Fælles adfærdskodeks og etisk politik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles adfærdskodeks og etisk politik"

Transkript

1 Fælles adfærdskodeks og etisk politik FÆLLES ADFÆRDSKODEKS OG ETISK POLITIK 1. Indledning Amcor anerkender sit ansvar som global producent af emballagematerialer og -ydelser og har forpligtet sig til at være en samfundsansvarlig virksomhed i overensstemmelse med OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder. Amcor tror på, at ikke blot skal virksomheden overholde de nationale love i alle de lande, den opererer i; den skal også drive forretning i overensstemmelse med internationalt vedtaget praksis og vedtagne procedurer. Disse vigtige principper, som Amcors bestyrelse og øverste ledelse har forpligtet sig til at overholde, er afspejlet i Amcors værdier og indgår i den fælles adfærdskodeks og etiske politik. Amcor tror på, at disse principper gælder for alle arbejdere, der producerer eller leverer produkter eller tjenesteydelser for Amcor, uanset om de er medarbejdere i Amcor eller ej. Amcor forventer, at dens leverandører, disses underleverandører, hovedleverandører og licenstagere overholder disse standarder, når de producerer eller distribuerer produkter for Amcor, eller når de leverer tjenesteydelser til Amcor. 2. Virksomhedsintegritet 2.1 Ærlighed, integritet og fairness Amcor anerkender vigtigheden af ærlighed, integritet og fairness i sin forretningsførelse. 2.2 Overholdelse af love og bestemmelser Alle Amcors medarbejdere og alle virksomheder i Amcor-koncernen skal overholde gældende love og bestemmelser i de lande, de opererer i. Amcor Limited

2 2.3 Aktionærer og de finansielle kredse Amcor har forpligtet sig til at øge "shareholder value", samtidig med at den lever op til sit ansvar som en samfundsansvarlig virksomhed. Amcor har forpligtet sig til at offentliggøre ærlige, rettidige og nøjagtige oplysninger, således at aktionærerne er fuldt informeret om Amcorkoncernens faktiske økonomiske status og resultater. 2.4 Insiderhandel Amcor har en aktiehandelspolitik for medarbejdere, som redegør for loven om forbud mod insiderhandel. Denne politik forbyder også bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og visse partnere at handle værdipapirer under nærmere angivne blackout-perioder. 2.4 Interessekonflikter Amcor forbyder alle bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere i koncernen at anvende oplysninger eller aktiver i koncernen til personlig vinding eller at konkurrere mod koncernen. Væsentlige interessekonflikter, f.eks. at have en væsentlig interesse i en kundes eller en leverandørs forretning, skal undgås. Hvis en sådan interessekonflikt opstår, skal konflikten anmeldes i henhold til proceduren, der er beskrevet i Amcors "Delegated Authority Policy", og personen/personerne, som konflikten vedrører, må ikke deltage i nogen beslutningsproces, der vedrører de forhold, som giver anledning til konflikten. 2.5 Politisk engagement Amcors virksomheder har lov til at fremsætte deres synspunkter over for regeringer og andre tredjeparter vedrørende forhold, der påvirker deres forretningsinteresser og deres aktionærers, medarbejderes og andre involveredes interesser. Amcors virksomheder må ikke deltage i partipolitik eller foretage betalinger til politiske partier uden forudgående godkendelse af Amcors bestyrelse. Under ingen omstændigheder må Amcor (eller en medarbejder, en funktionær, et bestyrelsesmedlem eller en repræsentant for Amcor) foretage en betaling til et politisk parti, en partifunktionær eller en kandidat til et offentligt embede i den hensigt at hjælpe Side 2/13

3 virksomheden til at opnå eller fastholde en forretning eller kanalisere en forretning, uanset til hvem, med det formål at: øve indflydelse på partiets, embedsmandens eller kandidatens handling eller beslutning i dennes officielle egenskab tilskynde partiet, embedsmanden eller kandidaten til at udføre eller undlade at udføre en handling, hvis dette strider mod den pågældendes lovmæssige pligt opnå en uretmæssig fordel tilskynde partiet, embedsmanden eller kandidaten til at anvende sin indflydelse over for en regering eller på regeringens vegne med det formål at påvirke eller øve indflydelse på regeringens handling eller beslutning eller på regeringens vegne. 2.6 Bestikkelse og korruption Amcors politik om bekæmpelse af bestikkelse og korruption fastlægger Amcors politikker og procedurer i forbindelse med bestikkelse og korruption. Politikken kan ses på Amcors webside, og Amcors medarbejdere, repræsentanter, leverandører og kontrahenter bør gøre sig bekendte med politikken. Amcor forbyder bestikkelse og korruption. Under ingen omstændigheder vil Amcor acceptere tilbud, betalinger, der foretages, anmodes om eller modtages uretmæssigt, eller betaling i naturalier for opnå en forretning eller øve indflydelse på en forretningsbeslutning til fordel for Amcor, eller som har det formål, at en funktion som følge deraf ikke skal udføres korrekt. Tilbud om og betaling af bestikkelse, returkommission, hemmelig provision eller lignende betalinger er strengt forbudt. Sådanne tilbud og betalinger kan endvidere gøre Amcor og de pågældende medarbejdere genstand for retsforfølgelse og alvorlig straf i henhold til det pågældende lands og andre landes love. Forbuddet gælder også for repræsentanter og tredjeparter, som er ansat af Amcor til at varetage dennes interesser. Der skal udøves omhu ved ansættelse af en person i en sådan egenskab, og personens udførelse af jobbet skal overvåges med henblik på at vurdere dennes renommé og egnethed. I følsomme områder eller under følsomme forhold skal Amcors politik og forventninger klart kommunikeres til og accepteres af repræsentanten eller tredjeparten. Der henvises til Amcors politik om bekæmpelse af bestikkelse og korruption for yderligere oplysninger om Amcors holdning til bestikkelse og korruption, information og Side 3/13

4 vejledning til, hvordan man genkender og håndterer bestikkelse og korruption, og hvordan Amcor håndterer og overvåger risici for bestikkelse og korruption. 2.7 Belønning Det er ikke ualmindeligt i nogle lande, at medarbejdere bliver bedt om at betale forholdsvis mindre beløb som en slags erkendtlighed til lavere rangerende funktionærer eller embedsmænd. Disse betalinger (somme tider omtalt som belønninger) er beregnet til at fremskynde rutinetjenester eller administrative handlinger, der leveres eller udøves af disse personer. Amcor er modstander af sådanne betalinger af principielle årsager, og der bør gøres en ihærdig indsats for at undgå dem. Amcor anerkender, at i visse lande er det muligt at give mindre belønninger. I andre lande er bestikkelse af enhver art imidlertid strengt forbudt. Der må ikke gives belønning, uanset beløb, medmindre betalingen er sket i henhold til de procedurer, der er fastlagt i Amcors politik om bekæmpelse af bestikkelse og korruption. Der skal føres tydelige og nøjagtige optegnelser i overensstemmelse med Amcors politik om bekæmpelse af bestikkelse og korruption. 2.8 Gaver Medarbejdere skal udvise forsigtighed i forbindelse med at give og modtage forretningsrelaterede gaver. Lokal skik, gavens pengeværdi og lovkrav skal tages i betragtning for at fastslå, om en gave, der er givet til en medarbejder eller en repræsentant for Amcor, må beholdes, skal overdrages til virksomheden eller returneres. Amcor forbyder gaver i form af penge, præparater eller andre kontrollerede stoffer, rabatter på produkter eller tjenesteydelser, der ikke er tilgængelige for andre medarbejdere, ophold eller transport til privat brug samt betalinger eller lån, der anvendes til køb af private ejendele. Det er heller ikke tilladt medarbejdere og repræsentanter for Amcor at tilbyde, give, anmode om eller tage imod gaver, uanset art, under forhold, der kan anses for at påvirke den involverede part uretmæssigt, skabe en forretningsforpligtelse eller som har til formål, at en funktion ikke skal udøves korrekt. Endvidere bør en medarbejder eller en repræsentant for Amcor ikke opfordre en leverandør, kunde eller anden part, som Amcor handler med, til at give gaver eller yde gæstfrihed. Han/hun bør heller ikke udveksle gaver med repræsentanter for konkurrenter, da dette kan give anledning til en interessekonflikt. Side 4/13

5 Amcor fører fortegnelse over gaver og gæstfrihed, der beløber sig til en værdi over USD I Amcors politik om bekæmpelse af bestikkelse og korruption findes der yderligere oplysninger om fortegnelsen samt Amcors politik for gaver og gæstfrihed. 2.9 Konkurrence Amcor støtter principperne om fri konkurrence på markedet i overensstemmelse med gældende konkurrencelovgivning. Konkurrencelovgivningen, der påvirker forretningsaktiviteter, kan imidlertid være forskellig fra land til land, og Amcor har klare politikker om overholdelse af konkurrenceregler, herunder "Trade Association Guidelines" og "Record Management Best Practices". Alle Amcors medarbejdere bør sikre sig, at de forstår disse fælles politikker og handler efter dem eller søger vejledning hos Amcors juridiske rådgivere om nødvendigt Beskyttelse af personlige oplysninger Amcor respekterer personers ret til beskyttelse af deres personlige oplysninger samt lovgivningen på dette felt. Misbrug af fortrolige oplysninger er forbudt. Amcor har en veldefineret politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som fastlægger politikken for indsamling og forvaltning af personlige oplysninger Angiveri Amcor har forpligtet sig til at sikre, at medarbejdere i god tro kan fremsætte bekymringer vedrørende ulovlig adfærd eller pligtforsømmelse uden at blive genstand for viktimisering, chikane eller diskriminerende behandling og at sikre, at sådanne bekymringer undersøges behørigt. Amcor anerkender, at indberetning af en sådan adfærd i god tro og i overensstemmelse med Amcors whistleblower-procedure er en vigtig del af alle medarbejderes rolle i koncernen. Amcor har indført en formel whistleblower-politik, som er formidlet til medarbejderne (hvor den lokale lovgivning tillader det), og har oprettet en uafhængig, eksternt ledet whistleblower-tjeneste, således at medarbejdere anonymt kan indberette en potentiel tjenesteforseelse. Side 5/13

6 Whistleblower-tjenesten er tilgængelig globalt på 20 sprog. Medarbejdere kan fortælle om deres bekymringer online eller via gratis opkald til særlige telefonnumre, der er til rådighed i de lande, Amcor opererer i. 3. Arbejdspraksis 3.1 Gensidig respekt Amcor har forpligtet sig til at skabe et arbejdsmiljø, hvor der er gensidig tillid og respekt, og hvor alle føler sig ansvarlige for koncernens resultater og omdømme. 3.2 Ingen diskriminering Amcor anerkender, at alle medarbejdere har ret til en værdig behandling og en arbejdsplads uden chikane og misbrug. Beslutninger om ansættelse, løn, personalegoder, forfremmelse, afskedigelse eller pension er alene baseret på medarbejderens evne til at udføre jobbet. Der må ikke udøves diskriminering på grund af race, tro, handicap, køn, ægteskabelig status eller moderskabsstatus, religiøs eller politisk overbevisning, alder eller seksuel orientering. 3.3 Ingen chikane Amcor har skabt en arbejdskultur, hvor medarbejderne kan arbejde uden at frygte intimidering, repressalier eller chikane, og Amcor vil fortsætte sin indsats for, at denne kultur opretholdes i koncernen. 3.4 Ingen tvungen ansættelse Amcor anvender ikke og vil ikke anvende tvangs- eller fængselsarbejde. Amcor overholder eksisterende ansættelseslove vedrørende tvangsarbejde i alle jurisdiktioner, som koncernen opererer i. Side 6/13

7 3.5 Børnearbejde Amcor anerkender ethvert barns ret til beskyttelse mod økonomisk udnyttelse og respekterer lovene i alle de lande, som koncernen opererer i, med hensyn til gældende minimumsalder for ansættelse af medarbejdere. Ansættelsen af ungarbejdere under 18 år skal kun ske til ufarligt arbejde, og først når ungarbejderen har nået den juridiske minimumsalder for ansættelse gældende i landet eller efter den skolepligtige alder. I intet tilfælde ansætter Amcor personer, der er under 15 år. 3.6 Løn Amcor yder løn og personalegoder, der er i overensstemmelse med gældende love og bindende kollektive overenskomster, herunder overtidsbetaling og andre aftaler om tillægsordninger. 3.7 Arbejdstid Amcor har forpligtet sig til at sikre, at dens medarbejdere arbejder i overensstemmelse med gældende love og obligatoriske branchestandarder med hensyn til antallet af arbejdstimer og arbejdsdage. 3.8 Fri organisering og kollektiv forhandling Amcor tror på, at åben kommunikation og direkte kontakt mellem arbejdere og ledelse ofte er den mest effektive måde til at løse arbejdsplads- og lønrelaterede spørgsmål på. Amcor respekterer arbejderes ret til, som fastlagt i lokale love, frit at organisere sig, være medlem eller ikke medlem af en fagforening, søge repræsentation i og deltage i samarbejdsudvalg. Arbejdere kan kommunikere åbent med ledelsen vedrørende arbejdsvilkår uden at frygte repressalier, intimidering eller chikane. 3.9 Henvisning af kandidater fra nærtstående parter Ansættelser hos Amcor sker på grundlag af kvalifikationer, og rekruttering følger etiske normer i tilfælde af en eventuel interessekonflikt. Side 7/13

8 Hvis Amcor får henvist potentielle kandidater til stillinger i Amcor Group, og disse er beslægtede eller har nær forbindelse til medarbejdere, kunder, enheder eller leverandører, gælder nedenstående politikker og procedurer. Beslægtede enheder til Amcor Group omfatter Amcor joint ventures og datterselskaber, hvori Amcor har en aktiepost på 20 % eller mere. Amcor vil kun overveje sådanne kandidater og tilbyde dem en stilling, såfremt: der er en ledig stilling, eller der er behov for særlige kompetencer i Amcor. kandidaten opfylder de fastlagte kriterier i Amcors ansættelsespolitik og praksis, har de nødvendige kompetencer til stillingen og er den bedst egnede person til stillingen. kandidaten ansættes i henhold til de ansættelseskrav, der er gældende for stillingen. For eksempel skal aflønningspakken og ansættelsesvilkår være i overensstemmelse med markedets krav og benchmarking til den pågældende stilling samt i overensstemmelse med alle Amcors politikker. kandidaten ikke ansættes i en stilling, der udgør en potentiel interessekonflikt som følge af den tilbudte stillings karakter Indbyrdes relationer Amcor anerkender, at der kan opstå interessekonflikter, hvor medarbejdere, der har en indbyrdes relation, skal rapportere til hinanden, direkte eller indirekte, bl.a. hvis medarbejderne er i familie med hinanden eller har et tæt forhold til hinanden. Medarbejdere, der har et sådant indbyrdes forhold, skal oplyse det til deres lokale HRrepræsentant ved førstkommende lejlighed, så der kan tages foranstaltninger til at sikre, at en eventuel faktisk eller opfattet partiskhed kan undgås. Side 8/13

9 4. Sundhed og sikkerhed 4.1 Arbejdsplads Amcor bekymrer sig om sine medarbejderes sikkerhed og anerkender, at skader påfører medarbejderne og deres familie unødig lidelse. Amcor har forpligtet sig til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for sine medarbejdere, leverandører og besøgende. Amcor anerkender sit ansvar som en førende global producent af emballage og emballagerelaterede produkter, og som sådan stræber efter at opnå "Ingen skader". Virksomheden har forpligtet sig til at skabe en arbejdsplads uden uheld, sygdom og skader for alle medarbejdere, leverandører og besøgende. Det betyder, at vi kan arbejde sikkert, hvor vi tager hensyn til medarbejdernes sundhed og sikkerhed og de lokalsamfund, vi opererer i, samtidig med at vi producerer produkter af høj kvalitet. Denne forpligtelse støttes fuldt ud af ledelsen, og der er udarbejdet omfattende sikkerhedsprogrammer. 4.2 Produkter Amcor har forpligtet sig til at fremstille produkter af høj kvalitet, som er sikre at bruge. Vi forbedrer fortsat vores resultater ved at finde sikrere måder til fremstilling og distribution af vores produkter. 5. Miljø Amcor stræber efter at blive anerkendt som en miljøbevidst virksomhed, der respekterer miljøet og de lokalsamfund, vi opererer i, samtidig med at vi fremstiller produkter og tjenesteydelser af høj kvalitet. Vi tror på, at ved at forpligte os til at drive virksomhed på en miljømæssig forsvarlig måde skaber vi størst mulig værdi for vores virksomhed, vores medarbejdere, vores kunder og lokalsamfundene. Vi har forpligtet os til at undgå og minimere negative miljøpåvirkninger, herunder affald, udledninger og udslip fra vores aktiviteter. Vi stræber efter at minimere det miljømæssige footprint af vores aktiviteter og produkter. Vi reducerer vores miljømæssige footprint ved til stadighed at effektivisere vores forbrug af naturressourcer. Vi anvender Side 9/13

10 risikostyringsprocesser til at styre de miljømæssige risici, der er forbundet med vores aktiviteter. 6. Lokalsamfund Amcor stræber efter at være en troværdig, samfundsansvarlig virksomhed og at drive virksomhed på en måde, der fremmer vedvarende, fordelagtige og interaktive relationer med de lokalsamfund, den opererer i. Amcor har forpligtet sig til at anvende sin dybtgående og brede ekspertise og sine produkter til at sikre en ansvarlig emballering til fordel for alle. Amcors globale strategi for investering og engagement i lokalsamfund er i overensstemmelse med denne forpligtelse og kerneforretningen. 7. Overholdelse 7.1 Dokumentation og gennemsigtighed Amcor går ind for princippet om størst mulig gennemsigtighed, så længe det er foreneligt med normal forretningspraksis om fortrolighed. Amcor forpligter sig til at opbevare al den dokumentation, der er nødvendig for at vise, at den fælles adfærdskodeks og etiske politik samt relevante lokale love er overholdt. 7.2 Overtrædelse Fra tid til anden foretager Amcor interne revisioner af, om den fælles adfærdskodeks og etiske politik er overholdt. Hvis Amcor konstaterer, at en medarbejder, leverandør eller kontrahent ikke overholder den fælles adfærdskodeks og etiske politik eller anden gældende Amcor-politik, vil Amcor kræve korrigerende foranstaltninger, eller forretningsforholdet med den pågældende medarbejder, leverandør eller kontrahent vil blive bragt til ophør. 8. Risikostyring Side 10/13

11 Hos Amcor forstår og anerkender vi, at det er vigtigt med en streng risikostyring og udnyttelse af muligheder for at sikre virksomhedens stabilitet og fastholde vores konkurrencedygtige position på markedet og resultater på lang sigt. Amcor anvender principperne for effektiv risikostyring, som fastlagt i den globale standard for risikoledelse ISO Hvor kan man få hjælp? Hvis du mener, at en beslutning eller handling ikke er i overensstemmelse med den fælles adfærdskodeks og etiske politik, eller hvis du er usikker på, hvad du skal gøre i en bestemt situation, bør du straks reagere. Hvis det er muligt, skal du først diskutere det med ledelsen. Ledelsen kan være din nærmeste foresatte, leder eller formanden for det udvalg, du eventuelt er medlem af. Hvis du ikke føler, at du kan dette, er der en række andre måder, du kan reagere på. Du kan kontakte: Det næste ledelsestrin HR-afdelingen, den juridiske repræsentant eller repræsentanten for koncernens interne revision for din Business Group Lederen med ansvar for politikker Whistleblower-tjenesten. Alle tilfælde af faktisk eller potentielt misbrug skal indberettes i overensstemmelse med Amcors politik om bekæmpelse af misbrug. Alle Business Groups opfordres til at indberette alle sager, med undtagelse af misbrugsrelaterede sager, der involverer alvorlige krænkelser eller tilfælde af overtrædelser af den fælles adfærdskodeks og etiske politik, til virksomhedens sekretariat på tidspunktet for deres ASX-certifikat (børscertificering). Ron Delia Chief Executive Officer December 2015 Side 11/13

12 Side 12/13

13 Jeg har læst og forstået Amcor Ltd's fælles adfærdskodeks og etiske politik. Jeg er indforstået med at skulle overholde denne politik. Navn (MED BLOKBOGSTAVER): Stilling: Underskrift: Dato: Side 13/13

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde Adfærdskodeks Indledning Beirholms Væverier A/S er førende leverandør af højtydende, lønsomme og konkurrencedygtige tekstilløsninger til tekstilservice branchen. Vi ønsker at samarbejde med vores forretningspartnere

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER 1 Vores virksomhed er under konstant udvikling, men kravene til etisk korrekt adfærd i alt, hvad vi gør, forandres ikke. Vi har alle en forpligtelse

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

POLITIK MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE & CODE OF CONDUCT

POLITIK MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE & CODE OF CONDUCT POLITIK MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE & CODE OF CONDUCT Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Formål... 2 Definition af korruption... 2 Definition af bestikkelse... 2 Hvem kan deltage i bestikkelse og

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx 1. Formål Det overordnede mål er at opfyldelse af Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning for Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud med mindst mulig administration

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06 Patientforeningen Lungekræft Sekretarieat Virkelyst 1 4420 Regstrup Att: Formand Alice Skjold Braae Ansøgning om økonomisk støtte til Patientforeningen Lungekræft 7. juni 2013 Kære Alice I forlængelse

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere