Handelsbetingelser Gældende per 01/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014"

Transkript

1 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/ Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette dokument samt gældende dansk og international lovgivning Hvor andet ikke er oplyst, er alle priser opgivet i danske kroner, ekskl. moms Med mindre andet er aftalt, forbeholder WEXO sig retten til at benytte kunden som reference i forbindelse med salgsmateriale. Dette omfatter blandt andet markedsføringsmateriale, hjemmeside og forespørgsler Alle immaterielle rettigheder til de af WEXO udarbejdede hjemmesider, software, moduler, koncepter og kildekoder tilhører WEXO. WEXO er således til enhver tid berettiget til at anvende de af WEXO udarbejdede komponenter i anden sammenhæng tillige. 2. Betaling og fakturering 2.1. Ved løbende aftaler omkring fx online markedsføring (SEO, PPC), webredaktion og support faktureres forud kvartalsvis Abonnementsaftaler vedr. drift og hosting faktureres forud helårligt. Se punkt 5 for undtagelser Betaling skal ske indenfor den aftalte betalingsfrist, der som udgangspunkt er 7 dage efter fakturaens udstedelse Såfremt betalingen ikke falder rettidig, forbeholder WEXO sig retten til at suspendere eventuelle ydelser WEXO tilbyder kunden en klippekort ordning til kr. for 5 timer. Der kan således faktureres ned til per påbegyndt 15 min Ved samarbejde med andre konsulenter skal kunden varsles hvis dette samarbejde overstiger 1 time, ved det konsulenthus der samarbejdes med. Ansvaret for varsling ligger ved WEXO Såfremt andet ikke er aftalt, vil prisen for moduler blive viderefaktureret til kunden. 3. Betingelser ved hosting 3.1. Det er kundens ansvar at sikre at alt materiale der benyttes på hjemmesiden, lever op til såvel dansk som international lovgivning og ikke krænker nogen ophavsrettigheder eller er af krænkende karakter.

2 3.2. Data overdraget til WEXO i forbindelse med hosting eller udarbejdelse af hjemmesider er på ingen måde forsikret. WEXO er ikke erstatningspligtigt i tilfælde af nogen former for tab eller beskadigelse WEXO kan ikke holdes ansvarlige for eventuel nedetid, nedsat fremkommelighed eller problemer med bestemte forbindelser til hosting ydelser, medmindre der mellem parterne er aftalt andet i en særskilt Service-Level-Agreement (SLA). Dette gælder uanset om tabet skyldes systemnedbrud eller andre forhold hos WEXO eller tredje part, men er ikke begrænset til sådanne tilfælde SLA aftaler er underlagt en opsigelsesperiode på løbende måned + 3 måneder WEXO kan i intet tilfælde kræves erstatning til dækning af kundens driftstab, avancetab, dag-bøder, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. WEXO er herudover ikke ansvarlig for, hvis aftale med tredjemand misligholdes eller bortfalder WEXO er ikke erstatningsansvarlig, såfremt kunden benytter tekniker-assistance eller anden form for support fra tredjemand. WEXO påtager sig ej heller ansvar for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer. Ved midlertidig afbrydelse eller lukning af produktet, som følge af brud på aftale indgået mellem kunden og WEXO kan kunden heller ikke gøre krav imod WEXO Krav om erstatning eller anden økonomisk kompensation kan i intet tilfælde overstige 25% af parternes hostingaftale ekskl. moms WEXO forbeholder sig retten til med 30 dages varsel at ændre priser samt betingelser for den eller de ydelser kunden modtager. Såfremt det drejer sig om væsentlige ændringer, vil dette berettige kunden til med øjeblikkelig virkning at træde ud af aftalen og få refunderet eventuelle forudbetalte perioder. En forudsætning for udtrædelse er dog, at WEXO ikke kan acceptere overfor den enkelte kunde at bibeholde de gamle forhold. 4. For kunder på WEXO's hostede (software-as-a-service) løsninger gælder følgende 4.1. Kunden ejer de data som denne selv har tilføjet til shoppen og kan frit disponere over disse. Såfremt abonnementet opsiges har kunden derfor ret til at få en eksport af databasen WEXOs logo og navn må ikke fjernes fra shoppen Ved ophør af abonnementet bortfalder brugsretten til softwaren bag shoppen uanset årsag til ophør af abonnementet. Herunder også brugtsretten til moduler der er lejet ifbm. brugen af shoppen Betalingsperioden for disse abonnementet vælges ved indgåelse af aftalen, og ordrebekræftelsen vil derfor danne grundlag for denne.

3 5. Abonnement, fornyelse & opsigelse 5.1. Et abonnement er gældende fra datoen specificeret i den tilhørende aftale eller faktura Kunden kan til enhver tid opsige abonnementet, men skal dog fortsætte betalingen til aftalens udløb. Eventuel opsigelse skal ske tre måneder før aftalens udløb og skal være tilsendt WEXO skriftligt, hvis ikke dette er sket forlænges aftalen automatisk med endnu en periode af samme længde som den tidligere WEXO forbeholder sig retten til, til enhver tid og med øjeblikkelig virkning at annullere en aftale og nedlukke en kundes aktiviteter såfremt der foreligger argumenter eller beviser for at kunden har forbrudt sig mod denne aftale. Kunden er i så fald fortsat ansvarlig for at betale for hele den aftalte periode Aftalen kan af kunden ikke overdrages, sælges eller på nogen anden måde videregives til tredjepart uden udtrykkelig skriftlig accept fra WEXO. Uberettiget brug af det af WEXO udarbejdede materiale vil blive imødegået af fogedforbud og krav om betaling af rimeligt vederlag og erstatning I tilfælde af at WEXO af uforudsete grunde ikke er i stand til at levere et aftalt produkt, forbeholder WEXO sig retten til at annullere eventuelle kontrakter uden økonomiske følger, dog er WEXO forpligtede til at betale eventuelle forudbetalte beløb tilbage. 6. Udvikling 6.1. Kunden er berettiget til, såfremt intet andet er skriftligt aftalt, at benytte og videreudvikle det udviklede materiale selv eller via tredjepart. Dog gælder punkt 1.4 og punkt 5.4 fortsat i sådanne tilfælde Ved benyttelse af tredjepartskomponenter, software, grafisk materiale eller andet udviklet materiale, hæfter kunden selv for eventuelle juridiske følger der vil være ved ulovlig benyttelse eller videredistribution af det pågældende leveret fra tredjepart WEXO kan ikke på nogen måde holdes ansvarlige for benyttelse af det udviklede materiale, eller den sammenhæng materialet benyttes i WEXO kan ikke holdes ansvarlige for ægtheden eller rettighederne til benyttet materiale leveret af kunden, såsom grafisk materiale til udarbejdelse af websider eller andet udviklingsarbejde I det omfang kunden ønsker dokumentation/undervisningsmateriale som ikke allerede eksisterer, kan dette produceres til gældende timepriser I tilfælde af at WEXO af uforudsete grunde ikke er i stand til at levere et aftalt produkt, forbeholder WEXO sig retten til at annullere eventuelle kontrakter uden økonomiske følger, dog er WEXO forpligtede til at betale eventuelle forudbetalte beløb tilbage.

4 7. Ejendomsforbehold 7.1. Solgte produkter og løsninger er omfattet af ejendomsforbehold indtil den sidste del af købesummen er betalt. Ejendomsretten til det solgte overgår først endeligt og fuldstændigt til Køber, når køber har godkendt produkterne og betalt den samlede købesum. Alle immaterielle rettigheder forbliver dog fortsat WEXOs ejendom, jf. punkt Mangler 8.1. I de tilfælde hvor kunden allerede har en eksisterende shop, er det vigtigt at forstå følgende om den indgåede aftale: Grunden til at det nuværende system forlades til fordel for Magento er at det nuværende system ikke give mulighed for videreudvikling og ikke er nær så funktionsrigt som Magento. Tilbuddet tager udgangspunkt i hvad Magento kan som standard og hertil de udvidelser af disse som er aftalt i kontrakten evt. funktionalitet som det nuværende system har og som Magento mangler vil ikke blive implementeret som en del af kontraktsummen medmindre de er specifikt nævnt i den skriftlige kontrakt Køber skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af leverancen fra sælger og sikre sig at den er i kontraktmæssig stand. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er opdaget, underrette WEXO herom. Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende Enhver reklamation skal være skriftlig og være WEXO i hænde senest to uger efter levering. WEXO har herefter en rimelig frist til undersøgelse af reklamationen. 9. Force Majeure 9.1. WEXO er ikke ansvarlig overfor kunden, såfremt der i aftaleforholdet opstår forhold, der skyldes omstændigheder, der hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen. Dette være sig, men er ikke begrænset til edb-vira, import-/eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom, fratræden af nøglemedarbejdere, lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, krig, strejke, lockout og strømafbrydelser, herunder også strejke og lockout blandt WEXOs egne medarbejdere, samt overbelastning af nettet, fejl i andres netværk og systemnedbrud. 10. Fortrolighed Parterne er enige om at behandle parternes samarbejde og aftaleforhold fortroligt, dog undtaget WEXOs ret i punkt 1.3. Dette indebærer, at parterne afstår fra at offentliggøre oplysninger om den anden part, eller om parternes aftaleforhold, i skadeligt lys på offentlige fora, aviser, blade, internettet eller øvrige medier Såfremt en part måtte overtræde punkt 9.1., vil den anden part være berettiget til en konventionalbod på kr ,00 for hver gang overtrædelse af punkt 9.1. finder sted. Overtrædelse af punkt 9.1 sker for hver hele uge en tekst eller lyd er offentliggjort, jf. punkt 9.1., uden at være fjernet eller på tilstrækkelig vis dementeret af den krænkende part. En krænket part er udover betaling af konventionalbod/konventionalboder

5 berettiget til sædvanlig erstatning og kompensation i henhold til praksis og lovgivning vedrørende injurier. 11. Ret til overdragelse af aftale samt skriftlighedskrav WEXO kan til enhver tid frit overdrage nærværende aftale uden samtykke fra Kunden. Ændringer eller tilføjelser til nærværende handelsbetingelser skal være aftalt skriftligt for at være gyldige mellem WEXO og kunden. 12. Lovvalg og værneting I tilfælde af uenighed mellem parterne, skal tvisten afgøres efter dansk ret med Retten i Aalborg som værneting. WEXO kan dog kræve tvisten afgjort ved voldgift i henhold til de til enhver tid gældende regler herom. Voldgiftsretten skal have sæde i Aalborg.

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført.

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført. 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. 2. Aktieselskaber, anpartsselskaber eller

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING

PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING Jeres arbejde er fuldført. Fakturaen til debitor er sendt med sædvanlig betalingsfrist. En fin forretning. Og pengene er sikret med @rating FORSIKRING! DER ER TRE

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere