MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe :00. Mødelokale H2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 27-03-2015 13:00. Mødelokale H2"

Transkript

1 DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED Mødelokale H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven Bjerre Mette Vaaben Mortensen Mette Bierbaum Thomas Bille Mette Dissing Elsa Eriksen Anne-Sofie Fischer Petersen Anne Gotlieb Hertz Line Soot Ane Friis Bendix Kirsten Breindal Else Hjortsø Jean Hald Jensen Birgitte Harbo Winnie Brandt Formand Afbud Afbud Side 1 af 16

2 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsorden 2. Forslag til kommissorier for permanente og tidsafgrænsede arbejdsgrupper 3. Implementeringsplan for Godkendelse af nyt kommissorium for DAS 5. Godkendelse af snitfladekatalog på hjælpemiddelområdet 6. Godkendelse af tværsektoriel aftale om dosisdispensering og implementeringsplan 7. Arbejdsgruppe vedr. borgere med kronisk respirationsinsufficiens 8. Ny godkendelse af kommissorier for arbejdsgrupper vedr. revision af samarbejdsaftalerne på psykiatriområdet 9. Meddelelser 10. Eventuelt Side 2 af 16

3 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN At Den administrative styregruppe godkender den udsendte dagsorden som grundlag for mødets afvikling. Side 3 af 16

4 2. FORSLAG TIL KOMMISSORIER FOR PERMANENTE OG TIDSAFGRÆNSEDE ARBEJDSGRUPPER Den administrative styregruppe har siden efteråret 2014 arbejdet med udarbejdelse af forslag til den fremtidige organisering af arbejdet med udvikling, konkretisering og implementering af sundhedsaftalen. I forbindelse hermed havde styregruppen i januar 2015 en indledende drøftelse af nedenstående model for organisering af arbejdet med udvikling og konkretisering af sundhedsaftalens indsatser. Forslaget blev på ny drøftet på styregruppens møde den 27. februar 2015, hvor styregruppen godkendte forslaget. Samtidig blev det i forbindelse med styregruppens drøftelser i januar og februar måned aftalt, at projektsekretariatet skulle udarbejde forslag til kommissorier for de 5 permanente arbejdsgrupper og 4 tidsafgrænsede arbejdsgrupper med henblik på godkendelse i Den administrative styregruppe 27. marts Oversigt organsiering af arbejdet med udvikling og konkretisering af sundhedsaftalens indsatser Projektsekretariatet har nu udarbejdet forslag til kommissorier for de 5 permanente arbejdsgrupper og 4 Side 4 af 16

5 tidsafgrænsede arbejdsgrupper. Kommissorierne for de 5 permanente arbejdsgrupper omfatter: a. Arbejdsgruppe vedr. sundheds-it og elektronisk kommunikation b. Arbejdsgruppe vedr. data om aktivitet og økonomi c. Arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser d. Arbejdsgruppe vedr. kronisk sygdom og patientrettet forebyggelse e. Arbejdsgruppe vedr. genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler. Kommissorierne for de 4 tidsafgrænsede arbejdsgrupper omfatter: f. Arbejdsgruppe vedr. patientsikkerhed g. Arbejdsgruppe vedr. nye samarbejdsformer h. Arbejdsgrupper vedr. borgerinddragelse i. Arbejdsgruppe vedr. misbrug. Vedr. forslaget om arbejdsgruppe om misbrug Arbejdsgruppen vedr. misbrug skal i følge forslaget til kommissorium kun arbejde med indsatsen vedr.: "Sikre entydig og lettilgængelig henvisningsprocedure til misbrugsbehandling (Jf. Sundhedsaftalens kapitel Henvisning til misbrugsbehandling - indsats 42 i implementeringsplanen). Endvidere fremgår det af kommissoriet, at gruppen ikke skal beskæftige sig med henvisninger af borgere med dobbeltdiagnoser (samtidig misbrug og psykiatrisk lidelse), da denne målgruppe håndteres i andre fora. Arbejdsgruppen foreslås nedlagt, når ovennævnte opgave er løst, idet nye opgaver på misbrugsområdet først forventes igangsat i Regionsadministrationen har på den baggrund drøftet om arbejdet med indsatsen kan håndteres på en mindre ressourcekrævende måde. Set i lyset af, at ovennævnte indsats helt overvejende er en kommunal opgave, foreslås at der ikke nedsættes en tværsektoriel arbejdsgruppe om misbrug. I stedet foreslås, at arbejdet med indsatsen håndteres ved, at kommunerne udarbejder et administrativt oplæg om indsatsen, der forelæggelse til drøftelse i Den administrative styregruppe. Videre proces - status for arbejdet med de øvrige indsatser Projektsekretariat planlægger efter, at der på mødet i Den administrative styregruppe den 24. april kan forelægges en status for arbejdet med sundhedsaftalens implementeringsplan for Som en del af denne status, udarbejdes en oversigt over de indsatser, der er forankret i etablerede fora og allerede igangsatte grupper. Nedlæggelse af de eksisterende udviklingsgrupper Den administrative styregruppe besluttede på styregruppens møde i december 2014, at udviklingsgrupper nedsat under sundhedsaftale skulle videreføres indtil den nye implementeringsorganisation var etableret. Udviklingsgrupperne omfatter: Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet Udviklingsgruppen vedr. It- og infomationsudveksling Udviklingsgruppen vedr. medicin Udviklingsgruppen vedr. patientsikkerhed Udviklingsgruppen vedr. genoptræning Udviklingsgruppen vedr. hjælpemidler Udviklingsgruppen vedr. patientrettet forebyggelse Udviklingsgruppen vedr. psykiatri. Side 5 af 16

6 Forudsat, at Den administrative styregruppe godkender forslagene til kommissorier for de permanente arbejdsgrupper samt forslaget til kommissoriet for arbejdsgruppen vedr. patientsikkerhed, skal disse udviklingsgrupper nu nedlægges. Kommunikation: Projektsekretariatet udarbejder et brev til formandskaberne for de ovennævte udviklingsgrupper, hvori der informeres om gruppernes nedlæggelse og baggrunden herfor. Der vil samtidig blive udarbejdet en orienteringsskrivelse til samordningsudvalgene. At Den administrative styregruppe godkender de foreliggende forslag til kommissorier for permanente og tidsafgrænsede arbejdsgrupper (a til og med h). At Den administrative styregruppe godkender, at bemandingen af de permanente og tidsafgrænsede arbejdsgrupper igangsættes (a til og med h). At Den administrative styregruppe beslutter, om indsatsen "Sikre entydig og lettilgængelig henvisningsprocedure til misbrugsbehandling" kan håndteres gennem et administrativt oplæg, eller om indsatsen skal håndteres gennem nedsættelse af en arbejdsgruppe om misbrug. At Den administrative styregruppe godkender, at eksisterende udviklingsgrupper (etableret under sundhedsaftale ) nedlægges. BILAGSFORTEGNELSE 1. Kommissorium for permanent arbejdsgruppe Data og økonomi Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr forebyggelse af indlæggelser og genindlæg Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr IT Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Kommissorium for midlertidig arbejdsgruppe vedr nye samarbejdsmoddeller Kommissorium for midlertidig arbejdsgruppe vedr. borgerinddragelse Kommissorium for midlertidig arbejdsgruppe vedr misbrug Kommissorium for midlertidig arbejdsgruppe vedr. patientsikkerhed Side 6 af 16

7 3. IMPLEMENTERINGSPLAN FOR 2016 Sundhedskoordinationsudvalget havde den 30. januar 2015 en indledende drøftelse af forslag til Sundhedsaftalens implementeringsplan for I den forbindelse anmodede Sundhedskoordinationsudvalget Den administrative styregruppe om at arbejde videre med forslaget, og vurdere om der er indsatser, der med fordel kan udskydes fra 2016 til Projektsekretariatet har på den baggrund udarbejdet et nyt forslag til implementeringsplan for 2016, hvor antallet af indsatser er reduceret med 7. Forslag til implementeringsplanen for 2016 indeholder således 22 indsatser. Implementeringsplanen skal fremlægges til fornyet drøftelse på Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 13. maj Forinden skal der ske nærmere vurdering af evt. økonomiske konsekvenser af indsatserne med henblik på regionens og kommunernes budgetprocesser for Budget Den administrative styregruppe har ved flere lejligheder drøftet mulighederne for at vurdere økonomien ved sundhedsaftalens indsatser. I forbindelse med disse drøftelser er det blevet klart, at opgaven er så kompleks, at der ikke kan foretages en egentlig økonomivurdering. I stedet er det aftalt, at der skal arbejdes for at beskrive de elementer i en given indsats, der potentielt set kan være udgiftsdrivende. På nuværende tidspunkt har projektsekretariatet imidlertid ikke mulighed for at fremkomme med en vurdering af, hvilke elementer i indsatserne, der potentielt set kan være udgiftsdrivende. Det skyldes, at mange af indsatserne skal konkretiseres, inden der kan foretages en sådan vurdering. For andre indsatser vil økonomien variere ud fra lokale forhold f.eks. vedtaget serviceniveau og befolkningssammensætning. På den baggrund foreslås, at hver part påtager sig ansvaret for at vurdere egen økonomi i forhold til arbejdet med sundhedsaftalen i Regionen vil således på et overordnet niveau vurdere økonomien for hospitaler og almen praksis, mens kommunerne tilsvarende vurderer den kommunale økonomi. I forlængelse heraf forslås, at implementeringsplanen for 2016 får to økonomikolonner således, at den regionale og kommunale økonomi kan præsenteres i særskilte kolonner. Idet økonomien - alt andet lige - kun kan beskrives på et meget overordnet og tentativt plan foreslås endvidere, at implementeringsplanen suppleres med et baggrundsnotat, hvori der redegøres for den økonomi regionen henholdsvis kommunerne forventer at anvende på sundhedsaftalens implementering i At Den administrative styregruppe godkender forslag til implementeringsplan for At Den administrative styregruppe godkender forslag om, at region henholdsvis kommunerne frem til Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 13. maj 2015 vurderer egen økonomi i implementeringsplanen for At Den administrative styregruppe drøfter, hvordan økonomivurderingerne af implementeringsplanen for 2016 skal præsenteres for Sundhedskoordinationsudvalget på mødet den 13. maj BILAGSFORTEGNELSE 1. Implementeringsplan 2016 SA V15 2. justeret Implementeringsplan og _ Side 7 af 16

8 4. GODKENDELSE AF NYT KOMMISSORIUM FOR DAS Regionsadministrationen har udarbejdet et udkast til nyt kommissorium for Den Administrative Styregruppe. Kommissoriet tager i vid udstrækning udgangspunkt i det gamle kommissorium for styregruppen, men er suppleret med/fået øget fokus på følgende opgaver: Sikring af sammenhæng til almen praksisplanen Udarbejde adminstrative oplæg til årlige implementeringsplaner for sundhedsaftalen Administrativ forberedelse af opfølgning på implementeringsplaner og indikatorer, herunder vurdere behov for revision af sundhedsaftalen Systematisk vurdere, om implementering af indsatser fordrer iværksættelse af nye tværgående indsatser. Herunder vurdere behov for fælles kompetenceudvikling. Kommissoriet er endvidere revideret i forhold til antallet af repræsentanter, der er reduceret fra 8 til 7 for både kommuner og region. Antallet er bl.a. fastsat ud fra repræsentationen i Sundhedskoordinationsudvalget og kommuneklynger. I udkast til kommissorium foreslås, at sekretariatsfunktionen varetages i samarbejde mellem regionsadministrationen og det Fælleskommunale Sundhedssekretariat. At Den administrative styregruppe godkender forslag til revideret kommissorium for Den administrative styregruppe. BILAGSFORTEGNELSE 1. Udkast til kommissorium for Den administrative styregruppe Side 8 af 16

9 5. GODKENDELSE AF SNITFLADEKATALOG PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET Udviklingsgruppen om hjælpemidler har, som beskrevet i arbejdsplanen for 2014, udarbejdet en revision af snitfladekataloget for behandlingsredskaber og hjælpemidler Der er tale om en mindre revision, som er indkaldt fra de faglige baglande. Da revisionsomfanget var så beskedent, er ændringerne ikke udsendt i bred høring. I forhold til udgaven fra 2013 er der foretaget følgende rettelser/justeringer: Årstal er rettet i forhold til udgivelsestidspunkt og ny sundhedsaftale I katalog 2015 bruges udelukkende benævnelsen borger Teksten i indledningen er strammet op og tilpasset den ny sundhedsaftale Der er indsat som overordnet princip, at snitfladekataloget er vejledende, men ikke juridisk bindende Indsat tekst om hjælpemidler til genoptræning Mindre tekstmæssige justeringer i de indledende tekstafsnit Opdatering af lovhenvisningerne Der er justeret i snitfladerne 7c, som fremover hedder elstimulering, og 16e sug har fået tilført kategorierne 6,7 og 8 Bilag 5.3 udgår. Det er i implementeringsplan for sundhedsaftalen foreslået, at der foretages revision af snitfladekataloget i Det vurderes ikke, at der skal foretages implementeringstiltag udover, at der i organisationerne skal orienteres om, at der er kommet et opdateret snitfladekatalog. At Den administrative styregruppe godkender forslag til revision af snitfladekataloget for behandlingsredskaber hjælpemidler. At Den administrative styregruppe godkender, at det reviderede forslag udsendes til samordningsudvalgene til implementering. BILAGSFORTEGNELSE 1. Snitfladekatalog 2015 til godkendelse i DAS marts 15 Side 9 af 16

10 6. GODKENDELSE AF TVÆRSEKTORIEL AFTALE OM DOSISDISPENSERING OG IMPLEMENTERINGSPLAN Den Administrative Styregruppe drøftede godkendelse af aftale om dosisdispensering og implementeringsplan på deres møde den 21. november Her blev det besluttet, at udskyde behandlingen til et senere møde. Dette med henblik på en afklaring af, hvad der er gældende aftale i forhold til antal dage, hvor der medgives medicin ved udskrivelse. Efterfølgende har Koncern Direktionen og den udvidede direktørkreds i Region Hovedstaden besluttet, at der skal være fælles regler for udlevering af medicin ved udskrivelsen for borgere, der har behov for hjælp til medicinering efter udskrivelsen ved hjemmeplejen eller i plejehjem. Koncern Direktionen og den udvidede direktørkreds besluttede ligeledes, at der skulle medgives medicin til 2 hverdage ved udskrivelsen, dvs. til udskrivelsesdagen og følgende hverdag. Udskrives borgeren efter kl. 12, tæller udskrivelsesdagen ikke med. Hvor der er søn- og helligdage mellem de to hverdage medgives således medicin til flere dage. Disse regler gælder ikke for patienter, der medgives recept på nye lægemidler, men som selv kan sørge for afhentning af medicinen og varetage egen medicinering. Disse patienter medgives alene lægemidler således, at de kan nå at komme på apoteket og indløse recepten. Såfremt der bliver apoteksudsalg på hospitalerne, vil perioden kunne kortes ned. 7. april 2015 træder ovenævnte i kraft. Hospitaler og kommuner er orienteret om de nye regler. Almen praksis vil blive orienteret via sundhed.dk. Da der således nu er sket en afklaring af antal dage, hvor der medgives medicin, bedes Styregruppen godkende aftale om dosisdispensering og implementeringsplan, herunder tilretning af et bilag fra den tidligere sundhedsaftale om medicinhåndtering i sektorovergange. Baggrund Den administrative styregruppe godkendte i forbindelse med Udviklingsgruppen for medicins arbejdsplan for 2013, at gruppen skulle beskrive arbejdsgange og bidrage til udvikling af aftaler vedr. dosisdispensering. Udviklingsgruppen vedrørende medicin udarbejdede på den baggrund regional aftale Dosisdispensering indikationer og arbejdsgange. Ifølge aftalen, som har været gældende fra den 28. januar 2014, er det ikke længere en hospitalsopgave at tage stilling til og foranledige genoptagelse af den af hospitalet afmeldte/seponerede dosisdispensering, når borgeren skal udskrives. Opgaven med at vurdere, om borgeren fortsat opfylder kriterier og indikationer for at modtage dosisdispenseret medicin, påhviler herefter borgerens egen læge. Aftalen indebærer, at hospitalet ved ændringer i patientens medicinering under indlæggelse skal afmelde/seponere borgerens dosisdispenserede medicin ved telefonisk henvendelse eller ved fremsendelse af fax af en standardafmeldingsblanket til apoteket. Aftalen blev udsendt til samordningsudvalg, hospitaler, kommuner, apoteker og almen praksis i februar De første erfaringer med den nye arbejdsgang i henhold til aftalen Dosisdispensering indikationer og arbejdsgange har vist, at der er behov for præciseringer og justeringer. Den administrative styregruppe besluttede derfor at iværksætte en justering af aftalen. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommune, hospitaler, almen praksis og apoteker har udarbejdet et justeret aftalegrundlag om det tværsektorielle samarbejde om dosisdispensering. Aftaleudkastet har været i udsendt i høring hos kommuner, hospitaler, apotekerforeningen og PLO-Hovedstaden i september Aftalen er derefter revideret på baggrund af de indkomne høringssvar. Aftalen beskriver bl.a., at afmelding af produktionen af dosisdispensering gennemføres ved at sende en elektronisk korrespondancemeddelelse til udleveringsapoteket. Dette forudsætter dog, at Sundhedsstyrelsen godkender at korrespondancemeddelelsen benyttes som afmeldingsrecept. Dette er under afklaring, men forventes ikke at give problemer. I lyset af de første erfaringer med den nugældende aftale, ønsker arbejdsgruppen, at der skal gennemføres en pilottest for at teste de elektroniske systemer Side 10 af 16

11 forud for endelig implementering af den reviderede aftale. Der er udarbejdet en implementeringsplan (jf. bilag). Bilag i tilknytning til Dosisdispensering indikationer og arbejdsgange I forbindelse med udsendelse af aftalen Dosisdispensering indikationer og arbejdsgange fra februar 2014 blev de regionale vejledninger revideret, så de afspejler de justerede regler for hospitalernes arbejdsgange i forbindelse med håndtering af indlagte patienter, der er tilknyttet dosisdispensering i primær sektor. Ved godkendelse af den reviderede aftale vil de regionale vejledninger blive tilrettet. Bilag 11.1 fra Sundhedsaftalen Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet blev ikke revideret i forbindelse med godkendelse af aftalen Dosisdispensering indikationer og arbejdsgange i februar Det foreslås, at den nedsatte arbejdsgruppe gennemgår bilag 11.1 med henblik på forslag til fremtidigt indhold. Særskilt sag fremlægges for Den administrative styregruppe på et senere tidspunkt. Forslag til tidsplan for implementering Tidsplan - Dosisdispensering Pilottest, herunder evt justeringer af aftalen April juni 2015 Tilretning af regionale vejledninger august 2015 Udsendelse Primo september 2015 Ikrafttrædelse Primo oktober 2015 Revidering April 2016 At Den administrative styregruppe godkender den reviderede tværsektorielle aftale om dosisdispensering under forudsætning af, at Sundhedsstyrelsen godkender anvendelsen af korrespondancemeddelelsen som afmeldingsrecept. At Den administrative styregruppe godkender forslag til implementeringsplan. At Den administrative styregruppe godkender, at den nedsatte arbejdsgruppe udarbejder forslag til fremtidigt indhold i bilag 11.1 fra Sundhedsaftalen BILAGSFORTEGNELSE 1. Aftale DD til godkendelse i DAS 2. Implementeringsplan til DAS Medicinhåndtering Side 11 af 16

12 7. ARBEJDSGRUPPE VEDR. BORGERE MED KRONISK RESPIRATIONSINSUFFICIENS Folketinget vedtog den 19. december 2014 lovforslag L 57 om ændring af sundhedsloven vedr. hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens. Lovændringen sikrer borgeren større valgfrihed i forbindelse med valg af arbejdsgiver for hjælperordninger samt pålægger regionsråd og kommunalbestyrelser at indgå aftaler om fælles hjælperordninger. Lovændringen har virkning fra den 1.juli Region Hovedstaden, Center for Økonomi har ved brev af 16. februar 2015 orienteret kommunerne om lovændringen og hvilke tiltag, der er taget i denne anledning. Se vedlagte bilag. Ved lovændringen er indført en ny bestemmelse om, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen er forpligtet til at indgå aftaler om den samlede tilrettelæggelse af opgaver forbundet med fælles hjælperordninger til borgere, der både har respirationshjælpere og hjælp efter servicelovens 83, 85, 95 eller 96. Inden 1. juli 2015 skal Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udarbejde en bekendtgørelse, som skal regulere hvilke emner, aftalerne mellem regionsrådene og kommunalbestyrelserne skal omfatte. Det foreslås, at der allerede i løbet af foråret 2015 nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommuner og region til drøftelse af et muligt aftalegrundlag for den fremtidige tilrettelæggelse af opgaverne. Arbejdsgruppen kan først afslutte arbejdet med udarbejdelse af et aftalegrundlag efter udsendelse af bekendtgørelsen, som forventes at ske inden den 1. juli At Den administrative styregruppe godkender nedsættelse af en midlertidig arbejdsgruppe vedrørende tilrettelæggelse af opgaver omkring borgere med kronisk respirationsinsufficiens. At Den administrative styregruppe godkender kommissoriet for arbejdsgruppe vedrørende tilrettelæggelse af opgaver omkring borgere med kronisk respirationsinsufficiens. At der udpeges medlemmer til arbejdsgruppen i henhold til kommissoriet. BILAGSFORTEGNELSE 1. Lovændring vedr hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens 2. Kommissorium for midlertidig arbejdsgruppe om respirationsinsufficiens Side 12 af 16

13 8. NY GODKENDELSE AF KOMMISSORIER FOR ARBEJDSGRUPPER VEDR. REVISION AF SAMARBEJDSAFTALERNE PÅ PSYKIATRIOMRÅDET Den administrative styregruppe drøftede den 22. august 2014 forslag til nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. revision af samarbejdsaftalerne på psykiatriområdet for henholdsvis børn- og ungeområdet voksenområdet. Der var som bilag til sagen vedlagt forslag til kommissorium for arbejdsgruppen. På grund af den tætte sammenhæng mellem sundhedsaftalen og samarbejdsaftalerne på psykiatriområdet besluttede Den administrative styregruppe på mødet den 22. august 2014 at udskyde opstarten af revisionen af samarbejdsaftalerne på psykiatriområdet til omkring årsskiftet. Styregruppen besluttede også, at der skulle nedsættes to arbejdsgrupper - en for børne-ungeområdet og en for voksenområdet. Herudover blev det besluttet, at udpegningen til grupperne kunne iværksættes. På baggrund af ovenstående beslutning er arbejdsgruppen i implementeringsplanen for 2015 omtalt under kategorien igangsat/delvist igangsatte indsatser. Som følge af stor travlhed blev udpegningen til grupperne imidlertid ikke påbegyndt. Endvidere er projektsekretariatet blevet opmærksom på, at Den administrative styregruppes beslutning om etablering af to arbejdsgrupper, ikke blev fulgt op af en ny beslutning omkring deltagelsen i de to grupper. Det er derfor uklart, hvordan de to grupper skal bemandes. På baggrund af det oprindeligt godkendte kommissorium er der derfor udarbejdet forslag til to nye kommissorier. De nye kommissorier er skrevet ind i standardskabelonen for tidsafgrænsede arbejdsgrupper. Dette betyder bl.a., at der er foreslået delt sekretariatsbetjening. Endvidere er de opgaver, som grupperne har jf. Sundhedsaftalens implementeringsplan for 2015, skrevet ind i kommissorierne. At Den administrative styregrupper godkender forslag til kommissorium for arbejdsgruppe vedr. vedr. revision af samarbejdsaftale på psykiatriområdet inden for voksenområdet. At Den administrative styregrupper godkender forslag til kommissorium for arbejdsgruppe vedr. vedr. revision af samarbejdsaftale på psykiatriområdet inden for børn- og området. BILAGSFORTEGNELSE 1. Kommissorium for midlertidig arbejdsgruppe samarbejdsaftaler- psyk voksne Kommissorium for tidsafgrænset arbejdsgruppe samarbejdsaftaler- psyk børn Side 13 af 16

14 9. MEDDELELSER Elektronisk version af sundhedsaftalen Regionsadministrationen har med hjælp fra det digitale bureau sorthvid og RegionH Design udarbejdet en hjemmeside for sundhedsaftalen Hjemmesiden er placeret som et såkaldt minisite på regionens hjemmeside På hjemmesiden, der er målrettet administratorer i region, kommuner samt almen praksis, findes link til den politiske såvel som administrative del af aftalen, indsatser og implementeringsplaner. På siden kan man desuden søge på en række tværgående emneord og orientere sig om de specifikke målgrupper i sundhedsaftalen. Det vil endvidere være muligt at finde kommissorier, referater, dagsordener og mødekalender fra de forskellige fora under sundhedsaftalen, herunder fra arbejdsgrupperne under sundhedsaftalen i takt med de konstiueres. Hjemmesiden forventes offentliggjort ultimo marts Der vil foregå fejlretning og justeringer i nogle uger efter offentliggørelsen. Regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre" Regeringen offentliggjorde i august 2014 sundhedsstrategien "Jo før jo bedre". Strategien blev cementeret i finansloven for 2015 med fokus på at styrke sundhedsvæsenet indenfor følgende 5 områder: Kræft, Kroniske sygdomme, Styrkelse af den praktiserende læge, herunder fast tilknyttet læge til plejecentre og bosteder, Bedre kvalitet ved inddragelse af patienter og pårørende samt Bedre kvalitet via synlighed og åbenhed og resultater. Se flere detaljer i boksen vedlagt som bilag. Regeringen lægger op til en fælles implementering på tværs af stat, regioner og kommuner, og hvor den konkrete udmøtning fastsættes i dialog med regioner og kommuner m.fl. Som led i at understøtte den videre udmøntning og implementering er der etableret en central implementeringsfølgegruppe. Gruppen er nedsat med deltagelse af Sundhedsministeriet (formand), Finansministeriet, Danske Regioner og KL. Implementeringsgruppen skal understøtte udmøntning og etableringen af en samlet, overordnet implementeringsplan for sundhedsstrategien, og medvirke til at de enkelte satsninger konkretiseres i dialog med relevante parter. Under den centrale implementeringsgruppe er der nedsat en række følgegrupper og arbejdsgrupper for de enkelte områder i sundhedsstrategien (på nær for kræft, hvor der allerede er forhandlet en central delaftale). TiI tidsplanen lægges op til at fastlægge implementeringsplanen i februar 2015, hvorefter grundlaget for aftaler på de konkrete områder vil blive etableret. I juni 2015 foretages den endelige udmøntning af de 5. mia. kr., der er afsat til sundhedsstrategien og som led i økonomiaftalerne for I arbejder arbejdsgrupperne med at folde initiativerne i sundhedsstrategien ud. Der vil løbende være behov for at tage stilling til, hvilken betydning konkretiseringen af de enkelte indsatser i sundhedsstrategien har for arbejdet med sundhedsaftalen og praksisplanen. Link til sundhedsstrategien: 20Publikationer_i_pdf/2014/Sundhedsudspil-jo-foer-jo-bedre-aug-2014/Sundhedsudspil-Jo-foer-jobedre-aug-2014.ashx. At Den administrative styregruppe tager meddelelserne til efterretning. Side 14 af 16

15 BILAGSFORTEGNELSE 1. Bilag sundhedsstrategi Side 15 af 16

16 10. EVENTUELT Side 16 af 16

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe :00. Mødelokale H2

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe :00. Mødelokale H2 BESLUTNINGER Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 27-03-2015 13:00 MØDESTED Mødelokale H2 MEDLEMMER Christian Worm Formand Afbud Torben Laurén Niels-Peter Møller

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsaftale 2015-2018

Region Hovedstaden. Sundhedsaftale 2015-2018 Region Hovedstaden Sundhedsaftale 2015-2018 1 Sundhedsaftalens opbygning Politisk aftaledel: Mål og visioner Administrativ aftaledel: Indsatsbeskrivelser Bilagsdel: Konkrete aftaler, vejledninger m.m.

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018 Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedrørende Data om aktivitet og økonomi Godkendt: Den administrative styregruppe den xx xx xx Bemærkning: 1. UDKAST BAGGRUND Region Hovedstaden og kommunerne i

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 10-06-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Sundhedsaftalen Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen

Sundhedsaftalen Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen Sundhedsaftalen 2015 2018 Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen Sundhedskoordinationsudvalget sammensætning Fra Regionen: Regionsrådsmedlem Per Seerup Knudsen (A) (formand) Regionsrådsmedlem Pia Illum (A)

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Sjælland Kommunalbestyrelserne i Faxe Kommune, Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune,

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer 12. februar 2016 Kl Regionsgården, H5

Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer 12. februar 2016 Kl Regionsgården, H5 Møde i: Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer Dato: 12. februar 2016 Kl.: Kl. 10-12.00 Sted: Regionsgården, H5 Deltagere: Peter Mandrup Jensen Christian Bartholdy Anne Hertz Birte Sonnenborg Grothe

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. REGION HOVEDSTADEN HELSINGØR KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Helsingør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Helsingør Kommune

Læs mere

Arbejdsplan for 2016 Maj 2016

Arbejdsplan for 2016 Maj 2016 Opgaver i arbejdsgruppe vedr., rehabilitering og hjælpemidler Arbejdsplan for Maj Opgaver der videreføres fra tidligere arbejdsgrupper eller nye opgaver til gruppen Uddybende beskrivelse Status Opgaver

Læs mere

Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar december Region Hovedstaden Gribskov Kommune

Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar december Region Hovedstaden Gribskov Kommune Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar 2010 31. december 2013 Vejledning: Dette oversigtsskema skal udfyldes og indsendes til Sundhedsstyrelsen sammen med

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE REGION HOVEDSTDEN DRGØR KOMMUNE 21. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Dragør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Dragør Kommune og Region

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HALSNÆS KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Halsnæs Kommune og

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling PROTOKOL Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 26. august 2015 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 5 Kongens

Læs mere

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Sundhedskoordinationsudvalget Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Kommissorium for Midtklyngen

Kommissorium for Midtklyngen Sundhedsstyregruppen Klyngestyregruppe Kontaktgrupper Kommissorium for Midtklyngen 1 Kommissorium for klyngestyregruppen i Midtklyngen Baggrund Det fremgår af Sundhedslovens 205, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne Til Regionsrådet i Region Syddanmark Kommunalbestyrelserne i Assens Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Fredericia Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Haderslev Kommune, Kerteminde Kommune,

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. 1 REGION HOVEDSTADEN ALLERØD KOMMUNE 25. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Allerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Allerød Kommune

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006.

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. Dato: 17-08-2006 Sagsbehandler: Charlotte Jensen Tlf.:

Læs mere

REFERAT. Møde i: Samordningsudvalg - byen Dato: 25.04.2014 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Region Hovedstadens Psykiatri. Kristineberg 3

REFERAT. Møde i: Samordningsudvalg - byen Dato: 25.04.2014 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Region Hovedstadens Psykiatri. Kristineberg 3 Sekretariats og Kommunikationsafdelingen REFERAT Møde i: Samordningsudvalg byen Dato: 25.04.2014 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Mødelokale 5.01 Deltagere:

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Torsdag den 22. juni 2006 Kl. 18.30 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Pernille Jensen

Læs mere

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Deltagere: Inger Buhl

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

2. Sundhedsaftaler v. Ane Friis Bendix og Torben Laurén 3. Ibrugtagning af ref01 v. Jens Egsgaard 4. Status for / afrapportering fra

2. Sundhedsaftaler v. Ane Friis Bendix og Torben Laurén 3. Ibrugtagning af ref01 v. Jens Egsgaard 4. Status for / afrapportering fra Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 27. maj 2014 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema og pleje Oversigts- og prioriteringsskema Grøn: Det går som det skal og arbejdet fortsætter Rød: Korrigerende handling nødvendig evt. fra DAK Gul: Behov for opmærksomhed Lilla: Afsluttet Blå: Afventer

Læs mere

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Møde i: Samordningsudvalget ved BFH Dato: 23. juni 2016 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital Direkte 35316749 Web www.bispebjerghospital.dk www.frederiksberghospital.dk

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE 1 Kommune Hørsholm Klynge Gribskov Seneste revision 21. september 2010 / 25. oktober 2010/1. november/051110 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Gribskov- Klyngen\Hørsholm

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018 Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. sundheds-it og elektronisk kommunikation Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Kerne i kommunalreform på sundhedsområdet Et mere effektivt og bedre sammenhængende

Læs mere

REVIDERET REFERAT. Revideret referat fra møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler den 8. marts 2012

REVIDERET REFERAT. Revideret referat fra møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler den 8. marts 2012 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktionen REVIDERET REFERAT Telefon Direkte Fax Mail Web 3531 3531 3531 6749 mchr0085@bbh.regionh.dk www.regionh.dk Dato: 17. april 2012 Revideret referat fra

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Status på indsatsen Milepæle 1 Følgegruppen for behandling og pleje IT-understøttelse og elektronisk kommunikation Revision af forløbene Igangværende.

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

De obligatoriske indsatsområder ud fra en forløbstankegang.

De obligatoriske indsatsområder ud fra en forløbstankegang. Status for samarbejdet med indsatsområderne i Sundhedsaftalen 2011 2014 Generel indledning. Regionen og kommunerne skal indgå nye sundhedsaftaler med virkning fra 2011. Sundhedsaftalen skal understøtte,

Læs mere

Referat af møde i Sundhedsaftalens Porteføljestyregruppe 26. marts 2015 kl

Referat af møde i Sundhedsaftalens Porteføljestyregruppe 26. marts 2015 kl Referat af møde i Sundhedsaftalens Porteføljestyregruppe 26. marts 2015 kl. 14-16 Mødedeltagere Porteføljestyregruppen Inge Kjær Andersen, Klynge Syd Vibeke Olesen, Klynge Midt Anne Fink, Klynge Vest Lisbeth

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN HVIDOVRE KOMMUNE 22. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hvidovre Kommune

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Herlev Seneste revision 20/9-2010

Herlev Seneste revision 20/9-2010 1 Kommune Furesø Klynge Herlev Seneste revision 20/9-2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\llonger\Fælles - alle klynger\grundskabelon tillægsaftaler2011-2014.doc REGION

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Nordjylland Kommunalbestyrelserne i Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Læsø Kommune, Mariagerfjord Kommune, Morsø Kommune, Rebild

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Fælles hjælpeordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Fælles hjælpeordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens Fælles hjælpeordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens Side 1 af 6 Baggrund Region Midtjylland og de midtjyske kommuner har siden april 2016 arbejdet på en samarbejdsaftale vedrørende

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 11-12-2015 11:30. Mødelokale H3 på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 11-12-2015 11:30. Mødelokale H3 på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 11-12-2015 11:30 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand Erik Sejersten Rådsmedlem

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Porteføljestyregruppen

Porteføljestyregruppen Referat Porteføljestyregruppen Den 20. august 2015 kl. 14.00 til 16.30 i Mødelokalet, Sundhed og Sammenhæng Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Øst. Mødedeltagere: Porteføljestyregruppen Fra Kommunerne: Inge Kjær

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Center For Sundhed Enhed for tværsektorielt udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Dato: Mandag den 31. august 2015 Kl.: 8:30-10:00

Læs mere