STRATEGISK HANDLINGSPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGISK HANDLINGSPLAN"

Transkript

1 STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014

2 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning at blive Vestdanmarks vigtigste vækstcenter. Denne strategiske handlingsplan rummer en række initiativer, der medvirker til at komme tættere på dette mål. Trekantområdet er stadig en af Danmarks mere velstående regioner. Men positionen er opnået i en tid, hvor væksten blev skabt ud fra andre rammer og forudsætninger, end den gør i dag.hvis Trekantområdet skal klare sig i konkurrencen med danske universitetsbyer og andre nordeuropæiske byregioner, er det helt afgørende, at rammebetingelserne er i top. Fremadrettet får de såkaldt nye vækstdrivere som iværksætteri, innovationsvilkår, internationalisering og adgang til kvalificeret arbejdskraft afgørende betydning for væksten og den industrielle udvikling. Og her er udgangspunktet i Trekantområdet ikke imponerende.der er således meget, der tyder på, at Trekantområdets position som en af Danmarks mere velstående og konkurrencedygtige regioner er alvorligt truet. (IRIS Group: Trekantområdet som vestdansk vækstcentrum hvad skal der til? Feasibility studium - august 2013) Trekantområdet står således overfor en række udfordringer, der kun kan håndteres i et tæt samarbejde mellem kommunerne og i samspil med ikke mindst erhvervs- og uddannelseslivet. Hver af de seks kommuner sætter i disse år markante nye initiativer i gang og arbejder konstant på at skabe vækst og arbejdspladser i dialog med erhvervslivet. Samarbejdet i Trekantområdet handler på ingen måde om at erstatte de lokale initiativer men tværtimod om at understøtte og bygge videre på kommunernes styrkepositioner og initiativer. Ved at stå sammen opnår Trekantområdet en tyngde og en styrke, hvor vi sammen kan tilbyde endnu mere og ved at lægge vores kræfter sammen, bliver vi store nok til at løfte opgaver, som vi hver især er for små til. Den strategiske handlingsplan sætter netop fokus på dels at styrke samarbejdet mellem kommunerne indenfor de eksisterende rammer for at højne kvaliteten og bedre kunne løfte krævende opgaver, dels at styrke Trekantområdet og de seks kommuner gennem ambitiøse fælles initiativer. Side 2

3 Læsevejledning Forslaget til strategisk handlingsplan er disponeret i fem strategispor: - Branding: Fokus på synliggørelse og markedsføring af Trekantområdet som attraktivt erhvervs- og/eller bosætningsområde - Rammevilkår: Fokus på at lette erhvervslivets byrder og sikre bedst mulige infrastruktur - Erhvervsudvikling: Fokus på aktivt at udvikle erhvervslivet gennem samarbejde, vejledning, kompetenceudvikling m.m. - Kompetencer: Fokus på at sikre erhvervslivets adgang til kompetent arbejdskraft. - By og kultur: Fokus på at øge Trekantområdets attraktivitet gennem byudvikling og kultur. Indenfor hvert af disse strategispor er der forslag til initiativer i to kategorier: Fyrtårne: Initiativer, der har væsentlige økonomiske, politiske eller organisatoriske konsekvenser. I de tilfælde, hvor kommunernes styrbarhed er begrænset, er der tale om initiativer, der sonderer terrænet for at engagere andre aktører i fælles fyrtårne. Udvidet samarbejde indenfor eksisterende rammer: Initiativer, der grundlæggende kan realiseres indenfor de eksisterende rammer, hvis der træffes en klar politisk afgørelse. Side 3

4 Oversigt over initiativer Branding Fællesgørelse af aktiver Synliggørelse af Trekantområdet i kommunernes kommunikation Fælles nyhedsformidling Fælles kulturmarkedsføring Fælles erhvervsmagasin Rammevilkår Afgiftsfri zone Fælles infrastrukturplan Bedre servicering af erhvervslivet Erhvervsudvikling Industri 21 Integreret erhvervsservice Udvidet samarbejde om iværksætteri Kompetencer Regional kompetencestrategi Innovationskuben Unge entreprenører Styrkelse af de erhvervsfaglige uddannelser Tiltrækning og fastholde af internationale talenter By og kultur Kulturmetropol Sport & Event Trekantområdet Side 4

5 Trekantområdets Festuge Fælles kulturservice Forbindelser og netværk Fælles kulturmarkedsføring Talentudvikling og skæve miljøer Side 5

6 Branding FÆLLESGØRELSE AF AKTIVER Vi kan på én gang sikre en stærkere fælles identitet, bedre sammenhængskraft og branding af Trekantområdet ved at gøre de mange stærke institutioner, organisationer m.m. i området, i højere grad gøres til fælles aktiver. Tanken er, at aktiver som fx uddannelses- og kulturinstitutioner og elitesportsforeninger kan gøres til fælles aktiver for hele Trekantområdet dels ved at indarbejde Trekantområdet i navnet (fx SDU Campus Trekantområdet), dels ved at inddrage hele området og ikke kun den lokale kommune i bestyrelse m.m. Der er i langt de fleste tilfælde tale om ikke-kommunale aktiver og muligheden for en fællesgørelse kan derfor alene afklares igennem dialog med de enkelte aktører på baggrund af et klart udtalt politisk ønske. I mange tilfælde sidder Trekantområdets borgmestre eller andre lokale politiske repræsentanter i bestyrelserne og kan her støtte ønsket om en fællesgørelse. Konsekvenser og risici Der er som udgangspunkt ingen økonomiske konsekvenser af initiativet bortset fra de ressourcer, sekretariatet skal anvende til dialog, og som kan afholdes indenfor den eksisterende ramme. De politiske konsekvenser kan være, at den enkelte kommune kan føle, at man mister egne aktiver til fordel for Trekantområdet. Det vil derfor være afgørende, at den enkelte kommune kan se, at man vinder flere aktiver, end man mister. Sekretariatet udarbejder en liste over mulige institutioner m.fl., der forelægges bestyrelsen til godkendelse, før dialogen indledes. SYNLIGGØRELSE AF TREKANTOMRÅDET I KOM- MUNERNES KOMMUNIKATION Samarbejdet mellem kommunerne om synliggørelse af Trekantområdet skal styrkes. For at blive betragtet som ét område, er det vigtigt, at den kommunikation, der møder folk, også signalerer, at vi står sammen og samarbejder på tværs i stedet for at kommunikationen ofte er fragmenteret og kommuneopdelt. Dette kræver et styrket samarbejde og en løbende prioritering af, hvor kommunerne med fordel kan kommunikere som én enhed. Samarbejdet mellem kommunernes kommunikationschefer og Trekantområdet Danmark skal derfor intensiveres og fungere som et forum for ideudvikling og planlægning af fælles aktiviteter samt gensidig inspiration. Side 6

7 Udgangspunktet for samarbejdet er på den ene side Trekantområdets fælles grundfortælling og visuelle identitet og på den anden side den enkelte kommunes egen identitet/profil og kommunikationsstrategi. Opgaven er at sikre, at disse to sider understøtter og styrker hinanden i den konkrete kommunikation. Det indebærer i praksis bl.a. en afklaring af hvordan og i hvilket omfang Trekantområdet skal synliggøres på kommunernes hjemmesider og ifm. kommunal markedsføring. FÆLLES NYHEDSFORMIDLING Der skal formidles flere nyheder om Trekantområdet for at styrke den fælles identitet og branding af området. I dag er den fælles nyhedsformidling begrænset af, at der dels ikke er fælles medier i områder, dels ikke er en fælles nyhedsformidling. Trekantområdet Danmark og de seks kommuner skal derfor fremover arbejde tættere sammen om at producere og formidle nyheder til egne og andre medier. Kommunernes kommunikationschefer skal sammen med Trekantområdet Danmark planlægge og koordinere produktion og formidling af nyheder i det omfang, det er relevant. På strategisk niveau indebærer det koordineret planlægning af hvilke aktiviteter og historier, der er i fælles interesse at formidle samt koordination af konkrete PRplaner, som man så vidt muligt undgår at træde hinanden over tæerne. På operativt niveau handler det bl.a. om at dele og understøtte hinandens nyheder. FÆLLES KULTURMARKEDSFØRING (se nærmere under By og kultur) FÆLLES ERHVERVSPROFILERING Trekantområdet skal markedsføres som ét samlet, attraktivt erhvervsområde. Der skal derfor fremover ske en samlet profilering, der sætter fokus på Trekantområdets erhvervsmæssige styrker og muligheder som et led i en fælles brandingstrategi. Trekantområdet Danmark er i samarbejde med kommunernes kommunikationschefer og erhvervsserviceenhederne løbende opmærksomme på, hvilke muligheder der er for konkret profilering i form af fx fælles magasiner, annoncering el.lign. Side 7

8 Rammevilkår AFGIFTSFRI ZONE For at skabe favorable rammevilkår og sende et meget klart signal om politisk vilje til sammen at skabe de bedst mulige rammer for erhvervslivet, kan Trekantområdet komme med en fælles udmelding om, at alle kommuner (evt. i løbet af en årrække) aftrapper dækningsafgiften og fjerner byggesagsgebyrer for erhvervslivet. Konsekvenser og risici Initiativet har store økonomiske konsekvenser for de enkelte kommuner særligt for så vidt angår dækningsafgiften. De tre største kommuner i Trekantområdet (Fredericia, Kolding og Vejle) skiller sig ud ved at have de største satser for dækningsafgifter for forretningsejendomme vest for Storebælt. Middelfart ligger i en mellemkategori, mens Billund og Vejen i lighed med hovedparten af kommuner vest for Storebælt ikke opkræver dækningsafgift. Det budgetterede provenu i de fire kommuner i 2014 udgør: - Fredericia 39 mio. kr. - Kolding 90 mio. kr. - Middelfart 5 mio. kr. - Vejle 84 mio. kr. I Kolding er dækningsafgiften reduceret fra 10 promille i 2013 til 8,8 i 2014 og reduceres yderligere til 7,6% i I Middelfart er dækningsafgiften reduceret fra 2,86 promille i 2013 til 2,15 promille i I Fredericia er dækningsafgiften på 8,7 promille. En reduktion i dækningsafgift kan som følge af en aftale mellem Regeringen og KL evt. kompenseres. Tilskud til skattenedsættelse er ansøgningsbaseret, og vil, såfremt puljen ikke overtegnes, betyde en 75 % kompensation af provenutabet det første år, 50 % af provenutabet det andet år, og 25 % af provenutabet det tredje år. Fjernelsen af byggesagsgebyrerne medfører et mindre provenutab: - Billund 1,8 mio. kr. - Fredericia 1,7 mio. kr. - Kolding 4,7 mio. kr. - Middelfart 1,4 mio. kr. - Vejen 0,8 mio. kr. En fælles udmelding om fjernelse af dækningsafgift og byggesagsgebyrer forudsætter naturligvis, at der er en solid politisk aftale i hvert af de seks byråd. Side 8

9 FÆLLES INFRASTRUKTURPLAN En fælles infrastrukturplan skal sende et stærkt signal om sammenhold i Trekantområdet og samtidig styrke områdets indflydelse på de fremtidige statslige investeringer. Infrastrukturplanen skal omfatte prioritering / tidsrækkefølge og udformning / linjeføring for alle store/større relevante projekter indenfor den overordnede trafikale infrastruktur altså den del af infrastrukturen, der finansieres og anlægges af staten. Konsekvenser og risici En fælles infrastrukturplan forudsætter, at de seks kommuner står skulder ved skulder, og at enigheden og sammenholdet kan fastholdes i alle faser. Det indebærer formentlig, at alle seks byråd skal involveres aktivt i udarbejdelsen af en fælles infrastrukturplan og skal committes på den. De økonomiske konsekvenser af en fælles infrastrukturplan er i første omgang begrænsede til omkostninger ifm. udarbejdelse af planen med mindre kommunerne selv ønsker at medfinansiere projekterne. Omkostningerne til udarbejdelse af en fælles infrastrukturplan vurderes at kunne holdes indenfor Trekantområdet Danmarks eksisterende budget, med mindre der skal gennemføres nye større analyser. BEDRE SERVICERING AF ERHVERVSLIVET Trekantområdet skal sikre en bedre, hurtigere og mere smidig myndighedssagsbehandling og dermed gøre det lettere og mere attraktivt for virksomheder at udvide eller placere sig i området. Der er et stort potentiale i at udbrede best practices fra Trekantkommunerne indenfor fx byggesagsbehandling, miljø- og brandtekniske godkendelser samt udarbejdelse af lokalplaner til de øvrige kommuner i området. Bedre dialog, korte sagsbehandlingstider, bedre koordination og helhed samt optimering af processer vil kunne forbedre rammevilkårene for erhvervslivet og for bosætning i Trekantområdet. Et eksempel på best practice kunne være udbredelsen af Vejles online adgang til offentlige byggesager via weblager.dk til de øvrige Trekantkommuner. Systemet giver offentligheden direkte adgang til alle afsluttede byggesagsdokumenter, hvor der ikke er personfølsomme elementer. Derved sparer administrationen mange ressourcer på henvendelser, samtidig med at borgere og erhvervsliv sparer op til flere ugers svartid. I tillæg får de et bedre overblik over det eksisterende byggesagsmateriale om deres egne og andres ejendomme, hvilket kan forbedre fremtidige byggeansøgninger. Udvikling og implementering af initiativet sikres af en styregruppe bestående af kommunernes planchefer samt Trekantområdet Danmark. Styregruppens opgave omfatter identifikation af best practices og forbedringspotentialer og en efterfølgende prioritering af indsatser. Styregruppen igangsætter på grundlag heraf nødvendige initiativer i form af fx ERFA-møder, undervisnings- og sparringsforløb m.m. Side 9

10 Erhvervsudvikling INDUSTRI 21 Trekantområdets position som dansk produktionscentrum skal styrkes gennem specialiserede klyngeinitiativer. Målet er at industrien omstilles fra produktion af traditionelle produkter til industrielle koncepter i verdensklasse. En sådan transformation kræver adgang til kompetencer og kritisk masse. Der er derfor brug for at facilitere/understøtte Trekantområdets stærke industrier gennem klyngeinitiativer, der går på tværs af kommunerne. Feasibility studiet anbefaler netop en revitalisering af industri- og produktionsvirksomheder gennem netværk, kompetencemiljøer og klyngesatsninger, hvor indsatsen kan organiseres indenfor den eksisterende struktur ved at fordele ansvaret for de enkelte klynger på de enkelte erhvervsserviceenheder ud fra lokale styrkepositioner. Industri 21 indebærer således en identifikation af potentielle, spirende og modne industrielle klynger og tilhørende kompetencemiljøer og værdikæder. Denne identifikation danner grundlag for en samlet drøftelse mellem de lokale erhvervsservice- og - fremmeorganisationer om, hvordan opgaven med at understøtte disse klynger kan organiseres. Klyngeinitiativerne kan fx organiseres ved, at de enkelte kommuner fokuserer og specialiser sig på baggrund af lokale styrkepositioner og understøtter specifikke klynger på tværs af området. I første omgang gennemføres en kortlægning af styrkepositioner og potentialer i tæt samspil med centrale aktører mhp. udarbejdelse af en projektbeskrivelse. Projektbeskrivelsen forelægges bestyrelsen til godkendelse og beslutning af evt. finansiering i september Konsekvenser og risici De økonomiske konsekvenser er i første omgang et internt timeforbrug på 200 timer og kr. til kortlægning og udarbejdelse af projektbeskrivelse. INTEGRERET ERHVERVSSERVICE Erhvervsservicen skal have endnu højere kvalitet i Trekantområdet. Derfor vil vi skabe en integreret erhvervsservice, hvor vi udnytter hinandens kompetencer til at sikre det bedst mulige tilbud for erhvervslivet. Det indebærer helt grundlæggende et åbent marked for erhvervsserviceindsatserne, hvor der er åben adgang for virksomheder i Trekantområdet til at deltage i erhvervsservicetilbud på tværs af kommunegrænserne. Udgangspunktet er at fastholde det lokale ejerskab og engagement, men med en fælles vision om at erhvervsservicestilbuddene skal være åbne for alle virksomheder i Trekantområdet samt markedsføres og formidles bredt. Formålet med en mere integreret erhvervsservice i Trekantområdet er: Side 10

11 - at kompetencerne i højere grad kommer virksomheder til gode i hele Trekantområdet - at kombinere kompetencerne i flere fælles projekter og aktiviteter - at koordinere udbuddet af erhvervsserviceaktiviteter, så virksomheder i hele Trekantområdet kan gøre brug af de aktiviteter, der giver dem størst værdi. Idéen om integreret erhvervsservice stamme fra feasibility studiet og er drøftet positivt på workshoppen med lederne af de lokale erhvervsservicecentre 20/11 med følgende indholdselementer: Synliggørelse af de mange erhvervsserviceindsatser i Trekantområdet Virksomheder skal have kendskab til erhvervsservicemulighederne i Trekantområdet, og tilbuddene skal være meget synlige for målgruppen. Der udarbejdes en platform for fælles markedsføring af relevante lokale arrangementer og tilbud i Trekantområdet. Platformen skal udstikke retningslinjer omkring fælles annoncering, tryksager og online markedsføring, herunder elektronisk kalender. Fælles kompetence- og metodeudvikling i erhvervsservicesystemet Trekantområdet Danmark og de seks kommuners erhvervsserviceenheder samarbejder om tilrettelæggelse af fælles kompetenceudviklingsforløb for erhvervskonsulenter m.fl. Samtidig vurderes der løbende på behovet for udvikling af fælles metoder til brug i erhvervsservicen. Virksomhedsnetværk på tværs af kommunegrænser Den enkelte kommune kan i en række tilfælde være for lille til at etablere de relevante virksomhedsnetværk. De behov, der ikke kan løftes i lokale netværk på grund af manglende kritisk masse, udbydes som netværk til virksomheder i hele Trekantområdet. Netværket etableres og er åben for tilmeldinger i en periode, hvor erhvervsserviceenhederne kan melde virksomheder ind, og når der er kritisk masse, sættes netværket i gang. Drift af netværket aftales mellem erhvervsserviceenhederne. Eksportfremme Eksportfremme er et område, hvor der typisk mangler kompetencer og ressourcer til en større indsats i de enkelte erhvervsserviceenheder. Trekantområdets erhvervsserviceenheder vil derfor i fremtiden samarbejde om: - fælles go-to-market indsatser for udvalgte grupper af virksomheder, herunder fælles eksportfremstød. - at fremme aktiviteter, hvor underleverandører til større virksomheder hjælpes med ud på eksportmarkederne. - ERFA-grupper/netværk for virksomheder med eksportambitioner eller med begrænset eksporterfaring Herudover foretages en mere systematisk opfølgning i forhold til de virksomheder, der deltager i eksportarrangementer. Indsatsen på disse områder kan ske i et samarbejde mellem de lokale erhvervskontorer og Væksthus Syddanmark. Side 11

12 Fælles forhandling med Væksthuset Trekantområdet Danmark forhandler og indgår aftale med Væksthuset på vegne af de seks kommuner, således at der sikres bedst mulig synergi og value for money. Implementering og løbende udvikling og koordination af den integrerede erhvervsservice sikres af en styregruppe bestående af direktører/chefer for de seks erhvervsserviceenheder og Trekantområdet Danmark. Styregruppen: - har en fast mødefrekvens - fastlægger principper for hvordan erhvervsserviceenhedernes kompetencer udnyttes på tværs - definerer løbende initiativer med udgangspunkt i virksomhedernes behov - evaluerer og justerer initiativerne løbende UDVIDET SAMARBEJDE OM IVÆRKSÆTTERI Trekantområdet har en høj iværksætterrate, men relativt få af iværksætterne udvikler sig til vækstvirksomheder. For at understøtte iværksætteri bedst muligt skal Trekantområdet have særdeles attraktive rammevilkår for iværksættere. Iværksætterne skal opleve, at Trekantområdet har et sammenhængende, let tilgængeligt og ubureaukratisk erhvervsservicesystem. Erhvervsserviceenhederne i Trekantområdet arbejder allerede tæt sammen om iværksættervejledningen. Der udbydes en effektiv og hyppig vejledning om de basale forhold knyttet til start af nye virksomheder i form af gratis informationsmøder på skift i kommunerne kombineret med et målrettet uddannelseskoncept, hvor iværksætterne blandt andet kan få hjælp til at udvikle forretningsplanen. Herudover tilbyder erhvervsserviceenheder i varierende omfang individuel vejledning og adgang til forskellige rådgivere i etableringsfasen. Idéen om udvidet samarbejde om iværksætteri stamme fra feasibility studiet og er drøftet positivt på workshoppen med lederne af de lokale erhvervsservicecentre 20/11 med følgende nye initiativer: Eliteprogram for vækstiværksættere Mens Trekantområdets basale iværksættervejledning er i top, gøres der ikke meget ekstra for de iværksættere, der har et særligt potentiale. I feasibility studiet anbefales det at udvikle et talentprogram for særligt perspektivrige iværksættere. Programmet udvikles i samarbejde med erhvervsserviceenheder og Væksthuset, og bygger på elementer fra allerede velfungerende programmer som Accelarace. Synliggørelse og anerkendelse Vi skal fremme en kultur, hvor der er opmærksomhed på, at etablering af egen virksomhed kan være et attraktivt alternativ til at være lønmodtager. Samtidig Side 12

13 skal vi fremme de positive holdninger til iværksætteri gennem en større grad af anerkendelse af iværksættere. - Årligt arrangement med hædring af Trekantområdets succesfulde iværksættere. Arrangementet skal henvende sig til alle virksomheder, der opfylder nogle fastsatte kriterier. Arrangementet skal samtidigt øge iværksætternes overblik over tilbud, der kan styrke og accelerere udviklingen af deres virksomhed og afholdes sammen med Trekantområdets erhvervsserviceenheder. - Målrettet indsats i samarbejde mellem Trekantområdets kommunikationschefer for at skabe flere historier i medierne med succesfulde iværksættere, som beskriver, hvad det vil sige at være iværksætter, og hvad der har gjort, at de har fået succes. Styrkede kapitalfremskaffelsesmuligheder Iværksætteres adgang til finansiering har stor betydning for muligheden for opstart, ekspansion og ny forretningsudvikling. En indsats omkring styrkede kapitalfremskaffelsesmuligheder kan dog ikke umiddelbart løftes indenfor de eksisterende rammer. Et forslag om ansættelse af en fælles kapital-coach er beskrevet som en del af en fælles task force (se under fyrtårne). Koordinering af inkubationsmiljøer i Trekantområdet Inkubationsmiljøer kan både stimulere kommende iværksættere til at tage springet, og ikke mindst kan miljøerne være med til at skabe de rammer, der skal til for at iværksættere lykkes og får iværksættervirksomheden ind i et egentlig vækstforløb. Trekantområdet har en række inkubationsmiljøer, hvoraf nogle fokuserer på bestemte typer af iværksættere, mens andre har en bredere målgruppe. Der er et begrænset samarbejde mellem Trekantområdets inkubationsmiljøer i dag. Derfor foreslås det, at der indledes et tættere samarbejde for at styrke vækstmulighederne for iværksættervirksomhederne gennem erfa- og videndeling. Implementering og løbende udvikling og koordination af det udvidede samarbejde om iværksætteri sikres af en styregruppe bestående af repræsentanter for de seks kommuner eller erhvervsserviceenheder samt Trekantområdet Danmark. Styregruppen: - har en fast mødefrekvens - fastlægger principper for hvordan samarbejdet om iværksætteri skal foregå - definerer løbende initiativer med udgangspunkt i iværksætternes behov - evaluerer og justerer initiativerne løbende Side 13

14 Kompetencer REGIONAL KOMPETENCESTRATEGI Trekantområdet kan med udarbejdelsen af en regional kompetencestrategi medvirke til at sikre, at de rette kompetencer er til stede i Trekantområdet for fortsat at kunne være konkurrencedygtige. Den regionale kompetencestrategi skal udarbejdes i et tæt samspil og baseres på et samarbejde - mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, jobcentre og kommuner. Den regionale kompetencestrategi skal sikre: - At virksomhedernes efterspørgsel efter kompetencer understøttes - At der gives kvalificerede bud på fremtidige behov, der fungerer som pejlemærker for uddannelsesinstitutionernes prioritering af uddannelser. - At der arbejdes målrettet med at få flere højtuddannede ind i virksomheder. Trekantområdet Danmark gennemfører i dialog med aktørerne en analyse af kompetencer og uddannelsesudbuddet i Trekantområdet sammenholdt med erhvervslivets aktuelle og forventede fremtidige behov og efterspørgsel efter kompetencer. På baggrund heraf udarbejdes den regionale kompetencestrategi i et tæt samspil mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, jobcentre og kommuner. Konsekvenser og risici De politiske konsekvenser vurderes at være relativt begrænsede, idet udgangspunktet er en samlet styrkelse af Trekantområdet, uden at der sættes spørgsmålstegn ved placering af uddannelsesinstitutionerne. De økonomiske konsekvenser er i første omgang begrænset til gennemførelsen af en analyse og udvikling af en regional kompetencestrategi. Dette kan dels afholdes inden for Trekantområdet Danmarks eksisterende rammer, dels indkøbes konsulentbistand til anslået kr. Den primære organisatoriske konsekvens er, at der etableres en følgegruppe til analysen og strategiudviklingen bestående af repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og kommuner. Som et led i strategiudviklingen vil det blive overvejet, hvorvidt der er behov for at fastholde et sådant triple helix forum til at koordinere implementering af strategien. INNOVATIONSKUBEN Trekantområdet kan for alvor markere sig som et kraftcenter for innovation og udvikling af innovative kompetencer ved at etablere et fælles innovativt miljø for de studerende i Trekantområdet Innovationskuben. Tanken om Innovationskuben er udviklet på et dialogmøde med erhvervsakademierne. Derudover er der allerede gode erfaringer med at Side 14

15 give studerende støtte i forbindelse med udvikling af deres idéer, bl.a. i IDEA House på Campus Vejle. Trekantområdet Danmark undersøger mulighederne for at skabe et eller flere miljøer for de særlig talentfulde studerende og iværksættere i hele Trekantområdet. Det gøres ved: - at indhente viden fra tilsvarende miljøer nationalt og internationalt - at afdække de særligt talentfulde studerendes og iværksætteres behov for støtte og hjælp - at identificere og gå i dialog med mulige interessenter i et sådant miljø (uddannelsesinstitutioner, investorer mm.) - at afdække, om initiativet kan tænkes sammen med allerede etablerede innovationsmiljøer Konsekvenser og risici De politiske konsekvenser er i første omgang meget begrænsede, idet der alene er tale om en sondering af mulighederne. I anden omgang er der dog risiko for, at den fysiske placering kan blive et stridspunkt. De økonomiske omkostninger til sondering af mulighederne kan afholdes inden for Trekantområdet Danmarks eksisterende rammer. Selve udviklingen og driften af Innovationskuben ligger hos uddannelsesinstitutionerne i Trekantområdet, og omkostningsniveauet afhænger naturligvis af det konkrete ambitionsniveau. Hvis løsningen tænkes sammen med eksisterende innovationsmiljøer, kan omkostningerne holdes på et væsentligt lavere niveau, end hvis der etableres nye lokaler. De organisatoriske konsekvenser kendes først, når den konkrete organisering er aftalt. Udgangspunktet er dog, at initiativet grundlæggende skal drives af uddannelsesinstitutionerne i Trekantområdet, men i tæt samspil med Trekantområdets erhvervsserviceenheder i forhold til at give sparring til de studerende. UNGE ENTREPRENØRER Trekantområdets fremtidige konkurrenceevne er i høj grad afhængig af vores evner til at tænke nyt, se muligheder og omsætte ideer til værdi. Derfor er det afgørende, at vi ruster nutidens børn og unge så godt som muligt til at være innovative og entreprenante. Uddannelsessektoren skal i endnu højere grad motivere undervisere og studerende til at tilegne sig entreprenante kompetencer helt fra folkeskolen og til de videregående uddannelser. Entreprenørskab i undervisningen handler om at inddrage kreativitet, innovation og foretagsomhed i uddannelsesstedernes pædagogiske praksis. Børn og unge skal stimuleres til at tænke udvikling og nyt for i højere grad at ruste dem til selvstændigt at starte initiativer op inden for erhverv, frivillighed, foreninger, events og lignende. Danish Entrepreneurship Award Trekantområdet Danmark har indgået aftale med Fonden for Entreprenørskab Young Entreprise om, at Danish Entrepreneurship Award afholdes i Trekantområdet (nærmere bestemt i Messe C i Fredericia) i Udover at være Side 15

16 vært for eventen sikrer sekretariatet størst mulig opmærksomhed gennem en række aktiviteter, som fastlægges fra år til år. Entreprenørskab i grundskolen Sekretariatet samarbejder med de kommunale skoleforvaltninger om at fremme entreprenørskab i undervisningen. For at sikre den nødvendige fremdrift er der nedsat en styregruppe bestående af skoledirektørerne i de seks kommuner samt en arbejdsgruppe bestående af skolekonsulenter m.m. fra kommunerne. Samarbejdet mellem kommunerne er i en indledende fase og omfatter: - kvalitetsudvikling igennem udveksling af viden og erfaringer - øget deltagelse i Danish Entrepreneurship Award. Fremadrettet fokuserer samarbejdet blandt andet på følgende områder: - Kompetenceudvikling af lærerne gennem netværk og fælles kurser - Fælles udvikling af valgfag om innovation Entreprenørskab i ungdomsuddannelserne Sekretariatet vil samarbejde med ungdomsuddannelserne om at fremme entreprenørskab i undervisningen. Samarbejdet mellem ungdomsuddannelser skal afdække, hvordan de unge rustes til i højere grad at tænke nyt og handle selvstændigt. Det skal afdækkes, om samarbejdet skal koncentrere sig om erfa- og videndeling, kompetence- eller metodeudvikling eller fælles projekter/produkter. Trekantområdets Inno-camp Gennem tværgående samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner arbejdes der med at fremme de positive holdninger til entreprenørskab og iværksætteri. Det skal ske via inno-camps på tværs af alle de videregående uddannelser i Trekantområdet. På samme dag og med udgangspunkt i samme kreative udfordring afholdes de indledende konkurrencerunder i hver af de seks kommuner. De indledende runder i de enkelte kommuner afsluttes med en finale. Denne kan sammentænkes med The Danish Entrepreneurship Award. For at udvikle indholdet af de indledende campdage etableres arbejdsgrupper på tværs af uddannelsesinstitutioner, hvor undervisere med erfaring inden for campdesign mødes. Herved skabes et innovativt fora for Trekantområdets undervisere, hvor idéer, viden og erfaring med entreprenante didaktiske processer og metoder kan spredes og gro. STYRKELSE AF DE ERHVERVSFAGLIGE UDDAN- NELSER Trekantområdet er Danmarks stærkeste industriregion med en høj grad af specialisering indenfor en række traditionelle industrierhverv (byggematerialer, plast, stål, fødevarer, mode & beklædning) samt transport/logistik og energi/forsyning. Grundlaget for, at Trekantområdet kan fastholde sin stærke industrielle position, er velkvalificeret faglig arbejdskraft og der er derfor et klart behov for at styrke de erhvervsfaglige uddannelser i Trekantområdet. Side 16

17 Samarbejdsforum om de erhvervsfaglige uddannelser Der etableres et forum for samarbejde omkring styrkelse af de erhvervsfaglige uddannelser. Forummet fungerer samtidig som styregruppe for det kommende DM i Skills. Samarbejdsforummet sammensættes af repræsentanter fra erhvervsskoler, kommuner, UU, arbejdsgiver- og arbejdstagersiden. Forummet betjenes af Trekantområdet Danmark. DM i Skills i Trekantområdet DM i Skills er de faglige uddannelsers Danmarksmesterskaber, der afvikles en gang årligt. DM i Skills er i de senere år blevet et stadigt større tilløbsstykke med op mod besøgende og afledt markant fremgang for de lokale erhvervsuddannelser. Trekantområdet Danmark har truffet aftale med Skills Denmark om afholdelse af DM i Skills i Trekantområdet i uge Omkostningerne til DM i Skills forventes at kunne afholdes indenfor det tilskud på 2 mio. kr., som Skills Denmark bidrager med. Trekantområdets mesterskaber i Skills Sekretariatet tager sammen med det ovenfor nævnte samarbejdsforum initiativ til afvikling af regionale mesterskaber i Skills for erhvervsskolerne i Trekantområdet. TILTRÆKNING OG FASTHOLDELSE AF INTERNATI- ONALE TALENTER Trekantområdet skal fortsat styrke sine muligheder for at tiltrække og fastholde internationale talenter. Trekantområdets kommuner skal derfor arbejde tæt sammen om videreførelse og -udvikling af International Community Trekantområdet. International Community Trekantområdet International Community Trekantområdet skal fremover være betegnelsen for det samlede netværk af bosætningskoordinatorer i kommunerne, virksomheder med expats, organisationer og foreninger (fx Work in Denmark, NOVUM, IDA m.fl.), der arbejder med aktiviteter for expats samt de initiativer, der opstår blandt expats i Trekantområdet. International Community Trekantområdet kan dermed forstås som summen af de initiativer og aktiviteter for og med højtuddannede internationale medarbejdere bosiddende i Trekantområdet. Formålet er at skabe et miljø og en kultur, som tiltrækker og fastholder internationale (og danske) talenter til gavn for vækst og erhvervsudvikling. Trekantområdet Danmark faciliterer og koordinerer dette netværk med en ½tids medarbejder og sikrer en fælles web-platform med bl.a. praktiske informationer til expats og potentielle expats samt en fælles oversigt over aktiviteter for expats i Trekantområdet. I modsætning til tidligere planlægger og gennemfører denne koordinator ikke egne expat-arrangementer men understøtter, koordinerer og formidler de øvrige aktørers aktiviteter. Side 17

18 International Community Trekantområdet rummer en fælles koordinationsgruppe bestående af kommunernes bosætningskoordinatorer samt repræsentanter for virksomheder med expats. Koordinationsgruppen kan efter behov suppleres med expats og repræsentanter for relevante organisationer og foreninger. Samtidig videreføres det etablerede netværk for HR-medarbejdere i virksomheder med expats. Fastholdelse af internationale studerende Trekantområdet har mere end internationale studerende, der læser på de videregående uddannelser i området. Disse studerende repræsentanter en i høj grad uudnyttet ressource, idet de udover deres faglige kompetencer har helt særlige sproglige og kulturelle kompetencer, der bl.a. kan medvirke til at styrke de internationale og eksportrettede kompetencer i Trekantområdets virksomheder. International Community Trekantområdet udvider derfor sit fokus til også at omfatte de internationale studerende med særligt henblik på at knytte de internationale studerende tættere til områdets erhvervsliv i form at studiejobs og projektsamarbejder. Trekantområdet Danmark går derfor i dialog med uddannelsesinstitutioner og studenterforeninger om at tilrettelægge særlige indsatser overfor de internationale studerende. Side 18

19 By og kultur KULTURMETROPOLEN Trekantområdet skal være en kulturmetropol, der understøtter kreativitet og innovation og er i stand til at tiltrække højproduktive borgere. Trekantområdets kommuner skal samarbejde om at skabe kulturelle tiltag, hvor vi angiver rytmen og er en inspiration for andre, og at vi gennem et øget antal forbindelser binder Trekantområdet sammen til en mere sammenhængende storbyregion. Kulturmetropolen udvikles på én gang nedefra og oppefra. For at skabe en reel kulturel metropol er det afgørende at styrke og udvide netværkene på tværs af kommunerne og bygge videre på de enkelte kommuners kulturtilbud og -strategier. Samtidig er det vigtigt med markante kulturelle fyrtårne, der både giver identitet og attraktivitet og dermed styrker Trekantområdets sammenhængs- og tiltrækningskraft. Kommunernes kulturudvalg involveres i en fælles proces i foråret 2014 med det formål at konkretisere initiativer i kulturmetropolen og skabe sammenhæng med de kommunale kulturstrategier. På baggrund heraf forelægges bestyrelsen forslag til fælles udmøntning af kulturmetropolen. Konsekvenser og risici De økonomiske konsekvenser af kulturmetropolen bliver belyst som led i den fælles proces med kommunernes kulturudvalg. De politiske konsekvenser af initiativet er, at der sikres et større ejerskab til kulturmetropolen i kulturudvalgene. SPORT & EVENT TREKANTOMRÅDET Trekantområdet skal markeres og markedsføres gennem højprofilerede sportsarrangementer og andre events. Siden Horsens lancerede sin eventstrategi i midten af 00 erne har events været et parameter, der er nødvendig at mestre for at kunne klare sig i branding- og bosætningskonkurrencen. For de ambitiøse byer og områder er det blevet et musthave på linje med bygningen af de store kulturhuse var det i 90 erne. Senest har Odense etableret en ny eventfond med et kommunalt tilskud på 20 mio. kr. Sport & Event Trekantområdet er et fælles tiltag, der skal tiltrække, medfinansiere og sikre gennemførelse af events og sportsbegivenheder i Trekantområdet af national og international kaliber. Det sker for at skabe vækst gennem events, hjælpe med til klyngedannelse inden for oplevelseserhvervene og brande Trekantområdet. Sport & Event Trekantområdet organiseres med inddragelse af centrale kommunale og private aktører koordineret af en kompetent sport og event koordinator ansat i Trekantområdet Danmark. Side 19

20 Der søges om midler til ansættelse af en sport og event-koordinator, der skal kunne opfange og tiltrække events til Trekantområdet og sætte de lokale aktører i spil. Omkostningerne hertil udgør inkl. følgeudgifter ca kr./år. Konsekvenser og risici De økonomiske konsekvenser af initiativet er, at der skal afsættes et årligt beløb på 0,8 mio. kr. De organisatoriske konsekvenser er etablering af en netværksorganisation, hvor den nye sport og event koordinator ansat i Trekantområdet Danmark samarbejder tæt med en følgegruppe bestående af centrale kommunale og private aktører. De politiske risici vurderes at være begrænsede, idet initiativet blot vil øge Trekantområdets samlede muligheder for at tiltrække events og kun helt undtagelsesvist vil betyde, at den enkelte kommune ikke selv kan byde på events. TREKANTOMRÅDETS FESTUGE Trekantområdets Festuge skal også fremover være et flagskib for det kulturelle samarbejde og gradvist udbygges til en national og international begivenhed. Trekantområdets Festuge er i dag kernen i den eksisterende kulturaftale og anvendes til at en række kulturpolitiske formål nemlig at skabe flere kulturbrugere, stimulere kunstneriske og kreative miljøer, skabe samarbejder og forbindelser samt intern og ekstern branding. Festugen er finansieret gennem kulturaftalen til foreløbigt I de resterende to år af kulturaftalen skal Trekantområdets Festuge konsolideres, og den fremtidige finansiering skal sikres. Målet er at udvide omfanget af samarbejder på tværs af kommuner og institutioner, at styrke egne kunstneriske miljøer og talenter samt udvikle et program, der i endnu højere grad er sammenhængende og sikrer, at borgerne deltager i kulturelle aktiviteter i hele Trekantområdet. FÆLLES KULTURSERVICE Trekantområdet skal udnytte synergi og samdriftsfordele i de funktioner, der ikke berører publikum. På en række områder er der store gevinster at hente gennem et tættere samarbejde mellem kommunerne. Det kunne fx være: Fælles fundraising/sponsorklub Trekantområdet står samlet stærkere end de enkelte kommuner i forbindelse med ansøgninger til statslige og private puljer og fonde ligesom der kan trækkes på den samlede pulje af kompetencer og netværk ifm. fundraising. Side 20

21 Fælles grejbank Det giver god mening, at kommuner og kulturarrangører kan trække på en fælles grejbank og dermed få nem og billig adgang til lyd, lys mv. fremfor at hver kommune opbygger sin egen. Kulturdirektører/-chefer er enige om i fællesskab at aftale, hvordan den fælles kulturservice opbygges og videreudvikles. FORBINDELSER OG NETVÆRK Trekantområdet skal styrke tværgående kulturelle forbindelser og netværk og dermed styrke innovation og udvikling. Antallet og kvaliteten af forbindelser er afgørende for, at Trekantområdet udvikler sig til at være en kulturmetropol. De samvirkende foreninger Kommunernes kulturchefer/-direktører er enige om i fællesskab at medvirke til at fx de arrangerende kulturforeninger i højere grad arbejder sammen og får skabt bredde og tyngde i kulturudbuddene. Årlig kulturmetropolkonference Trekantområdet Danmark arrangerer i samarbejde med de seks kommuner en årlig kulturmetropolkonference, hvor kulturaktører i Trekantområdet får skarpe inputs og lejligheden til at skabe nye forbindelser. Værtsskabet kan gå på skift mellem kommunerne. FÆLLES MARKEDSFØRING Trekantområdet skal synliggøres som en attraktiv kulturmetropol, og de enkelte kulturinstitutioners markedsføring skal styrkes gennem en fælles kulturmarkedsføring. I dag har Trekantområdets kulturinstitutioner hver deres egen markedsføring af arrangementer i den landsdækkende presse. Effekten af denne eksisterende markedsføring kan forøges ved at koordinere og samle kulturmarkedsføringen fx i en fælles annonce med overskriften Kultur i Trekantområdet, hvor de enkelte kulturinstitutioners annoncer indgår i eget design. Det sker både større synlighed og attraktivitet for den enkelte annoncør men også et samlet indtryk af, at Trekantområdet er en kulturmetropol. Trekantområdet Danmark samler kommunernes kommunikationschefer samt repræsentanter for relevante kulturinstitutioner for i fællesskab at drøfte muligheder for en fælles kulturmarkedsføring. Side 21

22 TALENTUDVIKLING Trekantområdet skal dyrke de kulturelle talenter og understøtte skæve miljøer, der giver gode vækstvilkår for kultur og kreativitet. Kommunerne vil derfor etablere fælles talentudviklingsforløb, der sikrer fortsat fornyelse og udvikling af kulturlivet i Trekantområdet. Mobile Music Mobile Music er et eksisterende talentprogram, der giver rytmiske musiktalenter mulighed for at komme nærmere et liv som professionel musiker. Mobile Music er finansieret gennem kulturaftalen via et tilskud, der er ført videre fra Vejle Amt. Der er ingen sikkerhed for, at dette tilskud videreføres i al fremtid. De seks kommuner vil videreføre talentprogrammet og sikre den fortsatte finansiering. Nye talentprogrammer Kommunernes kulturchefer/-direktører er enige om i samarbejde med Trekantområdet Danmark at undersøge mulighederne for at etablere nye talentprogrammer for alle kunstneriske genrer. Det kunne fx være et talentprogram for teater/scenekunstmiljøet i krydsfeltet mellem Dr. Dorothea, Vejle Musicalteaters nye musicalskole, Mungo Park Kolding, Fredericia Teater, Det Danske Musicalakademi mv. Side 22

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Stillings- og personprofil. Playmaker. til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014

Stillings- og personprofil. Playmaker. til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014 Stillings- og personprofil Playmaker til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014 Opdragsgiver Trekantområdet Danmark Adresse Trekantområdet Danmark Kolding Åpark 1 6000 Kolding

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

innovation klynger netværk triple helix Danmarks værdikæde karriere faglært arbejdskraft design branding vækst produktionscentrum

innovation klynger netværk triple helix Danmarks værdikæde karriere faglært arbejdskraft design branding vækst produktionscentrum industri produktion talenter kompetencer infrastruktur eksport innovation klynger netværk triple helix Danmarks produktionscentrum automation specialisering værdikæde karriere faglært arbejdskraft design

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse Hjørring ErhvervsCenter Tilfredshedsundersøgelse Januar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 19. jan 1. feb 2010 Målgruppe: Virksomheder i Hjørring Kommune

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015. 10 hands-on til talentudvikling

Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015. 10 hands-on til talentudvikling Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015 10 hands-on til talentudvikling En global økonomi øger konkurrencen Virksomheder skal forbedre og forny sig SMV er udgør 99,6 % af det samlede antal virksomheder

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune?

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation & udvikling Dato: 15-1-2015 Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 79966027 E-mail: hk@vejenkom.dk NOTAT Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? Foreningen work-live-stay

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Strategiplan 2011 20

Strategiplan 2011 20 Strategiplan 2011 2015 Indledning Strategiplanen fastlægger de overordnede retningslinjer, centrale fokusområder og målsætninger for udviklingen i Århus Købmandsskoles aktiviteter, herunder de partnerskaber

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere