Maj MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning"

Transkript

1 Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet må kun anvendes af Vallensbæk Kommune og denne kommunes rådgivere. Materialet må ikke videregives, herunder kopieres til tredje part, uden skriftlig tilladelse fra MEGAFON. Offentliggørelse af materialet eller deraf udledte oplysninger er kun tilladt efter skriftlig tilladelse og kun med opgivelse af analyseinstituttet MEGAFON som kilde. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Alhambravej 12, 1826 Frederiksberg C Tlf.: , Fax: megafon@megafon.dk

2 1 Om undersøgelsen 1.1 Undersøgelsens formål Vallensbæk Kommune har ønsket at gennemføre en tilfredshedsundersøgelse, der skal registrere den generelle opfattelse af og tilfredshed med kommunens hjemmepleje blandt de ældre i kommunen. Undersøgelsen er en opfølgning af tilfredshedsundersøgelserne gennemført i 2001/2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 og Formålet med undersøgelsen er at afdække tilfredsheden blandt brugerne af kommunal såvel som privat hjemmepleje i Vallensbæk Kommune. Undersøgelsen har blandt andet til hensigt at registrere den generelle tilfredshed med hjemmeplejeområdet i kommunen samt tilfredshed med en række specifikke serviceydelser under hjemmeplejen, herunder tilfredshed med den praktiske og personlige bistand, betjening og kontakt med kontorerne, erstatninger ved udsættelser, kendskab til og brug af fritvalgsordningen mv. 1.2 Gennemførelsen af undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden 4. marts til 18. april brugbare spørgeskemaer er returneret og 27 har besvaret spørgsmålene i frafaldsundersøgelsen heraf har 7 også besvaret undersøgelsesspørgsmålene. Tabel A nedenfor viser gennemførelses statistikken for undersøgelsen. En svarprocent på 74% er særdeles tilfredsstillende for en postalundersøgelse. Tabel A1. Undersøgelsens gennemførelsesstatistik Absolutte antal og procent n % Udsendte spørgeskemaer 396 Retur uåbnet - adressat ubekendt 8 Ikke modtagere af privat hjemmepleje 2 Fravalgte, øvrige 2 Nettostikprøve % Ikke brugbare spørgeskemaer 0 0% Ikke returnerede spørgeskemaer % Nægtere 2 1% Retur efter første udsendelse % Retur efter rykker 93 24% Brugbare spørgeskemaer i alt % Besvaret i frafaldsundersøgelsen 7 2% Totalt antal besvarelser % MEGAFON Vallensbæk Kommune: Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen side 2

3 Baggrundsvariable For alle spørgsmål er det analyseret, om der på tværs af udvalgte baggrundsvariable er interessante forskelle i bedømmelsen af hjemmeplejen. De udvalgte baggrundsvariable er: Brugere af privat hjemmehjælp set i forhold til brugere af kommunal hjemmepleje. Respondenternes boligform, hvilket vil sige, de som bor i ældrebolig, set i forhold til de, som ikke bor i ældrebolig. Om respondenterne modtager henholdsvis praktisk og personlig hjemmepleje eller ej. Alder, som i analysen er inddelt i fire kategorier 69 år eller derunder, år, år og 90 år eller derover. Køn Statistisk sikkerhed og sammenligningsgrundlag Forskelle mellem de forskellige brugergrupper (dvs. eksempelvis kønsforskelle, aldersforskelle, forskelle mellem privat og offentlig hjemmepleje) og mellem de forskellige undersøgelsesår er i denne tekstrapport kommenteret inden for et 95% signifikansniveau. Det betyder, at en observeret forskel kun er kommenteret, når forskellen ligger uden for det konfidensinterval i normalfordelingen, der med en sikkerhed på 95% indeholder forskellen. 95%-niveauet er en alment accepteret standard i både kommerciel og videnskabelig sammenhæng. Præsentationen af resultaterne i tekstrapporten koncentreres som udgangspunkt udelukkende i forhold til Spørgeskemaet er udarbejdet i henhold til Vallensbæks Kommunes ønsker og behov. År 2013 og 2011 er sammenlignelige. Der er i 2013 efter aftale med Vallensbæk Kommune blot foretaget enkelte tilføjelser i hjælpeteksten mellem spørgsmålene, mens spørgsmålsformulering og rækkefølge er uændret. Målsætning Ud fra de generelle tal i undersøgelsen og med henblik på sammenligning med tidligere undersøgelser anvender MEGAFON den målsætning, som er godkendt af kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune, nemlig at 80% af brugerne skal være Tilfredse eller Meget tilfredse. Flere spørgsmål har svarkategorier, der angiver i hvilken grad respondenterne vurderer, at den kommunale hjemmepleje/den private hjemmehjælp lever op til deres forventninger og behov. Her anvendes samme målsætning om, at 80% af respondenterne svarer I meget høj grad eller I høj grad. De efterfølgende konklusioner og vurderinger er holdt op imod denne målsætning. For en uddybende gennemførsels- og metodebeskrivelse henvises til tabelrapporten for undersøgelsen. Vallensbæk Kommune: Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen side 3

4 Rapportens opbygning Rapporten er opbygget som følger: Først vil der i afsnit 2.1 være en sammenfatning af de væsentligste resultater set over hele undersøgelsen. Herefter følger der i afsnit 2.2 en beskrivelse af de respondenter, der har indgået i undersøgelsen med fokus på undersøgelsens baggrundsvariable. Afsnit 2.3 er en frafaldsundersøgelse, der forsøger at afdække årsagerne til, at visse respondenter selv efter to rykkere ikke havde deltaget i undersøgelsen. Afsnit 2.4 afdækker den generelle tilfredshed. Afsnit 2.5 afdækker tilfredsheden med den praktiske bistand og afsnit 2.6 tilfredsheden med den personlige hjælp. Afsnit 2.7 undersøger betjeningen på hjemmeplejens/hjemmehjælpens kontor, vurderingsbesøg m.v. Endelig afdækkes i afsnit 2.8 forholdene vedrørende udsættelse og erstatning af besøg af hjemmeplejen/hjemmehjælperen. Vallensbæk Kommune: Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen side 4

5 2 Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen 2.1 Sammenfatning af de væsentligste resultater Generel høj tilfredshed, men lavere niveau end 2011 på enkelte områder Den kommunale hjemmepleje og den private hjemmehjælp i Vallensbæk Kommune må generelt bedømmes positivt ud fra de i alt otte tilfredshedsspørgsmål (spm. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 15), der omhandler: tilfredshed med at bo i Vallensbæk Kommune, tilfredshed med personalet, kvaliteten af praktisk bistand og personlig hjælp, overensstemmelse mellem det respondenterne er visiteret til og den bistand/hjælp de modtager, betjening ved henvendelse samt orientering om muligheden for at have pårørende med under visitationssamtalen. På alle spørgsmål undtagen spm. 5 og 7 vedrørende, hvorvidt den praktiske og personlige bistand/pleje man er visiteret til, svarer til det man modtager, overgår resultaterne de opstillede målsætninger om en tilfredshedsandel på 80%. Respondenterne er overordnet set altså tilfredse, men færre end målsætningen mener, at den modtagne bistand/hjælp svarer til det, de er blevet visiteret til. Dette gælder for både modtagere af kommunal og privat hjemmepleje. Udviklingen over tid Det overordnede billede i forhold til undersøgelsen i 2011 viser en vis tilbagegang i tilfredsheden blandt modtagere af både privat og kommunal hjemmepleje. I spørgsmål 5, 9 og 15 er der sket et fald i tilfredshedsandelen. For spm. 15 er der dog stadig en meget høj tilfredshed med kvaliteten af den modtagne hjælp. Spm. 5 vedr. hvorvidt den praktiske hjælp lever op til det visiterede, repræsenterer et markant fald fra 82% i 2011 der svarer i høj grad/meget høj grad til 64% i 2013, således at målsætningen om 80% ikke længere opfyldes. For spm. 9 er der i nuværende undersøgelse færre (77%) end i 2011 (89%) der angiver, at de fik at vide, at de måtte have en pårørende med til visitationssamtalen. For spørgsmål 1 (tilfredshed med at bo i Vallensbæk Kommune), 3 (tilfredshed med hjemmeplejens personale) og 4 (tilfredshed med praktisk bistand), er der ikke en decideret tilbagegang i andelen der er tilfredse/meget tilfredse. Dog ses en forrykning fra andelen der er meget tilfredse til blot at være tilfredse i forhold til Til gengæld er der en positiv udvikling på spørgsmål 12, om hvorvidt hjemmeplejen er blevet udsat inden for det seneste år. I 2011 angav 37%, at hjemmeplejen var blevet udsat, mens dette tal i 2013 er faldet til 27%. Generelt ingen forskel i tilfredshed mellem modtagere af privat og kommunal hjemmepleje På de fleste spørgsmål adskiller resultaterne for modtagere af privat og kommunal hjemmepleje sig ikke. På spm. 7 er det dog interessant, at der blandt modtagere af kommunal hjemmehjælp er 6% der i mindre grad/slet ikke oplever, at den hjælp de modtager svarer til det, de er visiteret til. Derimod er der blandt modtagere af privat hjemmepleje ingen, der angiver i mindre grad/slet ikke. Det er endvidere bemærkelsesværdigt, at 37% af de respondenter der modtager privat hjemmehjælp, inden Vallensbæk Kommune: Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen side 5

6 for det seneste år har oplevet, at deres hjemmehjælp er blevet udsat. Blandt modtagere af kommunal hjemmehjælp gælder dette blot 23%. Begrænset forskel i tilfredsheden mellem alder, køn og boligtype Generelt er der ingen gennemgående tendenser for alder i undersøgelsen. For spørgsmål 1, 3 og 15 viser det sig dog, at respondenter under 69 år er signifikant mindre tilfredse end de øvrige aldersgrupper. Der er kun få forskelle på mænd og kvinders svar i undersøgelsen og ingen generelle tendenser. Hvor der er observeret forskelle er det kommenteret. Ligeledes har der heller ikke været generelle forskelle i svarene for ældre der bor i ældreboliger overfor ældre der bor privat. Frafaldsanalysens resultater Den særskilte analyse af de respondenter der ikke har deltaget i hovedundersøgelsen viser, at en større andel af modtagerne af kommunal hjemmehjælp deltog i undersøgelsen ift. modtagerne af privat hjemmepleje. Hovedårsagerne til ikke at deltage i undersøgelsen blev af de adspurgte respondenter angivet til at være travlhed og manglende fysiske ressourcer. I forbindelse med frafaldsanalysen er det lykkedes at få yderligere 7 respondenter til at deltage i hovedundersøgelsen. Vallensbæk Kommune: Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen side 6

7 2.2 Om respondenterne Køn, alder og bopælstype Der er en klar overvægt af kvinder blandt respondenterne, idet 71% har angivet, at de er kvinder. 29% har angivet, at de er mænd. Aldersmæssigt fordeler respondenterne sig på følgende måde: 21% af respondenterne er 69 år eller derunder, 30% er år, 37% er år, og 12% er 90 år eller derover. Størstedelen af respondenterne bor ikke i en af Vallensbæk Kommunes ældreboliger. Blandt de respondenter, der har besvaret spørgsmålet, om de bor i ældrebolig, er der således 62% der angiver, at de ikke bor i en af Vallensbæk Kommunes ældreboliger, hvorimod 38% angiver at de gør. Dette er samme fordeling som ved seneste undersøgelse i Det er i højere grad de ældre respondenter, der bor i ældrebolig: 58% af respondenterne på 90 år eller derover bor i ældrebolig, det samme gør sig gældende for 48% af de årige, 28% af de årige og blot 25% af respondenterne på 69 år eller derunder. For de respondenter der er over 90 år er der sket et markant fald i andelen, som bor i en af kommunens ældreboliger. I 2011 angav 86% at bo i en af disse, mens det blot gælder 58% i Samtidig ses det, at en større andel af kvinder end mænd angiver, at de bor i en ældrebolig. Således angiver 42% af kvinderne at bo i ældrebolig mod 29% af de adspurgte mænd. Kommunal vs. Privat hjemmepleje 62% af respondenterne modtager kommunal hjemmepleje, 38% modtager privat hjemmehjælp. Der er ingen kønsspecifik forskel mellem brugen af privat hjemmepleje og kommunal hjemmepleje. Der er således lige store andele af kvinder og mænd, som benytter de to typer af hjemmehjælp. Derimod er der en aldersspecifik forskel mellem brugen af privat hjemmehjælp og kommunal hjemmepleje. 31% af de respondenter, der modtager privat hjemmehjælp, er under 70 år, i forhold til kun 16% af de, der modtager kommunal hjemmepleje. Det er således især borgerne under 70 år der er tilbøjelige til at benytte sig af privat hjemmepleje. De, som modtager kommunal hjemmepleje bor i højere grad end de, som modtager privat hjemmehjælp, i ældrebolig. Det gør sig således gældende, at 44% af de som modtager kommunal hjemmepleje, bor i ældrebolig. For de som modtager privat hjemmehjælp, er den tilsvarende andel 26%. 69% af de respondenter, der modtager kommunal hjemmepleje, kender til muligheden for at modtage praktisk bistand og personlig pleje fra en anden leverandør end Vallensbæk Kommune (spm. 2). Dette er dog et lavere kendskab end i 2011 da 75% angav, at kende til denne mulighed. Vallensbæk Kommune: Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen side 7

8 Praktisk og personlig pleje 85% af respondenterne er kategoriseret til at være modtagere af praktisk bistand. 48% af respondenterne er modtagere af personlig pleje. Der er ingen markante forskelle mellem kønnene i, om man modtager praktisk og/eller personlig pleje. Blandt de respondenter der bor i ældrebolig, modtager 56% personlig pleje og 92% praktisk bistand. For personer som bor privat, modtager 42% modtager personlig pleje og 83% praktisk bistand. Der er ikke forskel på andelen der modtager/ikke modtager praktisk hjælp mellem respondenter, som modtager privat hjemmepleje og respondenter, der modtager kommunal hjemmepleje. Det er der til gengæld i forhold til andelen, der modtager/ikke modtager personlig bistand. 31% af dem der modtager privat hjemmehjælp modtager personlig pleje, mens det gælder 54% af dem der modtager kommunal hjemmehjælp. I forhold til 2011 er andelen der modtager personlig pleje i den kommunale hjemmehjælp faldet fra 70% til 54% i Blandt modtagere af privat hjemmepleje er faldet i andelen, der modtager personlig pleje på 10 procentpoint, fra 41% i 2011 til 31% i Denne udvikling er dog ikke statistisk signifikant. For modtagere af privat hjemmehjælp er der sket et fald i andelen, der modtager praktisk bistand fra 95% i 2011 til 81% i Blandt modtagere af kommunal hjemmehjælp er der ikke sket samme udvikling, idet 87% både i 2011 og i 2013 angav at modtage praktisk bistand. 2.3 Frafaldsanalyse Der er blandt de respondenter der ikke besvarede spørgeskemaet foretaget en frafaldsanalyse. Ved sammenligning af de respondenter, der har besvaret spørgeskemaet med de respondenter, der ikke har, finder man følgende forskelle: Blandt brugere af den kommunale hjemmepleje har 78% besvaret spørgeskemaet, mod 61% af brugerne af privat hjemmehjælp. 72% af kvinderne har besvaret undersøgelsen imens det er 69% af mændene. Det kan desuden bemærkes, at alder ikke er udslagsgivende i forhold til om man svarer eller ej. Der er endvidere efter aftale med Vallensbæk Kommune, blevet foretaget en særskilt undersøgelse af de respondenter, der selv efter rykkerbreve, ikke har besvaret spørgeskemaet. Formålet med denne frafaldsanalyse, er at afdække om der er særlige årsager for ikke at besvare spørgeskemaet, som går igen blandt disse respondenter. I tabel A2 fremgår det, at 27 personer har deltaget i denne undersøgelse. Dette svarer til en deltagelsesandel på 45%, hvilket er en tilfredsstillende deltagelsesandel for en frafaldsanalyse. Vallensbæk Kommune: Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen side 8

9 Tabel A2. Frafaldsundersøgelsens gennemførelsesstatistik Absolutte antal og procent n % Ikke returnerede spørgeskemaer 101 Modtagere af både privat og kommunal hjemmehjælp (kun 17 kontaktet 1 gang) Fravalgt, udgået 2 Fravalgt, andet 22 Nettostikprøve % Nægtere 3 5% Ikke truffet 30 50% Totalt antal besvarelser 27 45% MEGAFON 93% af disse respondenter har bemærket, at have modtaget spørgeskemaet. Kun en enkelt respondent er sikker på ikke at have modtaget spørgeskemaet. Af årsager til ikke at besvare spørgeskemaet, angiver 20% at de ikke har haft tid, mens yderligere 20% angiver ikke at have fysiske ressourcer. 44% angiver andre årsager til ikke at svare. Se tabelrapporten for en fyldestgørende liste over disse. De respondenter der ikke har haft tid eller ikke har fysiske ressourcer til at besvare spørgeskemaet er blevet spurgt, om de ønskede at besvare spørgeskemaet telefonisk i umiddelbar forlængelse af frafaldsundersøgelsen. Dette har 7 takket ja til, hvilket er tilfredsstillende. Vallensbæk Kommune: Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen side 9

10 2.4 Generel tilfredshed (spm. 1, 3 og 15) Tilfredshed med at bo i Vallensbæk Kommune Blandt de respondenter der har taget stilling til spørgsmålet, har 96% angivet, at de er enten meget tilfredse (52%) eller tilfredse (44%) med at bo i Vallensbæk Kommune (spm. 1). Der er ikke sket en signifikant ændring i forhold til 2011, hvor 98% angav, at de var tilfredse eller meget tilfredse. Der er dog sket et signifikant fald fra 65% til 52%, i andelen der svarer meget tilfreds. Dette modsvares til dels af en stigning i tilfreds - svar fra 33% til 44%. Der er ikke sket et signifikant fald i tilfredsheden blandt modtagere af privat hjælp. Den samlede negative udvikling afspejler sig derimod i et fald blandt modtagere af kommunal hjælp, der angiver meget tilfredse fra 68% til 54%. Dette modsvares dog til dels af en stigning fra 31% til 42%, af andelen der svarer, at de er tilfredse med at bo i Vallensbæk Kommune. Overordnet set er der dog ingen signifikant forskel mellem tilfredsheden hos borgere, der modtager henholdsvis privat og kommunal hjælp. Respondenterne under 69 år er de mindst tilfredse. Således angiver 87% af denne gruppe, at der er tilfredse/meget tilfredse, mod 100% af dem på 90 år eller derover. For de årige og årige er det henholdsvis 99% og 97%. Angående køn, er mænd lidt mere tilfredse med at bo i Vallensbæk Kommune, end kvinder er. Således svarer 99% af mændene og 94% af kvinderne tilfreds/meget tilfreds. Tilfredshed med personale Blandt de respondenter der har taget stilling til spørgsmålet, har 97% angivet, at de enten er meget tilfredse (41%) eller tilfredse (56%) med hjemmeplejens/hjemmehjælpens personale (spm. 3). Igen er der samlet set ingen signifikant forskel i andelen, der svarer tilfreds/meget tilfreds i forhold til Der er dog sket en forrykning indenfor kategorierne. I 2011 angav 52%, at de var meget tilfredse og 45% at de var tilfredse. Igen er respondenterne under 69 år mindst tilfredse. Således angiver 89% af respondenterne på 69 år eller derunder, at de er tilfredse/meget tilfredse, mod % i de andre aldersgrupper. Tilfredshed med kvaliteten af den hjælp, der modtages Blandt de respondenter, der har taget stilling til spørgsmålet, har 92% angivet, at de er enten meget tilfredse (33%) eller tilfredse (60%) med kvaliteten af den hjælp de får fra hjemmeplejen/hjemmehjælpen (spm. 15). Der er sket en negativ udvikling i forhold til 2011, hvor 97% angav, at de var tilfredse eller meget tilfredse med kvaliteten i hjemmeplejen. Tilsvarende er andelen der utilfredse eller meget utilfredse steget fra 3% til 8%. Samtlige respondenter der ikke modtager praktisk bistand, har svaret, at de er tilfredse/meget tilfredse med kvaliteten af hjælpen. Tilsvarende angiver 92% af de der modtager praktisk bistand dette Vallensbæk Kommune: Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen side 10

11 Igen er respondenterne under 69 år de mest utilfredse, da 83% angiver, at de er tilfredse/meget tilfredse med hjælpen fra hjemmeplejen, hvilket er lavere end de årige (95%), årige (96%) og de 90+ årige (90%). I alle tre spørgsmål er tilfredshedsmålsætningen for både den private hjemmehjælp og den kommunale hjemmehjælp opfyldt. I de tilfælde, hvor der ikke er kommenteret på baggrundsvariable eller forskelle i forhold til 2011, er det fordi ingen signifikante forskelle er fundet. 2.5 Tilfredshed med den praktiske bistand (spm. 4 og 5) Tilfredshed med den praktiske bistand Blandt de respondenter, der modtager praktisk bistand og som har taget stilling til spørgsmålet, har 91% angivet, at de enten er meget tilfredse (22%) eller tilfredse (68%) med kvaliteten af denne praktiske bistand (spm. 4). Tilfredshedsmålsætningen for både den private hjemmehjælp og for den kommunale hjemmehjælp er således opfyldt. Samlet set er der ikke en signifikant ændring i andelen, som svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse, men der er sket et signifikant fald i andelen, der er meget tilfredse fra 33% i 2011 til 22% i Angående alder er de årige mere tilfredse/meget tilfredse (96%), end især de 90+ årige (79%), men også respondenterne på 69 år eller derunder (84%) og årige (92%). Overensstemmelse mellem modtaget og visiteret praktisk bistand Blandt de respondenter, der har taget stilling til spørgsmålet, har 64% angivet, at den praktiske bistand de modtager fra hjemmeplejen/hjemmehjælpen enten i meget høj grad (21%) eller i høj grad (44%) svarer til det, de er visiteret til (spm. 5). 32% har angivet, at de i nogen grad oplever dette. Tilfredshedsmålsætningen er altså ikke opfyldt, hverken for den private hjemmehjælp eller den kommunale hjemmehjælp. Der er sket en negativ udvikling i forhold til 2011, hvor 82% angav, at de i meget høj/høj grad oplevede, at den leverede bistand levede op til det de var visiteret til. Andelen der svarer i nogen grad er modsvarende steget fra 16% til 32 %. Blandt dem der modtager personlig hjælp, er der flere (26%), som i meget høj grad oplever, at den praktiske bistand de modtager, svarer til det de er visiteret til, end blandt dem der ikke modtager personlig hjælp (15%). Forskellen bliver dog insignifikant, når i meget høj grad og i høj grad lægges sammen. 44% af de 90+ årige svarer, at den praktiske bistand i meget høj/høj grad svarer til det, de er visiteret til. Dermed ligger de lavere end de andre aldersgrupper. For dem der er 69 år eller derunder, har 58% angivet dette, for de år er det 68% og for de årige 72%. Modsat har 56% af de 90+ årige svaret i nogen grad, modsat henholdsvis 35%, 27% og 25%. Flere mænd (78%) end kvinder (58%) angiver, at de i meget høj/høj grad oplever at den bistand de modtager, svarer til det de er visiteret til. Modsat oplever 18% af mændene og 37% af kvinderne det i nogen grad. Vallensbæk Kommune: Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen side 11

12 2.6 Tilfredshed med den personlige hjælp (spm. 6 og 7) Kvalitet af personlig hjælp Blandt de respondenter, der modtager personlig hjælp og som har taget stilling til spørgsmålet, har 92% angivet, at de enten er meget tilfredse (31%) eller tilfredse (61%) med kvaliteten af denne personlige hjælp (spm. 6). Tilfredshedsmålsætningen for både den private hjemmehjælp og for den kommunale hjemmehjælp er dermed opfyldt. Overensstemmelse mellem modtaget og visiteret personlig hjælp Blandt de respondenter, der har taget stilling til spørgsmålet, har 72% angivet, at den personlige hjælp de modtager fra hjemmeplejen/hjemmehjælpen enten i meget høj grad (23%) eller i høj grad (48%) svarer til det, de er visiteret til (spm. 7). Tilfredshedsmålsætningen er dermed ikke opfyldt. Ingen modtagere af privat hjælp har angivet, at de i mindre grad eller slet ikke oplever, at den personlige hjælp de modtager, svarer til det de er visiteret til. Blandt modtagerne af kommunal hjælp har 6% angivet dette. 5% af modtagerne af praktisk bistand, har angivet, at de i mindre grad eller slet ikke oplever, at den personlige hjælp de modtager, svarer til det de er visiteret til. Blandt de respondenter, der ikke modtager praktisk bistand, har ingen angivet i mindre grad eller slet ikke. Blandt de 90+ årige har kun 47% angivet, at de i meget høj/høj grad oplever, at den personlige hjælp de modtager, svarer til det de er visiteret til. For dem på 69 år eller derunder er det 63%, for årige er det 78% og for årige 80%. 2.7 Betjeningen på hjemmeplejens/hjemmehjælpens kontor, vurderingsbesøg m.v. (spm. 8, 9, 10 og 11) Tilfredshed med betjening på hjemmeplejens/hjemmehjælpens kontor Blandt de respondenter, der har taget stilling til spørgsmålet, har 95% angivet, at de enten er meget tilfredse (36%) eller tilfredse (59%) med den betjening de får, når de henvender sig på kontoret hos hjemmeplejen/hjemmehjælpen (spm. 8). Tilfredshedsmålsætningen for både den private hjemmehjælp og for den kommunale hjemmehjælp er altså opfyldt. Blandt dem der bor i Vallensbæk Kommunes ældreboliger er der flere (99%), der angiver, at de er tilfredse/meget tilfredse, end blandt dem der ikke bor i ældreboliger (93%). Orientering om mulighed for at have en pårørende tilstede Blandt de respondenter, der har taget stilling til spørgsmålet, har 77% svaret ja til at de ved vurderingsbesøget blev orienteret om, at de måtte have en pårørende eller bekendt med til samtalen (spm. 9). Der er sket et fald siden 2011, hvor 89% svarede ja. Skriftlig information om bevilling Blandt de respondenter, der har taget stilling til spørgsmålet, har 80% svaret ja til at de har modtaget skriftlig information om, hvilken form for hjælp de er bevilget (spm. 10). Vallensbæk Kommune: Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen side 12

13 For dem på 69 år eller derunder er det 89% der har svaret ja. For både de årige og de årige er det 76% og for dem på 90 år eller derover er det 84%. Information om klagemulighed Blandt de respondenter, der har taget stilling til spørgsmålet, har 71% svaret ja til at de er blevet informeret om klagemulighed i forhold til hjemmeplejen/hjemmehjælpen (spm. 11). Blandt mændene er ja -andelen større (81%) end blandt kvinderne (66%). 2.8 Udsættelse og erstatning af besøg af hjemmeplejen/hjemmehjælpen (spm. 12, 13 og 14) Udsættelse af hjemmepleje/hjemmehjælp Blandt de respondenter, der har taget stilling til spørgsmålet, har 27% svaret ja til at deres hjemmepleje/hjemmehjælp er blevet udsat inden for det seneste år (spm. 12). Der er sket en positiv udvikling siden 2011, hvor 37% svarede ja. Blandt de respondenter der modtager privat hjemmehjælp angiver 37% at deres hjemmepleje er blevet udsat inden for det seneste år. Blandt dem der modtager kommunal hjemmehjælp gælder det blot 23%. Denne forskel er dog kun signifikant på et 90% niveau, hvilket vil sige, at man kun med 90% sikkerhed kan sige, at der er en reel forskel på de to grupper. Udsættelse af hjemmepleje/hjemmehjælp Blandt de respondenter, der har taget stilling til spørgsmålet, har 40% angivet aldrig om hvor mange gange deres hjemmepleje/hjemmehjælp er blevet udsat inden for det seneste år (spm. 13). 47% har angivet enten 1 gang eller 2 gange ; 13% har angivet enten 3 gange eller Mere end 3 gange. Blandt modtagere af personlig hjælp, har 51% angivet, at de aldrig har oplevet at deres hjemmehjælp blev udsat til en anden dag, mod 29% af dem der ikke modtager personlig hjælp. Tilsvarende angiver 34% af modtagerne af personlig hjælp, at de har oplevet det 1-2 gange, mod 59% af dem der ikke modtager personlig hjælp. Blandt modtagere af praktisk bistand har 14% angivet enten 3 gange eller mere end 3 gange, mod 0% af dem der ikke modtager praktisk bistand. Erstatning for udsat hjemmepleje/hjemmehjælp Blandt de respondenter, der har taget stilling til spørgsmålet, har 81% angivet aldrig om hvor mange gange, de ikke er blevet tilbudt erstatning for den udsatte hjemmepleje/hjemmehjælp inden for det seneste år (spm. 14). 17% har angivet enten 1 gang eller 2 gange ; 3% har angivet enten 3 gange eller mere end 3 gange. Vallensbæk Kommune: Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen side 13

P O S TA L U N D E R S Ø G E L S E J U N I R E S P O N D E N T E R

P O S TA L U N D E R S Ø G E L S E J U N I R E S P O N D E N T E R HJEMMEPLEJEUNDERSØGELSE KØGE KOMMUNE P O S TA L U N D E R S Ø G E L S E J U N I 2 0 1 7 764 R E S P O N D E N T E R P R O J E K T K O N S U L E N T E R C O N N I E F : L A R S E N, K A R I N A N Y H O

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

CYKLISTUNDERSØGELSE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

CYKLISTUNDERSØGELSE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE CYKLISTUNDERSØGELSE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE EN DEL AF DEN NATIONALE CYKLISTUNDERSØGELSE 2018 SAMMENFATNING AF RESULTATER S E P T E M B E R 2018 I N D H O L D 1. O M U N D E R S Ø G E L S E N S. 3 2. O

Læs mere

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter Lejre Kommune Bygge- og miljøundersøgelse Telefonundersøgelse foretaget november-december 2013 360 respondenter 1 Om undersøgelsen (1 af 2) Lejre Kommune har ønsket, at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelser

Læs mere

T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L

T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE GRØN OMSTILLING OG VINDMØLLER PÅ BORNHOLM T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L 2 0 1 9 P R O J E K T L E D E R E : C O N N I E F. L A R S E N

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

JOBCENTER GRIBSKOV UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDMEDJOBCENTERGRIBSKOV 168 RESPONDENTER NOVEMBER 2018

JOBCENTER GRIBSKOV UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDMEDJOBCENTERGRIBSKOV 168 RESPONDENTER NOVEMBER 2018 JOBCENTER GRIBSKOV UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDMEDJOBCENTERGRIBSKOV 168 RESPONDENTER NOVEMBER 2018 INDHOLD 1. INTRODUKTION // S. 3 2. HOVEDKONKLUSIONER // S. 5 3. 4. OM RESPONDENTERNE // S. 21 // S. 7 2

Læs mere

T A B E L R A P P O R T, T E L E F O N U N D E R S Ø G E L S E S E P T E M B E R 2018 P R O J E K T L E D E R : C A S P E R O T T A R J E N S E N

T A B E L R A P P O R T, T E L E F O N U N D E R S Ø G E L S E S E P T E M B E R 2018 P R O J E K T L E D E R : C A S P E R O T T A R J E N S E N SUNDHEDSSTYRELS EN ALKOHOL T A B E L R A P P O R T, T E L E F O N U N D E R S Ø G E L S E S E P T E M B E R 2018 P R O J E K T L E D E R : C A S P E R O T T A R J E N S E N A L H A M B R AV E J 1 2 1 8

Læs mere

KO N FL I KT T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G EL S E M A R T S 2017

KO N FL I KT T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G EL S E M A R T S 2017 DANS K S YGE PL EJE RÅD KO N FL I KT T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G EL S E M A R T S 2017 P R O J E K T L E D E R E : M I C H A E L U. L A R S E N C A S P E R O. J E N S E N A

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse af: Byggesagsbehandling

Høje-Taastrup Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse af: Byggesagsbehandling Høje-Taastrup Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse af: Byggesagsbehandling Telefonundersøgelse foretaget 17. januar 20. januar 2011 138 respondenter Om undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 5. april 2017 Indholdsfortegnelse Formål og metode 3 Hovedresultater 4 Spørgsmålsformuleringer 5 Repræsentativitet 6 Læsevejledning 7

Læs mere

Århus Kommune. Undersøgelse på tilsynsområdet. Telefonundersøgelse foretaget november respondenter

Århus Kommune. Undersøgelse på tilsynsområdet. Telefonundersøgelse foretaget november respondenter Århus Kommune Undersøgelse på tilsynsområdet Telefonundersøgelse foretaget 1.-7. november 2010 54 respondenter Om undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 2 Indholdsfortegnelse Formål med undersøgelsen 4 Sammenfatning af resultater fra undersøgelsen 5 Præsentation af undersøgelsens resultater

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Telefonundersøgelse foretaget 26. oktober 5. november respondenter

Gladsaxe Kommune. Telefonundersøgelse foretaget 26. oktober 5. november respondenter Miljøsamarbejdet Telefonundersøgelse foretaget 26. oktober 5. november 2009 33 respondenter Om undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden 26. oktober

Læs mere

Viborg Kommune. Undersøgelse vedrørende byggesagsbehandling. Telefonundersøgelse foretaget 19. til 24. januar respondenter

Viborg Kommune. Undersøgelse vedrørende byggesagsbehandling. Telefonundersøgelse foretaget 19. til 24. januar respondenter Viborg Kommune Undersøgelse vedrørende byggesagsbehandling Telefonundersøgelse foretaget 19. til 24. januar 2012 159 respondenter 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende

Læs mere

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Undersøgelsens resultater. 4 3. Vurdering af den telefoniske kommunikation..5 4. Vurdering

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Kystdirektoratet. Kundetilfredshedsundersøgelse juli respondenter. 13. til 29. juni 2016

Kystdirektoratet. Kundetilfredshedsundersøgelse juli respondenter. 13. til 29. juni 2016 Kystdirektoratet Kundetilfredshedsundersøgelse juli 2016 81 respondenter 13. til 29. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen...3-5 Hovedkonklusioner... 6-8 Gennemgang af resultater - Service...

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane Københavns Amt Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane December 2003 Tabelrapport Projektledere: Asger H. Nielsen Casper O. Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører. Materialet

Læs mere

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society Anker Fjord Hospice - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende Dokumentation & Udvikling April 2014 Indhold Indledning... 1 Resume... 1 Karakteristik af de

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmeplejeområdet. Juli 2012

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmeplejeområdet. Juli 2012 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmeplejeområdet Juli 2012 Indholdsfortegnelse - Rapportens indhold Indledning (inklusiv metodebeskrivelse) s. 3 Sammenfatning tilfredsheden 2012 (benchmark

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune

Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune Økonomiudvalget 19.06.2012 Punktnr. 165, bilag 1 Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune J. nr. 87.15.00P20 Sag: 2011/08405 010 Indhold Indhold... 2 Trivselsmåling 2012... 3 Resume:... 3 Metode... 4 Svarprocent...

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Indenrigs- & Socialministeriet og KL September 2009 RESULTATER Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig/plejehjem INDHOLDSFORTEGNELSE Kort om Capacent Research... 3 1 Indledning...

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013

Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013 Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013 13-06-2013 Tekstrapport, Movia Flextrafik Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen... 3 2. Resumé / Konklusion...

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Seksuel chikane på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Juni 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology,

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE 2016 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR HJEMMEPLEJEN

GLADSAXE KOMMUNE 2016 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR HJEMMEPLEJEN GLADSAXE KOMMUNE 2016 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR HJEMMEPLEJEN 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Hjemmepleje Side 06 Afsnit 04 Bilag Side 27 2 01.

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2018

Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Spørgeskemaundersøgelse af borgernes tilfredshed med støtte efter Lov om social service 83. Brugertilfredshed i hjemmeplejen 2018 Tønder kommune HR Baggrund og metode...2

Læs mere

ERHVERVSTILFREDSHED BALLERUP

ERHVERVSTILFREDSHED BALLERUP ERHVERVSTILFREDSHED BALLERUP TABELRAPPORT, TELEFONUNDERSØGELSE 2017 ADM. DIR. ASGER H. NIELSEN PROJEKTLEDER CONNIE F. LARSEN A L H A M B R AV E J 1 2 1 8 2 6 F R E D E R I K S B E R G C / / C V R N R.

Læs mere

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal Kommune

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal Kommune Evaluering af Materielgården 2016 Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal Kommune 1 Indhold 1. Metode 2. Konklusion 3. Snerydning, saltning og asfalt 4. Fejning, bekæmpelse

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet - 8 SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Indledning... 2 3. Spørgeskemaet... 3 4. Visitation...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere Familiecentret 2016 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune UDGIVER Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Christina Vang Jakobsen,

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Ungdomscentret UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget 14-02-2012 Sagsnr. 2012-25259 Dokumentnr. 2012-135470 Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE FREDERIKSBERG KOMMUNE HJEMMEPLEJEN OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING 3 2. METODE OG LÆSEVEJLEDNING 7 3. TILFREDSHEDEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE

Læs mere

Du har haft en samtale med dit jobcenter/anden aktør. Hvad synes du alt i alt om samtalen?

Du har haft en samtale med dit jobcenter/anden aktør. Hvad synes du alt i alt om samtalen? N O T A T 3. april 14 Midtvejsevaluering af tilfredshedsmåling J.nr. VOA/mgj og fse Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har igangsat et pilotprojekt, der skal afdække borgernes tilfredshed med

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Visitation 1 Brugerundersøgelse 2016 Visitation Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

BESTILLERUNDERSØGELSE 2013 MIDTTRAFIK

BESTILLERUNDERSØGELSE 2013 MIDTTRAFIK BESTILLERUNDERSØGELSE 2013 MIDTTRAFIK 29/11/2013 INDHOLD 1. INDLEDNING 3 1.1 Baggrund og metode 3 1.2 Læsevejledning 3 2. SAMMENFATNING 4 3. TILFREDSHED BLANDT SAGSBEHANDLERE 5 3.1 Økonomi 5 3.2 Køreplanlægning

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE FREDERIKSBERG KOMMUNE HJEMMEPLEJEN OKTOBER 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING 3 2. METODE OG LÆSEVEJLEDNING 8 3. TILFREDSHEDEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse for modtagere af hjemmepleje 2018 6. marts 2019 2 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Baggrund... 5 2. Besvarelser... 6 2.1. Inviterede borgere... 6 2.2. Svarprocent...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialt Udsatte 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte Mobning på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte September 2018 Mobning på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Math) var der

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Brugertilfredshed for byggesagsbehandling

Brugertilfredshed for byggesagsbehandling Plan- og Miljøudvalget 31-05-2011 Brugertilfredshed for byggesagsbehandling Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget A Sagsnr.: 10/21622 Sagsfremstilling Som en del af Teknik- og Miljøcenterets kvalitetscertificering

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 7. april 2014 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling. Journal

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB S E P T E M B E R 2018

NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB S E P T E M B E R 2018 NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB K UNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 S E P T E M B E R 2018 I N D H O L D 1. R E S U M É S. 4 3. B Y- OG M E T R O B U S S E R S. 1 4 4. R E G I O N A L B U S S E R S. 2 6 5.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2017

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2017 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

UNDERSØGELSE AF. Naboskab og tryghed. i Vollsmose 2017

UNDERSØGELSE AF. Naboskab og tryghed. i Vollsmose 2017 UNDERSØGELSE AF Naboskab og tryghed i Vollsmose 2017 Indhold 1. Indledning...3 2. Opsummering af resultater... 7 3. Baggrundsspørgsmål...8 3.1 Aldersfordeling...8 3.2 Kønsfordeling...8 3.3 Samlivsforhold...9

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG HJEMMEPLEJE 2019 INDHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BAGGRUND OG METODE..... 3 OPSUMMERING OG SAMMENLIGNING AF RESULTATER.... 8 SAMLET TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN.......

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan anvendes resultaterne... 10

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN NORDDJURS KOMMUNE 20. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper?

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Håndværkere Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Elektriker 1% 3% 15% 46% 24% 11% 4.00 Tømrer 1% 4% 17% 45% 21% 13% 3.92 Snedker 1% 1% 14% 37% 14% 33% 3.92 VVS

Læs mere

Brugertilfredshed for miljøtilsyn

Brugertilfredshed for miljøtilsyn Plan- og Miljøudvalget 31-05-2011 Brugertilfredshed for miljøtilsyn Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget A Sagsnr.: 10/21622 Sagsfremstilling Som en del af Teknik- og Miljøcenterets kvalitetscertificering

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater

Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater 30. juni 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 1. Om

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere