7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper"

Transkript

1 Moms Forlaget Andersen 7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper Af Senior VAT Manager Rune Grøndahl, KPMG Indhold Denne artikel omhandlende momsfradrag for udvalgte udgiftstyper har følgende indhold: 1. Indledning 2. Momsfradrag 1. Indledning Virksomheder har som hovedregel ret til at fradrage momsen ved køb af varer og ydelser i samme omfang som virksomheden er momspligtig. I visse tilfælde er der imidlertid en lovfastsat begrænsning i fradragsretten for en given udgiftstype. Principperne bag momsfradragsretten er nærmere beskrevet i kapitel 7.1, 7.2 og Momsfradrag Nedenstående gennemgang vil give et overblik over fradragsretten for de mest almindelige varer og ydelser, som virksomheden indkøber. - abonnementsudgifter Der er fradrag for momsen af udgifter som vedrører abonnementer på blade, tidsskrifter og magasiner. Som eksempel kan nævnes ugeblade og tidsskrifter, der lægges frem i virksomheden som led i kundeservice. - ADSL Der er fradrag for momsen af udgifter til virksomhedens ADSL-forbindelse. Hvis virksomheden afholder udgifter til en ADSL-forbindelse installeret hos medarbejderen, skal der foretages en konkret vurdering af, hvor meget medarbejderen bruger forbindelsen privat henholdsvis arbejdsmæssigt. Virksomheden har momsfradrag for den del af udgiften, der kan henføres til den arbejdsmæssige benyttelse. Fradraget forudsætter, at fakturaen er udstedt til virksomheden. - advokatomkostninger Der er fradrag for momsen af advokatomkostninger, som knytter sig til virksomhedens momspligtige aktiviteter. Sådanne ydelser kan blandt andet bestå af bistand i forbindelse med stiftelse eller ophør af virksomhed, samt rådgivning i forbindelse med virksomhedsomdannelse, rekonstruktion mv. Kapitel 7.4. Side 1/16. April 2013

2 Fradragsretten gælder ikke i det omfang advokatydelserne relaterer sig til momsfrie aktiviteter, for eksempel salg af fast ejendom uden moms. En undtagelse hertil er, hvis salget af den faste ejendom sker som led i en momsfri virksomhedsoverdragelse, hvor der følgelig er momsfradrag for udgiften. - afviklingsomkostninger Der er fradrag for momsen af udgifter vedrørende afvikling af virksomheden. De pågældende omkostninger skal kunne henføres til en momspligtig aktivitet, som virksomheden tidligere har udført. Fradraget kan, hvis virksomheden er afmeldt fra moms, opnås via indsendelse af en efterangivelse. - aktiekøb Der er i et vist omfang fradrag for momsen af udgifter vedrørende køb af aktier i det omfang der er tale om generalomkostninger og dermed har tilknytning til den samlede, økonomiske virksomhed. Som eksempel kan nævnes indkøb af rådgivningsydelser, herunder bistand fra advokat og revisor. - aktiesalg Der er i et vist omfang fradrag for momsen af udgifter vedrørende salg af aktier i det omfang at der er tale om generalomkostninger og dermed har tilknytning til den samlede, økonomiske virksomhed. Som eksempel kan nævnes indkøb af rådgivningsydelser, herunder bistand fra advokat og revisor. Fradragsretten omfatter udgifter i forbindelse med et selskabs børsintroduktion. Tilsvarende kan der efter omstændighederne indrømmes fradragsret i forbindelse med et selskabs salg af aktier i et datterselskab. - arbejdstøj Der er fradrag for momsen af udgifter til arbejdstøj og uniformer, som virksomhedens medarbejdere bruger i arbejdstiden. Det er en betingelse, at udgiften er afholdt af virksomheden og at det er virksomheden som er ejer af tøjet. Hvis virksomheden køber skjorter, poloer, jakker eller lignende, som personalet skal have på når de repræsenterer virksomheden, skal disse beklædningsgenstande have påsyet/påtrykt firmanavn eller -logo. Momsen af udgifter til arbejdstøj, som bortgives til medarbejderne og som i øvrigt opfylder betingelserne om navn/logo, kan ikke fradrages, da det ikke længere ejes af virksomheden. - arbejdsværelse Der er fradrag for momsen af udgifter til etablering og indretning af et arbejdsværelse/kontor i et privat hjem, såfremt virksomheden drives fra hjemmet eller det har karakter af hjemmearbejdsplads. Fradragsretten forudsætter, at arbejdsværelset alene benyttes til dette formål. Kapitel 7.4. Side 2/16. April 2013

3 Hvis arbejdsværelset indrettes i forbindelse med opførelse af boligen, fastsættes momsfradraget i forhold til den andel, som skal bruges til virksomhedens formål. - bespisning Der er fradrag for 25 % af momsen vedrørende udgifter til bespisning af forretningsforbindelser og personale ude i byen, hvilket vil sige restaurant, cafeteria og lignende. Momsfradraget forudsætter, at udgiften er af streng erhvervsmæssig karakter. - biler Momsfradragsretten for udgifter vedrørende biler bestemmes efter bilens art: Personbiler Der er ingen fradrag for momsen af udgifter til køb eller drift uanset at bilen anvendes helt eller delvist i virksomheden. I forbindelse med leasing af personbiler kan der på visse betingelser opnås momsfradrag for leasingudgiften, dog maksimalt 25 % af et særligt fradragsgrundlag. Vare- og lastvogne med tilladt totalvægt på 3 ton og derunder - Kun momspligtige formål: o Fuldt momsfradrag af udgifter til køb, leje og drift. - Blandede formål: o Intet momsfradrag af udgifter til køb, 1/3 momsfradrag af udgifter til leje og fuldt momsfradrag af driftsudgifter. Vare- og lastvogne med tilladt totalvægt over 3 tons - Kun momspligtige formål o Fuldt momsfradrag af udgifter til køb, leje og drift. - Blandede formål: o Momsfradragsretten for udgifter til køb, leje og drift skal opgøres ud fra et skøn over den momspligtige henholdsvise private anvendelse. For en uddybning heraf, se artikel 7.2 og 7.3. Krav om navn/logo og CVR-nummer på biler De nye regler for skiltning på gulpladebiler med tilladt totalvægt på op til 4 ton, og som udelukkende anvendes erhvervsmæssigt betyder, at mange virksomheder skal i gang med at gennemgå den nuværende skiltning på gulpladebilerne. Er gulpladebiler leasede, vil det være jeres navn (som leasingtager og bruger), der skal være på bilerne. Biler med papegøjeplader er ikke omfattet af de nye regler for skiltning. Det må forventes, at SKAT allerede fra 1. januar 2013 vil kontrollere, om skiltningen er korrekt. De væsentligste krav til skiltning på gulpladebiler? Firmalogo eller -navn samt CVR-nummer skal tydeligt fremgå på begge sider af alle gulpladebiler Kapitel 7.4. Side 3/16. April 2013

4 Skriften skal være synlig, letlæselig og må ikke falde for tæt på bilens farve CVR-nummeret og firmanavn eller -logo skal være klart adskilt Oplysningerne må ikke fremgå af skilte, der kan tages af bilerne. Det er dog OK med selvklæbende plastfolie, der klæbes på bilernes sider "CVR" kan enten sættes over nummeret eller på samme linje Bogstaver og tal skal som minimum være 3 cm høje - både ved angivelse af firmanavn og CVR-nummer (hvis gulpladebilen vejer mellem 3,5 og 4 tons, skal skriften på firmanavnet dog være minimum 10 cm højt, mens reglerne for CVR-nummeret er uændret) - blomster Der er fradragsret for momsen af udgifter til blomster, idet omfang at disse anvendes til udsmykning af virksomhedens momspligtige lokaler. Fradragsretten omfatter derimod ikke indkøb af blomster, der anvendes til gaver til forretningsforbindelser mv., da dette anses for en repræsentationsudgift. - bolig Der er ingen fradragsret for momsen af udgifter til køb eller løbende drift af bolig for virksomhedens indehaver eller medarbejdere. Hvis ejendommen tjener som bolig for virksomhedens indehaver og virksomheden samtidig drives derfra, er der momsfradrag for den del af udgifterne, som vedrører den erhvervsmæssige del. I det tilfælde udgifterne ikke kan henføres direkte til bolig- eller erhvervsdelen fastsættes momsfradragsretten ud fra en kvm-fordeling. Der stilles efter praksis krav om, at virksomhedens lokaler er adskilt fra den øvrige bolig. - broafgifter Storebæltsbroen Momsfradragsretten for en virksomheds udgifter til broafgift vedrørende Storebæltsbroen afhænger af køretøjet. Der er således ingen fradragsret når overfarten sker i en personbil (hvide plader), hvorimod der er momsfradrag, hvis der er tale om en vare- eller lastbil. Øresundsbroen En virksomhed har fradragsret for momsen af broafgift til Øresundsbroen, når blot der er tale om erhvervsmæssig kørsel. Her skelnes ikke mellem typer af køretøjer. For en uddybning heraf, se artikel brobizz Momsfradragsretten for udgifter til brobizz følger retningslinjerne for broafgifter generelt, hvorved fradragsretten vurderes på baggrund af den enkelte overfart og den bil det vedrører. - bærbar pc Der er fradrag for momsen af udgifter til bærbare pc ere. I det omfang der er adgang til at anvende pc en til private formål skal der ske en begrænsning af momsfradragsretten, svarende til denne anvendelse. Kapitel 7.4. Side 4/16. April 2013

5 Privat anvendelse skal i denne sammenhæng forstås som medarbejderens anvendelse af den bærbare pc til private formål uden for arbejdspladsen, eksempelvis i forbindelse med hjemmearbejdsdage, rejser og lignende. Som grundlag for virksomhedens skøn over pc ens anvendelse kan registrering af tidsforbruget på de forskellige aktiviteter over en repræsentativ periode lægges til grund. - bøger og anden faglitteratur - chokolade og konfekture Der er fradrag for momsen af udgifter til bøger eller anden faglitteratur som virksomheden indkøber til sine medarbejdere. For så vidt angår bøger, der anvendes til uddannelsesformål er det en forudsætning, at arbejdsgiveren kræver at uddannelsen/kurset gennemføres. Der er fradrag for momsen af udgifter til chokolade og konfekture, som anvendes til uddeling ved messer, udstillinger eller lignende. Indkøb af chokolade der anvendes i reklameøjemed og er indpakket i papir med firmanavn og logo berettiger ligeledes til momsfradrag. Fradragsretten omfatter derimod ikke indkøb af chokolade, der anvendes til gaver til forretningsforbindelser mv., da dette anses for en repræsentationsudgift. - dagsbeviser Ved køb af et dagsbevis kan en virksomhed frikøbe sin bil til et døgns privat anvendelse uden momsregulering, beskatning af fri bil og tillægsafgift til følge. Et dagsbevis gør det muligt for virksomheder at anvende en ellers fuldt ud benyttet erhvervsbil til private formål og samtidig opretholde den fulde momsfradragsret. EU-kommissionen har nu godkendt lovændringen og dagsbeviser kan købes fra 1. januar Det vil således fremover være muligt at anvende varebiler på op til 3 tons, der er registreret til udelukkende erhvervsmæssig brug, til private formål i op til 20 dage om året, uden at det medfører, at der ikke kan opnås fuldt momsfradrag for anskaffelse af bilerne. Hvis bilerne skal anvendes privat, forudsætter det dog, at der betales en dagsafgift, som dækker moms på 40 kr. pr. dag, hvor bilerne anvendes privat. Udover de 40 kr. pr. dag, som dækker moms, vil der også skulle betales en yderligere dagsafgift på 185 kr., der skal dække indkomstskat (rådighed af fri bil) og privatbenyttelsesafgift. Det er planen, at dagsafgiften vil kunne betales elektronisk. De 20 dage gælder pr. køretøj. Hvis bilen anvendes fra fredag eftermiddag til mandag morgen, skal der betales fire dagsbeviser for denne anvendelse. Kapitel 7.4. Side 5/16. April 2013

6 Hvis der betales dagsafgift, vil bilerne fortsat blive anset for udelukkende anvendt til erhvervsmæssige formål efter vægtafgiftsloven, og de skal i givet fald ikke omregistreres til "blandet erhvervsmæssig/privat brug" (papegøjeplader). Indførsel af ordningen åbner op for en fleksibilitet over for de virksomheder, der kun en sjælden gang har behov for, at medarbejderne kan anvende virksomhedens biler privat. - demo-biler Automobilforhandlere har fradrag for momsen af udgifter til indkøb og drift af demonstrationskøretøjer, når bilen udelukkende anvendes til demo-kørsel og anden erhvervsmæssig kørsel. Hvis bilen anvendes til andet end demonstrationskørsel, såsom værkstedskørsel eller fri bil for sælgere eller lignende, kan det fulde momsfradrag ikke opretholdes, hvorfor der skal ske en regulering heraf. - demonstrationsvarer Der er fradrag for momsen af udgifter til demonstrationsvarer. - etableringsomkostninger Der er fradrag for momsen af udgifter knyttet til opstart af momspligtig virksomhed. Som eksempel kan nævnes udgifter til advokat, revisor, reklame og indkøbt udstyr. Fradragsretten består selv i den situation, hvor virksomheden opgives inden der bliver gennemført momspligtige transaktioner. Det afgørende er, at indkøbet foretages med henblik på gennemførelse af momspligtige leveringer af varer eller ydelser. - fast ejendom Opførelse/tilbygning Der er fradrag for momsen af udgifter til opførelse af fast ejendom, hvis denne fuldt ud skal anvendes til momspligtige formål. Skal ejendommen anvendes til erhvervsmæssig udlejning kræver det en frivillig registrering for opførelse til erhvervsmæssige formål for at opnå fradrag. For en uddybning heraf, se artikel 5.8 om udlejning af fast ejendom. Momsen af omkostninger afholdt til opførelse af en ejendom, der skal anvendes til både momspligtige og momsfrie formål eller til delvist private formål, kan fradrages efter et skøn over ejendommens anvendelse. Hvis der er tale om, at ejendommen skal anvendes til både erhverv og privat skal fradraget ligeledes baseres på grundlag af et skøn over fordelingen af omkostninger på den private del uden fradragsret og erhvervsdelen med fradragsret. Udlejning Der er fradrag for momsen af udgifter, der vedrører udlejning af fast ejendom, såfremt ejendommen er frivilligt registreret for udlejning til erhverv og udgiften direkte kan henføres til et momspligtigt lejemål. Kan udgiften derimod direkte henføres til et momsfrit lejemål, er der ikke fradrag for momsen heraf. Kapitel 7.4. Side 6/16. April 2013

7 For udgifter, der ikke kan henføres direkte til et bestemt lejemål, kan momsen fradrages på grundlag af en kvadratmeterfordeling. Dette gælder eksempelvis ved maling af facade, udskiftning af tagsten mv. For omkostninger, der ikke direkte vedrører selve udlejningsejendommen, kan momsen fradrages efter en omsætningsfordeling. Det være sig eksempelvis omkostninger til vedligeholdelse af fællesarealer, administrative omkostninger mv. Vedligeholdelse og reparationsarbejder Der er fuldt fradrag for moms af udgifter, som direkte kan henføres til den momspligtige aktivitet. Modsat er der ikke fradrag for moms af udgifter, der direkte kan henføres til private eller ikke-momspligtige aktiviteter. Moms vedrørende vedligeholdelse og reparationsarbejder, som ikke direkte kan henføres til bygningens enkelte lokaler, kan fradrages efter en kvadratmeterfordeling, såfremt bygningen anvendes til blandede formål. For arbejde på bygninger, der anvendes til blandede formål, er det en betingelse for fradragsretten, at leverandøren i sin faktura har foretaget en opdeling af prisen for det udførte arbejde. Ombygning Der er fradrag for momsen af udgifter til ombygning af fast ejendom, som alene benyttes til momspligtige formål. Ombygningsudgifter, der vedrører fast ejendom indgår i en 10-årig reguleringsperiode/-forpligtelse, uanset værdien af ombygningen. For en uddybning heraf, se artikel 7.5 om investeringsgoder. Hvis ombygningen sker i en ejendom som både benyttes til momspligtige og momsfrie aktiviteter, kan momsen fradrages på grundlag af en kvadratmeterfordeling. Kan ombygningsomkostningerne direkte henføres til den momspligtige del af bygningen, er der mulighed for at opnå fuldt fradrag for momsen. Det er imidlertid en betingelse for fradragsretten, at leverandøren i sin faktura har foretaget en opdeling af prisen for det udførte arbejde. Nedrivning Der er fradrag for momsen af udgifter afholdt til nedrivning af fast ejendom, der har været anvendt til fuld momspligtige formål eksempelvis driftsbygning, domicilejendom, frivilligt registreret udlejningsejendom mv. Kapitel 7.4. Side 7/16. April 2013

8 Har ejendommen været anvendt til blandede formål enten til privat/erhverv eller momsfri/momspligtig anvendelse, er der delvis fradrag for momsen. Hvis der er tale om privat/erhverv anvendelse opgøres fradragsretten efter et skøn. Er der i stedet tale om momsfri/momspligtig anvendelse sker dette efter en omsætningsfordeling. Fradragsretten tilkommer den, som har anvendt ejendommen erhvervsmæssigt. Salg Salg af fast ejendom er som udgangspunkt fritaget for moms, dog er erhvervsmæssigt salg af grunde og nye bygninger momspligtigt. For en uddybning heraf, se artikel 5.8 og 5.9 for definitionen af nye bygninger mv. Hvis der er tale om et momspligtigt salg, er der som udgangspunkt fradrag for momsen af udgifter i forbindelse med salg af fast ejendom det være sig udgifter til ejendomsmægler, advokat og lignende. - flybilletter Der er fradrag for momsen af udgifter, der vedrører køb af flybilletter når virksomheden anvender disse til forretningsrejser. - flytteudgifter Der er fradrag for momsen af flytteudgifter, som en virksomhed afholder for en medarbejder, som led i en arbejdsbetinget flytning. Der kan eksempelvis være tale om flytning fra en lokalitet til en anden inden for koncernen. Fradragsretten omfatter ikke flytteudgifter, som en arbejdsgiver afholder for en medarbejder i forbindelse med en nyansættelse. - forretningsjubilæum Der er fradrag for momsen af udgifter til forretningsjubilæer, receptioner og lignende, herunder udgifter til køb af mad- og drikkevarer. Fradragsretten forudsætter at forretningsjubilæet kan anses for at have et vist reklamemæssigt islæt. Ved vurderingen indgår blandt andet følgende elementer: - Arrangementet skal være nært knyttet til virksomheden f.eks. forretningsjubilæum, flytning til nye lokaler, fusion eller lignende. - Arrangementet skal være åbent for en ubestemt kreds af kunder og potentielle kunder. Der skal være åben adgang til arrangementet. - Serveringen af mad- og drikkevarer må ikke have karakter af egentlig bespisning. Der skal altså være tale om et mindre traktement om f.eks. pindemadder, buffet eller sandwiches. - Arrangementet skal afholdes uden for almindelige spisetider f. eks. mellem 13 og Det er ligeledes vigtigt at opdækningen ikke indikerer at der er tale om bespisning af gæsterne. Kapitel 7.4. Side 8/16. April 2013

9 - færgebilletter Momsfradragsretten for udgifter til færgebilletter afhænger af bilens art, som derved følger retningslinjerne for øvrige driftsomkostninger. En færgebillet der omfatter overfart af bil inkl. passagerer vil være opdelt i en momsfritaget del for så vidt angår personbefordringen og en momspligtig del for så vidt angår transport af bilen. Af billetten fremgår momsbeløbet. - fødselsdage Der er ikke fradrag for momsen af udgifter til markering af indehavers eller medarbejderes fødselsdage, da der er tale om en privat begivenhed. - gaver En virksomhed har ikke fradrag for momsen af udgifter til indkøb af gaver, idet der er tale om repræsentationsudgifter. Et analysefirmas indkøb af respondentgaver berettiger derimod til momsfradrag. - gæstebespisning / in-house bespisning / mødeservering Der er fradrag for momsen af udgifter til en virksomheds bespisning af forretningsforbindelser og ansatte ved med møder samt bespisning af personale i forbindelse med kurser og lignende, som er strengt erhvervsmæssig. Som eksempel kan nævnes: - Møder med forretningsforbindelser - Interne møder og medarbejdermøder med fagligt indhold - Interne kurser og lignende - Bestyrelsesmøder Fradragsretten omfatter både mad- og drikkevarer og forudsætter, at bespisningen foregår i virksomhedens egne lokaler. - hjemme-pc Der er fradrag for momsen af udgifter til en hjemme-pc i det omfang at den anvendes til arbejdsmæssige formål. Når pc en stilles til rådighed for medarbejderen er der en formodning for en vis privat anvendelse, som medfører en begrænsning i fradragsretten. - hotelovernatning Der er fradrag for 50 % af momsen af udgifter til hotelovernatning. For øvrige hotelydelser, eksempelvis morgenmad, er momsfradraget alene 25 %. - husleje Der er fradrag for momsen af udgifter til leje af lokaler og bygninger, som bliver benyttet til erhvervsmæssige formål. Det er en forudsætning, at udlejer er frivilligt registreret for udlejning af fast ejendom, og huslejen dermed er tillagt moms. - IP-telefoni Der er fradrag for momsen af udgifter til virksomhedens IP-telefoni. Kapitel 7.4. Side 9/16. April 2013

10 Hvis virksomheden afholder udgifter til IP-telefoni, der stilles til rådighed for en medarbejder, skal der foretages en konkret vurdering af, hvor meget medarbejderen bruger forbindelsen privat henholdsvis arbejdsmæssigt. Virksomheden har momsfradrag for den del af udgiften, der kan henføres til den arbejdsmæssige benyttelse. Fradraget forudsætter, at fakturaen er udstedt til virksomheden. - ISDN Der er fradrag for momsen af udgifter til virksomhedens ISDN-forbindelse. Hvis virksomheden afholder udgifter til en ISDN-forbindelse installeret hos medarbejderen er momsfradraget fastsat til 50 %. Fradraget forudsætter, at fakturaen er udstedt til virksomheden. - julefrokost Der er ikke fradrag for momsen af udgifter til julefrokost for virksomhedens medarbejdere, hvis denne afholdes i virksomhedens lokaler. Afholdes julefrokosten derimod ude i byen er der fradrag for 25 % af momsen efter reglerne for restaurationsydelser. - kaffe Der er ikke fradragsret for momsen af udgifter til kaffe, der stilles gratis til rådighed for virksomhedens ansatte. Hvis virksomheden serverer kaffe overfor forretningsforbindelser er der momsfradragsret. - kontingenter Der er fradrag for momsen af udgifter til kontingenter til erhvervs- og brancheforeninger og lignende. - kundearrangementer Der er ikke fradrag for momsen af udgifter til lukkede kundearrangementer. I særlige tilfælde kan der opnås momsfradragsret, hvilket forudsætter at arrangementet kan anses for at have et vist reklamemæssigt islæt. Ved vurderingen kan der tages udgangspunkt i retningslinjerne for forretningsjubilæer se ovenfor. - kunst / udsmykning af virksomheden -kursusdeltagelse Det er fradrag for momsen af udgifter vedrørende udsmykning af virksomhedens lokaler i det omfang, at købet er belagt med moms. Virksomheder med ret til fuldt momsfradrag skal ikke begrænses i momsfradraget, hvis fakturaen for køb af et kursus specificerer hotel- og restaurationsydelser. Dette er fastslået i praksis fra Højesteret i efteråret Kapitel 7.4. Side 10/16. April 2013

11 Dermed vil kursusdeltagere der har ret til fuldt momsfradrag for deltagelse i et kursus, ikke skulle begrænse sit momsfradrag for den del af fakturaen, der eventuelt vedrører hotelovernatning og restaurationsydelsen - dette altså uagtet om kursusudbyderen specificerer hotel- og restaurationsydelsen. - leasing af personbiler En virksomhed kan opnå begrænset fradrag for momsen af udgifter til leasing af personbiler. For en uddybning heraf, se artikel mad og drikkevarer Der er ikke fradragsret for momsen af udgifter til daglig bespisning af virksomhedens medarbejdere. Tilsvarende gælder for frugtordninger, som stilles gratis til rådighed for virksomhedens ansatte. - messeudgifter Der er fradrag for momsen af udgifter vedrørende deltagelse i messer, udstillinger og lignende arrangementer. Udover udgifter til standleje, indretning og udsmykning af stand, omfatter fradragsretten også indkøb af øl, vand, kaffe, vin, chokolade, bolsjer, sandwich mv., som bortgives til besøgende på messen. - motionsrum Der er fradrag for momsen af udgifter til indretning af et motionsrum, der stilles til rådighed for virksomhedens medarbejdere. Momsfradragsretten omfatter tillige udgifter til massageordning, adgang til swimmingpool mv. - naturalaflønning Der er ikke fradrag for momsen af udgifter til naturalaflønning af virksomhedens medarbejdere, uanset om der er tale om egne eller indkøbte varer. Som eksempel kan nævnes en feriebolig, som stilles gratis til rådighed for virksomhedens ansatte. - parkeringsafgift Momsfradragsretten for udgifter til parkering afhænger af bilens art, som derved følger retningslinjerne for øvrige driftsomkostninger. - personalefest Der er fradrag for 25 % af momsen af udgifter vedrørende personalefester, der afholdes ude i byen efter reglerne om restaurationsydelser. - personaleudgifter / personalegoder For at en virksomhed kan opnå ret til fradrag for momsen af personalerelaterede udgifter og udgifter til personalegoder, er det generelt en forudsætning, at udgifterne bliver afholdt af virksomheden, og at goderne er virksomhedens ejendom. Fradragsretten forudsætter desuden, at der er tale om generelle medarbejderordninger, som omfatter flere medarbejdere. Kapitel 7.4. Side 11/16. April 2013

12 - reception Der er fradrag for momsen af udgifter vedrørende receptioner, hvis receptionen kan anses for at have et vist reklamemæssigt islæt. Ved vurderingen af om, kan der tages udgangspunkt i retningslinjerne for forretningsjubilæer se ovenfor. Afholdes receptionen ude i byen er der fradrag for 25 % af momsen, efter reglerne om restaurationsydelser. - reklameudgifter Der er fradrag for momsen af udgifter til reklametryksager, annoncer i fagblade, dagspresse, tv og hjemmesider, reklamegaver mv. Fradragsretten omfatter også: - Indkøb af mindre reklameartikler. Genstandene skal have en værdi under 100 kr., de skal tydeligt være forsynet med virksomhedens navn eller logo, og de skal indkøbes med henblik på uddeling til kunder og potentielle kunder. Der vil typisk være tale om kuglepenne, lightere, chokolade, paraplyer eller lignende. Genstandene må ikke blive brugt som egentlige gaver. - Respondentgaver der gives til personer som har været behjælpelige i forbindelse med udfyldning af spørgeskemaer eller lignende, anses for at være fradragsberettigede reklamegenstande. - repræsentation Der er ikke fradrag for momsen af udgifter til repræsentation, som blandt andet omfatter gaver, vin og tobak til virksomhedens forretningsforbindelser mv. - restaurationsydelse Der er fradrag for 25 % af momsen af udgifter til bespisning af forretningsforbindelser og personale ude i byen, hvilket vil sige restaurant, cafeteria og lignende. Momsfradraget forudsætter, at udgiften er af streng erhvervsmæssig karakter. - snerydning Der er fradrag for momsen af udgifter til snerydning og saltning på virksomhedens arealer. - sponsorater Der er som udgangspunkt fradrag for momsen vedrørende udgifter til sponsoraftaler. Det er en forudsætning for momsfradragsretten, at sponsoratet er inklusiv moms, og at sponsoratet giver virksomheden en relevant reklameværdi i form af bannerreklame, omtale i foreningsblade, navn/logo på sponsortavle eller lignende. Kapitel 7.4. Side 12/16. April 2013

13 En forudsætning for at kunne betragte sponsorbidrag som en fradragsberettiget reklameudgift er, at bidraget ydes primært af reklamemæssige grunde og ikke hovedsageligt af personlig interesse for sponsormodtagerens aktivitet. I modsat fald må sponsorbidrag betragtes som en ikke-fradragsberettiget gave. Der skal således være en relevans mellem virksomhedens produkter evt. beliggenhed og den reklameværdi, som virksomheden får. Sponsorater indeholder ofte flere forskellige elementer såsom bandereklamer, annoncer i kampprogram, billetter til kampe, besøg i vip-lounge mv. Ved faktureringen af sådanne sponsorater vil de enkelte elementer ofte være prisfastsat særskilt. Det betyder, at det samlede sponsorbidrag indeholder såvel fradragsberettigede som ikke-fradragsberettigede elementer. Momsfradragsretten afhænger følgelig af hvilke elementer, der indgår i sponsorater og hvorledes disse anvendes af virksomheden. Hvis sponsoratets enkelte elementer kan henføres til repræsentation, gaver eller naturalaflønning af virksomhedens medarbejdere er der ikke momsfradragsret for denne andel af sponsorbidraget. - sportstøj Der er fradrag for momsen af udgifter til indkøb af sportstøj til virksomhedens medarbejdere. Sportstøjet skal være forsynet med virksomheden navn eller logo. Fradragsretten omfatter også sportstøj med logo eller navn, der foræres til en idrætsforening som led i en sponsoraftale. Hvis der er tale om t-shirts eller lignende til en værdi under 100 kr. kan disse udleveres som reklamegaver til kunder eller potentielle kunder. - te Der er ikke fradragsret for momsen af udgifter til te, der stilles gratis til rådighed for virksomhedens ansatte. Hvis virksomheden serverer te overfor forretningsforbindelser er der momsfradragsret. - teambuiding Der er fradrag for momsen af udgifter, som virksomheden afholder til teambuilding overfor sine medarbejdere. Fradragsretten omfatter både eventuel transport og lokaleleje samt selve aktiviteterne. Såfremt der efterfølgende sker bespisning af medarbejderne gælder de almindelige regler for restaurationsudgifter, dvs. fradrag for 25 % af momsen. Anden bespisning, der ikke har karakter af en restaurationsydelse, giver ikke ret til fradrag. Eventuel underholdning der indgår i arrangementet er der ikke momsfradrag for. Deltagelse af ledsagere medfører, at arrangementet har privat karakter og dermed er der ingen fradragsret for udgifterne hertil. Kapitel 7.4. Side 13/16. April 2013

14 - telefon Der er fradrag for momsen vedrørende udgifter til telefoner og mobiltelefoner, som befinder sig på virksomheden adresse eller er fastmonteret i virksomhedens biler. Medarbejdertelefon - fastnettelefon Hvis virksomheden afholder udgifter til en stationær telefon installeret hos en medarbejder er momsfradraget fastsat til 50 %, uanset omfanget af den private anvendelse. Fradraget forudsætter, at faktura vedrørende abonnement og samtaler er udstedt til virksomheden. Medarbejdertelefon - mobiltelefon Hvis virksomheden afholder udgifter til en mobiltelefon, der stilles til rådighed for en medarbejder, skal der foretages en konkret vurdering af, hvor meget medarbejderen bruger forbindelsen privat henholdsvis arbejdsmæssigt. Virksomheden har momsfradrag for den del af udgiften, der kan henføres til den arbejdsmæssige benyttelse. Fradraget forudsætter, at faktura vedrørende abonnement og samtaler er udstedt til virksomheden. Telefon til indehaveren Der er fradrag for momsen af udgifter til en telefon, der stilles til rådighed for indehaveren uden for virksomheden. Til gengæld skal der afregnes moms af den private andel af udgifterne og momsen beregnes på grundlag af den værdi, som anvendes ved beskatning af den private anvendelse. - tilkørselsveje En landbrugsvirksomhed kan fradrage momsen af udgifter til vedligeholdelse af tilkørselsveje til beboelses- og driftsbygninger med 2/3. - tobak Der er ikke fradrag for momsen af udgifter til tobak, da dette anses for en repræsentationsudgift. - uddannelse Der er som udgangspunkt fradrag for momsen af udgifter til videreuddannelse af virksomhedens medarbejdere. Det er en forudsætning, at uddannelsen er relevant for medarbejderen. - underholdning Der er ikke fradrag for momsen af udgifter til underholdning, uanset om den afholdes ude i byen eller i virksomhedens lokaler. - vand Der er fradrag for momsen af udgifter til vand, herunder drikkevand. Efter praksis omfatter fradragsretten også drikkevand i beholdere. Kapitel 7.4. Side 14/16. April 2013

15 - vareprøver Når virksomheden udtager varer fra et sortiment for at fremme omsætningen af disse, skal virksomheden ikke beregne udtagningsmoms, hvilket svarer til, at der er fuldt fradrag for momsen. Der er i praksis ingen øvre grænse for værdien af vareprøver. Vareprøverne må dog ikke have karakter af repræsentativ anvendelse. - vin Der er fradrag for momsen af udgifter til vin, idet omfang at denne anvendes til reklameformål, herunder udskænkning i forbindelse med messer, udstillinger og lignende arrangementer. Fradragsretten omfatter derimod ikke indkøb af vin, der anvendes til gaver til forretningsforbindelser mv., da dette anses for en repræsentationsudgift. - virksomhedsoverdragelse Der er fradragsret for momsen af udgifter vedrørende gennemførelse af en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse. Som eksempel kan nævnes indkøb af rådgivningsydelser, herunder bistand fra advokat og revisor. Uagtet at virksomhedsoverdragelsen sker momsfrit er der efter praksis fradragsret for momsen i samme omfang som udgifter vedrørende de overdragne aktiver (den overdragne aktivitet) berettigede til momsfradrag inden overdragelsen. Fradragsretten omfatter ligeledes indkøb af rådgivningsydelser i forbindelse med en virksomhedsomdannelse, som i denne sammenhæng må anses for en virksomhedsoverdragelse. Hvorvidt omdannelsen reelt gennemføres har ingen betydning for fradragsretten. Kapitel 7.4. Side 15/16. April 2013

16 Kapitel 7.4. Side 16/16. April 2013

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms.

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms. Virksomhedsstart Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6 Anpartsselskab

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Indhold Definitioner 4 1. Generelt 4 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling 4 2.1. A-indkomst 4 2.2. B-indkomst 4 2.3. Skattefrie goder 4 2.4. Bagatelgrænsen

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2015

Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2015 Kørsel i gulplade biler op til 4 tons Skat 2015 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler på højest 3 tons 2.2 Gulpladebiler over 3

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2014. Ringsted d. 18. november

Beierholms Faglige Dage 2014. Ringsted d. 18. november Beierholms Faglige Dage 2014 Ringsted d. 18. november Velkommen 2 2014 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Gennem opstart, udvikling og vækst (Se vores kundefilm) 3 2014 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Beierholm

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Så går vi to skridt frem...

Så går vi to skridt frem... J u n i 2 0 0 1 Så går vi to skridt frem... INDHOLD: Kursusdeltagelse og skat... 2-3 Kantinemoms... 3 Momsfradrag ved salg af virksomhed og fast ejendom... 4 Holdingselskabers fradrag for etableringsomkostninger...

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer 4-2012 4 7 Rent sikkerhedsmæssigt repræsenterer smartphones en stor udfordring, når medarbejderne siger op eller bliver fyret. Aldersdiskrimination ved afskedigelse Momsfradrag i holdingselskaber Virksomheder,

Læs mere