Skattemæssig tilflytning til DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skattemæssig tilflytning til DK"

Transkript

1 Skattemæssig tilflytning til DK v/advokat Michael Amstrup (H) 21. maj Tuborg Havnevej 19, DK-2900 Hellerup, Denmark, T: , M: W: rl.dk

2 Hovedpunkter Gennemgang af reglerne og aktuel praksis ved tilflytning til Danmark: KLS 7 og KLS 1 nr. 1 (bopæl) og nr. 2 (ophold). Styresignalet SKM SKAT udvalgte forhold. Opdateret status belyst ved seneste praksis domme, kendelser og Bindene svar. Praktisk håndtering af tilflytning fra udland til DK: Fuld deklarering af indkomst og formue i udland værdiansættelse mv.: - KLS 9 og AVBL 37 oprindeligt anskaffelsestidspunkt / handelsværdi ved indrejse. Ophør af henstandssaldo med aktieavance jfr. AVBL 38 ff. - ved genindrejse til DK. - Udenlandske Pensionsordninger / selvangivelse. Periodisering af indkomster ved tilflytning PBL 14. Forsker / nøglemedarbejder 25% bruttoskat jfr. KLS 48 E ff. SKAT s behandling når en tilflytning bliver en ikke fraflytning mv.: Gennemgang af udvalgte afgørelser - offentliggjorte og ikke offentliggjorte. Skattestraffesager -bevisbyrde. Selvanmeldelse efter tilflytning konti/trusts mv. i udlandet

3 Tilflytning til Danmark - skattemæssig To grundlæggende betingelser skal være opfyldt før den fulde skattepligt indtræder: 1) Skatteyder har bopæli Danmark, jfr. KLS 1, stk.1 nr. 1 2) Skatteyder har taget opholdi Danmark, jfr. KLS 7, stk. 1, jfr. stk.1 nr. 2 TFS H Skatteyders adgang til at besøge (hans datters mor) kan herefter ikke heller ikke sammenholdt med hans tilknytning til DK i øvrigt (dvs.ophold mv.)-føre til at han kan anses for at have erhvervet bopæli DK i 1984 og 1985, jfr. KLS 1, stk.1 nr. 1 og 7, stk. 1. Udover de objektive forhold mulighed for at bo et sted lægges der ifølge forarbejderne vægt på de subjektive forhold: ved afgørelsen af om betingelsen om bopæler opfyldt, lægges der vægt på om de pågældende ved at grunde husstand, leje sig bolig eller ved andre foranstaltninger har tilkendegivet at, de agter at have hjemsted her. SKM ØLR ikke havde godtgjort en hensigt om at have hjemsted her i landet jfr. nr. 1 - men blev dog skattepligtig efter opholdsreglen i nr

4 Tilflytning til Danmark - ophold KLS 7: For en person, der erhverver bopælher i landet uden samtidig at tage opholdher, indtræder skattepligt i.h.t. 1,stk.1 nr.1, først når han tager opholdher i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarige ophold her i landet på grund af ferie eller lignende. Praksis for kortvarigt : maksimalt op til uafbrudt 3 måneders ophold og maksimalt op til i alt 180 dages ophold inden for en 12 måneders periode. NB! Ved beregning af de 180 dage tælles brudte døgn med: Eks. Fly lander i DK fredag kl og fly ud af DK mandag kl = 4 døgns ophold i DK. 8 stk. 2 op til 365 dage indenfor 2 år på turist eller studieophold-forudsat opretholdt fuld skattepligt til hjemland og ingen erhvervsvirksomhed i DK. TFS HR : DK/USA person med bopæl i USA ejede 2helårsboliger i DK, ville flytte midlertidigt til DK i maks. 1 år ikke kortvarigt - 8 stk

5 Tilflytning pga. ophold Styresignal SKM SKAT: ( indarbejdet i jur. vejl. C.F ) Omtaler særlige tilfælde hvor der kan statueres tilflytning uden at 3mdr/6mdr grænserne er overskredet: Ingen bopæl/fast tilknytning til udland kombineret med periodevise arbejdsopgaver i udland f.eks. pilot, sømand, arbejde på boreplatform, sælger, kunstner mv. Kan medføre skattepligt til DK hvis der er rådighed over bolig i DK, og der ikkeer tale om ferieophold eller lignende i DK. Gælder også for sommerhuse! SKM SR Det kunne ikke bekræftes at et sommerhus, der blev anvendt som bolig ved spørgers varetagelse af erhverv som ansat på en færge der sejler mellem DK og D, var et sommerhus, hvorfor sømanden ville blive fuldt skattepligtig ved brug af sommerhuset. Ægtefælle bosiddende i Danmark: Skal bedømmes hver for sig hvorfor en udenlandsk ægtefælle der overholder de alm. Regler ikke bliver skattepligtig til DK heller ikke selv om der er tale om en mere permanent ordning. Thorning/Kinnock sagen Camilla Vest sagen

6 Tilflytning pga. ophold Erhvervsmæssigt arbejde i Danmark i kombination med erhvervet bopæl : HR: Bopæl erhverves ved køb eller leje af HELÅRSBOLIG - ikke ved køb eller leje af SOMMERHUS. Modifikation: Hvis personen eller ægtefællen benytter sommerhuset som helårsbolig anses det som en helårsbolig. Overgang til helårsbolig Planlovens 41! Praksis fra 2005 bekræfter dette. Hvis der erhverves en bolig uden bopælspligt er der pr. definition tale om en helårsbolig SKM SR Andre boligformer der kan statuere bopæl: Hotelværelse SKM SR - mange spørgsmål! Campingvogn +/- TFS LSR / SKM LSR Værelse hos forældre SKM ØLD

7 Tilflytning til DK pga. ophold HR: Skattepligt indtræder fra arbejdets påbegyndelse hvis ikke ferie eller lignende Se. f.eks. SKM LR: Fuld skattepligt ved 4 ugers arbejde for en DK arbejdsgiver og helårsbolig i DK SKM LSR: Fuld skattepligt ved leje af lejlighed + deltagelse i 4 bestyrelsesmøder i selskab han selv var ejer af løbende personlig varetagelse af indtægtsgivende hverv i kombination med bolig til rådighed. Undtagelser/modifikationer: Styresignalet kodificerer og objektiverer SKAT s praksis mht. håndtering af enkeltstående/sporadiske arbejdsopgaver under ophold i Danmark. Arbejdsopgaver i DK, der udføres i højst 10 dage indenfor 12 måneder kan accepteres uden at der indtræder skattepligt. Væsentlige modifikationer: Hvis der er tale om et fast mønster eller (for) få hverv/arbejdsgivere, og hvervet er specifikt rettet mod DK fuld skattepligt. Et møde på en time tæller for en arbejdsdag. SKM SR Hverken eller 40 dage erhvervsarbejde kan godkendes når ægtefælle har bolig i DK

8 Tilflytning til DK pga. ophold Eksempler fra praksis, hvor fuld skattepligt IKKE indtrådte: SKM LR : 14 dages forberedelse af undervisningsmateriale i DK for arbejdsgiver i Schweiz. TFS LSR : Ulønnet medhjælp på søns minkfarm nogle uger om året SKM ØLR ( straffedom) Fotomodel udførte 7 dagslange fotosessions i DK indenfor en 12 måneders periode. SKM LSR: Violinists få koncerter + egen vedligeholdelse (øvetimer) i DK af egne færdigheder (cfr. Golfspiller Søren Hansen) SKM SR: Lejlighed uden bopælspligt ikke udført arbejde i DK bortset fra besvarelse af sporadiske telefonopkald, SMS og mails. SKM SR: Køb af sommerhus medfører ikke skattepligt, hvis sommerhuset ikke anvendes i forbindelse med erhvervsbetingede ophold i DK. OK for at besvare tlf. og mails men ikke ok for sporadisk eller enkeltstående, ikke planlagte møder under ophold i sommerhus!!

9 Deklarering af indkomster og formue i udlandet Selvangivelsespligten omfatter: Børsnoterede værdipapirer Investeringsforeningsbeviser Børsnoterede obligationer Andele i investeringsselskaber Forrentet gæld Pengekonti Pensionsordninger Ingen dispensationsmulighed ved overtrædelse af frist for indberetning (selvangivelsen) NB! Overvejelser om deklarering af beneficial ownership / beneficiary fra trøste og fonde

10 Deklarering af indkomster og formue i udlandet Konsekvenser ved manglende selvangivelse mv. Manglende fradragsret for tab Ingen lempelig beskatning efter pensionsbeskatningsloven, f.eks. PBL 15D SKM LSR: SKAT sagde, at tilflytteren ikke havde ret til at blive beskattet efter PBL 53A, fordi anmodningen ikke var indsendt i forbindelse med tilflytningen. Landsskatteretten sagde, at indsendelse senest ved selvangivelsen var i forbindelse med tilflytningen

11 Værdiansættelse ved tilflytning Aktiver og pasiver, der ikke tidligere har været beskattet i DK: HR: Erhvervet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdienpå tilflytningstidspunktet (KSL 9 stk. 1). Undt: Afskrivningsberettigede aktiver anses for erhvervet til den faktiske anskaffelsessum afskrevet makismalt efter danske regler, dog maksimalt handelsværdien på tilflytningstidspunktet (KSL 9 stk. 2). Eventuel fastlæggelse af handelsværdien ved syn & skøn Overveje bindende svar der ikke længere er helt så bindende! Verserende sag ved Landsskatteretten om manglende godkendelse af tab på unoterede aktier ved tilflytningtrods skriftligt svar fra SKAT vedrørende flere forhold i forbindelse med kompleks tilflytning i

12 Aktiebesiddelser ved tilflytning Aktier, der ikketidligere har været under dansk beskatning (ABL 37): Anses for anskaffet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdien ved skattepligtens indtræden. Skattefrie aktier (ABL 44), der stadig er i behold: Stadig skattefri, og der fastsættes ikke en handelsværdi på tilbageflytningstidspunktet. Men de indgår i en evt. beholdningsoversigt ved fraflytning og indgår i reguleringen beskrevet på næste planche. Fraflytningsskatten er betalt på aktierne, og henstandssaldoen er ophørt (ABL 37): Værdien ved tilbageflytning anses for anskaffelsessummen for aktierne

13 Aktiebesiddelser ved tilflytning Aktier, der er fraflytningsbeskattede, hvor henstandssaldoen fortsat eksisterer: Anses for anskaffet på det oprindelige anskaffelsestidspunkt men til handelsværdien på tilflytningstidspunktet, dog skal der beregnes en ny fiktiv anskaffelsessum: o Handelsværdien nedsættes med det laveste af følgende beløb: a: det resterende skattebeløb på henstandssaldoen omregnet til indkomstgrundlaget b: den samlede nettogevinst på de aktier, der er i behold, opgjort som handelsværdien på tilflytningstidspunktet og anskaffelsessummen anvendt ved beregning af fraflytningsskatten o Dette sker forholdsmæssigt på aktierne i behold på baggrund af deres handelsværdi o Herefter bortfalder den resterende henstandssaldo

14 Taleksempel tilbageflytning, ABL 39B Handelsværdi ved fraflytning kr Oprindelig anskaffelsessum kr Avance ved fraflytning kr Skat heraf (i 2012 niveau): 27% af kr % af ( ) kr Beregnet henstandssaldo ved fraflytning kr Henstandssaldo nedsat ved udbytteudlodning kr Resterende henstandssaldo ved tilflytning kr Handelsværdi ved tilbageflytning: kr Beregning a (ABL 39B stk. 1 nr. 1) Resterende skat på henstandssaldo omberegnet til indkomstgrundlag efter 2015 satser: 27% af (skat ) kr ( ) = /0,42 kr Det resterende skattebeløb på henstandssaldoen omregnet til indkomstgrundlaget kr Beregning b (ABL 39B stk. 1 nr. 2) - opgøres aktie for aktie Handelsværdi ved tilflytning kr Oprindelig anskaffelsessum kr Nettogevinst (hvis beregningen fører til 0 eller et negativt tal, sker der ingen regulering) kr Handelsværdien ved tilflytningen skal nedsættes med det laveste af beløbene under a ( ) og b ( ) Den nye anskaffelsessum er derfor kr

15 Aktiebesiddelser ved tilflytning Aktier, der er fraflytningsbeskattede, hvor henstandssaldoen fortsat eksisterer: Ved et samlet nettotabpå fraflytningstidspunktet kan handelsværdien forhøjes på tilflytningstidspunktet for de aktier, der stadig er i behold o Forhøjelsen sker med andel af nettotab, der svarer til aktiens forholdsmæssige andel af den samlede værdi på tilflytningstidspunktet af de aktier, som indgik ved opgørelsen af nettotabet

16 Taleksempel tilbageflytning, ABL 39B Eksempel, hvor der var tab og gevinst på aktier ved fraflytningen, og der er anskaffet og afstået aktier under ophold i udlandet inkl. aktier med tab Beholdning ved Gevinst/tab ved Anskaffet/afstået Beholdning ved Handelsværdi ved Forhøjelse af handelsværdi Skattemæssig fraflytning fraflytning i kr. mens i udlandet tilbageflytning tilbageflytning ved tilbageflytning i kr. anskaffelsessum i kr. 100 aktier i A kr kr x / = = aktier i B kr kr x / = = aktier i C kr aktier i D kr kr Samlet nettobeløb kr Værdien af aktier, kr der indgik ved opgørelsen af nettotabet, og som fortsat ejes ved tilbageflytningen

17 Periodiseret indkomst i forbindelse med tilflytning Tilpasning af indkomsten til helårsindtægt - PBL 14 stk. 1: ELLER Eksempelvis renter i den fuldt skattepligtige periode Fast ejendom: opgøres efter et refusionsprincip uden hensyn til forfaldstidspunkter. Eksempel: skattepligtig i 153 dage, ejendom i 122 dage helårsindtægten af indtægter og udgifter på ejendommen beregnes: udgifter x 365/122 Omregningen skal give et retvisende billede af helårsindkomsten -indtægter og udgifter, der kun afholdes en eller få gange må ikke påvirke indkomsten ekstraordinært. Engangsindtægter omregnes ikke: Bonus, aktieindkomst, spekulationsgevinster, salg af virksomhed, afkast af kapitalindkomst mv. Engangsudgifter omregnes ikke: negativ kapitalindkomst mv. Den faktiske indkomst beskattes PBL 14 stk. 2: Også perioden før tilflytning medregnes men der beregnes kun skat af den fuldt skattepligtige periode progressionseffekt

18 Periodiseret indkomst i forbindelse med tilflytning Sign on fee: Anses siden 2007 for forskud på løn. Vederlag for tilsagn om udførelse af et personligt arbejde i tjenesteforhold, som er skattepligtigt på tidspunktet for påbegyndelsen af arbejdsforpligtelsen i Danmark (SKM SKAT). SKM BR: Professionel fodboldspiller, modtog sign on fee på DKK 4 mio. fra dansk klub, ejede en ejendom i Danmark (KSL 7, stk. 1 om ophold), samlet vurdering: tog ophold i Danmark ved underskrivelse af kontrakt og dermed skattepligtig af beløbet

19 KSL 48E/48F (forskerordningen/nøglemedarbejder) en mulighed? Gælder både begrænset skattepligtige og fuldt skattepligtige 26 % beskatning plus AM-bidrag i 5 år Ingen genbeskatning, hvis personen ikke fraflytter efter 5 år Kan skifte arbejde, hvis der maksimum er en måned mellem ansættelserne Ikke adgang til fradrag (inkl. personfradrag, kørselsfradrag mv.) Ikke muligt at fremføre underskud eller overføre til ægtefælle (Undt: underskud fra erhvervsmæssig virk.) Lade ægtefællen erhverve ejendom/hæfte for gælden alene Betingelser: Ansættelse hos dansk arbejdsgiver. Ansættelse i forbindelse med, at skattepligten indtræder/senest tilmelding ved selvangivelse. Gælder ikke hvis beskatningsretten pga. arbejde i udlandet overgår til det andet land efter DBO en. Ikke skattepligtig de seneste 10 år (ansat, bestyrelsesmedlem, arbejdsudlejet, udøvet erhverv med fast driftssted, rådgiver/konsulent (for en af personen kontrolleret virksomhed (25% ejer/50% stemmer) 5 år forud for fraflytningen, pensioner, sociale og andre offentlige ydelser) - særlige regler for forskere. Har ikke inden for de seneste 5 år forud for ansættelsen haft direkte eller indirekte del i ledelsen af, kontrollen med el. væsentlig indflydelse i selskabet (25 % ejer/50 % stemmer). Vederlaget er gennemsnitligt kr pr. måned før ATP (væsentligt nedsat fra 2015). Lønkravet gælder ikke forskere. Pas på ferie uden løn det første år, barsel, bonus tæller ikke

20 Når det går galt! Fotomodeldommen mv. 2 skattestraffesager: Fotomodel Camilla Vest ( CV ) og Golfspiller Søren Hansen ( SH ) CVN dommen: SKM ØLD: Byretten idømte 1 år 9 måneders ubetinget fængsel for forsætlig grov skattesvig, jfr. STRL 289 for både fotomodellen og hendes mand for medvirken til skattesvig. For årene Landsretten frifandt og ved genoptagelse af LSR-kendelse ingen civilretlig skattepligt ved tilflytning før end i SKAT havde civilretligt anset CV for at have bolig til rådighed samt, at de få arbejdsopgaver i DK i var nok til at statuere fuld skattepligt til DK af alle hendes indkomster. Alle USA indkomster var beskattet i USA(fra 2000 dog som non resident, medens alle øvrige indkomster var indtægtsført i Luxembourg selskab, og skattebetalingen nedbragt ved uddeling til Samoa/BVI datterselskab, som hun havde kreditkort til (hævninger på kortet i DK til betaling af husleje/terminer og alm. leveomkostninger). SKAT traf afgørelse om, at alle indkomster skulle beskattes hos CV pga. rette indkomstmodtager. ØL fastslog, at CV s erhvervsarbejde i DK ikke var nok til at fastslå fuld skattepligt, og tilsidesatte yderligere SKAT s opfattelse af, at hun i 2002 havde opholdt sig i DK mere end 180 dage. Herudover intet forsæt til skattesvig vedrørende 2004, da hun havde modtaget skattemæssig redegørelse fra revisor om at der ikke var indtægter at selvangive til DK For kunne SKAT ikke bevise, at hun havde modtaget årsopgørelser med kr. 0,00 (de var flyttet i foråret 2006) og derfor ingen forsæt til undlade at reagere på SKAT s ansættelser (subs. påstand om grov uagtsomhed)

21 Golfspiller Søren Hansen Forgæves forsøg på genoptagelse via Den Særlige Klageret af fældende straffedom om bøde for grov uagtsom skattesvig på DKK 8 mio. via Den Særlige Klageret (ikke offentliggjort men omtalt i aviser og tidskrifter). SH var skattemæssigt fraflyttet DK d. 31. december dette blev dog først lagt til grund ved LSR s kendelse i 2012 for årene medens Byretten blot anfører at man ikke har anledning til at tage stilling til om tiltalte var fuldt skattepligtig til DK for indkomstårene fordi man frifandt ham for skattesvig for disse år! SH købte et (almindeligt) sommerhus med overtagelse d. 1. januar Han opholdt sig i DK ca dage om året i sommerhuset, hvorfra han både holdt ferie og trænede golf. Han havde et sponsorat som forpligtede ham til at deltage i 4-8 arrangementer om året, ca. 2-3 foregik på Sjælland resten i Jylland - alle typisk med overnatning ellers intet erhvervsarbejde i DK. Mine anbringender til genoptagelse af den fældende straffedom var: at der var tale om en tilflyttersag dvs. et sommerhus er ingen bolig og kun begrænset erhvervsarbejde. at fritidsbeskæftigelsen -golftræning -ikke er en erhvervsmæssig beskæftigelse(godkendt ved Znaider afgørelsen) at SH modtog kompetent rådgivning undervejs og derfor ikke har handlet groft uagtsomt

22 Golfspiller Søren Hansen Den Særlige Klagerets 4 medlemmer fandt dog ikke, at der var tilvejebragt nye oplysninger eller at der forelå særlige omstændigheder, der kan begrunde en genoptagelse. Et medlem var enig med mig! NB! Se LSR-sagen om Violinisten Znaider SKM LSR, hvor SKAT ikke havde godtgjort, at hans kortvarige ophold i DK ikke havde karakter af ferie eller lignende og at hans daglige øvelser på violin ikke kunne anses for en regelmæssig varetagelse af løbende indtægtsgivende arbejde!!!!

23 Frugtgrossereren Frugtgrosseren LSR af 8. december indbragt for Byretten: Udrejste som 67-årig med sin hustru til Schweiz d. 12. januar Havde et par år forinden gennemført generationsskifte af virksomheden og var ikke længere aktiv som direktør ved en fejl blev han ikke afmeldt som bestyrelsesmedlem af nogle selskaber og et ½ år efter udflytning tilmeldt som bestyrelsesformand a.h.t. udenlandske medejere uden vederlag og ingen bestyrelsesmøder blev afholdt. Meget omfattende skriftlig korrespondance med fraflytningskommunes SKAT om skattepligtophør, herunder trækfritagelse til store ratepensioner, selvangivelser; F54 dokumentation, oplysning om sommerhus gennem år i behold og køb af lejlighed uden bopælspligt klar til brug i løbet af 2003 samt accept af henstand med beskatning af aktieavance af mindre selskab til værdi af DKK 2,5 mio. Løbende begrænset skattepligtig selvangivelse indsendt hvert år. Flytter til DK i angiveligt pga. helbredsproblemer. Har atter korrespondance med SKAT om den senere bolig, og hvor SKAT efter modtaget dokumentation anerkender, at der først er sket tilflytning d. 1. april

24 Frugtgrossereren I november beder SKAT om dokumentation for større gaver til børn og oplysninger om skattepligt - der træffes afgørelse om at der IKKE er sket fraflytning i Begrundelse fra LSR særlig Planlovens 41 hvorved sommerhuset kunne anvendes som helårsbolig ved fraflytning ikke tale om praksisændring -men præcisering af praksis. LSR praksis forelå først i 2005, 2½ år efter fraflytning samt køb af lejligheden uden bopælspligt og den senere bolig. Endelig ejerskab og (passiv) ledelse af det (lille) selskab med henstandssaldo. Begrundelse for at genoptagelse tilbage fra 2003 ff. jfr. SKFV 27 stk. 1. nr. 5 ikke var ugyldig -at den manglende rigtige selvangivelse som fuldt skattepligtig var ikke alene simpelt uagtsomt. Notat fra skatteyder advokat fra oktober 2002 tillagt negativ betydning!! burde være vurderet som (disculperende) negativ uegentlig retsvildfarelse, således at der ikke forelå grov uagtsomhed. Trussel om sigtelse for grov skattevig endnu ikke afklaret

25 Fodboldspiller Sign on fee SKM BR anket: Fodboldspilleren Fodboldspiller køber helårsbolig i DK d. 1. juli og underskriver kontrakt d. 21. juli, hvor han retserhverver sign on fee på DKK 4 mio. Ifølge fodboldspilleren tog han først ophold i DK, da han d. 22. juli påbegyndte træning for DK klub. BR lægger vægt på, at selvom der var nogle formelle ikke suspensive betingelser der skulle opfyldes og selv om han overnattede på hotel i Tyskland, tog han alligevel ophold fra d. 21. juli i DK, hvorfor han skulle beskattes af de DKK 4 mio. i DK. (Han kunne måske have modtaget lidt mere fyldestgørende rådgivning før han underskrev!!)

26 Selvanmeldelse Praktisk håndtering af selvanmeldelse, hvis man efter tilflytning har opretholdt truste/fonde /konti mv. i udlandet: Selvanmeldelse er beskrevet i Juridisk Vejledning A.C SKAT har pålagt sig selv omvendt bevisbyrde. - Selvanmeldelse kan medføre strafnedsættelse eller strafbortfald: - Ved bødesager dvs. i praksis ved grov uagtsomhed og mindre forsætlige sager strafbortfald - Ved frihedsstraf (forsæt) nedlægges påstand om fængsel og ½ tillægsbøde - Rimelig mulighed for betinget fængsel ved selvanmeldelse. - Erfaring med den tidligere amnestiordning bøde på 60% af unddraget beløb -uhensigtsmæssig behandling hos SKAT. - Praktisk håndtering : Skatteyders advokat retter henvendelse til SKAT og anmoder om genoptagelse af tidligere skatteansættelser, og gør udtrykkeligt opmærksom på at der foreligger selvanmeldelse, samt beskriver faktiske og retlige omstændigheder herunder den strafferetlige subsumering. - EKS: DK person arver fond med over DKK 100 mio. af onkel ej selvangivet indtægter af afkast gennem nogle år ingen straf højst grov uagtsomhed!

27 Kontaktdetaljer Michael Amstrup (H) Advokat, Partner Dir: Mob:

Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7

Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7 Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7 WWW.SKAUREIPURTH.COM Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark Disposition Indledning Retsstillingen før vedtagelsen af kildeskatteloven

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

Forsæt og grov uagtsomhed Skatteansættelse og strafansvar.

Forsæt og grov uagtsomhed Skatteansættelse og strafansvar. Dansk Skattevidenskabelig Forening. Torsdag d. 23. jan. 2014 kl. 18.00. SKAT; Østbanegade 123, 2100 København Ø. Forsæt og grov uagtsomhed Skatteansættelse og strafansvar. Emnets relevans og aktualitet.

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Stephen Kinnock og spørgsmålet om beskatning i Danmark

Stephen Kinnock og spørgsmålet om beskatning i Danmark 1 Stephen Kinnock og spørgsmålet om beskatning i Danmark Dette notat er udfærdiget på B.T. som substansnotat forud for og i forbindelse med lanceringen af artikler om Stephen Kinnocks skatteforhold. Spørgsmål

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 Sag 148/2013 (1. afdeling) Lasse Veith Lager (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere

Læs mere

Skattepligtens ophør ved fraflytning. 1. Indledning. Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet. 27.

Skattepligtens ophør ved fraflytning. 1. Indledning. Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet. 27. Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet 27. november 2013 Skattepligtens ophør ved fraflytning 1. Indledning Ved afgørelsen af, hvorvidt en fysisk person er ubegrænset skattepligtig

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009.

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. NYT Nr. 9 årgang 6 SEPTEMBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering LOVGIVNING MV. Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. SKATs vejledning om værdiansættelse

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

International skatteunddragelse - navnlig med henblik på skattekontrol og strafansvar

International skatteunddragelse - navnlig med henblik på skattekontrol og strafansvar Danmarks Skatteadvokater - Hotel Koldingfjord den 17. maj 2013 kl. 9.00 10.30. - International skatteunddragelse - navnlig med henblik på skattekontrol og strafansvar Emnets aktualitet og relevans(1) A)

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer Januar 2009 Tab på børsnoterede

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber 30. juli 2008 KKo 2008-311-00035 Deres sagsnr.: 2008-511-0030 Skatteministeriet Att.: Margrethe Kiil og Camilla Christensen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskerh@skm.dk Høring vedrørende

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Udlandsdanskere i Danmark

Udlandsdanskere i Danmark - 1 Udlandsdanskere i Danmark Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet har den 26. april 2011 truffet afgørelse i en sag om skattepligt til Danmark for en udlandsdansker med nær familie

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis Advokat Jan Steen Hansen 30. Januar 2013 Omgørelse og selvangivelsesomvalg Lovbestemmelserne Omgørelse Skatteforvaltningslovens 29: I det

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Frist- og forældelsesregler

Frist- og forældelsesregler Frist- og forældelsesregler Danmarks Skatteadvokater 12. og 13. juni 2013 v/advokat Bente Møll Pedersen Fristreglernes udvikling Bestemmelserne i skatteforvaltningsloven 26 og 27 er en videreførelse af

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Skattepjece 2008. skattemæssige konsekvenser

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Skattepjece 2008. skattemæssige konsekvenser DANSK GOLF UNION Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary Skattepjece 2008 H O V E D S P O N S O R basisstruktur selskabsstruktur Banelejestruktur skattemæssige konsekvenser Forord Skattemæssigt adskiller

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014 Husleje selskabers benyttelse af kontor eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom Side 1 Husleje selskabers benyttelse af kontor- eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom SKAT er begyndt at

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)).

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). 18. afd. nr. B-1505-12: A (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Beskatning af indtægter fra Norge

Beskatning af indtægter fra Norge Page 1 of 11 Beskatning af indtægter fra Norge Dokumentets dato 02 okt 2009 Dato for 22 dec 2009 08:50 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed SKM2009.809.LSR Landsskatteretten Sagsnummer 07-03580 + 08-02738

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837. - 1 Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved et bindende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 42/2014 12.02.2014 25.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 42/2014 12.02.2014 25.02.2014 Når hovedaktionær kautionerer for selskabets gæld - muligheder og skat Side 1 Nye indberetningspligter i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Side 2 Låste selvangivelsesrubrikker i Tastselv, hvor personer

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Syddanmark Lone Simonsen Den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til Danmark: Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, der har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2008 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere