Grævlingehulen Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune"

Transkript

1 Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

2 Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6 Den pædagogiske indsats i daginstitutionen...7 Forældreindflydelse og deltagelse i daginstitutionens virke...8 Hjemmeside/forældreintra - kommunikationen mellem hjem og institution...9 Fysiske rammer Åbningstider...11 Bilag: De bagvedliggende tabeller

3 Introduktion til undersøgelsen Om brugertilfredshedsundersøgelsen på daginstitutionsområdet Favrskov Kommune gennemførte i november 2010 den første brugertilfredshedsmåling blandt forældre med børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave. Via et spørgeskema blev forældrene bedt om at give deres mening om dagplejen eller institutionen til kende. Spørgeskemaet er blevet til i samarbejde med medarbejder- og ledelsesrepræsentanter fra dagtilbudsområdet. Denne rapport er en af de individuelle rapporter, der viser brugertilfredsheden med den enkelte institution. Herudover er der udarbejdet en hovedrapport for hhv. dagplejen og daginstitutionerne, der viser brugertilfredsheden på samlet niveau på tværs af dagplejeområder og daginstitutioner. Der er ligeledes blevet udarbejdet individuelle rapporter for de enkelte dagplejeområder. Undersøgelsen på daginstitutionsområdet omfatter forældrene til børn. Der har været stor interesse for at deltage i brugertilfredshedsundersøgelsen og 69 % af forældre med børn i en daginstitution har besvaret spørgeskemaet. Svarprocenten varierer dog fra institution til institution. I denne rapport er svarprocenten 66%. Rapportens opbygning Rapporten indeholder grafiske fremstillinger af forældrenes svar på de enkelte spørgsmål i undersøgelsen. Undtaget er de spørgsmål, der relaterer sig til tilfredsheden med serviceniveauet og feriepasningen, da disse spørgsmål ikke fortæller noget om den enkelte daginstitution, men derimod har en mere overordnet karakter. Der henvises til hovedrapporten på daginstitutionsområdet, som rummer en gennemgang af de nævnte spørgsmål. Bagest i rapporten findes bilagsmateriale, som indeholder uddybende talmateriale omkring de enkelte spørgsmål. Læsevejledning/databehandling I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra i høj grad enig/meget tilfreds til slet ikke enig/meget utilfreds. Besvarelsen Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen. Figur 1 og 2 i rapporten viser den gennemsnitlige samlede tilfredshed på henholdsvis institutions- og kommuneniveau. Derudover er gennemsnitsværdierne på besvarelserne angivet i bilaget. Beregningen er et gennemsnit af svarmuligheden på en skala fra 1 til 5. På skalaen svarer 1 til i høj grad enig/meget tilfreds og 5 svarer til slet ikke enig/ meget utilfreds. Således gælder det; jo lavere gennemsnit, jo større tilfredshed/jo mere positiv tilkendegivelse. I gennemsnitsbetragtningerne er Ved ikke altid sorteret fra, da det ellers vil påvirke resultatet. Ved enkelte af rapporterne er der få respondenter og i de tilfælde skal man være opmærksom på, at den enkelte besvarelse har en større påvirkning på det samlede resultat, end i de rapporter, hvor antallet af besvarelser er højere Enkelte steder er nogle af procentangivelsen på figurerne udeladt af grafiske hensyn, men der er mulighed for at orientere sig om disse i bilaget. 3

4 Samlet tilfredshed Beregningen er et gennemsnit af besvarelserne, der placerer sig på en skala fra 1 til 5. På skalaen svarer 1 til i høj grad enig/meget tilfreds og 5 svarer til slet ikke enig/ meget utilfreds. Således gælder det; jo lavere gennemsnit, jo større tilfredshed/jo mere positiv tilkendegivelse. I gennemsnitsberegningerne er Ved ikke altid sorteret fra, da det ellers vil påvirke resultatet. Figur 2: Samlet tilfredshed med dit barns daginstitution (gennemsnit 1,88) Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns daginstitution? Tabel 1: Samlet tilfredshed med dit barns daginstitution Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns daginstitution? Procent Meget tilfreds 29,2% Tilfreds 56,2% Hverken tilfreds eller utilfreds 12,5% Utilfreds 2,1% 13% 2% Meget utilfreds 0,0% I alt 100,0% Antal respondenter 48 85% Figur 1: Samlet tilfredshed for alle daginstitutioner (gennemsnit 1,65) 7% 2% 91% Meget tilfreds eller tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds eller meget utilfreds 4

5 Barnets hverdag i institutionen Figur 3: Barnets hverdag i institutionen Oplever du at dit barn samlet set har en god hverdag i daginstitutionen? 31% 58% 10% Oplever du at daginstitutionen tager udgangspunkt i dit barns behov? 17% 49% 19% 13% Oplever du at der er en god atmosfære i daginstitutionen? 27% 58% 6% 8% Oplever du at daginstitutionen er god til at håndtere konflikter og drillerier mellem børnene? 31% 46% 14% 9% Oplever du at dit barn har en god kontakt til de voksne i daginstitutionen? 50% 42% 6% 2% Oplever du at dit barn har gode venner i daginstitutionen? 51% 30% 17% 2% Oplever du at dit barn føler sig tryg i daginstitutionen? 54% 40% 6% Oplever du at dit barn er glad for at komme i daginstitutionen? 60% 33% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% i høj grad i nogen grad Hverken ja eller nej i mindre grad slet ikke 5

6 Kontakten og samarbejdet med personalet Figur 4: Kontakten og samarbejdet med personalet Synes du at personalet er engageret i det daglige arbejde? 42% 42% 13% 2% Synes du at du trygt kan gå til personalet med f.eks. bekymringer mv.? 41% 37% 11% 7% Synes du at personalet lytter til dig og dine synspunkter om dit barn? 38% 45% 9% 6% Synes du at der er en god kontakt og et godt samarbejde mellem dig og personalet i daginstitutionen? 33% 48% 13% 4% Synes du at daginstitutionens personale møder dit barn på en god måde om morgenen? 35% 42% 8% 13% Synes du at daginstitutionens personale sikrede dit barn en god start (indkøring) i daginstitutionen? 56% 21% 13% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja i høj grad Ja i nogen grad Hverken ja eller nej i mindre grad Nej slet ikke 6

7 Den pædagogiske indsats i daginstitutionen Figur 5: Den pædagogiske indsats i daginstitutionen Oplever du at daginstitutionen samlet set er god til at udvikle den pædagogiske indsats? 31% 48% 17% 5% Oplever du at daginstitutionen samlet set sikrer dit barn en positiv udvikling? 36% 51% 11% 2% Oplever du at daginstitutionen sørger for, at dit barn lærer at omgås de andre børn på en god måde? 31% 53% 13% 2% Oplever du at daginstitutionen stimulerer dit barns nysgerrighed, fantasi og kreativitet? 37% 39% 17% 7% Oplever du at aktivteterne i daginstitutionen tilgodeser barnets køn? 22% 54% 16% 8% Oplever du at der er alderssvarende aktiviteter i daginstitutionen? 40% 49% 9% Oplever du at daginstitutionen sørger for, at dit barn får tilstrækkelig fysisk udfoldelse? 29% 54% 10% 4% Oplever du at daginstitutionen er god til at fortælle om, hvordan du som forælder kan støtte op omkring dit barns sproglige udvikling? 22% 32% 24% 20% Oplever du at daginstitutionen er god til at understøtte dit barns sproglige udvikling? 47% 40% 9% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% i høj grad i nogen grad Hverken ja eller nej i mindre grad slet ikke 7

8 Forældreindflydelse og deltagelse i daginstitutionens virke Figur 6: Forældreindflydelse og deltagelse i daginstitutionens virke Synes du at der er en aktiv forældrebestyrelse i daginstitutionen? 5% 35% 45% 10% Synes du at der er god mulighed for forældredeltagelse i hverdagen (eks. udflugter, sammenkomster, arrangementer mv.) 13% 33% 33% 16% Synes du at der som forældre er mulighed for at få indflydelse på dit barns hverdag? 0% 30% 47% 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% i høj grad i nogen grad Hverken ja eller nej i mindre grad slet ikke 8

9 Hjemmeside/forældreintra - kommunikationen mellem hjem og institution Figur 7: Forældrenes brug af forældreintra Figur 8: Hjemmeside/forældreintra - kommunikationen mellem hjem og institution Bruger du forældreintra på institutionens hjemmeside? 100,00% 90,00% 92% Jeg oplever at der samlet set er en god kommunikation mellem hjem og institution via hjemmeside/forældreintra? 7% 38% 26% 21% 80,00% 70,00% 60,00% Jeg oplever at jeg har mulighed for at komme i kontakt med andre forældre via hjemmesiden/forældreintra? 17% 46% 12% 17% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 8% Jeg oplever at jeg er godt orienteret om mit barns dagligdag via hjemmeside/forældreintra? 7% 22% 32% 29% 0,00% Ja Nej Jeg oplever at jeg får passende information fra institutionen via hjemmeside/forældreintra? 21% 36% 27% 14% Jeg oplever at hjemmesiden/forældreintra giver mulighed for en tæt dialog mellem hjem og institution? 12% 28% 42% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% i høj grad i nogen grad Hverken ja eller nej i mindre grad slet ikke 9

10 Fysiske rammer Figur 9: Fysiske rammer Synes du, at de fysiske rammer i daginstitutionen er tilfredsstillende? - Samlet set 33% 50% 15% 2% Synes du, at de fysiske rammer i daginstitu tionen er tilfredsstillende? - Legeplads 33% 42% 8% 17% Synes du, at de fysiske rammer i daginstitutionen er tilfredsstillende? - Legetøj/spil 27% 56% 13% 4% Synes du, at de fysiske rammer i daginstitutionen er tilfredsstillende? - Pladsforhold ude 44% 31% 15% 8% Synes du, at de fysiske rammer i daginstitutionen er tilfredsstillende? - Pladsforhold inde 42% 38% 10% 10% Synes du, at de fysiske rammer i daginstitutionen er tilfredsstillende? - Inventar 38% 54% 2% 6% Synes du, at de fysiske rammer i daginstitutionen er tilfredsstillende? - Lokaler 40% 48% 6% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% i høj grad i nogen grad Hverken ja eller nej i mindre grad slet ikke 10

11 Åbningstider Figur 10: Åbningstid Er åbningstiden passende? 120,0% 100,0% 100% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 0% 0% Den er passende Jeg har brug for at kunne aflevere mit barn tidligere Jeg har brug for at kunne hente mit barn senere 11

12

13 Bilag: De bagvedliggende tabeller Tabel 2: Barnets hverdag i institutionen Oplever du, at... i høj grad i nogen grad Hverken ja eller nej i mindre grad slet ikke Gennemsnit dit barn er glad for at komme i daginstitutionen? 60,4% 33,3% 6,2% 0,0% 0,0% 1,46 dit barn føler sig tryg i daginstitutionen? 54,2% 39,6% 6,2% 0,0% 0,0% 1,52 dit barn har gode venner i daginstitutionen? 51,1% 29,8% 17,0% 2,1% 0,0% 1,70 dit barn har en god kontakt til de voksne i daginstitutionen? 50,0% 41,7% 6,2% 2,1% 0,0% 1,60 daginstitutionen er god til at håndtere konflikter og drillerier mellem børnene? 31,4% 45,7% 14,3% 8,6% 0,0% 2,00 der er en god atmosfære i daginstitutionen? 27,1% 58,3% 6,2% 8,3% 0,0% 1,96 daginstitutionen tager udgangspunkt i dit barns behov? 17,0% 48,9% 19,1% 12,8% 2,1% 2,34 dit barn samlet set har en god hverdag i daginstitutionen? 31,2% 58,3% 10,4% 0,0% 0,0% 1,79 13

14 Tabel 3: Kontakten og samarbejdet med personalet Synes du, at... i høj grad i nogen grad Hverken ja eller nej i mindre grad slet ikke Gennemsnit daginstitutionens personale sikrede dit barn en god start (indkøring) i daginstitutionen? 56,2% 20,8% 12,5% 6,2% 4,2% 1,81 daginstitutionens personale møder dit barn på en god måde om morgenen? 35,4% 41,7% 8,3% 12,5% 2,1% 2,04 der er en god kontakt og et godt samarbejde mellem dig og personalet i daginstitutionen? 33,3% 47,9% 12,5% 4,2% 2,1% 1,94 personalet lytter til dig og dine synspunkter om dit barn? 38,3% 44,7% 8,5% 6,4% 2,1% 1,89 du trygt kan gå til personalet med f.eks. bekymringer mv.? 41,3% 37,0% 10,9% 6,5% 4,3% 1,96 personalet er engageret i det daglige arbejde? 41,7% 41,7% 12,5% 2,1% 2,1% 1,81 14

15 Tabel 4: Den pædagogiske indsats Oplever du, at... i høj grad i nogen grad Hverken ja eller nej i mindre grad slet ikke Gennemsnit daginstitutionen er god til at understøtte dit barns sproglige udvikling? 46,5% 39,5% 9,3% 2,3% 2,3% 1,74 daginstitutionen er god til at fortælle om, hvordan du som forælder kan støtte op omkring dit barns sproglige udvikling? 22,0% 31,7% 24,4% 19,5% 2,4% 2,49 daginstitutionen sørger for, at dit barn får tilstrækkelig fysisk udfoldelse? 29,2% 54,2% 10,4% 4,2% 2,1% 1,96 der er alderssvarende aktiviteter i daginstitutionen? 40,0% 48,9% 8,9% 0,0% 2,2% 1,76 aktivteterne i daginstitutionen tilgodeser barnets køn? 21,6% 54,1% 16,2% 8,1% 0,0% 2,11 daginstitutionen stimulerer dit barns nysgerrighed, fantasi og kreativitet? 37,0% 39,1% 17,4% 6,5% 0,0% 1,93 daginstitutionen sørger for, at dit barn lærer at omgås de andre børn på en god måde? 31,1% 53,3% 13,3% 2,2% 0,0% 1,87 daginstitutionen samlet set sikrer dit barn en positiv udvikling? 36,2% 51,1% 10,6% 2,1% 0,0% 1,79 daginstitutionen samlet set er god til at udvikle den pædagogiske indsats? 31,0% 47,6% 16,7% 4,8% 0,0% 1,95 15

16 Tabel 5: Forældreindflydelse og deltagelse i daginstitutionens virke Synes du, at... i høj grad i nogen grad Hverken ja eller nej i mindre grad slet ikke Gennemsnit der som forældre er mulighed for at få indflydelse på dit barns hverdag? 0,0% 30,2% 46,5% 18,6% 4,7% 2,98 der er god mulighed for forældredeltagelse i hverdagen (eks. udflugter, sammenkomster, arrangementer mv.) 13,3% 33,3% 33,3% 15,6% 4,4% 2,64 der er en aktiv forældrebestyrelse i daginstitutionen? 5,0% 35,0% 45,0% 10,0% 5,0% 2,75 16

17 Tabel 6: Hjemmeside/forældreintra - kommunikationen mellem hjem og institution Jeg oplever, at... i høj grad i nogen grad Hverken ja eller nej i mindre grad slet ikke Genemsnit hjemmesiden/forældreintra giver mulighed for en tæt dialog mellem hjem og institution? 11,6% 27,9% 41,9% 11,6% 7,0% 2,74 jeg får passende information fra institutionen via hjemmeside/forældreintra? 20,5% 36,4% 27,3% 13,6% 2,3% 2,41 jeg er godt orienteret om mit barns dagligdag via hjemmeside/forældreintra? 7,3% 22,0% 31,7% 29,3% 9,8% 3,12 jeg har mulighed for at komme i kontakt med andre forældre via hjemmesiden/forældreintra? 17,1% 46,3% 12,2% 17,1% 7,3% 2,51 der samlet set er en god kommunikation mellem hjem og institution via hjemmeside/forældreintra? 7,1% 38,1% 26,2% 21,4% 7,1% 2,83 17

18 Tabel 7: De fysiske rammer i daginstitutionen Synes du, at de fysiske rammer i daginstitutionen er tilfredsstillende? i høj grad i nogen grad Hverken ja eller nej i mindre grad slet ikke Gennemsnit Lokaler 39,6% 47,9% 6,2% 6,2% 0,0% 1,79 Inventar 37,5% 54,2% 2,1% 6,2% 0,0% 1,77 Pladsforhold inde 41,7% 37,5% 10,4% 10,4% 0,0% 1,90 Pladsforhold ude 43,8% 31,2% 14,6% 8,3% 2,1% 1,94 Legetøj/spil 26,7% 55,6% 13,3% 4,4% 0,0% 1,96 Legeplads 33,3% 41,7% 8,3% 16,7% 0,0% 2,08 Samlet set 33,3% 50,0% 14,6% 2,1% 0,0% 1,85 18

19 Tabel 8 : Åbningstider Er åbningstiden passende? Procent Den er passende 100,0% Jeg har brug for at kunne aflevere mit barn tidligere 0,0% Jeg har brug for at kunne hente mit barn senere 0,0% 19

20 Favrskov Kommune Skovvej Hinnerup

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

Naturbørnehaven Ulstrup Forældretilfredshed 2013

Naturbørnehaven Ulstrup Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den procent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Hadsten Børnehave Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hadsten Børnehave Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Samlet hed...5 Den pædagogiske indsats...7 Samarbejdet med personalet... 10 Relationerne børnene

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning med andre institutioner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere institutioner Antal besvarelser:

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Kommunerapport Sammenligning med andre Kommuner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere Kommuner Antal besvarelser: 2.023 Svarprocent:

Læs mere

Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge

Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge Sagsid 12/2938 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD ASSENTOFT Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Assentoft baseret på i alt 89 besvarelser.

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 374 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Helsted Børnehus baseret på i alt 51 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema, som

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Bjerregrav Børnehus baseret på i alt 31 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Himmelblå og Månehuset baseret på i alt 53 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 224 Svarprocent: 56,28% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2386 besvarelser. Grundlaget

Læs mere

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 30 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 82 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 44 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

FADL's børnehave Antal besvarelser: 22 Svarprocent: 92. Forældretilfredshed 2009

FADL's børnehave Antal besvarelser: 22 Svarprocent: 92. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 22 Svarprocent: 92 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 49 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE VESTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vestervangsskolen og Vestervangsskolens SFO baseret på

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 121 Svarprocent: 53,30% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 75. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 75. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 75 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 99. Forældretilfredshed 2009

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 99. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 99 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Jellebakken / Jellebakkeskolen Antal besvarelser: 121. Forældretilfredshed 2009

SFO Jellebakken / Jellebakkeskolen Antal besvarelser: 121. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 121 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 74. Forældretilfredshed 2009

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 74. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 74 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 83. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 83. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 83 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 46. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 46. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 46 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BLICHERSKOLEN (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Blicherskolen (specialklasser) baseret på

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen - Dagtilbud Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med Hillerød Kommunes dagtilbud beelser: 904 Svarprocent: 36 % Hillerød aldersintegrerede

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Isbjergparkens Vuggestue Antal beelser: 15 Svarprocent: 53,57% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2015 Dagtilbud Dagplejen Antal beelser: 304 Svarprocent: 50,67% Vejen 2015 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Dagpleje Midtland beelser: 126 Svarprocent: 60,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Tryllefløjten beelser: 59 Svarprocent: 100,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 84%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 84% Grenåvej Øst beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 213 Svarprocent: 84% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 1 Kommune har i perioden oktoberdecember 213 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Vuggestuen Firkløveren Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vuggestuen Firkløveren baseret på i alt 28 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Kærhøgevej Antal beelser: 62 Svarprocent: 83,78% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen på dagtilbudsområdet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Lindehuset Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Lindehuset baseret på i alt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 SFO Antal besvarelser: 137 Svarprocent: 75 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Nyvang Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Nyvang baseret på i alt 44 besvarelser. Børnehuset

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 2% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Svalebo Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Svalebo baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Svalereden Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Svalereden baseret på i alt 30 besvarelser. Svalereden har opnået

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Lions Børnehus Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Lions Børnehus baseret på i alt 53 besvarelser. Lions Børnehus

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 100% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 100% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ASFERG SKOLE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Asferg Skole og Asferg SFO baseret på 105 besvarelser for skolen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for dagplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for dagplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang... 2 2. Metode...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Stjernehuset Modul Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Stjernehuset - Modul baseret på i alt 51 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 85%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 85% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 85% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Gudenådalen Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Gudenådalen baseret på i alt 64 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Troldhøj Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Troldhøj baseret på i alt 35 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Midgaard Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Midgaard baseret på i alt 47 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Fussingø Naturbørnehave Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Fussingø Naturbørnehave baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ØSTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Østervangsskolen og Østervang SFO baseret på 202 besvarelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 71%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 71% Grenåvej Vest beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 71% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Silkeborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2016 Dagtilbud Dagplejen beelser: 399 Svarprocent: 64,04% Vejen 2016 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58% Skanderborgvej beelser: 36 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63% Grenåvej Vest beelser: 41 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 67%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 67% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 65%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 65% Silkeborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 65% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 87%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 87% Horsensvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 87% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE TIRSDALENS SKOLE (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Tirsdalens Skole (specialklasser) baseret

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2.581 besvarelser. Undersøgelsen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 SFO beelser: 121 Svarprocent: 68 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport viser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagpleje Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagpleje baseret på i alt 359 besvarelser. Dagpleje har opnået en

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Dagtilbud Baselinemåling beelser: 1.633 Svarprocent: 51,03% Side 1 ud af 17 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 1.114 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Romlehøj

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Romlehøj Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Romlehøj Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Romlehøj Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang... 2 2. Metode... 2 Spørgeskemaerne...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 81%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 81% Grenåvej Vest beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 81% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% Vallensbæk Kommune Antal besvarelser: 754 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gentofte Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i daginstitution, kommunal

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for daginstitutioner

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for daginstitutioner Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for daginstitutioner Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for daginstitutioner Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse sundersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen Dagplejen i 2012 Langeland 2012 beelser: 106 Svarprocent: 67,09% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Langeland kommune

Læs mere

Horsensvej. FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Sct. Anna (SDT) Enhedsrapport

Horsensvej. FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Sct. Anna (SDT) Enhedsrapport Horsensvej FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 76% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

Beder Skole Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69. Forældretilfredshed 2009

Beder Skole Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Område 6 beelser: 68 Svarprocent: 65 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Elsted Skole Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61. Forældretilfredshed 2009

Elsted Skole Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,3% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,7% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent:,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Nordvest Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 398 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Stengård beelser: 46 Svarprocent: 87 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,6% Aarhus Kommune beelser: 81 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,6% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 94,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 94,1% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 94,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere