Almindelige bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige bemærkninger"

Transkript

1 Bemærknnger tl lovforslaget Almndelge bemærknnger l. ndlednng 2. Lovforslagets ndhold 2.1. ndførelse af nye sanktoner for overtrædelse af de fællesskabsretlge udbudsregler 2.2. Justerng af standstl-reglerne 2.3. Justerng af reglerne om opsættende vrknng 2.4. Klagenævnet for Udbud blver oblgatorsk l. nstans for vsse klager 2.5. ndførelse af klagefrster 2.6. Ændrng af fonnandskabet for Klagenævnet for Udbuds kompetence 2.7. Andre justernger 3. Økonomske og admnstratve konsekvenser for det offentlge 4. Økonomske og admnstratve konsekvenser for erhvervslvet 5. Admnstratve konsekvenser for borgerne 6. Mljømæssge konsekvenser 7. Forholdet tl EU-retten 8. Hørng 9. Samlet vurderng af lovforslagets konsekvenser l. ndlednng Hovedfonnålet med lovforslaget er at skre en effektv håndhævelse afudbudsreglerne. Lovforslaget skal ses sammenhæng med forslaget om ændrng af konkurrenceloven. Regerngen ønsker med den offentlge del af "konkurrencelovspald(en" at skre, at reglerne for offentlge anskaffelser kan håndhæves mere effektvt. For at opnå det fonnål er det først og fremmest vgtgt, at klagenstanserne har de fornødne kompetencer tl at sætte nd overfor overtrædelser af udbudsreglerne på en effektv, proportonal og kke mndst præventv måde. Dernæst er det vgtgt, at klagere har en let og effektv adgang tl at ndgve klager over overtrædelser afudbudsreglerne. Lovforslaget forventes at få postve konsekvenser for såvel den offentlge sektor som for erhvervslvet. Loven ndeholder nstrumenter, der højere grad end dag skrer, at den mest konkurrencedygtge tlbudsgver vnder udbuddet. Det gver bedre og bllgere varer og tjenesteydelser. En effektv håndhævelse af udbudsreglerne medfører, at udbudsreglerne højere grad overholdes og som følge heraf, at flere opgaver udbydes. Der foreslås bl.a. ndført bestemmelser, der medfører, at Klagenævnet for Udbud (Klagenævnet) og domstolene kan brnge nye skærpede sanktoner anvendelse ved vsse overtrædelser af udbudsreglerne. Samtdg foreslås det at pålægge ordregveren en ræld(e forplgtelser ved afholdelse af en udbudsforretnng. Samlet set skal lovforslaget skre, at der sker en effektv håndhævelse af udbudsreglerne. Lovforslaget er overvejende grad en mplementerng af den revson af drektv nr. 89/665/E0F af 21. december L 989 og drektv nr. 92/13/E0F af 25. februar 1992 (kontroldrektverne), der har fundet sted med vedtagelsen af drektv nr. 2007/66/EF. Kontroldrektverne fastsætter en række 9

2 mnmumskrav tl medlemsstaternes klagesystemer vedrørende udbudsdrektvet og forsynngsvrksomhedsdrektvet og er Danmark gennemført lov nr. 415 af 31. maj 2000 om Klagenævnet for Udbud (klagenævnsloven), som ændret senest ved lov nr af 19. december 2008, og som foreslås ophævet med denne lov. Baggrunden for, at Kommssonen fremsatte forslag om ændrng af kontroldrektverne, var et ønske om at fremme konkurrenceudsættelsen af offentlge opgaver og styrke håndhævelsen af udbudsreglerne. Forud for fremsættelsen havde Kommssonen gennemført en hørng af berørte parter og en gennemgang af EF-Domstolens prakss, som havde påpeget en række svagheder ved de natonale klagesystemer. En af de påpegede svagheder vedrører det forhold, at nogle kontrakter tldeles drekte tl en vrksomhed strd med udbudsreglerne uden afholdelse af et udbud. Med de ekssterende regler har klagerne dsse stuatoner, hvor kontrakten er ndgået, alene mulghed for at søge erstatnng. Da ordregveren har tldelt kontrakten drekte, har klagerne mdled prakss rnge mulgheder for at godtgøre et tab og dermed blve tldelt erstatnng. For at opfylde kontroldrektvernes krav udvder lovforslaget derfor Klagenævnets og domstolenes kompetencer relaton tl vsse grove overtrædelser af de fællesskabsretlge udbudsregler, det klagenstansen som udgangspunkt ved dsse overædelser skal erklære en kontrakt for uden vrknng og sekundært kan anvende en alternatv sankton fonn af en økonomsk sankton. En anden af de påpegede svagheder ved det nuværende klagesystem relaterer sg tl den omstændghed, at nogle ordregvere skynder sg at gøre resultatet af udbudsprocessen endelgt ved at underskrve kontrakten umddelbart efter, at tldelngsbeslutnngen er truffet. Klagerne har herved kke haft mulghed for at fremsætte en klage på et tdspunkt, hvor resultatet af udbudsprocessen har kunnet ændres. På denne baggrund ndeholder kontroldrektverne krav om, at der skal gælde en standstl-perode, dvs. en mnmumsperode mellem beslutnngen om at tldele kontrakten og selve underskrvelsen af kontrakten. Grundtanken bag reglerne om standstll er at skre, at klage kan ndbrnges for Klagenævnet, nden kontrakten underskrves således, at der kan rettes op på eventuelle fejl tdlgt processen, så det skres, at udbudsprocessen får det korrekte udfald. For at understøtte vrknngerne af standstll-peroden ndeholder kontroldrektverne lgeledes krav om, at klager over tldelngsbeslutnnger skal have automatsk opsættende vrknng, hvs de ndgves standstll-peroden. Samtdg skal medlemsstaterne ndføre bestemmelser om, at overtrædelser af reglerne om standstll og automatsk opsættende vrknng kan føre tl at en kontrakt erklæres for uden vrknng og/eller ordregveren kan pålægges en alternatv sankton. lyset af, at der med lovforslaget ndføres ndgrbende sanktoner som, at en kontrakt kan erklæres for uden vrknng, foreslås det, at der ndføres klagefrster vsse stuatoner. Da det kke er hensgtsmæssgt, at samtlge landets domstole skal kunne håndtere kontroldrektvernes krav om, at klager, der ndgves standstll-peroden, har automatsk opsættende vrknng, foreslås det, at Klagenævnet skal være oblgatorsk l. nstans, når klage ndgves standstll-peroden. Klager på offshore-området ndbrnges som hdtl for Sø- og Handelsretten. Endelg ndeholder lovforslaget bestemmelser, der skal medvrke tl at m1l1mere sagsbehandlngstden ved Klagenævnet, ved at tllægge formandskabet for Klagenævnet beføjelser 10

3 tl at afgøre vsse typer af sager uden medvrken af sagkyndge medlemmer. Dette sker på baggrund af en anbefalng fra "Arbejdsgruppen om effektv håndhævelse af udbudsreglerne", en arbejdsgruppe der blev nedsat af regerngen foråret 2007 som led aftalen om den kommunale økonom for 2007 mellem regerngen og KL. Arbejdsgruppen skulle afdække behovet for at justere klagesystemet med det fonnål at nedbrnge sagsbehandlngstden ved Klagenævnet. Det er fundet hensgtsmæssgt at udarbejde en ny hovedlov, da mplementerng af kontroldrektverne ndebærer, at der skal foretages omfattende ændrnger klagenævnsloven, som bl.a. medfører, at en ræld(e bestemmelser loven skal ophæves, og at en række bestemmelser skal have nye formulernger for at leve op tl kontroldrektvernes krav. Klagenævnsloven har desuden gennemgået en række ændrnger de seneste år, hvorfor det af strukturelle årsager er fundet hensgtsmæssgt at udarbejde en ny lov. En række bestemmelser fra klagenævnsloven vdereføres denne lov, det nogle bestemmelser har fået ændret fonnulernger for at lette forståelsen. Ttlen på loven foreslås endvdere ændret, da loven kke længere fortrnsvst vedrører Klagenævnet, det der bl.a. ndføres bestemmelser, der retter sg mod ordregveren, eksempelvs forplgtelsen tl at afholde en standstll-perode. Samlet set skal lovforslaget skre en effektv håndhævelse af udbudsreglerne. 2. Lovforslagets ndhold For at styrke håndhævelsen afudbudsreglerne foreslås følgende tltag: 2.1. ndførelse af nye sanktoner for overtrædelse af de fællesskabsretlge udbudsregler Med lovforslaget får Klagenævnet kompetence tl at erklære ndgåede kontrakter for uden vrknng samt kompetence tl at pålægge vsse typer af ordregvere en økonomsk sankton. Bestemmelserne udsprnger af kontro drektverne. Klagenævnet har efter de gældende regler alene kompetence tl bl.a. at annullere ulovlge beslutnnger, påbyde en ordregver at lovlggøre udbudsprocessen samt tlkende erstatnng. Har en ordregver fx tldelt en kontrakt tl en vrksomhed uden afholdelse af et udbud, strd med udbudsreglerne, har Klagenævnet alene kompetence tl at fastslå, at kontrakten er ndgået strd med udbudsreglerne. På denne baggrund kan Klagenævnet annullere den beslutnng, som ordregveren har truffet om at ndgå kontrakten. Annullaton af ordregverens beslutnnger medfører kke, at en ndgået kontrakt er ugyldg. Annullatonsbeføjelsen er rettet mod en ordregvers ulovlge beslutnnger og kke mod den ndgåede kontrakt. Klagenævnet har med de gældende regler kke mulghed for at pålægge ordregveren at ophæve kontrakten. Klagerne kan denne stuaton alene søge om erstatnng. prakss er det mdled forbundet med store vanskelgheder at få tlkendt erstatnng dsse stuatoner, det klagerne sjældent kan dokumentere et tab. Kontroldrektvernes krav om sanktoner for vsse grove overtrædelser af de fællesskabsretlge udbudsregler ndebærer, at Klagenævnet skal erklære en kontrakt for uden vrknng ved sådanne overtrædelser. Efter lovforslaget er udgangspunktet, at en kontrakt erklæres for uden vrknng for fremtdge leverancer kontrakten. Klagenævnet kan den forbndelse fastsætte et nænnere angvet tdspunkt den nænneste fremtd, hvor kontrakten herefter skal anses for uden vrknng med den følge, at kontrakten skal ophæves af parterne. Kan leverancen tlbageleveres væsentlg samme stand som modtaget af ordregveren, kan kontrakten dog lgeledes erklæres for uden vrknng for bagudrettede leverancer. Kontroldrektverne ndeholder ngen nænnere retnngslnjer for, hvad der skal forstås ved, at en kontrakt erklæres for uden vrknng, men lader følgerne være op tl natonal ret. Det foreslås, at

4 følgerne af, at en kontrakt må anses for uden vrknng bl.a. betyder, at kontrakten kke længere kan håndhæves af parterne, og at parterne er forplgtede tl at ophæve en kontrakt, der af Klagenævnet er blevet anset for uden vrknng. Begrebet uden vrknng er kke fuldstændg dentsk med det dansk ret velkendte begreb ugyldghed. Der er dermod tale om et nyt begreb, der ntroduceres som følge af kontroldrektverne. Årsagen tl, at der kke er denttet mellem begreberne uden vrknng og ugyldghed, er prmært, at det skal være mulgt for Klagenævnet at fastsætte et tdspunkt fremtden for, hvornår kontrakten må anses for at være uden vrknng, hvlket kke vl være overensstemmelse med den gængse, jurdske forståelse af begrebet ugyldghed, hvor ugyldgheden antages at ndtræde enten ex tunc (bagudrettet) eller ex nunc (for fremtden, dvs. fra det tdspunkt, hvor afgørelsen forelgger). Det kan endvdere kke udelukkes, at de to begreber kan ndebære forskelle mulgheden for at tlkende en godtroende medkontrahent erstatnng (postv opfyldelsesnteresse og negatv kontraktnteresse) som følge af, at en kontrakt er blevet erklæret for uden vrknng. Det er derfor fundet hensgtsmæssgt at anvende det kontroldrektverne anvendte begreb. Herved undgås lgeledes evt. uoverensstemmelser, der måtte være mellem det danske begreb ugyldghed og det kontroldrektverne anvendte begreb uden vrknng. Hvorvdt en vrksomhed kan få erstatnng forbndelse med, at en kontrakt er uden vrknng, skal afgøres overensstemmelse med dansk ret s almndelge erstatnngsretlge prncpper. L vsse helt særlge tlfælde, hvor væsentlge hensyn tl almenhedens nteresser gør det nødvendgt at opretholde kontrakten, kan det undlades at erklære en kontrakt for uden vrknng. L tlfælde, hvor hele kontrakten kke erklæres uden vrknng, skal der fastsættes en alternatv sankton form af en bøde eller en økonomsk sankton for den del af kontrakten, der opretholdes. For at opfylde kontroldrektvernes krav foreslås det, at Klagenævnet ved overtrædelser af reglerne om standstll og opsættende vrknng lgeledes får kompetence tl at erklære en kontrakt for uden vrknng og/eller pålægge en alternatv sankton fonn af en økonomsk sankton. Endelg tllægges Klagenævnet kompetence tl at erklære en kontrakt for uden vrknng, hvs det skønnes nødvendgt for at overholde fællesskabsretten. Kompetencen ndføres for at skre, at Klagenævnet har de nødvendge kompetencer tl at leve op tl fællesskabsretten. Fra dansk sde er det fundet hensgtsmæssgt at udnytte kontroldrektvernes mulghed for at ndføre en alternatv sankton, det det kan være en ndgrbende konsekvens for såvel de nvolverede vrksomheder som for ordre gveren og med afledte skadevrknnger for samfundet, at en kontrakt erklæres for uden vrknng. L nogle tlfælde kan en alternatv sankton form af en bøde eller en økonomsk sankton derfor være mere hensgtsmæssg og proportonal. Af hensyn tl Den Europæske Menneskerettghedskonventons artkel 6 om retfærdg rettergang bør Klagenævnet som admnstratvt organ ld(e tllægges kompetencen tl at pålægge en økonomsk sankton, når der er tale om jurdske personer, der er etableret på prvatretlgt grundlag, og som kke er en del af den offentlge forvaltnng. L dsse stuatoner vl det derfor være nødvendgt at nddrage anklagemyndgheden processen, der stedet kan anvende bøde som alternatv sankton. Ved at nddrage anklagemyndgheden forhold tl bøde som alternatv sankton over for prvate ordregvere skres det, at de offentlge og prvate ordregvere får samme mulghed for, at en mndre ndgrbende sankton kan fnde anvendelse end den omstændghed, at en kontrakt erklæres for uden vrknng. 12

5 Da en alternatv sankton fonn af en bøde eller en økonomsk sankton ofte vl være en mndre ndgrbende og mere hensgtsmæssg sankton end den omstændghed, at en kontrakt erklæres for uden vrknng, ndføres der objektvt ansvar ved anvendelse af en alternatv sankton, uanset om det er Klagenævnet, der anvender en økonomsk sankton, eller det er anklagemyndgheden, der vl brnge bøde anvendelse. Fonnålet med at ndføre objektvt ansvar skyldes, at pålæg af en økonomsk sankton eller bøde ofte vl være en mndre ndgrbende og mere hensgtsmæssg sankton, end at kontrakten erklæres for uden vrknng. Det må derfor kke være vanskelgere at brnge en økonomsk sankton eller bøde anvendelse end, at kontrakten erklæres for uden vrknng. Såfremt der kke var objektvt ansvar, vlle ordregveren kke kunne pålægges en økonomsk sanktonløde, hvs denne var god tro på det tdspunkt, hvor de fællesskabsretlge udbudsregler blev overådt. Objektvt ansvar er således nødvendgt, hvs en ordregver god tro skal kunne opnå en mndre ndgrbende sankton end, at en kontrakt erklæres for uden vrknng. Anklagemyndghedens pålæg af en bøde og Klagenævnets anvendelse af en økonomsk sankton blver hem1ed lgestlet med den omstændghed, at en kontrakt erklæres for uden vrknng Justerng afstandstl-reglerne En standstll-perode er en oblgatorsk pause udbudsprocessen, som ndskydes mellem ordregverens beslutnng om at tldele en kontrakt og ordregverens underskrvelse af kontrakten. Forn1ålet med denne pause er at gve forbgåede tlbudsgvere mulghed for at klage over tldelngsbeslutnngen på et tdspunkt, hvor ordregveren og den vndende tlbudsgver endnu kke har underskrevet kontrakten, og hvor en eventuel overtrædelse af udbudsreglerne således stadg kan afhjælpes. L 2006 blev der ndfø regler om afholdelse af en standstl-perode relaton tl ndgåelse af offentlge kontrakter. Reglerne blev ndfø ved bekendtgørelse nr. 588 af 12. jun Med lovforslaget tlpasses de danske regler om standstl, så de er overensstemmelse med kontroldrektvernes krav. Den væsentlgste justerng er, at der med lovforslaget foreslås, at ordregvere, der er omfattet af forsynngsvrksomhedsdrektvet, lgeledes er omfattet af reglerne om standstll. Det foreslås, at når ordregveren afl10lder et udbud efter de fællesskabsretlge udbudsregler, skal ordregveren afholde en standstll-perode på L O kalenderdage, når fremsendelse af tldelngsbeslutnng sker pr. mal eller 15 kalenderdage, når fremsendelse af tldelngsbeslutnng sker pr. brev. Beslutnngen, der fremsendes tl samtlge berørte tlbudsgvere, skal ndeholde en redegørelse for de relevante grunde for beslutnngen. Kontroldrektverne gver mulghed for at ndføre regler om, at en ordregver kan undlade at afholde en standstl-perode vsse stuatoner. Samtlge stuatoner foreslås med lovforslaget ndfø. En ordregver kan således undlade at afholde en standstll-perode, hvs udbudsdrektvet eller forsynngsvrksomhedsdrektvet ld(e kræver forudgående offentlggørelse af en udbudsbekendtgørelse Den Europæske Unons Tdende, hvs der alene er én berørt tlbudsgver, hvs ordregveren ndgår en kontrakt henhold tl en rammeaftale med eller uden genåbnng af konkurrencen, eller hvs ordregveren ndgår en kontrakt, der er baseret på et etableret dynamsk ndkøbssystem. En rammeaftale er en aftale der ndgås mellem en ordregver og en vrksomhed, med det formål at fastsætte vlkårene for de kontrakter, der skal ndgås løbet af en gven perode fx prsen. Ved 13

6 dynamsk ndkøbssystem forstås en fuldt elektronsk ndkøbsproces, der er tdsbegrænset, og under hele sn varghed er åben for, at nye vrksomheder kan optages systemet. En ordregver kan altd vælge at afholde en frvllg standstl-perode. Afholdelse af en frvllg standstll-perode ved kontrakter, der ndgås på bass af en rammeaftale eller et dynamsk ndkøbssystem påvrker de sanktoner, der kan komme anvendelse, såfremt kontrakten vser sg at være ndgået strd med de fællesskabsretlge udbudsregler, det en frvllg standstll-perode kan skre ordregveren mod, at kontrakten senere kan erklæres for uden vrknng Justerng afreglerne om opsættende vrknng Klagenævnsloven ndeholder allerede dag bestemmelser om, at Klagenævnet efter begærng kan tlægge en klage opsættende vrknng. En klage vl samtdg efter de gældende regler have opsættende vrknng, hvs klagen ndgves standstll-peroden, og klageren har begæret opsættende vrknng. De danske regler om klagers opsættende vrknng mødekommer stort omfang kontroldrektvemes krav, hvorfor der alene er behov for enkelte justernger for, at reglerne lever op tl kontroldrektverne. Med lovforslaget foreslås reglerne ændret således, at klageren kke længere skal begære opsættende vrknng ved ndgvelse af klage standstll-peroden. Klagen har med andre ord automatsk opsættende vrknng, når klagen ndgves standstll-peroden. Det foreslås samtdg, at Klagenævnet fra klagen s ndgvelse har 30 kalenderdage tl at træffe afgørelse om, hvorvdt klagen skal tllægges yderlgere opsættende vrknng. Efter de gældende regler har Klagenævnet L O arbejdsdage tl at træffe denne afgørelse. De L O arbejdsdage løber fra Klagenævnets underretnng tlordregveren om, at der er ndgvet klage med begærng om opsættende vrknng.. Ændrngen medfører, at frsten kke længere er afhængg af Klagenævnets underretnng af ordregveren. Allerede når ordregveren modtager skrftg underretnng fra klager om klagens ndbrngelse, vlordregveren fremover være klar over, nden for hvlken frst, Klagenævnet skal træffe afgørelse om yderlgere opsættende vrknng. Med frsten på 30 kalenderdage skabes der en balance mellem hensynet tl, at Klagenævnet skal have den nødvendge td tl at vurdere klagen, og hensynet tl, at udbudsprocessen kke sættes stå for længe Klagenævnetfor Udbud blver oblgatorsk l. nstansfor vsse klager Efter gældende ret kan en klager vælge, om en klage skal ndgves tl Klagenævnet eller tl domstolene. Det foreslås at gøre Klagenævnet tl oblgatorsk l. nstans ved behandlng af klager over de fællesskabsretlge udbudsregler, når klagen er ndgvet standstl-peroden. Baggrunden for forslaget er, at det kke er hensgtsmæssgt, at samtlge landets domstole skal kunne håndtere kontroldrektvernes krav om, at den håndhævende nstans nden for 30 kalenderdage skal tage stlng tl, om en klage når den ndbrnges standstll-peroden, fortsat skal have opsættende vrknng. Som undtagelse tl bestemmelsen foreslås det, overensstemmelse med gældendè ret, at alle klager over ordregvere på offshore-området skal ndbrnges for Sø- og Handelsretten. 14

7 2.5. ndførelse af klagefrster Med lovforslaget ndføres der frster for, hvor længe det er mulgt at klage over vsse typer af beslutnnger, som ordregveren har truffet løbet af udbudsprocessen. Frsterne gælder alene udbud omfattet af udbudsdrektvet og forsynngsvrksomhedsdrektvet. Der har hdtl kke været sådanne klagefrster. lyset af, at der med lovforslaget ndføres ndgrbende sanktoner som, at en kontrakt kan erklæres for uden vrknng og en alternatv sankton, er det hensgtsmæssgt at udnytte kontroldrektvernes mulghed for at ndføre sådanne frster vsse stuatoner. ndførelse af en klagefrst må kke forhndre eller gøre det uforholdsmæssgt vanskelgt at klage over overtrædelser af udbudsreglerne. Omvendt kan det forhold, at der ndgves klage længe efter kontraktndgåelse, medføre et betydelgt værdspld. Forslaget skaber en hensgtsmæssg balance mellem på den ene sde hensynet tl klagers effektve klageadgang og på den anden sde ordregverens mulghed for at tlrettelægge og fuldføre en hensgtsmæssg ndkøbsproces. Der foreslås ndført klagefrster følgende stuatoner: For det første foreslås det, at en klage skal være Klagenævnet hænde senest 6 måneder efter, at ordregveren har offentlggjort Den Europæske Unons Tdende, at ordregveren har ndgået en kontrakt. Klagefrsten på 6 måneder gver en potentel klager passende td tl at klage, lgesom det skres, at klagen har aktuel betydnng, således at der er støn'e sandsynlghed for, at Klagenævnet kan udbedre de fejl, der måtte være begået. For det andet foreslås det, at en klage fra en vrksomhed over kke at være blevet prækvalfceret et begrænset udbud, skal være Klagenævnet hænde senest 30 kalenderdage efter, at ordregveren har unden'ettet ansøgerne om, hvem der er, henholdsvs kke er, blevet prækvalfceret. For det tredje foreslås der ndført en frst for klage over ndgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbnng af konkun'encen eller et dynamsk ndkøbssystem. En sådan klage skal være Klagenævnet hænde senest 30 kalenderdage efter, at ordregveren har underrettet tlbudsgverne om kontraktndgåelsen. Da man fra dansk sde vælger at undtage denne type kontrakter fra afholdelse af en oblgatorsk standstl-perode, er Danmark følge kontroldrektverne forplgtet tl at fastsætte regler om, at sådanne kontrakter skal erklæres for uden vrknng, hvs de er ndgået strd med de fællesskabsretlge udbudsregler og overstger udbudsdrektvet eller fors ynngs vrksomh edsdrekt vets tærske værder. Endelg foreslås der ndført en frst på 30 kalenderdage for klage over en ordregveres beslutnng om, at ordregveren har tl hensgt at ndgå kontrakt med en bestemt vrksomhed. Klagefrsten omhandler de tlfælde, hvor ordregveren har vurderet, at denne lovlgt kan tldele en kontrakt uden at afholde et udbud og derfor har offentlggjort en bekendtgørelse Den Europæske Unons Tdende om hensgten om at ndgå kontrakt, og ordregveren herefter har ventet en perode på L O kalenderdage, nden kontrakten ndgås. Klagefrsten løber fra offentlggørelsen af bekendtgørelsen Den Europæske Unons Tdende. De nævnte klagefrster foreslås også at gælde, hvs der anlægges sag ved domstolene om, at udbudsreglerne er overtrådt, og sagsøgeren kke fornden har ndgvet klage tl Klagenævnet. 15

8 Der ndføres kke klagefrster ved drekte ulovlg tldelng af kontrakter uden offentlggørelse. Endvdere foreslås det, at Konkurrencestyrelsen kke er omfattet af de endelge klagefrster. Konkurrencestyrelsen ndbrnger typsk prncpelle spørgsmål eller grove overtrædelser for Klagenævnet. Ved at undtage Konkurrencestyrelsen for klagefrsterne vl der stadg være mulghed for, at prncpelle spørgsmål eller særlgt grove overtrædelser kan håndhæves, selvom klagefrsterne er udløbet Ændrng af formandskabet for Klagenævnet for Udbuds kompetence Arbejdsgruppen om effektv håndhævelse af udbudsreglerne anbefalede sn rapport fra jun 2007 bl.a., at Klagenævnets fonnand tllægges kompetence tl selvstændgt at træffe afgørelse mndre sager, hvor der er klar prakss, og hvor der kke er behov for at føre vdner samt sager om aktndsgt. På den baggrund ndeholder lovforslaget regler om, at det eller de medlemmer, der deltager fra fonnandskabet den enkelte sag, kan træffe afgørelser om processuelle spørgsmål samt sager, der kan afgøres på skrftgt grundlag, og som ld(e er af prncpel karakter Andre justernger Konkurrencestyrelsens kompetence og tvangsbøder Hdtl har Konkurrencestyrelsen haft kompetence tl at ndhente alle oplysnnger, som skønnes nødvendge for en vurderng af, om udbudsreglerne er overådt. Den, der undlader at efterkomme et sådant krav om oplysnnger, kan blve mødt med daglge eller ugentlge tvangsbøder fra Konkurrences tyre sen. Som noget nyt foreslås det, at Konkurrencestyrelsen får kompetence tl at ndhente oplysnnger tl vurderngen af, om et påbud udstedt af Klagenævnet er overholdt. Det foreslås tlge, at Konkurrencestyrelsen kan udstede daglge eller ugentlge tvangsbøder tl den, der undlader at efterkomme et påbud fra Klagenævnet. Fonnålet er at styrke håndhævelsen af de påbud, der udstedes af Klagenævnet. Det er kke tanken, at Konkunencestyrelsen af egen drft skal føre tlsyn med, at udstedte påbud overholdes, men styrelsen kan agere, når den modtager henvendelser om, at udstedte påbud kke overholdes. Endelg foreslås det, at Konkurrencestyrelsen kan pålægge tvangsbøder tl den ordregver, der undlader at fremsende en bekendtgørelse om ndgåelse af kontrakt tl Den Europæske Unons Tdende. Bestemmelsen skrer, at Konkurrencestyrelsen kan håndhæve de ndberetnngsforplgtelser, som ordregvere er pålagt udbudsdrektvet og fors yn ngsv rksomh edsdrekt vet. Lovens ttel Lov om Klagenævnet for Udbud ndeholder hovedsagelgt bestemmelser om Klagenævnets egen organsaton og beføjelser. Da forslaget ndeholder en række forplgtelser over for ordregveren forn1 af afholdelse af en standstll-perode, underretnng af tlbudsgverne m.v., foreslås lovens ttel ændret tl "ov om håndhævelse afudbudsreglerne m.v." Påbud Det foreslås, at Klagenævnet får hjemmel tl og plgt tl at udstede påbud vsse stuatoner. Et påbud medfører, at ordregveren har plgt tl at handle overensstemmelse med Klagenævnets 16

9 afgørelse. Ordregveren kan fx have plgt tl at brnge en ndgået kontrakt tl denne er erklæret for uden vrknng. ophør som følge af, at Da det er formålet med loven at gøre håndhævelsen af udbudsreglerne mere effektv, forudsættes det, at Klagenævnet så vdt mulgt udsteder påbud, når der konstateres overædelser af udbudsreglerne. Offshore området Af hensyn tl de særlge forhold, der gælder for ordregvere, der udnytter et geografsk område med henblk på efterforsknng efter eller udvndng af ole, gas, kul eller andet fast brændsel, ndeholder klagenævnsloven en bestemmelse, hvorefter bøde anvendes som den prmære sankton på dette område. Denne mulghed er følge kontroldrektverne kun mulgt at ndføre for så vdt angår fors ynngsvrksomh eder. lyset af gældende ret foreslås det, at bøde fortsat kan anvendes som prmær sankton over for ordregvere på offshore området. Efter påstand fra ordre gveren kan bøde anvendes stedet for annullerng af ulovlge beslutnnger, afbrydelse af udbudsprocessen eller pålæg om lovlggørelse af udbuddet. Bestemmelsen skal ses lyset af de specelle forhold, der gør sg gældende på sær offshore området, fx den særlge afhængghed af vejrlg. Da en forsnkelse et projekt ofte medfører rsko for, at hele projektet forsnkes væsentlgt eller eventuelt helt må opgves, er det hensgtsmæssgt at anvende alternatve reaktonsmulgheder forhold tlordregvere, der udnytter et geografsk område med henblk på efterforsknng efter eller udvndng af ole, gas, kul eller andet fast brændsel. Ordregvere på offshore området kan kke nedlægge påstand om, at bøde skal anvendes som den prmære sankton, når der er tale om de overædelser, hvor lovforslaget foreskrver, at Sø- og Handelsretten som udgangspunkt skal erklære en kontrakt for uden vrknng, eller når der er tale om de overædelser, hvor Sø- og Handelsretten kan erklære en kontrakt for uden vrknng. Ved dsse typer af overtrædelser er ordregverne på offshore området omfattet af samme sanktoner som andre ordregvere. Dette er en drekte følge afkontroldrektverne. 3. Økonomske og admnstratve konsekvenser for det offentlge Med lovforslaget forventes antallet af klager tl Klagenævnet at stge med L O pct. Dertl kommer, at Klagenævnet fremover vl skulle tage stllng tl opsættende vrknng nden for en kort tdsfrst alle sager, hvor der ndgves klage standstll-peroden. dag tages der stllng tl opsættende vrknng 67 pct. af sagerne. Udgfterne tl honorarer tl formandskabet og medlemmer af Klagenævnet forventes på den baggrund at stge med 0,3 mo. kr. årlgt og afl10ldes nden for 0konom- og Erhvervsmnsterets ramme. Forslaget vl også have mndre admnstratve konsekvenser for offentlge ordregvere. Efter gældende ret skalordregveren alene gve en summarsk begrundelse for bl.a. valg af tlbudsgver, mens forslaget foreskrver, at der fremover skal angves de relevante grunde for beslutnngen. Der er altså tale om en ldt mere udførlg begrundelse. Der foreslås ndført regler om, at ordregveren, hvor denne fnder, at en opgave kke skal udbud, kan skre sg mod at få kontrakten erklæret for uden vrknng. Dette kan ske ved, at ordregveren forud for kontrakttldelngen offentlggør en bekendtgørelse Den Europæske Unons Tdende og 17

10 afventer en perode på o kalenderdage, nden kontrakten underskrves. Endelg får Konkurrencestyrelsen med forslaget kompetence tl at ndhente oplysnnger hos ordregveren tl vurderng af, om et påbud udstedt af Klagenævnet er overholdt. Begge dele medfører mere admnstraton begrænset omfang. 4. Økonomske og admnstratve konsekvenser for erhvervslvet Forslaget vl have mndre admnstratve konsekvenser for erhvervslvet. Klager er dag forplgtet tl, senest samtdg med ndgvelse af klage tl Klagenævnet, skrftgt at underrette ordregveren om den påståede overtrædelse. Som noget nyt skal underretnngen ndeholde oplysnng om, hvorvdt klagen har automatsk opsættende vrknng, eller om der begæres opsættende vrknng ved ndgvelsen af klagen. Den foreslåede bestemmelse skal ses lyset af det relatvt begrænsede antal klager, der ndgves for Klagenævnet blev der således ndbragt 84 klager for Klagenævnet. Selvom antallet af sager for Klagenævnet forventes at stge O pct. som følge af mplementerngen af kontroldrektverne, er det fortsat meget få vrksomheder, der berøres af bestemmelsen. Ordregveren vl ofte være en offentlg vrksomhed, men særlgt forsynngsvrksomheder kan også være prvate vrksomheder. For de relatvt få prvate ordregvere får forslaget tlsvarende konsekvenser som de ovenfor beskrevne konsekvenser for offentlge ordregvere. De økonomske og admnstratve byrder Forslaget har været forelagt Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for K valtet Erhvervsregulerng (CKR) med henblk på en vurderng af, om forslaget skal forelægges 0konom- og Erhvervsmnsterets vrksomhedspanel. CKR vurderer, at forslaget kke ndeholder admnstratve konsekvenser et omfang, der berettger, at lovforslaget blver forelagt vrksomhedspanelet. Forslaget har derfor kke været forelagt vrksomhedspanelet. 5. Admnstratve konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ngen admnstratve konsekvenser for borgerne. 6. Mljømæssge konsekvenser Lovforslaget har ngen mljømæssge konsekvenser. 7. Forholdet tl EU-retten Lovforslaget er overvejende grad en mplementerng af "Europa-Parlamentets og Rådets drektv 2007/66/EF af ll. december 2007 om ændrng af Rådets drektv 89/665/E0F og 92/13/E0F for så vdt angår forbedrng af effektvteten af klageprocedurerne forbndelse med ndgåelse af offentlge kontrakter", offentlggjort EU- Tdende 2007, nr. L 335, s. 31. Frsten for Danmarks mplementerng af drektvet er den 20. december Følgende bestemmelser udsprnger kke eller kun delvst af drektvet: De foreslåede klagefrster følger kke af drektvet, som lader det være op tl medlemsstaterne, om de vl ndføre frster. Vælger en medlemsstat at ndføre klagefrster, stler drektvet dog vsse mnmumsbetngelser tl frsterne. Betngelserne er afspejlet forslaget. 18

11 Forslaget ndeholder bestemmelser, der udvder Klagenævnets formandskabs kompetence således, at det eller de medlemmer, der deltager fra formandskabet, kan træffe afgørelser om processuelle spørgsmål uden medvrken fra sagkyndge medlemmer. Sager, der kan afgøres på skrftlgt grundlag, og som ldæ er af prncpel karakter, kan tlge træffes uden medvrken af sagkyndge medlemmer. Forslaget er afren natonal karakter. Det foreslås at tlægge Konkunencestyrelsen kompetence tl at ndhente oplysnnger tl styresens vurderng af, om et af Klagenævnet udstedt påbud er overholdt. Den, der undlader at efterkomme et krav om oplysnnger, kan blve mødt med tvangsbøder fra Konkurrencestyrelsen. Det foreslås tllge, at den, der undlader at efterkomme et påbud fra Klagenævnet, kan blve mødt med tvangsbøder. Bestemmelserne er kke et krav som følge af kontroldrektverne, men det er en naturlg følge af ønsket om at forbedre håndhævelsen af udbudsreglerne. Med de foreslåede bestemmelser kan Konkunencestyrelsen som noget nyt pålægge ordre gvere tvangsbøder for at undlade at fremsende en bekendtgørelse om ndgåelse af kontrakter tl den Europæske Unons Tdende. Bestemmelsen er natonal. 8. Hørng Lovforslaget har forud for fremsættelsen været sendt hørng hos Advokatsamfundet, Ajfald Danmark, Akademkernes Centralorgansaton, Amageforbrændng /S, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Asfaltndustren, Banedanmark, Beskæftgelsesmnsteret, Bolgselskabernes Land.'forenng, Bryggerforenngen, Bygge-Anlægs- og Trækartellet, Bygh errefo ren ngen, Børsmæglerjòrenngen, Centralforenngen af Taxtforennger Danmark, CO-ndustr, COOP Danmark, Danmarks Apotekeforenng, Danmarks Eksportråd, Danmarks Fskerforenng, Danmarks Natonalbank, Danmarks Rederforenng, Dansk AnnoncØljòrenng, Dansk Arbejdsgverforenng, Dansk Bygger, Dansk Energ, Dansk Erhverv, Dansk Fjernvarme, Dansk 1T, Dansk Landbrugsrådgvnng, Dansk Mode og Textl, Dansk Skovforenng, Dansk Tax Råd, Dansk Transport og Logstk, Danske Advokater, Danske Arktektvrksomheder, Danske Busvognmænd, Danske Dagblades Forenng, Danske Malermestre, Danske Regoner, De Samvrkende Købmænd, Den Danske Forlæggerforenng, Den Danske Dommeforenng, Dl, D Handel, DONG Naturgas A/S, Energ- og Oleforum, Fnansmnsteret, Fnans & Leasng, Fnansrådet, Forbrugerrådet, Forenngen af Regstrerede Revsorer (FRR), Forenngen af Rådgvende ngenører (FR), Forenngen af Statsautorserede Revsorer, Forenngen af Vandværker Danmark, Forskrng & Penson, Forsvarsmnsteret, Frederksberg Kommune, Funktonærernes og Tjenestemændenes Fællesråd FTF, Grajìsk ndustr og Mede Kartel, Hoved'tadsregonernes Naturgasselskab L/S (HNG), Håndværksrådet, DA, ndenrgs- og Socalmnsteret, ndvandrere og ntegraton, ngenørforenngen, nternatonal Transport Danmark, Justtsmnsteret, Krkemnsteret, Klagenævnet for Udbud, Klma- og Energmnsteret, KL, KMD, Kooperatonen, Kulturmnsteret, Københavns Kommune, Københavns Lufthavne A/S, Landbrug & Fødevarer, Landbrug og Fsker, Landsorgansatonen Danmark, Ledernes Hovedorgansaton, Lberale Erhvervs Råd, Lokale Pengensttutter, Medcondustren, Mljømnsteret, Mnsteret jòr Flygtnnge, Mnsteret for Fødevarer, Mnsteret for Sundhed og Forebyggelse, Mnsteret for Vdenskab, Naturgas Fyn L/S, Naturgas Mdt/Nord L/S, Offentlgt ansattes organsatoner, Post Danmark, Realkredtforenngen, Realkredtrådet, Renosam, Rgsrevsonen, Skkerhedsstyrelsen, SKAT, Skattemnsteret, Statens og Kommunernes ndkøbs Servce A/S (SK), Statsforvaltnngen Hovedstaden, Stat.'forvaltnngen Mdtjylland, Statsforvaltnng Nordjylland, Statsforvaltnngen Sjælland, Stat.~fòrvaltnngen Syddamnark, Statsmnsteret, Teknolog og Udvklng, Teknq, Transportmnsteret, Udenrgsmnsteret og Undervsnngsmnsteret. 19

12 9. Samlet vurderng af lovforslagets konsekvenser Postve ~egatve Konsekvenser/mndre Konsekvenser/ m erud g f udgfter (hvs ja, angv omfang) (hvs ja, angv omfang) Økonomske ngen forslaget forventes at gve Klagenævnet en øget onsekvenser for arbejdsbyrde, som afstedkommer en stgnng honorarer tl fonnandskabet og medlemmer af Klagenævnet på ca. egoner 0,3 mo. kr. årlgt. Udgfterne afl10ldes nden for Økonom- og Erhvervsmnsterets ramme. ter Admnstratve ngen ~lagenævnet forventes med forslaget at modtage L O pct. l\onsekvenser for flere klagesager, end de gør dag blev der stat, kommuner og ndbragt 84 sager. Samtdg skal Klagenævnet tage. egloner stlng tl opsættende vrknng ca. 33 pct. flere sager end dag. Ordre gveren er dag pålagt at gve tlbudsgverne en skrftg summarsk begrundelse for bl.a. valg af lbudsgver. Forslaget skærper dette oplysnngskrav. Fremover skalordregveren gve en redegørelse for de relevante grunde for beslutnngen. 1Forslaget pålægger en ordregver, efter forlangende fra ~onkunencestyrelsen, at gve oplysnnger tl belysnng af, om et af Klagenævnet udstedt påbud er overholdt. Er ordregveren god tro om, at en opgave kke skal udbud, kan ordregveren vælge for alle tlfældes skyld at skre sg mod uden vrknng ved bl.a. at offentlggøre, at denne agter at ndgå kontrakt. Bekendtgørelsen skal ndeholde en række oplysnnger. Der er tale om en frvlg bekendtgørelse. Økonomske ngen ngen ~(Onsekvenser for,erhvervslvet Admnstratve ngen Klager har dag plgt tl skrftgt at oplyse ordregveren om den påståede overtrædelse samtdgt med ndgvelse r(onsekvenser erhvervslvet for af klage. Oplysnngsplgten udvdes tl også at gælde oplysnng om opsættende vrknng. L de få tlfælde, hvor ordregveren er en prvat vrksomhed, pålægges denne de samme 20

13 oplysnngsforplgtelser, som pålægges offentlge ordregvere, jf. ovenfor. Mljømæssge ngen ngen onsekvenser Admnstratve ngen ngen!konsekvenser for ~orgerne orholdet tl EU- Forslaget er overvejende grad en mplementerng af kontroldrektverne. etten Enkelte bestemmelser er dog rent natonale. 21

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2 Forslag lo. november 2009 til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse ved håndhævelsen af: l) Fællesskabsretten vedrørende indgåelse af

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1)

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Til lovforslag nr. L 110 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 13. april 2010 Forslag til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Forslag. til. (Modernisering og effektivisering af sagsbehandlingen i Klagenævnet for Udbud m.v.)

Forslag. til. (Modernisering og effektivisering af sagsbehandlingen i Klagenævnet for Udbud m.v.) Forslag til Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. og lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Modernisering og effektivisering af sagsbehandlingen

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.9.2015 C(2015) 6588 fnal KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1)

Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) LOV nr 492 af 12/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-8800-0020 Senere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. januar 2008

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. januar 2008 07/01 '08 12: 08 FAX +45 33 63 27 6~_~~HøJlSTERET l4 001/011 UDSKRFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. januar 2008 Sag 532/2005 (l. afdelng) Sclmeder Electrc Danmark AJS (tdlgere

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Advokat Bors Frederksen Advokat Jørgen Holst Advokatfrmaet Poul Schmth Holst, Advokater Vester Farmagsgade 23 Hans Broges Gade 2 1606 København V 8100 Århus C J.nr. 89-14585 BORIDERJCWZ Redegørelse medfør

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten.

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. NYE REGLER OM OVERTRÆDELSER AF UDBUDSREGLERNE Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. Der er tale om en væsentlig stramning af udbudsreglerne, som har betydning for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen.~,I-,, ~,. I. NYBORG KOMMUNE Teknsk forvaltnng 1992 2. oplag, august 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og ndhold Forholdet tl andet planlægnng

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Kanimeradvokaten. Dato: 6. oktober 2009 Ref.: Kim Lundgaard Hansen. J.nr.: KLH/bta. Vestre Landsret 15. afd. Gråbrødre Kirkestræde 3

Kanimeradvokaten. Dato: 6. oktober 2009 Ref.: Kim Lundgaard Hansen. J.nr.: KLH/bta. Vestre Landsret 15. afd. Gråbrødre Kirkestræde 3 L Kanmeradvokaten Farmagsgade 23 DK-1606 København V Vester Telefon. 33 1520 10 Teefax: 33 15 61 15 mal@kammeradvokaten.dk www.kammeradvokaten.dk Dato: 6. oktober 2009 Ref.: Km Lundgaard Hansen kh@kammeradkaten.dk

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1.

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1. Anngaasaqarnermut Akleraartarnermullu Naalakkersusoq Naalakkersusoq for Fnanser og Skatter NAALAKKERSUSUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af natssartut Vvan Motzfeldt, Sumut Besvarelse af 37 spørgsmål nr.

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii ORGINAL EKS~MPL4R dåto 1r~17-2t/, -~ 9 LDk4II~PL11~N~. ft 12. w~dvut~ n~kkaj~1o.n,jrw MHRJIFFtE1~~BY, NARIH1ER k~ummune M...t... O~ Indholdsfortegnelse Sde REDEGØRELSE Generelt Lokalpanens område Lokapanens

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

BLÅ MEMOSERIE. Memo nr. 208 - Marts 2003. Optimal adgangsregulering til de videregående uddannelser og elevers valg af fag i gymnasiet.

BLÅ MEMOSERIE. Memo nr. 208 - Marts 2003. Optimal adgangsregulering til de videregående uddannelser og elevers valg af fag i gymnasiet. BLÅ MEMOSERIE Memo nr. 208 - Marts 2003 Optmal adgangsregulerng tl de vderegående uddannelser og elevers valg af fag gymnaset Karsten Albæk Økonomsk Insttut Købenavns Unverstet Studestræde 6, 1455 Købenavn

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Økonometr Prøveeksamen Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Resultaterne denne besvarelse er fremkommet ved brug af eksamensnummer 7. Dne

Læs mere

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog Integratonspoltkkens Handleplan bruttokatalog Læsevejlednng: Første del er en skematsk oversgt. Nye ndsatser er markeret med en stjerne og fndes beskrevet mere udførlgt den sdste del af kataloget. Grøn

Læs mere

9.80.02 Udstyr. Vejregler for indretning af saltlader og saltpladser

9.80.02 Udstyr. Vejregler for indretning af saltlader og saltpladser M«V 9.80.02 Udstyr Vejtjeneste Vejregler for ndretnng af saltlader og saltpladser CC o Vejdrektoratet - Vej regel udvalget Jun 1981 VEJREGLERNES STRUKTUR henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (mnsteret

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger ordnært ekstra børnlskud standsnng tlbagebalng fælles husførelse SM B199 forskudsvst udbalt børnebdrag enlg forsørger ægteskabslgnende forhold bevs folkeregster mod bedre vdende Resumé Ankestyrelsen har

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

NYBORG. KOMMUNE Lokalpian. nr. 36

NYBORG. KOMMUNE Lokalpian. nr. 36 NYBORG KOMMUNE Lokalpan nr. 36 for DSB S anlægsområde ved Knudshoved samt for dele af tlgrænsende arealer. 2. oplag, august 1997 NYBORG KONMIJNE LOKALPLAN NR. 36 FOR DSB S ANLÆGSORNADE VED KNUDSHOVED SANT

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

03977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00. Fredningen vedrører: Lyngbo Hede. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

03977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00. Fredningen vedrører: Lyngbo Hede. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03977.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00 Frednngen vedrører: Lyngbo Hede Domme la ksatons kom mss onen Naturklagenævnet Overfrednngsnævnet Frednngsnævnet 21-02-1966 Kendelser Deklaratoner FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud 1

Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud 1 LBK nr 593 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 16/04480 Senere

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 4. juni Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud juni Nr. 593.

Lovtidende A Udgivet den 4. juni Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud juni Nr. 593. Lovtidende A 2016 Udgivet den 4. juni 2016 2. juni 2016. Nr. 593. Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud 1 Herved bekendtgøres lov nr. 492 af 12. maj 2010 om Klagenævnet for Udbud med de ændringer

Læs mere

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141 Hovedgård Skole... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 5 Indsatsområder og resultater... 5 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 8 ndsatsområder...

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 3. december 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner mv. (junor covered bonds) (udstedt peroden

Læs mere

INDSIGT nye regler om overtrædelse af udbudsreglerne

INDSIGT nye regler om overtrædelse af udbudsreglerne INDSIGT nye regler om overtrædelse af udbudsreglerne Indhold Baggrund 2 De nye reglers ikrafttræden 3 Kontrolloven 4 Kontrakter indgået i strid med udbudsreglerne 5 Retsstillingen før 20. december 2009

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30)

ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) NDESBOIGFORENINGEN PEBINGE DOSSERING 30 (PD30) 1 Formand Peter Hansen Telefon: 3536 6912 E-mal: hansn@hansen.mal.dk Næstformand Nels Radsch Telefon: 3539 1944 E-mal: Nels@pd30.dk Sekretær Hennng J. Jerchau

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

Kommunikationsplan for SOF erne og IPG erne i Sønderjylland

Kommunikationsplan for SOF erne og IPG erne i Sønderjylland Kommunkatonsplan for SOF erne og IPG erne Vgtgheden af on og gensdg nformaton fremgår tydelgt af de respektve kommssorer for IPG erne : rne har tl opgave at skre mplementerngen af ndsatserne på de 4 oblgatorske

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Nr. 3 Juni 2010. Indhold. 1 Håndhævelse af udbudsreglerne

Nr. 3 Juni 2010. Indhold. 1 Håndhævelse af udbudsreglerne Indhold 1 Håndhævelse af udbudsreglerne 1 Håndhævelse af udbudsreglerne Af advokat Gitte Holtsø og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen Den 1. juli 2010 træder den nye lov om håndhævelse af udbudsreglerne

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

DISCPLINÆR- OG. QR ESKIKKED& BYGNNGSSAC.KYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

DISCPLINÆR- OG. QR ESKIKKED& BYGNNGSSAC.KYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol KLG ESG RE F DISCPLINÆR- OG QR ESKIKKED& BYGNNGSSCKYNDIGE Fors de Revson sove rs gt Kontroleftersyn Krterum fslutnngsdato fgørelse Gældende tl typske karakterer 17 jun 2013 cceptabel Stkprøve 6 december2012

Læs mere

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske Totalrenoveret 4-værelses med bedste belggenhed Oplevelsen af denne sønne lejlghed starter allerede på gaden med de flotte gamle træer. Den klassske hovedtrappe fører dg op tl. lejlgheden, hvor man kommer

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet Trafkudvalget 2008-09 TRU alm. del Blag 602 Offentlgt greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune shøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune rosklde kommune solrød kommune vallensbæk

Læs mere

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted København, den 15. juni 2011 www.bvhd.dk

Læs mere

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet Teknsk forskrft TF 3.4.1 pændngskvaltet Tlslutnngsbetngelserne med hensyn tl spændngskvaltet for forbrugsanlæg tlsluttet transmssonsnettet 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 09.04.2013 DATE 1.3 PHT FBC FJ

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den xx. februar 2013 af erhvervs- og vækstminister (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere