Privatliv og marked i en digital verden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Privatliv og marked i en digital verden"

Transkript

1 Privatliv og marked i en digital verden af Mathias Haugaard Jørgensen Morten Scriver Andersen Nicolai Møller Martin Foss Mediesystemanalyse, sommereksamen 2011, fri hjemmeopgave ved Esben Kobberå Medievidenskab, bacheloruddannelsen Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet Opgaven omfatter tegn svarende til 59 normalsider Opgaven er udført i tæt samarbejde, men formelt hæfter vi for opgaven som følger: Mathias Haugaard Jørgensen: 13,5 normalsider Morten Scriver Andersen: 13,5 normalsider Nicolai Møller: 13,6 normalsider Martin Foss: 13,4 normalsider De fælles afsnit i opgaven udgør 4,9 normalsider Denne eksamensopgave må udlånes til studerende som eksempelmateriale 31. maj 2011

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Læsevejledning Metodologi Litteratur og empiri Konkurrence- og forbrugeranalysen Officielle udmeldinger og høringssvar Lovtekster Individuelle interviews og kildetyper Hvad er en Cookie? Cookietyper Cookies Historisk rids World Wide Web og cookies E-annoncer Cookies og annoncemarkedet Behavioral targeting Typer af behavioral targeting Behavioral targeting i Danmark Delkonklusion Det mediesystemiske perspektiv IAB Europe FDIM dansk medlemskab af IAB Europe FDIH - brancheforening for dansk e-handel EU-kommissionen Artikel 29-gruppen og Datatilsynet IT- og Telestyrelsen Aktørernes relationer Lovgiverne som omdrejningspunkt Brugerne som omdrejningspunkt Det samlede mediesystem Forbrugerrådet og brugeren... 33! 1!

3 ! 6. Mediesystemets (for)brugere Opmærksomheden skærpes Privacy og Fællesskabet Lovgivning Privatlivets fred en menneskerettighed Lovens udformning Betragtning Artikel 5, stk Det danske udkast til en bekendtgørelse Juridisk fortolkning og aktuelle forslag Samtykkets udformning Juraen i virkelighedens verden Delkonklusion Overordnede diskurser Cookies i et globalt perspektiv Den amerikanske model Privacy-diskussionen Artikel 29-gruppens udtalelse Behavioral targeting brugertjeneste eller overvågning? Et digitalt privatliv? Brugervenlighed Delkonklusion Konkrete løsningsforslag Makrostrukturer og gråzoner Konklusion Litteraturliste Bilag Bilag 1 - Interview med Kresten Bay (IT- og Telestyrelsen) Bilag 2 - Interview med Henrik Theil (FDIM) Bilag 3 - Interview med Morten Helveg (FDIH) "#$%&!'!(!Interview med!)*#+#!,*-.*-!/,01#.23!! Bilag 5 - Opgavens sidefordeling - hvem har skrevet hvad? 2!

4 1. Indledning! Ordet cookie forbinder man oftest med en lille krummende småkage, men kan også henvise til en ganske uspiselige og mere teknologisk genstand nemlig den der findes massevis af i din internetbrowser. Det er ingen tilfældighed, at de to betydninger blandes sammen, da den teknologiske cookie oprindeligt er opkaldt efter de kinesiske lykkekager, der indeholder små tekstbeskeder. Cookies har siden internettets oprindelse været essentielle for mange hjemmesiders funktionalitet. De er i stand til at lagre oplysninger og fodspor om brugerens trafik og adfærd på nettet. På denne måde har overvågningsproblematikken bredt sig ud over den digitale verden, og internettet er blevet et område for sikring af privatlivets fred.! Derfor blev der i 2009 vedtaget et nyt EU-direktiv vedrørende lagringen af og adgangen til oplysninger på en brugers computer, smartphone, tablet og lignende udstyr. Hensigten med det nye direktiv er, at brugerne skal være vidende om, hvilke former for cookies, der bliver gemt i deres computerenheder, hvad de bliver brugt til og desuden have mulighed for at vælge dem fra. Direktivet kræver, at der skal implementeres en ny dansk lovgivning på området, som oprindeligt skulle være trådt i kraft og effektueret den 25 maj Imidliertid har direktivet rejst en lang række komplicerede og mangefacetterede problemstillinger, hvor flere af de involverede mediesystemiske aktører stiller sig i åbenlys opposition til hinanden. Dette har medført, at den danske bekendtgørelse endnu ikke er klar til at blive håndhævet i Danmark, og i krafttrædelsesdatoen er derfor udskudt. Denne beslutning er truffet af videnskabsministeren i samråd med IT- og Telestyrelsen, som har til opgave at mægle mellem de konfliktende parter og finde en praktisk mulig implementeringform, der tilgodeser de involverede aktører: Online-annoncemarkedet, brugerne og privacyinteressenterne. Det der særligt har præget debatten er, hvordan brugeroplevelsen opretholdes på internettet. Hvordan undgår man at ødelægge eksisterende markedsførings- og forretningsmodeller? Hvordan varetager man bedst muligt beskyttelsen af privatlivets fred på internettet? Og kan privatsfæren i det hele taget udvides til også at omfatte den digitale verden? 3!

5 Med udgangspunkt i disse umiddelbare konfliktende hensyn, er formålet med denne opgave at kortlægge det mediesystem, der samler sig omkring brugen af cookies og det akutelle EU-direkiv, samt anskueliggøre de primære aktørers forhandlingsretorikker og holdninger til den aktuelle case. På baggrund af dette problemfelt har vi udformet følgende problemformulering: Hvilke mediesystemiske perspektiver og problemstillinger rejser EU s nye e-databeskyttelsesdirektiv for på den ene side onlinebranchen og annoncemarkedet, og på den anden side privacy-interessenterne? Og på hvilken måde tages der hensyn til brugeren i dette mediesystem? For at besvare denne problemstilling vil vi indledningsvist redegøre for cookieens teknologiske egenskaber og historiske udvikling. Dette danner en overordnet forståelsesramme, som udgør grundlaget for det aktuelle mediesystem, og opgavens følgende afsnit. Dernæst vil vi fremanalysere hvilke centrale aktører, der gør sig gældende i mediesystemet, for efterfølgende at analysere og fremlægge de relevante lovtekster i et juridisk perspektiv. Hermed dannes fundamentet for en videre analyse og diskussion af de diskurser, som de konfliktende parter anlægger. Afslutningsvist vil vi skitsere de konkrete løsningsforslag, som aktørerne gennem disse diskurser efterhånden har fået forhandlet sig frem til og endeligt pege på, hvordan problematikken fortsat holdes i live af den teknologiske udvikling. 1.1 Læsevejledning Opgavens genstandsfelt kan på nogle områder være meget teknisk specificeret. Systemet er opstået omkring en avanceret teknologi, og problemstillingen er fremkommet som følge af en almen uvished om teknologiens potentialer og den retlige ramme. Opgavens komposition er derfor så vidt muligt opbygget taksonomisk for at indføre læseren i mediesystemets problemfelt. Der ønskes en stuktur, hvor opgavens afsnit legitimerer de følgende og giver en naturlig progression gennem indholdet. Til at starte med beskæftiger vi os med spørgsmålet»hvad er en cookie?«, for jordnært at introducere det teknologiske omdrejningspunkt. Afsnittet fortsættes med en historisk redegørelse for online annoncebranchens udvikling. Yderligere ønsker vi at 4!

6 anskueliggøre i hvilket omgang cookies bruges i brahcens, for at påpege hvorfor brugen af cookies er så en ømtålelig størrelse at beskæftige sig med. I den forbindelse opstiller vi en model for, hvordan online annoncebranchen i dag fungerer organisatorisk og økonomisk, og hvordan cookies udnyttes som målretningsteknologi og markedsføringsmekanisme. Efterfølgende introducerer vi de forskellige aktører, der kan kategoriseres som brugerne, markedet, lovgiverne og privacy-interessenterne. Vi analyserer derpå det mediesystem, som eksisterer med disse parters positioner og relationer. Særligt ser vi nærmere på (for)brugerne i dette system, da deres position både legitimere, på den ene side markedet og på den anden side retten til privatlivets fred. Heri fremlægges brugernes generelle holdning til, og vidensniveau om lagringen af cookies og dens anvendelse til markedsføring. Derpå tager vi også de juridiske briller på og ser nærmere på lovteksterne samt den konkrete case om ændring af lovgivningen, der måske står til at vende op og ned på mediesystemet. Sammenhængen mellem de forskellige danske og europæiske lovtekster kan hurtigt virke uoverskuelig og kompleks, hvorfor vi i afsnittet om lovgivning vil behandle denne. Dog er det nødvendigt allerede nu at pointere hvordan de forskellige EU-direktiver hænger sammen, da vi fra start skelner mellem de tre grundlæggende direktiver: Det oprindelige databeskyttelsesdirekvet (95/36/EF) ligger til grund for e- databeskyttelsesdirekviet (2002/58/EF), som nu er blevet ændret af det nye e- databeskyttelsesdirektiv (2009/136/EF). Hovedvægten i opgaven ligger herefter på en analyse og diskussion af casen samt de forhandlingsretorikker og generelle diskurser, aktørerne benytter sig af og positionerer sig ved. Afslutningsvis stiller vi skarpt på kerneproblematikken, konsekvenserne og de mulige løsningsforslag. Endeligt vil vi i en perspektiverende afslutning forklare de generelle dynamikker, der konstant former og forandrer mediesystemet, for at anskueliggøre kerneproblematikkens fremtidige reaktualisering.! 5!

7 2. Metodologi Mediesystemet er et empirisk fænomen, der beskæftiger sig med afsenderperspektivet. Ifølge Jakob Jørgensen Vestergaard er et mediesystem overordnet set»det samlede antal medier og deres kontekst i form af samfundsmæssige strukturer og aktører, som de interagerer med«(2007, pp ). På grund af kompleksiteten i at analysere»det samlede antal medier«foreslås dog, at systemanalysen fokuserer på en sektor, der eksempelvis angår selve medietypen eller et geografisk område. Som udgangspunkt kan det defineres, at den faglige disciplin: [ ] anskuer medierne som afsendere af indhold og services, og [ ] beskæftiger sig med mediers penetration, økonomi, lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer. (ibid., p. 55) I denne forstand er internettet en kanal, hvor afsendere (medier forstået som institutioner) kan levere indhold og tjenester til modtagere (brugerne) i form af hjemmesider og annoncer. Da denne mediering skal finansieres og foregår indenfor lovgivningsmæssige rammer, skabes samlet en række økonomiske, juridiske og politiske relationer mellem bestemte aktører. Mediernes relationer til de involverede aktører samt aktørernes indbyrdes relationer former derved selve mediesystemet (Ibid.). Med systemanalysen søger vi derfor at beskæftige os med disse relationer, men det kræver, at mediesystemet er afgrænset og defineret. Hvis genstandsfeltet blot fokuserede på et enkeltmedie, kunne vi foretage en organisationsanalyse af den konkrete medievirksomhed som afsender og inddrage de kontekstuelle forhold perifert. Men med et genstandsfelt som hele internettet og den kommercielle anvendelse af cookies, er en afsendervinkel alene ikke fyldestgørende. Med internettets grænseoverskridende karakter involveres mange centrale aktører på kryds og tværs, og det er derfor en stor analytisk udfordring alene at afgrænse det aktuelle mediesystem. I denne sammenhæng erkender vi, at mediesystemet ikke er et formelt og statisk system. Teoretisk kommer McQuail med to forhold, der grundlæggende støtter denne erkendelse (Vestergaard, 2007, pp ). Dels er aktørernes forhold midlertidige og består af dynamiske formationer, hvilket gør, at systemet ikke kan opfattes som fast og stabilt. Dels er aktørernes relationer ikke formelle, men kan være af mere indirekte karakter. Derfor giver det ikke mening at søge efter nogle objektive determinerende enheder, der kan beskrive systemet (Ibid.). 6!

8 I opgaven har vi valgt at tage udgangspunkt i den situation, der udspiller sig omkring ændringen af lovgivingen vedrørende lagring af cookies. Herved har vi at gøre med en ekstrem case, der velegner sig til at afdække mediesystemet: Atypical or extreme cases often reveal more information because they activate more actors and more basic mechanisms in the situation studied. [ ] The extreme case can be well suited for getting a point across in an especially dramatic way. (Flyvbjerg, 2004, p. 425) Ved at sætte tingene på spidsen tydeliggøres aktørernes positioner og de generelle ideologiske og økonomiske problemstillinger, der rejser sig i systemet. Det er ud fra vores case, at vi igennem opgaven anlægger et aktørperspektiv og indsamler empiri fra forskellige vinkler for i sidste ende at tegne systemet som helhed ud fra delene. 2.1 Litteratur og empiri I det følgende forklares de forskellige typer af litteratur og empiri, vi har anvendt i besvarelsen af opgavens problemstilling og deres forskellige egenskaber og relevans. Kilderne tæller både kvantitative undersøgelser af genstandsfeltet, akademisk faglitteratur, konkrete lovtekster, aktørernes officielle udmeldinger, individuelle forskningsinterviews med aktører og eksperter samt diverse hjemmesider af forskellig karakter. Referencehåndteringen vil gennemgående være APA-style Konkurrence- og forbrugeranalysen I vores opgave har vi benyttet os af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen rapport, Adfærdsbaseret reklame på internettet, fra På grund af rapportens højaktualitet har vi brugt den løbende til at afdække annoncemarkedets mekanismer samt statistiske data vedrørende brugeren og annoncemarkedet Officielle udmeldinger og høringssvar Da den akademiske faglitteratur ikke har kunnet bidrage i særligt stort omfang til afdækningen af det aktuelle mediesystem, har vi måttet finde vores kilder andet steds. Divergerende interessenter indenfor mediesystemet er i forbindelse med det nye e- databeskyttelsesdirektivet kommet med en række officielle udmeldinger i form af udtalelser, anbefalinger, påmindelser, protester og endda provokationer. Vi kan således 7!

9 drage nytte af denne konkrete case til at få dokumenteret de dominerende interesser og forhandlingsretorikker. Vi erkender at disse udmeldinger ikke er naturlige, men derimod reaktive. Dokumenter er på forskellig vis reaktive i forhold til et givent problemfelt alt efter hvilket perspektiv, der anlægges (Karppinen & Moe, 2009, pp. 2-3). Det er netop dette perspektiv, der positionerer afsenderen i forhold til problemfeltet. Derfor var det bekvemt at IT- og Telestyrelsen afholdte en national høring vedrørende bekendtgørelsen til den nye lov. De mangeartede offentliggjorte høringssvar og aktørernes officielle umeldinger, har bidraget til en stor del af vores viden om feltet Lovtekster Eftersom vi undersøger systemet på et tidspunkt, hvor den retlige ramme står til at blive ændret, har det været oplagt at inddrage lovtekster og juridiske perspektiver i vores afdækning af systemet. Da alle i gruppen har en humanistisk, medievidenskabelig baggrund, fandt vi det passende at indhente hjælp til en bedre forståelse samt analyse og fortolkning af lovteksterne. Derfor valgte vi at interviewe en jurist på området, der som ekspertkilde kunne forklare lovteksternes komposition og fokusere kerneproblematikken. Alt i alt har lovteksterne og de officielle udmeldinger tilskyndet erkendelsen af, hvad vi måtte undersøge nærmere, og hvem vi kunne interviewe for at indsamle den fornødne empiri Individuelle interviews og kildetyper Vestergaard (2007) beskriver, at en af metoderne til forståelse af det empiriske mediesystem er at anvende kvalitative researchinterviews (p. 65). Ifølge Kvale & Brinkmann (2009) defineres denne interviewform som: [ ] en samtale med en struktur og et formål; det indebærer, at man spørger og lytter meget indgående med det formål at indhente nøje efterprøvet viden. (p. 350) Med denne hensigt ønsker vi både at interviewe partskilder og ekspertkilder i sagen. Partskilderne repræsenterer markedet og tæller direktør for Foreningen for Danske Interaktive Medier (FDIM), Morten Helveg, samt kommunikationschef for Foreningen 8!

10 for Distance- og Internethandel (FDIH), Henrik Theil. Som den eneste ekspertkilde interviewede vi juristen Heidi Jensen, der har beskæftiget sig indgående med casen. For at give os selv de bedste forudsætninger til opgaven troppede vi desuden alle op hos IT- og Telestyrelsen og fik en længere dialog med kontorchef Kresten Bay. Dette kan kategoriseres som opgavens explorative interview (Kvale & Brinkmann, 2009, p. 49), hvormed vi i opstartsfasen opnåede en uundværlig indsigt i mediesystemet og den forestående lovændring. Vi kunne desuden i høj grad anvende Kresten Bay som introducerende ekspertkilde i sagen, da vi havde en helt åben og ustruktureret interviewguide og heller ikke på forhånd ville positionere IT- og Telestyrelsen i systemet. Optagelserne fra alle interviewene er transskriberet og vedlagt som bilag 1-4 bagerst i opgaven. Når der henvises til eksempelvis (bilag 2, nr. 15), refererer nummeret til den skematiserede transskription i det pågældende bilag.!!!!! 9!

11 3. Hvad er en Cookie? En cookie er et stykke tekst gemt af en webserver 1 på en brugers computerenhed nærmere bestemt i en webbrowser. Cookieen finder sin anvendelighed i sin evne til at huske i forbindelse med eksempelvis godkendelser, lagring, sitepræferencer, indkøbskurve, id'er med mere. Helt grundlæggende fungerer cookies ved, at en hjemmeside ved en besøgendes aktivitet på siden, sætter en cookie indeholdende informationer om netop denne aktivitet på brugerens computerenhed. Herved kan hjemmesiden genkende den besøgende, ved at spørge brugerens computer om den side allerede har sat en cookie, og i så tilfælde genkende de præferencer man havde sidste gang. Cookien er altså et stykke information, der sendes frem og tilbage mellem hjemmesiden og browseren således, at hjemmesiden kan tilpasse indhold eller funktioner til brugeren (IAB Europe, 2011a). Den nedenstående figur viser cookies kredsløb mellem en given hjemmeside og slutbruger: Dette giver en masse fordele i den forstand, at det sætter hjemmesiden i stand til at personalisere de tjenester og services, der udbydes til brugeren. Som udgangspunkt er denne teknologi helt essentiel for, at mange hjemmesider kan fungere, men som vi vil beskæftige os mere med senere, benyttes cookien i høj grad også til markedsførings-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 En webserver er den grundlæggende klient, der lagrer og udleverer data på internettet. 10!

12 mæssige formål, der intet har med den tilsigtede udveksling af oplysninger brugeren og hjemmesiden imellem. Cookien består som udgangspunkt af seks variabler: Domæne, navn, sti, udløb, værdi og en sikkerhedsegenskab, der bestemmer, om den pågældende cookie kan blive overført ukrypteret. Her følger der tre eksempler på, hvordan cookies kan se ud, når man åbner den alenlange cookieliste i sin browser. Domæne Navn Sti Sikker Udløber Indhold/Værdi Cookie 1.bogpriser.dk _utma / N/A 3. maj [ ]60.1 Cookie 2.linkedin.com visit /! 14. maj 2079 AQDY[ ]f2d Cookie 3.facebook.com lu / N/A 14. maj 2013 TAWg[ ]fka Kort fortalt er navnet en sekvens af bogstaver, der sammen med domænet og stien kan identificere den unikke cookie, mens værdien indeholder den information den bærer på. Det er kun de sider, der hører ind under domænet, som har lagret cookieen, der kan få lov til at læse den pågældende cookie. Således kan eksempelvis Politiken ikke læse Børsens cookies og omvendt (Laurent, 1998, pp ). Uden at gå i yderligere detaljer med, hvad de forskellige cookies indeholder, er det tydeligt at se hvilket domæne, der har lagret cookien og i hvor lang tid den lagres, hvilket også er det mest interessante. Det er disse oplysninger der primært adskiller de forskellige typer cookies, og er med til at gøre dem mere eller mindre problematiske. Således er der to grundlæggende skel i typificeringen af cookies; et tidsmæssigt og et afsenderorienteret. 3.1 Cookietyper First party cookies lagres af den hjemmeside som forbrugeren besøger, og er i mange tilfælde tænkt som et værktøj til at forbedre hjemmesidens funktionalitet og brugervenlighed. Typiske eksempler herpå er den huskemekanisme hjemmesiden stiller til rådighed for brugeren efter indtastning af brugernavn og kode, eller når en netbutik husker, hvad kunden har i sin indkøbskurv, mens denne bevæger sig rundt på siden. Også netbutikkers lokkende oplysningsfunktioner om, at kunder der købte denne genstand, købte også denne, er baseret på cookieoplysninger om hjemmesidens tidligere kunder. Fælles for alle disse tilfælde er, at oplysningerne holdes indenfor den 11!

13 enkelte hjemmeside, idet det ifølge persondataloven ikke er tilladt at dele dem med andre (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2011, p. 15). Third party cookies afsættes i modsætningen til first party cookien ikke af den side man besøger, men af elementer fra siden såsom bannerreklamer, der administreres af et annoncenetværk, eller funktioner som afstemnings- og søgefunktioner, der leveres af en ekstern leverandør. En eventuel blokering af third party cookies vil derfor også sætte disse hjemmesidefunktioner ud af drift, hvilket understreger det besværlige i at fjerne third party cookies. Ydermere vurderer det i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport, at ni ud af ti cookies er third party cookies. Det er når cookien lagres af en tredje part, at det gøres muligt at opsamle detaljerede oplysninger om brugerens adfærd på internettet, idet annoncenetværk kan indsamle oplysninger om brugeren fra alle de hjemmesider, der forefindes i deres netværk (Ibid., p. 15). Denne type cookies gør det uigennemskueligt for brugeren at se hvem, der indsamler oplysninger om deres internetadfærd, og kan bruges i forskellige udspekulerede sammenhænge som vi vil komme mere ind på i afsnit 4.1 om behavioral targeting. Det andet parameter for typificeringen af cookies er som sagt den levetid den enkelte cookie er programmeret til at have, hvor man skelner mellem session- og persistent cookies. Ordet session dækker over det afgrænsede tidsrum fra brugeren åbner sin browser til den lukkes igen. Idet browseren lukkes slettes alle de session cookies, der måtte være lagret på den aktuelle computerenhed. Derimod sætter en persistent cookie sig ud over de enkelte browsersessioner og lagres på computerenheden lige så lang tid dens programmør ønsker det. Således kan man se i ovenstående eksempler, at en cookie kan have en levetid på over 60 år, som det er tilfældet for cookie-eksempel 2. Typisk er de dog ikke så vedholdende, men det er persistent cookies, der gør det muligt at samle oplysninger om en bruger over tid, så man ikke kun har et øjebliksbillede af denne, men en nuanceret beskrivelse, som hjemmesiden kan bruge i sin interaktion med brugeren. Har en persistent cookie eksempelvis en maksimum levetid på et år, og brugeren inden for samme år besøger siden igen, bliver den oprindelige værdi sendt tilbage til den oprindelige server. Det er en vigtig pakke med oplysninger om, hvordan brugeren første gang kom til deres 12!

14 hjemmeside via bannerklik eller indtastning af hjemmeside. Derfor kalder man ofte persistent cookies for tracking cookies (IAB Europe, 2011a). De beskrevne cookietyper skal som sagt ses som yderpunkter i to forskellige parametre og kan derfor godt kombineres. Således er det, hvad vi kan kalde persistent third party cookies, der primært gør sig gældende adfærdsbaseret annoncering. 3.2 Cookies Historisk rids Her følger et kort historisk oprids, der med den store pensel har til formål at forklare om, hvorfor og i hvilken kontekst cookieen blev indført på internettet. I dette afsnit slår vi ned på World Wide Webs opblomstring og den efterfølgende udvikling af cookiebaserede browsere, e-handel og e-annoncering World Wide Web og cookies Internettets historie går tilbage til 1960 erne, men får først sin funktion som vi kender den i dag med indførelsen af netværksprotokolsoftwaren World Wide Web (Finnemann, 2009, pp ). Denne blev opfundet i 1989 af den britiske fysiker Tim Berners Lee, der under sit arbejde for CERN udviklede World Wide Web som et værktøj til at dele informationer i forskermiljøet. World Wide Web benyttede sig i sin oprindelige udformning ikke af cookies eller understøttedes af kommercielle markedskræfter, men var en vision om en massetilgængelig statsløs arena, hvor tjenesteudbydere ligeså vel som alle andre kunne have et site. Men Berners Lee s vision havde begrænsninger og kan sammenlignes med en salgsautomat, idet den ikke interesserer sig for hvem du er, hvad du er interesseret i at købe og hvor meget du har købt. Ethvert besøg på en hjemmeside og ethvert klik derpå var som at gøre det for første gang internettet havde med andre ord ingen hukommelse (Kesan & Shah, 2002). Denne hukommelse blev implementeret i World Wide Web med udviklingen af den cookiebaserede browser. Her var Netscape de første til at udvikle en huskemekanisme som svar på en efterspørgsel fra en e-forhandler, der ønskede en indkøbskurv på sin hjemmeside, så kunden ikke skulle udføre sine indkøb enkeltvis. Uden informationslagring ville kurven tømmes, hver gang der blev klikket videre, hvorfor kunder måtte udføre hele indkøbet uden at klikke væk fra siden. Derfor indførte Netscape i 1994 cookien i deres nyeste browser, Mosaic Netscape, som meget hurtigt 13!

15 blev den foretrukne browser blandt brugerne (Donaldson, 2008, pp. 8-10). Cookien lader som tidligere beskrevet et website placere en lille tekstfil på de besøgendes computerenheder, hvilket gør det muligt for sitet at holde styr på brugerens aktivitet på siden. E-handel synes med cookiens fremkomst mere attraktiv og brugervenlig, idet salgsautomaten skiftes ud med et mere nuanceret butikskoncept. Netscape havde med sin nye cookiebaserede browser hverken informeret om, hvad den nye teknologi indebar, hvilken information der lagredes på brugernes computere eller bedt om deres samtykke for lagringen. Denne problematik blev først for alvor rejst blandt almindelige mennesker, da New York Times i februar 1996 bragte artiklen This Bug in your PC is a Smart Cookie, som vi vil komme ind på senere i opgaven. Ikke desto mindre har cookien sidenhen været en fast bestanddel af de populære browsere vi kender i dag som Mozilla Firefox, Internet Explorer og Safari, og anses af mange for at være essentielt for internettets brugervenlighed E-annoncer Annoncer er i dag en stor del af internetindholdets eksistensgrundlag, og har været det i større eller mindre grad siden Således blev den første bannerannonce vist på Mosaic Netscape blot 12 dage efter lanceringen af browseren (Goddard, 1. december 2003). Efterfølgende har man udviklet en lang række teknologier og standardiseringsværktøjer, der gør nettet nemmere og mere attraktivt at agere på for annoncører. Her kan nævnes udformningen af specifikke e-annonceformater, som vi kender dem fra tv og magasiner. Ligesom man på print og tv kunne købe et antal formater af henholdsvis en halv A4 side eller et 30 sekunders reklameslot, indførte Internet Advertising Bureau (IAB) seks standardformater, der gjorde det nemmere og mere gennemskueligt for annoncørerne at købe annonceplads (Goddard, 1. december 2003). Blandt andre innovationer på internettet, der har gjort det til en gunstig arena for annoncører at sætte deres penge på, kan nævnes Pay Per Click, Search Advertising og den brugerinddragende Web 2.0 teknologi. Men hvad der synes at være den største, mest unikke og nok også den mest problemfyldte innovation er opfindelsen af behavioral targeting (Donaldson, 2008). 14!

16 Endnu en betydningsfuld forudsætning for online annonceindustriens vækst er muligheden for i det hele taget at handle på nettet, idet salg og annoncering hænger sammen og forstærker hinandens effekt. The key thing that was necessary to make internet advertising work was e- commerce. If people aren t buying online, you cannot reach them. (Goddard, 1. december 2003) Netscapes oprindelige cookiekoncept gjorde kun brug af first party cookies, da disse muliggjorde et bedre flow på nettet. Men et hul i lovgivningen åbnede op for brugen af third party cookies, og dermed muligheden for mere effektiv og målrettet reklame. I 1995 stiftedes IAN, senere omdøbt til DoubleClick, der hurtigt blev, og stadig er en stor spiller på online reklamemarkedet. DoubleClick var blandt de første til at opdage cookiens potentiale for at samle oplysninger om brugerne på tværs af hjemmesider (Donaldson, 2008, pp ). Tanken var, at man ved at lægge en cookie på brugerens computerenhed, for hver hjemmeside de besøgte, kunne registrere dennes adfærd på nettet og ud fra disse oplysninger vise relevante og målrettede reklamer for brugeren. Det er denne form for annoncering, man kalder behavioral targeting, som har en unik force, idet den som DoubleClick selv beskriver det;»allows marketers to deliver the right message, to the right person, at the right time«(schwartz, 4. september 2001). 15!

17 4. Cookies og annoncemarkedet Siden 1995 har behavioral tageting udviklet sig til at være en stor spiller på onlinemarkedet og mange flere annoncenetværk end DoubleClick har skudt frem. Indenfor behavioral targeting er Facebook og Google de helt store spillere. Men da vi i nærværende opgave begrænser os til at behandle det danske og tildels det europæiske online annnoncemarked, er disse ikke interessante, da de ikke er underlagt det europæiske e-databeskyttelsesdirektiv. For at favne kompleksiteten i annoncemarkedets brug af cookies på en letforståelig måde, har vi kortlagt et forsimplet system med de aktører, der er relevante. Det følgende system indgår som en vigtig del til at forstå opgavens overordnede mediesystem. Grænserne mellem de forskellige aktører er flydende og der kan opstå andre interaktionsmodeller end nedenstående: Figur 2. Online annoncering Figuren er lavet ud fra annoncørens perspektiv, der har et ønske om at påvirke en bestemt målgruppe til at købe produkter enten via dennes egen hjemmeside eller i den fysiske verden. Dette gøres i Danmark i langt de fleste tilfælde stadig ved en direkte kontakt (eventuelt via et reklame- og/eller et mediebureau) mellem annoncøren og hjemmesideejeren, hvorved der købes bannerplads. Denne interaktionsmodel indebærer ikke brugen 16!

18 af third party cookies og behavioral targeting. Således anslår de danske mediebureauer, reklamebureauer og annoncører, at de henholdsvis bruger 8%, 15% og 7% af deres online marketingsbudgetter på behavioral targeting. Se nedenstående søjlediagram. Figur 3. Budget over behavioral targeting i DK (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2011, p. 57) 4.1 Behavioral targeting Helt grundlæggende handler behavioral targeting som sagt om at målrette onlineannoncer mod forbrugerne for, at de skal have den størst mulige effekt og dermed også give det størst mulige afkast til annoncøren. Heraf følger et simpelt eksempel på behavioral targeting: En bruger besøger et flyselskabs hjemmeside og søger efter billetter til Berlin, men uden at købe nogen. Herefter besøger han en musikhjemmeside, hvorpå han mødes af en reklame fra det pågældende flyselskab om billige flybilletter til Berlin. I eksemplet har flyselskabet en aftale med et annoncenetværk om at varetage annonceringen til hjemmesidens besøgende. Derfor får annoncenetværket lov til at placere en cookie på forbrugerens terminaludstyr, der registrerer oplysninger såsom, hvilke undersider forbrugeren klikker på, hvilke reklamer denne er blevet vist, og hvor mange gange. Fordi annoncenetværket også har en lignende aftale med musikhjemmesiden (og mange andre), kan forbrugeren ved besøg af denne, identificeres af annoncenetværket, der via sine cookies har registreret hans færden på flyselskabets hjemmeside. Baseret på 17!

19 disse oplysninger viser annoncenetværket en reklame, der har relevans for forbrugeren og dermed en større chance for at have effekt. Man kunne også udvide eksemplet, så annoncenetværket parer forbrugerens færden på flyselskabets hjemmeside med hans færden på musikhjemmesiden. Havde forbrugeren for eksempel søgt på Bob Dylan, kunne en endnu mere sofistikeret datasammensætning lade annoncenetværket vise en reklame, der henviser til en Berlintur, hvor der netop ville være mulighed for at høre Bob Dylan (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2011, p. 9). Det er som sagt fremkomsten af annoncenetværkene, der muliggør brugen af behavioral targeting. Som det ses i figur 1 er annoncenetværket et mellemled mellem annoncøren/reklamebureauet og den hjemmeside, hvorpå der ønskes reklamer. Annoncenetværket køber plads og afsætter cookies på en lang række danske hjemmesider, som bliver videreformidlet til annoncøren. Dette gøres ved hjælp af third party cookies, idet det ikke er de interagerende parter (forbrugeren og hjemmesiden), der aktivt sætter cookien, men netop en tredjepart annoncenetværket. Brugen af third party cookies og ved dannelsen af et stort netværk af hjemmesider gør annoncenetværket i stand til over tid at indsamle oplysninger om en forbruger, som kan bruges i forskellige former for behavioral targeting (Forbruger- og Konkurrence-styrelsen, 2011, pp ). Det er derfor også annoncenetværkets størrelse, der afgør hvor præcis en brugerprofil der kan skabes, hvorfor det er blevet meget normalt at annoncenetværk samles i såkaldte budsystemer. Systemet i figur 2 er derfor reelt endnu mere kompliceret end illustreret (Artikel 29-gruppen, 2010b, p. 5). Tager man udgangspunkt i cookien kan man tegne en figur lignende figur 2. Denne har en modsatrettet trafik af informationer om forbrugeren, der i sidste ende gerne skulle havne hos annoncøren, som dermed gøres i stand til at målrette sine kampagner til en bestemt målgruppe. Her fortæller internetbrugeren ved sin færden på forskellige hjemmesider noget om sig selv. Disse oplysninger opsamles af et annoncenetværk, der kan udbyde specifikke målgrupper til annoncøren. Annoncøren får derved mulighed for at ramme dem, de tror er interesseret i deres produkt, hvorved reklamen får maksimal effekt. 18!

20 Figur 4. Cookie-oplysningernes vej til annoncøren Typer af behavioral targeting Der findes imidlertid flere forskellige tekniske løsninger, der betegnes som behavioral targeting, hvor de forskellige godt kan kombineres. Her skelner man mellem fire typer: Predictive behavioral targeting, retargeting, price targeting og frekvensstyring (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2011, pp. 9-11). Predictive behavioral targeting er den type som ovenstående eksempel hører ind under. Her registrerer man, ved hjælp af cookies, oplysninger om brugerens færden på nettet så som, hvilke hjemmesider han besøger, hvilken type indhold han ser på og hvilke reklamer han klikker ind på med mere. Herved er det muligt at fremanalysere bud på køn, alder og interesser og dermed, hvilke slags reklamer forbrugeren måtte være interesseret i. Ved hjælp af den algoritme der beregner de data, der registreres om brugerne opbygges en detaljeret profil af brugeren indenfor annoncenetværket, som inddeler disse i forskellige interessekategorier. Retargeting er først og fremmest en annonceringstype, der gør det muligt at eksponere forbrugeren for annoncer, han allerede aktivt har vist interesse for. Klikker forbrugeren for eksempel på en annonce for et bestemt produkt uden at købe noget, sørger retargetingmetoden for, at forbrugeren eksponeres for lignende reklamer. Afslutter forbrugeren omvendt sin handel af det produkt, som annoncen henviser til, kan annoncenetværket sørge for at han ikke længere eksponeres for det pågældende produkt. 19!

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige Vejleder: Hans Aage Foråret 2013 Side 1 af 96 Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Mobil markedsføring i et B2C marked

Mobil markedsføring i et B2C marked Mobil markedsføring i et B2C marked Kandidatafhandling udarbejdet af Kenneth Nowotny Claus Svanholm Vejleder: Per Østergaard Jacobsen Uddannelse: Cand.merc, Økonomisk Markedsføring ved Copenhagen Business

Læs mere

MOBIL MARKETING. bind 2

MOBIL MARKETING. bind 2 MOBIL MARKETING bind 2 00.01 Credits IDE OG KONCEPT: Jacob Saugman FORFATTERE: Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman GRAFIK: dmegraphic TRYK: Johansen grafisk ÅRGANG: 2009 ISBN: 978-87-992719-3-1 UDGAVE:

Læs mere

Sociale medier - forbrugernes nye talerør?

Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Bacheloropgave udarbejdet af Jesper Baagø Lange Det Informationsvidenskabelige Akademi v. Københavns Universitet, foråret 2013 Vejleder: Gitte Balling Antal ord:

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5035/01/DA/endelig WP 56 Arbejdsdokument om den internationale anvendelse af Fællesskabets databeskyttelseslovgivning ved behandling af personoplysninger på

Læs mere

Aalborg Universitet - Bachelor HA. 6. semester Gr. 2 - Torsdag d. 29. Maj 2008. Marketing som partner i produktudvikling. Positioneringsstrategier

Aalborg Universitet - Bachelor HA. 6. semester Gr. 2 - Torsdag d. 29. Maj 2008. Marketing som partner i produktudvikling. Positioneringsstrategier Titelblad Uddannelsesstadie: Uddannelsessted: 6. semester HA Aalborg Universitet Gruppe: 2 Fag: Emne: Titel: Marketing som partner i produktudvikling Positioneringsstrategier Positionering under nye markedsforhold

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier.

En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier. ? En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier. Copenhagen Business School Forfattet af: Jens Jensen Michael Clausen Kellberg Vejleder: Anne Mette Christiansen,

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

OpenOffice.org vs. Microsoft Office

OpenOffice.org vs. Microsoft Office Copenhagen Business School - 2008 OpenOffice.org vs. Microsoft Office egenskaber... alternativ... besparelser... afhængighed... kompetence Birgir Ingolf Sigurðsson Afhandling Vejleder: John Gøtze Cand.merc.(dat)

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Sample Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen

Læs mere

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Peter Sejersen (20031122), Tue Toft Nørgård (20042377) og Asger Norskov Bak (20053831) Samlet opgave i Menneske-maskine

Læs mere

Vores privatliv er truet Men der findes løsningsmodeller

Vores privatliv er truet Men der findes løsningsmodeller De overvågede Vores privatliv er truet Men der findes løsningsmodeller De overvågede Debatbog om privacy og løsningsmodeller Forbrugerrådet & DI Redaktion: Henning Mortensen, DI ITEK, Erik Valeur, Tænk

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere

KONXION PROCESRAPPORT

KONXION PROCESRAPPORT FORSIDE KONXION PROCESRAPPORT Titelblad Projekttitel: PBA E-konceptudvikling 2014 Uddannelsessted: University College Nordjylland, Sofiendalsvej Klasse: ekoa0913 Semester: 3. semesster Vejleder: Malene

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning

Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning Jon Stribæk- Frandsen Birgitte Hoffmann Lene Alsbjørn August 2012 Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning

Læs mere