DDA Datamateriale Fritidsundersøgelsen 1993, voksne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------"

Transkript

1 DDA Datamateriale Fritidsundersøgelsen 1993, voksne Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne publikation er anvendt datamateriale fra Fritidsundersøgelsen 1993, voksne,

2 som oprindeligt blev indsamlet af Socialforskningsinstituttet (SFI). Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-3906). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende publikation indestår alene forfatteren." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-3906: Fritidsundersøgelsen 1993, voksne. Primærundersøger: Socialforskningsinstituttet. DDA udgave (ved Jette Strand og Birgitte G. Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1843 respondenter, 562 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (407 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Socialforskningsinstituttet, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i september, 1995 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Jette Strand og Birgitte G. Jensen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-3906: Fritidsundersøgelsen 1993, voksne. Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det

3 bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Juni, LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt.

4 Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort

6 og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Fritidsundersøgelsen 1993, voksne Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): velfærd og fritid. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord:

7 fritidsaktiviteter; kulturvaner; teaterbesøg; amatørteater; musik, interesse for; musikudøvelse; koncertbesøg; elektroniske medier, brug af; CD, brug af; grammofonplader, brug af; sang, udøvelse af; biografbesøg; videofilm; museumsbesøg; kunstudstillinger; kunst, interesse for; foredragsarrangementer; dyreparker, besøg i; bingo; zoologiske haver, besøg i; politiske møder, deltagelse i; foreningsmedlemskab; foreningsaktiviteter; tillidshverv; læsevaner; avislæsevaner; ugeblade; skønlitteratur; faglitteratur; tegneserier; distriktsblade; biblioteksbenyttelse; TV-vaner; radiovaner; sport; motion; videovaner; folkekirken, medlemskab af; kirkegang; menighedsarbejde, deltagelse i; religiøst tilhørsforhold; fagforeningsmedlemskab; partimedlemskab; sportsklub, medlemskab af; idrætsforening, deltagelse i; grundejerforening, medlemskab af; pensionistforening, medlemskab af; handicapforening, medlemskab af; miljøforening, medlemskab af; kvindeorganisation, medlemskab af; velgørenhedsorganisation, medlemskab af; ARTE, medlemskab af; teaterforening, medlemskab af; filmklub, medlemskab af; sangforening, medlemskab af; lokalhistorisk forening, medlemskab af; kunstforening, medlemskab af; hobbyorganisation, medlemskab af; loge, medlemskab af; Rotary, medlemskab af; Sct. Georg, medlemskab af; Lions, medlemskab af; fritidsundervisning; aftenskoleundervisning; forældre, børns samvær og aktiviteter med; børnepasning; gæstebud; tøjfremstilling; tøjreparationer; bilreparation; boligreparation; TV i husstanden; fjernsyn i husstanden; tekst-tv; video i husstanden; kassettebåndoptager i husstanden; grammofon i husstanden; CD-afspiller i husstanden; compact disk afspiller i husstanden; radio i husstanden; PC i husstanden; hjemmecomputer i husstanden; fællesantenne; antenneforhold; parabol i husstanden; kabel-tv; kultur, udgifter til; Det kgl. Teater, udgifter til; offentlig støtte til kultur; Statens Kunstfond; Højlunds Kulturfond; eliteidræt versus breddeidræt; skatteforhøjelse for at finansiere kulturelle aktiviteter; ulønnet frivilligt arbejde; frivilligt ulønnet arbejde; frivilligt socialt arbejde; socialt arbejde, frivilligt; pengeindsamling, deltagelse i; udvalgsarbejde, deltagelse i; bestyrelsesarbejde, deltagelse i; ældreråd, deltagelse i; forældrebestyrelse, medlemskab af. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-3906: Fritidsundersøgelsen 1993, voksne. Primærundersøger: Socialforskningsinstituttet - SFI. DDA-3906, 1. udgave (ved Jette Strand og Birgitte G. Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datamateriale (1843 respondenter, 562 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation(407 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv - DDA. Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S3906. Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Socialforskningsinstituttet. Borgergade 28, DK-1300 København K. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution):

8 Socialforskningsinstituttet. Borgergade 28, DK-1300 København K. Projektnummer: Yderligere oplysninger: Projektnummeret er Socialforskningsinstituttets undersøgelsesnummer. Dataindsamler: Socialforskningsinstituttet (SFI). Borgergade 28, DK-1300 København K. Projektnummer: Yderligere oplysninger: Projektnummeret er Socialforskningsinstituttets undersøgelsesnummer. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Undersøgelsen har til formål at tilvejebringe oplysninger til en statistisk og videnskabelig belysning af befolkningens kultur- og fritidsvaner og disses sammenhæng med arbejde, uddannelse og familie. Undersøgelsens primære datamateriale er indsamlet af Socialforskningsinstituttet i 1993 som telefon-/besøgsinterview af udvalgte voksne på 16 år eller derover. Følgende oplysninger indgår i undersøgelsen: 1. Oplysninger om voksne på 16 år eller derover: - Baggrundsoplysninger om respondenten og dennes ægtefælle/samlever: køn, alder, statsborgerskab, skoleuddannelse, erhvervsuddannelse, hovedbeskæftigelse, privat/offentlig ansættelse, arbejdstid, husstandens sammensætning, herunder børnenes alder. - Teaterbesøg, herunder type af teater (permanente, turnerende, amatør) og art af forestilling (skuespil, ballet, opera, musical, revy, børneteater). Amatørteater-virksomhed. - Musik, koncertbesøg, herunder musikgenre. Brug af elektroniske medier (CD, LP, LB). Egen udøvelse af musik og sang. - Biografbesøg. Spillefilm på video og TV. - Besøg på kunstmuseer og -udstillinger. Amatørvirksomhed. - Besøg på andre museer, efter type. - Andre aktiviteter, herunder foredragsarrangementer, dyreparker, bingo. - Foreningsmedlemskaber, -aktiviteter. Tillidshverv. - Læsning af skønlitteratur, faglitteratur, tegneserier, underholdende blade, blade om særlige emner, distriktsblade. Læsning af aviser og stofområder i avisen. - Biblioteksbenyttelse. Hyppighed og til hvad. Biblioteket som informationscenter. - TV-vaner og interesseområder. Radiovaner og interesseområder. - Sport og motion. Egne aktiviteter - organiserede og uorganiserede. Tilskuer-aktiviteter. - Folkekirkemedlemskab, kirkegang, andre trossamfund. - Fritidsundervisning, deltagelse i aftenskole mv. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet):

9 1843. Yderligere oplysninger: 1843 voksne (svarpct.: 73). Datasættets størrelse: 1843 respondenter; 562 variable pr. respondent; Yderligere oplysninger: 556 variable fra spørgeskemaet. Det arkiverede studies fuldstændighed: 91 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Yderligere oplysninger: 91 spørgsmål i spørgeskemaet til voksne. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). Tilsvarende emner er undersøgt i 1964 (DDA-0003), 1975 (DDA-0048), 1982 (DDA-0542) og 1987 (DDA-1237 samt DDA-1342 til DDA-1346). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser. Danske statsborgere på 16 år eller derover. Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse. Stikprøven har været simpel tilfældig, MEN med en overrepræsentation af personer med hjemmeboende børn i alderen 7-15 år. Vægtvariabel V564 skal derfor benyttes for at få repræsentative tal. Skolebørnene indgår i børnedelen af Fritidsundersøgelsen 1993 (DDA-3605). Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: mundtligt interview; telefonisk interview. Telefoninterview med besøgsopfølgning til dem, som ikke har telefon eller ikke kunne træffes pr. telefon. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Dataindsamlingspersonale: instituttets faste personale. Socialforskningsinstituttets faste interviewerstab. Vægtning: Yderligere oplysninger: Datamaterialet indeholder vægtvariabel (V564), som er vigtigt ved analyse. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. samt SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Socialforskningsinstituttet. Herluf Trolles Gade 11, DK-1052 København K. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER

10 Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Fridberg, Torben: Kultur- og fritidsaktiviteter København, Socialforskningsinstituttet; Rapport 94:6, 289 pp. 1994; (3) Anker, Jørgen og Koch Nielsen, Inger: Det frivillige arbejde. København, Socialforskningsinstituttet; Rapport 95:3, 128 pp. 1995; (4) Bunnage, David: De unge ældre i 1990'erne. København, Socialforskningsinstituttet, 96:18, 71 pp Referencer til beslægtede studier: replikation af tidligere studier. Tilsvarende emner er undersøgt i 1964 (DDA-0003), 1975 (DDA-0048), 1982 (DDA-0542) og 1987 (DDA-1237 samt DDA-1342). MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn; civilstand. Samt ægtefælles/samlevers alder. Bopæl: lokalsamfundets navn. Boligforhold: ejendomsforhold til boligen. Husstandens karakteristika: husstandstype; børn tilstede; børnenes alder. Beskæftigelse: respondent: stillingsbetegnelse (eller: kode); respondent: økonomisk sektor; respondent: beskæftigelsesmæssig status. Antal underordnede; samlet ugentlig arbejdstid i hoved- og bibeskæftigelse. Desuden ægtefælles/samlevers hovedbeskæftigelse, privat eller offentlig ansættelse, antal underordnede, og samlet ugentlig arbejdstid i hoved- og bibeskæftigelse. Indkomst: respondent: bruttoindkomst; respondent: nettoindkomst; hele husstanden: bruttoindkomst; hele husstanden: nettoindkomst. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen. Samt erhvervsuddannelse. Desuden ægtefælles/samlevers skole- og erhvervsuddannelse. INDLEDNING Datamaterialet til "Fritidsundersøgelsen 1993, voksne" blev indsamlet i november og december 1993 af Socialforskningsinstituttet(SFI). Det er SFI's egen stab af interviewer, der foretog undersøgelsen, i forbindelse med en tilsvarende undersøgelse for børn. De voksne blev interviewet pr. telefon, men deres børn blev interviewet foretrukket gennemført ved husbesøg og efter tilladelse fra deres forældre og evt. ved deres tilstedeværelse. De der ikke havde telefon, blev interviewet gennemført ved ved husbesøg. DDA modtog data fra SFI i OSIRIS-format med en delvis maskinlæsbar dokumentation, som i DDA er gjort fuldstændig.

11 DDA har indlagt 2 standardvariabler. V1, som indeholder DDA's studienummer og V2 som indeholder en fortløbende nummerering af samtlige respondenter. Manglende data I det oprindelige datamateriale er der kun anvendt èn kode for manglende data (MD) og under oparbejdningen er denne blevet konverteret til en af følgende 2 koder: 1a) Uoplyst er kodet 9 (99,..., afhængigt af variablens bredde). 1b) Irrelevant er kodet 10 (100..., afhængigt af variablens bredde). Kode 10, dannes hvor variablen er dannet på baggrund af bestemte besvarelser i andre variable (filtervariable). Det medfører at spørgsmålet ikke skal besvares af alle. I kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariable på formen FILTER: Vnnnn. KODEBOG V0001 DDAS STUDIENR start 1, bredde 4 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien 3906 for alle respondenter. V0002 DDAS LØBENR start 5, bredde 4 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 001 til 1843) af respondenterne.

12 V0003 UNDERSØGELSESNR 1168 start 9, bredde 4 SFI's undersøgelsesnr 1168 Variablen er kodet 1168 for samtlige respondenter. V0004 SKEMATYPE VOKSNE start 13, bredde 1, tekstfelt Skematype Voksne Variablen er kodet V for samtlige respondenter. SPØRGSMÅL OM RESPONDENTEN Tekst 1: De første spørgsmål handler om Dem selv og Deres familie. V0005 RESPONDENTENS KØN start 14, manglende data: = 9 Spm. 1: Er De: Mand Kvinde Uoplyst svarprocent: 100 V0006 RESPONDENTEN FØDT, MÅNED start 15, manglende data: = 99 Spm. 2: Hvornår er De født? Måned: Januar Februar Marts April

13 Maj Juni Juli August September Oktober November December Uoplyst svarprocent: 100 V0007 RESPONDENTENS FØDSELSÅR start 17 Spm. 2: Hvornår er De født? År: % antal kode Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i 1937

14 Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i SPØRGSMÅL OM RESPONDENTENS UDDANNELSE OG ERHVERV V0008 RESP. SKOLEUDDANNELSE start 21 Spm. 3: Hvilken skoleuddannelse har De?

15 % antal kode Går i skole Under 7 års skolegang års skolegang års skolegang Studenter-, HF-eksamen (inkl. HHX,HTX) Andet (herunder udenlandsk skole) V0009 HAR DE ERHVERVSUDD.? start 22, manglende data: = 9 Spm. 4: Har De en erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spm. 5 (V12) Uoplyst svarprocent: 100 V0010 HVIS UDD. HVILKEN start 23, bredde 40, tekstfelt FILTER : V9 Spm. 4: Har De en erhvervsuddannelse? Spm. 4.a: Hvilken? (Hvis flere, angiv den højeste) Uddybende svar til spm. 4 (V9). V0011 KODE FOR UDDANNELSE start 63, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER : V9 Spm. 4: Har De en erhvervsuddannelse? Spm. 4.a: Hvilken? (Hvis flere, angiv den højeste) Ingen erhvervsuddannelse Specialarbejderuddannelse Efg-basisår (men ikke 2. del) Fuldført lærlinge- eller Efg-uddannelse Anden faglig uddannelse

16 Kort videregående udd., under 3 år Mellemlang videregående udd., 3-4 år Lang videregående udd., over 4 år Uoplyst Irrelevant svarprocent: 63 V0012 DERES HOVEDBESKÆFTIGELSE start 65, manglende data: = 99 Spm. 5: Hvad er Deres hovedbeskæftigelse for tiden? Selvstændig landmand, gå til spm. 7 (V14) Selvstændig iøvrigt, gå til spm. 7 (V14) Medarbejdende ægtefælle, gå til spm. 7 (V14) Funktionær/tjenestemand Faglært arbejder Ufaglært arbejder/specialarb Arbejdsløs, gå til spm. 9 (V17) Kontanthjælpsmodtager gå til spm. 9 (V17) Pensionist, gå til spm. 9 (V17) Efterlønsmodtager, gå til spm. 9 (V17) Hjemmearbejdende husmor/husfar, gå til spm. 9 (V17) Under uddannelse (inkl. lærling og elever), gå til spm. 9 (V17) Andet Uoplyst svarprocent: 100 Kode 8, er ikke i spørgeskemaet. V0013 OFF/PRIVAT ANSAT start 67, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER : V12 Spm. 6: Er De offentligt eller privat ansat? Spørgsmål 6-8.b (V13-V16) overspringes hvis V12=7-13 spørgsmål 6 (V13) overspringes hvis V12=1-3

17 Offentlig ansat Privat ansat Uoplyst Irrelevant svarprocent: 52 V0014 HAR DE UNDERORDNEDE start 69, manglende data: = 999 eller >=1000 FILTER : V12 Spm. 7: Har De nogle underordnede/ansatte? Skriv antal (Hvis ingen, skriv 0) Ingen underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat

18 underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 60 V0015 ANTAL TIMER HOVEDBESK. start 73, manglende data: = 999 eller >=1000 FILTER : V12 Spm. 8: Hvor lang er Deres samlede ugentlige arbejdstid normalt? 8.a: I hovedbeskæftigelse? (Antal timer pr. uge) timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer

19 timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer Varierende Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 60 V0016 ANTAL TIMER BIBESK. start 77, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER : V12 Spm. 8: Hvor lang er Deres samlede ugentlige arbejdstid normalt? 8.b: I eventuel bibeskæftigelse (Antal timer pr. uge) timer time timer timer timer timer timer timer timer timer

20 timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer Varierende Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 60 V0017 HAR TIDL. ERHVERVBESKÆF. start 80, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER : V12 Spm. 9: Har De tidligere været erhvervsmæssigt beskæftiget? Ja Nej, gå til spm. 11 (V19) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 40 V0018 HVORNÅR SIDST BESKÆFT. start 82, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER : V12, V17 Spm. 10: Hvor længe er det siden, De sidst var i beskæftigelse? Under 1 måned måneder måneder måneder måneder måneder måneder eller mere Uoplyst Irrelevant svarprocent: 31

21 V0019 BOR MED ÆGTEFÆLLE start 84, manglende data: = 9 Spm. 11: Hvem bor De sammen med? A: Ægtefælle/samlever Ja, ægtefælle Ja, samlever Nej Uoplyst svarprocent: 100 V0020 HJ.BOENDE BØRN start 85, manglende data: = 9 Spm. 11: Hvem bor De sammen med? B: Har De nogle hjemmeboende børn? Antal børn i hustanden Ingen hjemmeboende børn hjemmeboende barn hjemmeboende børn hjemmeboende børn hjemmeboende børn hjemmeboende børn hjemmeboende børn Uoplyst svarprocent: 100 V0021 INGEN HJ.BOENDE start 86, manglende data: = 9 Spm. 11: Hvem bor De sammen med? B: Har De nogle hjemmeboende børn? Ingen hjemmeboende børn (sæt X) Ingen hjemmeboende børn - gå til spm.11.d (V27) Har hjemmeboende børn,

22 Besvar Spm. 11.C (V22-V26) Uoplyst svarprocent: 100 V0022 YNGSTE BARNS ALDER start 87, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER : V21 Spm. 11: Hvem bor De sammen med? C: Hvor gamle er børnene? Yngste barns alder Spædbarn år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Uoplyst Irrelevant svarprocent: 43 V0023 NÆSTYNGSTE BARNS ALDER

23 start 90, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER : V20, V21 Spm. 11: Hvem bor De sammen med? C: Hvor gamle er børnene? Næstyngste barns alder år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Uoplyst Irrelevant svarprocent: 27 V YNGSTE BARNS ALDER start 93, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER : V20, V21 Spm. 11: Hvem bor De sammen med? C: Hvor gamle er børnene? 3. yngste barns alder år år år

24 år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Uoplyst Irrelevant svarprocent: 6 V YNGSTE BARNS ALDER start 96, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER : V20, V21 Spm. 11: Hvem bor De sammen med? C: Hvor gamle er børnene? 4. yngste barns alder år år år år år år år år år år år år år år år år år Uoplyst Irrelevant

25 svarprocent: 2 V YNGSTE BARNS ALDER start 99, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER : V20, V21 Spm. 11: Hvem bor De sammen med? C: Hvor gamle er børnene? 5. yngste barns alder år år år år Uoplyst Irrelevant svarprocent: 0 V0027 BOR:RESP. FAR start 102, manglende data: = 9 Spm. 11: Hvem bor De sammen med? D: Bor De sammen med andre? (end ægtefælle/samlever og børn) 1: Respondentens eller ægtefælles/samlevers far Besvaret Ubesvaret Uoplyst svarprocent: 100 V0028 BOR:RESP. MOR start 103, manglende data: = 9 Spm. 11: Hvem bor De sammen med? D: Bor De sammen med andre? (end ægtefælle/samlever og børn) 2: Respondentens eller ægtefælles/samlevers mor

26 Besvaret Ubesvaret Uoplyst svarprocent: 100 V0029 BOR:RESP. SØSKENDE start 104, manglende data: = 9 Spm. 11: Hvem bor De sammen med? D: Bor De sammen med andre? (end ægtefælle/samlever og børn) 3: Respondentens eller ægtefælles/samlevers søskende Besvaret Ubesvaret Uoplyst svarprocent: 100 V0030 BOR:ANDRE FAMILIE start 105, manglende data: = 9 Spm. 11: Hvem bor De sammen med? D: Bor De sammen med andre? (end ægtefælle/samlever og børn) 4: Andre familiemedlemmer Besvaret Ubesvaret Uoplyst svarprocent: 100 V0031 BOR: ANDRE start 106, manglende data: = 9 Spm. 11: Hvem bor De sammen med? D: Bor De sammen med andre? (end ægtefælle/samlever og børn) 5: Andre

27 Besvaret Ubesvaret Uoplyst svarprocent: 100 V0032 BOR:INGEN ANDRE start 107, manglende data: = 9 Spm. 11: Hvem bor De sammen med? D: Bor De sammen med andre? (end ægtefælle/samlever og børn) 6: Ingen andre Besvaret Ubesvaret Uoplyst svarprocent: 100 V0033 EJER-/LEJERBOLIG start 108, manglende data: = 99 Spm. 12: Er Deres/familiens bolig en ejer- eller en lejerbolig? Lejet værelse Lejet lejlighed Andelslejlighed Lejet parcelhus/villa/rækkehus e.l Lejet eller forpagtet landejendom Ejet parcelhus/villa/rækkehus e.l Ejerlejlighed Ejet landejendom Andet, skriv Uoplyst svarprocent: 100 V0034 EJER-/LEJERBOLIG:ANDET start 110, bredde 40, tekstfelt Spm. 12: Er Deres/familiens bolig en ejer- eller en lejerbolig?

28 Andet, skriv: Uddybende svar til kode 9 i V33. SPØRGSMÅL OMKRING RESPONDENTENS ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER V0035 FILTER 1. start 150 Filter 1: % antal kode Respondenten har en ægtefælle/samlever Respondenten har ikke en ægtefælle/samlever, gå til spm. 22 (V48) Uoplyst V0036 ÆGTEFÆLLES ALDER start 151, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER : V35 Spm. 13: Hvor gammel er Deres ægtefælle/samlever? år år år år år år år år år år år år år år år år år år

29 år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Uoplyst Irrelevant svarprocent: 69 V0037 ÆGTEFÆLLES SKOLEUDD.

30 start 154, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER : V35 Spm. 14: Hvilken skoleuddannelse har Deres ægtefælle/samlever? Under 7 års skolegang års skolegang års skolegang Studenter-, HF-eksamen (inkl. HHX, HTX) Andet (herunder udenlandsk skole) Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 69 V0038 ÆGTEF. ERHVERVSUDD. start 156, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER : V35 Spm. 15: Har Deres ægtefælle/samlever en erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spm. 16 (V41) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 69 V0039 ÆGTEF. HVIS UDD. HVILKEN start 158, bredde 40, tekstfelt FILTER : V35, V38 Spm. 15: Har Deres ægtefælle/samlever en erhvervsuddannelse? 15.a: Hvilken? Uddybende svar til spm. 15 (V38). V0040 ÆGTEF. KODE FOR UDD. start 198, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER : V35, V38

31 Spm. 15: Har Deres ægtefælle/samlever en erhvervsuddannelse? Spm. 15.a: Hvilken? (Hvis flere, angiv den højeste) Ingen erhvervsuddannelse Specialarbejderuddannelse EFG-basisår (men ikke 2. del) Fuldført lærlinge- eller EFG-uddannelse Anden faglig uddannelse Kort videregående udd., under 3 år Mellemlang videregående udd., 3-4 år Lang videregående udd., over 4 år Uoplyst Irrelevant svarprocent: 50 V0041 ÆGTEF. HOVEDBESKÆFT. start 200, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER : V35 Spm. 16: Hvad er Deres ægtefælles/samlevers hovedbeskæftigelse for tiden? Selvstændig landmand, Besvar ikke spm. 20 (V46) og spm. 21 (V47) Selvstændig iøvrigt, Besvar ikke spm. 20 (V46) og spm. 21 (V47) Medarbejdende ægtefælle, Besvar ikke spm. 20 (V46) og spm. 21 (V47) Funktionær/tjenestemand, Besvar ikke spm. 20 (V46) og spm. 21 (V47) Faglært arbejder, Besvar ikke spm. 20 (V46) og spm. 21 (V47) Ufaglært arbejder/specialarbejder, Besvar ikke spm. 20 (V46) og spm. 21 (V47) Arbejdsløs (a-dagpenge), gå til spm. 20 (V46) Kontanthjælpsmodtager, gå til spm. 20 (V46) Pensionist, gå til spm. 20 (V46) Efterlønsmodtager, gå til spm. 20 (V46) Hjemmearbejdende husmor/husfar, gå til spm. 20 (V46) Under uddannelse (inkl. lærling og elev), gå til spm. 20 (V46)

32 Andet, gå til spm. 20 (V46) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 69 Kode 8 er ikke med i spørgeskema. V0042 ÆGTEFÆLLE OFF/PRIVAT start 203, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER : V35, V41 Spm. 17: Er Deres ægtefælle/samlever offentligt eller privat ansat? Offentlig ansat Privat ansat Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 42 V0043 ÆGTEF. UNDERORDNEDE start 205, manglende data: = 999 eller >=1000 FILTER : V35, V41 Spm. 18: Har Deres ægtefælle/samlever nogle underordnede/ansatte? Hvis antal (Hvis ingen, skriv 0) Ingen underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat

33 underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat underordnede ansat Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 49 V0044 ÆGTEF. TIMER HOVEDBESK. start 209, manglende data: = 999 eller >=1000 FILTER : V35, V41 Spm. 19: Hvor lang er Deres ægtefælles/samlevers samlede ugentlige arbejdstid normalt? 19.a: I hovedbeskæftigelse? (Antal timer pr. uge) timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge

34 timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge timer pr. uge Varierende Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 49 V0045 ÆGTEF. TIMER BIBESK. start 213, manglende data: = 999 eller >=1000 FILTER : V35, V41 Spm. 19: Hvor lang er Deres ægtefælles/samlevers samlede ugentlige arbejdstid normalt? 19.b: I eventuel bibeskæftigelse? (Antal timer pr. uge) timer time timer

35 timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer Varierende Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 49 Fortsæt med tekst 2 (Er ikke en filtrende variabel frem til tekst 2, den er uden relevans for marginalerne.) V0046 ÆGTEF. TIDL. ERHVERVB start 217, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER : V35, V41 Spm. 20: Har Deres ægtefælle/samlever tidligere været erhvervsmæssigt beskæftiget? Ja Nej, gå til spm. 22 (V48) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 20 V0047 HVORNÅR SIDST I BESKÆFT. start 219, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER : V35, V41, V46 Spm. 21: Hvor længe er det siden, Deres ægtefælle/ samlever sidst var i erhverv?

36 Under 1 måned måneder måneder måneder måneder måneder måneder eller mere Uoplyst Irrelevant svarprocent: 18 V0048 BRUTTO INDK start 221, manglende data: = 99 Spm. 22: Hvor stor var Deres egen samlede indkomst i 1992 brutto, dvs. før skat og fradrag er trukket fra? I spørgeskema står der "1990", men i SFI's kodebog står der "1992" eller negativ indkomst kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Vil ikke svare Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0049 NETTO INDK start 223, manglende data: = 99 Spm. 23: Hvor stor var Deres egen nettoindkomst i 1992, dvs. efter skattetræk? I spørgeskema står der "1990", men i SFI's kodebog står der "1992"

37 eller negativ indkomst kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Vil ikke svare Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0050 FAMIL.BRUTTO INDK start 225, manglende data: = 99 Spm. 24: Hvor stor var familiens samlede indkomst i 1992 brutto, dvs. før skat og fradrag er trukket fra? I spørgeskema står der "1990", men i SFI's kodebog står der "1992" eller negativ indkomst kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Vil ikke svare Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0051 FAM. INDKOMST IALT 1992 start 227, manglende data: = 99

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- DDA-2088 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-1828 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993 -------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1828 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993 -------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1828 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993 -------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- november 1993 -------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- november 1993 -------- ---- DDA-1879 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- november 1993 -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------

Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------ DDA-1344 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------ Befolkningens tidsanvendelse 1987 Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ -----------

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- DDA-7298 -------- Datamateriale ------------- Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Fritidsundersøgelsen 1987: postspørgeskema til voksne -------------------- ----- --------------- --- ------

Fritidsundersøgelsen 1987: postspørgeskema til voksne -------------------- ----- --------------- --- ------ DDA-1342 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1987: postspørgeskema til voksne -------------------- ----- --------------- --- ------ Befolkningens tidsanvendelse 1987 Undersøgelsen

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-16264 --------- Datamateriale ------------- Opinionsdannelse, maj 2003 ----------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise Togeby PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne -------------------- ----- ---------------- --- ------

Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne -------------------- ----- ---------------- --- ------ DDA-1343 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne -------------------- ----- ---------------- --- ------ Befolkningens tidsforbrug 1987 Undersøgelsen

Læs mere

DDA-0048 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1975 -------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0048 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1975 -------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0048 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1975 -------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af P.-H. Kuhl Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2137 -------- Datamateriale ------------- Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ----

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- DDA-0841 -------- Datamateriale ------------- Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ----

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- DDA-4038 -------- Datamateriale ------------- Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Henrik Skydsbjerg PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere