STRATEGISK HANDLINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGISK HANDLINGSPLAN"

Transkript

1 STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014

2 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning at blive Vestdanmarks vigtigste vækstcenter. Denne strategiske handlingsplan rummer en række initiativer, der medvirker til at komme tættere på dette mål. Trekantområdet er stadig en af Danmarks mere velstående regioner. Men positionen er opnået i en tid, hvor væksten blev skabt ud fra andre rammer og forudsætninger, end den gør i dag.hvis Trekantområdet skal klare sig i konkurrencen med danske universitetsbyer og andre nordeuropæiske byregioner, er det helt afgørende, at rammebetingelserne er i top. Fremadrettet får de såkaldt nye vækstdrivere som iværksætteri, innovationsvilkår, internationalisering og adgang til kvalificeret arbejdskraft afgørende betydning for væksten og den industrielle udvikling. Og her er udgangspunktet i Trekantområdet ikke imponerende.der er således meget, der tyder på, at Trekantområdets position som en af Danmarks mere velstående og konkurrencedygtige regioner er alvorligt truet. (IRIS Group: Trekantområdet som vestdansk vækstcentrum hvad skal der til? Feasibility studium - august 2013) Trekantområdet står således overfor en række udfordringer, der kun kan håndteres i et tæt samarbejde mellem kommunerne og i samspil med ikke mindst erhvervs- og uddannelseslivet. Hver af de seks kommuner sætter i disse år markante nye initiativer i gang og arbejder konstant på at skabe vækst og arbejdspladser i dialog med erhvervslivet. Samarbejdet i Trekantområdet handler på ingen måde om at erstatte de lokale initiativer men tværtimod om at understøtte og bygge videre på kommunernes styrkepositioner og initiativer. Ved at stå sammen opnår Trekantområdet en tyngde og en styrke, hvor vi sammen kan tilbyde endnu mere og ved at lægge vores kræfter sammen, bliver vi store nok til at løfte opgaver, som vi hver især er for små til. Den strategiske handlingsplan sætter netop fokus på dels at styrke samarbejdet mellem kommunerne indenfor de eksisterende rammer for at højne kvaliteten og bedre kunne løfte krævende opgaver, dels at styrke Trekantområdet og de seks kommuner gennem ambitiøse fælles initiativer. Side 2

3 Læsevejledning Forslaget til strategisk handlingsplan er disponeret i fem strategispor: - Branding: Fokus på synliggørelse og markedsføring af Trekantområdet som attraktivt erhvervs- og/eller bosætningsområde - Rammevilkår: Fokus på at lette erhvervslivets byrder og sikre bedst mulige infrastruktur - Erhvervsudvikling: Fokus på aktivt at udvikle erhvervslivet gennem samarbejde, vejledning, kompetenceudvikling m.m. - Kompetencer: Fokus på at sikre erhvervslivets adgang til kompetent arbejdskraft. - By og kultur: Fokus på at øge Trekantområdets attraktivitet gennem byudvikling og kultur. Indenfor hvert af disse strategispor er der forslag til initiativer i to kategorier: Fyrtårne: Initiativer, der har væsentlige økonomiske, politiske eller organisatoriske konsekvenser. I de tilfælde, hvor kommunernes styrbarhed er begrænset, er der tale om initiativer, der sonderer terrænet for at engagere andre aktører i fælles fyrtårne. Udvidet samarbejde indenfor eksisterende rammer: Initiativer, der grundlæggende kan realiseres indenfor de eksisterende rammer, hvis der træffes en klar politisk afgørelse. Side 3

4 Oversigt over initiativer Branding Fællesgørelse af aktiver Synliggørelse af Trekantområdet i kommunernes kommunikation Fælles nyhedsformidling Fælles kulturmarkedsføring Fælles erhvervsmagasin Rammevilkår Afgiftsfri zone Fælles infrastrukturplan Bedre servicering af erhvervslivet Erhvervsudvikling Industri 21 Integreret erhvervsservice Udvidet samarbejde om iværksætteri Kompetencer Regional kompetencestrategi Innovationskuben Unge entreprenører Styrkelse af de erhvervsfaglige uddannelser Tiltrækning og fastholde af internationale talenter By og kultur Kulturmetropol Sport & Event Trekantområdet Side 4

5 Trekantområdets Festuge Fælles kulturservice Forbindelser og netværk Fælles kulturmarkedsføring Talentudvikling og skæve miljøer Side 5

6 Branding FÆLLESGØRELSE AF AKTIVER Vi kan på én gang sikre en stærkere fælles identitet, bedre sammenhængskraft og branding af Trekantområdet ved at gøre de mange stærke institutioner, organisationer m.m. i området, i højere grad gøres til fælles aktiver. Tanken er, at aktiver som fx uddannelses- og kulturinstitutioner og elitesportsforeninger kan gøres til fælles aktiver for hele Trekantområdet dels ved at indarbejde Trekantområdet i navnet (fx SDU Campus Trekantområdet), dels ved at inddrage hele området og ikke kun den lokale kommune i bestyrelse m.m. Der er i langt de fleste tilfælde tale om ikke-kommunale aktiver og muligheden for en fællesgørelse kan derfor alene afklares igennem dialog med de enkelte aktører på baggrund af et klart udtalt politisk ønske. I mange tilfælde sidder Trekantområdets borgmestre eller andre lokale politiske repræsentanter i bestyrelserne og kan her støtte ønsket om en fællesgørelse. Konsekvenser og risici Der er som udgangspunkt ingen økonomiske konsekvenser af initiativet bortset fra de ressourcer, sekretariatet skal anvende til dialog, og som kan afholdes indenfor den eksisterende ramme. De politiske konsekvenser kan være, at den enkelte kommune kan føle, at man mister egne aktiver til fordel for Trekantområdet. Det vil derfor være afgørende, at den enkelte kommune kan se, at man vinder flere aktiver, end man mister. Sekretariatet udarbejder en liste over mulige institutioner m.fl., der forelægges bestyrelsen til godkendelse, før dialogen indledes. SYNLIGGØRELSE AF TREKANTOMRÅDET I KOM- MUNERNES KOMMUNIKATION Samarbejdet mellem kommunerne om synliggørelse af Trekantområdet skal styrkes. For at blive betragtet som ét område, er det vigtigt, at den kommunikation, der møder folk, også signalerer, at vi står sammen og samarbejder på tværs i stedet for at kommunikationen ofte er fragmenteret og kommuneopdelt. Dette kræver et styrket samarbejde og en løbende prioritering af, hvor kommunerne med fordel kan kommunikere som én enhed. Samarbejdet mellem kommunernes kommunikationschefer og Trekantområdet Danmark skal derfor intensiveres og fungere som et forum for ideudvikling og planlægning af fælles aktiviteter samt gensidig inspiration. Side 6

7 Udgangspunktet for samarbejdet er på den ene side Trekantområdets fælles grundfortælling og visuelle identitet og på den anden side den enkelte kommunes egen identitet/profil og kommunikationsstrategi. Opgaven er at sikre, at disse to sider understøtter og styrker hinanden i den konkrete kommunikation. Det indebærer i praksis bl.a. en afklaring af hvordan og i hvilket omfang Trekantområdet skal synliggøres på kommunernes hjemmesider og ifm. kommunal markedsføring. FÆLLES NYHEDSFORMIDLING Der skal formidles flere nyheder om Trekantområdet for at styrke den fælles identitet og branding af området. I dag er den fælles nyhedsformidling begrænset af, at der dels ikke er fælles medier i områder, dels ikke er en fælles nyhedsformidling. Trekantområdet Danmark og de seks kommuner skal derfor fremover arbejde tættere sammen om at producere og formidle nyheder til egne og andre medier. Kommunernes kommunikationschefer skal sammen med Trekantområdet Danmark planlægge og koordinere produktion og formidling af nyheder i det omfang, det er relevant. På strategisk niveau indebærer det koordineret planlægning af hvilke aktiviteter og historier, der er i fælles interesse at formidle samt koordination af konkrete PRplaner, som man så vidt muligt undgår at træde hinanden over tæerne. På operativt niveau handler det bl.a. om at dele og understøtte hinandens nyheder. FÆLLES KULTURMARKEDSFØRING (se nærmere under By og kultur) FÆLLES ERHVERVSPROFILERING Trekantområdet skal markedsføres som ét samlet, attraktivt erhvervsområde. Der skal derfor fremover ske en samlet profilering, der sætter fokus på Trekantområdets erhvervsmæssige styrker og muligheder som et led i en fælles brandingstrategi. Trekantområdet Danmark er i samarbejde med kommunernes kommunikationschefer og erhvervsserviceenhederne løbende opmærksomme på, hvilke muligheder der er for konkret profilering i form af fx fælles magasiner, annoncering el.lign. Side 7

8 Rammevilkår AFGIFTSFRI ZONE For at skabe favorable rammevilkår og sende et meget klart signal om politisk vilje til sammen at skabe de bedst mulige rammer for erhvervslivet, kan Trekantområdet komme med en fælles udmelding om, at alle kommuner (evt. i løbet af en årrække) aftrapper dækningsafgiften og fjerner byggesagsgebyrer for erhvervslivet. Konsekvenser og risici Initiativet har store økonomiske konsekvenser for de enkelte kommuner særligt for så vidt angår dækningsafgiften. De tre største kommuner i Trekantområdet (Fredericia, Kolding og Vejle) skiller sig ud ved at have de største satser for dækningsafgifter for forretningsejendomme vest for Storebælt. Middelfart ligger i en mellemkategori, mens Billund og Vejen i lighed med hovedparten af kommuner vest for Storebælt ikke opkræver dækningsafgift. Det budgetterede provenu i de fire kommuner i 2014 udgør: - Fredericia 39 mio. kr. - Kolding 90 mio. kr. - Middelfart 5 mio. kr. - Vejle 84 mio. kr. I Kolding er dækningsafgiften reduceret fra 10 promille i 2013 til 8,8 i 2014 og reduceres yderligere til 7,6% i I Middelfart er dækningsafgiften reduceret fra 2,86 promille i 2013 til 2,15 promille i I Fredericia er dækningsafgiften på 8,7 promille. En reduktion i dækningsafgift kan som følge af en aftale mellem Regeringen og KL evt. kompenseres. Tilskud til skattenedsættelse er ansøgningsbaseret, og vil, såfremt puljen ikke overtegnes, betyde en 75 % kompensation af provenutabet det første år, 50 % af provenutabet det andet år, og 25 % af provenutabet det tredje år. Fjernelsen af byggesagsgebyrerne medfører et mindre provenutab: - Billund 1,8 mio. kr. - Fredericia 1,7 mio. kr. - Kolding 4,7 mio. kr. - Middelfart 1,4 mio. kr. - Vejen 0,8 mio. kr. En fælles udmelding om fjernelse af dækningsafgift og byggesagsgebyrer forudsætter naturligvis, at der er en solid politisk aftale i hvert af de seks byråd. Side 8

9 FÆLLES INFRASTRUKTURPLAN En fælles infrastrukturplan skal sende et stærkt signal om sammenhold i Trekantområdet og samtidig styrke områdets indflydelse på de fremtidige statslige investeringer. Infrastrukturplanen skal omfatte prioritering / tidsrækkefølge og udformning / linjeføring for alle store/større relevante projekter indenfor den overordnede trafikale infrastruktur altså den del af infrastrukturen, der finansieres og anlægges af staten. Konsekvenser og risici En fælles infrastrukturplan forudsætter, at de seks kommuner står skulder ved skulder, og at enigheden og sammenholdet kan fastholdes i alle faser. Det indebærer formentlig, at alle seks byråd skal involveres aktivt i udarbejdelsen af en fælles infrastrukturplan og skal committes på den. De økonomiske konsekvenser af en fælles infrastrukturplan er i første omgang begrænsede til omkostninger ifm. udarbejdelse af planen med mindre kommunerne selv ønsker at medfinansiere projekterne. Omkostningerne til udarbejdelse af en fælles infrastrukturplan vurderes at kunne holdes indenfor Trekantområdet Danmarks eksisterende budget, med mindre der skal gennemføres nye større analyser. BEDRE SERVICERING AF ERHVERVSLIVET Trekantområdet skal sikre en bedre, hurtigere og mere smidig myndighedssagsbehandling og dermed gøre det lettere og mere attraktivt for virksomheder at udvide eller placere sig i området. Der er et stort potentiale i at udbrede best practices fra Trekantkommunerne indenfor fx byggesagsbehandling, miljø- og brandtekniske godkendelser samt udarbejdelse af lokalplaner til de øvrige kommuner i området. Bedre dialog, korte sagsbehandlingstider, bedre koordination og helhed samt optimering af processer vil kunne forbedre rammevilkårene for erhvervslivet og for bosætning i Trekantområdet. Et eksempel på best practice kunne være udbredelsen af Vejles online adgang til offentlige byggesager via weblager.dk til de øvrige Trekantkommuner. Systemet giver offentligheden direkte adgang til alle afsluttede byggesagsdokumenter, hvor der ikke er personfølsomme elementer. Derved sparer administrationen mange ressourcer på henvendelser, samtidig med at borgere og erhvervsliv sparer op til flere ugers svartid. I tillæg får de et bedre overblik over det eksisterende byggesagsmateriale om deres egne og andres ejendomme, hvilket kan forbedre fremtidige byggeansøgninger. Udvikling og implementering af initiativet sikres af en styregruppe bestående af kommunernes planchefer samt Trekantområdet Danmark. Styregruppens opgave omfatter identifikation af best practices og forbedringspotentialer og en efterfølgende prioritering af indsatser. Styregruppen igangsætter på grundlag heraf nødvendige initiativer i form af fx ERFA-møder, undervisnings- og sparringsforløb m.m. Side 9

10 Erhvervsudvikling INDUSTRI 21 Trekantområdets position som dansk produktionscentrum skal styrkes gennem specialiserede klyngeinitiativer. Målet er at industrien omstilles fra produktion af traditionelle produkter til industrielle koncepter i verdensklasse. En sådan transformation kræver adgang til kompetencer og kritisk masse. Der er derfor brug for at facilitere/understøtte Trekantområdets stærke industrier gennem klyngeinitiativer, der går på tværs af kommunerne. Feasibility studiet anbefaler netop en revitalisering af industri- og produktionsvirksomheder gennem netværk, kompetencemiljøer og klyngesatsninger, hvor indsatsen kan organiseres indenfor den eksisterende struktur ved at fordele ansvaret for de enkelte klynger på de enkelte erhvervsserviceenheder ud fra lokale styrkepositioner. Industri 21 indebærer således en identifikation af potentielle, spirende og modne industrielle klynger og tilhørende kompetencemiljøer og værdikæder. Denne identifikation danner grundlag for en samlet drøftelse mellem de lokale erhvervsservice- og - fremmeorganisationer om, hvordan opgaven med at understøtte disse klynger kan organiseres. Klyngeinitiativerne kan fx organiseres ved, at de enkelte kommuner fokuserer og specialiser sig på baggrund af lokale styrkepositioner og understøtter specifikke klynger på tværs af området. I første omgang gennemføres en kortlægning af styrkepositioner og potentialer i tæt samspil med centrale aktører mhp. udarbejdelse af en projektbeskrivelse. Projektbeskrivelsen forelægges bestyrelsen til godkendelse og beslutning af evt. finansiering i september Konsekvenser og risici De økonomiske konsekvenser er i første omgang et internt timeforbrug på 200 timer og kr. til kortlægning og udarbejdelse af projektbeskrivelse. INTEGRERET ERHVERVSSERVICE Erhvervsservicen skal have endnu højere kvalitet i Trekantområdet. Derfor vil vi skabe en integreret erhvervsservice, hvor vi udnytter hinandens kompetencer til at sikre det bedst mulige tilbud for erhvervslivet. Det indebærer helt grundlæggende et åbent marked for erhvervsserviceindsatserne, hvor der er åben adgang for virksomheder i Trekantområdet til at deltage i erhvervsservicetilbud på tværs af kommunegrænserne. Udgangspunktet er at fastholde det lokale ejerskab og engagement, men med en fælles vision om at erhvervsservicestilbuddene skal være åbne for alle virksomheder i Trekantområdet samt markedsføres og formidles bredt. Formålet med en mere integreret erhvervsservice i Trekantområdet er: Side 10

11 - at kompetencerne i højere grad kommer virksomheder til gode i hele Trekantområdet - at kombinere kompetencerne i flere fælles projekter og aktiviteter - at koordinere udbuddet af erhvervsserviceaktiviteter, så virksomheder i hele Trekantområdet kan gøre brug af de aktiviteter, der giver dem størst værdi. Idéen om integreret erhvervsservice stamme fra feasibility studiet og er drøftet positivt på workshoppen med lederne af de lokale erhvervsservicecentre 20/11 med følgende indholdselementer: Synliggørelse af de mange erhvervsserviceindsatser i Trekantområdet Virksomheder skal have kendskab til erhvervsservicemulighederne i Trekantområdet, og tilbuddene skal være meget synlige for målgruppen. Der udarbejdes en platform for fælles markedsføring af relevante lokale arrangementer og tilbud i Trekantområdet. Platformen skal udstikke retningslinjer omkring fælles annoncering, tryksager og online markedsføring, herunder elektronisk kalender. Fælles kompetence- og metodeudvikling i erhvervsservicesystemet Trekantområdet Danmark og de seks kommuners erhvervsserviceenheder samarbejder om tilrettelæggelse af fælles kompetenceudviklingsforløb for erhvervskonsulenter m.fl. Samtidig vurderes der løbende på behovet for udvikling af fælles metoder til brug i erhvervsservicen. Virksomhedsnetværk på tværs af kommunegrænser Den enkelte kommune kan i en række tilfælde være for lille til at etablere de relevante virksomhedsnetværk. De behov, der ikke kan løftes i lokale netværk på grund af manglende kritisk masse, udbydes som netværk til virksomheder i hele Trekantområdet. Netværket etableres og er åben for tilmeldinger i en periode, hvor erhvervsserviceenhederne kan melde virksomheder ind, og når der er kritisk masse, sættes netværket i gang. Drift af netværket aftales mellem erhvervsserviceenhederne. Eksportfremme Eksportfremme er et område, hvor der typisk mangler kompetencer og ressourcer til en større indsats i de enkelte erhvervsserviceenheder. Trekantområdets erhvervsserviceenheder vil derfor i fremtiden samarbejde om: - fælles go-to-market indsatser for udvalgte grupper af virksomheder, herunder fælles eksportfremstød. - at fremme aktiviteter, hvor underleverandører til større virksomheder hjælpes med ud på eksportmarkederne. - ERFA-grupper/netværk for virksomheder med eksportambitioner eller med begrænset eksporterfaring Herudover foretages en mere systematisk opfølgning i forhold til de virksomheder, der deltager i eksportarrangementer. Indsatsen på disse områder kan ske i et samarbejde mellem de lokale erhvervskontorer og Væksthus Syddanmark. Side 11

12 Fælles forhandling med Væksthuset Trekantområdet Danmark forhandler og indgår aftale med Væksthuset på vegne af de seks kommuner, således at der sikres bedst mulig synergi og value for money. Implementering og løbende udvikling og koordination af den integrerede erhvervsservice sikres af en styregruppe bestående af direktører/chefer for de seks erhvervsserviceenheder og Trekantområdet Danmark. Styregruppen: - har en fast mødefrekvens - fastlægger principper for hvordan erhvervsserviceenhedernes kompetencer udnyttes på tværs - definerer løbende initiativer med udgangspunkt i virksomhedernes behov - evaluerer og justerer initiativerne løbende UDVIDET SAMARBEJDE OM IVÆRKSÆTTERI Trekantområdet har en høj iværksætterrate, men relativt få af iværksætterne udvikler sig til vækstvirksomheder. For at understøtte iværksætteri bedst muligt skal Trekantområdet have særdeles attraktive rammevilkår for iværksættere. Iværksætterne skal opleve, at Trekantområdet har et sammenhængende, let tilgængeligt og ubureaukratisk erhvervsservicesystem. Erhvervsserviceenhederne i Trekantområdet arbejder allerede tæt sammen om iværksættervejledningen. Der udbydes en effektiv og hyppig vejledning om de basale forhold knyttet til start af nye virksomheder i form af gratis informationsmøder på skift i kommunerne kombineret med et målrettet uddannelseskoncept, hvor iværksætterne blandt andet kan få hjælp til at udvikle forretningsplanen. Herudover tilbyder erhvervsserviceenheder i varierende omfang individuel vejledning og adgang til forskellige rådgivere i etableringsfasen. Idéen om udvidet samarbejde om iværksætteri stamme fra feasibility studiet og er drøftet positivt på workshoppen med lederne af de lokale erhvervsservicecentre 20/11 med følgende nye initiativer: Eliteprogram for vækstiværksættere Mens Trekantområdets basale iværksættervejledning er i top, gøres der ikke meget ekstra for de iværksættere, der har et særligt potentiale. I feasibility studiet anbefales det at udvikle et talentprogram for særligt perspektivrige iværksættere. Programmet udvikles i samarbejde med erhvervsserviceenheder og Væksthuset, og bygger på elementer fra allerede velfungerende programmer som Accelarace. Synliggørelse og anerkendelse Vi skal fremme en kultur, hvor der er opmærksomhed på, at etablering af egen virksomhed kan være et attraktivt alternativ til at være lønmodtager. Samtidig Side 12

13 skal vi fremme de positive holdninger til iværksætteri gennem en større grad af anerkendelse af iværksættere. - Årligt arrangement med hædring af Trekantområdets succesfulde iværksættere. Arrangementet skal henvende sig til alle virksomheder, der opfylder nogle fastsatte kriterier. Arrangementet skal samtidigt øge iværksætternes overblik over tilbud, der kan styrke og accelerere udviklingen af deres virksomhed og afholdes sammen med Trekantområdets erhvervsserviceenheder. - Målrettet indsats i samarbejde mellem Trekantområdets kommunikationschefer for at skabe flere historier i medierne med succesfulde iværksættere, som beskriver, hvad det vil sige at være iværksætter, og hvad der har gjort, at de har fået succes. Styrkede kapitalfremskaffelsesmuligheder Iværksætteres adgang til finansiering har stor betydning for muligheden for opstart, ekspansion og ny forretningsudvikling. En indsats omkring styrkede kapitalfremskaffelsesmuligheder kan dog ikke umiddelbart løftes indenfor de eksisterende rammer. Et forslag om ansættelse af en fælles kapital-coach er beskrevet som en del af en fælles task force (se under fyrtårne). Koordinering af inkubationsmiljøer i Trekantområdet Inkubationsmiljøer kan både stimulere kommende iværksættere til at tage springet, og ikke mindst kan miljøerne være med til at skabe de rammer, der skal til for at iværksættere lykkes og får iværksættervirksomheden ind i et egentlig vækstforløb. Trekantområdet har en række inkubationsmiljøer, hvoraf nogle fokuserer på bestemte typer af iværksættere, mens andre har en bredere målgruppe. Der er et begrænset samarbejde mellem Trekantområdets inkubationsmiljøer i dag. Derfor foreslås det, at der indledes et tættere samarbejde for at styrke vækstmulighederne for iværksættervirksomhederne gennem erfa- og videndeling. Implementering og løbende udvikling og koordination af det udvidede samarbejde om iværksætteri sikres af en styregruppe bestående af repræsentanter for de seks kommuner eller erhvervsserviceenheder samt Trekantområdet Danmark. Styregruppen: - har en fast mødefrekvens - fastlægger principper for hvordan samarbejdet om iværksætteri skal foregå - definerer løbende initiativer med udgangspunkt i iværksætternes behov - evaluerer og justerer initiativerne løbende Side 13

14 Kompetencer REGIONAL KOMPETENCESTRATEGI Trekantområdet kan med udarbejdelsen af en regional kompetencestrategi medvirke til at sikre, at de rette kompetencer er til stede i Trekantområdet for fortsat at kunne være konkurrencedygtige. Den regionale kompetencestrategi skal udarbejdes i et tæt samspil og baseres på et samarbejde - mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, jobcentre og kommuner. Den regionale kompetencestrategi skal sikre: - At virksomhedernes efterspørgsel efter kompetencer understøttes - At der gives kvalificerede bud på fremtidige behov, der fungerer som pejlemærker for uddannelsesinstitutionernes prioritering af uddannelser. - At der arbejdes målrettet med at få flere højtuddannede ind i virksomheder. Trekantområdet Danmark gennemfører i dialog med aktørerne en analyse af kompetencer og uddannelsesudbuddet i Trekantområdet sammenholdt med erhvervslivets aktuelle og forventede fremtidige behov og efterspørgsel efter kompetencer. På baggrund heraf udarbejdes den regionale kompetencestrategi i et tæt samspil mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, jobcentre og kommuner. Konsekvenser og risici De politiske konsekvenser vurderes at være relativt begrænsede, idet udgangspunktet er en samlet styrkelse af Trekantområdet, uden at der sættes spørgsmålstegn ved placering af uddannelsesinstitutionerne. De økonomiske konsekvenser er i første omgang begrænset til gennemførelsen af en analyse og udvikling af en regional kompetencestrategi. Dette kan dels afholdes inden for Trekantområdet Danmarks eksisterende rammer, dels indkøbes konsulentbistand til anslået kr. Den primære organisatoriske konsekvens er, at der etableres en følgegruppe til analysen og strategiudviklingen bestående af repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og kommuner. Som et led i strategiudviklingen vil det blive overvejet, hvorvidt der er behov for at fastholde et sådant triple helix forum til at koordinere implementering af strategien. INNOVATIONSKUBEN Trekantområdet kan for alvor markere sig som et kraftcenter for innovation og udvikling af innovative kompetencer ved at etablere et fælles innovativt miljø for de studerende i Trekantområdet Innovationskuben. Tanken om Innovationskuben er udviklet på et dialogmøde med erhvervsakademierne. Derudover er der allerede gode erfaringer med at Side 14

15 give studerende støtte i forbindelse med udvikling af deres idéer, bl.a. i IDEA House på Campus Vejle. Trekantområdet Danmark undersøger mulighederne for at skabe et eller flere miljøer for de særlig talentfulde studerende og iværksættere i hele Trekantområdet. Det gøres ved: - at indhente viden fra tilsvarende miljøer nationalt og internationalt - at afdække de særligt talentfulde studerendes og iværksætteres behov for støtte og hjælp - at identificere og gå i dialog med mulige interessenter i et sådant miljø (uddannelsesinstitutioner, investorer mm.) - at afdække, om initiativet kan tænkes sammen med allerede etablerede innovationsmiljøer Konsekvenser og risici De politiske konsekvenser er i første omgang meget begrænsede, idet der alene er tale om en sondering af mulighederne. I anden omgang er der dog risiko for, at den fysiske placering kan blive et stridspunkt. De økonomiske omkostninger til sondering af mulighederne kan afholdes inden for Trekantområdet Danmarks eksisterende rammer. Selve udviklingen og driften af Innovationskuben ligger hos uddannelsesinstitutionerne i Trekantområdet, og omkostningsniveauet afhænger naturligvis af det konkrete ambitionsniveau. Hvis løsningen tænkes sammen med eksisterende innovationsmiljøer, kan omkostningerne holdes på et væsentligt lavere niveau, end hvis der etableres nye lokaler. De organisatoriske konsekvenser kendes først, når den konkrete organisering er aftalt. Udgangspunktet er dog, at initiativet grundlæggende skal drives af uddannelsesinstitutionerne i Trekantområdet, men i tæt samspil med Trekantområdets erhvervsserviceenheder i forhold til at give sparring til de studerende. UNGE ENTREPRENØRER Trekantområdets fremtidige konkurrenceevne er i høj grad afhængig af vores evner til at tænke nyt, se muligheder og omsætte ideer til værdi. Derfor er det afgørende, at vi ruster nutidens børn og unge så godt som muligt til at være innovative og entreprenante. Uddannelsessektoren skal i endnu højere grad motivere undervisere og studerende til at tilegne sig entreprenante kompetencer helt fra folkeskolen og til de videregående uddannelser. Entreprenørskab i undervisningen handler om at inddrage kreativitet, innovation og foretagsomhed i uddannelsesstedernes pædagogiske praksis. Børn og unge skal stimuleres til at tænke udvikling og nyt for i højere grad at ruste dem til selvstændigt at starte initiativer op inden for erhverv, frivillighed, foreninger, events og lignende. Danish Entrepreneurship Award Trekantområdet Danmark har indgået aftale med Fonden for Entreprenørskab Young Entreprise om, at Danish Entrepreneurship Award afholdes i Trekantområdet (nærmere bestemt i Messe C i Fredericia) i Udover at være Side 15

16 vært for eventen sikrer sekretariatet størst mulig opmærksomhed gennem en række aktiviteter, som fastlægges fra år til år. Entreprenørskab i grundskolen Sekretariatet samarbejder med de kommunale skoleforvaltninger om at fremme entreprenørskab i undervisningen. For at sikre den nødvendige fremdrift er der nedsat en styregruppe bestående af skoledirektørerne i de seks kommuner samt en arbejdsgruppe bestående af skolekonsulenter m.m. fra kommunerne. Samarbejdet mellem kommunerne er i en indledende fase og omfatter: - kvalitetsudvikling igennem udveksling af viden og erfaringer - øget deltagelse i Danish Entrepreneurship Award. Fremadrettet fokuserer samarbejdet blandt andet på følgende områder: - Kompetenceudvikling af lærerne gennem netværk og fælles kurser - Fælles udvikling af valgfag om innovation Entreprenørskab i ungdomsuddannelserne Sekretariatet vil samarbejde med ungdomsuddannelserne om at fremme entreprenørskab i undervisningen. Samarbejdet mellem ungdomsuddannelser skal afdække, hvordan de unge rustes til i højere grad at tænke nyt og handle selvstændigt. Det skal afdækkes, om samarbejdet skal koncentrere sig om erfa- og videndeling, kompetence- eller metodeudvikling eller fælles projekter/produkter. Trekantområdets Inno-camp Gennem tværgående samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner arbejdes der med at fremme de positive holdninger til entreprenørskab og iværksætteri. Det skal ske via inno-camps på tværs af alle de videregående uddannelser i Trekantområdet. På samme dag og med udgangspunkt i samme kreative udfordring afholdes de indledende konkurrencerunder i hver af de seks kommuner. De indledende runder i de enkelte kommuner afsluttes med en finale. Denne kan sammentænkes med The Danish Entrepreneurship Award. For at udvikle indholdet af de indledende campdage etableres arbejdsgrupper på tværs af uddannelsesinstitutioner, hvor undervisere med erfaring inden for campdesign mødes. Herved skabes et innovativt fora for Trekantområdets undervisere, hvor idéer, viden og erfaring med entreprenante didaktiske processer og metoder kan spredes og gro. STYRKELSE AF DE ERHVERVSFAGLIGE UDDAN- NELSER Trekantområdet er Danmarks stærkeste industriregion med en høj grad af specialisering indenfor en række traditionelle industrierhverv (byggematerialer, plast, stål, fødevarer, mode & beklædning) samt transport/logistik og energi/forsyning. Grundlaget for, at Trekantområdet kan fastholde sin stærke industrielle position, er velkvalificeret faglig arbejdskraft og der er derfor et klart behov for at styrke de erhvervsfaglige uddannelser i Trekantområdet. Side 16

17 Samarbejdsforum om de erhvervsfaglige uddannelser Der etableres et forum for samarbejde omkring styrkelse af de erhvervsfaglige uddannelser. Forummet fungerer samtidig som styregruppe for det kommende DM i Skills. Samarbejdsforummet sammensættes af repræsentanter fra erhvervsskoler, kommuner, UU, arbejdsgiver- og arbejdstagersiden. Forummet betjenes af Trekantområdet Danmark. DM i Skills i Trekantområdet DM i Skills er de faglige uddannelsers Danmarksmesterskaber, der afvikles en gang årligt. DM i Skills er i de senere år blevet et stadigt større tilløbsstykke med op mod besøgende og afledt markant fremgang for de lokale erhvervsuddannelser. Trekantområdet Danmark har truffet aftale med Skills Denmark om afholdelse af DM i Skills i Trekantområdet i uge Omkostningerne til DM i Skills forventes at kunne afholdes indenfor det tilskud på 2 mio. kr., som Skills Denmark bidrager med. Trekantområdets mesterskaber i Skills Sekretariatet tager sammen med det ovenfor nævnte samarbejdsforum initiativ til afvikling af regionale mesterskaber i Skills for erhvervsskolerne i Trekantområdet. TILTRÆKNING OG FASTHOLDELSE AF INTERNATI- ONALE TALENTER Trekantområdet skal fortsat styrke sine muligheder for at tiltrække og fastholde internationale talenter. Trekantområdets kommuner skal derfor arbejde tæt sammen om videreførelse og -udvikling af International Community Trekantområdet. International Community Trekantområdet International Community Trekantområdet skal fremover være betegnelsen for det samlede netværk af bosætningskoordinatorer i kommunerne, virksomheder med expats, organisationer og foreninger (fx Work in Denmark, NOVUM, IDA m.fl.), der arbejder med aktiviteter for expats samt de initiativer, der opstår blandt expats i Trekantområdet. International Community Trekantområdet kan dermed forstås som summen af de initiativer og aktiviteter for og med højtuddannede internationale medarbejdere bosiddende i Trekantområdet. Formålet er at skabe et miljø og en kultur, som tiltrækker og fastholder internationale (og danske) talenter til gavn for vækst og erhvervsudvikling. Trekantområdet Danmark faciliterer og koordinerer dette netværk med en ½tids medarbejder og sikrer en fælles web-platform med bl.a. praktiske informationer til expats og potentielle expats samt en fælles oversigt over aktiviteter for expats i Trekantområdet. I modsætning til tidligere planlægger og gennemfører denne koordinator ikke egne expat-arrangementer men understøtter, koordinerer og formidler de øvrige aktørers aktiviteter. Side 17

18 International Community Trekantområdet rummer en fælles koordinationsgruppe bestående af kommunernes bosætningskoordinatorer samt repræsentanter for virksomheder med expats. Koordinationsgruppen kan efter behov suppleres med expats og repræsentanter for relevante organisationer og foreninger. Samtidig videreføres det etablerede netværk for HR-medarbejdere i virksomheder med expats. Fastholdelse af internationale studerende Trekantområdet har mere end internationale studerende, der læser på de videregående uddannelser i området. Disse studerende repræsentanter en i høj grad uudnyttet ressource, idet de udover deres faglige kompetencer har helt særlige sproglige og kulturelle kompetencer, der bl.a. kan medvirke til at styrke de internationale og eksportrettede kompetencer i Trekantområdets virksomheder. International Community Trekantområdet udvider derfor sit fokus til også at omfatte de internationale studerende med særligt henblik på at knytte de internationale studerende tættere til områdets erhvervsliv i form at studiejobs og projektsamarbejder. Trekantområdet Danmark går derfor i dialog med uddannelsesinstitutioner og studenterforeninger om at tilrettelægge særlige indsatser overfor de internationale studerende. Side 18

19 By og kultur KULTURMETROPOLEN Trekantområdet skal være en kulturmetropol, der understøtter kreativitet og innovation og er i stand til at tiltrække højproduktive borgere. Trekantområdets kommuner skal samarbejde om at skabe kulturelle tiltag, hvor vi angiver rytmen og er en inspiration for andre, og at vi gennem et øget antal forbindelser binder Trekantområdet sammen til en mere sammenhængende storbyregion. Kulturmetropolen udvikles på én gang nedefra og oppefra. For at skabe en reel kulturel metropol er det afgørende at styrke og udvide netværkene på tværs af kommunerne og bygge videre på de enkelte kommuners kulturtilbud og -strategier. Samtidig er det vigtigt med markante kulturelle fyrtårne, der både giver identitet og attraktivitet og dermed styrker Trekantområdets sammenhængs- og tiltrækningskraft. Kommunernes kulturudvalg involveres i en fælles proces i foråret 2014 med det formål at konkretisere initiativer i kulturmetropolen og skabe sammenhæng med de kommunale kulturstrategier. På baggrund heraf forelægges bestyrelsen forslag til fælles udmøntning af kulturmetropolen. Konsekvenser og risici De økonomiske konsekvenser af kulturmetropolen bliver belyst som led i den fælles proces med kommunernes kulturudvalg. De politiske konsekvenser af initiativet er, at der sikres et større ejerskab til kulturmetropolen i kulturudvalgene. SPORT & EVENT TREKANTOMRÅDET Trekantområdet skal markeres og markedsføres gennem højprofilerede sportsarrangementer og andre events. Siden Horsens lancerede sin eventstrategi i midten af 00 erne har events været et parameter, der er nødvendig at mestre for at kunne klare sig i branding- og bosætningskonkurrencen. For de ambitiøse byer og områder er det blevet et musthave på linje med bygningen af de store kulturhuse var det i 90 erne. Senest har Odense etableret en ny eventfond med et kommunalt tilskud på 20 mio. kr. Sport & Event Trekantområdet er et fælles tiltag, der skal tiltrække, medfinansiere og sikre gennemførelse af events og sportsbegivenheder i Trekantområdet af national og international kaliber. Det sker for at skabe vækst gennem events, hjælpe med til klyngedannelse inden for oplevelseserhvervene og brande Trekantområdet. Sport & Event Trekantområdet organiseres med inddragelse af centrale kommunale og private aktører koordineret af en kompetent sport og event koordinator ansat i Trekantområdet Danmark. Side 19

20 Der søges om midler til ansættelse af en sport og event-koordinator, der skal kunne opfange og tiltrække events til Trekantområdet og sætte de lokale aktører i spil. Omkostningerne hertil udgør inkl. følgeudgifter ca kr./år. Konsekvenser og risici De økonomiske konsekvenser af initiativet er, at der skal afsættes et årligt beløb på 0,8 mio. kr. De organisatoriske konsekvenser er etablering af en netværksorganisation, hvor den nye sport og event koordinator ansat i Trekantområdet Danmark samarbejder tæt med en følgegruppe bestående af centrale kommunale og private aktører. De politiske risici vurderes at være begrænsede, idet initiativet blot vil øge Trekantområdets samlede muligheder for at tiltrække events og kun helt undtagelsesvist vil betyde, at den enkelte kommune ikke selv kan byde på events. TREKANTOMRÅDETS FESTUGE Trekantområdets Festuge skal også fremover være et flagskib for det kulturelle samarbejde og gradvist udbygges til en national og international begivenhed. Trekantområdets Festuge er i dag kernen i den eksisterende kulturaftale og anvendes til at en række kulturpolitiske formål nemlig at skabe flere kulturbrugere, stimulere kunstneriske og kreative miljøer, skabe samarbejder og forbindelser samt intern og ekstern branding. Festugen er finansieret gennem kulturaftalen til foreløbigt I de resterende to år af kulturaftalen skal Trekantområdets Festuge konsolideres, og den fremtidige finansiering skal sikres. Målet er at udvide omfanget af samarbejder på tværs af kommuner og institutioner, at styrke egne kunstneriske miljøer og talenter samt udvikle et program, der i endnu højere grad er sammenhængende og sikrer, at borgerne deltager i kulturelle aktiviteter i hele Trekantområdet. FÆLLES KULTURSERVICE Trekantområdet skal udnytte synergi og samdriftsfordele i de funktioner, der ikke berører publikum. På en række områder er der store gevinster at hente gennem et tættere samarbejde mellem kommunerne. Det kunne fx være: Fælles fundraising/sponsorklub Trekantområdet står samlet stærkere end de enkelte kommuner i forbindelse med ansøgninger til statslige og private puljer og fonde ligesom der kan trækkes på den samlede pulje af kompetencer og netværk ifm. fundraising. Side 20

21 Fælles grejbank Det giver god mening, at kommuner og kulturarrangører kan trække på en fælles grejbank og dermed få nem og billig adgang til lyd, lys mv. fremfor at hver kommune opbygger sin egen. Kulturdirektører/-chefer er enige om i fællesskab at aftale, hvordan den fælles kulturservice opbygges og videreudvikles. FORBINDELSER OG NETVÆRK Trekantområdet skal styrke tværgående kulturelle forbindelser og netværk og dermed styrke innovation og udvikling. Antallet og kvaliteten af forbindelser er afgørende for, at Trekantområdet udvikler sig til at være en kulturmetropol. De samvirkende foreninger Kommunernes kulturchefer/-direktører er enige om i fællesskab at medvirke til at fx de arrangerende kulturforeninger i højere grad arbejder sammen og får skabt bredde og tyngde i kulturudbuddene. Årlig kulturmetropolkonference Trekantområdet Danmark arrangerer i samarbejde med de seks kommuner en årlig kulturmetropolkonference, hvor kulturaktører i Trekantområdet får skarpe inputs og lejligheden til at skabe nye forbindelser. Værtsskabet kan gå på skift mellem kommunerne. FÆLLES MARKEDSFØRING Trekantområdet skal synliggøres som en attraktiv kulturmetropol, og de enkelte kulturinstitutioners markedsføring skal styrkes gennem en fælles kulturmarkedsføring. I dag har Trekantområdets kulturinstitutioner hver deres egen markedsføring af arrangementer i den landsdækkende presse. Effekten af denne eksisterende markedsføring kan forøges ved at koordinere og samle kulturmarkedsføringen fx i en fælles annonce med overskriften Kultur i Trekantområdet, hvor de enkelte kulturinstitutioners annoncer indgår i eget design. Det sker både større synlighed og attraktivitet for den enkelte annoncør men også et samlet indtryk af, at Trekantområdet er en kulturmetropol. Trekantområdet Danmark samler kommunernes kommunikationschefer samt repræsentanter for relevante kulturinstitutioner for i fællesskab at drøfte muligheder for en fælles kulturmarkedsføring. Side 21

22 TALENTUDVIKLING Trekantområdet skal dyrke de kulturelle talenter og understøtte skæve miljøer, der giver gode vækstvilkår for kultur og kreativitet. Kommunerne vil derfor etablere fælles talentudviklingsforløb, der sikrer fortsat fornyelse og udvikling af kulturlivet i Trekantområdet. Mobile Music Mobile Music er et eksisterende talentprogram, der giver rytmiske musiktalenter mulighed for at komme nærmere et liv som professionel musiker. Mobile Music er finansieret gennem kulturaftalen via et tilskud, der er ført videre fra Vejle Amt. Der er ingen sikkerhed for, at dette tilskud videreføres i al fremtid. De seks kommuner vil videreføre talentprogrammet og sikre den fortsatte finansiering. Nye talentprogrammer Kommunernes kulturchefer/-direktører er enige om i samarbejde med Trekantområdet Danmark at undersøge mulighederne for at etablere nye talentprogrammer for alle kunstneriske genrer. Det kunne fx være et talentprogram for teater/scenekunstmiljøet i krydsfeltet mellem Dr. Dorothea, Vejle Musicalteaters nye musicalskole, Mungo Park Kolding, Fredericia Teater, Det Danske Musicalakademi mv. Side 22

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så?

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Agenda Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Hvorfor byregioner? Byregioner på vej. Fremtidens vækst vil efter al

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Direktør Morten Rettig

Direktør Morten Rettig Direktør Morten Rettig Haugesund, 25. oktober 2017 Trekantområdet kort Området 420.000 indbyggere 3 større byområder Kolding 60.300 Vejle 55.876 Fredericia-Middelfart 55.663 BNP/indb.: 354.000 DKK Ledighed:

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Brandingstrategi for Trekantområdet

Brandingstrategi for Trekantområdet Brandingstrategi for Trekantområdet Kolding den 4. november 2014 Formål Formålet med brandingstrategien er at medvirke til, at Trekantområdet bliver synliggjort og kommunikeret som et attraktivt erhvervs-

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2016 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar 2016 Vision Skanderborg Kommune ligger i hjertet af østjyske vækstcentrum og er én af Danmarks mest attraktive erhvervskommuner. Vi har unikke rammevilkår for

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 November 2012 Side 1 Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 ENDELIGT UDKAST Erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg,

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Resume XX skal tage stilling til, om XX Kommune skal indgå i en 4-årig regional kulturaftale (KulturMetropolØresund) for 2012-2015,

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet Anbefalinger til realisering af Strategi -2018, jf. strategiske spor Den politiske styregruppe nedsatte i oktober 2015 tre arbejdsgrupper, der skulle komme med anbefalinger til realiseringen af Business

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Opretholdelse af nuværende niveau for erhvervsservice.

Opretholdelse af nuværende niveau for erhvervsservice. Redegørelse for budgetudvidelser 2016-2019 - Erhverv Med vedtagelsen af den nye Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2015-2018 og Handlingsplan 2015-2018 er der skabt et politisk og administrativt fundament

Læs mere

Stillings- og personprofil. Playmaker. til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014

Stillings- og personprofil. Playmaker. til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014 Stillings- og personprofil Playmaker til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014 Opdragsgiver Trekantområdet Danmark Adresse Trekantområdet Danmark Kolding Åpark 1 6000 Kolding

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer: (A) Henrik Bolberg Formand (A) Ley Plum Næstformand (A) Dorris

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere