7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper"

Transkript

1 Moms Forlaget Andersen 7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper Af Senior VAT Manager Rune Grøndahl, KPMG Indhold Denne artikel omhandlende momsfradrag for udvalgte udgiftstyper har følgende indhold: 1. Indledning 2. Momsfradrag 1. Indledning Virksomheder har som hovedregel ret til at fradrage momsen ved køb af varer og ydelser i samme omfang som virksomheden er momspligtig. I visse tilfælde er der imidlertid en lovfastsat begrænsning i fradragsretten for en given udgiftstype. Principperne bag momsfradragsretten er nærmere beskrevet i kapitel 7.1, 7.2 og Momsfradrag Nedenstående gennemgang vil give et overblik over fradragsretten for de mest almindelige varer og ydelser, som virksomheden indkøber. - abonnementsudgifter Der er fradrag for momsen af udgifter som vedrører abonnementer på blade, tidsskrifter og magasiner. Som eksempel kan nævnes ugeblade og tidsskrifter, der lægges frem i virksomheden som led i kundeservice. - ADSL Der er fradrag for momsen af udgifter til virksomhedens ADSL-forbindelse. Hvis virksomheden afholder udgifter til en ADSL-forbindelse installeret hos medarbejderen, skal der foretages en konkret vurdering af, hvor meget medarbejderen bruger forbindelsen privat henholdsvis arbejdsmæssigt. Virksomheden har momsfradrag for den del af udgiften, der kan henføres til den arbejdsmæssige benyttelse. Fradraget forudsætter, at fakturaen er udstedt til virksomheden. - advokatomkostninger Der er fradrag for momsen af advokatomkostninger, som knytter sig til virksomhedens momspligtige aktiviteter. Sådanne ydelser kan blandt andet bestå af bistand i forbindelse med stiftelse eller ophør af virksomhed, samt rådgivning i forbindelse med virksomhedsomdannelse, rekonstruktion mv. Kapitel 7.4. Side 1/16. April 2013

2 Fradragsretten gælder ikke i det omfang advokatydelserne relaterer sig til momsfrie aktiviteter, for eksempel salg af fast ejendom uden moms. En undtagelse hertil er, hvis salget af den faste ejendom sker som led i en momsfri virksomhedsoverdragelse, hvor der følgelig er momsfradrag for udgiften. - afviklingsomkostninger Der er fradrag for momsen af udgifter vedrørende afvikling af virksomheden. De pågældende omkostninger skal kunne henføres til en momspligtig aktivitet, som virksomheden tidligere har udført. Fradraget kan, hvis virksomheden er afmeldt fra moms, opnås via indsendelse af en efterangivelse. - aktiekøb Der er i et vist omfang fradrag for momsen af udgifter vedrørende køb af aktier i det omfang der er tale om generalomkostninger og dermed har tilknytning til den samlede, økonomiske virksomhed. Som eksempel kan nævnes indkøb af rådgivningsydelser, herunder bistand fra advokat og revisor. - aktiesalg Der er i et vist omfang fradrag for momsen af udgifter vedrørende salg af aktier i det omfang at der er tale om generalomkostninger og dermed har tilknytning til den samlede, økonomiske virksomhed. Som eksempel kan nævnes indkøb af rådgivningsydelser, herunder bistand fra advokat og revisor. Fradragsretten omfatter udgifter i forbindelse med et selskabs børsintroduktion. Tilsvarende kan der efter omstændighederne indrømmes fradragsret i forbindelse med et selskabs salg af aktier i et datterselskab. - arbejdstøj Der er fradrag for momsen af udgifter til arbejdstøj og uniformer, som virksomhedens medarbejdere bruger i arbejdstiden. Det er en betingelse, at udgiften er afholdt af virksomheden og at det er virksomheden som er ejer af tøjet. Hvis virksomheden køber skjorter, poloer, jakker eller lignende, som personalet skal have på når de repræsenterer virksomheden, skal disse beklædningsgenstande have påsyet/påtrykt firmanavn eller -logo. Momsen af udgifter til arbejdstøj, som bortgives til medarbejderne og som i øvrigt opfylder betingelserne om navn/logo, kan ikke fradrages, da det ikke længere ejes af virksomheden. - arbejdsværelse Der er fradrag for momsen af udgifter til etablering og indretning af et arbejdsværelse/kontor i et privat hjem, såfremt virksomheden drives fra hjemmet eller det har karakter af hjemmearbejdsplads. Fradragsretten forudsætter, at arbejdsværelset alene benyttes til dette formål. Kapitel 7.4. Side 2/16. April 2013

3 Hvis arbejdsværelset indrettes i forbindelse med opførelse af boligen, fastsættes momsfradraget i forhold til den andel, som skal bruges til virksomhedens formål. - bespisning Der er fradrag for 25 % af momsen vedrørende udgifter til bespisning af forretningsforbindelser og personale ude i byen, hvilket vil sige restaurant, cafeteria og lignende. Momsfradraget forudsætter, at udgiften er af streng erhvervsmæssig karakter. - biler Momsfradragsretten for udgifter vedrørende biler bestemmes efter bilens art: Personbiler Der er ingen fradrag for momsen af udgifter til køb eller drift uanset at bilen anvendes helt eller delvist i virksomheden. I forbindelse med leasing af personbiler kan der på visse betingelser opnås momsfradrag for leasingudgiften, dog maksimalt 25 % af et særligt fradragsgrundlag. Vare- og lastvogne med tilladt totalvægt på 3 ton og derunder - Kun momspligtige formål: o Fuldt momsfradrag af udgifter til køb, leje og drift. - Blandede formål: o Intet momsfradrag af udgifter til køb, 1/3 momsfradrag af udgifter til leje og fuldt momsfradrag af driftsudgifter. Vare- og lastvogne med tilladt totalvægt over 3 tons - Kun momspligtige formål o Fuldt momsfradrag af udgifter til køb, leje og drift. - Blandede formål: o Momsfradragsretten for udgifter til køb, leje og drift skal opgøres ud fra et skøn over den momspligtige henholdsvise private anvendelse. For en uddybning heraf, se artikel 7.2 og 7.3. Krav om navn/logo og CVR-nummer på biler De nye regler for skiltning på gulpladebiler med tilladt totalvægt på op til 4 ton, og som udelukkende anvendes erhvervsmæssigt betyder, at mange virksomheder skal i gang med at gennemgå den nuværende skiltning på gulpladebilerne. Er gulpladebiler leasede, vil det være jeres navn (som leasingtager og bruger), der skal være på bilerne. Biler med papegøjeplader er ikke omfattet af de nye regler for skiltning. Det må forventes, at SKAT allerede fra 1. januar 2013 vil kontrollere, om skiltningen er korrekt. De væsentligste krav til skiltning på gulpladebiler? Firmalogo eller -navn samt CVR-nummer skal tydeligt fremgå på begge sider af alle gulpladebiler Kapitel 7.4. Side 3/16. April 2013

4 Skriften skal være synlig, letlæselig og må ikke falde for tæt på bilens farve CVR-nummeret og firmanavn eller -logo skal være klart adskilt Oplysningerne må ikke fremgå af skilte, der kan tages af bilerne. Det er dog OK med selvklæbende plastfolie, der klæbes på bilernes sider "CVR" kan enten sættes over nummeret eller på samme linje Bogstaver og tal skal som minimum være 3 cm høje - både ved angivelse af firmanavn og CVR-nummer (hvis gulpladebilen vejer mellem 3,5 og 4 tons, skal skriften på firmanavnet dog være minimum 10 cm højt, mens reglerne for CVR-nummeret er uændret) - blomster Der er fradragsret for momsen af udgifter til blomster, idet omfang at disse anvendes til udsmykning af virksomhedens momspligtige lokaler. Fradragsretten omfatter derimod ikke indkøb af blomster, der anvendes til gaver til forretningsforbindelser mv., da dette anses for en repræsentationsudgift. - bolig Der er ingen fradragsret for momsen af udgifter til køb eller løbende drift af bolig for virksomhedens indehaver eller medarbejdere. Hvis ejendommen tjener som bolig for virksomhedens indehaver og virksomheden samtidig drives derfra, er der momsfradrag for den del af udgifterne, som vedrører den erhvervsmæssige del. I det tilfælde udgifterne ikke kan henføres direkte til bolig- eller erhvervsdelen fastsættes momsfradragsretten ud fra en kvm-fordeling. Der stilles efter praksis krav om, at virksomhedens lokaler er adskilt fra den øvrige bolig. - broafgifter Storebæltsbroen Momsfradragsretten for en virksomheds udgifter til broafgift vedrørende Storebæltsbroen afhænger af køretøjet. Der er således ingen fradragsret når overfarten sker i en personbil (hvide plader), hvorimod der er momsfradrag, hvis der er tale om en vare- eller lastbil. Øresundsbroen En virksomhed har fradragsret for momsen af broafgift til Øresundsbroen, når blot der er tale om erhvervsmæssig kørsel. Her skelnes ikke mellem typer af køretøjer. For en uddybning heraf, se artikel brobizz Momsfradragsretten for udgifter til brobizz følger retningslinjerne for broafgifter generelt, hvorved fradragsretten vurderes på baggrund af den enkelte overfart og den bil det vedrører. - bærbar pc Der er fradrag for momsen af udgifter til bærbare pc ere. I det omfang der er adgang til at anvende pc en til private formål skal der ske en begrænsning af momsfradragsretten, svarende til denne anvendelse. Kapitel 7.4. Side 4/16. April 2013

5 Privat anvendelse skal i denne sammenhæng forstås som medarbejderens anvendelse af den bærbare pc til private formål uden for arbejdspladsen, eksempelvis i forbindelse med hjemmearbejdsdage, rejser og lignende. Som grundlag for virksomhedens skøn over pc ens anvendelse kan registrering af tidsforbruget på de forskellige aktiviteter over en repræsentativ periode lægges til grund. - bøger og anden faglitteratur - chokolade og konfekture Der er fradrag for momsen af udgifter til bøger eller anden faglitteratur som virksomheden indkøber til sine medarbejdere. For så vidt angår bøger, der anvendes til uddannelsesformål er det en forudsætning, at arbejdsgiveren kræver at uddannelsen/kurset gennemføres. Der er fradrag for momsen af udgifter til chokolade og konfekture, som anvendes til uddeling ved messer, udstillinger eller lignende. Indkøb af chokolade der anvendes i reklameøjemed og er indpakket i papir med firmanavn og logo berettiger ligeledes til momsfradrag. Fradragsretten omfatter derimod ikke indkøb af chokolade, der anvendes til gaver til forretningsforbindelser mv., da dette anses for en repræsentationsudgift. - dagsbeviser Ved køb af et dagsbevis kan en virksomhed frikøbe sin bil til et døgns privat anvendelse uden momsregulering, beskatning af fri bil og tillægsafgift til følge. Et dagsbevis gør det muligt for virksomheder at anvende en ellers fuldt ud benyttet erhvervsbil til private formål og samtidig opretholde den fulde momsfradragsret. EU-kommissionen har nu godkendt lovændringen og dagsbeviser kan købes fra 1. januar Det vil således fremover være muligt at anvende varebiler på op til 3 tons, der er registreret til udelukkende erhvervsmæssig brug, til private formål i op til 20 dage om året, uden at det medfører, at der ikke kan opnås fuldt momsfradrag for anskaffelse af bilerne. Hvis bilerne skal anvendes privat, forudsætter det dog, at der betales en dagsafgift, som dækker moms på 40 kr. pr. dag, hvor bilerne anvendes privat. Udover de 40 kr. pr. dag, som dækker moms, vil der også skulle betales en yderligere dagsafgift på 185 kr., der skal dække indkomstskat (rådighed af fri bil) og privatbenyttelsesafgift. Det er planen, at dagsafgiften vil kunne betales elektronisk. De 20 dage gælder pr. køretøj. Hvis bilen anvendes fra fredag eftermiddag til mandag morgen, skal der betales fire dagsbeviser for denne anvendelse. Kapitel 7.4. Side 5/16. April 2013

6 Hvis der betales dagsafgift, vil bilerne fortsat blive anset for udelukkende anvendt til erhvervsmæssige formål efter vægtafgiftsloven, og de skal i givet fald ikke omregistreres til "blandet erhvervsmæssig/privat brug" (papegøjeplader). Indførsel af ordningen åbner op for en fleksibilitet over for de virksomheder, der kun en sjælden gang har behov for, at medarbejderne kan anvende virksomhedens biler privat. - demo-biler Automobilforhandlere har fradrag for momsen af udgifter til indkøb og drift af demonstrationskøretøjer, når bilen udelukkende anvendes til demo-kørsel og anden erhvervsmæssig kørsel. Hvis bilen anvendes til andet end demonstrationskørsel, såsom værkstedskørsel eller fri bil for sælgere eller lignende, kan det fulde momsfradrag ikke opretholdes, hvorfor der skal ske en regulering heraf. - demonstrationsvarer Der er fradrag for momsen af udgifter til demonstrationsvarer. - etableringsomkostninger Der er fradrag for momsen af udgifter knyttet til opstart af momspligtig virksomhed. Som eksempel kan nævnes udgifter til advokat, revisor, reklame og indkøbt udstyr. Fradragsretten består selv i den situation, hvor virksomheden opgives inden der bliver gennemført momspligtige transaktioner. Det afgørende er, at indkøbet foretages med henblik på gennemførelse af momspligtige leveringer af varer eller ydelser. - fast ejendom Opførelse/tilbygning Der er fradrag for momsen af udgifter til opførelse af fast ejendom, hvis denne fuldt ud skal anvendes til momspligtige formål. Skal ejendommen anvendes til erhvervsmæssig udlejning kræver det en frivillig registrering for opførelse til erhvervsmæssige formål for at opnå fradrag. For en uddybning heraf, se artikel 5.8 om udlejning af fast ejendom. Momsen af omkostninger afholdt til opførelse af en ejendom, der skal anvendes til både momspligtige og momsfrie formål eller til delvist private formål, kan fradrages efter et skøn over ejendommens anvendelse. Hvis der er tale om, at ejendommen skal anvendes til både erhverv og privat skal fradraget ligeledes baseres på grundlag af et skøn over fordelingen af omkostninger på den private del uden fradragsret og erhvervsdelen med fradragsret. Udlejning Der er fradrag for momsen af udgifter, der vedrører udlejning af fast ejendom, såfremt ejendommen er frivilligt registreret for udlejning til erhverv og udgiften direkte kan henføres til et momspligtigt lejemål. Kan udgiften derimod direkte henføres til et momsfrit lejemål, er der ikke fradrag for momsen heraf. Kapitel 7.4. Side 6/16. April 2013

7 For udgifter, der ikke kan henføres direkte til et bestemt lejemål, kan momsen fradrages på grundlag af en kvadratmeterfordeling. Dette gælder eksempelvis ved maling af facade, udskiftning af tagsten mv. For omkostninger, der ikke direkte vedrører selve udlejningsejendommen, kan momsen fradrages efter en omsætningsfordeling. Det være sig eksempelvis omkostninger til vedligeholdelse af fællesarealer, administrative omkostninger mv. Vedligeholdelse og reparationsarbejder Der er fuldt fradrag for moms af udgifter, som direkte kan henføres til den momspligtige aktivitet. Modsat er der ikke fradrag for moms af udgifter, der direkte kan henføres til private eller ikke-momspligtige aktiviteter. Moms vedrørende vedligeholdelse og reparationsarbejder, som ikke direkte kan henføres til bygningens enkelte lokaler, kan fradrages efter en kvadratmeterfordeling, såfremt bygningen anvendes til blandede formål. For arbejde på bygninger, der anvendes til blandede formål, er det en betingelse for fradragsretten, at leverandøren i sin faktura har foretaget en opdeling af prisen for det udførte arbejde. Ombygning Der er fradrag for momsen af udgifter til ombygning af fast ejendom, som alene benyttes til momspligtige formål. Ombygningsudgifter, der vedrører fast ejendom indgår i en 10-årig reguleringsperiode/-forpligtelse, uanset værdien af ombygningen. For en uddybning heraf, se artikel 7.5 om investeringsgoder. Hvis ombygningen sker i en ejendom som både benyttes til momspligtige og momsfrie aktiviteter, kan momsen fradrages på grundlag af en kvadratmeterfordeling. Kan ombygningsomkostningerne direkte henføres til den momspligtige del af bygningen, er der mulighed for at opnå fuldt fradrag for momsen. Det er imidlertid en betingelse for fradragsretten, at leverandøren i sin faktura har foretaget en opdeling af prisen for det udførte arbejde. Nedrivning Der er fradrag for momsen af udgifter afholdt til nedrivning af fast ejendom, der har været anvendt til fuld momspligtige formål eksempelvis driftsbygning, domicilejendom, frivilligt registreret udlejningsejendom mv. Kapitel 7.4. Side 7/16. April 2013

8 Har ejendommen været anvendt til blandede formål enten til privat/erhverv eller momsfri/momspligtig anvendelse, er der delvis fradrag for momsen. Hvis der er tale om privat/erhverv anvendelse opgøres fradragsretten efter et skøn. Er der i stedet tale om momsfri/momspligtig anvendelse sker dette efter en omsætningsfordeling. Fradragsretten tilkommer den, som har anvendt ejendommen erhvervsmæssigt. Salg Salg af fast ejendom er som udgangspunkt fritaget for moms, dog er erhvervsmæssigt salg af grunde og nye bygninger momspligtigt. For en uddybning heraf, se artikel 5.8 og 5.9 for definitionen af nye bygninger mv. Hvis der er tale om et momspligtigt salg, er der som udgangspunkt fradrag for momsen af udgifter i forbindelse med salg af fast ejendom det være sig udgifter til ejendomsmægler, advokat og lignende. - flybilletter Der er fradrag for momsen af udgifter, der vedrører køb af flybilletter når virksomheden anvender disse til forretningsrejser. - flytteudgifter Der er fradrag for momsen af flytteudgifter, som en virksomhed afholder for en medarbejder, som led i en arbejdsbetinget flytning. Der kan eksempelvis være tale om flytning fra en lokalitet til en anden inden for koncernen. Fradragsretten omfatter ikke flytteudgifter, som en arbejdsgiver afholder for en medarbejder i forbindelse med en nyansættelse. - forretningsjubilæum Der er fradrag for momsen af udgifter til forretningsjubilæer, receptioner og lignende, herunder udgifter til køb af mad- og drikkevarer. Fradragsretten forudsætter at forretningsjubilæet kan anses for at have et vist reklamemæssigt islæt. Ved vurderingen indgår blandt andet følgende elementer: - Arrangementet skal være nært knyttet til virksomheden f.eks. forretningsjubilæum, flytning til nye lokaler, fusion eller lignende. - Arrangementet skal være åbent for en ubestemt kreds af kunder og potentielle kunder. Der skal være åben adgang til arrangementet. - Serveringen af mad- og drikkevarer må ikke have karakter af egentlig bespisning. Der skal altså være tale om et mindre traktement om f.eks. pindemadder, buffet eller sandwiches. - Arrangementet skal afholdes uden for almindelige spisetider f. eks. mellem 13 og Det er ligeledes vigtigt at opdækningen ikke indikerer at der er tale om bespisning af gæsterne. Kapitel 7.4. Side 8/16. April 2013

9 - færgebilletter Momsfradragsretten for udgifter til færgebilletter afhænger af bilens art, som derved følger retningslinjerne for øvrige driftsomkostninger. En færgebillet der omfatter overfart af bil inkl. passagerer vil være opdelt i en momsfritaget del for så vidt angår personbefordringen og en momspligtig del for så vidt angår transport af bilen. Af billetten fremgår momsbeløbet. - fødselsdage Der er ikke fradrag for momsen af udgifter til markering af indehavers eller medarbejderes fødselsdage, da der er tale om en privat begivenhed. - gaver En virksomhed har ikke fradrag for momsen af udgifter til indkøb af gaver, idet der er tale om repræsentationsudgifter. Et analysefirmas indkøb af respondentgaver berettiger derimod til momsfradrag. - gæstebespisning / in-house bespisning / mødeservering Der er fradrag for momsen af udgifter til en virksomheds bespisning af forretningsforbindelser og ansatte ved med møder samt bespisning af personale i forbindelse med kurser og lignende, som er strengt erhvervsmæssig. Som eksempel kan nævnes: - Møder med forretningsforbindelser - Interne møder og medarbejdermøder med fagligt indhold - Interne kurser og lignende - Bestyrelsesmøder Fradragsretten omfatter både mad- og drikkevarer og forudsætter, at bespisningen foregår i virksomhedens egne lokaler. - hjemme-pc Der er fradrag for momsen af udgifter til en hjemme-pc i det omfang at den anvendes til arbejdsmæssige formål. Når pc en stilles til rådighed for medarbejderen er der en formodning for en vis privat anvendelse, som medfører en begrænsning i fradragsretten. - hotelovernatning Der er fradrag for 50 % af momsen af udgifter til hotelovernatning. For øvrige hotelydelser, eksempelvis morgenmad, er momsfradraget alene 25 %. - husleje Der er fradrag for momsen af udgifter til leje af lokaler og bygninger, som bliver benyttet til erhvervsmæssige formål. Det er en forudsætning, at udlejer er frivilligt registreret for udlejning af fast ejendom, og huslejen dermed er tillagt moms. - IP-telefoni Der er fradrag for momsen af udgifter til virksomhedens IP-telefoni. Kapitel 7.4. Side 9/16. April 2013

10 Hvis virksomheden afholder udgifter til IP-telefoni, der stilles til rådighed for en medarbejder, skal der foretages en konkret vurdering af, hvor meget medarbejderen bruger forbindelsen privat henholdsvis arbejdsmæssigt. Virksomheden har momsfradrag for den del af udgiften, der kan henføres til den arbejdsmæssige benyttelse. Fradraget forudsætter, at fakturaen er udstedt til virksomheden. - ISDN Der er fradrag for momsen af udgifter til virksomhedens ISDN-forbindelse. Hvis virksomheden afholder udgifter til en ISDN-forbindelse installeret hos medarbejderen er momsfradraget fastsat til 50 %. Fradraget forudsætter, at fakturaen er udstedt til virksomheden. - julefrokost Der er ikke fradrag for momsen af udgifter til julefrokost for virksomhedens medarbejdere, hvis denne afholdes i virksomhedens lokaler. Afholdes julefrokosten derimod ude i byen er der fradrag for 25 % af momsen efter reglerne for restaurationsydelser. - kaffe Der er ikke fradragsret for momsen af udgifter til kaffe, der stilles gratis til rådighed for virksomhedens ansatte. Hvis virksomheden serverer kaffe overfor forretningsforbindelser er der momsfradragsret. - kontingenter Der er fradrag for momsen af udgifter til kontingenter til erhvervs- og brancheforeninger og lignende. - kundearrangementer Der er ikke fradrag for momsen af udgifter til lukkede kundearrangementer. I særlige tilfælde kan der opnås momsfradragsret, hvilket forudsætter at arrangementet kan anses for at have et vist reklamemæssigt islæt. Ved vurderingen kan der tages udgangspunkt i retningslinjerne for forretningsjubilæer se ovenfor. - kunst / udsmykning af virksomheden -kursusdeltagelse Det er fradrag for momsen af udgifter vedrørende udsmykning af virksomhedens lokaler i det omfang, at købet er belagt med moms. Virksomheder med ret til fuldt momsfradrag skal ikke begrænses i momsfradraget, hvis fakturaen for køb af et kursus specificerer hotel- og restaurationsydelser. Dette er fastslået i praksis fra Højesteret i efteråret Kapitel 7.4. Side 10/16. April 2013

11 Dermed vil kursusdeltagere der har ret til fuldt momsfradrag for deltagelse i et kursus, ikke skulle begrænse sit momsfradrag for den del af fakturaen, der eventuelt vedrører hotelovernatning og restaurationsydelsen - dette altså uagtet om kursusudbyderen specificerer hotel- og restaurationsydelsen. - leasing af personbiler En virksomhed kan opnå begrænset fradrag for momsen af udgifter til leasing af personbiler. For en uddybning heraf, se artikel mad og drikkevarer Der er ikke fradragsret for momsen af udgifter til daglig bespisning af virksomhedens medarbejdere. Tilsvarende gælder for frugtordninger, som stilles gratis til rådighed for virksomhedens ansatte. - messeudgifter Der er fradrag for momsen af udgifter vedrørende deltagelse i messer, udstillinger og lignende arrangementer. Udover udgifter til standleje, indretning og udsmykning af stand, omfatter fradragsretten også indkøb af øl, vand, kaffe, vin, chokolade, bolsjer, sandwich mv., som bortgives til besøgende på messen. - motionsrum Der er fradrag for momsen af udgifter til indretning af et motionsrum, der stilles til rådighed for virksomhedens medarbejdere. Momsfradragsretten omfatter tillige udgifter til massageordning, adgang til swimmingpool mv. - naturalaflønning Der er ikke fradrag for momsen af udgifter til naturalaflønning af virksomhedens medarbejdere, uanset om der er tale om egne eller indkøbte varer. Som eksempel kan nævnes en feriebolig, som stilles gratis til rådighed for virksomhedens ansatte. - parkeringsafgift Momsfradragsretten for udgifter til parkering afhænger af bilens art, som derved følger retningslinjerne for øvrige driftsomkostninger. - personalefest Der er fradrag for 25 % af momsen af udgifter vedrørende personalefester, der afholdes ude i byen efter reglerne om restaurationsydelser. - personaleudgifter / personalegoder For at en virksomhed kan opnå ret til fradrag for momsen af personalerelaterede udgifter og udgifter til personalegoder, er det generelt en forudsætning, at udgifterne bliver afholdt af virksomheden, og at goderne er virksomhedens ejendom. Fradragsretten forudsætter desuden, at der er tale om generelle medarbejderordninger, som omfatter flere medarbejdere. Kapitel 7.4. Side 11/16. April 2013

12 - reception Der er fradrag for momsen af udgifter vedrørende receptioner, hvis receptionen kan anses for at have et vist reklamemæssigt islæt. Ved vurderingen af om, kan der tages udgangspunkt i retningslinjerne for forretningsjubilæer se ovenfor. Afholdes receptionen ude i byen er der fradrag for 25 % af momsen, efter reglerne om restaurationsydelser. - reklameudgifter Der er fradrag for momsen af udgifter til reklametryksager, annoncer i fagblade, dagspresse, tv og hjemmesider, reklamegaver mv. Fradragsretten omfatter også: - Indkøb af mindre reklameartikler. Genstandene skal have en værdi under 100 kr., de skal tydeligt være forsynet med virksomhedens navn eller logo, og de skal indkøbes med henblik på uddeling til kunder og potentielle kunder. Der vil typisk være tale om kuglepenne, lightere, chokolade, paraplyer eller lignende. Genstandene må ikke blive brugt som egentlige gaver. - Respondentgaver der gives til personer som har været behjælpelige i forbindelse med udfyldning af spørgeskemaer eller lignende, anses for at være fradragsberettigede reklamegenstande. - repræsentation Der er ikke fradrag for momsen af udgifter til repræsentation, som blandt andet omfatter gaver, vin og tobak til virksomhedens forretningsforbindelser mv. - restaurationsydelse Der er fradrag for 25 % af momsen af udgifter til bespisning af forretningsforbindelser og personale ude i byen, hvilket vil sige restaurant, cafeteria og lignende. Momsfradraget forudsætter, at udgiften er af streng erhvervsmæssig karakter. - snerydning Der er fradrag for momsen af udgifter til snerydning og saltning på virksomhedens arealer. - sponsorater Der er som udgangspunkt fradrag for momsen vedrørende udgifter til sponsoraftaler. Det er en forudsætning for momsfradragsretten, at sponsoratet er inklusiv moms, og at sponsoratet giver virksomheden en relevant reklameværdi i form af bannerreklame, omtale i foreningsblade, navn/logo på sponsortavle eller lignende. Kapitel 7.4. Side 12/16. April 2013

13 En forudsætning for at kunne betragte sponsorbidrag som en fradragsberettiget reklameudgift er, at bidraget ydes primært af reklamemæssige grunde og ikke hovedsageligt af personlig interesse for sponsormodtagerens aktivitet. I modsat fald må sponsorbidrag betragtes som en ikke-fradragsberettiget gave. Der skal således være en relevans mellem virksomhedens produkter evt. beliggenhed og den reklameværdi, som virksomheden får. Sponsorater indeholder ofte flere forskellige elementer såsom bandereklamer, annoncer i kampprogram, billetter til kampe, besøg i vip-lounge mv. Ved faktureringen af sådanne sponsorater vil de enkelte elementer ofte være prisfastsat særskilt. Det betyder, at det samlede sponsorbidrag indeholder såvel fradragsberettigede som ikke-fradragsberettigede elementer. Momsfradragsretten afhænger følgelig af hvilke elementer, der indgår i sponsorater og hvorledes disse anvendes af virksomheden. Hvis sponsoratets enkelte elementer kan henføres til repræsentation, gaver eller naturalaflønning af virksomhedens medarbejdere er der ikke momsfradragsret for denne andel af sponsorbidraget. - sportstøj Der er fradrag for momsen af udgifter til indkøb af sportstøj til virksomhedens medarbejdere. Sportstøjet skal være forsynet med virksomheden navn eller logo. Fradragsretten omfatter også sportstøj med logo eller navn, der foræres til en idrætsforening som led i en sponsoraftale. Hvis der er tale om t-shirts eller lignende til en værdi under 100 kr. kan disse udleveres som reklamegaver til kunder eller potentielle kunder. - te Der er ikke fradragsret for momsen af udgifter til te, der stilles gratis til rådighed for virksomhedens ansatte. Hvis virksomheden serverer te overfor forretningsforbindelser er der momsfradragsret. - teambuiding Der er fradrag for momsen af udgifter, som virksomheden afholder til teambuilding overfor sine medarbejdere. Fradragsretten omfatter både eventuel transport og lokaleleje samt selve aktiviteterne. Såfremt der efterfølgende sker bespisning af medarbejderne gælder de almindelige regler for restaurationsudgifter, dvs. fradrag for 25 % af momsen. Anden bespisning, der ikke har karakter af en restaurationsydelse, giver ikke ret til fradrag. Eventuel underholdning der indgår i arrangementet er der ikke momsfradrag for. Deltagelse af ledsagere medfører, at arrangementet har privat karakter og dermed er der ingen fradragsret for udgifterne hertil. Kapitel 7.4. Side 13/16. April 2013

14 - telefon Der er fradrag for momsen vedrørende udgifter til telefoner og mobiltelefoner, som befinder sig på virksomheden adresse eller er fastmonteret i virksomhedens biler. Medarbejdertelefon - fastnettelefon Hvis virksomheden afholder udgifter til en stationær telefon installeret hos en medarbejder er momsfradraget fastsat til 50 %, uanset omfanget af den private anvendelse. Fradraget forudsætter, at faktura vedrørende abonnement og samtaler er udstedt til virksomheden. Medarbejdertelefon - mobiltelefon Hvis virksomheden afholder udgifter til en mobiltelefon, der stilles til rådighed for en medarbejder, skal der foretages en konkret vurdering af, hvor meget medarbejderen bruger forbindelsen privat henholdsvis arbejdsmæssigt. Virksomheden har momsfradrag for den del af udgiften, der kan henføres til den arbejdsmæssige benyttelse. Fradraget forudsætter, at faktura vedrørende abonnement og samtaler er udstedt til virksomheden. Telefon til indehaveren Der er fradrag for momsen af udgifter til en telefon, der stilles til rådighed for indehaveren uden for virksomheden. Til gengæld skal der afregnes moms af den private andel af udgifterne og momsen beregnes på grundlag af den værdi, som anvendes ved beskatning af den private anvendelse. - tilkørselsveje En landbrugsvirksomhed kan fradrage momsen af udgifter til vedligeholdelse af tilkørselsveje til beboelses- og driftsbygninger med 2/3. - tobak Der er ikke fradrag for momsen af udgifter til tobak, da dette anses for en repræsentationsudgift. - uddannelse Der er som udgangspunkt fradrag for momsen af udgifter til videreuddannelse af virksomhedens medarbejdere. Det er en forudsætning, at uddannelsen er relevant for medarbejderen. - underholdning Der er ikke fradrag for momsen af udgifter til underholdning, uanset om den afholdes ude i byen eller i virksomhedens lokaler. - vand Der er fradrag for momsen af udgifter til vand, herunder drikkevand. Efter praksis omfatter fradragsretten også drikkevand i beholdere. Kapitel 7.4. Side 14/16. April 2013

15 - vareprøver Når virksomheden udtager varer fra et sortiment for at fremme omsætningen af disse, skal virksomheden ikke beregne udtagningsmoms, hvilket svarer til, at der er fuldt fradrag for momsen. Der er i praksis ingen øvre grænse for værdien af vareprøver. Vareprøverne må dog ikke have karakter af repræsentativ anvendelse. - vin Der er fradrag for momsen af udgifter til vin, idet omfang at denne anvendes til reklameformål, herunder udskænkning i forbindelse med messer, udstillinger og lignende arrangementer. Fradragsretten omfatter derimod ikke indkøb af vin, der anvendes til gaver til forretningsforbindelser mv., da dette anses for en repræsentationsudgift. - virksomhedsoverdragelse Der er fradragsret for momsen af udgifter vedrørende gennemførelse af en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse. Som eksempel kan nævnes indkøb af rådgivningsydelser, herunder bistand fra advokat og revisor. Uagtet at virksomhedsoverdragelsen sker momsfrit er der efter praksis fradragsret for momsen i samme omfang som udgifter vedrørende de overdragne aktiver (den overdragne aktivitet) berettigede til momsfradrag inden overdragelsen. Fradragsretten omfatter ligeledes indkøb af rådgivningsydelser i forbindelse med en virksomhedsomdannelse, som i denne sammenhæng må anses for en virksomhedsoverdragelse. Hvorvidt omdannelsen reelt gennemføres har ingen betydning for fradragsretten. Kapitel 7.4. Side 15/16. April 2013

16 Kapitel 7.4. Side 16/16. April 2013

7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper

7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper Moms Forlaget Andersen 7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper Af Senior VAT Manager Rune Grøndahl, KPMG rgroendahl@kpmg.dk Indhold Denne artikel omhandlende momsfradrag for udvalgte udgiftstyper har

Læs mere

Skat 2014. Repræsentationsudgifter.

Skat 2014. Repræsentationsudgifter. Skat 2014 Repræsentationsudgifter. Det er af afgørende betydning, at der sker en korrekt afgrænsning af repræsentationsudgifter over for andre driftsudgifter, især udgifter afholdt over for personale samt

Læs mere

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms:

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms: Statens Administration, ØSC 8. april 2011 Oversigtsskema til vejledning om afløftning af moms på købsfakturaer Skemaet indeholder områder, hvor der kan være forskelle fra hovedreglen om fuld fradragsret

Læs mere

Repræsentations udgifter. Skat 2015

Repræsentations udgifter. Skat 2015 Repræsentations udgifter Skat 2015 Der er stor forskel på den skatteog momsmæssige behandling af repræsentationsudgifter i forhold til andre driftsudgifter. Derfor er det vigtigt, at virksomheden foretager

Læs mere

Skat 2013. Repræsentationsudgifter.

Skat 2013. Repræsentationsudgifter. Skat 2013 Repræsentationsudgifter. Det er af afgørende betydning, at der sker en korrekt afgrænsning af repræsentationsudgifter over for andre driftsudgifter, især udgifter afholdt over for personale samt

Læs mere

Repræsentationsudgifter Skat Tax

Repræsentationsudgifter Skat Tax Repræsentationsudgifter Skat 2017 Tax 2 Repræsentationsudgifter Der er stor forskel på den skatte- og momsmæssige behandling af repræsentationsudgifter i forhold til andre driftsudgifter. Derfor er det

Læs mere

7.3 Ingen eller særlig fradragsret

7.3 Ingen eller særlig fradragsret Moms Forlaget Andersen 7.3 Ingen eller særlig fradragsret Af Director Rune Grøndahl, KPMG rgroendahl@kpmg.dk Indhold Denne artikel omhandlende ingen eller særlig fradragsret har følgende indhold: 1. Indledning

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? 2 Indledning Den moms- og skattemæssige behandling af udgifter til personale, reklame eller repræsentation giver ofte anledning til usikkerhed. Dette skyldes,

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indhold Indledning 3 1. Sondring mellem personaleudgifter, reklame og repræsentation 4 1.1. Personaleudgifter 4 1.2. Reklameudgifter 5 1.3. Repræsentationsudgifter

Læs mere

Regler for repræsentation og personaleforplejning inkl. Vejledning om kontering og momsafløftning

Regler for repræsentation og personaleforplejning inkl. Vejledning om kontering og momsafløftning Regler for repræsentation og personaleforplejning inkl. Vejledning om kontering og momsafløftning INDHOLD: 1. Repræsentation 2. Interne ydelser / personaleforplejning 3. Vejledning om kontering og momsafløftning

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indhold Indledning 3 1. Sondring mellem personaleudgifter, reklame og repræsentation 4 1.1. Personaleudgifter 4 1.2. Reklameudgifter 5 1.3. Repræsentationsudgifter

Læs mere

Skattemæssige fradrag for repræsentation og andre udgifter

Skattemæssige fradrag for repræsentation og andre udgifter - 1 Skattemæssige fradrag for repræsentation og andre udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Repræsentation kan normalt fratrækkes, dog kun med 25 pct. Men i en dom fra 1. december 2011

Læs mere

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation - 1 Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation m. v. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk Skatterådet har i en afgørelse

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indledning Den moms- og skattemæssige behandling af udgifter til personale, reklame eller repræsentation giver ofte anledning til usikkerhed. Dette skyldes,

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indledning Den moms- og skattemæssige behandling af udgifter til personale, reklame eller repræsentation giver ofte anledning til usikkerhed. Dette skyldes,

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indledning Den moms- og skattemæssige behandling af udgifter til personale, reklame eller repræsentation giver ofte anledning til usikkerhed. Dette skyldes,

Læs mere

7.5 Investeringsgoder

7.5 Investeringsgoder Moms Forlaget Andersen 7.5 Investeringsgoder Af Senior VAT Consultant Mette Danielsen, Ernst & Young P/S mette.danielsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende investeringsgoder har følgende indhold:

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indhold 1. Sondring mellem personaleudgifter, reklame og repræsentation 4 1.1. Personaleudgifter 4 1.2. Reklameudgifter 5 1.3. Repræsentationsudgifter 6

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indledning Den moms- og skattemæssige behandling af udgifter til personale, reklame eller repræsentation giver ofte anledning til usikkerhed. Dette skyldes,

Læs mere

Bogen om moms i Danmark

Bogen om moms i Danmark Bogen om moms i Danmark Moms er ikke bare et spørgsmål om at betale, hvad du skal. Det handler også om at få de momsfradrag, du er berettiget til. I Bogen om moms får du anvisninger på, hvordan momsen

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

www.pwc.dk Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler

www.pwc.dk Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler www.pwc.dk Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Personalegoder En opslagsbog om skat og moms på personalegoder

Personalegoder En opslagsbog om skat og moms på personalegoder Revisions- og rådgivningsvirksomhederne BDO ScanRevision og BDO Kommunernes Revision har kontorer i 29 byer i Danmark. Vi beskæftiger godt 1.000 medarbejdere, hvoraf over 110 er statsautoriserede revisorer.

Læs mere

Er din virksomhed sponsor?

Er din virksomhed sponsor? Er din virksomhed sponsor? JUNI 2011 Er din virksomhed sponsor? Er din virksomhed sponsor det kunne fx være for forlystelsesparker, kulturelle institutioner og virksomheder (såsom festivaler, koncerthuse,

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

4.2 Registreringspligtig person

4.2 Registreringspligtig person Moms Forlaget Andersen 4.2 Registreringspligtig person Af Senior VAT Consultant Susanne Johnsen, Ernst & Young P/S susanne.johnsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende registreringspligtig person

Læs mere

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Morgenmøde. Personalegoder / skat og moms PwC. marts

Morgenmøde. Personalegoder / skat og moms PwC. marts Morgenmøde 1 Agenda Velkomst og morgenmad Anvendelse af biler Personaleudgifter og personalepleje Personalearrangementer Gavepolitik Køb af mobiltelefoner Tak for i dag 2 Anvendelse af biler - moms 3 Biler

Læs mere

Er din virksomhed sponsor?

Er din virksomhed sponsor? Er din virksomhed sponsor? Juni 2016 Er din virksomhed sponsor? Er din virksomhed sponsor det kunne fx være for forlystelsesparker, kulturelle institutioner og virksomheder (såsom festivaler, koncerthuse,

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

Skattefradrag for fester og receptioner i anledning af indehaverens fødselsdag

Skattefradrag for fester og receptioner i anledning af indehaverens fødselsdag - 1 Skattefradrag for fester og receptioner i anledning af indehaverens fødselsdag Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattefradrag for fester og receptioner i anledning af indehaverens fødselsdag

Læs mere

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Skattekonsulent Bjarne Sall Hansen, Deloitte Momskonsulent Asger Laustsen, Deloitte November 2007 Privatbenyttelsesafgift Tillæg til vægtafgiften

Læs mere

Hal(v)moms INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Hal(v)moms INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hal(v)moms Agenda Udlejning af fast ejendom >< Tilrådighedsstillelse af sportsfaciliteter Sponsorater Tilskud Momsfritagelse for velgørende arrangementer Momsfradrag Udlejning af fast ejendom >< tilrådighedsstillelse

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

Moms i forbindelse med fast ejendom. Opdatering på udviklingen i praksis

Moms i forbindelse med fast ejendom. Opdatering på udviklingen i praksis Moms i forbindelse med fast ejendom Opdatering på udviklingen i praksis Indhold Salg af udlejningsejendomme Seneste nyt om praksis, muligheder og risici Momsfri virksomhedsoverdragelse Ny praksis nu også

Læs mere

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: Nyhedsbrev 07. december 2012 I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: - Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn - Krav om digital betaling for virksomheder

Læs mere

Biler. Biler. Skat & Moms. redmark.dk

Biler. Biler. Skat & Moms. redmark.dk Biler Biler Skat & Moms redmark.dk Kan du styre en firmabil sikkert igennem skatte- og momslandskabet? Inden du sætter dig bag rattet i en firmabil og kører en tur, er det vigtig at kende de særlige regler

Læs mere

rækker en hånd ud til busbranchen

rækker en hånd ud til busbranchen skat rækker en hånd ud til busbranchen Af: SKAT/ Foto: SKAT SKAT har i 2012 haft busbranchen under lup og gennemført et pilotprojekt med fokus på delvist fradrag i busvirksomheder. Erfaringsmæssigt kan

Læs mere

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar Moms og fast ejendom Danske Skatteadvokaters forårsseminar Salg af fast ejendom v/[ ] Momspligt Momslovens 1 og 4 (MSD art. 1 og 2) Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark

Læs mere

Reklame og repræsentation Højesterets dom af 8/5 2013, sag 242/2011

Reklame og repræsentation Højesterets dom af 8/5 2013, sag 242/2011 - 1 Reklame og repræsentation Højesterets dom af 8/5 2013, sag 242/2011 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 8/5 2013, jf. tidligere TfS 2011, 704 ØL, at en bilforhandlers

Læs mere

Instruks Momshåndtering

Instruks Momshåndtering Instruks Momshåndtering Instruks momshåndtering (pkt 4-3-3 ajourført) -05-01-15 Side 1 af 10 1. FORMÅL 3 1.1. Baggrund 3 1.2. Formål 3 2. ANSVARLIG 3 3. TERMINER 4 4. FREMGANGSMÅDE 4 4.1. Definitioner

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Revision. Skat. Rådgivning. Præsentation Asger Hauchrog Engvang Director Email: ahg@pwc.dk Telefon: 4040 2260 2 1 Velkommen Agenda Fradrag for omkostninger

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

Forord... 9. Kapitel 1: Reglerne... 10

Forord... 9. Kapitel 1: Reglerne... 10 Indhold Forord.............................. 9 Kapitel 1: Reglerne..................... 10 1.1 Hvad betyder fradrag....................... 11 Virksomhedens indtægter minus de fradragsberettigede udgifter

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

Guide til kørsel i virksomheden

Guide til kørsel i virksomheden Guide til kørsel i virksomheden Hej virksomhedsejer Møder med kunder og forretningspartnere kan være altafgørende for, om virksomheden kan skabe indtægter og overleve år efter år. Derfor kan kørsel være

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at der til den enkelte postering er valgt den rigtige momskode.

Det er derfor vigtigt, at der til den enkelte postering er valgt den rigtige momskode. Dato: 9. november 2011 Kirkeministeriets vejledning til årsafslutning vedrørende moms 2011 Kirkeministeriet KM-1 Kirkeministeriet har i løbet af 2010 og 2011 opsamlet erfaringer vedrørende menighedsrådenes

Læs mere

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Indholdsfortegnelse Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Delvis fradragsret for moms Delvis fradrag for moms af fællesudgifter Lønsumsafgift af indtægter ved rutekørsel

Læs mere

Moms - ejendom og entreprise

Moms - ejendom og entreprise MOMS, TOLD & AFGIFTER Moms - ejendom og entreprise Peter K. Svendsen og Randi Christiansen 3. marts 2008 TAX Program Byggemoms Nyere praksis vedr. aftaleindgåelse / byggeri for egen regning Hvornår er

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Dette afsnit beskriver reglerne om, at vare- og lastbiler skal have synligt firmanavn eller logo og cvr-nr.

Dette afsnit beskriver reglerne om, at vare- og lastbiler skal have synligt firmanavn eller logo og cvr-nr. Indhold Dette afsnit beskriver reglerne om, at vare- og lastbiler skal have synligt firmanavn eller logo og cvr-nr. Afsnittet indeholder: Regel Lovgrundlag Hvor skal oplysningerne sidde på bilen Hvem har

Læs mere

Momsmæssige udfordringer i skolesektoren november 2016

Momsmæssige udfordringer i skolesektoren november 2016 www.pwc.com Momsmæssige udfordringer i skolesektoren november 2016 Agenda Generelle regler Indtægtsdækket virksomhed Underleverandør af undervisning Byggeri Byggemoms Omvendt betalingspligt Finansieringsbidrag

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Sort arbejde - Adgang til kontrol på privat grund m. v.

Sort arbejde - Adgang til kontrol på privat grund m. v. - 1 Sort arbejde - Adgang til kontrol på privat grund m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I artiklen d. 2. juni 2012 omtalte jeg en del af regeringens lovforslag fra den 25. april 2012

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Direktørens fødselsdagsfest er der fradrag?

Direktørens fødselsdagsfest er der fradrag? - 1 Direktørens fødselsdagsfest er der fradrag? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med jævne mellemrum rejser skattevæsenet sager om fradragsret for receptioner mv. i anledning af direktørens

Læs mere

Supplerende høringssvar; L 86 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet

Supplerende høringssvar; L 86 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 21 Offentligt Folketinget, Christiansborg Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 1240 København K 6. december 2012 Supplerende høringssvar; L 86 Forslag

Læs mere

Moms. Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK. Børsen 1. December 2017

Moms. Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK. Børsen 1. December 2017 Moms Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK Børsen 1. December 2017 Good Things.and the bad one? Sikkerhed LOCALHOOD God infrastruktur Gå-afstand til alt og kort transport til lufthavn Danish

Læs mere

HD-R, 6. SEMESTER. Skatteret, foråret 2004. Undervisningsnotat nr. 4: Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb. Valdemar Nygaard

HD-R, 6. SEMESTER. Skatteret, foråret 2004. Undervisningsnotat nr. 4: Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb. Valdemar Nygaard HD-R, 6. SEMESTER Skatteret, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 4: Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb Valdemar Nygaard Driftsomkostninger: Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i afsnit VII

Læs mere

Varebiler (gulpladebiler)

Varebiler (gulpladebiler) Varebiler (gulpladebiler) - skat, moms og afgifter 2014 FORORD Denne information omhandler skatte-, moms- og afgiftsregler for varebiler. Det er en daglig udfordring for rådgivere, virksomheder og ansatte

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2015

BILER SKAT OG MOMS 2015 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Kørsel i gulpladebiler op til 4 tons Skat Tax

Kørsel i gulpladebiler op til 4 tons Skat Tax Kørsel i gulpladebiler op til 4 tons Skat 2017 Tax 2 Kørsel i gulpladebiler op til 4 tons Indhold 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. København d. 26. november

Beierholms Faglige Dage 2015. København d. 26. november Beierholms Faglige Dage 2015 København d. 26. november Velkommen 2 November 2015 2012 Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms Program - Spor 1 Moms Aktuelt moms Momsfradrag i holdingselskaber

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2018

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2018 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2018 Få de nyeste opdate ringer på reglerne for personalegoder 2018 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion:

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

KØBSMOMS I FORB. MED ARRANGEMENTER

KØBSMOMS I FORB. MED ARRANGEMENTER KØBSMOMS I FORB. MED ARRANGEMENTER AGENDA: Bespisning Restauration Egne lokaler Udland Taleksempler Hotelovernatning DK Udland Taleksempler MOMSBEHANDLING - BESPISNING Begrebet forstås bredt, dvs. dækker

Læs mere

Fradrag for arbejdsværelse i hjemmet

Fradrag for arbejdsværelse i hjemmet - 1 Fradrag for arbejdsværelse i hjemmet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En del lønmodtagere har enten hjemmearbejdsplads eller har udover en arbejdsplads hos arbejdsgiveren etableret en

Læs mere

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Moms på fast ejendom Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Skatter og moms 2 3 Retskilder EF-traktaten art. 99 Momssystemdirektivet (2006/112/EØF) m.fl. Momsloven (Lovbekendtgørelse nr. 106

Læs mere

Skat 2013. Kørsel i gulplade biler op til 4 tons.

Skat 2013. Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2013 Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler på højest 3 tons 2.2 Gulpladebiler over 3

Læs mere

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning Direktionssekretariatet Notat Multimediebeskatning Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. De hidtidige regler... 1 2.1. Fri telefon (ligningslovens 16, stk. 3, nr. 3)... 1 2.2. Datakommunikation m.v.

Læs mere

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011 Lone Friis Agenda Generel SKAT-momspligt hos skoler, herunder seneste udvikling på momsområdet for skoler Lønsumsafgiftspligtige aktiviteter Styresignalet

Læs mere

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons GULPLADEVEJLEDNING Gulpladebiler, og især hvordan man må bruge dem, er et af de områder, som størstedelen af landets virksomheder interesserer sig for. I april 2008 blev der indgået et forlig mellem et

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Sponsorater i museums- verdenen

Sponsorater i museums- verdenen Mollerup Designlab A/S i museums- verdenen af Lars Mikkelsen og Rune Grøndahl, Ernst & Young Association of Danish Museums Farvergade 27 D Vartov 1463 København K Denmark T +45 4914 3966 F +45 4914 3967

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

plus revision skat rådgivning Varebiler

plus revision skat rådgivning Varebiler plus revision skat rådgivning Varebiler Forord Det er dyrt at køre i bil i Danmark, det ved vi alle. Det skyldes især den høje bilbeskatning, herunder især registreringsafgiften. Derudover skyldes det

Læs mere

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 66 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 26. november 2012 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Politik for repræsentation mv.

Politik for repræsentation mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Politik for repræsentation mv. I det følgende redegøres for Københavns Kommunes politik for repræsentation m.v. Politikken fastsætter

Læs mere

Human Resource Services. Ajour Personalegoder. December 2008

Human Resource Services. Ajour Personalegoder. December 2008 Human Resource Services Ajour Personalegoder December 2008 PricewaterhouseCoopers skatteafdeling Dansk og international skattelovgivning undergår konstant store forandringer og bliver til stadighed mere

Læs mere

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0677 Bilag 1 Offentligt SKATTEMINISTERIET Departementet Afgift 12. december 2007 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november

Læs mere