Sagsid: Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen"

Transkript

1 Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal 671m2, beliggende Gyldenbjergsvej 29, 5700 Svendborg. 1.2 Boligen overdrages som beset. Såfremt køber ønsker at nedrive bygningen henvises til punkt 6 miljøforhold til nedrivning og opførelse andet sted. 1.3 Zonestatus: Byzone 1.4 Den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2013 kr grundværdi kr Svendborg Kommune er fritaget for grundskyld. Køber vil blive pålagt grundskyld. Ejendomsværdiskat er beregnet på basis af det laveste grundlag for ejendomsværdibeskatning, dvs. det laveste af beløbene for vurdering + 5 %, 2002 vurdering og den aktuelle vurdering. Hvis der efter isses udarbejdelse er foretaget ny-, om- eller tilbygningsarbejde, der kræver byggetilladelse eller er sket ændring i ejendommens anvendelse, vil der ved førstkommende vurdering efter ejerskifte ske ansættelse af ejendomsværdien i forhold til den, der fremgår af vurderingen pr. 1. oktober 2013, og at der ikke i den forbindelse kan rettes krav mod Svendborg Kommune. Det samme gælder for vurderinger, som fremkommer efter salgstidspunktet. 1.5 Ejendommens arealer er oplyst via BBR-meddelelse: Boligareal (se dispensationsansøgning vedlagt) Stueetage: 57 m2 og 1.sal 43m2 kælder 43m2 100 m2 Der er ikke foretaget særskilt opmåling af ejendommen i forbindelse med handlen og Svendborg Kommune indestår ikke for rigtigheden af angivne areal. 2. Ejendommen fysiske forhold og tilbehør 2.1 El, vand og varme: Vand/vej/kloak Privat vandværk, Offentligt/offentligt Nye tilslutnings-og anlægsarbejder Ingen jf. ejendomsdatarapport: Af Regionsplan/lokalplan/byplan mv. Se dispensationsansøgning Påbud eller verserende sager Ingen jf. ejendomsdatarapport: Af Løsøre og inventar: Der medfølger intet i handlen. Dog vil køleskab medfølge såfremt køber ønsker det. 1

2 Sælger oplyser jf. ligeledes tilstandsrapport At der sælger bekendt ikke fra det offentlige eller private er rejst sager eller krav, som ikke er opfyldt At sælger ikke har begæret ejendommen omvurderet eller indgivet klage over den fastsatte vurdering At sælger bekendt ikke indenfor de seneste 10 år dog højst i sælgers ejertid har været konstateret eller afhjulpet skader på grund af svampe-og/eller insektangreb, medmindre andet er oplyst i tilstandsrapporten At der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser At al forfalden gæld vedr. anlægsarbejder og tilslutninger til vej, fortov, fællesanlæg, el, gas, vand, kloak, rensnings-og ledningsanlæg vil være betalt i forbindelse med handlens afslutning. Hvis andet ikke er oplyst ovenfor, er der sælger bekendt ikke udført arbejder eller truffet beslutninger, som senere vil medføre en udgift for ejendommen At olietanken, hvis en sådan forefindes, sælger bekendt lovlig. 3. Ejendommen stand 3.1 Ansvarsfraskrivelse: Ejendommen tilhører Svendborg Kommune og sælges uden ansvar for sælger, herunder installationers lovlighed, evt. ulovlige bygningsindretninger- /forhold, der strider mod servitut eller offentligretslige forskrifter, mangler ved grunde, mangler ved utilgængelige bygningsdele, evt. fejl og mangler på bygninger, som ikke er omfattet af tilstandsrapporten, også evt. fejl og mangler opstået efter udarbejdelse af tilstandsrapporten samt hvidevarers funktionsduelighed, dog bortset fra almindelig vanhjemmelsansvar. Køber kan således ikke senere forlange erstatning, forholdsmæssig afslag i købesummen eller hæve handlen, som følge af konstaterede fejl eller mangler. Købesummen er fastsat under hensyntagen hertil. 3.2 Køber er inden underskrift på denne købsaftale opfordret til at gennemgå ejendommen sammen med en byggesagkyndig. 3.3 Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom: Handlen er omfattet af reglerne om fortrydelsesret. Ved underskrivelse af denne købsaftale at have modtaget såvel tilstandsrapport, energimærkning, el-rapport samt modtaget tilbud på halv ejerskiftetilbud. Bygningens fysiske forhold: Køber bekræfter ved sin underskrift på købsaftalen: At være gjort bekendt med, at handlen er omfattet af reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse af fast ejendom mv. kapitel 1. Tilstandsrapport er udarbejdet: Udarbejdet af: Arkitektfirma Hedegaard, Jens Hedegaard, Svendborg Energimærke: Udarbejdet: Udarbejdet af: Arkitektfirma Hedegaard, Jens Hedegaard, Svendborg 2

3 Elinstallationsrapport Udarbejdet den: Udarbejdet af: L. PS ApS, Odense Ejerskifteforsikringstilbud: Udarbejdet den: Udarbejdet af: Frida Forsikring Agentur A/S, Glostrup Køber er dermed informeret om, at hvis køber inden afgivelse af købstilbud har modtaget forsikringstilbud på ejerskifteforsikring, har køber mulighed for i forbindelse med handlen at tegne en ejerskifteforsikring. Denne forsikring kan efter købers fri valg enten tegnes i det forsikringsselskab, hvorfra tilbuddet stammer eller i et andet forsikringsselskab. Uanset hvilket forsikringsselskab køber vælger, skal forsikringen tegnes inden den frist, der fremgår af forsikringstilbuddet, og i alle tilfælde inden køber disponerer over ejendommen. Det er købers ansvar at påse, at der rettidigt er sket tegning af forsikringen. At køber, hvis denne forud for afgivelse af købstilbud har modtaget forsikringstilbud på en ejerskifteforsikring, samtidig har modtaget sælgers tilbud om at betale halvdelen af den forsikringspræmie, der fremgår af det billigste af de af sælger fremlagte tilbud om ejerskifteforsikring. At køber forud for købstilbud er gjort bekendt med: At køber ikke overfor sælger vil kunne påberåbe sig, at bygningernes fysiske tilstand er manglefuld At køber ikke overfor sælger vil kunne påberåbe sig, at bygningens el, varme, ventilations- eller sanitetsinstallationer ikke er funktionsdygtige eller er ulovlige i henhold til offentligretlige forskrifter At køber ikke overfor sælger vil kan påberåbe sig, at en fejl burde have været nævnt i tilstands- eller elinstallationsrapport At køber i øvrigt vil kunne rejse krav imod sælger for de forhold, som sælger ikke frigøres for iht. lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, kapitel 1. At det i nærværende købsaftale bestemmelse, at køber ikke kan påberåbe sig forhold, som er opstået efter udarbejdelsen eller fornyelsen af henholdsvis tilstands-og elinstallationsrapport At køber i tilfælde af konstatering af fejl ved bygningerne, der burde have været omtalt i tilstandsrapporten eller i elinstallationsrapporten, overfor den bygningssagkyndige eller autoriserede elinstallatørvirksomhed, som har udarbejdet elinstallationsrapporten kan fremsætte krav om skadeserstatning. Kravet skal være fremsat senest 5 år fra overtagelsesdagen, dog senest 6 år fra rapportens datering. At køber er rådgivet om mulighed for selv at få udarbejdet en byggeteknisk gennemgang af ejendommen At køber kan rekvirere informationsmateriale om tilstandsrapport, elinstallationsrapport og energimærkning på Energimærkning: Ejendommen er omfattet af lov om energibesparelser på bygninger. Køber har fået udleveret gyldig energimærkning. 3

4 Hvis ejendommen er omfattet af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, og køber ikke har fået udleveret gyldig energimærkning, har køber ret til efter påkrav at lade energimærkningen udarbejde for sælgers regning, såfremt dette sker inden for en rimelig frist. 4. Dispensation fra lokalplan, miljøforhold 4.1 Svendborg Kommunes Byg, Plan og Erhverv har givet dispensation fra lokalplan. Dvs. at Lokalplanens bestemmelse i 3 stk. 1 om ændret anvendelse af Gyldenbjergvej 29 er dispenseret fra skoleformål til bolig. Køber skal i den forbindelse med handlen søge byggetilladelse for ændret anvendelse til bolig. Jf. dokument om dispensation af 4. november Såfremt køber ønsker at nedrive hele ejendommen, er køber forpligtiget til at opføre nyt parcelhuse snarest muligt efter nedrivning, og der er en betingelse i handlen, at køber inden nedrivning, har afholdt møde med Annette Jørgensen, Erhverv, Bolig og Natur, Svendborg Kommune tlf Køber skal forinden afholdelse af mødet have ansøgt Svendborg Kommune om nedrivningstilladelse og modtaget besked om at tilladelsen er godkendt. 4.3 Ejendommen har tidligere været benyttet som tandplejeklinik og der har været foregået røntgen si lokalet markeret med et kryds se plantegning. Såfremt køber nedbryder væg eller andet destruktivt skal der tages hensyn til afskaffelse af materialet. Kontakt Annette Jørgensen, Erhverv, Bolig og Natur tlf for yderligere information. Der kan ikke gives afslag i købesummen, da der allerede er taget højde for dette i prisfastsættelsen. 5. Energimærkning 5.1 Energimærkning er udarbejdet og vedlagt som bilag til købsaftalen. Bygningens energimærke er G. 6. Servitutter 6.1 Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Dog vedlægges som bilag til købsaftale Dok. om bebyggelse, benyttelse mv. af Forsikringsforhold 7.1 Svendborg Kommune er selvforsikret i Gjensidige Forsikring og køber må derfor selv foranledige ejendommen forsikret. Det påhviler køber at foranstalte tegning af de nødvendige forsikringer, herunder bygningsbrand med virkning fra overtagelsesdagen. Forsikringstilbud foreligger. 8. Lejeforhold 4

5 8.1 Køber overtager ejendommen er fri for lejemål. 9. Refusion 9.1Med overtagelsesdagen om skæringsdato udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse over ejendommens indtægter og udgifter. Saldoen reguleres kontant ved påkrav. Refusionsopgørelse skal foreligge senest 30 dage efter overtagelsen. 9.2Sælger meddeler ejerskifte til de respektive forsyningsselskaber med henblik på aflæsning af forbrugsmålere og fremsendelse af slutopgørelse. I de tilfælde hvor de respektive forsyningsselskaber ikke foretager aflæsning, foretages aflæsning af parterne i forening. 9.3 I tilfælde af forsinkelse med berigtigelse af nogen del af købesummen i nærværende handel, godskrives sælger over refusionsopgørelsen rente af det relevante beløb fra den aftalte berigtigelsesdag. For kontakte midlers vedkommende med Nationalbankens officielle udlånsrente. For lånte midlers vedkommende med den for disse gældende rentesats, som om lånene havde været berigtiget pr. skæringsdagen eller anden aftalt dag. 9.4 Refusionstilsvar forrentes ikke. 9.5 Sælger sørger for afmelding af eventuelle betalingsordninger. 10. Overtagelsesdato 10.1 Ejendommen overtages af køber med mindre køber har anført ønske om anden overtagelsesdagsdato jf. købsaftalens pkt Sælger afleverer ejendommen tømt for løsøre senest på overtagelsesdagen kl Det solgte henligger fra denne dato for købers regning og risiko. Såfremt bygningerne er forsikret mod brandskade, overgår risikoen herfor dog allerede til køber ved købsaftalens underskrift. Køber er da berettiget til erstatning fra brandforsikringen efter de herom gældende regler og forpligtet til at opfylde den indgående handel. Sælger vedligeholder ejendommen forsvarligt i enhver henseende indtil overtagelsesdatoen. Kontant udbetaling 11. Berigtigelse af købesum Senest 5 bankdage efter sælgers accept af købstilbuddet deponeres kr. hos Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge. Misligholdelse Såfremt deponering ikke sker rettidigt mht. ovenstående frister, er sælger berettiget efter påkrav at hæve handlen. 5

6 Renter og gebyr Såfremt intet andet fremgår af denne købsaftale finder nedenstående vilkår om forretning af deponerede midler anvendelse: Beløb, der deponeres af køber, forrentes af sælger frem til overtagelsesdagen med den rente, der tilskrives deponeringskontoen. Såfremt handlen ikke gennemføres, og dette ikke skyldes købers misligholdelse, tilbagebetaler sælger deponerede beløb med tilskrevne renter. Renter af deponeringsbeløb i sælgers pengeinstitut tilfalder sælger fra deponeringsdagen til overtagelsesdagen. Sælger afholder eventuelt gebyr til pengeinstitut vedrørende deponeringskonto. Hvis det er aftalt, at der i stedet for deponering helt eller delvist sker sikkerhedsstillelse ved bankgaranti, udgør forrentningen overfor sælger, hvis ikke andet er aftalt, Nationalbankens officielle udlånsrente med et tillæg på 8 % p.a., beregnet fra overtagelsesdagen og indtil frigivelse sker. Beløb der deponeres af køber hos ejendomsmægleren (hvis dette benyttes) forrentes ikke. Anvendelse af det deponerede beløb Den der berigtiger handlen, eller depositar, har pligt til af midlerne i sælgers pengeinstitut eller ved pengeinstitutgaranti at foranledige betaling af følgende: Pantegæld, der ikke overtages Ejerskiftegebyr og ejerskifteafdrag med rente til betalingsdagen Restancer Forfalden refusionssaldo i købers favør Beløb, som ifølge handlens vilkår skal betales af sælger eller modregnes i købesummen Sælgers andel af handlens omkostninger Salgsvederlag og udlæg mv. til evt. ejendomsmægler, hvis det hos ejendomsmægleren deponerede beløb ikke er tilstrækkelig til dækning heraf. Disse betalinger må dog først ske, når købers adkomst er fri for præjudicerende retsanmærkninger, eller hvis depositar vil indestå for, at retsanmærkningerne slettes. En sådan indeståelse kan tidligst gives, når endeligt skøde/købsaftale er tinglyst med retsanmærkninger. Hvis skøde/købsaftale er lyst med retsanmærkning, gives oplysninger herom til depositar, når det modtages fra tinglysning. Hvis beløbet fra deponering og pengeinstitutgaranti er utilstrækkelige til dækning af de ovenfor anførte udgifter, er den, der berigtiger handlen eller depositar berettige til yderligere at disponere over provenu fremkommet ved evt. nyprioritering af ejendommen, herunder at forlange evt. sælgerpantebrev(e) afhændet i det omfang dette er nødvendigt for at foretage de ovenfor nævnte indfrielser og betalinger mv. Frigivelse og tilbageholdelse af købesummen Den, der berigtiger handlen, eller depositar har pligt til at frigive købesummen til sælger alene med fradrag af de anførte udgifter/ indfrielser, når endeligt skøde er 6

7 tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, dog tidligt på overtagelsesdagen. Dette gælder tillige frigivelse af ejerskiftelånets provenu, hvis sælger ikke tidligere har kunnet disponere herover. Såfremt der er tinglyst anmærkninger om et afgiftspantebrev, der denne anmærkning ikke præjudicerende. Køber er alene berettiget til at tilbageholde købesummen helt eller delvist, såfremt dette er aftalt i denne købsaftale og betingelserne herfor er opfyldt. Garanti for kontante betalinger Er det aftalt i denne købsaftale, at køber til sælger kan eller skal foranledige, at der stilles garanti for betaling af købesummen eller dele heraf, skal garantien stilles af pengeinstitut eller forsikringsselskab og være i overensstemmelse med en standardgaranti udarbejdet af Dansk Ejendomsmæglerforening, Advokatrådet, Andelsboligernes Fællesrepræsentation, Dansk Byggeri, Finansrådet og Realkreditrådet. Garantierklæring kan kun kræves, hvis sælger har underskrevet købsaftalen. Garantierklæringen udstedes til sælger og fremsendes til dennes pengeinstitut, som kopi til evt. sælgers ejendomsmægler. Garantistiller skal uden påkrav deponere garantisummen i sælgers pengeinstitut på overtagelsesdagen. Garantisummen kan anvendes og frigives i overensstemmelse med købsaftalens bestemmelser. Såfremt garantistillelsen ikke sker rettidigt, er sælger efter påkrav berettiget til at hæve handlen. Såfremt garantisummen ikke deponeres rettidigt, forrenter køber garantisummen overfor sælger med Nationalbankens officielle udlånsrente med et tillæg på 8 % p.a. Ved forsinket deponering, er sælger efter påkrav berettiget til at hæve handlen. Svendborg Kommune er med frigørende virkning berettiget til at videredeponere kontakte midler i det pengeinstitut, hvor den øvrige deponering finder sted. 11. Gæld udenfor købesummen 11.1 Udenfor købesummen overtager køber ingen gældsposter vedrørende det solgte Sælger indestår for, at samtlige forfaldne beløb vedrørende tilslutnings- og anlægsarbejder, herunder gæld til anlæg af vej og fortov, kloak, rensningsanlæg, vand, kollektiv varmeforsyning, elforsyning, fællesanlæg m.v. er betalt eller betales af sælger i forbindelse med handlens berigtigelse Gæld, der afvikles gennem forbrug, samt gæld, der afvikles gennem grundejerog ejerforeninger, betales af køber fra overtagelsesdagen. Sælger oplyser, at der ikke påhviler ejendommen sådan gæld på overtagelsesdagen. Sælger oplyser, at der denne bekendt ikke er udført arbejde eller afsagt kendelser vedrørende ovennævnte, for hvilken udgifterne senere vil blive pålagt ejendommen. Eventuelle fremtidige forpligtigelser i så henseende er sælger uvedkommende. Køber overtager ingen restancer på ejendommen. 7

8 Køber overtager ikke byrder på ejendommen, der kan kapitaliseres til en pengeydelse. 12. Frister, berigtigelse og rådgivning 12.1 Det er aftalt, at den skal udstede skøde, er pligtig til at have dette klar sælgers og købers signering senest 1 uge fra overtagelsesdagen. Det er aftalt, at sælger og køber er pligtig til at signere endeligt skøde senest 2 uger efter overtagelsesdagen Det er aftalt, at den der skal udstede skøde, skal anmelde dette til tinglysning senest 3 uger efter overtagelsesdagen Køber er berettiget til at kræve endeligt skøde, når alle betalinger og garantistillelser er sket som forudsat i købsaftalen og når eventuelle øvrige betingelser er opfyldt Såfremt køber eller dennes rådgivers forhold medfører forsinkelse af frigivelse af købesummen, skal købesummen fratrukket beløb anvendt til indfrielse af sælgers eksisterende lån, forrentes med den til enhver tid fastsatte rentesats iht. rentelovens 5, stk. 1 for forsinkelsesperioden. I beløbet fratrækkes rente tilskrevet deponeringskontoen i forsinkelsesperioden Udstedelse af og tinglysning af skøde varetages af købers advokat eller rådgiver. Udarbejdelse af refusionsopgørelse varetages af sælgers advokat eller rådgiver. Handlens berigtigelse i øvrigt varetages af købers advokat eller rådgiver Standardvilkår Er overdragelsesdokumenterne og/eller refusionsopgørelsen mangelfulde eller foreligger disse ikke ved den aftalte frist ifølge købsaftalen, er sælger berettiget til at kræve, at disse foreligger senest 8 dage efter, at sælger/sælgers ejendomsmægler eller advokat/rådgiver har rykket for dokumenterne eller gjort indsigelser mod indholdet af disse. Herefter kan sælger uden yderligere varsel iværksætte udarbejdelse af dokumenterne for købers regning. Bestemmelse gælder uanset, om køber anvender ejendomsmægler/rådgiver/bestallingshavende advokat til berigtigelsen. Ovenstående regelsæt gælder tillige køber, såfremt det er aftalt, at det er sælgers eller sælgers rådgivere, der berigtiger handlen. 13. Øvrige forhold 13.1 Legitimation Parterne er gjort opmærksom på, at sælger i henhold til lovbekendtgørelse nr. 353 af 20. april 2012 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme har pligt til at kræve at kunder legitimerer sig, når der 8

9 optages en forretningsmæssig forbindelse med disse og at opbevare disse idoplysninger i mindst 5 år Videregivelse og behandling af oplysninger Parterne gøres opmærksom på, at ifølge LBK nr. 158 af 9. marts 2006 om tinglysning, skal et dokument, der anmeldes til tinglysning, indeholde oplysninger om cpr. nr. på de ifølge dokumentet forpligtede og berettigede. Til brug for tinglysning af dokumenter i forbindelse med handlen, skal cpr. numre eller cvr.-numere derfor oplyses nedenfor. Cpr. numre eller cvr-numre vil ikke blive gjort offentligt tilgængelige i forbindelse med tinglysning Parterne gøres endvidere opmærksom på, at nærværende købsaftale og de oplysninger, som i øvrigt indhentes om sagens parter, herunder oplysning om parternes navn, adresse, cpr-numre eller cvr-numre og restgældsoplysninger og deponeringskonti, vil blive videregivet til parterne samt til og mellem de relevante aktører i handlen, herunder rådgivere, banker og realkreditinstitutter mv., i det omfang det er nødvendigt for handlens gemmeførelse og for efterlevelse af kravene i tinglysningslovgivningen. Aktørerne beholder oplysningerne så længe, det er nødvendigt, for eksempel for at kunne opfylde kravene i bogføringsloven eller indberetningspligten til SKAT. Herefter vil oplysningerne blive slettet. Handlens parter kan kontakte aktørerne og få at vide, hvilke oplysninger det konkret drejer sig om. Hvis aktørerne bliver opmærksomme på, at der er fejl i oplysningerne, eller at disse er vildledende, retter eller sletter aktørerne straks oplysningerne. I det omfang det er muligt, søger aktørerne samtidig for at informere herom til andre, som eventuelt har modtaget oplysningerne Forældelse Den 1. januar 2008 trådte lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer i kraft. I medfør af denne lov er forældelsesfristen for fordringer 3 år efter at fordringshaver er blevet bekendt med eller burde være bekendt med fordringens eksistens, jf. 3, stk. 1. Der gælder dog en absolut forældelsesfrist på 10 år, hvilket betyder, at også selvom fordringshaveren ikke har kendskab til den pågældende fordrings eksistens, vil fordringen under alle omstændigheder bortfalde 10 år efter overtagelsesdagen. Ved forurening er den absolutte forældelsesfrist for at gøre krav gældende mod forureneren nu 30 år, fej. 3, stk. 3, nr. 1. Køber gøres særligt opmærksom på og accepterer, at i det omfang, der i forbindelse med handlens dokumenter fremkommer fejlagtig henvisning til de nu ophævede forældelsesregler, er eventuelle henvisninger uden retsvirkninger, idet det er ovennævnte forældelses-regler, der finder anvendelse. 14. Handelsomkostninger og vederlag 9

10 14.1 Tinglysningsafgift vedrørende skøde betales af: Køber Udstedelse og tinglysning betales af: Køber Udarbejdelse af reguleringsopgørelse og refusionsopgørelse betales af: Sælger Halvdelen af ejerskifteforsikring betales af: Sælger jf. tilbud fra Frida Forsikring Handlens berigtigelse i øvrigt betales af: Køber Omkostninger ved gældsovertagelse for realkreditlån betales af: Køber Ejerskiftegebyr for private pantebreve indgår i kontantomregning og udredes af provenuet. Ved kontanthandel bærer køber selv alle omkostninger og risici ved en efterfølgende finansiering af ejendomskøbet. Vederlag og omkostninger til sælgers evt. rådgivere betales af sælger. Vederlag til købers rådgiver betales af køber Sælger betaler salær og øvrige salgsomkostninger til egen rådgiver. 15. Sagens parter, rådgivere m.fl. Sælger: Svendborg Kommune Svendborgvej Vestre Skerninge Tilbudsgiver: Navn: Adresse: CPR/CVR: Tilbudsgivers advokat/rådgiver: Tilbudsgivers pengeinstitut: 15.1 Hvis tilbudsgiver er et selskab, skal tilbuddet være ledsaget af tegningsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der ikke må være mere end 3 måneder gammel. 16. Købesum Undertegnede tilbyder hermed at købe ejendommen på følgende vilkår: Kontantpris: kr. skriver Overtagelsesdato: kr. 10

11 17. Parternes accept og underskrifter 17.1 Underskrevne parter, der er myndige og har fuld rådighed over vore boer, erklærer på de ovenfor fastsatte vilkår at have indgået bindende aftale om ejendommens overtagelse, og vi forpligter os til at opfylde denne købsaftale i alle dens ord og punkter. Desuden har købers ved sin underskrift også bekræftet, at have modtaget tilstandsrapport, energimærkning og eltjek og modtaget tilbud om ejerskifteforsikring. Sælger erklærer samtidig, at vil forpligte sig til at betale køberen halvdelen af den tilbudte samlede præmie på ejerskifteforsikring. Se punkt 14.1 Som køber: den 2015 Som sælger: den 2015 P. b.v. Efter bemyndigelse i byrådets møde den 25. november 2014 Lars Erik Hornemann Borgmester Erik Melgård Bendorf Kommunaldirektør 11

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED)

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) SÆLGER OG KØBER: Undertegnede Sælger herved til: Admiralgaarden Frederikshavn A/S (CVR nr. 27228844) Øster Kringelvej 2 C, 8250 Egå EJENDOMMEN / EJERLEJLIGHED:

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014 Vig Stationsvej 7, 4560 Vig For Odsherred Kommune udbydes den gamle børnehave i offentlig udbud. Ejendommen, som er indrettet og anvendes til børnehave,

Læs mere

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015 UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015 Del af matr.nr. 17ø Nykøbing S. Vangjorder beliggende Sct. Georgs Vej 11 4500 Nykøbing Sj. For Odsherred Kommune udbydes byggegrund midt i Nykøbing Sj. Her

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG x, cpr. X og x cpr. i lige sameje Boende

Læs mere

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale MELLEM Carl Strunge Jensen Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg OG [ ]

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle Riisvej 3, 4540 Fårevejle UDBUD AF FRISKOLE Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød v/ Stephen Berthelsen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Nordstensvej 9, 1. sal Postboks 129 3400 Hillerød Tlf.

Læs mere

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 * v -.- *** * *** Side: 11 * * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 Påtegning på Skøde. Dkk 5.3 00.000 Vedrørende matr.nr. 5 CP, Fårvang By, Tvilum Ejendomsejer:

Læs mere

Brønshøj Spejderhus * 1968. Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter

Brønshøj Spejderhus * 1968. Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter Brønshøj Spejderhus * 1968 2015 Kammeratskab Lokale initiativer Aktiviteter Kultur- og Fritidsudvalget Københavns Kommune Københavns Rådhus 1599 København V borgmesteren@kff.kk.dk 19. august 2014 Ansøgning

Læs mere

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k "" 0 - ENDELIGT SKØDE

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k  0 - ENDELIGT SKØDE a a,,.,giødesen, advokat (H) :-Iella Hammerby, advokat NICOLAI GIØDESEN C _ 257 I. C. Mortensens Eftf. Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Ç to Tlf. 33 15 84 45 R cl A c) c, Fax 33 13 79 20 4-( cru

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.

Læs mere

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp AFTALE Maj 2013 Aarhus Kommune og [ ] Bassin 7, Aarhus Ø Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 CVR-nr. 25089944 København

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005 Høje-Taastrup Kommunes salg af to ejendomme: Udbudsvilkår for Liselundager 11, matr.nr. 5eæ Baldersbrønde by, Hedehusene Liselundager 8,

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I KJERSING ØST Etape III Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere