Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 1 Indledende bestemmelser"

Transkript

1 Bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 1 I medfør af 6, stk. 1, 6 a, stk. 1, 2 og 4, 6 b, stk. 1 og 2, 6 c, stk. 2, 9, stk. 4, 12 a, stk. 3, 13, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 15, stk. 4, og 16, stk. 6 og 7, i lov nr af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond, som ændret ved lov nr. 126 af 11. februar 2014, samt i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 18. februar 2014 om henlæggelse af beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter førnævnte lov fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Erhvervsstyrelsen har ansvaret for implementeringen i Danmark af Den Europæiske Regionalfond (Regionalfonden), Den Europæiske Socialfond (Socialfonden), herunder den tværgående koordinering, programudarbejdelse, samarbejde og forhandlinger med Europa- Kommissionen samt regnskabsaflæggelse over for Europa-Kommissionen. Stk. 2. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 1303/ udpeger medlemsstaten en forvaltningsmyndighed samt en revisionsmyndighed og kan udpege en attesteringsmyndighed eller en forvaltningsmyndighed, der også varetager attesteringsmyndighedens funktioner. Samme myndighed kan udpeges for flere operationelle programmer. Erhvervsstyrelsen er forvaltnings-, attesterings- og revisionsmyndighed for programmer under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og kan udpeges hertil for programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde, jf. art. 21 i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) 1299/ Kapitel 2 Sammensætning og opgaver for overvågningsudvalget under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse 2. Erhvervsstyrelsen nedsætter et overvågningsudvalg for de to danske programmer under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse i henhold til bestemmelserne i Rådets forordning (EU) 1303/ Erhvervsstyrelsen varetager formandskabet og sekretariatsfunktionen i overvågningsudvalget. Stk. 2. Erhvervsstyrelsen har endvidere et medlem i udvalget og udpeger efter indstilling fra de berørte parter et medlem fra henholdsvis Akademikerne, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Beskæftigelsesministeriet, CO-industri, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske Arkitektvirksomheder, Danske Handicaporganisationer, Danske Regioner, Finansrådet, Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI, FTF, Håndværksrådet, Institut for Menneskerettigheder, KL, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Landbrug & Fødevarer, Ledernes Hovedorganisation, LO, Miljøministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Rådet for

2 Socialt Udsatte, Sammenslutningen af Danske Småøer, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, Socialstyrelsen, Tekniq, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Udenrigsministeriet og Undervisningsministeriet. Endvidere kan udpeges et medlem fra hvert af de regionale vækstfora samt et medlem fra hver af de myndigheder eller organisationer, der fungerer som prioritetsområdekoordinatorer for Østersø-strategien. Stk. 3. Repræsentanter fra Europa-Kommissionen deltager i arbejdet i overvågningsudvalget, hvor de har en rådgivende funktion. En repræsentant fra henholdsvis Finansministeriet og Rigsrevisionen kan deltage i arbejdet i overvågningsudvalget, hvor de har en rådgivende funktion. Endvidere kan en repræsentant fra henholdsvis Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond kan deltage i arbejdet i overvågningsudvalget i en rådgivende funktion under de programmer, hvor disse institutioner bidrager til. Stk. 4. Erhvervsstyrelsen udpeger efter indstilling fra de berørte parter en suppleant for hver af de myndigheder og organisationer, der er repræsenteret i udvalget. Suppleanterne kan deltage i udvalgets møder. Stk. 5. Erhvervsstyrelsen kan på eget initiativ eller efter udtalelse fra overvågningsudvalget træffe beslutning om udpegning af tilforordnede eller yderligere medlemmer, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. 4. Overvågningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden i overensstemmelse med bestemmelserne i gældende forordninger og programmer samt efter aftale med Erhvervsstyrelsen. 5. Overvågningsudvalgets opgaver er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 1303/ Stk. 2. Overvågningsudvalget følger gennemførelsen af programmerne og fremskridt med hensyn til realisering af målene. I denne sammenhæng undersøger overvågningsudvalget bl.a. følgende: 1) problemer, som påvirker det operationelle programs resultater og gennemførelse, 2) gennemførelsen af de i 8 nævnte handlingsplaner, 3) fremskridt med hensyn til gennemførelsen af evalueringsplanen og opfølgningen på resultaterne af evalueringerne 4) gennemførelsen af kommunikationsstrategien 5) gennemførelse af store projekter og fælles handlingsplaner 6) foranstaltningerne til fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder, lige muligheder og ikke-diskrimination, herunder adgang for handicappede 7) foranstaltningerne til fremme af bæredygtig udvikling 8) hvor relevant, hvis forhåndsbetingelserne ikke er opfyldt på datoen for forelæggelsen af partnerskabsaftalen og det operationelle program, udviklingen i foranstaltningerne til opfyldelse af de relevante forhåndsbetingelser 9) finansielle instrumenter. Stk. 3. Overvågningsudvalget skal endvidere undersøge og godkende: 1) metodologien og kriterierne for udvælgelse af operationer 2) årlige og endelige gennemførelsesrapporter 3) evalueringsplanen for det operationelle program og eventuelle ændringer af planen, herunder i tilfælde, hvor den indgår i en fælles evalueringsplan 4) kommunikationsstrategien for det operationelle program og eventuelle ændringer af planen 5) forslag fra Erhvervsstyrelsen om eventuelle ændringer af det operationelle program.

3 Stk. 4. Afgørelser i overvågningsudvalget træffes ved konsensus. Kapitel 3 De regionale vækstforas og regionernes opgaver under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse 6. De regionale vækstfora har til opgave at udvælge og indstille projekter til Erhvervsstyrelsens endelige afgørelse, jf. dog kapitel 5. Stk. 2. Udvælgelsen og indstillingen skal ske i overensstemmelse med gældende: 1) forordninger, 2) kommissionsbestemmelser og beslutninger, 3) fællesskabspolitikker, herunder de der vedrører konkurrencereglerne, offentlige udbud, beskyttelse og forbedring af miljøet, fjernelse af uligheder og fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder, 4) statslige regler og vejledninger, 5) interventioner, herunder partnerskabsaftalen mellem Danmark og Europa- Kommissionen samt det enkelte programs mål, generelle kriterier og prioritetsakser 6) regionale og nationale erhvervspolitiske strategier, 7) finansielle rammer for det enkelte program, herunder finansieringskilder og rammebeløb fordelt til de regionale vækstfora samt 8) vilkår og udvælgelseskriterier for modtagelse af tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden, som er godkendt af overvågningsudvalget for det pågældende program. Stk. 3. De regionale vækstfora skal påse, at projekter, der indstilles til tilsagn, er additionelle. Ved additionalitet forstås, at regionalfonds- og socialfondsstøttede aktiviteter skal være supplerende i forhold til den aktivitet, der ville kunne finde sted uden støtten. Ansøger må således som minimum erklære, at projektgennemførelsen ikke ville kunne ske i samme omfang, på samme tidspunkt eller inden for samme tidsramme uden støtten. Kravet om additionalitet betyder også, at der ikke kan ydes tilskud til projekter, hvor alene lovkrav har begrundet projekternes gennemførelse. Stk. 4. Det i stk. 3 nævnte additionalitetskrav skal være opfyldt på både ansøgnings- og tilsagnstidspunktet. Stk. 5. De regionale vækstfora skal i deres indstilling have vurderet de enkelte støttemodtageres administrative og økonomiske kapacitet til at drive og gennemføre projektet i overensstemmelse med de af projektet opstillede mål. Stk. 6. De regionale vækstfora skal sikre, at 1) projekterne har beskrevet deres effektkæde, dvs. sammenhængen mellem det enkelte projekts aktiviteter, output og effekter/resultater, 2) effektkæden er klar og logisk sammenhængende, og 3) alle projekter har opstillet målbare succeskriterier for deres aktiviteter, output og effekter/resultater samt beskrevet, hvordan de i løbet af projektperioden vil følge op på, om succeskriterierne opfyldes. 7. De i 6, stk. 2, nr. 4 nævnte statslige regler og vejledninger omfatter blandt andet støtteberettigelsesregler, der efter høring af partnerskabet offentliggøres af Erhvervsstyrelsen. 8. De regionale vækstfora skal senest inden andet møde i overvågningsudvalget og derefter årligt udarbejde ajourføre handlingsplaner, som bl.a. omfatter:

4 1) bevillings- og udbetalingsprofiler for den tildelte tilskudsramme, 2) opfølgning på projekternes forventede aktiviteter, output og effekter/resultater samt 3) hvilke handlinger der af vækstfora og sekretariaterne iværksættes: a. til sikring af anvendeligheden af indstillinger til Erhvervsstyrelsen og b. til gennemførelse i egen administration af administrative lettelser for projekterne. 9. De myndigheder, der i henhold til 8, stk. 7, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling 6 stiller sekretariat til rådighed for de regionale vækstfora har ansvaret for, at de sagsfremstillinger, der forelægges de regionale vækstfora og danner grundlag for deres udvælgelser og indstillinger, udarbejdes i overensstemmelse med handlingsplanerne, jf. 8 og bestemmelserne i 6, stk Erhvervsstyrelsen kan forlange, at ansøgning om tilskud under Regionalfonden eller Socialfonden indsendes på dertil udarbejdede digitale ansøgningsskemaer til det regionale vækstforum, jf. dog ansøgninger om tilskud, der tildeles efter reglerne i kapitel 5. Stk. 2. Sekretariaterne for de regionale vækstfora skal, i forbindelse med kvittering for modtagelse af en ansøgning, informere ansøger om de gældende regler vedrørende støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. Af kvitteringsskrivelserne skal det endvidere fremgå, fra hvilket tidspunkt udgifterne i projektet kan medtages som støtteberettigede. Der kan tidligst medtages udgifter fra den 1. januar Erhvervsstyrelsen anviser nærmere på baggrund af blandt andet Europa- Kommissionens bestemmelser, hvilke oplysninger om de enkelte projektansøgninger sekretariaterne som minimum skal fremskaffe, for at der foreligger et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag. Stk. 2. Erhvervsstyrelsen vil efter nærmere anvisning kunne forlange, at de i stk. 1 nævnte oplysninger overføres fra sekretariaterne til styrelsen digitalt bl.a. via de it-systemer, som styrelsen stiller til rådighed. Stk. 3. Sekretariaterne skal efter nærmere anvisning fra Erhvervsstyrelsen ved fremsendelse af indstillingerne fra de regionale vækstfora tillige angive, i hvilket omfang de indstillede projekter er til gavn for vækst og udvikling i yderområderne i den pågældende region. 12. Sekretariaterne for de regionale vækstfora deltager ved gennemførelse af informations- og PR-aktiviteter i overensstemmelse med gældende bestemmelser i Europa- Parlamentets- og Rådets forordning 1303/ herunder informerer om de fastsatte frister for ansøgning om tilskudsmidler fra Regionalfonden og Socialfonden samt vejleder om tilskudsmuligheder og -regler. 13. Sekretariaterne for de regionale vækstfora kan fra projekterne alene indhente oplysninger til brug for evaluering med henblik på opfyldelse af forordningskrav m.v. Erhvervsstyrelsen og Europa-Kommissionen kan anvise, hvilke oplysninger der skal indhentes, og at disse oplysninger på anmodning skal videregives til styrelsen og Europa- Kommissionen. Stk. 2. Erhvervsstyrelsen og Europa-Kommissionen kan forlange, at de i stk. 1 nævnte oplysninger overføres digitalt bl.a. via de it-systemer, som styrelsen stiller til rådighed. 14. Sekretariaterne for de regionale vækstfora er forpligtet til på anmodning fra Erhvervsstyrelsen, at udarbejde og indsende materiale, der er nødvendigt for, at styrelsen kan

5 varetage administrationen af programmerne, herunder formandskabet og sekretariatsfunktionen for overvågningsudvalget. Kapitel 4 Forvaltningsmyndighedsopgaver under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse Tilsagn, projektstyring og afslag 15. Erhvervsstyrelsen følger de regionale vækstforas indstillinger og træffer endelig afgørelse om tilsagn eller afslag, jf. dog kapitel 5, forudsat at indstillingerne er afgivet på et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag, jf. 6-9, og er tilstrækkeligt begrundede. Stk. 2. I tilfælde, hvor en ansøgning ikke er tilstrækkeligt oplyst og en indstilling ikke kan danne grundlag for Erhvervsstyrelsen endelige afgørelse, tilbagesendes sagen til sekretariatet for det pågældende vækstforum med henblik på fornyet behandling. 16. Erhvervsstyrelsen udarbejder en tilskudskontrakt til de ansøgere, der opnår tilskud, med angivelse af bl.a. tilskudsbeløbets størrelse, det godkendte projektbudget samt en række vilkår, herunder bevillingsperioden og vilkår for udbetalingen af tilskudsbeløb samt krav til afrapporteringer, perioderegnskaber, endeligt projektregnskab, kontrol, revision og evaluering. Stk. 2. Tilsagnet er accepteret, når Erhvervsstyrelsen har modtaget tilsagnsmodtagers accept ved underskrift af tilskudskontrakten af den tegningsberettigede personkreds. Erhvervsstyrelsen kan kræve, at accepten sendes digitalt til styrelsen bl.a. via de it-systemer, som styrelsen stiller til rådighed. Accepten skal være modtaget inden for den i tilskudskontrakten angivne frist. Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at accepten modtages efter den i tilskudskontrakten fastsatte frist. Stk. 3. Tilsagnsmodtager forpligter sig ved sin accept til at gennemføre projektet i henhold til den endeligt godkendte ansøgning og tilsagnskontrakten samt de betingelser, der er knyttet til ansøgningen og tilsagnet, jf. dog stk. 5. Stk. 4. Støttemodtager er forpligtet til generelt at overholde de gældende regler for tilskud. Tilsagnsmodtager skal straks underrette Erhvervsstyrelsen, hvis der påtænkes ændringer i de forudsætninger, der lå til grund for tilsagnet, eller hvis de vilkår, hvorpå støtten er givet, i øvrigt ikke kan overholdes. Stk. 5. Erhvervsstyrelsen tager stilling til anmodninger om projektændringer. De regionale vækstfora høres i de tilfælde, hvor projekternes forventede aktiviteter, output eller effekter/resultater ændres væsentligt. 17. Erhvervsstyrelsen udarbejder afslagsskrivelser på baggrund af de regionale vækstforas begrundede indstillinger herom. Kapitel 5 Behandling af ansøgninger vedrørende anvendelse af midler under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse, der ikke er fordelt til de regionale vækstfora Midler til den nationale pulje 18. Erhvervs- og vækstministeren udmelder årligt efter høring af Danmarks Vækstråd temaer for anvendelsen af de midler under Regional- og Socialfonden, der er afsat til den nationale pulje. Erhvervsstyrelsen offentliggør de fastsatte temaer.

6 Stk. 2. Ansøgninger om tilskud til projekter under de offentliggjorte temaer indsendes til Erhvervsstyrelsen. Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan med henblik på en udtalelse forelægge ansøgningerne for eksperter inden for de pågældende temaer. 19. De projekter, hvortil der ansøges om tilskud under de udmeldte temaer, skal være omfattet af programmerne under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse under Regionalfonden og Socialfonden samt understøtte den samlede regionale vækst, erhvervsudvikling og beskæftigelse. 20. Erhvervsstyrelsen vurderer og legalitetskontrollerer de indkomne ansøgninger. Stk. 2. Direktøren for Erhvervsstyrelsen træffer på denne baggrund endelig afgørelse om tilsagn eller afslag. Midler til bæredygtig byudvikling 21. Erhvervsstyrelsen nedsætter et indstillingsudvalg til behandling af ansøgninger om tilskud vedrørende midlerne til bæredygtig byudvikling, jf. artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning 1301/ Stk. 2. Erhvervsstyrelsen udpeger efter indstilling fra de berørte parter et medlem fra henholdsvis Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Miljøministeriet og KL samt tre medlemmer, der indstilles af de regionale vækstfora i fællesskab og to medlemmer med særlig viden om byer, der indstilles af KL. Stk. 3. Erhvervsstyrelsen udpeger efter indstilling fra de berørte parter en suppleant for hver af de myndigheder og organisationer, der er repræsenteret i udvalget. Stk. 4. Formandskabet i indstillingsudvalget varetages af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Stk. 5. Indstillingsudvalget sekretariatsbetjenes af Erhvervsstyrelsen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Miljøministeriet i fællesskab. Stk. 6. Indstillingsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden efter aftale med Erhvervsstyrelsen. 22. Indstillingsudvalget fastlægger kriterier for anvendelsen af midlerne i puljen til bæredygtig byudvikling. Kriterierne forelægges overvågningsudvalget til godkendelse. 23. Kommunikation omkring udmøntningen af midlerne, herunder indkaldelse af ansøgninger, varetages af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med Erhvervsstyrelsen og Miljøministeriet. Stk. 2. Ansøgninger om tilskud indsendes til Erhvervsstyrelsen, der i samarbejde med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Miljøministeriet forbereder projekterne til forelæggelse for indstillingsudvalget. 24. Udvalget udvælger og indstiller projekter til Erhvervsstyrelsens endelige afgørelse. Midler til arbejdskraftens mobilitet på tværs af landegrænser (EURES) 25. For de midler, der under Socialfonden er afsat til styrkelse af arbejdskraftens mobi-

7 litet på tværs af landegrænserne (EURES) 9, træffer Erhvervsstyrelsen på grundlag af ansøgning fra den myndighed, som har ansvaret for anvendelsen af midlerne i Danmark, afgørelse om tildeling af midlerne. Midler til teknisk assistance 26. Erhvervsstyrelsen kan på grundlag af ansøgninger fra regionerne og Bornholms Regionskommune træffe beslutning om tildeling af tilskud fra midlerne til teknisk assistance til medfinansiering af udgifter i forbindelse med de opgaver, som sekretariaterne for de regionale vækstfora udfører inden for rammerne af programmerne under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse. Kapitel 6 Udvalg og programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde Grænseoverskridende programmer 27. Hvor Erhvervsstyrelsen i medfør af 14, stk. 2, i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer har henlagt sin kompetence til at træffe afgørelser om tilsagn om tilskud fra Regionalfonden til et overvågningsudvalg eller et styringsudvalg med rapporteringspligt til et overvågningsudvalg, kan Erhvervsstyrelsen samtidig, i medfør af lovens 13, stk. 1, bemyndige en dansk regional eller en kommunal myndighed til helt eller delvist at fungere som forvaltnings- og attesteringsmyndighed. Stk. 2. Den regionale eller kommunale myndighed, der er bemyndiget til helt eller delvist at fungere som forvaltnings- og attesteringsmyndighed, skal stille garanti over for Erhvervsstyrelsen til sikkerhed for eventuel tilbagebetaling af programmidler, som Kommissionen måtte stille krav om over for den danske stat, samt tilbagebetalinger af uretmæssigt udbetalte beløb til forvaltnings- eller attesteringsmyndigheden 10. Myndigheden skal endvidere forpligte sig til uden ophold at foretage opfølgning på anvisninger eller revisions- og kontrolrapporter fra et programs revisionsmyndighed, herunder fra det danske medlem af et programs revisionsgruppe. Stk. 3. Den regionale eller kommunale myndighed, der er bemyndiget til helt eller delvist at fungere som forvaltnings- og attesteringsmyndighed, sikrer tillige korrektheden af det arbejde, der udføres af den tilsynsførende, som er ansvarlig for at kontrollere, at udgifter under programmet for projekter eller dele af projekter gennemført på dansk område er lovlige og korrekte, jf Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan, sammen med de danske regionale eller kommunale myndigheder, der er omfattet af et grænseoverskridende program, bemyndige en udenlandsk myndighed til at være forvaltnings- og attesteringsmyndighed. Bestemmelserne i stk. 2 og 3 gælder tilsvarende for sådanne danske regionale og kommunale myndigheder, herunder skal de stille garanti over for Erhvervsstyrelsen til sikkerhed for eventuel tilbagebetaling af programmidler, som Europa-Kommissionen måtte stille krav om over for den danske stat, samt tilbagebetalinger af uretmæssigt udbetalte beløb til forvaltnings- eller attesteringsmyndigheden. De i stk. 2 og 3 nævnte opgaver kan ved bemyndigelsen helt eller delvist overdrages til programmets forvaltnings- og attesteringsmyndighed. Stk. 5. De i stk. 1 og 4 nævnte regionale eller kommunale myndigheder skal være medlem af overvågningsudvalg og af relevante styringsudvalg, såfremt sådanne styringsudvalg er nedsat, og have vetoret ved enhver afgørelse, der træffes i udvalgene.

8 28. De i 27, stk. 1 og 4, nævnte danske regionale eller kommunale myndigheder, der er bemyndiget til helt eller delvist at fungere som forvaltnings- og attesteringsmyndighed eller til at deltage i udvælgelsen af projekter, har ansvaret for, at udvælgelsen af projekter og gennemførelsen af programmet sker i overensstemmelse med gældende: 1) forordninger, 2) kommissionsbestemmelser og -beslutninger, 3) fællesskabspolitikker, herunder dem der vedrører konkurrencereglerne, offentligt udbud, beskyttelse og forbedring af miljøet, fjernelse af uligheder og fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder, 4) statslige regler og vejledninger, der gælder for programmet, partnerskabsaftalen mellem Danmark og Europa-Kommissionen samt programmets mål, generelle kriterier, prioriteter og finansielle rammer og 5) krav og udvælgelseskriterier for modtagelse af tilskud fra Regionalfonden, som er godkendt af overvågningsudvalget for det pågældende program. Stk. 2. De i 27, stk. 1 og 4, nævnte myndigheder deltager ved gennemførelse af informations- og PR-aktiviteter i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Myndighederne skal, i forbindelse med kvittering for modtagelse af ansøgningen, sikre at ansøgere informeres om de gældende retningslinjer vedrørende projektets påbegyndelse, regnskab, kontrol og revision. Stk. 3. De i 27, stk. 1 og 4, nævnte myndigheder skal sikre, at der fra projekterne indhentes oplysninger til brug for evaluering med henblik på opfyldelse af forordningskrav m.v. Oplysningerne vil efter nærmere anvisning kunne forlanges overført elektronisk. Stk. 4. De i stk. 1-3 nævnte opgaver kan, for så vidt angår de programmer hvor en udenlandsk myndighed er forvaltnings- og attesteringsmyndighed, ved bemyndigelse, jf. 27, stk. 4, overdrages til denne udenlandske myndighed. 29. Enhver aftale, som de i 27, stk. 1 og 4, nævnte myndigheder indgår med henblik på at bemyndige andre til at varetage forvaltnings- eller attesteringsmyndighedsopgaver, skal godkendes af Erhvervsstyrelsen. 30. De i 27 stk. 1 og 4, nævnte regionale eller kommunale myndigheder udpeger de danske medlemmer af overvågningsudvalg og styringsudvalg efter aftale med Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende forordningers og programmers bestemmelser. Overvågningsudvalg og styringsudvalg sammensættes og organiseres således, at udvalgenes beslutninger træffes i overensstemmelse med partnerskabsprincippet, herunder sikres regionale vækstfora repræsentation i udvalgene. Erhvervsstyrelsen er medlem af overvågningsudvalg. Stk. 2. Formandskabet i overvågningsudvalg varetages normalt på skift mellem de deltagende lande. Hvor en af de i 27, stk. 1, nævnte myndigheder er forvaltningsmyndighed for programmet, varetager denne myndighed dansk formandskab. Hvor en udenlandsk myndighed er forvaltningsmyndighed for programmet, varetages dansk formandskab i overensstemmelse med det, der er fastlagt i udvalgets forretningsorden. Stk. 3. Overvågningsudvalg udarbejder sin egen forretningsorden og varetager opgaver i overensstemmelse med gældende forordninger og programmer. Styringsudvalg fastsætter selv sin forretningsorden i overensstemmelse med de til enhver tid gældende forordningers og programmers bestemmelser. Overvågningsudvalget skal godkende styringsudvalgets forretningsorden.

9 Tværnationale og interregionale programmer 31. Erhvervsstyrelsen kan bemyndige offentlige eller private juridiske enheder til at varetage forvaltnings- og attesteringsmyndighedsopgaver, herunder sekretariatsfunktioner, vedrørende tværnationale og interregionale programmer, jf. 13, stk. 2, i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer. Stk. 2. Ved anvendelse af bemyndigelser indgår styrelsen aftaler med de pågældende offentlige eller private juridiske enheder. Der fastlægges procedurer og bestemmelser for udformning af tilsagnskontrakter, projektstyring, kontrol m.v. 32. Erhvervsstyrelsen medvirker i overensstemmelse med gældende programmers bestemmelser til nedsættelse af overvågningsudvalg og styringsudvalg for de i 32 nævnte programmer. Stk. 2. Formandskabet i overvågningsudvalg og styringsudvalg varetages normalt på skift mellem de deltagende lande. Erhvervsstyrelsen varetager danske formandskaber i overvågningsudvalg og er medlem af styringsudvalg. Stk. 3. Bestemmelserne i 30, stk. 3, gælder tilsvarende for de i stk. 2 nævnte udvalg. Tilsynsførende 33. Udgifter, som støttemodtager har anmeldt i forbindelse med en udbetalingsanmodning for projekter eller dele af projekter, der gennemføres i Danmark, som er omfattet af grænseoverskridende, tværnationale og interregionale programmer, skal kontrolleres og godkendes af en tilsynsførende med mindre denne opgave varetages af forvaltningsmyndigheden 12. Den tilsynsførende skal være en uafhængig godkendt revisor eller Rigsrevisionen. Stk. 2. For grænseoverskridende programmer godkendes og udpeges den tilsynsførende for et projekt af de i 27, stk. 1 eller 4, nævnte danske regionale eller kommunale myndigheder, med mindre programmets forvaltningsmyndighed er blevet bemyndiget til at godkende og udpege. Erhvervsstyrelsen godkender og udpeger tilsynsførende for projekter under tværnationale eller interregionale programmer, med mindre programmets forvaltningsmyndighed er blevet bemyndiget til at godkende og udpege. Stk. 3. Erhvervsstyrelsen sikrer for de tværnationale samt interregionale programmer, og de i 27, stk. 1 eller 4, nævnte danske regionale eller kommunale myndigheder sikrer for de grænseoverskridende programmer, at de tilsynsførende instrueres om de regler, der gælder for tilsynet under det enkelte program. Den tilsynsførende kontrollerer i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder, at udgifterne er lovlige og korrekte, og i overensstemmelse med Fællesskabets og nationale regler. Den tilsynsførendes arbejde er herunder omfattet af Erhvervsstyrelsens gældende bestemmelser om regnskab og revision. Kapitel 7 Kontrol og revision 34. Repræsentanter fra Europa-Kommissionen, 13 Revisionsretten, Rigsrevisionen og Erhvervsstyrelsen, eller den styrelsen bemyndiger dertil, kan på stedet kontrollere forvaltnings- og kontrolsystemer hos de regionale vækstfora, de regionale vækstforas sekretariater og de offentlige eller private juridiske enheder, der i henhold til 8, stk. 2, eller 13 i

10 lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer er bemyndiget til at varetage forvaltnings- og attesteringsmyndighedsopgaver eller til at fungere som forvaltnings- og attesteringsmyndighed, og om de overholder de gældende regler. Stk. 2. Repræsentanter fra Europa-Kommissionen, Revisionsretten, Rigsrevisionen og Erhvervs- og Vækstministeriet eller den ministeriet bemyndiger dertil, kan på stedet kontrollere Erhvervsstyrelsens forvaltnings- og kontrolsystemer, og om styrelsen overholder de gældende regler. Stk. 3. Ved kontrollen skal al relevant dokumentation, herunder rapporter, regnskabsmateriale og kontrolbilag, stilles til rådighed. 35. Erhvervsstyrelsen har som forvaltningsmyndighed bl.a. ansvaret for forvaltning og gennemførelse af de operationelle programmer i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning. Tilsvarende gælder for de offentlige eller private juridiske enheder, der i henhold til 8, stk. 2, eller 13 i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer er bemyndiget til at fungere som forvaltningsmyndighed eller til at varetage forvaltningsmyndighedsopgaver. Stk. 2. Erhvervsstyrelsen og de i stk. 1 nævnte offentlige eller private juridiske enheder sikrer ved egenkontrol, at de procedurer, som disse har indført med henblik på kontrol af anvendelsen af EU-midler og Erhvervs- og Vækstministeriets midler til medfinansiering af Regionalfondens og Socialfondens aktiviteter, er tilstrækkelige til at sikre, at Fællesskabets og nationale bestemmelser overholdes, samt at myndighedens og institutionens kontrol med ansøgninger, indstillinger og tilsagn fungerer effektivt. 36. Erhvervsstyrelsen har som attesteringsmyndighed bl.a. ansvaret for, at der udarbejdes og forelægges betalingsanmodninger for og modtages betalinger fra Europa- Kommissionen. Stk. 2. Attesteringsmyndigheden efterprøver som grundlag for sit arbejde forvaltningsmyndighedens oplysninger om dennes procedurer og kontroller. Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder tilsvarende for de offentlige eller private juridiske enheder, der i henhold til 8, stk. 2, eller 13 i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer er bemyndiget til at fungere som attesteringsmyndighed eller til at varetage attesteringsmyndighedsopgaver. 37. Erhvervsstyrelsen har som revisionsmyndighed eller som dansk medlem af programmets revisionsgruppe bl.a. ansvaret for at efterprøve, at forvaltnings- og kontrolsystemerne for de operationelle programmer fungerer effektivt. Stk. 2. Revisionsmyndighedens forvaltningskontrol omfatter: 1) de enheder, der varetager forvaltnings- og attesteringsmyndighedsopgaver i Erhvervsstyrelsen, 2) de regionale vækstfora og disses sekretariater, 3) de offentlige eller private juridiske enheder, der i henhold til 8, stk. 2, eller 13 i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer er bemyndiget til at varetage forvaltnings- og attesteringsmyndighedsopgaver, 4) de myndigheder, der i henhold til 13 i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer, er

11 bemyndiget til helt eller delvist at fungere som forvaltnings- og attesteringsmyndighed 5) de tilsynsførende for projekter under grænseoverskridende, tværnationale og interregionale programmer, jf. 33. Kapitel 8 Ikrafttræden 38. Bekendtgørelsen træder i kraft den XX Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 358 af 18. april 2007 om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, bekendtgørelse nr af 26. november 2008 om ændring af bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Socialfond samt bekendtgørelse nr. 71 af 21. januar 2010 af 5. marts 2010 om ændring af bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Socialfond. Stk. 3. For projekter, der har modtaget tilsagn om tilskud inden denne bekendtgørelses ikrafttræden, gælder de hidtil gældende regler. Stk. 4. For ansøgninger, der er modtaget efter bekendtgørelsens ikrafttræden, og dertil knyttede projekter vedrørende anvendelse af uforbrugte regionalfonds- og socialfondsmidler fra programperioden , finder de hidtil gældende regler anvendelse. 1 I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1303/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320, om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Social-fond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1301/2013, af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 289, om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige bestemmelser vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1304/2013, af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 470, om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1299/2013, af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 259, om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark. 2 Jf. artikel 123 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning Nr af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1299/2013 af 17. december 2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde. 4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning Nr af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/ do.

12 6 Lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr af 16. december 2010 som ændret ved lov nr. 80 af 28. januar Jf. artiklerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning Nr af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/ Jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1301/2013, af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 289, om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige bestemmelser vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/ Jf. artikel 3, stk. 1a, nr. vii, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1304/2013, af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 470, om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/ Jf. artikel 27 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1299/2013, af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 259, om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde. 11 Jf. artikel 23 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1299/2013, af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 259, om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde. 12 do. 13 Jf. artikel 75, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning Nr af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006.

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 26. maj 2014 Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 1 Formål Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden1) Lov om Hav- og Fiskerifonden1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1)

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1) 2014/1 LSV 38 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 14-8132-000051 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. december 2014 Forslag

Læs mere

Kontraktbilag 1 - Opgavebeskrivelse

Kontraktbilag 1 - Opgavebeskrivelse - Opgavebeskrivelse Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for opgaven...3 2. Programmets gennemførelsesaktører...4 3. Ansvar for strukturfondene i Danmark...5 4. Projekternes livscyklus...6 5. Administrative

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr.

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Forslag til en ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fælles bestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

BEK nr 586 af 03/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 586 af 03/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 586 af 03/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse LBK nr 1022 af 23/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-9547

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Hav- og Fiskerifonden

Bekendtgørelse af lov om Hav- og Fiskerifonden LBK nr 19 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000022 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 1110 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8618-000002 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed BEK nr 65 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS5060006-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav-

Læs mere

Forretningsorden Bornholms Vækstforum

Forretningsorden Bornholms Vækstforum Forretningsorden Bornholms Vækstforum 1. april 2014-31. marts 2018 1 - Navn og adresse 2 - Lovgrundlag 3 - Sammensætning 4 - Opgaver og kompetencer 5 - Beslutningsdygtighed 6 - Møder 7 - Skriftlig høring

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet BEK nr 318 af 11/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2004/1518-0001 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

First Level Control Seminar 1. EU rules and regulations 2. Programme Rules 3. National Rules

First Level Control Seminar 1. EU rules and regulations 2. Programme Rules 3. National Rules First Level Control Seminar 1. EU rules and regulations 2. Programme Rules 3. National Rules Kaja Korgaard & Erik Fuglsang Viborg 04 November 2010 EU Reglerne I Helt generelt : Alle projekt aktiviteter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 210 af 24/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr. 16-8150-000017 Senere

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering.

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. 2. april 2014 J.nr. 13/03858 /erst Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden 2014-2020 og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. Udkast til nationalt program

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning

Læs mere

DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II

DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II 1. IDENTIFIKATION AF DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT CCI Betegnelse Version 2016.0 Rapporteringsår

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Landdistriktsfonden

Bekendtgørelse af lov om Landdistriktsfonden LBK nr 18 af 04/01/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 1086 af 11/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8150-000006 Senere

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2009.

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2009. 2009/1 LSV 10 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 09/04841 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2009 Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 203 Offentligt Udkast Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1) BEK nr 1219 af 29/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-86193-000001 Senere

Læs mere

DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II

DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II 1. IDENTIFIKATION AF DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT CCI Betegnelse Version 2015.0 Rapporteringsår

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig LOV nr 287 af 29/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 126.373.031 Senere ændringer til

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 207 af 05/03/2010

retsinformation.dk - BEK nr 207 af 05/03/2010 Side 1 af 8 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Accession B20100020705 Entydig dokumentidentifikation AU003943 Dato for førstegangsindlæggelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering. Samlet vejledningsmateriale

Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering. Samlet vejledningsmateriale Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering Samlet vejledningsmateriale 3. september 2014 1 Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering Indhold Pulje til supercykelstier

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske socialfondsprogram for perioden 2014-2020

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske socialfondsprogram for perioden 2014-2020 2. april 2014 J.nr.: 13/03872 /lonros Resume af høringssvar i forbindelse med det danske socialfondsprogram for perioden 2014-2020 Udkast til nationalt program for EU s Socialfond og udkast til nationalt

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 2, og 9, stk.

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 3 og 9, stk. 4 og 11, stk. 1 i lov nr. 1360 af 16. december

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 på finansloven for 2014

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol 1. Udbetalingsanmodninger I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projektpartnerne skal forudfinansiere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1) (Gældende) Udskriftsdato:. januar 05 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. -867-00000 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden

God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden Regionalchef Preben Gregersen Erhvervsstyrelsen Den strategiske tragt 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinjer DK s nationale reformprogram

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter 1) BEK nr 1208 af 27/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8161-000001 Senere

Læs mere

Vejledning til medlemsstaterne om integreret bæredygtig byudvikling (artikel 7 i EFRU-forordningen)

Vejledning til medlemsstaterne om integreret bæredygtig byudvikling (artikel 7 i EFRU-forordningen) EGESIF_15-0010-01 18/05/2015 EUROPA-KOMMISSIONEN De europæiske struktur- og investeringsfonde Vejledning til medlemsstaterne om integreret bæredygtig byudvikling (artikel 7 i EFRU-forordningen) ANSVARSFRASKRIVELSE

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Møde i overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne under målet om regionalkonkurrenceevne og beskæftigelse.

Møde i overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne under målet om regionalkonkurrenceevne og beskæftigelse. 15. februar 2008 Møde i overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne under målet om regionalkonkurrenceevne og beskæftigelse. /lok-ebst Tirsdag den 11. september 2007, kl. 10-16, Ferskvandscenteret,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) BEK nr 1366 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8621-000001 Senere

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1)

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1) BEK nr 522 af 26/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80616-000002 Senere ændringer

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lukkede tilskudspuljer. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lukkede tilskudspuljer. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lukkede tilskudspuljer December 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) 10747/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. juni 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FSTR 38 FC 32 REGIO 47 SOC 439 EMPL 291 BUDGET 22 AGRISTR

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 5,

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

I lov om landdistriktsfonden, jf. lov nr af 16. december 2014, foretages følgende ændring:

I lov om landdistriktsfonden, jf. lov nr af 16. december 2014, foretages følgende ændring: EU & Erhverv J.nr. Ref. Oen Den 1. februar 2017 Udkast til forslag til ændring af lov om landdistriktsfonden (mulighed for at undtage støtteordninger med standardomkostninger fra tilbudslovens regler)

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere