Strategisk forskning Principper og virkemidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk forskning Principper og virkemidler"

Transkript

1 Det Strategiske Forskningsråd Strategisk forskning Principper og virkemidler 1. januar 2012 Bredgade København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Hanne Haarup Thomsen Telefon Telefax E-post Sagsnr Indhold Dok nr Side 1/11 1. Introduktion 2. Det Strategiske Forskningsråds vision 3. Principper 4. Strategisk kvalitet 5. Virkemidler 6. Hvilke omkostninger kan der søges om støtte til 7. Bedømmelse og opfølgning 8. Dialog og formidling 9. Det Strategiske Forskningsråds årsplan

2 1. Introduktion Det Strategiske Forskningsråd har til opgave at udmønte midler til tematisk afgrænset forskning, som reflekterer samfundsmæssige prioriteringer fastlagt af Folketinget. Det Strategiske Forskningsråd yder også forskningsfaglig rådgivning i forbindelse med udmøntning af statslige forskningsmidler, som ikke er basismidler. Endvidere rådgiver Det Strategiske Forskningsråd regeringen og Folketinget i forskningsstrategiske spørgsmål. Det Strategiske Forskningsråds udmøntning af midler sker i åben konkurrence og i henhold til Lov om forskningslovgivning m.v., finansloven og øvrige gældende forvaltningsretlige regler, herunder også EU s regler om statsstøtte. Det danske forskningsrådssystem hviler i dag på to hovedsøjler den frie forskning og den strategiske forskning. Disse to søjler supplerer og komplementerer hinanden. Samfundet har brug for både forskning, der tager udgangspunkt i den enkelte forskers egne ideer til indsatsområder (bottom-up), og forskning, som tager udgangspunkt i parlamentarisk prioriterede indsatsområder (top-down). Side 2/11 2. Det Strategiske Forskningsråds vision Det Strategiske Forskningsråd vil styrke forskning med høj international gennemslagskraft, som har fokus på væsentlige samfundsudfordringer, og som potentielt kan bidrage til velstands- og velfærdsudvikling. 3. Principper Det Strategiske Forskningsråds bestyrelse nedsætter et antal programkomiteer med bevillingskompetence. Medlemmerne af programkomiteerne er anerkendte forskere. Bestyrelsen fastlægger de generelle retningslinjer for programkomiteernes udmøntning af strategiske forskningsmidler baseret på rådets overordnede principper og strategier. Bestyrelsen har fastlagt følgende overordnede principper for tildeling af tilskud og gennemførelse af forskningsaktiviteterne: Forskningen skal adressere alle tre elementer i det strategiske kvalitetsbegreb, jf. afsnit 4. Forskningsansøgningen skal udformes inden for rammerne af den brede tematiske problemstilling i opslaget. Der skal anvendes de forskningsmæssigt mest relevante metoder, dvs. at der ved strategisk såvel som fri forskning er forskningsmæssig metodefrihed. Strategisk forskning er rettet mod belysning eller løsning af særligt prioriterede samfundsudfordringer, hvis kompleksitet gør, at problemstillingerne ofte bør angribes fra mange forskellige faglige indgangsvinkler spændende fra det naturvidenskabelige, sundhedsvi-

3 denskabelige og teknisk videnskabelige til samfundsvidenskabelige og humanistiske indgangsvinkler. De samfundsmæssige udfordringer er oftest tværgående i deres natur og kan derfor kun løses ved tværvidenskabelig indsats. Strategisk forskning udføres i et samspil med relevante offentlige og private aktører. Strategisk forskning skal bidrage til styrket internationalt forskningssamarbejde ved, at der indgår internationalt samarbejde i de forskningsaktiviteter, der støttes af Det Strategiske Forskningsråd. Det kan fx være samarbejde med vækstlande som Kina, Indien og Brasilien og med EU-landene. Relevante miljømæssige, sundhedsmæssige og etiske problemstillinger bør inddrages i forskningsaktiviteterne. Der lægges vægt på god forskningsledelse. Forskningsaktiviteterne kan igangsættes inden for etablerede eller helt nye forskningsfelter, også hvor der er usikkerhed forbundet med realiseringen. Originalitet og nytænkning bør ikke hæmmes af utilstrækkelig risikovillighed. Forskningens resultater vurderes løbende som grundlag for justering af mål og forskningsaktivitetens rammer. De forskningsaktiviteter, som Det Strategiske Forskningsråd støtter, skal være præget af åbenhed og synlighed. Der skal løbende være en aktiv kommunikation om resultater til den brede offentlighed. Strategiske forskningsprogrammer koordineres i videst muligt omfang med udmøntning af midler til forskning og udvikling i ministerier samt relevante råd og fonde. Side 3/11 4. Strategisk kvalitet For strategisk forskning gælder særlige succeskriterier. Det Strategiske Forskningsråd vurderer kvalitet ud fra tre ligeværdige kriterier: Forskningens relevans, forskningens potentielle effekt og forskningshøjde (se figuren side 1). Det trefoldige kvalitetsbegreb anvendes både til vurdering af ansøgninger til Det Strategiske Forskningsråd og i rådets opfølgning på de støttede forskningsaktiviteter. Forskningens relevans Ansøgningens relevans vurderes ud fra forskningsemnets overensstemmelse med de samfundsmæssige udfordringer, der danner grundlag for det pågældende forskningstema. I vurderingen kan følgende elementer indgå: Hypotesernes eller forskningsspørgsmålenes centrale betydning for den samfundsmæssige udfordring, der er grundlag for forskningstemaet.

4 Om den forskningsmæssige metode er velegnet i forhold til problemstillingen. Inddragelse af tilstrækkeligt problemrelevante kompetencer, herunder kompetencer på tværs af fagområder. Inddragelse af relevante private og offentlige aktører i problemformuleringen og i den løbende gennemførelse af forskningsaktiviteterne. Forskningens potentielle effekt Den potentielle effekt af forskningen vurderes på grundlag af forskningens potentielle effekt for offentlige og private brugere. Det vil sige forskningens potentiale til at bidrage til den fremtidige velstandsudvikling og udvikling af velfærdssamfundet i et globalt perspektiv. I vurderingen kan følgende elementer indgå: Forskningens potentiale til at bidrage til værdiskabelsen i den offentlige og/eller private sektor og den forventede tidshorisont herfor. Forskningens potentiale til at bidrage til udvikling af velfærdssamfundet. Forskningens forventede bidrag til et forbedret vidensgrundlag for samfundets beslutninger og serviceydelser. Forskningens forventede bidrag til vækst i vidensniveauet på bestemte forskningsområder. Forskningens bidrag til kandidat og forskeruddannelse på højt niveau. Forskningens bidrag til at øge uddannelsesniveauet generelt. Forskningens bidrag til internationalt samarbejde med stærke forskningsmiljøer og øget rekruttering af gode forskere fra ind- og udland. Forskningens forventede stimulering af innovation og dermed potentialet til at øge antallet af nye videnbaserede virksomheder. Forskningens potentiale til at understøtte væksten i små og mellemstore virksomheder. Side 4/11 Forskningshøjden Forskningshøjde vurderes på grundlag af ansøgningens originalitet og forventede præstationer vurderet ud fra en international målestok. I vurderingen kan følgende elementer indgå: Hypotesernes eller forskningsspørgsmålenes originalitet og nyskabelse. Innovativ anvendelse af teori og forskningsmetode. Udviklingspotentiale og international styrkeposition. Forskernes internationale omdømme. Publicering, patent- og licensaftaler samt citation. Lederens erfaring med forskningsledelse af international høj kvalitet.

5 5. Virkemidler Det Strategiske Forskningsråd har grundlæggende tre virkemidler. Endvidere har Det Strategiske Forskningsråd i samarbejde med Rådet for Teknologi og udviklet SPIR 1 - virkemidlet. I samtlige virkemidler kan forskningsinstitutioner deltage sammen med relevante offentlige og private aktører. Der forventes medfinansiering fra de deltagende offentlige og private parter. Fra 2009 er der lagt et loft på 10 procent på størrelsen af den medfinansiering, der kan kræves fra danske statslige forskningsinstitutioner. Det Strategiske Forskningsråds virkemidler Strategiske forskningscentre Strategiske forskningsalliancer Strategiske forskningsprojekter Side 5/11 Støtte Fra 30 mio. kr. 5-7 år Støtte mio. kr. Ca. 5 år Støtte Fra 10 mio. kr. 3-5 år Gennemførelsen af strategiske forskningsaktiviteter med potentiale for markante effekter kræver betydelige ressourcer og en tidshorisont på flere år. Det Strategiske Forskningsråd anvender derfor virkemidler med større og længerevarende bevillinger. I. Strategiske forskningscentre Strategiske forskningscentre benyttes som virkemiddel, hvor der er behov for miljøer på højt videnskabeligt niveau, med et stærkt fokus på løsning af komplekse problemstillinger med et bredere sigte, som har stor strategisk betydning og et stort samfunds- eller erhvervsmæssigt potentiale. De overordnede indsatsområder defineres ved centrets start, men der skal være fleksibilitet, som tager højde for ønsket om at skabe dynamiske forskningsaktiviteter med mulighed for at definere nye relevante indsatsområder under forløbet. Et center vil typisk være centreret omkring ét, eventuelt flere veletablerede og stærke forskningsmiljøer og med deltagelse fra flere andre forskningsmiljøer. Der skal sættes fokus på, at den tværfaglige tilgang skaber potentiale for innovation og iværksætteri, og der skal være krav om et intensivt og forpligtende samarbejde med relevante offentlige og private aktører. Det er en forudsætning, at der indgår et forpligtende samarbejde med stærke internationale forskningsmiljøer. Det anbefales tillige, at der etableres en international følgegruppe af anerkendte forskere i feltet. 1 SPIR står for Strategic Platforms for and Research

6 Forskningsledelse skal prioriteres højt. Det betyder bl.a., at der skal ansættes en markant leder af centret med ledelseserfaring og gerne international forskererfaring. Forskningslederen er ansvarlig for forskningscentrets udvikling og status på aktiviteterne i forhold til de overordnede mål. Der skal også etableres en styregruppe med deltagelse fra centrets parter og med mandlige og kvindelige medlemmer. Styregruppen bør også omfatte eksterne medlemmer. Centrene skal tilstræbe en lang tidshorisont og et stort økonomisk volumen med støtte fra Det Strategiske Forskningsråd på i alt fra 30 mio. kr. over en periode på ca. 5-7 år. Der forventes en betydelig medfinansiering fra de deltagende parter. Efter bevillingens ophør forventes det, at centret er udviklet til et internationalt førende forskningsmiljø, og at samarbejdet mellem offentlige, private og internationale parter fortsætter. II. Strategiske forskningsalliancer En strategisk forskningsalliance er en forskningsindsats, der er fokuseret på løsning af et centralt problemområde, hvor der er et stort fremtidigt forskningsbehov. Udgangspunktet er, at forskningen på området er spredt på mindre miljøer, og der derfor er behov for at skabe alliancer mellem de eksisterende danske forskningsmiljøer eller mellem danske og udenlandske forskningsmiljøer med henblik på etablering af stærkere forskningssamarbejder på højt videnskabeligt niveau. Side 6/11 Etableringen af forskningsalliancer vil give mulighed for, at kompetencerne kan samles i mere slagkraftige forskningsfællesskaber, som kan gives et løft gennem samarbejde med stærke udenlandske forskningsmiljøer og via fælles udnyttelse af parternes forskellige forskningsfaciliteter. En alliance vil typisk bestå af flere ligeværdige parter, der alle bidrager væsentligt. Der skal være fleksibilitet, som skaber mulighed for at inddrage nye deltagere under forløbet. Desuden forventes, at strategiske forskningsalliancer har forpligtende samarbejde med relevante offentlige og/eller private aktører. En forskningsalliance skal have en ledelsesstruktur, som skal sikre, at alliancerne følger de overordnede mål, og at forskningsaktiviteten udføres i et reelt samarbejde. Der skal også etableres en styregruppe med deltagelse fra forskningsalliancens parter og med både mandlige og kvindelige medlemmer. Styregruppen bør også omfatte eksterne medlemmer. En bevilling til en strategisk forskningsalliance skal først og fremmest finansiere forskningsaktiviteter, men der kan også i begrænset omfang anvendes midler til netværksaktiviteter. En bevilling forventes at strække sig over ca. 5 år og kan få støtte på 15 til 20 mio. kr. fra Det Strategiske Forskningsråd. Der forventes medfinansiering fra parterne i forskningsalliancen.

7 Efter bevillingens ophør forventes udviklet stærke forskningsalliancer på højt internationalt niveau. III. Strategiske forskningsprojekter Strategiske forskningsprojekter har fokus på løsning af et relativt afgrænset problemfelt. Projekterne skal fremme forskningsinstitutionernes og de offentlige og private parters udvikling af tværgående kompetencer med henblik på innovation hos aftagerne i den offentlige og private sektor. Der forventes inddragelse af offentlige og private aktører og samarbejde med internationale forskningsmiljøer eller enkeltforskere. Projekterne skal bidrage til at skabe grundlag for efterfølgende internationale styrkepositioner. Et projekt er af 3-5 års varighed og kan få fra 10 mio. kr. i støtte fra Det Strategiske Forskningsråd. Der forventes som udgangspunkt en vis medfinansiering fra projektparterne. Det Strategiske Forskningsråds virkemiddel i samarbejde med Rådet for Teknologi og Side 7/11 I. Strategic Platform for and Research (SPIR) SPIR Strategic Platforms for and Research Støtte fra Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Fra 60 mio. kr. 5-7 år SPIR er et koordineret initiativ mellem Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og, hvor der bevilges penge til store og længerevarende forsknings- og innovationsplatforme. Der er her tale om forpligtende samarbejder mellem forskningsinstitutioner og virksomheder, hvor virksomhederne i høj grad deltager både i planlægningen og udførelsen af forsknings- og innovationsaktiviteterne og med mulighed for, at fx små og mellemstore virksomheder alene deltager i visse dele af aktiviteterne. Det er en forudsætning, at der indgår et forpligtende internationalt samarbejde i centret. Det er et krav, at platformene har en bestyrelse med beslutningskompetence. Bestyrelsen skal organiseres med klar og direkte repræsentation fra deltagerne i konsortiet samt med eksterne medlemmer med den fornødne indsigt i strategisk forskning og erhvervssamarbejde og gerne med international deltagelse. Bestyrelsen skal have både mandlige og kvindelige medlemmer. Der skal ansættes en daglig leder af platformen. Bevillingen strækker sig over fem til syv år.

8 6. Hvilke omkostninger kan der søges om støtte til I en bevilling fra Det Strategiske Forskningsråd kan der uansat virkemiddel indgå forskellige typer af tilskudsberettigede omkostninger. Der kan inden for de forskellige virkemidler søges om tilskud til følgende: Løn til ledere og nøgleforskere Ph.d.-stipendier Post doc-stipendier Kombinationsstillinger, det vil sige løn/tilskud til forskere, der inden for en nærmere fastsat periode er ansat på to institutioner eller på en institution og i en virksomhed Lønninger til teknisk-administrativt personale (TAP) Gæsteforskere: fx hjemtagning af fremragende forskere fra udlandet for en periode Indkøb af forskning fra fremragende udenlandske forskningsmiljøer, som evt. for en periode flyttes til Danmark Apparaturomkostninger Støtte til dialog mellem forskningsinstitutioner og offentlige institutioner og/eller private virksomheder mv. Tilskud til udgifter til samarbejde med udenlandske forskningsmiljøer Øvrige omkostninger, som er relevante set i forhold til de konkrete aktiviteter. Side 8/11 7. Bedømmelse og opfølgning Bedømmelse af ansøgninger Det Strategiske Forskningsråd anvender som hovedregel en tofaset ansøgningsprocedure. I ansøgningens fase 1 vurderes forskningsaktivitetens ide samt relevans og potentielle effekt. Fase 1 ansøgningerne vurderes af en programkomite, dog vurderes SPIR ansøgninger af Det Strategiske Forskningsråds bestyrelse og Rådet for Teknologi og i fællesskab. En del af fase 1 ansøgerne inviteres til at indsende endelige ansøgninger til fase 2. Som hovedregel sendes alle endelige ansøgninger til bedømmelse (peer review) hos internationale bedømmere. Det Strategiske Forskningsråd har oprettet et peer review panel, hvor internationale bedømmere kan rekrutteres fra. Ansøgerne får mulighed for at udtale sig om de internationale bedømmelser i en partshøring. Herefter foretages den samlede vurdering af ansøgningerne ud fra de vurderingskriterier, der fremgår af de enkelte opslag. Her er den strategiske kvalitet (relevans, effekt og forskningshøjde) væsentlig. De tre elementer bør både vurderes samlet og hver for sig. De internationale bedømmelser og partshøringssvar indgår som en del af det samlede beslutningsgrundlag i programkomiteen i relation til vurderingen af forskningshøjden.

9 Ansøgningsproceduren er illustreret nedenfor. Side 9/11 Opfølgning Strategiske forskningsaktiviteter gennemføres med vægt på dygtig forskningsledelse. Det gælder for både centre, alliancer og projekter. Forskningslederen er ansvarlig for, at samarbejdet mellem de forskellige parter fungerer tilfredsstillende, herunder at der senest seks måneder efter start er indgået de nødvendige samarbejdsaftaler. Programkomiteerne skal have overblik og mod til at satse på det usikre og stoppe aktiviteter, som udvikler sig i en uhensigtsmæssig retning. Forskningsaktiviteterne under Det Strategiske Forskningsråd skal have klare ledelsesstrukturer og ansvarsplaceringer. Det er blandt andet den overordnede leders opgave at sikre samarbejdet mellem parterne og udvekslingen af information på tværs af faggrænser og ansættelsessteder. For at sikre dynamik i forskningen skal aktiviteterne løbende kunne ændres i forhold til fx mål, handlingsplaner og deltagerkreds. Det Strategiske Forskningsråds programkomiteer vil løbende i bevillingsperioden foretage projektopfølgning og kan herunder stille krav til justeringer. Der skal udarbejdes midtvejsrapport og slutrapport til godkendelse i programkomiteen. Endvidere skal der typisk udarbejdes et kort årligt statusskema som grundlag for programkomiteernes vurdering af aktivitetens udvikling i forhold til planerne.

10 Ud over den faglige opfølgning stilles der krav om årlig økonomisk rapportering, der inkluderer det samlede projekt dvs. både støttebeløbet og medfinansieringen. Herudover kan der være en personlig dialog mellem bevillingshaver/projektgruppe og programkomite, f.eks. i form af møder koncentreret omkring det enkelte projekt eller møder, hvor parterne bag flere projekter mødes med komiteen. Projekterne vil i visse tilfælde skulle deltage i offentlige præsentationsmøder arrangeret af Det Strategiske Forskningsråd. I forbindelse med programkomiteernes stillingtagen til bevillingshavernes rapporter kan programkomiteerne stille krav om, at aktiviteterne tages op til revision, standses eller udvides. Endelig kan programkomiteerne, hvor det ud fra en konkret vurdering findes nødvendigt, afholde møder med lederen for at drøfte aktivitetens fremdrift, fokus, organisering, formidling mv. Programkomiteerne følger i hele udmøntningsprocessen Fælles bindende retningslinjer for bevillingsfunktionen i Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd. Side 10/11 8. Dialog, formidling og opfølgning ved afslutning Det Strategiske Forskningsråd lægger vægt på, at der løbende er en dialog med relevante parter om de strategiske satsninger. Med en forskningsbevilling fra Det Strategiske Forskningsråd følger der i særlig grad en forpligtelse til at formidle forskningsresultaterne, da forskningen er inden for brede politisk prioriterede områder. Ud over den videnskabelige publicering lægger rådet vægt på, at resultaterne af de støttede forskningsaktiviteter formidles kortfattet, klart og populært til den brede offentlighed. Formidlingen bør ud over forskningsmæssige resultater også omfatte disses samfundsmæssige relevans og effekt. Det kan blandt andet ske på offentlige præsentationsmøder, der afholdes af Det Strategiske Forskningsråd. Her kan projektlederen forvente at blive inviteret til at fremlægge status og resultater, evt. sammen med de øvrige deltagere i aktiviteten. Derudover skal der altid oprettes en hjemmeside, der beskriver forskningsaktivitetens formål, udvikling og opnåede resultater og relevans og effekt, således at det er muligt for interesserede at følge projektets status. På s hjemmeside vil der under Det Strategiske Forskningsråd blive offentliggjort informationer om projekterne.

11 9. Det Strategiske Forskningsråds årsplan Hvis du vil vide mere om Det Strategiske Forskningsråds arbejde, kan du se rådets publikationer på vores hjemmeside ( Side 11/11

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Har du forskningsideen?

Har du forskningsideen? det strategiske forskningsråd Har du forskningsideen? så har vi pengene! Det Strategiske Forskningsråd uddeler 900 mio. kr. til forskningsaktiviteter i 2011. Strategisk forskning Fokus på vidensopbygning

Læs mere

Virkemidler og særlige strategiske aspekter

Virkemidler og særlige strategiske aspekter Virkemidler og særlige strategiske aspekter Per Kudsk Medlem af Programkomiteen for sundhed, fødevarer og velfærd 19. marts 2012, Nationalmuseet, København Særlige strategiske aspekter - Strategisk kvalitet

Læs mere

Bilag om det forskningsfinansierende system 1

Bilag om det forskningsfinansierende system 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om det forskningsfinansierende

Læs mere

Kvalitet og samspil i forskningen

Kvalitet og samspil i forskningen Reform af forskningsrådssystemet: Kvalitet og samspil i forskningen Øget konkurrence Styrket ledelse Bedre koordination Oktober 2002 Regeringen TRYKT UDGAVE: ISBN 87-91258-39-1 WEB UDGAVE: ISBN 87-91258-40-5

Læs mere

Det Frie Forskningsråds indspil 2008 til kommende finanslove: Sikring af grundlaget for dansk forskning

Det Frie Forskningsråds indspil 2008 til kommende finanslove: Sikring af grundlaget for dansk forskning Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 166 Offentligt Notat Det Frie Forskningsråds indspil 2008 til kommende finanslove: Sikring af grundlaget for dansk forskning Formål

Læs mere

Finansministeriet. Strategisk forskning inden for fremtidens lederskab i den offentlige sektor. Genopslag 2009

Finansministeriet. Strategisk forskning inden for fremtidens lederskab i den offentlige sektor. Genopslag 2009 Finansministeriet Strategisk forskning inden for fremtidens lederskab i den offentlige sektor Genopslag 2009 Ansøgningsfrist: Tirsdag den 8. december 2009 Finansministeriet Indhold 1. Introduktion 3 Temaer,

Læs mere

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden?

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Har Kvalitet og Patientsikkerhed særlige muligheder? Mogens Hørder

Læs mere

Forsknings og Innovationsstyrelsen Det Strategiske Forskningsråd

Forsknings og Innovationsstyrelsen Det Strategiske Forskningsråd Forsknings og Innovationsstyrelsen Det Strategiske Forskningsråd Beskrivelse af tilskudsordning (forskning) Det Strategiske Forskningsråd Karakteristika I 2010 er der i alt afsat ca. 1 mia.kr. til strategisk

Læs mere

Lov om Danmarks Innovationsfond

Lov om Danmarks Innovationsfond LOV nr 306 af 29/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang

Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang Oslo den 4. maj 2011 Chefkonsulent Karin Kjær Madsen kkm@fi.dk Fokus i præsentationen Etablering af et dansk STI-ministerium

Læs mere

Det Strategiske Forskningsråd. Forskningscenter for løsning af internationale konflikter (CRIC) Bevillingshaver Ole Wæver 2013

Det Strategiske Forskningsråd. Forskningscenter for løsning af internationale konflikter (CRIC) Bevillingshaver Ole Wæver 2013 Det Strategiske Forskningsråd og Forskningscenter for løsning af internationale konflikter (CRIC) Bevillingshaver Ole Wæver 2013 november 2013 Side 1 Strategisk forskning er: Forskning inden for tematisk

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet

En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 21. marts 2006 En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet Regeringen har med globaliseringsstrategien foreslået en ny model for forskningsfinansiering,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende.

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende. 25-03-2014 Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark 2014. Ansøgningsfrist 3. juni. 2014 kl. 8.00. Ansøgningsskema findes på : http://www.regionsyddanmark.dk/

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Opslag 2008, efterår Højteknologiske projekter

Opslag 2008, efterår Højteknologiske projekter 20. maj 2008 Opslag 2008, efterår Højteknologiske projekter j.nr. O-2008-3 I 2008 har Højteknologifonden DKK 282m til uddeling, som uddeles i to hovedrunder med opslag for højteknologiske projekter og

Læs mere

Udbud af tre forskningsprojekter om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

Udbud af tre forskningsprojekter om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme 9. oktober 2015 Udbud af tre forskningsprojekter om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Med satspuljeaftalen for 2015 afsatte satspuljepartierne en økonomisk ramme på 60,9 mio. kr. til at styrke

Læs mere

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur 1 Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur Soetkin Versteyhe, Forskningskonsulent https://hjerteforeningen.dk/forskning/soeg-stoette-til/ https://www.boernehjertefonden.dk/sygdomsinformation/forskning/ansogning-om-forskningsstotte

Læs mere

Høringssvar vedr. Kommissionens forslag til EU s syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling

Høringssvar vedr. Kommissionens forslag til EU s syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Att.: Charlotte Pedersen Den 13. maj 2005 Sagsnr. 200500436 Høringssvar vedr. Kommissionens forslag til EU s syvende rammeprogram for forskning og teknologisk

Læs mere

Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi.

Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi. Notat Uddybende beskrivelse af miljøteknologi (globaliseringsaftalen) 9. oktober 2007 Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi. Aftalen indeholder

Læs mere

VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015

VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015 VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015 Som led i sit almennyttige virke besluttede VELUX FONDEN i 2007 at forøge støttemidlerne

Læs mere

Opslag 2009, forår Højteknologiske projekter

Opslag 2009, forår Højteknologiske projekter 11. november 2008 Opslag 2009, forår Højteknologiske projekter j.nr. O-2009-1 I 2009 har Højteknologifonden DKK 280m til uddeling, som uddeles i to hovedrunder med opslag for højteknologiske projekter

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S SPIR Strategic Platforms for Innovation and Research Opslag 2012 - Det Biobaserede Samfund V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S Mandag d. 19. marts 2012, Nationalmuseet Festsalen Vision Skabe

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Opslag 2008, forår Højteknologiske projekter

Opslag 2008, forår Højteknologiske projekter 13. november 2007 Opslag 2008, forår Højteknologiske projekter j.nr. O-2008-1 I 2008 har Højteknologifonden DKK 352m til uddeling, som uddeles i to hovedrunder med opslag for højteknologiske projekter

Læs mere

Strategisk energiforskning

Strategisk energiforskning Strategisk energiforskning v. Professor Frede Blaabjerg, dekan AAU Medlem af Det Strategiske Forskningsråds bestyrelse EnergiForsk2008-12. juni 2008 1 Det statslige forskningsrådssystem GRUNDFORSKNING

Læs mere

Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning)

Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) 14. juni 2011 Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) j.nr. 2011-EP2 1. Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) Højteknologifonden opslår anden runde af erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning),

Læs mere

Når forundring skaber forandring

Når forundring skaber forandring Uddannelses- og Forskningsudvalget 213-14 FIV Alm.del Bilag 221 Offentligt Når forundring skaber forandring PROFILBROCHURE 1 Det Frie Forskningsråds struktur Det Frie Forskningsråd har siden 24 fungeret

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje Ansøgningsfrist: 15. april kl. 24 Ansøgning sker på:

Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje Ansøgningsfrist: 15. april kl. 24 Ansøgning sker på: Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje 2015. Ansøgningsfrist: 15. april kl. 24 Ansøgning sker på: http://www.rsyd.dk/wm334219 Formål Region Syddanmarks forskningspulje skal medvirke til etablering af

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora INNOVATIONDANMARK Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora Rådet for Teknologi og Innovation < Strategisk samarbejdsaftale

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om:

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer 31. oktober 2013 1 Aftale

Læs mere

Danmarks Grundforskningsfond

Danmarks Grundforskningsfond Danmarks Grundforskningsfond Strategi 6. februar 2007 A) Grundforskningens betydning og vilkår Illustration: Science in Your Eyes, Center for Biomembrane Physics, www.memphys.sdu.dk Grundforskning øger

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 På Finansloven for 2015 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2016. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Lukket dagsorden Den 7. september 2006 Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forskningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Det anbefales, at Aarhus

Læs mere

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016.

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016. Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje 2016 2. opslag - til støtte af tværgående sundhedsforskning Ansøgningsfrist: 1. december 2016 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 1. november 2016. Ansøgning

Læs mere

Det Frie Forskningsråds opslag 2010

Det Frie Forskningsråds opslag 2010 Det Frie Forskningsråds opslag 2010 Hovedansøgningsfrist 1. marts 2010 Det Frie Forskningsråds opslag 2010 Forårsopslaget gælder for perioden 1. januar 2010 til 30. juni 2010 Udgivet af Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Offentlig forskning 8

Offentlig forskning 8 Offentlig forskning skaber ny viden, der danner grundlag for en mere innovativ og effektiv privat og offentlig sektor. Offentlig forskning udgør samtidig fundamentet i den forskningsbaserede undervisningsindsats.

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for International Centre for Research in Organic Food Systems GENERELLE BESTEMMELSER Navn og organisation 1. Stk. 1. Forskningscentrets navn er International

Læs mere

Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne

Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne 29. APRIL 2008 Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne 1. Sammenfatning Dette oplæg er udarbejdet som opfølgning på Rundbordssamtale 2007 mellem Rådet for Teknologi og Innovation (RTI)

Læs mere

Satspuljeopslag: Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser

Satspuljeopslag: Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser Dato 18-08-2015 Sagsnr. 4-1613-58/1 Satspuljeopslag: Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser Som led i satspuljeaftalen for 2014-17 er der afsat i alt 15 mio. kr. til en pulje til forskningsprojekter

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Opslag om forskningsprojekter:

Opslag om forskningsprojekter: Forsvarsakademiets Bedømmelsesudvalg Opslag 2015 Opslag om forskningsprojekter: Cybersikkerhed og IKT-infrastruktur, som understøtter samfundsvigtige funktioner Ansøgningsfrist: Mandag den 02.03.2015 kl.16.00

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Vækst og beskæftigelse gennem viden Opdyrke og omsætte idéer til værdi for virksomheder, videnskab

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Marts 2015 Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2015 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

Politik for myndighedsbetjening

Politik for myndighedsbetjening Politik for myndighedsbetjening DTU indtager sin egen plads i det danske universitetslandskab i kraft af universitetets polytekniske, monofakultære karakter og det samfundsrettede sigte for universitetets

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme

Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme 5. april 2006 J.nr. O-2006-2 Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme Højteknologifonden støtter strategiske satsninger inden for forskning og

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007)

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) NATIONALMUSEET FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og en sektorforskningsinstitution (ABM-institution)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forskningsrådgivning m.v.

Bekendtgørelse af lov om forskningsrådgivning m.v. LBK nr 365 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet BEK nr 318 af 11/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2004/1518-0001 Senere

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl. 12.00. Copenhagen Health Science Partners (CHSP) er etableret som en ny fælles organisation

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Den samlede ansøgningsproces 2012 Energi og miljø

Den samlede ansøgningsproces 2012 Energi og miljø Marts 2012 Side 1 Klaus Rosenfeldt Jakobsen, krja@fi.dk Sekretariatet for Det Strategiske Forskningsråd Programkomiteen for Bæredygtig Energi og Miljø Informationsmøde 21. marts 2012 Aarhus Universitet

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden

Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden Disse generelle vilkår for forskningsbevilling (herefter "generelle bevillingsvilkår") er gældende for Hørslev-Fondens tildeling af bevillinger

Læs mere

Opslag Højteknologiske projekter 2014, forår

Opslag Højteknologiske projekter 2014, forår Opslag Højteknologiske projekter 2014, forår 10. oktober 2013 j.nr. O-2014-1 I 2014 har Højteknologifonden DKK 400m til uddeling. Dette opslag vedrører højteknologiske projekter og indleder ansøgningsrunden

Læs mere

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING 2017 2020 Indledning, vision og indsatsområder FORSKNING er en vigtig opgave for Psykiatrien i Region Syddanmark. Forskning

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Strategi for Forskning Juridisk Institut, Syddansk Universitet

Strategi for Forskning Juridisk Institut, Syddansk Universitet Strategi for Forskning 2011-2015 Juridisk Institut, Syddansk Universitet 1. Indledning I 1999 begyndte de første studerende på HA(jur.)-uddannelsen på SDU. Juridisk Institut blev selvstændigt den 1. januar

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0276 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0276 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0276 Bilag 1 Offentligt Notat Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Det Europæiske Råd Det Europæiske Teknologiske Institut: nogle skridt

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om flerårsaftalen for Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner 2003-2006 (beretning nr. 8/05) 28. februar 2008 RN A401/08 Indledning

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Bindinger på universiteternes basismidler til forskning

Bindinger på universiteternes basismidler til forskning Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 17. august 2009 KS Baggrundsnotat Bindinger på universiteternes basismidler til forskning I princippet skulle basismidlerne til universiteterne være

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 På Finansloven for 2017 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2018. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Energi teknologi. Overblik over støtteordninger. Søg støtte til forskning, udvikling og demonstration

Energi teknologi. Overblik over støtteordninger. Søg støtte til forskning, udvikling og demonstration Energi teknologi Overblik over støtteordninger Søg støtte til forskning, udvikling og demonstration indholdsfortegnelse 03 Introduktion 04 Dansk Energi ELFORSK 05 EUDP Energiteknologisk Udviklings- og

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Forslag. Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond. Lovforslag nr. L 118 Folketinget

Forslag. Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond. Lovforslag nr. L 118 Folketinget Lovforslag nr. L 118 Folketinget 2016-17 Fremsat den 25. januar 2017 af uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Informationsmøde om ph.d. i uddannelsesforskning

Informationsmøde om ph.d. i uddannelsesforskning Informationsmøde om ph.d. i uddannelsesforskning Samarbejde mellem UNI og UC er Udvikling af tværgående miljøer for forskning og udvikling fokus på relevans og videnomsætning Styrkelse af den nationale

Læs mere