Sagsøgtes påstand er frifindelse, subsidiært betaling af et af retten skønsmæssigt fastsat mindre beløb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsøgtes påstand er frifindelse, subsidiært betaling af et af retten skønsmæssigt fastsat mindre beløb."

Transkript

1 Retten i Lyngby Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 27. februar 2017 i sag nr. BS /2014: A/B Blidahlund & Esperancegården Blidahlund Charlottenlund mod Chr. Hjort Erhvervsejendomme v/carsten Højer Statsautoriseret ejendomsmægler M.D.E. Firkløvervej Greve Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 17. februar 2014, vedrører, om sagsøgte har pådraget sig erstatningsansvar ved som valuar i 2006 at have vurderet værdien af sagsøgerens ejendom for lavt med den konsekvens, at andelskronen i andelsboligforeningen blev fastsat for lavt, således at sagsøgeren ved salget af en andel solgte til for lav en pris. Sagsøgerens påstand er, at sagsøgte tilpligtes til sagsøgeren at betale kr ,40 principalt med tillæg af procesrente fra 31. maj 2006 til betaling sker, subsidiært med tillæg af procesrente fra 13. marts 2010 til betaling sker og mere subsidiært med tillæg af procesrente fra sagens anlæg til betaling sker. Sagsøgtes påstand er frifindelse, subsidiært betaling af et af retten skønsmæssigt fastsat mindre beløb. Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2. Sagsøgte vurderede på foranledning af andelsboligforeningen som valuar ejendommens værdi i henhold til andelsboligforeningslovens 5, stk. 2, litra b, til 114,4 mio. kr i vurderingsrapport af 21. januar Det fremgår af en rentabilitetsanalyse udarbejdet af sagsøgte i forbindelse med vurderingen, at der er regnet med et startrafkast på investeringen, hvis ejendommen havde været drevet som boligudlejningsejendom, på cirka 1,92 %. Det fremgår af vurderingsrapporten, at den fastsatte værdi svarer til kr. pr. etagekvadratmeter. Den af sagsøgte skønnede værdi blev af andelsboligforeningens generalforsamling anvendt ved fastsættelsen af foreningens andelskrone.

2 Side 2/28 Sagsøgerens erstatningskrav er opgjort på baggrund af, at kvadratmeterprisen efter sagsøgerens opfattelse burde have været fastsat til kr., svarende til salgsprisen pr. kvadratmeter for en ejendom beliggende Broholms Alle 4-6, der blev handlet den 5. juli Der har inden sagsanlæg været afholdt et indenretligt syn og skøn, hvor skønsmanden, statsautoriseret ejendomsmægler og valuar Mikael Hartmann kom frem til, at værdien af ejendommen i 2006 var 120 mio. kr. Retten gav sagsøgeren medhold i, at nyt skøn med en ny skønsmand kunne foretages, navnlig med den begrundelse, at skønsmanden efter sine egne oplysninger ikke havde kunnet finde frem til referenceejendomme. Den nye skønsmand ejendomsmægler og valuar John Lindgreen har skønnet ejendommens værdi pr. 29. januar 2006 til 125 mio. kr. Det fremgår af skønsrapporten blandt andet: "Metodebeskrivelse: Jf. vejledning fra Dansk Ejendomsmæglerforening skal en andelsboligforenings ejendom vurderes som en boligudlejningsejendom, som om den aldrig har været andet. Fastsættelsen af lejeværdien er sket på basis af reglerne om omkostningsbestemt husleje, idet der udover ejendommens driftsudgifter er indkalkuleret de beløb, der skønnet har kunnet medtages som henholdsvis hensættelser til fornyelse og moderniseringer. Endvidere er medtaget afkastet på basis af 15. alm. vurdering (pr ) samt hensættelser til udvendig vedligeholdelse i henhold til reglerne i BRL 18 og 18 b. Skyggebudget, udarbejdet af skønsmanden, John Lindgreen, på basis af oplysninger fra andelsboligforeningen, vedlægges. Herudover er lejeværdien for erhvervsarealerne ansat som den, efter mit bedste skøn, opnåelige leje i aktuel stand ved udlejning i dagens marked (1.2006), på de for sådanne lejemål almindelige gældende vilkår.... Det er skønsmandens opfattelse, at det er den eneste korrekte må at opgøre lejen på i en udlejningsejendom, hvor lejen reguleres efter Boligreguleringslovens bestemmelser. For den langsigtede investor vil afkast af investering i ejendommen være afgørende for beslutning om køb Henset til grundlaget for beregning af lovlig leje, efter de komplicerede, restriktive regler i Boligreguleringslovens, vil al anden grundlag for værdiansættelse ikke være anvendeligt. I afkastprocenten indgår dels det løbende afkast, men også eventuelle udviklingsmuligheder i

3 Side 3/28 ejendommen. Her tænkes særligt på udvikling af ejendommen, ved aftalt boligforbedring (BRL 5, stk. 1) og gennemgribende forbedringer (BRL 5, stk. 2), hvorefter lejen kan fastsættes på baggrund af henholdsvis en lejestigning på udgiften til forbedringen x ydelsen på et langfristet realkreditlån, defineret som et fastforrentet 20-årigt realkreditlån eller det lejedes værdi, som er det nærmeste man kan komme en "markedsleje".... Afkast på en investering i en boligudlejningsejendom er ikke nødvendigvis entydig, da man sagtens inden for et begrænset område kan se ejendomme handlet til forskellige afkastprocenter. Dette kan afspejle, at potentialet i ejendommene er forskellige.... Sammenligningsejendomme: Vedlagt oversigter med oplysninger om sammenligningsejendommen indhentet af såvel rekvirenten, indstævnte som skønsmanden. Herudover vedlægges oversigt over vurderinger af andelsboligejendomme i samme periode, foretaget af skønsmanden i nærområdet. Jeg skal gøre opmærksom på, at den anførte kvadratmeterpris for solgte boligudlejningsejendomme ikke kan sammenlignes med kvadratmeterprisen fra valuarvurderingen, idet der i valuarvurderingen ikke er taget hensyn til forbedringer udført og bekostet af andelshaver, idet disse beløb skal tillægges værdien i forbindelse med afståelse af lejligheden. Forbedringsudgiften kan ifølge en af mig udarbejdet statistik, baseret på salg af andele i 10 større boligudlejningsejendomme i det Storkøbenhavnske område, opgøres til fra ca. kr til ca. kr pr. kvm.... Vurderingsansættelse Vurderingssum: Kontantpris kr Startforrentning: 1,90 %.... Spørgsmål 1 På grundlag af de foreliggende oplysninger, besigtigelse samt diverse beregninger, ansættes ejendommens kontante markedsværdi pr. 29. januar 2006, med udgangspunkt i markedet for denne type ejendom, herunder ejendommens udlejningsstatus og i øvrigt som ejendommen er og forefindes, efter vort bedste skøn og overbevisning til, jf. ovenfor. Rentabilitet

4 Side 4/28 Ved fastsættelsen af handelsprisen for en udlejningsejendom vil prisen være udtryk for ejendommens rentabilitet udtrykt som lejeindtægten / lejeværdien fratrukket driftsudgifter, herunder for den konkrete ejendom de aktuelle vedligeholdelsesomkostninger, hvorefter restbeløbet forrenter den investerede kapital. Den anførte forretningsprocent kan ikke opfattes som en entydig værdi, der kan sammenlignes med afkastet af en alternativ investering. Den fastsatte forretningsprocent giver bl.a. udtryk for det aktuelle afkast, men heri kan indgå ejendommens muligheder for investering i forbedringer med deraf følgende øget afkast. Afkastet vil være forskelligt for bolig og erhvervslejemål. Den afledte kvm. pris andrager ca. kr Der er her tale om en beregning af værdien divideret med de aktuelle bolig- / erhvervsarealer. Der er i den anførte afkastprocent taget hensyn til købsomkostninger.... Spørgsmål 2 Skønnet er baseret på de af rekvirenten fremlagte sammenligningsejendomme, jf. oversigt samt de af skønsmanden indhentet oplysninger via over ejendomme omsat omkring vurderingstidspunktet januar 2006, jf. oversigt, i nogle tilfælde med detaljerede oplysninger fra Herudover har skønsmanden anvendt oplysninger over ejendomme i området vurderet af denne i perioden omkring vurderingstidspunktet, jf. oversigt.... Spørgsmål 4 Dansk Ejendomsmæglerforening har udfærdiget en vejledning i forbindelse vurdering af andelsboligforeningers ejendomme. Vejledningen vedlægges vurderingen. Som anført i DE s vejledning anvendes såvel værdifastsættelse ud fra en forrentningsprocent som en kvadratmeterpris. Kvadratmeterprisen vurderes alene at have betydning i forbindelse med køb, hvor det vil være enkelt af værdifastsætte ejendommens værdi eksempelvis indretning af og salg af en tagetage. Her vurderes det relativt enkelt at fastsætte en kvadratmetersalgspris, en kvadratmeterpris på ombygning / indretning. Når der også tages hensyn til liggetid, salgsomkostninger og en skønnet avance, vil restværdien være den pris man kan give for loftsrummet. Når man taler om ejendomme, hvor lejen er reguleret efter restriktive og komplicerede regler, hvor der kan være tale om aftalt boligforbedring, hvor lejen fastsættes efter den øgede værdi for lejemålet, med udgangspunkt i en

5 Side 5/28 lejestigning som anført ovenfor (BRL 5, stk. 1) eller med en lejlighed der gennemgribende moderniseres (BRL 5, stk. 2) hvor lejen fastsættes efter det lejedes værdi, er det efter min opfattelse ikke muligt at anvende kvadratmeterpris i værdifastsættelsen. Udgangspunktet for den langsigtede investor vil være at få sin kapital forrentet bedst muligt, i form af løbende afkast samt eventuel mulighed for udvikling af ejendommen, jf. ovenfor.... Spørgsmål 5 En afkastprocent på 1,92 % var efter skønsmandens opfattelse ikke usædvanlig ved salg af boligudlejningsejendomme i det pågældende område i januar Spørgsmål 6 Som nævnt ovenfor, er det skønsmandens opfattelse at værdifastsættelse af en boligudlejningsejendom tager udgangspunkt i lejegrundlaget og ejendommens driftsomkostninger samt udviklingsmuligheder. En sammenligning af boligudlejningsejendomme vil derfor være vanskelig, alene baseret på statistisk materiale, da dette ikke umiddelbart giver mulighed for en sammenligning af grundlaget for værdifastsættelsen. Lejen kan være høj, såfremt der er aftalt boligforbedring (BRL 5, stk. 1) eller at lejemålene er gennemgribende forbedret (BRL 5, stk. 2). Dette giver den statistiske værdi fra tingbøger og BBR ingen oplysninger om. Ejendommen kan være i en særdeles god vedligeholdelsesstand, hvorfor udgifterne til udvendig vedligeholdelse kan reduceres i en kortere eller længere periode. Dette vil have betydning for ejendommens værdi. For at en ejendom kan være egnet som referenceejendom, bør den være beliggende i et nærområde, være tilnærmelsesvis i samme bygningsmæssige kvalitet og vedligeholdelsesstand, reguleres lejemæssigt ud fra fra samme regler (der findes områder hvor Boligreguleringslovens bestemmelser ikke er gældende. Gælder ikke det Storkøbenhavnske område) og være nogenlunde samme størrelse. Herudover er handelstidspunktet afgørende. Ved værdiansættelse af boligudlejningsejendomme og sammenligning heraf er det derfor af meget stor betydning at have det fulde kendskab til ejendommene, både byggeteknisk og økonomisk. De statistikker der i dag kan trækkes giver ikke det store indblik i ejendommens værdigrundlag. Boligudlejningsejendomme er meget forskellige og lejemæssigt ofte i forskellig tilstand, ligesom den statistik der forefindes er af beskedent omfang (få handler) i mange områder. Såfremt der i områder bliver handlet ejendomme, der er nyopførte, vil statistikken give indtryk af markant stigende værdier. De fremlagte sammenligningsejendomme fremlagt af rekvirenten mangler i

6 Side 6/28 høj grad indsigt i ejendommenes forhold, jf. skemaer. Alene handelspris, BBR-arealer og ejendomsskatter for 2015 giver ingen mulighed for at vurdere ejendommenes grundlag for handelsværdien. Der hvor det har været muligt at anvende det fremsendte materiale eller indhentede materiale, på trods af forskellighed i beliggenhed eller ejendomsstørrelse har dog givet en indsigt i værdierne udtrykt ved lejegrundlag, driftsomkostninger og afkastprocent. Jf. i øvrigt skema for de ejendomme der indgår i skønnet. " Retten har besigtiget følgende ejendomme: Lyngby Hovedgade 106, Agnetevej 5, Snogegårdsvej 10 A-C, Fuglegårdsvænget 55-59, Fuglegårdsvænget 59-61, Ellegårdsvej 12/Kongelysvej 13, Søborg Hovedgade 129, Plantevej 29-39, Grøntoften 4-10, Gravervænget 1, Hyltebjerg Alle 10, Rosenørns Allé 10, Stockholmsgade 23/Upsalagade 1-7, Blidahlund m.fl., Ordrupvej 61, Broholms Allé 4-6, A-F, Esthersvej 10 B, Esthersvej 12, Rebekkavej 5, Thomas Laubs Gade og Langøgade Forklaringer Carsten Højer har forklaret, at han er 76 år gammel. I 2006 var han indehaver af Chr. Hjorth Erhvervsejendomme, som var én af de to store erhvervsmæglere. Han er stadig ejendomsmægler. Som erhvervsmægler foretager man vurderinger, salg og udlejning. Firmaet solgte tidligere 3-4 boligudlejningsejendomme om året. I 2006 solgte firmaet én. Boligudlejningsejendomme handles ofte mellem professionelle uden involvering af mæglere. Firmaet foretog vurdering af boligudlejningsejendomme navnlig for mulige købere. På daværende tidspunkt ville købere have en forrentning på ikke under 2%. Den ejendom firmaet solgte i 2006 var med en afkastprocent på 2,1. De solgte ejendomme i Storkøbenhavn. I 2006 lavede hans firma cirka 40 valuarvurderinger og nogle vurderinger for købere. Han selv og Ulf Wentrup har underskrevet den omstridte valuarvurderingsrapport. Hans underskrift var en del af forretningsgangen, men han tjekkede også både de indeholdte tal og vurderingen, selv om Ulf havde stået for udarbejdelsen. De havde forretningsgange, som fastlagde, hvad de skulle besigtige, og hvilke dokumenter de skulle indhente. Han besigtigede ikke selv ejendommen i forbindelse med valuarvurderingen. Rentabilitetsanalysen (E 321) blev udarbejdet samtidig med valuarvurderingen, men er printet ud den 2. juni Det er de faktiske lejeindtægter, der fremgår af analysen. Driftsudgifterne er de faktiske tal eller hentet fra det eksisterende budget. Vedligeholdelsesudgifterne er fastsat til gennemsnittet af de sidste 3 år.

7 Side 7/28 Afkastprocenten på 1,92 er fastsat lidt under de normale 2%, da ejendommen var i god vedligeholdelsesstand. Huslejen var i snit 441 kr. /m2 for boliglejemålene. Det var en lav leje, men begrænset af boligreguleringsloven. Ejendommen på Broholms Alle blev solgt af PFA, fordi ejendomsmarkedet var på toppen. De regnede med samme afkastprocent på 2 % uanset kvadratmeterlejens størrelse. Når kvadratmeterprisen er anført på forsiden af vurderingsrapporten er det ikke et tal, man skal bruge til noget. Tallet stammer fra rentabilitetsberegningen, men har ikke haft indflydelse på fastsættelsen af ejendommens markedsværdi. Der fandtes ingen referenceejendomme i postnummer Firmaet havde det princip, at referenceejendomme skulle ligge inden for 500 meter fra den vurderede ejendom. Ejendommen på Ordrupvej er sammenlignelig, men ligger for langt fra den vurderede til at være referenceejendom. Ejendommen på Orupvej har en bedre beliggenhed, da den ligger mere centralt og nærmere butikker. Den ejendom havde firmaet solgt tidligere. Før 2006 var afkastprocenten højere, men da det blev nemt at låne penge i bankerne, faldt afkastprocenten. Nu er de igen steget til mellem 3 og 5 %. Blidahlund ville han nok i dag vurdere til 3 %. Carsten Leveau, som stod bag Centerplan, købte ejendommen Broholms Alle alt for dyrt i I 2006 eksisterede der en bytteklub, der handlede ejendomme til opskruede priser. Carsten Leveau var medlem af denne klub. Ulf Wentrup har forklaret, at han er 76 år gammel. I 2006 var ansat hos sagsøgte. Han blev valuar i 1983 og ansat hos sagsøgte i Han er stadig erhvervsaktiv og udfører vurderinger og har opgaver som skønsmand for domstolene. Den gang skulle man gennemgå et undervisningsforløb på en handelsskole og bestå en eksamen for at blive valuar. I henhold til virksomhedens iso certificering skulle alle vurderinger underskrives af 2 personer. Carsten Højer gennemgik alle vurderinger og kommisionsaftaler, inden de blev sendt ud af huset. I 2006 var sagsøgte sammen med Gaarde Danmarks 2 største erhvervsmæg-

8 Side 8/28 lere. Firmaet solgte blandt andet boligudlejningsejendomme. De solgte 3-4 boligudlejningsejendomme om året. De vurderede nok andelsboligforeningsejendomme om året. De vurderede også for potentielle sælgere og købere herunder institutionelle købere. I 2006 ville investorer have et afkast på 1,75 til 2 %. Han besigtigede ejendommen sammen med en, der hed John Lind. Han viste rundt og havde lavet aftaler med beboere, som viste lejligheder frem. De lavede altid rentabilitetsanalyser i forbindelse med vurderingerne. De anførte huslejer i analysen (E 321) er oplyst af administrator. Udgifterne er oplyst af administrator herunder i form af budgetter. I forbindelse med vurderingerne skønner man, om de oplyste tal er realistiske. Den konkrete afkastprocent på 1,92 er fastsat ud fra de nævnte erfaringer, herunder den ejendom man havde solgt. Han sad den gang med i gruppen i Dansk Ejendomsmæglerforening, der skulle revidere normen for vurdering af andelsboligforeningsejendomme. I januar 2006 var der ingen krav i normen om, at der skulle indgå referenceejendomme i vurderingsgrundlaget. Kvadratmeterprisen, som fremgår af vurderingsrapporten, kigger men på som kontrol. Hvis der havde stået kr. eller kr., havde men nok gennemgået tallene, der lå til grund for beregningen, igen. Han anvendte ingen referenceejendomme. En vurdering er ingen eksakt videnskab, men et skøn. Han ved ikke, hvorfor vurderingsprisen på 114,4 mio. afviger fra den beregnede pris i rentabilitetsberegningen på 114,147 kr., og den i beregningen anførte kontante salgspris på 114 mio. kr. Skønsmanden John Lindgreen har vedstået skønserklæringen. Han har forklaret, at når man køber en investeringsejendom, er afkastet en meget væsentlig faktor. I afkastet indgår både de aktuelle kapitalstrømme og muligheden for udvikling af ejendommen. Dansk Ejendomsmæglerforenings vurderingsvejledning er udarbejdet i samarbejde med Advokatsamfundet og revisorernes organisation. Vejledningen har man som valuar i høj grad en forpligtelse til at følge. Side 4., 3.- og 4. sidste afsnit i erklæringen er skrevet på grundlag af en generel drøftelse, han har haft med Dansk Ejendomsmæglerforening. Han drøf-

9 Side 9/28 tede emnet med vicedirektør Michael Andersen for nogle år siden. Foreningen mener, at for ældre ejendomme med lejeregulering er det afkastprocenten, der er afgørende. Kvadrattmeterpriser er mest relevante for nye ejendomme med fri huslejefastsættelse. Det kan også påvirke vurderingen, om der er ledige lejligheder. Han er nået frem til den fastsatte værdi på 125 mio. kr. blandt andet på grundlag af det budget over omkostningsbestemt husleje, som han har udarbejdet. Han har opgjort lejen til knap 5 mio. kr. om året fratrukket driftsudgifterne på 2,7 mio. kr. Han har fastsat afkastprocenten ud fra sammenlignelige handler i området, egen erfaring og forventninger fra egne kunder. Han har regnet med en afkastprocent på 1,9. Det er minimum, da den vil kunne forhøjes ved efterfølgende moderniseringer. Også ejendommens stand spiller ind, og det samme gør den aktuelle efterspørgsel. På daværende tid "hang lånene så lavt, at alle kunne få lån, og det begrænser afkastprocenten. Ved fuldt udviklede ejendomme det vil sige gennemgribende renoverede ejendomme - ville afkastet kunne nå op på knap 5 %. De sammenligningsejendomme, der er indgået i vurderingen, fremgår af hans brev af 29. januar Han har ikke fået megen hjælp i form af materiale fra sagsøgers advokat, men han har selv indhentet materiale. Han har nok lavet omkring valuarvurderinger. Fra 2005 og 2006 er der relativt få sammenligningsejendomme. Mange af de daværende handler er foretaget mellem banker og pensionskasser. Dem kan han ikke skaffe oplysninger om. Referenceejendomme kan findes på Oline.dk og i tingbogen. Mange skøder indeholder imidlertid ofte ikke de relevante oplysninger. Oline.dk giver i dag - i modsætning til tidligere - omfattende oplysninger også om lejeindtægter. Det var begrænset, hvad man kunne skaffe af materiale i, og nu om, handler i Han har som referenceejendomme anvendt Broholms Alle, Grøntoften, Plantevej, Ordrupvej, samt de 4, han selv har fundet, og som er nævnt i skønserklæringen side 8 f. Foreholdt skønserklæringen side 13, 3. afsnit, forklarede han, at han er enig i, at de sammenligningsejendomme, han har medtaget, ikke alle størrelsesmæssigt svarer til den vurderede. De er derfor ikke 100 % sammenlignelige, men kan alligevel indgå i vurderingen. I 2005 og 2006 stod han på sidelinjen ved nogle handler med tilsvarende ejendomme. Sælgerne var typisk pensionskasser og forsikringsselskaber. Køberne var andelsboligforeninger, private investorer og selskaber. Der blev også handlet i "bytteklubber". Der blev priserne handlet op for at skaffe belåning. Han husker ikke navnene på medlemmerne af bytteklubberne.

10 Side 10/28 I de salgsprospekter, han laver, er der anført en pris og en afkastprocent, men ingen kvadratmeterpriser. Han har ikke rådgivet potentielle andelsboligforeninger i købersituationer. Forespurgt om forholdet mellem afkastprocenter og den generelle markedsrente forklarede han, at der i perioder er handlet til lavere afkastprocenter og i perioder til højere afkastprocenter end markedsrenten. I 2005/06 var afkastprocenten under markedsrenten. Det samme gælder i dag. Det skyldes potentialet i udlejningsejendommene. I perioden siden 2005/ 06 er afkastningsprocenten ved handlerne steget. Han har ikke ved vurderingen af den konkrete ejendom medtaget værdien af en ledig lejlighed. Det ville give mening i en mindre ejendom, hvor det for en køber kan være af betydning, at han selv kan få en lejlighed. Det ville ikke give nogen mening i denne sag, da man ikke køber en ejendom til 125 mio. kr. for at få en lejlighed selv. Han har ved skønnet skævet til de vurderinger, han selv foretog i 2005 og Det samme gælder oplysningerne fra Oline.dk. Han har i den konkrete skønserklæring ikke taget hensyn til værdien af individuelle forbedringer, da han har taget udgangspunkt i den beregnede lejeindtægt. For så vidt angår sammenligningsejendommen Broholms Alle har han gennemgået bilag 11. Man har der været meget optimistisk med hensyn til hensættelser til vedligeholdelse. Foreholdt hans egne vurderinger bilag 23 og bilag 31 og afkastprocenterne på henholdsvis 2 og 4,14 skyldes forskellen dels beliggenheden, dels forbedringer, som lejerne betaler merleje for. De ejendomme, der er nævnt i skønsrapporten, men som ikke er anvendt som referenceejendomme, er udeladt dels på grund af beliggenhederne dels på grund af, han ikke har kunne skaffe tilstrækkeligt med materiale om dem. Parternes synspunkter Sagsøgeren har procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument, hvorad det fremgår: "at sagsøgtes vurdering i henhold til sagens bilag 1 var væsentligt for lav, at sagsøgte hverken i vurderingen, under den isolerede bevisoptagelsessag eller retssagen har henvist til relevante referenceejendomme som grundlag for sin vurdering,

11 Side 11/28 at referenceejendomme er det relevante udgangspunkt for værdiansættelse af en andelsboligforenings ejendom, jf. bl.a. bilag 10, side 3, at sagsøgte har anvendt den såkaldte afkastmetode ved værdiansættelsen, hvilket ikke var det fremherskende i markedet, jf. bl.a. bilag 37, og fører til en væsentlig for lav værdi i forhold til handlede (reference-) ejendomme, jf. bl.a. sagens bilag 6, at sagsøgte ved ikke at have anvendt det fremherskende princip, jf. bilag 10, side 2, og have vurderet væsentligt for lavt, har handlet culpøst ved sin værdiansættelse af ejendommen, og derfor ansvarlig for det tab sagsøgeren har lidt ved alene at kunne sælge sine andele på baggrund af denne for lave værdiansættelse, at tabet er en direkte følge af den for lave vurdering (årsagssammenhæng), og tabet er adækvat, at den som bilag 4 og 5 fremlagte skønsrapport udarbejdet af skønsmand Mikael Hartmann, der er bestyrelsesmedlem i Dansk Ejendomsmæglerforening, tillige kommer frem til en for lav vurdering, idet blandt andet Broholms Allè 4-6 A-F ikke er taget i betragtning, og vurderingen strider mod oplysningerne i bilag 7 og skønsmandens egen kontrolvurdering, bilag 8, hvorfor der er gennemført nyt syn og skøn, og bilag 4 og 5 derfor ikke kan tillægges bevismæssig betydning. John Lindgreens skønsrapport, bilag G Det gøres endvidere gældende, at den af skønsmand John Lindgreen udarbejdede skønsrapport, bilag G, er u-underbygget, og ikke kan lægges til grund for sagens afgørelse, jf. TBB Ø og TBB Ø og bilag 10, side 3. Det fremhæves, at det netop er indskærpet i notat fra Finanstilsynet, jf. bilag 35, at også ved realkreditinstitutters værdiansættelse af boligudlejningsejendomme, skal der anvendes sammenlignelige referencer. Så meget desto mere skal en skønsrapport være underbygget i en sag som denne. Derudover er John Lindgreens skønsrapport udelukkende baseret på en afkastbetragtning, som ikke var det fremherskende princip på vurderingstidspunktet, jf. bilag 37, og jf. skønsmand Jørn Søbys forklaring i TBB Ø, skønsmand Peter Winthers forklaring i TBB Ø, Mikael Hartmanns supplerende skønsrapport (bilag 5) samt Jette Lundsgaards forklaring den 23. august 2016 i den for retten i Lyngby verserende sag BS /2013 (bilag 18). Her gentog skønsmand Jette Lundsgaard klart og u- tvetydigt, at det var m2-priser der var afgørende, og det har hun fastholdt siden 2008 (bilag 9), hvor sagen omkring A/B Laubsgården blev forligt af Dansk Ejendomsmæglerforening netop på baggrund af en skønsrapport baseret på m2-priser (ca kr. pr. m2 og beregnet afkastprocent på 0,72). Tilsyneladende har Dansk Ejendomsmæglerforening v/ vicedirektør og advo-

12 Side 12/28 kat Michael Andersen dikteret John Lindgreens vurdering, idet advokaten, der end ikke er valuar, har fastslået, at det er foreningens opfattelse, at m2- priser kun kan anvendes på nye ejendomme med fri huslejefastsættelse (John Lindgreens forklaring, retsbog af 13. juni 2016, side 2, 2.afsnit). Det strider mod Dansk Ejendomsmæglerforenings tidligere udtalelse i bilag 37. Det er uhørt, og der foreligger ikke et uvildigt syn og skøn i sagen. Det er derfor også uden sagligt grundlag, at John Lindgreens skønsrapport ikke medfører nyt syn og skøn i denne sag. Københavns Byret er nået til det modsatte resultat i kendelse af 4. december 2015, bilag 36. Østre Landsret har desuden den 10. januar 2017 stadfæstet Københavns Byrets kendelse af 21. september 2016, hvorefter det er slået fast, at Dansk Ejendomsmæglerforening på rekvirentens begæring som følge af ovenstående omstændigheder, ikke skal bringe ny skønsmand i forslag. Dette er overladt til Ejendomsforeningen Danmark. Østre Landsrets kendelse fremlægges som bilag 42. Ad skønsmandens metode (skønserklæringen side 4-5) Grundlæggende lider skønserklæringen under John Lindgreens valg af metode og derudover manglende underbygning af resultatet. Skønsmanden anfører i 6. og 7. afsnit følgende: Det er skønsmandens opfattelse, at det er den eneste korrekte måde at opgøre lejen på i en udlejningsejendom, hvor lejen reguleres efter Boligreguleringslovens bestemmelser. For den langsigtede investor vil afkast af investering i ejendommen være afgørende for beslutning om køb. Henset til grundlaget for beregning af lovlig leje, efter de komplicerede, restriktive regler i Boligreguleringsloven, vil al anden grundlag for værdiansættelse ikke være anvendeligt. I afkastprocenten indgår dels det løbende afkast, men også eventuelle udviklingsmuligheder i ejendommen I svaret på spørgsmål 4, skønserklæringen side 12, 3. og 4. afsnit, anføres; Kvadratmeterprisen vurderes alene at have betydning i forbindelse med køb, hvor det vil være enkelt at værdiansætte ejendommens værdi eksempelvis indretning og salg af tagetage.. Når man taler om ejendomme, hvor lejen er reguleret efter restriktive og komplicerede regler, hvor der kan være tale om aftalt boligforbedring, hvor lejen fastsættes efter den øgede værdi for lejemålet med udgangspunkt i en lejestigning som anført ovenfor (BRL 5, stk 1) eller med en lejlighed, der er gennemgribende moderniseret (BRL 5, stk. 2) hvor lejen fastsættes efter

13 Side 13/28 det lejedes værdi, er det efter min opfattelse ikke muligt at anvende kvadratmeterpris i værdifastsættelsen Skønsmanden står ganske alene med den opfattelse, jf. ovenfor. Skønsmand Jette Lundsgaard har endda i sagen vedr. A/B Plantevej anført, at alene kvadratmeterprisen har været afgørende siden år Begge dele kan naturligvis ikke være korrekt på samme tidspunkt. Idet skønsmand John Lindgreen anvender en ren afkastbetragtning bliver hans vurdering al for lav og helt ude af trit med markedet på vurderingstidspunktet, hvor markedet var på noget nær sit højeste, herunder med hensyn til omsætning af ejendomme. (Skønsmanden beskriver dette boomende marked som pæn efterspørgsel, jf. side 11, under Efterspørgsel ). Den første grundlæggende fejl er således, at skønsmanden udelukkende fokuserer på en netto-lejeberegning og en afkastprocent altså grundlæggende en forkert metode på vurderingstidspunktet. Hertil kommer, at den anvendte afkastprocent ikke er underbygget. Det gøres gældende, at alene det forhold, at ydelsen på et 30-årigt realkreditlån i 1. kvartal 2006 var ca. 4,4 % i rente, 0,5 % i bidrag og 2,5 % i afdrag eller samlet 7,4% fører til, at det umuligt, som hævdet af skønsmanden, kan have været et afkast på 1,90% der skulle have været eneste udslagsgivende motivationsfaktor for at købe en ejendom i 1. kvartal Manglende underbygning. Nøjagtig som det gjorde sig gældende i de to sager ved Københavns Byret, fremstår det umiddelbart ved læsning af besvarelsen af spørgsmål 2, som om skønnet er baseret på bl.a. de af sagsøgerne fremlagte referenceejendomme. Dette er imidlertid ikke tilfældet, jf. oplistningen i skemaet med sagsøgernes referenceejendomme, hvor samtlige underkendes. Herudover er de ikke korrekt anført med fx afkastprocent, ligesom kvadratmeterpriserne er beregnet ud fra for store arealer (i forhold til BBR), der så fører til for lave kvadratmeterpriser. Sagsøgernes sammenligningsejendomme 1)Fx er den første af sagsøgernes hovedsammenligningsejendomme A/B Broholms Alle anført med en afkastprocent på 1,5% uanset, at denne var 0,8 %, jf. sagens bilag 11. (Skønsmanden glemmer den udvendige vedligeholdelse, hvorfor driftsomkostningerne på kr. 172 pr. m2 er urealistisk lave). Det har valuaren i bilag 11 netop korrigeret for, hvorfor afkastprocenten er 0,8. Kvadratmeterprisen var på en ringere beliggenhed.

14 Side 14/28 2)Ringertoften (TBB Ø) er anført med en handelspris på kr uanset, at Østre Landsret har stadfæstet, at ejendommen på handelstidspunktet reelt havde en handelspris på , således at den lovligt kunne finansieres 100% med realkreditlån. Dette svarede til en m2 pris på på en væsentligt ringere beliggenhed. Skønsmand John Lindgreen afviser denne ejendom som reference uagtet, at der foreligger en afgørelse fra Østre Landsret. John Lindgreen afviser denne som reference, fordi han ikke har alle 16 forskellige lejeoplysninger, som han forlanger for overhovedet at kunne forholde sig til en ejendom. 3)Grøntoften her glemmer skønsmanden ved sin afkastberegning at trække den moderniserede del ud til 5% i afkast, jf. hans egne principper. Det giver et afkast på 1% for den umoderniserede del. Kvadratmeterprisen var på en ringere beliggenhed. 4) Hyltebjerg Alle 17-37, 2720 Vanløse (TBB Ø) er heller ikke inddraget i skønnet, herunder at ejendommen pr. 30. juni 2008 var vurderet til i et faldende marked svarende til kr /m2. 5) Langøgade er ikke inddraget. Kvadratmeterpris ) Lyngby Hovedgade er ikke inddraget. Kvadratmeterpris Oplysningerne om leje som skønsmanden er ikke korrekte. Ved at kigge på lejeindtægter i det fremlagte regnskab fremgår, at lejen er nærmere 500 kr. pr. m2, og ikke som skønsmanden oplyser 1.100/m2. 7) Rosenørns Alle 10 A-C er ikke inddraget. Kvadratmeterpris ) Thomas Laubsgade skønserklæring der førte til forlig med valuar og Dansk Ejendomsmæglerforening ikke inddraget. Kvadratmeterpris afkast 0,72% (beregnet). 9) Upsalagade 1-7 ikke inddraget. Afkastprocent forkert anført. Denne er 0,9 % og ikke 1,54 %. Kvadratmeterpris ) Agnetevej 8-23, Ikke inddraget. Ejendommen er moderniseret efter handlen. Billede af ejendommens stand på handelstidspunktet fremlægges som bilag 28. Kvadratmeterpris ) Plantevej kan ikke indgå, da der verserer retssag. Sagsøgtes sammenligningsejendom Ordrupvej 61 A-C: Her glemmer skønsmanden at opgøre den erhvervsmæssige del til et afkast på 5%, som er hans eget princip. Herefter er afkast på boligdelen 1,3% og ikke 2,19 % som han anfører. Skønsmandens egne sammenligningsejendomme

15 Side 15/28 Skønsmanden anfører i svaret til spørgsmål 6, at følgende skal være opfyldt for at en ejendom kan være referenceejendom: 1) Beliggende i nærområde (nærområde er ikke nærmeret defineret) 2) Tilnærmelsesvis i samme bygningsmæssige kvalitet og vedligeholdelsesstand 3) Reguleres lejemæssigt ud fra samme regler 4) Være nogenlunde samme størrelse 5) Herudover er handelstidspunktet afgørende. Ingen af skønsmandens sammenligningsejendomme lever op hertil. Således er 3 ud af 5 af ejendommene mindre end 1/10 i størrelse i forhold til den omtvistede ejendom. 3 ud af de 5 ejendomme er småejendomme med 6 lejligheder, jf. nedenfor og dermed heller ikke omfattet af reglerne om tilbudspligt, jf. lejelovens ud af de 5 ejendomme er derudover beliggende i Københavns Kommune, jf. nedenfor. Kun 2 af skønsmandens ejendomme er opført efter 1. verdenskrig, jf. nedenfor. Handelstidspunkt er ikke anført. A) Rebekkavej 5. Ejendommen blev handlet den til kr Det giver en kvadratmeterpris på kr /m2. samt et afkast på 0,82% og ikke 2,01% B) Duntzfeldts Allé 12 blev handlet til kr den og ikke til kr som John Lindgreen anfører. Det giver en m2-pris på kr og et afkast på 1,40%. Skønsresultatet er altså ikke underbygget ved skønsmandens egne referenceejendomme. Henvisning til egne vurderinger kan ikke anvendes. Tværtimod kan det konstateres, at John Lindgreens egne vurderinger må anses for lige så forkerte som den omtvistede vurdering. John Lindgreen er således selv en del af det problem, som er til pådømmelse og har derfor også en egen interesse i sagen. Det illustreres bl.a. af følgende: Som bilag 28 er fremlagt avisartikel fra Berlingske Business af 27. maj 2016 vedrørende sagens problemstilling. Her tages skønsmanden John Lindgreen til indtægt for at være af den opfattelse, at valuar Lars Wismann benytter for mange referenceejendomme.

16 Side 16/28 John Lindgreen citeres endvidere således: Det nytter ikke noget at sammenligne ejendomme, hvor beliggenheden eller lejen er vidt forskellig. Det giver ingen mening. Så han får blandet pærer og bananer sammen. Det gøres gældende, at de af sagsøgerne fremlagte referenceejendomme er relevante og anvendelige. John Lindgreen ses i øvrigt hverken konkret eller generelt at have oplysninger om lejen på de ejendomme, han formelt lader fremstå som referencer i sine vurderinger, men netop alene m2-priserne! Som bilag 29 er fremlagt vurderingsrapport af 17. september 2015 vedr. Ingerslevsgade 128, Asger Rygs Gade 17-19, 1705 København V. Her er sammenligningsejendommene på side 3 alene anført med m2-priser, uanset at John Lindgreen hævder, at dette er uden relevans. Hverken leje eller afkastprocenter er dokumenteret. Som bilag 30 er fremlagt vurderingsrapport af 7. december Her er ingen sammenligningsejendomme og ingen dokumentation for afkastprocenten, der er ansat til 4,05 %, jf. side 4. Som bilag 31 er fremlagt vurderingsrapport af 7. december Her er ingen sammenligningsejendomme og ingen dokumentation for afkastprocenten, der er ansat til 4,14 %, jf. side 4. Til orientering for sagen kan oplyses, at denne ejendom er moderniseret, hvorfor John Lindgreen angiveligt har ansat en høj afkastprocent. Det indebærer imidlertid, at ejendommen på denne måde efter en renovering falder i værdi! Til yderligere belysning af, at John Lindgreens vurderinger er ude af trit med markedet er som bilag 32 fremlagt vurderingsrapport vedr. A/B Klostergården (Australiensvej m.fl.). Denne blev for konkursboet i juli 2011 vurderet til kr svarende til et afkast på 0,95 %, jf. side 6. Ejendommen er pr. 1. december 2015 solgt til den professionelle investor Thylander Gruppen til kr , jf. tingbøger bilag 33 og 34, svarende til en afkastprocent på 0,60%. Vurderingsmetode og referenceejendomme i sagen Det gøres gældende, det var m2-priser der var den fremherskende metode i markedet ved værdiansættelse af boligudlejningsejendomme på vurderingstidspunktet, jf. ovenfor, og bilag 37 (brev fra Dansk Ejendomsmæglerforening fra 2008).... Som det fremgår af bilag 37 har lejeindtægterne og driftsbudgetterne ikke nævneværdig betydning for prisfastsættelsen på vurderingstidspunktet, og

17 Side 17/28 anvendelsen af afkastprincippet fører til en for lav vurdering af ejendommen. Det må anses for en professionel fejl ikke at være orienteret om det på vurderingstidspunktet fremherskende værdiansættelsesprincip/-metode i markedet. Årsagssammenhængen og påregneligheden er klar, idet anvendelsen af den forkerte metode fører til en væsentlig for lav værdi, der igen fører til en væsentlig for lav andelskrone, og som har ført til det tab sagsøger har lidt ved at sælge andele på baggrund af en væsentlig for lav (maksimal-)pris. Sagsøgtes vurdering må anses for væsentligt for lav og dermed ansvarspådragende. Det fremgår ligeledes af brevet, bilag 37, at København NV ikke er et højprisområde og slet ikke kan sammenlignes med Frederiksberg og København Ø. Ikke desto mindre kommer sagsøgte og John Lindgreen frem til det stik modsatte resultat, idet A/B Ringerttoftens ejendom har en m2-pris på ca. det dobbelte af den omtvistede ejendom. Det gøres endvidere gældende, at de af sagsøgeren påberåbte referenceejendomme er relevante, og at de foreliggende oplysninger herom er tilstrækkelige til, at disse kan danne baggrund for afgørelse af sagen, idet oplysninger om leje mv. ikke er afgørende, da afkastprincippet ikke var det fremherskende. Synspunktet og problematiseringen af individuelle forbedringer afvises som udokumenteret, og John Lindgreens fradrag i værdiansættelsen med henvisning hertil er ligeledes udokumenterede. Sagsøgtes eksempel omkring værdiansættelse og beregning af ejendommes værdi på baggrund af nettolejen er forkert og ufuldstændigt, idet afkastprocenten mangler. John Lindgreen vil eksempelvis hævde, at afkastprocenten i eksempel A skal være 5% (fuld udviklet) hvilket giver en pris på kr I eksempel B vil han benytte 2%, hvilket giver en værdi på kr Det nytter således ikke, at advokat Thomas Dall Jensen forsøger at gøre sig klogere end markedet med dette eksempel. Referenceejendomme Sagsøgeren fastholder samtlige referenceejendomme, jf. bl.a. bilag 6. Sagsøgte har på trods af, at han er nærmest dertil ikke fremlagt referenceejendomme, der understøtter hans vurdering, bortset fra ejendommen Ordrupvej 61A, 2920 Charlottenlund, jf. bilag B. At der må stilles et minimumskrav til en valuar om at denne kan redegøre for sin vurdering følger af Retten på Frederiksbergs nylige dom af 14. november

18 Side 18/ vedr. en overprissag i A/B Duegården, og hvoraf følgende fremgår af rettens præmisser: På baggrund at det anførte lægges det til grund, at Finn Mallings vurdering væsentligt oversteg den købesum, som andelsboligforeningen købte ejendommen for, og skønsmand Jørn Søbys vurdering. Finn Malling har i retten ikke nærmere kunnet redegøre for baggrunden for den væsentlige difference, herunder redegøre for de optimistiske indtægter i budgettet, eller om baggrunden for at hensættelser efter boligreguleringsloven ikke er medtaget under driftsudgifterne. Det må herefter lægges til grund, at det budget, som Finn Malling lagde til grund for vurderingen, var behæftet med fejl, og at vurderingen ikke var foretaget med udgangspunkt i Dansk Ejendomsmæglerforenings vejledning. Herefter, og da Finn Malling ikke har kunnet redegøre for den massive forskel på hans vurdering og på den købesum, som andelsboligforeningen knap et år tidligere købte ejendommen for og skønsmand Jørn Søbys vurdering, finder retten, at Finn Mallings vurdering var baseret på et fejlskøn og derfor ikke burde have været lagt til grund ved fastsættelse af andelsværdien på tidspunktet for købsaftalens indgåelse. Prisfastsættelsen er således sket i strid med andelsboligforeningslovens 5, stk. 1. Det kan ikke føre til et andet resultat, at markedet på vurderingstidspunktet var turbulent, og at der var en betydelig usikkerhed forbundet med at vurdere ejendomme af denne karakter. Det må anses for en professionel fejl ikke at være orienteret om det på vurderingstidspunktet fremherskende værdiansættelsesprincip/-metode i markedet. Årsagssammenhængen og påregneligheden er klar, idet anvendelsen af den forkerte metode fører til en væsentlig for lav værdi, der igen fører til en væsentlig for lav andelskrone, og som har ført til det tab sagsøger har lidt ved at sælge andele på baggrund af en væsentlig for lav (maksimal-)pris. Sagsøgtes vurdering må anses for væsentligt for lav og dermed ansvarspådragende. Som bekendt har Østre Landsret fastlagt nogle niveauer i afgørelserne TBB Ø og TBB Ø. I TBB Ø blev den afledede m2- pris ca kr. og i TBB Ø var den afledede m2-pris ca Den handlede pris svarede til kr pr. m2. Så meget desto mere er det indlysende forkert, at den omtvistede ejendom, der er attraktivt beliggende i et højprisområde alene vurderes af John Lindgreen til ca , jf. Bilag G, side 11 øverst. Samtlige indsigelser, herunder valg af vurderingsmetode, opretholdes i relation til bilag G.

19 Side 19/28 Den offentlige vurdering Den offentlige ejendomsværdi for den omtvistede ejendom udgjorde pr. 1. oktober 2006 kr , som absolut ikke kan antages være for høj. Tværtimod blev referenceejendommene i gennemsnit handlet 40 % over den offentlige vurdering, jf. nærmere nedenfor. Der er intet grundlag for, at antage, at ejendommen fra 29. januar 2006 til 1. oktober 2006 altså ca. 8 måneder - skulle stige med hhv eller kr i forhold til sagsøgtes vurdering på eller John Lindgreens vurdering, bilag G, på kr Sagsøgerne har udarbejdet en oversigt, der er fremlagt som bilag 38, og som dokumenterer, at boligudlejningsejendomme omkring vurderingstidspunktet blev handlet op til flere hundrede procent over den offentlige vurdering eller som minimum meget tæt på de offentlige vurderinger, og altså i gennemsnit 40 % over den offentlige vurdering. Den mest sammenlignelige ejendom, Broholms Allé 4-6, 2920 Charlottenlund blev handlet 78% over den offentlige vurdering. Sagsøgtes vurdering på kr svarer alene til 68 % af den offentlige vurdering, hvilket er ganske urealistisk i forhold til andre handler, jf. bilag 38. Hertil kommer, at ejendommen efterfølgende pr. 1. februar 2007 er valuarvurderet til kr , jf. bilag 39. Der fremlægges som bilag 40 revudering fra 2008 og som bilag 41 revurdering fra Det bestrides, at disse vurderinger er ensidigt indhentede, og de kan fuldt indgå. Ejendomsmægler og valuar Lars Wismann betaler ikke advokat Kasper Westbergs salær, men foretager et udlæg herfor, der modregnes i erstatningskravet mod sagsøgte.... Såfremt retten lægger John Lindgreens skønsrapport, bilag G, til grund ses det de facto at indebære, at såvel den offentlige vurdering, som de valuarvurderinger, der er foretaget siden 2007, og har ligget til grund for fastsættelsen af andelskronen og gennemførelse af handler med andele, har været forkerte. Det er der intet grundlag for at antage. Tværtimod. Alle fremlagte beviser, samt almindelig sund fornuft tilsiger det modsatte." Sagsøgte har procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument, hvoraf det fremgår: "Det fremgår af stævningen, at sagsøger er af den opfattelse, at sagsøgte ved sin vurdering af 21. januar 2006, bilag 1, har fejlvurderet sagsøgers ejendom. Det er korrekt, at sagsøgte vurderede sagsøgers ejendom den 21. januar 2006, jf. bilag 1.

20 Side 20/28 Det bestrides, at sagsøgte har pådraget sig et erstatningsansvar over for sagsøger. Det gøres gældende, at sagsøgtes vurdering var korrekt på tidspunktet for vurderingen. Det bestrides, at sagsøgtes vurdering var forkert endsige forkert i et sådant omfang, at sagsøgte ifalder erstatningsansvar herfor. Til støtte for, at sagsøgtes vurdering var korrekt, skal sagsøgte henvise til den som bilag G fremlagte skønserklæring, afgivet af skønsmanden, ejendomsmægler og valuar John Lindgreen. Sagsøgers formål med at gennemføre syn og skøn var at forsøge at påvise, at sagsøgtes vurdering, bilag 1, var ukorrekt. Som det fremgår af bilag G har skønsmanden, ejendomsmægler og valuar John Lindgreen, imidlertid i al væsentlighed bekræftet, at sagsøgtes vurdering var korrekt. At sagsøgtes vurdering var korrekt understøttes tillige af de tidligere skønserklæringer, bilag 4 og 5 afgivet af ejendomsmægler og valuar Mikael Hartmann. Det bestrides som udokumenteret, at sagsøgtes vurdering var forkert endsige forkert i et sådant omfang, at sagsøgte kan ifalde erstatningsansvar herfor. Sagsøgte bemærker i relation hertil, at de af sagsøger som bilag fremlagte vurderinger ikke kan tillægges bevismæssig betydning under sagen. Dels er bilag ensidigt indhentede, dels vedrører de andre vurderingstidspunkter, og endelig er der i realiteten tale om partsindlæg, idet Lars Wismann har økonomisk interesse i nærværende sag, hvilket understreges af det faktum, at det er Wismann Property Consult, der betaler advokat Westbergs salær. Sagsøgers tabsopgørelse bestrides. Det fremgår af stævningen, at det af sagsøger rejste krav er baseret på en opfattelse af, at ejendommen skulle have været vurderet til kr ,- pr. m2. Sagsøgers synspunkt er udokumenteret og savner enhver støtte i skønserklæringen og sagens øvrige omstændigheder. Det bestrides herudover, at sagsøger kan opgøre sit eventuelle tab krone for krone.

21 Side 21/28 Det bestrides, at der er årsagsforbindelse og/eller adækvans. Sagsøgte bemærker herved, at sagsøger ikke har dokumenteret, at en højere vurdering ville have medført en tilsvarende højere andelskrone endsige at man kunne have solgt andelen til denne eventuelle højere værdi. Det gøres gældende, at sagsøger har bevisbyrden for, at sagsøgtes vurdering var forkert. Det bestrides, at sagsøger har løftet denne bevisbyrde. Herudover giver sagsøgers bemærkninger omkring vurderingsprincipper, sagsøgte anledning til følgende bemærkninger: Det fremgår af stævningen, at sagsanlægget er baseret på et grundsynspunkt om, at det eneste relevante parameter ved fastsættelse af værdien af en boligudlejningsejendom er et kvadratmeterprisprincip. Dette er ikke korrekt. Enhver værdifastsættelse af boligudlejningsejendomme er udtryk for et skøn, hvori indgår en række parametre, herunder f.eks. - ejendommens stand - ejendommens beliggenhed - nettolejeindtægt - skjulte lejereserver - renteniveauet og - ejendomsmarkedet generelt Alle disse parametre vil sammen med vurderingsmandens erfaring indgå ved vurderingsmandens fastsættelse af ejendommens værdi. Det er således ukorrekt, når sagsøger forsøger at koge vurderingen af den af sagen omhandlede ejendom ned til et kvadratmeterprisprincip. Som det i øvrigt fremgår af skønserklæringen, bilag G, samt skønsmanden, ejendomsmægler & valuar John Lindgreens, forklaring i retsmødet den 13. juni 2016, jf. retsbogsudskrift af 10. august 2016, er et forrentningsprincip et (mindst) lige så relevant vurderingsprincip, jf. tillige TBB Ø samt Retten i Lyngbys kendelse af 9. august 2016 i nærværende sag. Såvel bilag G, som bilag 4 og 5 (skønserklæringerne) samt gældende retspraksis understøtter således, at det af sagsøgte anvendte forrentningsprincip, jf. bilag 1 og bilag A, var en korrekt vurderingsmetode, ligesom skønserklæringerne m.v. understøtter den af sagsøgte anvendte forrentningsprocent.

22 Side 22/28 I relation til det af sagsøger hævdede kvadratmeterprisprincip bemærker sagsøgte i øvrigt, at selve det forhold, at ejendommens kontraktretlige regulering har en betydning for prissætningen af ejendommen, medfører at en vurdering alene på baggrund af et kvadratmeterprisprincip er meningsløs, hvilket illustreres forholdsvis let med et eksempel: Ejendom A og ejendom B, der er beliggende lige ved siden af hinanden, har begge et beboelsesareal på 5000 m2. Begge ejendomme har driftsudgifter på kr. 300 pr. m2. Ejendom A er moderniseret og indbringer derfor en leje på 700 pr. m2 mens ejendom B kun i mindre grad er moderniseret og derfor indbringer en leje på kr. 500 pr. m2. Ejendom A indbringer derfor en årlig nettolejeindtægt på kr (5000 m2 x kr. 400), mens ejendom B indbringer en årlig nettolejeindtægt på kr (5000 m2 x kr. 200). For den valuar, der alene vurderer efter et kvadratmeterprisprincip vil ejendommene blive vurderet til samme pris (fordi ejendommene har det samme beboelsesareal), mens ejendom A for alle andre, herunder investorer, vil have en højere værdi, ganske enkelt fordi ejendommen giver en højere løbende indtægt. Valuarer, der alene vurderer efter et kvadratmeterprisprincip vil forsøge at begrunde deres opfattelse med, at ejendom B har et større udviklingspotentiale, og at man derfor på sigt vil kunne udvikle ejendom B til at give samme indtjening som ejendom A. Hertil er der at bemærke, at det naturligvis er korrekt, at ejendom B på sigt vil kunne udvikles til at give samme indtægt som ejendom A. Imidlertid er forholdet det, at modernisering af ejendom B, dels kræver, at der afholdes udgifter, og dels alene kan finde sted over en længere årrække, i takt med, at lejerne fraflytter ejendommen. Der er derfor ingen fornuftig tvivl om, at ejendom A er mere værd end ejendom B. Eksemplet illustrerer derfor ligeledes, hvorfor man ved vurderingen af en udlejningsejendom (herunder en andelsboligforeningsejendom) er nødsaget til at have kendskab til ejendommens indtægtsforhold (lejeindtægter) og ejendommens udgifter, og at dette gælder både, hvis den pågældende ejendom er skønsobjektet, og hvis den pågældende ejendom skal bruges som referenceejendom. Den ovenstående problemstilling (at man ikke kan nøjes med et kvadratmeterprisprincip) forstærkes yderligere ved vurdering af ejendomme tilhørende

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B199900A - PJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 26. juni 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Anne Louise Bormann, Steen Mejer og Anders Rex Rønn (kst.)). 13. afd. nr.

Læs mere

den 11. oktober 2015 rettet d. 13. oktober 2015

den 11. oktober 2015 rettet d. 13. oktober 2015 Børsen Erhvervsejendomme Journalist Peter Rasmussen Bilag: Avisartikel over 5 sider cand. merc., ejendomsmægler og valuar Lars Wismann, projektchef og direktør den 11. oktober 2015 rettet d. 13. oktober

Læs mere

2 4.900.000 3 4.800.000 8.337 8.337 3 4.518 24% 1,30% NEJ

2 4.900.000 3 4.800.000 8.337 8.337 3 4.518 24% 1,30% NEJ 1 07-02-2005 Henning Reinholdt Broholms Allé 10 A-B 2920 1.224 1.224 kr. 4.500.000 kr. 9.100.000 kr. 7.435 kr. 25.271 29% Nej Nej 2 03-08-2005 Mads Munch Randborg 2100 1.237 1.080 kr. 475 kr. 9.700.000

Læs mere

A/B Valuarvurderinger Østre Landsrets Domspraksis ignoreres

A/B Valuarvurderinger Østre Landsrets Domspraksis ignoreres København d. 26-11-2015 Version 2: d. 27-11-2015 A/B Valuarvurderinger Østre Landsrets Domspraksis ignoreres Ofte vurderes helt ned til 50% af retspraksis Det er hyppigt, at de valuarer der næsten alle

Læs mere

A/B Valuarvurderinger Østre Landsrets Domspraksis ignoreres

A/B Valuarvurderinger Østre Landsrets Domspraksis ignoreres København d. 26-11-2015 A/B Valuarvurderinger Østre Landsrets Domspraksis ignoreres Ofte vurderes helt ned til 50% af retspraksis Det er hyppigt valuarerne, der næsten alle er Medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Den korrekte kontante handelsværdi A/B valuarvurdering kendes først, når ejendommen er handlet eller når den er afgjort ved en Østre Landsrets dom!

Den korrekte kontante handelsværdi A/B valuarvurdering kendes først, når ejendommen er handlet eller når den er afgjort ved en Østre Landsrets dom! Kronik 1 Der er alene fem eksempler på boligejendomme som først er blevet A/B valuarvurderet og efterfølgende handlet eller har fået værdien fastlagt ved Østre Landsret Først når en ejendom er handlet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt.

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt. DOM Afsagt den 18. november 2014 i sag nr. BS 27B-3060/2013: Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde sag nr. BS 27B-3060/2013: Pensionskassen for Sygeplejersker c/o DEAS A/S Dirch Passers Allé 76

Læs mere

A/B Valuarvurderinger Østre Landsrets Domspraksis ignoreres

A/B Valuarvurderinger Østre Landsrets Domspraksis ignoreres Wismann Property Consult A/S side 1 af 11 København d. 26-11-2015 Version 2: d. 27-11-2015 version 3: 23-12-2015 A/B Valuarvurderinger Østre Landsrets Domspraksis ignoreres Fire skønsmænd nøje udvalgt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013 Ejendomsforeningen Danmark Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis Den 3. april 2013 Århus Sønder Allé 9 8000 Århus C Tlf: +45 89 31 90 00 Højesteretsdom sag 365/2011

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

RETTEN I LYNGBY. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 23. november 2007 i sag nr. BS 150-5812007:

RETTEN I LYNGBY. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 23. november 2007 i sag nr. BS 150-5812007: RETTEN I LYNGBY Udskrift af domben DOM Afsagt den 23. november 2007 i sag nr. BS 150-5812007: Ejendomsselskabet af 1911 A/S c/o Juristernes Økonomernes Pensionsk Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup mod Anne

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. marts 2014 i sag nr. BS A-1071/2013: Kasper Wünsche Charlotte Muncks Vej 11, 4. 2400 København NV mod Louise Hvidberg Ingstrup Allé 32 2770

Læs mere

Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE

Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE Andelsselskabet Kristinegården v/b & T Administrationsaktieselskab H. C. Andersens Boulevard 51, 2. 1553 København V Att.: Advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Da ejendommen er samtlige andelshavere bekendt er der ikke udarbejdet en beskrivelse af ejendommen og de enkelte lejligheder.

VURDERINGSRAPPORT. Da ejendommen er samtlige andelshavere bekendt er der ikke udarbejdet en beskrivelse af ejendommen og de enkelte lejligheder. VURDERINGSRAPPORT Tinghusvej 10A-10B, 3480 Fredensborg. Arealer: Boligareal 712 m² Kælder 256 m² Grundareal 898 m² Da ejendommen er samtlige andelshavere bekendt er der ikke udarbejdet en beskrivelse af

Læs mere

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015 Sag 81/2014 (1. afdeling) Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Jørgen Rønne (advokat Eduardo Vistisen) I tidligere instanser

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

B Invest har endelig nedlagt påstand om, at advokat A skal betale ,02 kr. med procesrente af ,82 kr. fra den 23. juni 2010.

B Invest har endelig nedlagt påstand om, at advokat A skal betale ,02 kr. med procesrente af ,82 kr. fra den 23. juni 2010. DOM Afsagt den 1. marts 2012 i sag nr. BS 14-587/2011: B Invest A/S mod Advokat A Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 2. marts 2011, vedrører størrelsen af et erstatningskrav,

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr. 8-2005-R) K mod Revisionsfirmaet RR Registrerede revisorer aps Registreret revisor R Ved

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af fejlagtige oplysninger om boligarealet.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af fejlagtige oplysninger om boligarealet. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Estate mæglerne Robert Børnum A/S v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

KENDELSE. Ejendomsmægleraktieselskabet Thorkild Kristensen, Blokhus v/advokat Erling Kragh-Pedersen Algade 1 9000 Aalborg

KENDELSE. Ejendomsmægleraktieselskabet Thorkild Kristensen, Blokhus v/advokat Erling Kragh-Pedersen Algade 1 9000 Aalborg 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Thorkild Kristensen, Blokhus v/advokat Erling Kragh-Pedersen Algade 1 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0263 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0263 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Nielsen Frederiksværksgade 7 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 27. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Thomsen Enevold Sørensensvej 6 6000 Kolding Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstillingen har givet fejlagtige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. Ejendomsmægler Anja Schultz-Rasmussen v/ Pro Erhvervsadvokater Esplanaden 34A, 2. 1263 København K Nævnet har modtaget klagen den 15.

Læs mere

Markedslejeregulering i erhvervslejemål

Markedslejeregulering i erhvervslejemål - 1 Markedslejeregulering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Går lejeniveauet op eller ned? Efter den generelle økonomiske krise har lejeniveauet de seneste år været faldende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 20. marts 2006 har K klaget over

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 39/2016 Haderslev Kommune (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Bank Finland Plc. (advokat Peter Schradieck for begge)

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR

Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR - 1 06.11.2014-21 Syn & skøn ensidigt indhentet erklæring 20140520 TC/BD Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP Poul Bostrup og Grete Due: Syn og Skøn efter retsplejelovens regler i skattesager og i andre sager, 2. Udgave Thomson Reuters 2011 Erik Hørlyck: Syn og Skøn 4.udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 319 2015-7960 AA mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed KBH Mæglerne [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. juli 2015 har AA indbragt BB og

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

OVERPRIS VED A N D E L S B O L I G H A N D L E R A D M I N I S T R A T O R S P L I G T E R O G A N S V A R

OVERPRIS VED A N D E L S B O L I G H A N D L E R A D M I N I S T R A T O R S P L I G T E R O G A N S V A R ORIENTERINGSSKRIVELSE TIL ADMINISTRATORER M.FL. OVERPRIS VED A N D E L S B O L I G H A N D L E R A D M I N I S T R A T O R S P L I G T E R O G A N S V A R A f d e l i n g e n f o r f a s t e j e n d o

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 Sag 147/2016 (1. afdeling) Anthon Seeberg (advokat Jan Toft Olesen) mod Else Bonde Koretke (advokat Claus Allan Bonnez) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Market Update. Erhverv Poul Erik Bech. Erhverv Poul Erik Bech. v/ Poul Randrup og Helge Rud Larsen,

Market Update. Erhverv Poul Erik Bech. Erhverv Poul Erik Bech. v/ Poul Randrup og Helge Rud Larsen, Market Update v/ Poul Randrup og Helge Rud Larsen, 1 Poul Erik Bech Danmarks største Etableret i 1978 400+ medarbejdere 15 erhvervscentre 700+ salg/udlejninger 1.000+ vurderinger 40+ boligbutikker Solgte

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0130 aq. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0130 aq. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Erik Bech v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 4. juli 2012. Klagen

Læs mere

KENDELSE. I 2006 ønskede sælger at sælge de 2 matrikel numre på tilsammen 1.320 m².

KENDELSE. I 2006 ønskede sælger at sælge de 2 matrikel numre på tilsammen 1.320 m². 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Larsen Melbye Nielsen & Svane A/S v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har angivet ejendomsskat med

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 26. januar 2015 i sag nr. BS Z- : mod Codan Forsikring A/S c/o Codanhus Gl. Kongevej 60 1850 Frederiksberg C Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne Skt. Clemens Torv 11 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Andelskronen. Vurderinger og Beregninger. 17-06-2011 Andelsbasen.dk 1

Andelskronen. Vurderinger og Beregninger. 17-06-2011 Andelsbasen.dk 1 Andelskronen Vurderinger og Beregninger 2. Hvad udtrykker andelskronen? 3. Metoder til vurdering 4. Hvornår benyttes en bestemt metode? 5. Hensættelser til værdiregulering 6. Hvad medfører en høj andelskrone?

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Ege Christiansen og Mads Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 26. juni 2012. Klagen

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET 18. NOVEMBER 2014 DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET LEJENIVEAUER I AARHUS præsen TATION 1 OMKOSTNINGSBESTEMTE LEJEMÅL BRL 5, STK. 1 BRL 5, stk. 1: 5. Ved lejeaftalens indgåelse må lejen ikke fastsættes til et

Læs mere

pr. 31. december 2012 af: A/B Fyrrevænget 3630 Jægerspris Matr. nr.: 7 BG og 7 IX Neder Dråby by, Dråby

pr. 31. december 2012 af: A/B Fyrrevænget 3630 Jægerspris Matr. nr.: 7 BG og 7 IX Neder Dråby by, Dråby Vurdering af handelsværdi som udlejningsejendom pr. 31. december 2012 af: A/B Fyrrevænget 3630 Jægerspris Matr. nr.: 7 BG og 7 IX Neder Dråby by, Dråby EJendomsmægler og VALuar, anpartsselskabet EJVAL,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 321 2015-9377 AA mod Ejendomsmægler Jens Peter Sørensen [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 27. juli

Læs mere

Klagerne. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Ulla Dietz Risager Tordenskjoldsgade 26 8200 Århus N

Klagerne. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Ulla Dietz Risager Tordenskjoldsgade 26 8200 Århus N 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Ulla Dietz Risager Tordenskjoldsgade 26 8200 Århus N Sagen angår spørgsmålet, om indklagedes skøn over grundværdien i et rækkehusprojekt var urealistisk

Læs mere

KENDELSE. Det fremgik videre af salgsopstillingen, at fællesudgifter var anslåede til kr. 4.800,00 pr. år pr. lejlighed.

KENDELSE. Det fremgik videre af salgsopstillingen, at fællesudgifter var anslåede til kr. 4.800,00 pr. år pr. lejlighed. 1 København, den 30. september 2008 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Silkeborg ApS v/advokat Kristian Dreyer Gammel Strand 44 1202 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde

Læs mere

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Brotorvet ApS Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Brotorvet ApS Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Brotorvet ApS Brotorvet 2 9400 Nørresundby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forledt klagerne til at betale en for høj pris for et klubværelse,

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 Sag 3/2010 (1. afdeling) Jørgen Nørgaard (advokat Janus Fürst) mod Alm. Brand Ejendom II A/S (advokat Carl Henrik Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere