miljøvurderingen belyser, hvilke væsentlige indvirkninger Klimatilpasningsplanen og Indsatsplanen har på følgende faktorer: befolkningens sundhedstilstand og fritidsliv/rekreative interesser, bæredygtig byudvikling, dyreog planteliv, spredningskorridorer og grønne områder, overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og vådområder samt det indbyders forhold mellem forebyggelse af oversvømmelse og øget natur- og rekreative værdier i by og åben land. Vurderingen viser, at realiseringen af planen forventes at forbedre befolkningens sundhed og muligheder for motion, rekreation og oplevelser i by og i det åbne land at skabe en mere bæredygtig byudvikling, såvel miljømæssigt som socialt. at skabe bedre betingelser for dyre- og plantelivet at minimere klimaforandringernes påvirkning af vandløb og vådområder at forebyggelsen af de negative konsekvenser af fremtidens øgede nedbør kan medføre en positive virkninger for befolkningen, dyrelivet, naturen og. Miljøvurderingen er foretaget i december 2013 af Skanderborg Kommune med Staben for Kultur, Borgere & Planlægning som tovholder.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1/6 Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af nedenstående skema Skemaet kan udfyldes med følgende fem svarmuligheder: Til emner,

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Ikke væsentlig indvirkning Skal anvendes, når planen medfører mindre ændringer i forhold til det bestående miljø.

Ikke væsentlig indvirkning Skal anvendes, når planen medfører mindre ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/9 Screening for miljøvurdering af forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Låsby-området i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet kan udfyldes

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

2. Screening for miljøvurdering af Spildevandsplan for Skanderborg Kommune

2. Screening for miljøvurdering af Spildevandsplan for Skanderborg Kommune 2. Screening for miljøvurdering af Spildevandsplan 2016-2020 for Skanderborg Kommune Indhold 1 Spildevandsplanen for Skanderborg Kommune 2016-2020 ------------------------3 1.1 Spildevandsplanen ------------------------------------------------------------3

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.7 for Skansevej Dato marts 2013 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen krog Læservejledning: Lov om af planer

Læs mere

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer)

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer) screening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 ) Herlev Kommune Dato Marts 2016 Projektbeskrivelse Udarbejdelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2010 2019.

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Miljø-screening af forslag til lokalplan 1.127 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012-2020: Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gammel Stevns Dato for screeningen Januar 2015 Screenet af AnniJJ, Heidkjae, SteRoe,

Læs mere

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens Masterplan Ringe Screeningen omfatter 7 principper for byens udvikling: En tilgængelig by En koncentreret, varierende og levende bymidte Et rigt handelsmiljø Et godt ungemiljø Plads til natur og bevægelse

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Udkast til. Lokalplan nr. Tillæg nr. 1 til Lokalplan 36 - Tillæg til Lokalplan 36 - for et område til center i Hørning.

SKANDERBORG KOMMUNE. Udkast til. Lokalplan nr. Tillæg nr. 1 til Lokalplan 36 - Tillæg til Lokalplan 36 - for et område til center i Hørning. SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Udkast til - Tillæg til Lokalplan 36 - for et område til center i

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Notat Vandforsyningsplan 2013 Dato: 13. marts 2013 Udarbejdet af: Ulrik Mathiasen Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Indledning Notatet omfatter en vurdering af

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: 2016-xx-P.U.Bruunsvej, Faaborg Emil Julius Hansen (emjuh) Den 27.9.2016 Sagsnr.: Indledende screening Ja Nej Planen er

Læs mere

Vordingborg Kommune har udarbejdet kommuneplantillæg for Klima tilpasning og CO 2 reduktion.

Vordingborg Kommune har udarbejdet kommuneplantillæg for Klima tilpasning og CO 2 reduktion. NOTAT Sags nr.: 13/22224 Dokument nr.: 121716/13 Sagsbehandler: Erik Rasmussen Dato: 06-11-2013 Miljørapport for Kommuneplantillæg nr. 5 Klima Tilpasning og CO 2 Miljøvurdering Indledning Vordingborg Kommune

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: 2016-9 og Kommuneplantillæg nr. 22 Kirstine M. Tommerup 31. august 2016 01.02.05-P16-19-15 // 01.02.15-P15-1-15

Læs mere

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2009-2018 for Skanderborg Kommune Udført af Tue Skov og Marcus Tranbjerg Dato: 20-03-2014 Indhold 1 Indledning og baggrund 3 2 Planens

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal en myndighed udarbejde en miljøvurdering af planer og programmer, der antages at kunne få væsentlig indvirkning

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017 sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: Baggrund Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2017-3, Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

Omfang af afledte projekter og aktiviteter

Omfang af afledte projekter og aktiviteter Ikke aktuel Ingen indvirkning Indvirkning Væsentlig indvirkning Ansvar fagområde Vurdering om ansøgning til sommerhusområde Dato: 25. september 2017 Matrikel 75i og del af matrikel 3b Søby by, Søby Begrundelser

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Forslag til Kommuneplanstrategi 2017

Forslag til Kommuneplanstrategi 2017 Forslag til Kommuneplanstrategi 2017 Udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen Genvedtagelse af Kommuneplan 2013-25 2 Kommuneplanstrategi 2017 udpeger større, sammenhængende udviklingsområder i

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3 stk. 1 pkt. 2

Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3 stk. 1 pkt. 2 , Kommuneplan 201 Kommuneplanens kapitler er screenet individuelt. Derfor vil nedenstående ikke være udfyldt med x, men med tal: 1, 2, etc. Disse henviser til kommuneplanens kapitler. Kommuneplanens kapitler

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Kommuneplantillæg for klimatilpasning Projektansvarlig: TRI (Rune) Miljøvurdering er påbegyndt:25. juni 2017 Miljøvurdering er afsluttet: 30. august 2017 Kommuneplantillægget

Læs mere

Strategisk miljøvurdering, screening af Dragør Kommune affaldsplan

Strategisk miljøvurdering, screening af Dragør Kommune affaldsplan Strategisk miljøvurdering, screening af Dragør Kommune affaldsplan Loven om miljøvurdering af planer og programmer 1 medfører, at der skal foretages en miljøscreening af affaldsplanen for nærmere vurdering

Læs mere

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7.

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7. Tillæg nr. 7 til Odsherred Kommunes kommuneplan 2013-2025 Indhold 1. Redegørelse 2. Overordnede mål 3. Retningslinjer 4. Kort Bilag 1. Screening for miljøvurdering Tilhørende dokumenter: Klimatilpasningsplan

Læs mere

Hjælpetekst til udfyldelse af tjekskema

Hjælpetekst til udfyldelse af tjekskema Screening - sådan: Vil den nye lokalplan medføre ændring / påvirkning på screeningsskemaets parametre? Og i hvor stor grad? Sammenlign altid med en situation hvor planen ikke gennemføres: 0-alternativet!

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN Sammenfattende skema JA NEJ Bemærkninger Skal planen miljøvurderes: Det vurderes at planen vil have en positiv indflydelse på vandmiljø og en uvæsentlig miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter

Læs mere

SCREENING AF PLANER OG PROGRAMMER

SCREENING AF PLANER OG PROGRAMMER SCREEIG AF LAER OG ROGRAMMER lanens tilvejebringelse i forhold til lovgivningen Er planen lovpligtig 3 stk. 3 Er planen en undtagelse Der skal ikke udarbejdes miljøvurdering 3 stk. 1 nr. 1 3 stk. 2 Miljøvurdering

Læs mere

Kommuneplantillæg 8. til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune Kommuneplanramme 0.7.7.

Kommuneplantillæg 8. til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune Kommuneplanramme 0.7.7. Kommuneplantillæg 8 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune Kommuneplanramme 0.7.7. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommune-planlægningen,

Læs mere

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er omfattet af 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Vækst og bæredygtighed, Plan og strategisk forsyning Dato: 24. februar 2015 Sagsnr.: 14/60240 Sagsbeh.: emn Screening for miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplanforslag nr. 1.48

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen

Screening for forslag til: Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

Kirsten Coolidge. Kommune plan 2013

Kirsten Coolidge. Kommune plan 2013 1 of 5 Udkast til screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer m. senere ændringer). Plan / program: Kommuneplantillæg nr. 20

Læs mere

Miljøscreening af forslag til Natura 2000-handleplaner

Miljøscreening af forslag til Natura 2000-handleplaner POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Miljøscreening af forslag til Natura 2000-handleplaner Struer Kommune har udarbejdet Forslag til

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3.

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING. Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017

SCREENING FOR MILJØVURDERING. Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017 SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017 + 1 Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Svanelundsvej ny boligbebyggelse Kontor/team: Team Plan Sagsbehandler: Tonni Hansen og Erhvervsudvikling Sags.nr.:

Læs mere

Randi Sandholm. Lokalplanforslaget

Randi Sandholm. Lokalplanforslaget 1 of 5 Udkast til screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer m. senere ændringer). Plan / program: Lokalplan nr. 397 med Kommuneplantillæg

Læs mere

Organisering af arbejdet med miljøvurdering i Aalborg Kommune

Organisering af arbejdet med miljøvurdering i Aalborg Kommune Organisering af arbejdet med miljøvurdering i Aalborg Kommune v/lone Pedersen Teknik & Miljø Rådmand Mariann Nørgaard Ledelsessekretariat Udviklings- og adm. chef Frede Aagren Direktør Christian Bjerg

Læs mere

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er omfattet af 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Side 1 af 8. 2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Side 1 af 8. 2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

1 Nye sommerhusområder på Nordfyn

1 Nye sommerhusområder på Nordfyn 30. juni 2017 Notat Nordfyns Kommune Planstrategi om sommerhusområder for Nordfyns Kommune efter Miljøvurderingsloven Projekt nr.: 229149 Dokument nr.: 1224379134 Revision 1 Udarbejdet af LKR Kontrolleret

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

SCREENINGSRAPPORT December 2014

SCREENINGSRAPPORT December 2014 Kultur, Miljø & Erhverv Dato: 12-12-2014 Sagsnr.: 14/22444 Dok nr.: 24 MILJØVURDERING AF LOKALPLAN nr. 82 OMRÅDE MELLEM NYGADE OG LAVGADE, AABENRAA SCREENINGSRAPPORT December 2014 Lokalplangrundlag og

Læs mere

Indhold 1 Indledning Offentliggørelse Lovgrundlag Udarbejdelse af tillæg til spildevandsplan Tilslutningsret og

Indhold 1 Indledning Offentliggørelse Lovgrundlag Udarbejdelse af tillæg til spildevandsplan Tilslutningsret og Indhold 1 Indledning... 2 2 Offentliggørelse... 2 3 Lovgrundlag... 3 4 Udarbejdelse af tillæg til spildevandsplan... 4 4.1 Tilslutningsret og pligt... 4 4.2 Grænsen mellem offentlige og private stikledninger...

Læs mere

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 16 REVISION AF SKOVREJSNINGSTEMA OMKRING HOLMEHAVE OG BORREBY

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 16 REVISION AF SKOVREJSNINGSTEMA OMKRING HOLMEHAVE OG BORREBY KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 16 REVISION AF SKOVREJSNINGSTEMA OMKRING HOLMEHAVE OG BORREBY Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 Revision af skovrejsningstema i områderne omkring Holmehave og Borreby kildepladser

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Sags.nr.: Nørregade 2, Hjørring. Codanhus 1.2.-P15-2-11 Kontor/team: Sagsbehandler: Dato: Team Plan TH 2. oktober

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere

Screening for Miljøvurdering

Screening for Miljøvurdering Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ Bemærkninger Skal planen miljøvurderes: Hedensted Kommune Screeningen er udført af Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Stenderup- Hornsyld-Overby

Læs mere

MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015

MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015 MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015 Læsevejledning Lov om miljøvurdering af planer og programmer indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i perioden fra 8. februar 2012 til 4. april Tillæg nr. 18

FORSLAG Fremlagt i perioden fra 8. februar 2012 til 4. april Tillæg nr. 18 FORSLAG Fremlagt i perioden fra 8. februar 2012 til 4. april 2012 Tillæg nr. 18 Mariagerfjord Kommuneplan 2009-21 Retningslinje for opførelse af husstandsmøller Redegørelse Kommuneplantillæg side 2 Redegørelse

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER

SCREENING FOR MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER SCREENING FOR MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017 Forslag til lokalplan nr. 315 Boligområde ved Anlægsvej, Suldrup Baggrund og formål Udstykningsforslaget

Læs mere

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Miljøscreeningen er gennemført på baggrund af notat om sommerhuse, doknr. 7101/13 udarbejdet af Linda

Læs mere

Screeningsskema til vurdering af potentielt vådområde ved St. Vejle Å

Screeningsskema til vurdering af potentielt vådområde ved St. Vejle Å Screeningsskema til vurdering af potentielt vådområde ved St. Vejle Å NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Miljøscreeningen er gennemført på baggrund af Notat om forslag til ændringer i udpegninger

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering kommune By og Landskab, Plan Dato: 15. oktober 2014 Sagsnr.: 14/32541 Dok.id.: Sagsbeh.: krish Screening for miljøvurdering Lokalplanforslag nr. 4.14 Orø Havn og Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 I

Læs mere

Forslag - Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Forslag - Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Forslag - Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Forslag - Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion Udgivet af: Vordingborg Kommune 2013. Vordingborg

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 blev vedtaget i Byrådet den 24. juni 2014.

Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 blev vedtaget i Byrådet den 24. juni 2014. Forslag til tillæg nr 7 til Odsherred Kommunes kommuneplan 2013-2025 Indhold 1. Redegørelse 2. Overordnede mål 3. Retningslinjer 4. Kort Bilag 1. Screening for miljøvurdering Tilhørende dokumenter: Klimatilpasningsplan

Læs mere

Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P

Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P NOTAT Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017) Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 030 for rammeområde B 1.29 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P

Forslag til kommuneplantillæg nr. 030 for rammeområde B 1.29 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til kommuneplantillæg nr. 030 for rammeområde B 1.29 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: 01.02.03-P16-3-16

Læs mere