Vækstmarkedsstrategi. Tyrkiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstmarkedsstrategi. Tyrkiet"

Transkript

1 Vækstmarkedsstrategi Tyrkiet Marts 2013

2 2

3 3 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Tyrkiet Indledning Tværgående tiltag Partnerskaber Forskning og Innovation Det styrkede dansk-tyrkiske forhold Danmarks eksport til Tyrkiet Muligheder og udfordringer i Tyrkiet Muligheder inden for udvalgte sektorer Grøn vækst, energi, miljø og klima Sundhed og velfærd Agro- og fødevareindustri Infrastruktur, arkitektur og bygnings- og ingeniørvirksomhed Handlingsplan

4 4

5 5 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Tyrkiet 1.1 Indledning Tyrkiet er et land i rivende udvikling. Den økonomiske fremgang i Tyrkiet kan ikke kun aflæses i statistikker den er synlig overalt. I Istanbul, Ankara og de velstående kystprovinser i vest og syd er byggekranerne, de nye ottesporede motorveje og de funklende nye indkøbscentre blevet symboler på den nye velstand. Også i mindre udviklede områder mod øst er der tegn på fremgang og velstand. Med imponerende vækstrater, bl.a. reflekteret i en gennemsnitlig årlig vækst i BNP per indbygger på mere end 5 pct. i perioden og en voksende middelklasse, har Tyrkiet udviklet sig til et lovende eksportmarked. Og vel at mærke et nærmarked, som er i toldunion med EU, og som kun ligger tre timers flyvetur fra Danmark. Efterhånden som velstandsniveauet højnes, og middelklassen vokser, stiger efterspørgslen efter mere avancerede produkter, som bl.a. dansk erhvervsliv leverer. Væksten har også betydet, at Tyrkiet satser meget aktivt på at øge den nationale forsknings- og innovationsindsats. Regeringen lancerede sidste år en generel vækstmarkedsstrategi, der i første omgang blev suppleret med specifikke strategier for BRIK-landene. Efterfølgende er vækstmarkedsstrategien udbygget med strategier for de såkaldte andenbølgelande, herunder Tyrkiet. Det overordnede formål med strategierne er at styrke dansk erhvervsliv på de nye vækstmarkeder og derigennem bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark. Regeringens mål i femårsperioden er at øge den danske vareeksport til Tyrkiet med 50 pct. For at opfylde målet vil regeringen arbejde for et styrket kommercielt samarbejde med Tyrkiet inden for en række områder, hvor den stigende efterspørgsel matcher de danske styrkepositioner. Særlig fokus vil være på områderne grøn vækst, energi, miljø og klima; sundhed og velfærd; agro- og fødevareindustri samt infrastruktur, arkitektur og bygningsog ingeniørvirksomhed. Der er også potentiale inden for andre sektorer. Det er oplagt at fremhæve transportsektoren, herunder særligt det maritime område, hvor flere danske virksomheder er aktive. 1.2 Tværgående tiltag Der ligger i regeringens generelle vækstmarkedsstrategi en række tværgående tiltag, som også vil blive forfulgt i forhold til Tyrkiet. Det handler indledningsvis dels om at styrke forbindelserne med vækstmarkederne via bl.a. relationsopbygning, herunder i forbindelse med besøgsudveksling m.v., og dels om at udvikle og forstærke den løbende dialog med danske virksomheder om erhvervslivets behov i forbindelse med den øgede satsning på vækstmarkederne. Dernæst fokuserer regeringen på eksportfremmeindsatsen. Konkret vil de kollektive eksportfremstød i endnu højere grad rettes mod vækstmarkederne. 50 pct. af midlerne til fremstød øremærkes BRIK-markederne og vækstmarkederne, og det tilsikres, at andelen af små og mellemstore virksomheder (SMVer), der benytter fremstødsordningen, øges eller som minimum fastholdes. Det handler også om at videreudvikle programmerne Eksportstart Vækst og Vitus Vækst, der leverer skræddersyet og individuel rådgivning til danske SMVer på vækstmarkederne, så endnu flere SMVer får succes på de nye markeder. Et yderligere eksportfremmemål er at styrke lokal tilstedeværelse på vækstmarkederne (f.eks. med fokus på sektorekspertise og virksomhedernes sociale ansvar, CSR) samt udvikle programmer, der understøtter fælles salgsindsatser målrettet konkrete og større forretningsmuligheder på vækstmarkederne. For at nedbringe de barrierer, som danske virksomheder står overfor på vækstmarkederne, vil regeringen styrke det aktive arbejde i markedsadgangskomiteen i

6 6 EU-kommissionen. Derudover vil Danmark gøre brug af de internationale forhandlinger om frihandel, bilaterale møder samt styrket rådgivning til virksomhederne for at fremme vilkår og rammebetingelser for danske aktører på vækstmarkederne. Regeringen vil via den samlede markedsføringsindsats gennemføre konkrete tiltag rettet mod vækstmarkederne, herunder øge kendskabet til danske produkter, løsninger og styrkepositioner. De sociale og miljømæssige rammebetingelser, som udenlandske virksomheder opererer under i Tyrkiet, kan variere meget fra sektor til sektor og efter valg af lokal partner. Med den danske regerings lancering af en mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd kan virksomheder blive indklaget for overtrædelser af OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder. Også af denne grund forventes det, at danske virksomheder, der opererer i Tyrkiet, får behov for at etablere strukturer til at styrke ansvarlig virksomhedsadfærd internt og i relation til deres samarbejdspartnere. Fra s og ambassadens side vil man kunne bistå hermed. Danske virksomheders høje bevidsthed om og praksis for ansvarlig virksomhedsadfærd gør dem dog samtidig attraktive som samarbejdspartnere for lokale virksomheder og myndigheder, som ønsker at være en del af et moderne og mere internationalt forretningsmiljø. Regeringen vil også styrke rådgivningen om finansiering på udvalgte vækstmarkeder, herunder det tyrkiske, for at facilitere tilvejebringelse af nødvendig finansiering for danske eksportører. Eksportkreditfonden og Eksportrådet har oplevet en stigende interesse og efterspørgsel på finansieringsrådgivning på det tyrkiske marked, hvorfor det er besluttet, at der skal være en finansieringsrådgiver tilknyttet Generalkonsulatet i Istanbul. Finansieringsrådgiveren vil uden beregning tilbyde danske virksomheder rådgivning om finansieringsmuligheder, herunder rådgivning om danske, internationale og lokale finansieringsordninger. Da regeringen også ønsker at styrke tiltrækningen af investeringer fra vækstmarkederne, vil finansieringsrådgiveren også være tilknyttet Invest in Denmark og arbejde for at tiltrække tyrkiske investeringer til Danmark. Tyrkiet har et stigende antal store, kapitaltunge og globalt orienterede virksomheder, som er på udkig efter investeringsmuligheder også på vestlige markeder. 1.3 Partnerskaber Forskning og Innovation Regeringen vil videreudvikle og yderligere målrette innovationsindsatsen samt fastholde det udbyggede forskningsog uddannelsessamarbejde med Tyrkiet og herigennem støtte op om tiltrækning af talentfulde studerende til danske videregående uddannelsesinstitutioner og forskerstillinger. I regi af den pan-europæiske forsknings- og innovationsorganisation EUREKA vil regeringen benytte sig aktivt af Eurostars-programmet til at styrke samarbejdet mellem danske og tyrkiske forsknings- og innovationsvirksomheder. Eurostars-programmets formål er at understøtte forskningsintensive SMV er i EUREKA s medlemslande ved at stille rådgivning og finansiering til rådighed for samarbejdsprojekter, som sigter mod at udvikle nye produkter, services og produktionsprocesser. 33 europæiske lande deltager i Eurostars-programmet, heriblandt Tyrkiet, som har påtaget sig EUREKA-formandskabet i Derudover har Tyrkiet et erklæret mål om at være blandt de mest aktive lande inden for EUREKA, hvad angår deltagelse i samarbejdsprojekter, og landet er således stærkt engageret i samarbejdet. Eurostars-programmet er derfor en oplagt mulighed for at udvide og styrke det dansk-tyrkiske forsknings- og innovationssamarbejde og derigennem styrke dansk innovation, produktivitet og eksport. Tyrkiet har især øget indsatsen med forskning og innovation indenfor fagområderne informations- og kommunikationsteknologi, materialeteknologi, matematik og bioteknologi, hvilket bl.a. ses afspejlet i en markant stigning i videnskabelige publikationer. Inden for disse områder vil det være særligt relevant at styrke samarbejdet. 1.4 Det styrkede dansk-tyrkiske forhold Forholdet mellem Danmark og Tyrkiet er grundlæggende godt. Det bygger bl.a. på mange års partnerskab i vestlige organisationer, øgede kommercielle relationer og stærke mellemfolkelige bånd dels gennem de ca personer med tyrkiske rødder i Danmark og dels gennem de ca danskere, der hvert år nyder godt af feriemulighederne i Tyrkiet.

7 7 De gode relationer afspejles også i mange politiske kontakter mellem Danmark og Tyrkiet. Således var 2012 præget af flere danske ministerbesøg i Tyrkiet, mens en række politiske højniveaubesøg (bl.a. statsbesøg) fra Tyrkiet til Danmark forventes afviklet i de kommende år. Der holdes jævnlige konsultationer med Tyrkiet på konkrete områder som f.eks. anti-terrorområdet. Under det danske EU-formandskab i første halvdel af 2012 var regeringen med til at lancere den såkaldte positive dagsorden, der har til formål at bringe dynamik ind i EUoptagelsesprocessen med Tyrkiet bl.a. ved at intensivere dialogen på områder, som tidligere har været blokeret. Det er i EU s og Danmarks interesse at fastholde Tyrkiet på reformkursen også i lyset af de store omvæltninger i Mellemøsten, hvor Tyrkiet i stigende grad fremstår som en inspirationskilde. På konkrete strategiske områder, herunder f.eks. transport- og energiområdet, har Danmark store interesser i et tæt samarbejde med Tyrkiet, som geografisk ligger som brohoved til vigtige markeder i Asien og Mellemøsten. Danmark har gennem projektstøtte til dele af den tyrkiske centraladministration og tyrkiske NGOer bidraget til Tyrkiets implementering af EU s optagelseskrav vedrørende beskyttelse af fundamentale rettigheder, retssikkerhed og retfærdighed. Tyrkiet vil også fremover være i fokus for regionale danske initiativer, bl.a. på pressefrihedsområdet. 1.5 Danmarks eksport til Tyrkiet Forud for den økonomiske krise var den økonomiske vækst i Tyrkiet næsten tre gange højere end på Danmarks primære eksportmarkeder. Det har fået flere danske virksomheder til at få øjnene op for, at Tyrkiet er andet end en behagelig feriedestination. Tyrkiet er ligeledes et moderne, dynamisk nærmarked med et stort vækstpotentiale. I 2012 var Tyrkiet Danmarks 24. største vareeksportmarked med en samlet vareeksport på 4,1 mia. DKK, sammenlignet med 3,9 i Hertil kom i 2011 indtægter fra tjenester Danmarks vareeksport til Tyrkiet i mio. kr. og sammenholdt med andre EU-landes vareeksport til Tyrkiet, Mio. Dansk vareeksport, mill.kr. Markedsandel, procent Procent Kilde: Danmarks Statistik (vareeksporten, SITC2) og Eurostat (markedsandel, CN8)

8 8 på 2,3 mia. DKK, hvoraf 1,5 mia. DKK bestod af indtægter fra søtransport. Størstedelen af dansk eksport til Tyrkiet udgøres af malm- og metalaffald, medicinske og farmaprodukter samt maskiner. Siden 2000 har væksten i vareeksporten til Tyrkiet været ca. 9 pct. per år, hvilket er næsten tre gange højere end væksten i den samlede vareeksport, som er steget 3,5 pct. per år i perioden. Tyrkiet aftog 0,7 pct. af Danmarks samlede vareeksport i 2012 mod 0,4 pct. i Forventningen til en solid økonomisk vækst og landets geografiske 1Referencegruppe: Belgien, Østrig, Tyskland, Nederlandene, Finland og Sverige. nærhed gør Tyrkiet til et strategisk vigtigt eksportmarked for Danmark, og efterhånden som velstanden øges, vil mulighederne for yderligere dansk eksportvækst være til stede. For at Danmark kan udnytte sit eksportpotentiale til Tyrkiet, skal Danmark bevare sin markedsandel af det tyrkiske marked, eller helst løfte den i forhold til konkurrenterne. I forhold til en referencegruppe bestående af 1seks EU-lande har Danmarks markedsandel (for varer) over det seneste årti ligget mellem 1,25 pct. og 2,25 pct., jf. figuren.

9 9 2. Muligheder og udfordringer i Tyrkiet I 2012 indtager Tyrkiet 17. pladsen2, og landet er solidt placeret i gruppen af nye vækstøkonomier. Det er den tyrkiske regerings målsætning at være blandt de 10 største økonomier i 2023, 100-året for republikkens etablering. Efter vækstrater i 2010 og 2011 blandt de højeste i verden i 2010 kun overgået af Kina har recessionen i euro-området samt en bevidst politik fra den tyrkiske regerings side for at undgå en overophedning af økonomien sat en dæmper på væksten. Væksten de kommende fire år forventes at ligge på 3-5 pct. Som følge af kraftig indenlandsk efterspørgsel, et højt investeringsniveau og Tyrkiets mange komparative fordele i forhold til Europa er vækstudsigterne også gode på længere sigt, såfremt en ansvarlig makroøkonomisk politik fastholdes. Med en befolkning på ca. 75 mio. og en gennemsnitsalder på 29 år er de demografiske forudsætninger for fremtidig vækst til stede. Mere end 75 pct. af landets befolkning bor allerede i byerne, og prognoser indikerer, at der skal findes plads til yderligere 15 mio. mennesker i byerne frem mod Denne intensive urbanisering vil medføre et presserende behov for udbygning, innovation og investeringer inden for områder som infrastruktur, boliger, energi- og vandforsyning, affaldshåndtering, sundhed og uddannelse. Internationalt er der generelt tillid til den tyrkiske økonomi, hvilket bl.a. afspejles i vurderinger fra kreditvurderingsinstitutterne. Arbejdsløsheden har stabiliseret sig, inflationen er under kontrol, de offentlige budgetter er gennemgående sunde, og den tyrkiske banksektor har vist sig robust, hvilket blandt andet illustreres ved, at ingen af Tyrkiets banker har måttet dreje nøglen om under krisen. En udfordring for den tyrkiske økonomi er underskuddet på betalingsbalancen, som bl.a. skyldes betydelig privat efterspørgsel på importerede varer og afhængighed af importeret energi og udenlandske maskiner/udstyr i industrien. 2IMF s opgørelse Toldunionen mellem Tyrkiet og EU fra 1995, der betyder, at industrivarer kan bevæge sig frit uden toldrestriktioner, har ikke alene øget eksportmulighederne for EU-lande, men har også gjort Tyrkiet til et interessant marked for europæiske investeringer og outsourcing. Selvom der løbende sker fremskridt, er der fortsat eksempler på brud på reglerne under toldunionen. Regeringen rejser disse handelshindringssager både direkte over for den tyrkiske regering og gennem EU, som jævnligt tager sager op med Tyrkiet i relevante fora. Tyrkiet har allerede i dag et omfattende samarbejde med EU bl.a. gennem Associeringsaftalen fra Landet opnåede kandidatstatus til EU i december 1999 og åbnede tiltrædelsesforhandlinger i Selvom optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet skrider langsomt fremad, bl.a. på grund af hindringer forårsaget af den uløste Cypernkonflikt, har Tyrkiet indledt en proces, hvor man stiler mod tilpasning til EU s regler og standarder på alle områder, herunder også på det økonomiske område og f.eks. på miljø- og klimaområdet og veterinærområdet. Det vil kræve betydelige milliardinvesteringer inden for sektorer, hvor dansk erhvervsliv kan levere løsninger og produkter i verdensklasse. Den tyrkiske erhvervslovgivning bygger primært på europæisk lovgivning, og til forskel fra mange højvækstmarkeder fjernt fra Europa er der en stærk tradition for samhandel med europæiske samhandelspartnere. Mange tyrkiske erhvervsfolk har arbejdet eller studeret i europæiske lande og er velkendte med de krav til f.eks. præcis levering og kvalitet, som efterspørges på de europæiske markeder. Samtidig er der en stor ressourcebase i mange EU-lande, herunder også i Danmark, med mange borgere af tyrkisk afstamning, som med kendskab til tyrkisk sprog og kultur vil kunne spille en særlig rolle i forbindelse med en øget erhvervssatsning på Tyrkiet. I Danmark er borgere af tyrkisk afstamning den største

10 10 blandt indvandrer- og efterkommergrupper, og de yngre generationer, (især kvinderne), har et stærkt stigende uddannelsesniveau, og der vurderes at være et stort uudnyttet arbejdsmarkedspotentiale her. Det tyrkiske bureaukrati kan til tider virke en anelse tungt, selvom et nyt erhvervskodeks forsøger at gøre det nemmere at etablere sig og gøre forretning i Tyrkiet. På trods af at arbejdsudbuddet er stort, og at arbejdsstyrken generelt er godt uddannet, peges der ofte på behovet for arbejdsmarkeds- og uddannelsesreformer, der vil øge fleksibiliteten på arbejdsmarkedet samt sikre en bedre sammenhæng mellem det, som læres i uddannelsessystemet, og de kompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet. Der er en stærk netværkskultur i tyrkisk erhvervsliv, og det er en stor fordel at have kendskab til sproget og forretningskulturen. Endelig meldes der om manglende transparens og i visse tilfælde forskelsbehandling mellem EU-virksomheder og lokale virksomheder i forbindelse med offentlige indkøb og udbud. Regeringen vil Arbejde for indgåelse af en generel samarbejdsaftale mellem Danmark og Tyrkiet på det kommercielle område. Formålet hermed er at styrke samarbejdet, særligt inden for de udvalgte sektorer, og at øge den politiske opmærksomhed på det uudnyttede potentiale på det komercielle område. Arbejde for at erhvervsfokus vil være i centrum i forbindelse med fremtidige minister- og statsbesøg. Dette skal øge kendskabet til det tyrkiske marked og styrke netværksdannelsen mhp. eksport og samarbejde i øvrigt. Bistå med CSR-assistance til danske virksomheder og deres lokale partnere, så en ansvarlig virksomhedsadfærd sikres. Knytte en finansieringsrådgiver til Generalkonsulatet i Istanbul, som kan rådgive om finansieringsmuligheder på det tyrkiske marked, herunder både danske, internationale og lokale finansieringsordninger. Rådgiveren vil også arbejde for at trække investeringer til Danmark. Arbejde for at styrke samarbejdet mellem danske og tyrkiske virksomheder inden for forskning og innovation, bl.a. ved aktiv deltagelse i Eurostarsprogrammet.

11 11 3. Muligheder inden for udvalgte sektorer 3.1 Grøn vækst, energi, miljø og klima I et forsøg på at mindske afhængigheden af importeret olie og gas er der i Tyrkiet fokus på løsninger inden for vedvarende energi og energieffektivisering, ligesom der er konkrete planer om at introducere nuklearenergi. Der forventes i det kommende årti en fordobling af energiefterspørgselen, og den betydelige energiimport ca. 75 pct. af det samlede energiforbrug påvirker den tyrkiske betalingsbalance negativt. Sammen med et øget klimafokus har det fået den tyrkiske regering til at stille skarpt på, hvordan man kan nedbringe brugen af fossile brændstoffer et område hvor Danmark som foregangsland kan tilbyde bæredygtige løsninger. Den tyrkiske regering har opstillet mål på energiområdet, som vil søges opfyldt inden Bl.a. er det målet, at andelen af vedvarende energi i det samlede energimiks skal øges til 30 pct. fra ca. 10 pct., at energiforbruget per indbygger skal reduceres med op mod 20 pct., og at vindenergi skal give MW (en stigning fra MW i 2010). For at nå disse energimål forventer den tyrkiske regering investeringer på energiområdet på ca. 750 mia. DKK indtil Med en voksende og gradvist mere velstående befolkning, der i stigende grad slår sig ned i de større byer, er der også øget opmærksomhed på miljø- og klima-området. Det er samtidig et af de områder, hvor EU har åbnet konkrete for-

12 12 handlinger med Tyrkiet. Det stiller en lang række krav til Tyrkiet om tilpasning af lovgivning og standarder til EU s, og ifølge den tyrkiske regering vil det betyde investeringer de kommende år på mellem mia. DKK inden for områder som rent vand og spildevandshåndtering, affaldshåndtering/ressourceeffektivitet, luftforurening, generel miljøbeskyttelse m.v. Regeringen lancerede i efteråret 2012 Klimainvesteringsfonden (KIF), som har til formål at mobilisere offentlige og private midler til gennemførelse af nødvendige klimainvesteringer, herunder også i Tyrkiet. KIF, som administreres af Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), skal via investeringer og rådgivning udbrede anvendelsen af dansk teknologi på klimaområdet og fremme danske klimainvesteringer i udviklingslande og på vækstmarkeder. Regeringen vil Overvåge lovgivningstiltag samt markedsmuligheder (større projekter, udbud m.v.) på energi- og miljøområdet i Tyrkiet mhp. at afdække det potentielle behov for danske miljø- og energiløsninger. Arbejde for en styrket markedsføring af danske grønne løsninger. Dette vil blandt andet ske via det offentlig-private markedsføringskonsortium State of Green, opfølgning på fremstødet Danish Water Days og deltagelse i International Energy and Environment Fair and Conference i Istanbul. Søge at knytte Tyrkiet tættere til det danske initiativ Global Green Growth Forum (3GF), som søger at fremme offentligt-private partnerskaber inden for grøn vækst. Fremme og synliggøre danske miljøteknologiske løsninger inden for vand, luft og ressourceeffektivitet. Arbejde for en styrket markedsføring af Klimainvesteringsfonden i samarbejde med Investeringsfonden for Udviklingslande.

13 Sundhed og velfærd Den tyrkiske regering lancerede i 2003 en yderst ambitiøs dagsorden på sundhedsområdet. Udover at kvaliteten og effektiviteten i sundhedssektoren skulle forbedres, var det målsætningen at brede sygesikringen ud til hele befolkningen inkl. til landdistrikterne og til de mindst bemidlede. De offentlige sundhedsudgifter er øget med mere end 200 pct. i perioden (i 2011 ca. 250 mia. DKK), antallet af ansatte i det offentlige sundhedsvæsen er fordoblet i samme periode og mange nye projekter på sundhedsområdet er iværksat. Bl.a. er det besluttet at opføre megasundhedskomplekser i 25 provinser, hvoraf flere allerede er i udbud. Dette sammenholdt med at ca. 85. pct. af det anvendte udstyr i hospitalssektoren importeres åbner spændende perspektiver for danske leverandører og underleverandører af velfærdsteknologiske løsninger såsom udstyr til bl.a. hospitalssektoren. Tyrkiet er også en populær destination for sundhedsturister, specielt inden for områder som øjenoperationer, tandlægebehandling, fertilitetsbehandling og skønhedsoperationer. Udover kvalitet og konkurrencedygtige priser tilbyder de tyrkiske privatklinikker pakkeløsninger, hvor behandling kombineres med et rekonvalescensophold ved Middelhavs- eller Ægæer-kysten. At antallet af sundhedsturister fordobledes alene fra 2008 til 2010 giver en illustration af potentialet på dette område. Der er også oplagte muligheder på farma-området. Medicinudgifterne i Tyrkiet beløb sig i 2011 til ca. 50 mia. DKK, heraf halvdelen til importprodukter, hvilket gør Tyrkiet til Europas sjette største marked for farma-produkter. De fleste store internationale farma-virksomheder (inkl. danske) udviser derfor stor interesse for at være til stede på det tyrkiske marked. I tillæg til det allerede eksisterende marked viser prognoser, at der ud over en generel befolkningsvækst (fra ca. 75 mio. indbyggere i 2011 til ca. 91 mio. indbyggere i 2050) også vil ske en markant stigning i Tyrkiets gennemsnitsalder (fra de nuværende 29 år til 40 år i 2050). Det tyrkiske farma-marked ventes således at blive markant større markant større. Det bemærkes dog, at Tyrkiet i et forsøg på at holde sundhedsudgifterne nede har indført tvangsrabatter i forbin-

14 14 delse med offentlige indkøb af medicin, og at man ikke længere anerkender EU Good Manufacturing Practice ( GMP ) certifikater, hvilket medfører ventetid i forbindelse med introduktion af ny medicin på det tyrkiske marked. De tyrkiske myndigheders tilskyndelse til etablering af lokal produktion kan desuden vise sig at være en udfordring for internationale farma-virksomheder. Barrierer på farma-området rejses jævnligt over for de tyrkiske myndigheder både af Danmark og EU. Regeringen vil Arbejde for indgåelse af en samarbejdsaftale mellem Danmark og Tyrkiet på sundheds- og velfærdsområdet. Formålet hermed er at styrke samarbejdet bl.a. inden for lægemiddel- og farmaområdet og sygehusinvesteringer. Intensivere besøgsudvekslingen, herunder på ministerniveau, med inddragelse af danske sundhedsmyndigheder og virksomheder. Arbejde for at styrke markedsføringen af danske sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger via det offentlig-private markedsføringskonsortium for sundheds- og velfærdsløsninger. Fortsætte den målrettede indsats for at mindske eller fjerne handelsbarrierer på bl.a. lægemiddelog farma-området.

15 Agro- og fødevareindustri Selvom værdien af den tyrkiske landbrugsproduktion opgjort i priser er tredoblet de seneste ti år, så bærer landbrugssektoren fortsat præg af mange små landbrug med begrænset adgang til moderne teknologi. Regeringen har udstukket ambitiøse mål for de næste ti år, herunder at Tyrkiet vil være blandt de fem største landbrugsproducenter i verden, og at man vil tredoble landets landbrugseksport. Det erkendes, at det vil kræve milliardinvesteringer i produktionsprocesser, maskineri og teknologi, hvor danske virksomheder kan levere produkter af høj kvalitet. Alene fra 2009 til 2011 er importen af landbrugsmaskiner og -udstyr (traktorer ikke medregnet) tredoblet til en værdi i 2011 af mere end 2 mia. DKK. Den tyrkiske fødevaresektor er udbygget, men i takt med stigende kvalitets- og hygiejnekrav fra tyrkiske forbrugere og harmonisering i forhold til EU-krav og -standarder på fødevareområdet er der opstået et yderst interessant eksportpotentiale inden for produktions- og procesudstyr samt know-how inden for fødevaresektoren. I 2009 importerede Tyrkiet maskiner og udstyr på fødevareforarbejdningsområdet for ca. 1,8 mia. DKK. Det samme tal i 2011 var ca. 2,9 mia. DKK, hvilket svarer til en stigning 60 pct. over blot to år. Der er også gode muligheder i forhold til eksport af fødevareprodukter, om end tyrkiske reguleringer og toldbarrierer på dette område hæmmer markedsadgangen. Såfremt adgangen til det tyrkiske fødevaremarked kan fremmes, vil der åbnes op for et yderst interessant eksportmarked for bl.a. mejeriprodukter. Det samme gør sig gældende for eksportmulighederne for avls- og brugskvæg, som vurderes at have stort potentiale. Regeringen vil Udbygge kontakten til og dialogen med de tyrkiske myndigheder vedr. eksport på landbrugsområdet mhp. at fremme danske landbrugsprodukters adgang til det tyrkiske marked. Arbejde for et eksportfremstød med fødevareministeren i spidsen for en erhvervsdelegation.

16 Infrastruktur, arkitektur og bygnings- og ingeniørvirksomhed Byggekraner og cementblandere er et hyppigt syn, uanset hvor man befinder sig i Tyrkiet. Nye moderne kontor- og ejendomskomplekser skyder op i de større byer, vejnettet renoveres og udbygges, og prestigeprojekter på bl.a. infrastrukturområdet står i kø for at blive gennemført. Alene på transportområdet har den tyrkiske regering planer om at investere mere end 600 mia. DKK de kommende ti år bl.a. med låntagning fra Verdensbanken og Den Europæiske Investeringsbank. Af større projekter kan nævnes opførelsen af en tredje bro over Bosporus i Istanbul og etableringen af en af verdens største lufthavne i Istanbul med fem-seks landingsbaner og en årlig passagerkapacitet på millioner. For at skaffe finansiering til flere af disse store infrastrukturprojekter vil regeringen bruge offentligprivate partnerskaber (OPP) som finansieringsinstrument. Regeringen har identificeret fire sektorer til OPP, herunder social/kommunal infrastruktur (skoler m.v.), sundhed (hospitaler, plejehjem m.v.), transport netværk (veje, jernbaner og havne) og miljø og energi (primært affaldshåndtering). Den tyrkiske regering har også planer om en række større privatiseringer inden for produktion og distribution af el og gas, telekommunikation, motorveje, jernbane, havne m.m. Det stigende befolkningstal og den økonomiske udvikling betyder ikke alene et øget pres for opførelse af nye boliger, men også højere krav til sikkerhed, kvalitet og miljø- og energioptimale løsninger; områder den ellers stærke tyrkiske byggebranche ikke har haft samme fokus på som f.eks. den danske. Da store dele af Tyrkiet ligger i jordskælvszoner og pga. de voldsomme jordskælv ved Istanbul i 1999 og ved Van i 2011, er der indført højere krav til jordskælvssikring og iværksat renoveringsprojekter både af den offentlige og private boligmasse. Ifølge den tyrkiske regering skønnes ca. 40 pct. af den samlede boligmasse, ca. 7 millioner bygninger, at have brug for ombygning eller sikring de næste 20 år, hvilket vurderes at komme til at koste mellem milliarder DKK. Der meldes desuden om stigende efterspørgsel på kontorbygninger i de større byer og om mange spændende hotel- og ressortprojekter langs Middelhavs- og Ægæer-kysten. Tyrkiet har endvidere lanceret en meget ambitiøs satsning på at få informations- og kommunikationsteknologi (IKT) udbredt til alle dele af samfundet. Det sker f.eks ved, at alle virksomheder og offentlige institutioner skal have hjemmesider, og at IKT-anvendelse i stigende grad bliver integreret for offentlige services og i uddannelsessystemet. Den betydelige satsning på infrastrukturudvikling og de mange byggeprojekter vurderes at give gode afsætningsmuligheder for danske leverandører og underleverandører til branchen. I relation til serviceydelser, f.eks. arkitektur og ingeniørrådgivning, er der også spændende muligheder, og flere danske virksomheder er allerede aktive på dette område i Tyrkiet. Krav til kvalitet og bevidsthed om arkitektur, æstetik m.v. fylder mere og mere ikke mindst i private byggeprojekter. For at få del i de helt store entrepriser er det en fordel at være til stede på det tyrkiske marked og/eller indgå et samarbejde med en lokal samarbejdspartner. Regeringen vil Iværksætte eksportfremme-aktiviteter, herunder konference- og messedeltagelse, så kendskabet i Tyrkiet til danske kvalitetsløsninger øges. Arbejde for en styrket markedsføring af danske kompetencer inden for design og arkitektur over for det tyrkiske marked via det offentlig-private markedsføringskonsortium for design og arkitektur (DANISH).

17 17

18 18 4. Handlingsplan Ansvarlig Handling Forventet resultat Tidshorisont Tværgående tiltag Dialog om indgåelse af generel samarbejdsaftale på det kommercielle område. Styrke samarbejdet, særligt inden for de udvalgte sektorer, og øge den politiske opmærksomhed på det uudnyttede potentiale på det kommercielle område 2013 og fremover Eksportfremstød med handels- og investeringsministeren i spidsen for større erhvervsdelegation. Øget opmærksomhed på danske produkter samt håndtering af barrierer og konkrete problemer for virksomhederne. September 2013 Handels- og investeringsministeren deltager i tyrkiske konferencer med indlæg om bl.a. det tyrkiske marked, de danske styrkepositioner og bedre udnyttelse af de herværende nydanskeres kompetence. Sætte fokus på det potentiale, som det tyrkiske marked udgør, samt synliggøre de danske styrkepositioner Udnævnelse af dansk goodwillambassadør med tyrkisk baggrund. Fremme bedre udnyttelse af nydanskeres kompetencer i eksportøjemed. Efterår 2013 eller foråret 2014 Sikre central erhvervsfokus i forbindelse med minister- og statsbesøg. Øget kendskab til det tyrkiske marked og netværksdannelse mhp. eksport og samarbejde i øvrigt og fremover Større internationale projekter i vækstmarkeder kræver muskler og tidlig identifikation. Eksportrådet vil hjælpe virksomhederne til at levere systemløsninger af skræddersyede danske kompetencer i en strategisk virksomhedsalliance, hvor store virksomheder trækker SMV erne med sig. Der etableres en strategisk virksomhedsalliance inden for en af regeringens prioritetssektorer med henblik på at bearbejde konkrete forretningsmuligheder på markedet , Erhvervs-og Vækstministeriet Tilbyde konkret CSR-assistance til danske virksomheder og deres lokale partnere inden for rammerne af Danida Business Partnershipsprogrammet (DBP). Derudover tilbydes rådgivning i form af årlige workshops samt tilbud om vurderinger af lokale partneres CSR-niveau. Der vil blive arbejdet for synergi mellem CSR-aktiviteterne inden for udviklingsbistanden og den kommercielle rådgivning. Styrke virksomhedernes CSR-aktiviteter inden for DBP, afholde én årlig CSR-workshop og gennemføre fem årlige CSR-vurderinger i TC regi. Orientere lokale NGO er om oprettelsen af mæglings- og klageinstitutionen

19 19 Ansvarlig Handling Forventet resultat Tidshorisont Tværgående tiltag forsat Tilknytning af en finansieringsrådgiver på Generalkonsulatet i Istanbul, som kan rådgive om finansieringsmuligheder på det tyrkiske marked, herunder både danske, internationale og lokale finansieringsordninger. Rådgiveren vil også arbejde for at trække tyrkiske investeringer til Danmark. Medvirke til at sikre danske virksomheder finansiering af projekter og derigennem realisere flere kontrakter på det tyrkiske marked. Tiltrække konkrete tyrkiske investeringsprojekter til Danmark Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse, Deltagelse i relevante konferencer, messer og netværksarrangementer om forskning og innovation. Øget netværksdannelse og kendskab til det tyrkiske marked mhp. at fremme samarbejde mellem danske og tyrkiske SMV er inden for forskning og innovation under Eurostars -programmet. Ansvarlig Handling Forventet resultat Tidshorisont Grøn vækst, energi, miljø og klima Løbende overvågning af lovgivningstiltag samt markedsmuligheder (større projekter, udbud m.v.) på energi- og miljøområdet i Tyrkiet mhp. at afdække det potentielle behov for danske miljø- og energiløsninger. Øget eksport inden for energi- og miljøområdet og fremover Klima-, Energi og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet (State of Green), Tyrkisk delegationsbesøg i Danmark evt. på ministerniveau mhp. møder med danske myndigheder og virksomheder. Øget tyrkisk kendskab til danske løsninger og produkter på klima- og energiområdet. En mere klar profil af Danmark som et land med omkostningseffektive og højkvalitets energiløsninger eller 2014 Klima-, Energi og Bygningsministeriet, Eksportfremstød med ministeren for klima-, energi og bygning i spidsen for erhvervsdelegation. Øget eksport gennem promovering og øget kendskab til danske kvalitetsløsninger specifikt inden for klima og energi Søge at knytte Tyrkiet tættere til det danske initiativ Global Green Growth Forum (3GF), som søger at fremme offentligt-private partnerskaber inden for grøn vækst. Sikre aktiv deltagelse af både regering og erhvervsliv i 3GF og herigennem øge fokus på investeringer i grøn vækst og fremover Erhvervs- og Vækstministeriet (State of Green) Markedsføring af danske grønne løsninger via det offentlig-private markedsføringskonsortium State of Green. Øget kendskab til danske grønne løsninger og løbende

20 20 Ansvarlig Handling Forventet resultat Tidshorisont Grøn vækst, energi, miljø og klima forsat Opfølgning på det succesfulde fremstød Danish Water Days, som blev gennemført i Tyrkiet i november f.eks. gennem Rethink Water projektet i regi af State of Green. Øget eksport gennem promovering og øget kendskab til danske kvalitetsløsninger på vandområdet og fremover, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse Søge tilslutning blandt danske virksomheder til en fælles stand ved International Energy and Environment Fair and Conference (ICCI) i Istanbul. Øget eksport gennem promovering og øget kendskab til danske kvalitetsløsninger på dette område samt øget samarbejde om forskning- og innovationsprojekter eller 2014 Miljøministeriet Fremme og synliggøre miljøteknologiske løsninger indenfor vand, luft og ressourceeffektivitet ved test, udvikling og demonstration af danske miljøløsninger. Øget eksport gennem promovering og øget kendskab til danske kvalitetsløsninger på dette område og fremover Markedsføring af Klimainvesteringsfonden (KIF) i samarbejde med Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU). Øget anvendelse af dansk teknologi på klimaområdet og fremme af danske klimainvesteringer og fremover Ansvarlig Handling Forventet resultat Tidshorisont Sundhed og Velfærd Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dialog om indgåelse af en samarbejdsaftale. Aftalen kan f.eks. omhandle lægemiddelområdet og sygehusinvesteringer, herunder itog telemedicinske løsninger. Styrke det bilaterale samarbejde indenfor sundhedssektoren Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Eksportfremstød med ministeren for sundhed og forebyggelse i spidsen for erhvervsdelegation. Øget eksport gennem promovering og øget kendskab til danske kvalitetsløsninger på dette område. Efteråret 2013 eller foråret 2014, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Erhvervs- og Vækstministeriet (Health care Denmark) Tyrkisk delegationsbesøg i Danmark evt. på ministerniveau mhp. møder med danske sundhedsmyndigheder, virksomheder og evt. Danske Regioner. Øget tyrkisk kendskab til danske sundhedsløsninger samt til danske produkter på området og fremover Erhvervs- og Vækstministeriet (Healthcare Denmark),, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Markedsføring af danske sundhedsog velfærdsteknologiske løsninger via det offentlig-private markedsføringskonsortium for sundheds- og velfærdsløsninger. Øget kendskab til danske sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger og løbende

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Vækstmarkedsstrategi. Mexico

Vækstmarkedsstrategi. Mexico Vækstmarkedsstrategi Mexico Maj 2013 2 3 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Mexico............................................................................................ 5 1.1 Danmarks

Læs mere

Vækstmarkedsstrategi. Sydafrika

Vækstmarkedsstrategi. Sydafrika Vækstmarkedsstrategi Sydafrika Oktober 2012 2 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Sydafrika...3 2. Muligheder og udfordringer....5 2.1 Muligheder..................................................................................................................................................

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Kolofon Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Denne strategi er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER. Finansiering af eksportaktiviteter. København, december 2013

EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER. Finansiering af eksportaktiviteter. København, december 2013 EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER Finansiering af eksportaktiviteter København, december 2013 EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER INDHOLD Eksportfaser Analyse og strategi

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Vækstmarkedsstrategi. Brasilien

Vækstmarkedsstrategi. Brasilien Vækstmarkedsstrategi Brasilien Maj 2012 2 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Brasilien...3 1.1 Styrkede dansk-brasilianske relationer...4 2. Muligheder og udfordringer....6 2.1 Markedsanalyse

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Eksportrådet & Væksthus Nordjylland Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Hvem er jeg? Navn: Alder: Privat: Lars Juhl Hansen 44 år Far til 2 børn på 13 hhv. 17 år

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Byggeri og anlæg i Norge. Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming

Byggeri og anlæg i Norge. Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming Byggeri og anlæg i Norge Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming Frederikshavn torsdag den 20. november 2014 Kort om mig selv Malthe Slemming +47 93 473 227 malsle@um.dk Eksportrådgiver (arkitektur,

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI PÅ ARBEJDE FOR DANSK ERHVERVSLIV Med 40 nye initiativer stiller alle ministre sig bag eksporten. Regeringen giver danske

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

TYRKIET. Vækstmotor for danske virksomheder?

TYRKIET. Vækstmotor for danske virksomheder? TYRKIET Vækstmotor for danske virksomheder? Myter og misforståelser om Tyrkiet Skovsnegl og tørklæde Islamisk stat Myter og misforståelser om Tyrkiet En del af Mellemøsten Istanbul hovedstad ANKARA Myter

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

TYRKIET UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

TYRKIET UDFORDRINGER OG MULIGHEDER TYRKIET UDFORDRINGER OG MULIGHEDER AGENDA Kort præsentation af NEPTUN TRANSPORT A/S Fakta om Tyrkiet Produktion, Transport & Logistik i Tyrkiet Industricentre i Tyrkiet Transport / infrastruktur Logistik

Læs mere

Vækstmarkedsstrategi. Sydkorea

Vækstmarkedsstrategi. Sydkorea Vækstmarkedsstrategi Sydkorea Oktober 2012 2 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Sydkorea...3 Danmarks eksport...5 Det styrkede dansk-koreanske forhold....6... 2. Muligheder og udfordringer

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne?

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med!

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Teknologitræf : Innovative, miljørigtige og bærdygtige løsninger indenfor Fødevare- og Landbrugssektor Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Business Trip, hvor danske mellemstore

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En strategi for støtte til fremme af danske virksomheder Side 02 Fokusområder Side

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think!

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! INVITATION In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! Export Seminar about the Russian Market, Opportunities, Trends, Financing and Bottlenecks. October 22 nd & 23 rd, 2012 Copenhagen

Læs mere

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Side 1 1. Kinas voksende energiforbrug Kina har siden slutningen af 1970 erne haft økonomiske vækstrater på 8-10 pct. om året og er i dag et øvre

Læs mere

UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG DEN OFFENTLIGE SEKTORS ROLLE

UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG DEN OFFENTLIGE SEKTORS ROLLE UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG DEN OFFENTLIGE SEKTORS ROLLE Indlæg på DA s LBR/RBR-konference tirsdag den 13. marts 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Økonomisk Institut Københavns Universitet Baggrunden:

Læs mere

Find vejen til det norske marked

Find vejen til det norske marked Underoverskrift (MetaUM str. 16) Find vejen til det norske marked Præsentation ved Eksportrådgiver, Malthe Slemming Torsdag den 23 januar 2014, Ringsted Kort om mig selv Malthe Slemming +47 93 473 227

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

NORDEKON MASTERCLASS

NORDEKON MASTERCLASS NORDEKON MASTERCLASS To dages kursus i hvordan du etablerer virksomhed i Afrika PROGRAM OG KURSUSINDHOLD Dette kursus giver indsigt i Afrika og skitserer forskellige forretningsmuligheder. Vi fokuserer

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU PROREKTOR SØREN E. FRANDSEN DEN AKTUELLE DISKUSSION I EU Fortsat et behov for en CAP-reform en post 2013-CAP (mål og midler) Marked vs. offentlig regulering? EU vs.

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte Finansiering Et centralt element i projektet har været at arbejde med udvikling af finansieringsmodeller, dels til egne aktiviteter og dels til anvendelse for kommende partnerskaber, hvor vellykket resultat

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere