Dertil kommer at snitflader i forhold til lager, madservice, linned og affaldshåndtering ikke er organiseret på samme måde alle steder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dertil kommer at snitflader i forhold til lager, madservice, linned og affaldshåndtering ikke er organiseret på samme måde alle steder."

Transkript

1 Dato: Brevid: Notat vedr. organisering af serviceopgaverne på sygehusene En række opgaver i form af rengøring, madservering, patientflytning, patientmobilisering, patientløft, kørsel af affald mv., rekvirering af depotvarer, linnedhåndtering, kapelfunktion, opredning af senge mv. skal løses i tilknytning til patientbehandlingen og plejeopgaverne på sygehusene. Selv om opgaverne er af meget forskellig karakter skal de alle udføres i tæt sammenhæng med selve behandlingen og plejen, idet f.eks. maden på et sygehus, patientmobilisering, patientløft, sikring af rene operationsstuer o.l. kan anskues som både en forudsætning for og som en del af behandlingen. Disse opgaver vil som en samlebetegnelse i det efterfølgende blive benævnt serviceopgaver. Der er i Region Sjælland en række erfaringer med forskellige former for organisering af serviceopgaverne på regionens sygehuse, idet der har været forskellige prioriteringer i tilgangen. Helt overordnet er der tre modeller for organiseringen på regionens sygehuse: 1. Serviceassistenter varetager madbestilling, anretning og servering af samtlige måltider til patienterne, linned og patienttøj, rengøring af samtlige lokaler på sygehuset, patienttransporter, lejring, mobilisering og forflytning af patienter, transport af senge, rent og urent linned, medicin, udbringning af sterilvarer og kapelfunktion, 2. Rengøringsassistenter organiseret i Koncernservice varetager rengøring af samtlige lokaler på sygehuset, linned og patienttøj, portører ansat i sygehuset varetager patienttransporter, lejring og forflytning af patienter, transport af senge, rent og urent linned, medicin, udbring af sterilvarer og kapelfunktion, og plejepersonalet på afdelingerne varetager madbestilling, anretning og servering af samtlige måltider til patienterne 3. Ekstern leverandør varetager rengøring af samtlige lokaler på sygehuset, Koncernservice varetager vask af linned og patienttøj, og portører ansat i sygehuset varetager patienttransporter, lejring og forflytning af patienter, transport af senge, rent og urent linned, medicin, udbring af sterilvarer og kapelfunktion, og plejepersonalet på afdelingerne varetager madbestilling, anretning og servering af samtlige måltider til patienterne Dertil kommer at snitflader i forhold til lager, madservice, linned og affaldshåndtering ikke er organiseret på samme måde alle steder. Den første model ses mest udtalt på Køge sygehus, men findes også i Psykiatrien og på Næstved og Nykøbing F. sygehuse, hvor modellen dog ikke er fuldt implementeret. Den anden Side 1

2 model findes på Holbæk og Slagelse sygehuse, mens den tredje model findes på Roskilde sygehus, hvor rengøringen har været konkurrenceudsat og i dag leveres af ISS. Der er i Region Sjælland i 2011 udarbejdet en analyse af, hvordan serviceassistenterne i Region Sjælland er organiseret. Herudover har DSI (Dansk Sundhedsinstitut) udarbejdet en rapport for Region Sjælland om fordele og ulemper ved forskellige måder at organisere serviceassistenterne på. Med afsæt i analysen og rapporten, er der udarbejdet nærværende oplæg til drøftelse af organisering af serviceopgaverne i Region Sjælland. Ingen af de to bagvedliggende analyser sammenligner de forskellige måder at organisere opgaverne på, ligesom der heller ikke andre steder er gennemført konkrete sammenligninger af organiseringen af serviceopgaverne. Dette skyldes, at de er meget svært sammenlignelige. F.eks. er økonomien svært sammenlignelig, idet opgavespekteret er meget forskelligt fra en model med rengøringsassistenter, portører og husassistenter til en model med serviceassistenter, der også varetager en del af plejeopgaverne, ligesom spørgsmål om kvalitet, serviceniveau, strukturelle forhold mv. ikke let belyses i så bredt et opgavespekter. En retvisende sammenligning ville derudover kræve, at det defineres, hvilke mål, der er med organiseringen. Er det plejeopgaverne og understøttelsen af denne, der er det primære mål, eller er det i stedet et selvstændigt fokus på at løse serviceopgaverne bedst muligt (f.eks. ved at konkurrenceudsætte afgrænsede opgaver med henblik på at få den bedste kvalitet til den laveste pris), uafhængigt af plejeopgaven? To tilgange til organisering af serviceopgaverne Løsningen af serviceopgaver kan principielt ske ved enten at se opgaverne i sammenhæng med patienterne og plejeopgaverne eller alternativt at se på opgaverne som noget, der kan løses adskilt fra plejeopgaverne og patienterne. Afhængigt at hvilken tilgang der vælges, vil det pege på forskellige måder at organisere og løse opgaverne på. 1. Sammenhæng med plejeopgaverne = Serviceassistenter Serviceassistenterne har en erhvervsfaglig uddannelse, som giver mulighed for at de varetager følgende opgaver: Bestilling af mad og kolonialvarer samt anretning, servering af samtlige måltider til patienterne. Bestilling af linned og patienttøj samt opfyldning af depoter på de forskellige sengeafdelinger. Prøvetagning og bestilling, sortering og påpladslægning af personalebeklædning. Rengøring af samtlige lokaler på sygehuset ud fra fastlagte standarder. Rengøring af hjælpemidler udlånt til patienter. Vask af instrumenter. Gardinservice, nedtagning og ophængning af gardiner. Patienttransporter til blandt andet operationsgang, røntgen, undersøgelseslokaler, genoptræning. Kapelfunktion, herunder fremvisning, kisteilægning, udlevering af afdøde til bedemænd, afholdelse af bisættelser, undervisning af klinisk personale. Lejring og forflytning af patienter. Transport af senge, rent og urent linned, medicin, udbring af sterilvarer Deltagelse ved traumekald, hjertestopalarm. Udbringning, tjek og registrering af ilt til patienter. Side 2

3 Anslået opgavefordeling i ovennævnte arbejdsopgaver er rengøring/hygiejne: 35 %, patientrelaterede opgaver: 55 % og øvrige transportopgaver: 10 % Serviceassistenter kan videreuddanne sig til social- og sundhedsassistenter og deres grunduddannelse gør, at de i højere grad end f.eks. rengøringsassistenter kan understøtte plejepersonalet ved også at indgå i plejeopgaverne og i kontakten med patienterne. Løsning af serviceopgaverne via serviceassistenter udgør en bred opgaveportefølje. En del af de opgaver, en serviceassistent løser, har en tæt sammenhæng med plejeopgaverne, og skal serviceassistentens kompetencer udnyttes fuldt ud, vil det kræve, at serviceassistenterne er til rådighed for afdelingerne på samme måde som plejepersonalet. Her kan faste aftaler om leverancer og tider være en hindring for, at serviceassistenten kan indgå når og hvor der opstår behov. Med henblik på en optimal udnyttelse af serviceassistenternes kompetencer, vil opgaverne derfor være bedst placeret hos sygehusledelsen/afdelingsledelsen. Under sygehusledelsen kan serviceopgaverne organiseres enten i serviceafdelinger eller i de kliniske afdelinger. Organisering i serviceafdeling En måde at organisere serviceopgaverne på, er i serviceafdelinger på de enkelte sygehuse, som det f.eks. er tilfældet på Køge sygehus i dag. Dette sikrer et fokus på fagligheden hos serviceassistenterne, og servicechefen har et kendskab til forholdende på hele sygehuset og endelig giver modellen en fleksibilitet i forhold til afløsning ved ferie og sygdom. For at denne organisering skal kunne understøtte sammenhængen med plejeopgaverne er det vigtigt, at det er de samme serviceassistenter, der dagligt kommer på de samme afdelinger. Modellen har den fordel, at det fællesskab, der opstår ved at samle serviceassistenterne i serviceafdelinger, giver et højere selvværd blandt serviceassistenterne, ligesom serviceassistenterne er glade for at have en egen chef, der kender deres opgaver indgående (jf. rapporten fra DSI). Ulempen ved denne model er, at de opgaver serviceassistenten udfører som udgangspunkt er beskrevet i en aftale mellem den kliniske afdeling og serviceafdelingen. Dette giver en mindre fleksibilitet i forhold til opgaveløsningen, og vil bl.a. begrænse muligheden for opgaveglidning mellem plejepersonale og serviceassistenten. Det samme ville være tilfældet, hvis opgaveløsningen var placeret hos en ekstern leverandør, dog med den enkelte forskel, at ved en organisering i en serviceafdeling, vil både serviceafdeling og de kliniske afdelinger referere til samme ledelse. Organisering i den kliniske afdeling Serviceassistenter kan alternativt løse serviceopgaverne med ansættelse på de kliniske afdelinger. Ved at samle serviceopgaverne under afdelingsledelserne, vil serviceassistenterne blive en integreret del af de kliniske afdelinger og dermed plejeopgaverne. Denne organisering vil i højere grad understøtte mulighederne for opgaveglidning og sikre fleksibelt i forhold til afdelingens behov. En udfordring her er, om afdelingsledelsen kan have tilstrækkeligt fokus på serviceassistenterne, som er en medarbejdergruppe, der er forholdsvis ledelseskrævende. Omvendt er erfaringen, de steder hvor der er serviceassistenter på afdelingerne, at de opleves som en ekstra hånd, de afhjælper konflikter mellem social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker og i højere grad indgår i plejeopgaver/det kliniske arbejde, hvilket igen giver et højere selvværd hos serviceassistenterne. Herved kan der også skabes mulighed for at der afhængig af de lokale forhold fokuseres på de arbejdsopgaver der er velegnede til arbejdsglidning mellem de berørte faggrupper. Side 3

4 Der skal i denne model tages hensyn til at der vil være enkelte afdelinger, der har en volumen, der er stor nok til at kunne sikre tilstrækkelig fleksibilitet i forhold til afløsning ved ferier og sygdom. Her skal der findes løsninger på tværs af afdelinger inden for sygehuset, hvor der sikres fælles vikarløsninger ligesom uddannelsesopgaverne med fordel kan løses på tværs. Det er karakteristisk for modellen med serviceassistenter, at der altid vil være tilgængeligt personale, der hvor opgaven skal udføres, uanset om der uplanlagt skal ske udskiftning og dermed rengøring på en sengestue, når patienter skal vendes eller transporteres til undersøgelse eller behandling, ved særlige spisebehov o.l. Endvidere vil serviceassistenter med en fast tilknytning til afdelingen opnå et særligt kendskab til patienter og til afdelingens plejepersonale, som igen vil give en øget fleksibilitet og mulighed for arbejdsglidning mellem faggrupperne. Den tætte tilknytning til de kliniske afdelinger er også tilstræbt i modellen med serviceafdelinger, hvor de enkelte serviceassistenter er tilknyttet faste afdelinger. Rapporten fra DSI viser dog, at det har betydning, at serviceassistenterne har samme ledelse som plejepersonalet. 2. Adskilt fra plejeopgaverne = mulighed for flere faggrupper i opgaveløsningen Såfremt serviceopgaverne ses som en helt selvstændig opgave adskilt fra patientbehandling og plejeopgaverne, vil det i højere grad være relevant at fokusere på løsningen af de enkelte serviceopgaver hver for sig, hvilket indebærer at flere faggrupper i form af rengøringsassistenter, portører og evt. husassistenter bringes i spil. En sådan løsning vil fokusere på mulighederne for at optimere løsningen af de enkelte serviceopgaver, herunder at konkurrenceudsætte opgaverne. Der vil i en sådan model blive søgt at opnå eventuelle stordriftsfordele (bedste kvalitet til laveste pris) inden for hvert område, blandt andet ved mulighederne for at inddrage flere og andre aktører i løsningen af den enkelte serviceopgave som f.eks. rengøring og affaldshåndtering. Dette kan dog samtidig medføre risiko for at der kan blive mindre fleksibilitet i den samlede opgaveløsning og dermed svagere understøttelse af afdelingerne og plejeopgaverne. I den forbindelse skal det nævnes, at der også på rengøringsområdet organiseret under Koncernservice sker en udvikling mod, at rengøringsassistenter i dag varetager en række andre opgaver end rengøring, herunder f.eks. lageropfyldning og linnedservice. I forhold til organisering af opgaverne vil denne model muliggøre at flere af opgaverne kan samles i en serviceafdeling (Koncernservice), hvor der vil kunne ske en optimering af løsningen af serviceopgaverne set i sammenhæng med de øvrige opgaver, der varetages i Koncernservice, eller alternativt konkurrenceudsættes med mulighed for at indgå aftaler med eksterne leverandører. Undtagelsen er dog portøropgaverne, der i så fald vil skulle adskilles helt fra de øvrige serviceopgaver og placeres under sygehusets ledelse, idet disse opgaver svært kan adskilles fra plejeopgaverne. I en model, hvor serviceopgaverne er adskilt fra plejeopgaverne er det vigtigt, at der i modellen er indarbejdet en vis fleksibilitet, således at serviceopgaver løses, når der er behov for det altså at der skal være plads til en lokal prioritering. Det er endvidere karakteristisk for denne model at det nødvendige personale til at udføre en bestemt opgave kun i begrænset omfang er umiddelbart tilgængeligt, og ofte skal bestilles således er rengøring planlagt udført i faste perioder, portør skal tilkaldes ved lejring, mobili- Side 4

5 sering af patienten, transport etc. Dertil kommer at medarbejdere, der ikke har fast tilknytning til afdelingerne ikke har særligt kendskab til patienter eller afdelingens plejepersonale. Faktorer der bør indgå i overvejelserne uanset model: Med afsæt i erkendelsen af, at man ikke kan foretage en direkte sammenligning af opgaveløsningen i de forskellige modeller, er der en række faktorer, der bør indgå i overvejelserne om den fremtidige model. Helt overordnet er målet i Region Sjælland at levere en rationel drift på regionens sygehuse, hvor borgere og patienter får den bedste kvalitet til den laveste pris. Det betyder, At der sættes fokus på patienten i form af effektive patientforløb, herunder hurtige og hensigtsmæssige patientflow, korte indlæggelser mv. At der tilstræbes en optimal udnyttelse af ressourcer i form af personale, kompetencer, operationsstuer, scannere, IT-udstyr mv. At der arbejdes med kvalitet (DDKM), patientsikkerhed, reduktion af spild og utilsigtede hændelser mv. Det vil sige, at for samlet set at opnå den mest rationelle drift og med patienten som omdrejningspunktet for arbejdstilrettelæggelsen, er alle aspekter i form af både medarbejdere, kompetencer, materiel, fysiske rammer mv. i spil. I den forbindelse ses der også på, om der skulle være eventuelle uhensigtsmæssige barrierer og grænser mellem de enkelte faggrupper. Den grundlæggende tanke er her, at det ikke er nok, at se på optimering på et enkelt område, men at tilrettelæggelsen skal tage højde for alle aspekter der indgår i den samlede produktion. I den forbindelse kan en fleksibel arbejdsstyrke være en fordel, idet det giver mulighed for opgaveglidning samt at kapaciteten af arbejdsstyrken kan udnyttes mere optimalt, hvilket skyldes at ressourcerne kan flyttes der hen hvor der er behov for dem. For at opnå disse fordele kræver det, at medarbejderne er tilknyttet enheder af en hvis størrelse (eller de kan rokere mellem flere afdelinger) samt at medarbejderne refererer til en driftsleder, som er så tæt på produktionen, at de har overblik over, hvor og hvornår, der er ledig kapacitet, og hvor der er brug for tilførsel af yderligere ressourcer, så arbejdstilrettelæggelsen kan koordineres med de andre driftsledere. I nedenstående belyses en række faktorer, der på hver sin måde har betydning for den fremtidige organisering af serviceopgaverne. Økonomi Det drejer sig indholdsmæssigt om to helt forskellige måder at løse opgaven på. Eftersom begge modeller forekommer i Region Sjælland, synes det nærliggende at sammenligne de enkelte sygehuses udgifter til de nævnte opgaver med henblik på at identificere, hvilken af de to præsenterede modeller for organisering af serviceopgaverne, der er den økonomisk mest fordelagtige. Administrationen og sygehusledelserne har også gjort et forsøg herpå, men det er ikke muligt at give et velunderbygget bud, da de enkelte omkostningselementer vanskeligt lader sig identificere og udskille på en måde, der bidrager til at belyse den tilhørende økonomi. Der er flere årsager hertil: Side 5

6 Det varierer i høj grad mellem de enkelte sygehuse, hvad der hører ind under kategorien serviceopgaver. Serviceassistenter udfører således i kraft af deres uddannelse en bredere vifte af opgaver end portører, rengøringsassistenter og husassistenter i den anden model, jf. opremsningen i forrige afsnit. Servicefunktionerne udføres ved en kombination af forskellige faggruppers opgaver på de enkelte sygehuse. Disse faggrupper har oftest også andre opgaver, hvilket også vanskeliggør økonomiske sammenligninger. I en model med serviceassistenter, løses serviceopgaverne i tæt sammenhæng med plejeopgaverne. Det betyder, at serviceassistenter i visse situationer vil kunne overtage opgaver for en social- og sundhedsassistent eller en sygeplejerske, og dermed understøtte plejeopgaverne. Omvendt vil en model med rengøringsassistenter, portører og husassistenter betyde, at plejepersonalet i nogle situationer vil skulle løse serviceopgaver, idet det kan være nødvendigt for at få løst plejeopgaverne. Disse overlap i opgaveløsningen gør det svært, at sammenligne de to modeller ud fra et økonomiskog ressourcemæssigt perspektiv. En økonomisk sammenligning kunne tage udgangspunkt i de enkelte sygehuses arealmæssige størrelse og arealernes anvendelse samt patientantal og patientkategorier, herunder forskellige lokalers krav til rengøring. Begge metoder har dog klare ulemper. De enkelte sygehuse i regionen kan således ikke umiddelbart sammenlignes, hvad angår forudsætninger for rationel drift, bygningsstandard og tilhørende rengøringsstandard, indre logistik etc. På samme vis varierer patientsammensætningen meget på de enkelte sygehuse og dermed behovet for lokaletyper. Benchmark og konkurrenceudsættelse I en model hvor serviceopgaverne løses adskilt fra plejeopgaverne, og hvor opgaverne er inddelt i rengøringsopgaver, portøropgaver samt evt. husassistentopgaver, giver det i højere grad mulighed for benchmark og konkurrenceudsættelse af ydelserne. Dette kan medvirke til at sikre, at opgaveløsningen på de enkelte områder er effektiv og af høj kvalitet. En model med serviceassistenter udelukker ikke en konkurrenceudsættelse af serviceopgaverne, men vil kræve en fuld implementering af modellen forinden med henblik på modning af opgaverne, og vil være langt mere kompliceret at gennemføre. På trods af den klare opgavedeling i en model hvor serviceopgaverne er adskilt fra plejeopgaverne, er benchmark og konkurrenceudsættelse ikke uden problemer. Bl.a. er de bygningsmæssige forhold på regionens sygehuse meget forskellige, hvilket gør det svært at sammenligne/benchmarke eksempelvis udgifter til rengøring på tværs af geografier, ligesom erfaringerne med eksterne leverandører viser, at der både i forhold til uddannelse, kvalitet og serviceniveau kan være en række udfordringer. Dette er igen med til at gøre de økonomiske fordele ved en evt. konkurrenceudsættelse usikre. Kvalitet Der stilles i dag, bl.a. som følge af arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel, højere krav til medarbejdernes kompetencer bl.a. i relation til hygiejne, læse og skrivefærdigheder, ITkompetencer mv. Som et konkret område, kan nævnes patientsikkerheds- og hygiejne aspektet, hvor der stilles øgede krav til rengøring og særlige desinfektion, hvilket betyder flere krav til såvel kompetencer som dokumentation for, at rengøringspersonalet overholder forskrifterne. I en model med serviceassistenter er kompetenceniveauet i forhold til denne type af opgaver højere, og opgaveløsningen vil derfor forventeligt være af højere kvalitet. Med en integration Side 6

7 af serviceopgaverne i de kliniske afdelinger, vil arbejdet med kvalitet og den dertilhørende dokumentation i endnu højere grad blive en naturlig del af serviceopgaverne, idet det vil medføre en større grad af forståelse for arbejdet. Udviklingen med kortere indlæggelser og mere intensiv behandling øger behovet for aktiviteter omkring den enkelte patient, eksempelvis i form af tidlig og hyppig mobilisering, påklædning, fokus på ernæring og individuel behovsrelateret rengøring, hvilket kan understøttes af tilstedeværelse i afdelingen af det personale, der skal varetage de nævnte opgaver. En yderligere faktor af betydning for kvaliteten af opgavevaretagelsen er, at serviceassistenterne føler ansvar for opgaven. Dette ansvar kan blandt andet skabes, hvis serviceassistenterne oplever at deres opgaveløsning er af betydning for afdelingerne, plejeopgaverne og patienterne. Omvendt kan en tilknytning til afdelingerne også betyde, at de før omtalte enheder ender med at blive for små til, at den fleksible ressource kan udnyttes til fulde. Her bliver koordinering og samarbejde på tværs af afdelingerne af væsentlig betydning. Uddannelse og kompetenceløft Serviceassistenter har, som beskrevet i ovenstående, en erhvervsuddannelse. Denne uddannelse giver, udover en række både generelle kompetencer og specifikke kompetencer i relation til serviceopgaverne, også adgang til, at serviceassistenter kan videreuddanne sig til socialog sundhedsassistenter og sygeplejersker. Dette åbner også i højere grad op for arbejdsglidning mellem faggrupper og skaber dermed en øget fleksibilitet i opgaveløsningen inden for både service-, pleje- og behandlingsopgaverne. Set i relation til regionens målsætninger i Kompetenceparat 2020 og med afsæt i de udfordringer regionen har i forhold til uddannelsesniveau, vil en model med serviceassistenter understøtte den regionale udvikling i positiv retning. Serviceassistenter er, på samme måde som rengøringsassistenter, oftest bosat i umiddelbar nærhed til arbejdspladsen. Det vil sige, at det kompetenceløft, der vil være fra rengøringsassistenter til serviceassistenter, vil være et kompetenceløft hos regionens egne indbyggere. Side 7

Analyse af serviceassistenter

Analyse af serviceassistenter Brevid.: 1454574 Analyse af serviceassistenter Indledning Med afsæt i budget 2011 er det besluttet at se nærmere på serviceassistenter i Region Sjælland: Serviceassistenter Opgaverne inden for serviceassistenter

Læs mere

NOTAT vedr. serviceassistentprojekt

NOTAT vedr. serviceassistentprojekt Punkt 7 - bilag 11 NOTAT vedr. serviceassistentprojekt Indledning Der har i Region Sjælland været arbejdet med serviceassistenter og det interne serviceområde i relation til sygehusene i flere sammenhænge.

Læs mere

FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET

FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENTKONCEPTET Værd at vide om serviceassistentuddannelsen for eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Pilot-fasen Pilotfasens formål er at teste serviceassistent-konceptet, hvilket betyder, at det beskrevne koncept prøves af på virkeligheden. Afprøvningerne vil blive vurderet og

Læs mere

Serviceassistenter - ledelse og organisation

Serviceassistenter - ledelse og organisation Serviceassistenter - ledelse og organisation En undersøgelse gennemført for Region Sjælland Christina Holm-Petersen NOTAT / PROJEKT 3489 November 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks

Læs mere

Serviceassistenter ledelse og organisation

Serviceassistenter ledelse og organisation Serviceassistenter ledelse og organisation En undersøgelse gennemført for Region Sjælland Notat Christina Holm-Petersen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner Det Nationale

Læs mere

Serviceassistenter. - en hel ny faggruppe

Serviceassistenter. - en hel ny faggruppe Serviceassistenter - en hel ny faggruppe Opkvalificering af medarbejdere Sygehus Thy-Mors blev bevilget midler fra Region Nordjyllands projekt De bedste arbejdspladser, der har fokus på fastholdelse og

Læs mere

Serviceassistent - projektet

Serviceassistent - projektet Serviceassistent - projektet Rammerne Serviceassistenter integreres organisatorisk i de enkelte kliniske afdelinger efter et fælles koncept på alle regionens sygehuse, og med reference til den kliniske

Læs mere

Serviceassistentprojektet. Afrapportering af kortlægningsfasen

Serviceassistentprojektet. Afrapportering af kortlægningsfasen Serviceassistentprojektet Afrapportering af kortlægningsfasen KU Produktion November 2013 Forord Der har i Region Sjælland været arbejdet med serviceassistenter og det interne serviceområde i relation

Læs mere

Erfaringer med serviceassistenter - opgaveflytning og kompetenceudvikling. Oplæg af afdelingschef Carsten Holmer Rengøring & Patientservice

Erfaringer med serviceassistenter - opgaveflytning og kompetenceudvikling. Oplæg af afdelingschef Carsten Holmer Rengøring & Patientservice Erfaringer med serviceassistenter - opgaveflytning og kompetenceudvikling Oplæg af afdelingschef Carsten Holmer Rengøring & Patientservice Fokus punkter i mit oplæg Serviceassistenter på Odense Universitetshospital

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN

VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN FOR MEDARBEJDERE I KONCERN SERVICE VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN FOR MEDARBEJDERE I KONCERN SERVICE VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENTUDDANNELSEN Værd at vide om serviceassistentuddannelsen

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Udkast til Koncept for hjælpemidler i DNU

Udkast til Koncept for hjælpemidler i DNU Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk www.dnu.rm.dk Udkast til Koncept for hjælpemidler i DNU Der har igennem projekteringen

Læs mere

I praktik på Aarhus Universitetshospital

I praktik på Aarhus Universitetshospital I praktik på Aarhus Universitetshospital Uge 46: 14. 17. november 2016 Introduktion til Social og sundhedsassistent Serviceassistent Lægesekretær Ernæringsassistent Velkommen som praktikant på Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Fagre nye serviceverden

Fagre nye serviceverden Fagre nye serviceverden 1 Info om Fagre serviceassistenterne nye serviceverdenog - juni deres 2011uddannelse Sygehus Thy-Mors, juni 2011 Internt nyhedsbrev for Sygehus Thy-Mors juni 2008 Udgivet af servicechef

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Att: Koncernøkonomi. Vedrørende Region Midtjyllands udbudsstrategi.

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Att: Koncernøkonomi. Vedrørende Region Midtjyllands udbudsstrategi. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Att: Koncernøkonomi Den 31. januar 2011 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0803-0175 Vedrørende Region Midtjyllands udbudsstrategi Region Midtjylland har sendt

Læs mere

Kvalitetsmodel og sygeplejen

Kvalitetsmodel og sygeplejen Kvalitetsudvikling og Den Danske Kvalitetsmodel og sygeplejen Er det foreneligt med udvikling af vores fag? Eller i modsætning? Hvad siger sygeplejerskerne? Standardisering forhindrer os i at udøve et

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Indhold 1. Sundheds- og serviceproduktion i relation til IHL Nye services for brugerne, der understøtter

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Anbefalinger til det videre forløb i Serviceassistent-projektet At parathed i organisationen bliver et parameter for udrulning

Anbefalinger til det videre forløb i Serviceassistent-projektet At parathed i organisationen bliver et parameter for udrulning Dato: 8.6.2016 Anbefalinger til det videre forløb i Serviceassistent-projektet Baggrund for projektet Der udføres i dag servicearbejde af plejepersonale. Serviceassistent-projektet gør det muligt at få

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Notat om Region Sjællands koncept "Patienten som partner" og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene

Notat om Region Sjællands koncept Patienten som partner og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene Dato: 7. november 2016 Brevid: 3089673 Notat om Region Sjællands koncept "Patienten som partner" og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene Et medlem af Regionsrådet har stillet 12 spørgsmål

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Serviceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne

Serviceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne Dato: 25.5.2016 Serviceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne Indledning Dette notat beskriver økonomiske forhold i Serviceassistent-projektet med udgangspunkt i pt. gældende

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr PROJEKTKOMMISSORIUM A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr. 32876 Udarbejdet af: MS Udarbejdet d. 28.09.09 1 B. Projektbeskrivelse Flere og flere danskere lever et liv med en

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Opfølgning på effektivisering

Opfølgning på effektivisering Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Opfølgning på effektivisering Det Nye Rigshospital 21-11-2013 Oversigtstabel skema A stiltag - opfølgning i relevante faseovergange. Ansøgning om endeligt

Læs mere

Fælles akutmodtagelse FAM. v/ Lene Wichmann, Oversygeplejerske OUH Oktober 2011

Fælles akutmodtagelse FAM. v/ Lene Wichmann, Oversygeplejerske OUH Oktober 2011 Fælles akutmodtagelse FAM v/ Lene Wichmann, Oversygeplejerske OUH Oktober 2011 Sundhedsstyrelsens rapport fra 2007 Et styrket sundhedsberedskab Centralisering af sygehusene Fælles akutmodtagelser Nye supersygehuse

Læs mere

Organisering af terapeutfunktioner på fremtidens sygehuse

Organisering af terapeutfunktioner på fremtidens sygehuse NOTAT Organisering af terapeutfunktioner på fremtidens sygehuse Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter som strategiske samarbejdspartnere for ledere af ergoterapeuter og fysioterapeuter Resume

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Servicelov)

FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Servicelov) FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Servicelov) Version 1.5 30. juni 2017 Version Dato Kommentar 1.5 30.06.17 Afsnit om pakker flyttet til separat dokument, "Eksempel" slettet i hver enkelt kolonne.

Læs mere

SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER

SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER 01 Indhold Sammenfatning hvad lærte vi?...3 Beskrivelse af forsøget...4 Baggrunden for forsøget...4 Formålet med forsøget...5 Projektets aktiviteter...5

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder)

Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder) Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder) August 2015 en del af arbejdet omkring kapacitetsanalyse omkring plejeboliger og ny struktur. GRUPPER FORMÅL

Læs mere

»10 bud på effektivitetsforbedringer. Michael Jensen Forretningsdirektør, Hospitaler

»10 bud på effektivitetsforbedringer. Michael Jensen Forretningsdirektør, Hospitaler »10 bud på effektivitetsforbedringer Michael Jensen Forretningsdirektør, Hospitaler »Hvordan får vi produktive og effektive hospitaler? Medicin 15% Lønninger 57% Varekøb mv 10% Serviceenheder 18% Kilde:

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB December 2015 Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lovgivning 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Den kørende lægevagt 4 2. LEDELSE 4 3. ORGANISATION 4 3.1 Snitflader

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET NOVEMBER 213 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Overordnede konklusioner 2 3 De

Læs mere

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Evaluering - indhold... 3 3 Evaluering - tidsplan... 6 4 Evaluering - metoder... 6 5 Om opgaven på Søhusparken

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007.

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. NOTAT Dato: 9. maj 2007 Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. Dansk Industri 24.Oktober 2014

Det nære sundhedsvæsen. Dansk Industri 24.Oktober 2014 Det nære sundhedsvæsen Dansk Industri 24.Oktober 2014 Ældre medicinske patienter Sundhedsudgifter pr. indbygger fordelt på aldersgrupper, 2010 Udviklingen i antal korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere

Læs mere

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Materialesamling Indhold 1. Forslag til standardbrev til afdelingsledelser for den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde 2.

Læs mere

Sygehusbyggeri Byggeri til effektiv drift i fremtiden Mahad Huniche

Sygehusbyggeri Byggeri til effektiv drift i fremtiden Mahad Huniche Sygehusbyggeri Byggeri til effektiv drift i fremtiden Mahad Huniche Oplæg til Danske Regioner 28. august 1013 Netværksdagene 2013 for godt sygehusbyggeri Bygning af fremtidens sygehuse Udformningen af

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ. EPJ-Observatoriets Årskonference Nyborg Strand 29.

Den Danske Kvalitetsmodel. Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ. EPJ-Observatoriets Årskonference Nyborg Strand 29. Den Danske Kvalitetsmodel Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ EPJ-Observatoriets Årskonference 2003 Nyborg Strand 29. oktober 2003 Projektsekretariatet Sundhedsstyrelsen Hvad er Kvalitetsmodellen?

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Afsnitsprofil. Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus

Afsnitsprofil. Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus Afsnitsprofil Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus Maj 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelse og organisation... 3 Afdelingsledelsen... 3 Afsnitsledelse... 3 Organisationsdiagram Organ- og

Læs mere

Hygiejne i psykiatrien. Ved hygiejnekoordinator Heidi Hougaard

Hygiejne i psykiatrien. Ved hygiejnekoordinator Heidi Hougaard Hygiejne i psykiatrien Ved hygiejnekoordinator Heidi Hougaard Udfordringer 30 forskellige matrikler Samling af forskellige kulturer / organisationer Bygninger fra en tid med andre normer Forskellige faggrupper

Læs mere

Konference om udvikling af servicepersonalet i Region Hovedstaden 2010

Konference om udvikling af servicepersonalet i Region Hovedstaden 2010 Konference om udvikling af servicepersonalet i Region Hovedstaden 2010 Rejsescenens debatspil dramatiserede faglige skænderier - og mulige løsninger når en servicemedarbejder vil klare patient-opgaver

Læs mere

Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer. (1997/Sundhedsstyrelsen)

Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer. (1997/Sundhedsstyrelsen) Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer. (1997/Sundhedsstyrelsen) Til samtlige amtsråd og kommunalbestyrelser m.fl. I december

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Baggrundsmateriale vedr. FAM

Baggrundsmateriale vedr. FAM Maj 2011 Baggrundsmateriale vedr. FAM Klinisk lektor/adjunkt på FAM, Svendborg Sygehus og University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 2 1. Den nye Fælles Akutmodtagelse FAM Svendborg

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Den 26. maj 2010 Ref.: RSA/EW Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar vedr. masterplan for Århus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Procent Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 2016. Resultaterne fra LUP somatik 2016 er offentliggjort i uge 11,

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Pkt.nr. 5. Nye Veje Nye Måder: Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 258365. Indstilling: Projektgruppen og Chefgruppen indstiller at

Pkt.nr. 5. Nye Veje Nye Måder: Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 258365. Indstilling: Projektgruppen og Chefgruppen indstiller at Pkt.nr. 5 Nye Veje Nye Måder: Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 258365 Indstilling: Projektgruppen og Chefgruppen indstiller at 1. Opgavefordelingen i hjemmesygeplejen mellem sygeplejersker og

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

FSIII SEL indsatskatalog

FSIII SEL indsatskatalog FSIII SEL indsatskatalog Version 1.0 Juni 2015 Indhold Indledning... 1 Rammerne for FSIII... 2 Formålet med FSIII servicelovs-indsatskataloget... 2 Pakker... 3 Rehabilitering... 4 Fælles kommunalt indsatskatalog

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Lokalisering og emneidentifikation

Lokalisering og emneidentifikation Lokalisering og emneidentifikation Henrik Stilling It-arkitekt Service Logistik www.regionmidtjylland.dk Introduktion Henrik Stilling henrik.stilling@stab.rm.dk It-arkitekt i Region Midtjylland siden 2008

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel Minisymposium Middelfart 4. september 2015 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS 1 Program Ca. ½ times oplæg Ca. ½ times walk and talk Ca. ½ times spørgsmål/afklaring med spørgsmål

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Patientsikkerhedsrundering Afdeling. Formål: Kigge, være nysgerrig på hverdagen og undersøge om vi gør vi det vi siger vi gør

Patientsikkerhedsrundering Afdeling. Formål: Kigge, være nysgerrig på hverdagen og undersøge om vi gør vi det vi siger vi gør Patientsikkerhedsrundering Afdeling. Formål: Kigge, være nysgerrig på hverdagen og undersøge om vi gør vi det vi siger vi gør Område og mulige spørgsmål Referencer Notater Patientsikkerhed organisering

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3.

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3. Driftsaftale 2009 Indholdsfortegnelse side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord 3.0 Resultatmål 4.0 Opfølgning Bilag 3 1.0 Overordnet

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

FOA - Fag og Arbejde vil meget gerne benytte muligheden for at afgive høringssvar på ovennævnte vejledning.

FOA - Fag og Arbejde vil meget gerne benytte muligheden for at afgive høringssvar på ovennævnte vejledning. Sundhedsstyrelsen Att. Anne Mette Dons Islands Brygge 67 2300 København S Høringssvar vedr. Udkast til vejledning om autoriserede sundhedspersoners brug af medhjælp til udførelse af forbeholdt sundhedsfaglig

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Psykiatrien Region Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Psykiatrien Region Sjælland Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-06-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 21-08-2017 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Fremadrettede procedurer for vaccination mod influenza A af kommunale personalegrupper

Fremadrettede procedurer for vaccination mod influenza A af kommunale personalegrupper Kommunaldirektøren Social- og sundhedsdirektøren Beredskabschefen Fremadrettede procedurer for vaccination mod influenza A af kommunale personalegrupper Resumé KL informerer i denne administrative information

Læs mere

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Uddannelsesbog - for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Navn: CPR.nr.: Adresse: Ansættelsessted: Indholdsfortegnelse FORMÅLET MED PRAKTIKKEN... 2 GENERELT OM PRAKTIKTIDEN... 2 A. GRUNDLÆGGENDE

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus 1. Præsentation af afsnittet 09-4 / 12-4 er et ortopædkirurgisk afsnit, som er en del af Sygehus Nord, Region Sjælland.

Læs mere