Skattemæssig tilflytning til DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skattemæssig tilflytning til DK"

Transkript

1 Skattemæssig tilflytning til DK v/advokat Michael Amstrup (H) 21. maj Tuborg Havnevej 19, DK-2900 Hellerup, Denmark, T: , M: W: rl.dk

2 Hovedpunkter Gennemgang af reglerne og aktuel praksis ved tilflytning til Danmark: KLS 7 og KLS 1 nr. 1 (bopæl) og nr. 2 (ophold). Styresignalet SKM SKAT udvalgte forhold. Opdateret status belyst ved seneste praksis domme, kendelser og Bindene svar. Praktisk håndtering af tilflytning fra udland til DK: Fuld deklarering af indkomst og formue i udland værdiansættelse mv.: - KLS 9 og AVBL 37 oprindeligt anskaffelsestidspunkt / handelsværdi ved indrejse. Ophør af henstandssaldo med aktieavance jfr. AVBL 38 ff. - ved genindrejse til DK. - Udenlandske Pensionsordninger / selvangivelse. Periodisering af indkomster ved tilflytning PBL 14. Forsker / nøglemedarbejder 25% bruttoskat jfr. KLS 48 E ff. SKAT s behandling når en tilflytning bliver en ikke fraflytning mv.: Gennemgang af udvalgte afgørelser - offentliggjorte og ikke offentliggjorte. Skattestraffesager -bevisbyrde. Selvanmeldelse efter tilflytning konti/trusts mv. i udlandet

3 Tilflytning til Danmark - skattemæssig To grundlæggende betingelser skal være opfyldt før den fulde skattepligt indtræder: 1) Skatteyder har bopæli Danmark, jfr. KLS 1, stk.1 nr. 1 2) Skatteyder har taget opholdi Danmark, jfr. KLS 7, stk. 1, jfr. stk.1 nr. 2 TFS H Skatteyders adgang til at besøge (hans datters mor) kan herefter ikke heller ikke sammenholdt med hans tilknytning til DK i øvrigt (dvs.ophold mv.)-føre til at han kan anses for at have erhvervet bopæli DK i 1984 og 1985, jfr. KLS 1, stk.1 nr. 1 og 7, stk. 1. Udover de objektive forhold mulighed for at bo et sted lægges der ifølge forarbejderne vægt på de subjektive forhold: ved afgørelsen af om betingelsen om bopæler opfyldt, lægges der vægt på om de pågældende ved at grunde husstand, leje sig bolig eller ved andre foranstaltninger har tilkendegivet at, de agter at have hjemsted her. SKM ØLR ikke havde godtgjort en hensigt om at have hjemsted her i landet jfr. nr. 1 - men blev dog skattepligtig efter opholdsreglen i nr

4 Tilflytning til Danmark - ophold KLS 7: For en person, der erhverver bopælher i landet uden samtidig at tage opholdher, indtræder skattepligt i.h.t. 1,stk.1 nr.1, først når han tager opholdher i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarige ophold her i landet på grund af ferie eller lignende. Praksis for kortvarigt : maksimalt op til uafbrudt 3 måneders ophold og maksimalt op til i alt 180 dages ophold inden for en 12 måneders periode. NB! Ved beregning af de 180 dage tælles brudte døgn med: Eks. Fly lander i DK fredag kl og fly ud af DK mandag kl = 4 døgns ophold i DK. 8 stk. 2 op til 365 dage indenfor 2 år på turist eller studieophold-forudsat opretholdt fuld skattepligt til hjemland og ingen erhvervsvirksomhed i DK. TFS HR : DK/USA person med bopæl i USA ejede 2helårsboliger i DK, ville flytte midlertidigt til DK i maks. 1 år ikke kortvarigt - 8 stk

5 Tilflytning pga. ophold Styresignal SKM SKAT: ( indarbejdet i jur. vejl. C.F ) Omtaler særlige tilfælde hvor der kan statueres tilflytning uden at 3mdr/6mdr grænserne er overskredet: Ingen bopæl/fast tilknytning til udland kombineret med periodevise arbejdsopgaver i udland f.eks. pilot, sømand, arbejde på boreplatform, sælger, kunstner mv. Kan medføre skattepligt til DK hvis der er rådighed over bolig i DK, og der ikkeer tale om ferieophold eller lignende i DK. Gælder også for sommerhuse! SKM SR Det kunne ikke bekræftes at et sommerhus, der blev anvendt som bolig ved spørgers varetagelse af erhverv som ansat på en færge der sejler mellem DK og D, var et sommerhus, hvorfor sømanden ville blive fuldt skattepligtig ved brug af sommerhuset. Ægtefælle bosiddende i Danmark: Skal bedømmes hver for sig hvorfor en udenlandsk ægtefælle der overholder de alm. Regler ikke bliver skattepligtig til DK heller ikke selv om der er tale om en mere permanent ordning. Thorning/Kinnock sagen Camilla Vest sagen

6 Tilflytning pga. ophold Erhvervsmæssigt arbejde i Danmark i kombination med erhvervet bopæl : HR: Bopæl erhverves ved køb eller leje af HELÅRSBOLIG - ikke ved køb eller leje af SOMMERHUS. Modifikation: Hvis personen eller ægtefællen benytter sommerhuset som helårsbolig anses det som en helårsbolig. Overgang til helårsbolig Planlovens 41! Praksis fra 2005 bekræfter dette. Hvis der erhverves en bolig uden bopælspligt er der pr. definition tale om en helårsbolig SKM SR Andre boligformer der kan statuere bopæl: Hotelværelse SKM SR - mange spørgsmål! Campingvogn +/- TFS LSR / SKM LSR Værelse hos forældre SKM ØLD

7 Tilflytning til DK pga. ophold HR: Skattepligt indtræder fra arbejdets påbegyndelse hvis ikke ferie eller lignende Se. f.eks. SKM LR: Fuld skattepligt ved 4 ugers arbejde for en DK arbejdsgiver og helårsbolig i DK SKM LSR: Fuld skattepligt ved leje af lejlighed + deltagelse i 4 bestyrelsesmøder i selskab han selv var ejer af løbende personlig varetagelse af indtægtsgivende hverv i kombination med bolig til rådighed. Undtagelser/modifikationer: Styresignalet kodificerer og objektiverer SKAT s praksis mht. håndtering af enkeltstående/sporadiske arbejdsopgaver under ophold i Danmark. Arbejdsopgaver i DK, der udføres i højst 10 dage indenfor 12 måneder kan accepteres uden at der indtræder skattepligt. Væsentlige modifikationer: Hvis der er tale om et fast mønster eller (for) få hverv/arbejdsgivere, og hvervet er specifikt rettet mod DK fuld skattepligt. Et møde på en time tæller for en arbejdsdag. SKM SR Hverken eller 40 dage erhvervsarbejde kan godkendes når ægtefælle har bolig i DK

8 Tilflytning til DK pga. ophold Eksempler fra praksis, hvor fuld skattepligt IKKE indtrådte: SKM LR : 14 dages forberedelse af undervisningsmateriale i DK for arbejdsgiver i Schweiz. TFS LSR : Ulønnet medhjælp på søns minkfarm nogle uger om året SKM ØLR ( straffedom) Fotomodel udførte 7 dagslange fotosessions i DK indenfor en 12 måneders periode. SKM LSR: Violinists få koncerter + egen vedligeholdelse (øvetimer) i DK af egne færdigheder (cfr. Golfspiller Søren Hansen) SKM SR: Lejlighed uden bopælspligt ikke udført arbejde i DK bortset fra besvarelse af sporadiske telefonopkald, SMS og mails. SKM SR: Køb af sommerhus medfører ikke skattepligt, hvis sommerhuset ikke anvendes i forbindelse med erhvervsbetingede ophold i DK. OK for at besvare tlf. og mails men ikke ok for sporadisk eller enkeltstående, ikke planlagte møder under ophold i sommerhus!!

9 Deklarering af indkomster og formue i udlandet Selvangivelsespligten omfatter: Børsnoterede værdipapirer Investeringsforeningsbeviser Børsnoterede obligationer Andele i investeringsselskaber Forrentet gæld Pengekonti Pensionsordninger Ingen dispensationsmulighed ved overtrædelse af frist for indberetning (selvangivelsen) NB! Overvejelser om deklarering af beneficial ownership / beneficiary fra trøste og fonde

10 Deklarering af indkomster og formue i udlandet Konsekvenser ved manglende selvangivelse mv. Manglende fradragsret for tab Ingen lempelig beskatning efter pensionsbeskatningsloven, f.eks. PBL 15D SKM LSR: SKAT sagde, at tilflytteren ikke havde ret til at blive beskattet efter PBL 53A, fordi anmodningen ikke var indsendt i forbindelse med tilflytningen. Landsskatteretten sagde, at indsendelse senest ved selvangivelsen var i forbindelse med tilflytningen

11 Værdiansættelse ved tilflytning Aktiver og pasiver, der ikke tidligere har været beskattet i DK: HR: Erhvervet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdienpå tilflytningstidspunktet (KSL 9 stk. 1). Undt: Afskrivningsberettigede aktiver anses for erhvervet til den faktiske anskaffelsessum afskrevet makismalt efter danske regler, dog maksimalt handelsværdien på tilflytningstidspunktet (KSL 9 stk. 2). Eventuel fastlæggelse af handelsværdien ved syn & skøn Overveje bindende svar der ikke længere er helt så bindende! Verserende sag ved Landsskatteretten om manglende godkendelse af tab på unoterede aktier ved tilflytningtrods skriftligt svar fra SKAT vedrørende flere forhold i forbindelse med kompleks tilflytning i

12 Aktiebesiddelser ved tilflytning Aktier, der ikketidligere har været under dansk beskatning (ABL 37): Anses for anskaffet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdien ved skattepligtens indtræden. Skattefrie aktier (ABL 44), der stadig er i behold: Stadig skattefri, og der fastsættes ikke en handelsværdi på tilbageflytningstidspunktet. Men de indgår i en evt. beholdningsoversigt ved fraflytning og indgår i reguleringen beskrevet på næste planche. Fraflytningsskatten er betalt på aktierne, og henstandssaldoen er ophørt (ABL 37): Værdien ved tilbageflytning anses for anskaffelsessummen for aktierne

13 Aktiebesiddelser ved tilflytning Aktier, der er fraflytningsbeskattede, hvor henstandssaldoen fortsat eksisterer: Anses for anskaffet på det oprindelige anskaffelsestidspunkt men til handelsværdien på tilflytningstidspunktet, dog skal der beregnes en ny fiktiv anskaffelsessum: o Handelsværdien nedsættes med det laveste af følgende beløb: a: det resterende skattebeløb på henstandssaldoen omregnet til indkomstgrundlaget b: den samlede nettogevinst på de aktier, der er i behold, opgjort som handelsværdien på tilflytningstidspunktet og anskaffelsessummen anvendt ved beregning af fraflytningsskatten o Dette sker forholdsmæssigt på aktierne i behold på baggrund af deres handelsværdi o Herefter bortfalder den resterende henstandssaldo

14 Taleksempel tilbageflytning, ABL 39B Handelsværdi ved fraflytning kr Oprindelig anskaffelsessum kr Avance ved fraflytning kr Skat heraf (i 2012 niveau): 27% af kr % af ( ) kr Beregnet henstandssaldo ved fraflytning kr Henstandssaldo nedsat ved udbytteudlodning kr Resterende henstandssaldo ved tilflytning kr Handelsværdi ved tilbageflytning: kr Beregning a (ABL 39B stk. 1 nr. 1) Resterende skat på henstandssaldo omberegnet til indkomstgrundlag efter 2015 satser: 27% af (skat ) kr ( ) = /0,42 kr Det resterende skattebeløb på henstandssaldoen omregnet til indkomstgrundlaget kr Beregning b (ABL 39B stk. 1 nr. 2) - opgøres aktie for aktie Handelsværdi ved tilflytning kr Oprindelig anskaffelsessum kr Nettogevinst (hvis beregningen fører til 0 eller et negativt tal, sker der ingen regulering) kr Handelsværdien ved tilflytningen skal nedsættes med det laveste af beløbene under a ( ) og b ( ) Den nye anskaffelsessum er derfor kr

15 Aktiebesiddelser ved tilflytning Aktier, der er fraflytningsbeskattede, hvor henstandssaldoen fortsat eksisterer: Ved et samlet nettotabpå fraflytningstidspunktet kan handelsværdien forhøjes på tilflytningstidspunktet for de aktier, der stadig er i behold o Forhøjelsen sker med andel af nettotab, der svarer til aktiens forholdsmæssige andel af den samlede værdi på tilflytningstidspunktet af de aktier, som indgik ved opgørelsen af nettotabet

16 Taleksempel tilbageflytning, ABL 39B Eksempel, hvor der var tab og gevinst på aktier ved fraflytningen, og der er anskaffet og afstået aktier under ophold i udlandet inkl. aktier med tab Beholdning ved Gevinst/tab ved Anskaffet/afstået Beholdning ved Handelsværdi ved Forhøjelse af handelsværdi Skattemæssig fraflytning fraflytning i kr. mens i udlandet tilbageflytning tilbageflytning ved tilbageflytning i kr. anskaffelsessum i kr. 100 aktier i A kr kr x / = = aktier i B kr kr x / = = aktier i C kr aktier i D kr kr Samlet nettobeløb kr Værdien af aktier, kr der indgik ved opgørelsen af nettotabet, og som fortsat ejes ved tilbageflytningen

17 Periodiseret indkomst i forbindelse med tilflytning Tilpasning af indkomsten til helårsindtægt - PBL 14 stk. 1: ELLER Eksempelvis renter i den fuldt skattepligtige periode Fast ejendom: opgøres efter et refusionsprincip uden hensyn til forfaldstidspunkter. Eksempel: skattepligtig i 153 dage, ejendom i 122 dage helårsindtægten af indtægter og udgifter på ejendommen beregnes: udgifter x 365/122 Omregningen skal give et retvisende billede af helårsindkomsten -indtægter og udgifter, der kun afholdes en eller få gange må ikke påvirke indkomsten ekstraordinært. Engangsindtægter omregnes ikke: Bonus, aktieindkomst, spekulationsgevinster, salg af virksomhed, afkast af kapitalindkomst mv. Engangsudgifter omregnes ikke: negativ kapitalindkomst mv. Den faktiske indkomst beskattes PBL 14 stk. 2: Også perioden før tilflytning medregnes men der beregnes kun skat af den fuldt skattepligtige periode progressionseffekt

18 Periodiseret indkomst i forbindelse med tilflytning Sign on fee: Anses siden 2007 for forskud på løn. Vederlag for tilsagn om udførelse af et personligt arbejde i tjenesteforhold, som er skattepligtigt på tidspunktet for påbegyndelsen af arbejdsforpligtelsen i Danmark (SKM SKAT). SKM BR: Professionel fodboldspiller, modtog sign on fee på DKK 4 mio. fra dansk klub, ejede en ejendom i Danmark (KSL 7, stk. 1 om ophold), samlet vurdering: tog ophold i Danmark ved underskrivelse af kontrakt og dermed skattepligtig af beløbet

19 KSL 48E/48F (forskerordningen/nøglemedarbejder) en mulighed? Gælder både begrænset skattepligtige og fuldt skattepligtige 26 % beskatning plus AM-bidrag i 5 år Ingen genbeskatning, hvis personen ikke fraflytter efter 5 år Kan skifte arbejde, hvis der maksimum er en måned mellem ansættelserne Ikke adgang til fradrag (inkl. personfradrag, kørselsfradrag mv.) Ikke muligt at fremføre underskud eller overføre til ægtefælle (Undt: underskud fra erhvervsmæssig virk.) Lade ægtefællen erhverve ejendom/hæfte for gælden alene Betingelser: Ansættelse hos dansk arbejdsgiver. Ansættelse i forbindelse med, at skattepligten indtræder/senest tilmelding ved selvangivelse. Gælder ikke hvis beskatningsretten pga. arbejde i udlandet overgår til det andet land efter DBO en. Ikke skattepligtig de seneste 10 år (ansat, bestyrelsesmedlem, arbejdsudlejet, udøvet erhverv med fast driftssted, rådgiver/konsulent (for en af personen kontrolleret virksomhed (25% ejer/50% stemmer) 5 år forud for fraflytningen, pensioner, sociale og andre offentlige ydelser) - særlige regler for forskere. Har ikke inden for de seneste 5 år forud for ansættelsen haft direkte eller indirekte del i ledelsen af, kontrollen med el. væsentlig indflydelse i selskabet (25 % ejer/50 % stemmer). Vederlaget er gennemsnitligt kr pr. måned før ATP (væsentligt nedsat fra 2015). Lønkravet gælder ikke forskere. Pas på ferie uden løn det første år, barsel, bonus tæller ikke

20 Når det går galt! Fotomodeldommen mv. 2 skattestraffesager: Fotomodel Camilla Vest ( CV ) og Golfspiller Søren Hansen ( SH ) CVN dommen: SKM ØLD: Byretten idømte 1 år 9 måneders ubetinget fængsel for forsætlig grov skattesvig, jfr. STRL 289 for både fotomodellen og hendes mand for medvirken til skattesvig. For årene Landsretten frifandt og ved genoptagelse af LSR-kendelse ingen civilretlig skattepligt ved tilflytning før end i SKAT havde civilretligt anset CV for at have bolig til rådighed samt, at de få arbejdsopgaver i DK i var nok til at statuere fuld skattepligt til DK af alle hendes indkomster. Alle USA indkomster var beskattet i USA(fra 2000 dog som non resident, medens alle øvrige indkomster var indtægtsført i Luxembourg selskab, og skattebetalingen nedbragt ved uddeling til Samoa/BVI datterselskab, som hun havde kreditkort til (hævninger på kortet i DK til betaling af husleje/terminer og alm. leveomkostninger). SKAT traf afgørelse om, at alle indkomster skulle beskattes hos CV pga. rette indkomstmodtager. ØL fastslog, at CV s erhvervsarbejde i DK ikke var nok til at fastslå fuld skattepligt, og tilsidesatte yderligere SKAT s opfattelse af, at hun i 2002 havde opholdt sig i DK mere end 180 dage. Herudover intet forsæt til skattesvig vedrørende 2004, da hun havde modtaget skattemæssig redegørelse fra revisor om at der ikke var indtægter at selvangive til DK For kunne SKAT ikke bevise, at hun havde modtaget årsopgørelser med kr. 0,00 (de var flyttet i foråret 2006) og derfor ingen forsæt til undlade at reagere på SKAT s ansættelser (subs. påstand om grov uagtsomhed)

21 Golfspiller Søren Hansen Forgæves forsøg på genoptagelse via Den Særlige Klageret af fældende straffedom om bøde for grov uagtsom skattesvig på DKK 8 mio. via Den Særlige Klageret (ikke offentliggjort men omtalt i aviser og tidskrifter). SH var skattemæssigt fraflyttet DK d. 31. december dette blev dog først lagt til grund ved LSR s kendelse i 2012 for årene medens Byretten blot anfører at man ikke har anledning til at tage stilling til om tiltalte var fuldt skattepligtig til DK for indkomstårene fordi man frifandt ham for skattesvig for disse år! SH købte et (almindeligt) sommerhus med overtagelse d. 1. januar Han opholdt sig i DK ca dage om året i sommerhuset, hvorfra han både holdt ferie og trænede golf. Han havde et sponsorat som forpligtede ham til at deltage i 4-8 arrangementer om året, ca. 2-3 foregik på Sjælland resten i Jylland - alle typisk med overnatning ellers intet erhvervsarbejde i DK. Mine anbringender til genoptagelse af den fældende straffedom var: at der var tale om en tilflyttersag dvs. et sommerhus er ingen bolig og kun begrænset erhvervsarbejde. at fritidsbeskæftigelsen -golftræning -ikke er en erhvervsmæssig beskæftigelse(godkendt ved Znaider afgørelsen) at SH modtog kompetent rådgivning undervejs og derfor ikke har handlet groft uagtsomt

22 Golfspiller Søren Hansen Den Særlige Klagerets 4 medlemmer fandt dog ikke, at der var tilvejebragt nye oplysninger eller at der forelå særlige omstændigheder, der kan begrunde en genoptagelse. Et medlem var enig med mig! NB! Se LSR-sagen om Violinisten Znaider SKM LSR, hvor SKAT ikke havde godtgjort, at hans kortvarige ophold i DK ikke havde karakter af ferie eller lignende og at hans daglige øvelser på violin ikke kunne anses for en regelmæssig varetagelse af løbende indtægtsgivende arbejde!!!!

23 Frugtgrossereren Frugtgrosseren LSR af 8. december indbragt for Byretten: Udrejste som 67-årig med sin hustru til Schweiz d. 12. januar Havde et par år forinden gennemført generationsskifte af virksomheden og var ikke længere aktiv som direktør ved en fejl blev han ikke afmeldt som bestyrelsesmedlem af nogle selskaber og et ½ år efter udflytning tilmeldt som bestyrelsesformand a.h.t. udenlandske medejere uden vederlag og ingen bestyrelsesmøder blev afholdt. Meget omfattende skriftlig korrespondance med fraflytningskommunes SKAT om skattepligtophør, herunder trækfritagelse til store ratepensioner, selvangivelser; F54 dokumentation, oplysning om sommerhus gennem år i behold og køb af lejlighed uden bopælspligt klar til brug i løbet af 2003 samt accept af henstand med beskatning af aktieavance af mindre selskab til værdi af DKK 2,5 mio. Løbende begrænset skattepligtig selvangivelse indsendt hvert år. Flytter til DK i angiveligt pga. helbredsproblemer. Har atter korrespondance med SKAT om den senere bolig, og hvor SKAT efter modtaget dokumentation anerkender, at der først er sket tilflytning d. 1. april

24 Frugtgrossereren I november beder SKAT om dokumentation for større gaver til børn og oplysninger om skattepligt - der træffes afgørelse om at der IKKE er sket fraflytning i Begrundelse fra LSR særlig Planlovens 41 hvorved sommerhuset kunne anvendes som helårsbolig ved fraflytning ikke tale om praksisændring -men præcisering af praksis. LSR praksis forelå først i 2005, 2½ år efter fraflytning samt køb af lejligheden uden bopælspligt og den senere bolig. Endelig ejerskab og (passiv) ledelse af det (lille) selskab med henstandssaldo. Begrundelse for at genoptagelse tilbage fra 2003 ff. jfr. SKFV 27 stk. 1. nr. 5 ikke var ugyldig -at den manglende rigtige selvangivelse som fuldt skattepligtig var ikke alene simpelt uagtsomt. Notat fra skatteyder advokat fra oktober 2002 tillagt negativ betydning!! burde være vurderet som (disculperende) negativ uegentlig retsvildfarelse, således at der ikke forelå grov uagtsomhed. Trussel om sigtelse for grov skattevig endnu ikke afklaret

25 Fodboldspiller Sign on fee SKM BR anket: Fodboldspilleren Fodboldspiller køber helårsbolig i DK d. 1. juli og underskriver kontrakt d. 21. juli, hvor han retserhverver sign on fee på DKK 4 mio. Ifølge fodboldspilleren tog han først ophold i DK, da han d. 22. juli påbegyndte træning for DK klub. BR lægger vægt på, at selvom der var nogle formelle ikke suspensive betingelser der skulle opfyldes og selv om han overnattede på hotel i Tyskland, tog han alligevel ophold fra d. 21. juli i DK, hvorfor han skulle beskattes af de DKK 4 mio. i DK. (Han kunne måske have modtaget lidt mere fyldestgørende rådgivning før han underskrev!!)

26 Selvanmeldelse Praktisk håndtering af selvanmeldelse, hvis man efter tilflytning har opretholdt truste/fonde /konti mv. i udlandet: Selvanmeldelse er beskrevet i Juridisk Vejledning A.C SKAT har pålagt sig selv omvendt bevisbyrde. - Selvanmeldelse kan medføre strafnedsættelse eller strafbortfald: - Ved bødesager dvs. i praksis ved grov uagtsomhed og mindre forsætlige sager strafbortfald - Ved frihedsstraf (forsæt) nedlægges påstand om fængsel og ½ tillægsbøde - Rimelig mulighed for betinget fængsel ved selvanmeldelse. - Erfaring med den tidligere amnestiordning bøde på 60% af unddraget beløb -uhensigtsmæssig behandling hos SKAT. - Praktisk håndtering : Skatteyders advokat retter henvendelse til SKAT og anmoder om genoptagelse af tidligere skatteansættelser, og gør udtrykkeligt opmærksom på at der foreligger selvanmeldelse, samt beskriver faktiske og retlige omstændigheder herunder den strafferetlige subsumering. - EKS: DK person arver fond med over DKK 100 mio. af onkel ej selvangivet indtægter af afkast gennem nogle år ingen straf højst grov uagtsomhed!

27 Kontaktdetaljer Michael Amstrup (H) Advokat, Partner Dir: Mob:

Skatteinformation januar 2011

Skatteinformation januar 2011 Skatteinformation januar 2011 PKF Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksgade 1 DK-1265 København K Telefon +45 33 11 77 88 Telefax +45 33 32 11 88 CVR-nr. 11937942 kf@pkf-kf.dk

Læs mere

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 Forord I bemærkningerne til stort set alle lovforslag på skatteområdet er effektivitetshensyn anført som begrundelse. Endvidere slår det aldrig fejl, at også retssikkerheden

Læs mere

Udarbejdet af Merete Andersen

Udarbejdet af Merete Andersen Udarbejdet af Merete Andersen Side 1 af 78 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Summary... 5 3. Indledning... 6 3.1 Indledning... 6 3.2 Problemformulering... 7 3.3 Afgrænsning... 8 3.4 Model- og metodevalg...

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 Forord Den nye regering har iværksat et betydeligt reformarbejde for at stimulere væksten og dermed skabelsen af nye arbejdspladser. Kort før redaktionens afslutning fremkom

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Foreningen har ønsket følgende program:

Foreningen har ønsket følgende program: Muligheder og faldgruber i Virksomhedsordningen Danmarks Skatteadvokater København og Århus, januar 2014 Frans Eskil Nørgaard Dagens program Foreningen har ønsket følgende program: Indlæg om nyeste praksis,

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011 Danske Revisorer Nr. 1 37. Årgang Marts 2011 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej 10

Læs mere

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie 3-2012 5 7 Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og elafgifter Nye administrative bøder Siden 1. maj 2012 har medarbejdere haft ret til erstatningsferie efter de 5 første

Læs mere

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Arbejdsløshedsdagpenge og efterløn Medlemskrav arbejdsløshedsdagpenge For at være berettiget til dagpenge skal man opfylde følgende betingelser: 1. man

Læs mere

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst.

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. 2010 Forord Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. Vi har med denne checkliste forsøgt at omtale de fleste

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB p Øresundsguide 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord Vi har

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone NYT Nr. 11 årgang 7 november 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale

Læs mere