Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis"

Transkript

1 Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis Særtryk af Jord og grundvandsforurening. Hvem bærer ansvaret? Af Advokat Birgi e Refn Wenzel, Mazan Andersen, Korsø Jensen og Partnere Juli 2013

2 Grøn Lov og Praksis Forlaget Andersen 4.1 Jord- og grundvandsforurening. Hvem bærer ansvaret? Af Advokat Birgitte Refn Wenzel, Mazanti-Andersen, Korsø Jensen og Partnere Indhold Jordforurening, især gammel forurening, giver stadig anledning til mange konflikter med ofte meget store økonomiske krav. Det handler navnlig om, hvem der skal betale regningen for undersøgelse og fjernelse af jordforurening, og hvem der skal bære værditabet, når en grund er forurenet. Det er yderst vigtigt, at en sådan sag håndteres bedst muligt fra starten, hvorfor kendskab til de grundlæggende regler bør prioriteres højt. Med udgangspunkt i de oftest forekommende sager om jordforurening redegøres her for retsstillingen vedrørende jordforurening, de vigtigste fælder ved jordforurening samt tegn på nye tilgange til at tænke grønt. 1. Hvem skal betale regningen? 2. Kortlægning af jordforurening 3. Påbud om at undersøge jord- og grundvandsforurening 4. Påbud om fjernelse af jord- og grundvandsforurening 5. Hvem kan påbud udstedes til? 6. Bortfald af påbudsadgang 7. Erstatningsansvar for det offentliges udgifter ved jordforurening 8. Forældelse af erstatningskrav vedrørende jordforurening 9. Jordforurening som mangel ved køb af fast ejendom 10. Due diligence re. jordforurening ved virksomhedsoverdragelser 11. Lejers ansvar over for udlejer for jordforurening 12. Forsikringsdækning ved jordforurening 13. Oplysningspligt om jordforurening og standsning af arbejde 14. Tænk grønt Mange faldgruber ved jordforurening 1. Hvem skal betale regningen? Det største problem med jordforurening er, at forureningen ofte opdages mange år efter, at forureningen er sket, hvorfor hverken myndigheder eller tidligere ejere/forurenere har reageret på forureningen. Kapitel 4.1. Side 1/16. Juli 2013

3 Når så forureningen opdages, viser det sig ofte at være særdeles bekosteligt at undersøge og fjerne jord- og grundvandsforureningen, og typisk forsøger de involverede parter (herunder kommuner, grundejere, sælger, tidligere ejere, køber, lejer og tidligere forurenere) med stort set alle midler at blive fri for ansvar for jordforurening og skubbe aben hen til de andre parter. Oftest ingen forsikringsdækning En uhensigtsmæssig håndtering af en jordforureningssag kan blive en økonomisk katastrofe for fx sælger eller køber af en ejendom, der efter overdragelsen viser sig at være forurenet. Det er sjældent, at der er forsikringsdækning for især ældre jord- og grundvandsforurening, hvorfor regningen for jord- og grundvandsforurening sædvanligvis må dækkes af den ansvarlige selv. For god ordens skyld skal det oplyses, at der gælder helt særlige regler for undersøgelse og kortlægning af forurening fra villaolietanke under 6000 liter. Disse regler beskrives ikke i denne artikel. Det samme gælder de særlige regler om miljøskader, der mig bekendt indtil videre ikke har affødt konkrete afgørelser i Danmark. Kortlægning af forurenede arealer på vidensniveau V1-V2 Ingen kortlægning hvis kun lettere forurenet jord Erstatningsansvar 2. Kortlægning af jordforurening Regionsrådet foretager kortlægning af forurenede arealer. Kortlægningen sker enten på vidensniveau 1 (V1) eller på vidensniveau 2 (V2). Hvis der er begrundet mistanke om forurening, kortlægges arealer på V1. Hvis der er bevis for forurening, der kan have skadelig virkning på mennesker og miljø, kortlægges arealet på V2. Regionsrådet skal give skriftlig underretning om kortlægningen til ejerne af arealet og den pågældende kommune. Arealer, hvor der alene findes lettere forurenet jord, kortlægges som udgangspunkt ikke. Byzoner klassificeres som områder, der kan være lettere forurenet, og kortlægges derfor som hovedregel ikke. Der er udstedt en bekendtgørelse (bkg. 2010/554 om definition af lettere forurenet jord). Hvis Regionsrådet trods viden eller mistanke om forurening ikke kortlægger et areal som forurenet, kan Regionsrådet være erstatningsansvarlig over for eventuelle købere, der køber ejendommen i tillid til, at ejendommen ikke er forurenet. I en dom fra Østre Landsret af 21. december 2012 havde et amt trods oplysninger om jordforurening ikke foretaget kortlægning af en ejendom som forurenet. Landsretten fandt, at det pågældende amt (der tidligere foretog kortlægning af et olieforurenede arealer) havde udvist en klar og ansvarspådragende fejl ved ikke at kortlægge arealet, hvorfor Regionsrådet var erstatningsansvarlig overfor køberen af arealet. Kapitel 4.1. Side 2/16. Juli 2013

4 Tilladelse til ændret anvendelse og bygge- og anlægsvirksomhed på kortlagt ejendom Kun ud fra vilkår i jordforureningsloven Proportionaliet F0-F1-F2 Store omkostninger til undersøgelse af navnlig risiko for forurening af grundvand Forurening sket før 1. januar 1992 kan ikke forlanges undersøgt Hvis et areal er kortlagt som forurenet, må der som udgangspunkt ikke foretages ændringer i anvendelsen af arealet eller påbegyndes bygge- og anlægsvirksomhed på det kortlagte areal uden forudgående tilladelse fra kommunen. Dette gælder dog fx ikke arealer, hvor det kortlagte areal anvendes til erhverv og ikke ligger i et indsatsområde, og hvor det pågældende areal ikke skal benyttes til følsom anvendelse, herunder til bolig. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der gælder visse begrænsninger i de vilkår, som kommunen kan stille i en tilladelse til ændret anvendelse eller til bygge- og anlægsvirksomhed. Der kan kun stilles vilkår, som udtrykkeligt fremgår af jordforureningsloven. I en sag om boligbyggeri på Frederiksberg underkendte landsretten i 2010 vilkårene i en tilladelse til at bebygge en forurenet ejendom på Frederiksberg, idet landsretten fandt, at det ikke (som loven forskriver) kunne lægges til grund, at opførelse af den pågældende bygning forøgede risikoen for forurening af grundvandet eller medførte en væsentlig fordyrelse af en senere offentlig indsats til sikring af grundvandet. Bygherren havde opfyldt de af kommunen forlangte vilkår, men fik ved den efterfølgende retssag dom for, at de afholdte udgifter skulle godtgøres bygherren af kommunen. Desuden kan der kun stilles vilkår, som opfylder proportionalitetsprincippet i dansk forvaltningsret. Hvis vilkårene ikke opfylder disse krav, er de ugyldige. I forbindelse med kortlægning på vidensniveau 2 af et areal, der anvendes til bolig, skal kortlægningen nuanceres som F0 (forureningen udgør ingen risiko ved aktuel anvendelse), F1 (forureningen udgør ingen risiko, hvis simpel rådgivning efterleves) eller F2 (forureningen udgør eller kan udgøre en risiko). 3. Påbud om at undersøge jord- og grundvandsforurening Påbudsmyndigheden (kommunen og i visse tilfælde Miljøministeren) kan under visse betingelser udstede påbud om undersøgelse af jord- og grundvandsforurening. Sådanne udgifter kan være særdeles bekostelige, navnlig hvis udbredelsen og risikoen for forurening af grundvand eller overfladevand skal undersøges. Erfaringen viser, at kommunens krav om undersøgelser i visse tilfælde går videre end nødvendigt, og der kan derfor ofte opnås besparelser ved forhandling med kommunen om hvilke undersøgelser, der skal iværksættes, og hvordan disse skal udføres. Det er afgørende for, om der kan udstedes undersøgelsespåbud, hvornår forureningen er sket. Hvis forureningen er sket før 1. januar 1992 (og altså ikke er fortsat efter denne dato), kan påbud om undersøgelse af jord- og grundvandsforurening som altovervejende hovedregel ikke udstedes. Kapitel 4.1. Side 3/16. Juli 2013

5 Kommunen har bevisbyrden Ubetinget undersøgelsespligt for forurening sket efter 1. januar 1992 Hvis påbud udstedes, er det kommunen, der har bevisbyrden for, at forureningen er fortsat efter 1. januar 1992, og hvis kommunen ikke kan løfte denne bevisbyrde, er påbuddet ulovligt. Min erfaring er, at denne bevisbyrde kan være vanskelig for kommunen at løfte, og det kan derfor ofte svare sig for virksomheden selv at foretage grundige undersøgelser af, hvornår forureningen er ophørt. For forurening sket efter 1. januar 1992 kan kommunen udstede påbud til forureneren om at iværksætte undersøgelse af forureningen, uanset hvornår og hvordan forureningen er sket. En forurener kan derfor påbydes at undersøge jord- og grundvandsforurening, selv om forureneren ikke kan bebrejdes noget. For private forurenere kan påbud dog kun udstedes, hvis der foreligger bevis for, at forureningen skyldes uforsvarlig adfærd (culpa). Omfanget af undersøgelsespligten Proportionalitet Hvis betingelserne for udstedelse af påbud er til stede, kan forureneren påbydes at iværksætte ganske omfattende undersøgelser af forureningen og at klarlægge, hvordan følgerne af forureningen kan afhjælpes eller forebygges. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at undersøgelsespligten er begrænset af proportionalitetsprincippet i dansk forvaltningsret, og kommunen skal derfor sikre, at et undersøgelsespåbud ikke bliver uforholdsmæssigt dyrt i forhold til omfanget og arten af den mulige forurening. Hvis påbuddet går videre end proportionalitetsprincippet tilsiger, anses påbuddet for ulovligt og ugyldigt. Desuden kan påbud ikke meddeles, hvis kommunen ikke med tilstrækkelig sikkerhed har klarlagt, hvem der er forurener. Det er kun forureneren, der kan mødes med påbud. Fx kan en grundejer, der ikke er forurener, som overvejende hovedregel ikke mødes med påbud om undersøgelse af jord- og grundvandsforurening. Meget store udgifter til fjernelse af forurening 4. Påbud om fjernelse af jord- og grundvandsforurening De helt store udgifter i forbindelse med jord- og grundvandsforurening er imidlertid udgifterne til fjernelse af forureningen. Fjernelse af forurenet jord og grundvand er meget bekosteligt, og herudover stiger deponeringsafgifterne i takt med jordens forureningsgrad. Det er også forbundet med store udgifter at iværksætte boringer med efterfølgende krav om oppumpning af forurenet grundvand og afledning af det forurenede vand i mange år ud i fremtiden, fx i en 20-årig periode. Kapitel 4.1. Side 4/16. Juli 2013

6 Klorerede opløsningsmidler er det helt store forureningsproblem Lækkede olietanke Påbud om fjernelse af forurening sket før 1. januar 2001 I Danmark har den mest problematiske og omfattende jord og grundvandsforureningskilde i de senere år været klorerede opløsningsmidler, herunder trichlorethylenforurening, tetrachlorforurening og perchlorforurening. Før i tiden anvendtes disse opløsningsmidler i mange typer af virksomheder, herunder fx i autoværksteder og renserier. Man vidste ikke tidligere, at disse stoffer var farlige og kræftfremkaldende, og formentlig først i begyndelsen af 1990 erne fremkom der viden herom. Dette har affødt enorme udgifter til fjernelse af klorerede opløsningsmidler i jord og grundvand samt mange retssager om, hvem der skulle betale udgifterne til fjernelse af forureningen. Nye retssager herom fremkommer til stadighed. Også udgifter til fjernelse af olieforurening fra fx lækkede olietanke har givet anledning til mange retssager. Hvis forureningen er sket før 1. januar 2001, kan påbud kun udstedes, såfremt forureningen skyldes, at forureneren har udvist uforsvarlig adfærd (culpa). Da påbudsmyndigheden i sager om jordforurening sket før 1. januar 2001 har bevisbyrden for, at forureneren har handlet uforsvarligt, vil påbudsmyndigheden ofte afholde sig fra at udstede påbud til forureneren om at undersøge eller fjerne jord- og grundvandsforurening. Dette skyldes, at påbudsmyndigheden hænger på regningen, hvis det viser sig, at påbuddet er ugyldigt, og derfor skal betale påbudsadressatens udgifter til opfyldelse af påbuddet. Rockwool sag 1991 I en sag fra 1991 havde kommunen udstedt et påbud til Rockwool om at fjerne olieforurenet jord på Rockwools ejendom. Rockwool efterkom påbuddet og fjernede olieforureningen. Højesteret afgjorde, at påbuddet var ugyldigt, da der ikke forelå uforsvarlig adfærd fra Rockwools side, og kommunen måtte godtgøre Rockwool udgifterne til opfyldelse af påbuddet. I flere efterfølgende domme er det ligeledes fastslået, at et påbud vedrørende jordforurening fra før 2001 forudsætter bevis for culpa fra forurenerens side samt, at et ugyldigt påbud om undersøgelse eller fjernelse af jordforurening indebærer en pligt for påbudsmyndigheden til at godtgøre de udgifter, der har været forbundet med påbuddets opfyldelse. Kapitel 4.1. Side 5/16. Juli 2013

7 Forurening sket efter 1. januar 2001 Hvis jord- og grundvandsforureningen er sket efter 1. januar 2001, kan tilsynsmyndigheden udstede påbud til forureneren om at fjerne forureningen, uanset hvordan forureningen er sket. Det betyder, at forureneren kan påbydes at fjerne forureningen, selv om forureneren ikke har udvist fejl eller forsømmelser. Dette gælder for erhvervsvirksomheder og offentlige virksomheder, men ikke for private, fx boligejere. Krig, brand, hærværk, mv Der er dog visse undtagelser herfra, fx kan der ikke udstedes påbud, hvis forureningen er opstået på grund af krig, borgerlige uroligheder, atomskader eller naturkatastrofer. Der kan heller ikke udstedes påbud, hvis forureningen er opstået på grund af brand eller hærværk, som ikke skyldes forurenerens uforsvarlige adfærd. Forudgående tilstrækkelig undersøgelse af forurening Miljø-eller sundhedsmæssig begrundelse Omfanget af afværgepligten I en sag fra Højesteret fra 2005 om forurening fra en villaolietank i Kolding samt flere efterfølgende afgørelser fra Miljøklagenævnet og Natur- og Miljøklagenævnet, er det slået fast, at et påbud om fjernelse af forurening ikke er gyldigt, hvis forureningens karakter, risiko og udbredelse ikke er tilstrækkeligt belyst forud for udstedelse af afværgepåbuddet. Dette følger af det såkaldte officialprincip i dansk forvaltningsret, hvorefter forvaltningen ikke må træffe afgørelse på ufuldstændigt grundlag. Et oprydningspåbud forudsætter, at der er en miljø- eller sundhedsmæssig begrundelse for kravet om oprydning. Hvis der fx er tale om forurening, der ikke er særlig mobil, og som ligger langt nede i jorden, er det ikke uden videre sikkert, at forureningen udgør et miljø- eller sundhedsmæssigt problem. Et afværgepåbud kan være temmelig omfattende og indebærer foruden krav om fjernelse af forureningen, krav om genopretning af den hidtidige tilstand. Proportionalitetsprincippet Et undersøgelsespåbud begrænses dog af det uskrevne proportionalitetsprincip i dansk forvaltningsret. Der skal således tages hensyn til, om der er proportionalitet mellem omkostninger og miljøforbedring. Bevis for, at forurening stammer fra påbudsadressaten 5. Hvem kan påbud udstedes til? Påbudsmyndigheden har bevisbyrden for, at den pågældende jordforurening rent faktisk er forårsaget af påbudsadressaten. Hvis dette ikke kan bevises, kan påbud som altovervejende hovedregel ikke lovligt udstedes. Kapitel 4.1. Side 6/16. Juli 2013

8 Flere forurenere Hvis det kan bevises, at forureningen stammer fra flere forurenere på ejendommen, er der en særlig regel om, at påbud som udgangspunkt kan udstedes til dem alle. Denne regel anvendes mig bekendt yderst sjældent. Udgangspunkt: kun ansvar for egen forurening Udgangspunktet i dansk miljøret er, at man kun kan blive ansvarlig for den forurening, man selv har forårsaget. En senere driftsherre og en senere erhverver, kan dog under visse særlige betingelser blive bundet af påbud, udstedt eller varslet til en tidligere driftsherre på ejendommen. Senere driftsherrer Et undersøgelses- eller afværgepåbud, der vedrører en virksomhed i drift, er bindende over for senere driftsherrer, såfremt den senere driftsherre på tidspunktet for erhvervelsen vidste eller burde vide, at påbud var meddelt eller varslet (ond tro). Den onde tro vil typisk blive statueret, såfremt det meddelte eller varslede påbud er tinglyst. Ond tro kan dog også opstå på anden vis, herunder hvis driftsherre har modtaget kopi af det varslede påbud inden erhvervelse. Senere erhververe Endvidere er et undersøgelses- eller afværgepåbud til en virksomhed i drift bindende over for senere erhververe af den forurenede ejendom, såfremt: Påbuddet var meddelt eller forvarslet før erhvervelsen, men ikke er efterkommet. Erhververen på erhvervelsestidspunktet vidste eller burde vide, at der var varslet eller meddelt påbud. Erhvervelsen sker fra en, der selv var eller kunne blive forpligtet til at efterkomme et påbud. Bortfald af påbudsadgang 6. Bortfald af påbudsadgang Påbudsadgangen bortfalder, hvis der er indtrådt forældelse eller myndighedspassivitet. Forældelse efter 30 år Påbud fjernelse af jord- og grundvandsforurening kan ikke ske, hvis der er gået 30 år eller mere efter ophøret af den produktionsmetode eller anvendelsen af det anlæg, der forårsagede eller kunne forårsage forureningen. Passivitet Hvis påbudsmyndigheden har kendskab til forureningen gennem længere tid, uden der udstedes påbud, bortfalder adgangen til at udstede påbud, hvis myndigheden ikke inden for rimelig tid har reageret på forureningen. Praksis viser, at påbudsadgangen kan bortfalde efter temmelig kort tid. Kapitel 4.1. Side 7/16. Juli 2013

9 Udgifter afholdt af det offentlige efter forudgående uopfyldt påbud 7. Erstatningsansvar for det offentliges udgifter ved jordforurening Hvis påbudsmyndigheden har udstedt et undersøgelses- eller afværgepåbud og har afholdt udgifter til undersøgelse og/eller fjernelse af jord- og grundvandsforurening, fordi påbuddet ikke er efterkommet, kan det offentlige forlange udgifterne godtgjort af forureneren. Det er som udgangspunkt en forudsætning for krav om godtgørelse for det offentliges selvhjælpshandlinger, at der er udstedt et forudgående lovligt og gyldigt påbud. Krav om erstatning uden forudgående påbud Højesterets flertal har imidlertid i en sag fra 2001 ud fra det ulovbestemte regelsæt om erstatningsansvar udenfor kontrakt - afgjort, at forureneren kan ifalde erstatningsansvar overfor det offentlige for udgifter afholdt af det offentlige, selv om der ikke var udstedt lovlige forudgående påbud. Ansvarsgrundlag For at gennemføre et krav om erstatning mod forureneren, skal betingelserne om ansvarsgrundlag, årsagssammenhæng m.v. være opfyldt. Hovedreglen i dansk ret er, at skadelidte skal bevise, at forureningen er forårsaget ved fejl og forsømmelser fra forurenerens side (culpa), og af denne grund opgives det ofte at forsøge at gennemføre et sådant krav, da tilstrækkeligt bevis ikke foreligger. Objektivt ansvar Hvis der imidlertid er tale om en forurening, der er omfattet af miljøskadeerstatningsloven, er der et objektivt ansvar for den skade, som forureningen har medført. Kun skade forvoldt efter 1. juli 1994 og kun skade forårsaget af visse typer af virksomheder, er omfattet af dette objektive ansvar for forureningsskader. Erstatning hvis ugyldigt påbud Det kan være fristende for påbudsmyndigheden at forsøge at gennemføre et erstatningskrav mod forureneren uden forudgående påbud, idet det offentlige skal betale erstatning til påbudsadressaten for afholdte udgifter i forbindelse med et påbuds opfyldelse, hvis det viser sig, at påbuddet er ugyldigt. For at undgå denne risiko har påbudsmyndighederne derfor i nogle sager undladt at udstede påbud endog uden at have afholdt udgifter af nogen art - og i stedet forsøgt at gennemføre et erstatningskrav mod forureneren. Forældelsesregler Et af problemerne med fremgangsmåden er, at erstatningskravet er omfattet af forældelsesreglerne, samt at forældelsesfristens begyndelsestidspunkt regnes fra et forholdsvis tidligt tidspunkt, jf. nedenfor. Endvidere opgives sagerne ofte som følge af manglende tilstrækkeligt bevis for fejl og forsømmelser. Kapitel 4.1. Side 8/16. Juli 2013

10 Flere forældelsesfrister Den 3-årige forældelsesfrist 8. Forældelse af erstatningskrav vedrørende jordforurening Der gælder flere (sideløbende) forældelsesfrister for krav i forbindelse med jordforurening. Reglerne om forældelse er komplicerede, og skal i hovedtræk kort gengives nedenfor. For det første gælder der en 3-årig forældelsesfrist for erstatningskrav. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor skadelidte vidste eller burde vide, at han/hun kunne have et erstatningskrav. Hvis fx jordforurening på en ejendom først opdages 5 år efter, at forurening af jorden er sket, forældes et sådant krav mod skadevolderen 3 år efter opdagelsen af forureningen. Det samme gælder krav om forholdsmæssigt afslag i købesummen eller krav om at hæve en handel. Alba-sagen Den 10-årige forældelsesfrist Den 30-årige forældelsesfrist Den 20-årige forældelsesfrist Jordforurening som mangel ved køb af fast ejendom I den såkaldte Alba-sag, UfR H, havde Region Hovedstaden anlagt sag mod en vaskeri- og renserivirksomhed i Tåstrup. Påstanden var, at virksomheden var erstatningsansvarlig for de udgifter, som Region Hovedstaden forventede at afholde i anledning af konstateret jord- og grundvandsforurening på ejendommen. Højesteret fandt imidlertid, at regionens erstatningskrav var forældet, idet forældelsesfristen på 5 år (der nu er 3 år) skulle regnes fra det tidspunkt, hvor amtet havde modtaget den første forureningsrapport. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt regnes dermed fra det tidligst mulige tidspunkt. Sideløbende med den 3-årige forældelsesfrist gælder som udgangspunkt en absolut 10-årig forældelsesfrist, hvor forældelse senest indtræder. For erstatningskrav vedrørende jordforurening er den absolutte forældelsesfrist dog 30 år. For krav fra køber mod sælger om forholdsmæssigt afslag i købesummen er den absolutte forældelsesfrist 20 år indtil 31. december Herefter er den absolutte forældelsesfrist for sådanne krav 10 år. 9. Jordforurening som mangel ved køb af fast ejendom Der har navnlig i de sidste 30 år været mange retssager om jordforurening mellem købere og sælgere samt tidligere ejere af forurenede ejendomme. Problemerne opstår, fordi forureningen først opdages efter købet, og hvem skal så betale for undersøgelse, fjernelse af forureningen eller værditabet? Kapitel 4.1. Side 9/16. Juli 2013

11 Købers forventninger Køb af boligejendom Køb af erhvervsejendom Købers undersøgelsespligt Mangels-beføjelserne Køber af en fast ejendom kan kun gennemføre et krav mod sælger i anledning af jordforurening, såfremt jordforureningen anses som en mangel ved ejendommen, og kun såfremt forureningen forelå på overtagelsestidspunktet. Der foreligger kun en mangel, hvis ejendommens forureningstilstand afviger fra, hvad køber med rette kunne forvente. Jordforurening, der konstateres efter et køb af en fast ejendom, vil ofte udgøre en skjult mangel ved ejendommen, som berettiger køber til at rette et krav mod sælgeren. Dette gælder som udgangspunkt for boligejendomme, hvor køber som regel med rette må kunne forvente, at ejendommen ikke er forurenet. Der kan dog være forhold omkring bl.a. købets indgåelse, der medfører, at køber er afskåret fra at gennemføre krav mod sælger, fx hvis købsaftalen indeholder en ansvarsfraskrivelse for jordforurening, eller hvis køber har fået udleveret et dokument om en utæt olietank før handelens indgåelse. Her må risikoen ligge hos køber. Når der er tale om køb af en erhvervsejendom, der konstateres efter købet, vil jordforureningen imidlertid langt fra altid blive betragtet som en mangel ved ejendommen, idet køber sjældent kan forvente, at en industriejendom er forureningsfri, hvis den har huset en forurenende virksomhed. Om jordforurening betragtes som en mangel ved ejendommen, afhænger således af købers berettigede forventning samt af købsaftalen. Såfremt køber har undladt at undersøge ejendommen for jordforurening inden købet, fx hvis sælger har opfordret køber til dette, eller hvis der er andre forhold, der tilsiger en nærmere undersøgelse for jordforurening (fx oplysning om gamle nedgravede tanke), vil dette sædvanligvis medføre, at jordforureningen ikke anses som en mangel, som berettiger køber til at gennemføre et krav mod sælger. Hvis det lægges til grund, at jordforureningen anses som en skjult mangel ved ejendommen, der forelå på erhvervelsestidspunktet, er købers mangelsbeføjelser følgende: ophævelse af købet, erstatningskrav mod sælger krav om forholdsmæssigt afslag i købesummen Der gælder forskellige betingelser for at gennemføre de tremangelsbeføjelser, og det mest almindelige ved jordforurening er, at køber kun kan gennemføre et krav om forholdsmæssigt afslag i købesummen, da dette som udgangspunkt alene forudsætter, at der var en væsentlig skjult mangel ved overdragelsen samt, at kravet i øvrigt ikke er bortfaldet som følge af forældelse eller passivitet. Kapitel 4.1. Side 10/16. Juli 2013

12 Ophævelse Ophævelse efter mange år Køber erstatningsansvarlig for uberettiget ophævelse Erstatningskrav mod sælger Tilsidesættelse af den loyale oplysningspligt Såfremt der foreligger en meget væsentlig jord- eller grundvandsforurening på ejendommen, der var til stede på overdragelsespunktet og som sædvanligvis indebærer indskrænkninger i ejendommens anvendelse, kan køber som udgangspunkt hæve købet. Ophævelse må i givet fald meddeles til sælger straks efter opdagelse af forureningen. Selv om der er gået mange år siden erhvervelsen af en forurenet ejendom, kan køber fortsat benytte hæveadgangen, såfremt betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt, og købet ophæves straks efter opdagelse af forureningen. Retspraksis viser, at køberen kan være berettiget til at hæve købet, selv om der var gået adskillige år siden erhvervelsen af ejendommen. Hvis ophævelsen anses som uberettiget, er køber erstatningsansvarlig for sælgers eventuelle tab i forbindelse med ophævelsen. Dette er grunden til, at køber af en forurenet grund ofte afstår fra at ophæve handelen. Såfremt der efter købet konstateres jord- eller grundvandsforurening, der betragtes som en skjult mangel, der forelå på købstidspunktet, og hvis køber kan føre bevis for, at sælger har handlet ansvarspådragende, kan køber som udgangspunkt forlange, at sælger betaler erstatning for det tab, som køber har lidt, fordi ejendommen har vist sig at være forurenet. Hvis sælger trods viden om jordforurening eller risiko for jordforurening har undladt at oplyse køber herom forud for købet, vil dette sædvanligvis udgøre et tilstrækkeligt grundlag for at holde sælger erstatningsansvarlig. Bevisbyrden er dog streng, og som regel må køber nøjes med et krav om forholdsmæssigt afslag i købesummen. Der er dog en del eksempler på, at sælger er blevet anset for erstatningsansvarlig for jordforurening, fx blev en kommune anset som erstatningsansvarlig over for en køber af en forurenet ejendom, fordi kommunen havde undladt at oplyse køber om, at ejendommen tidligere havde huset en losseplads. Endvidere kan nævnes et eksempel, hvor et konkursbo trods ansvarsfraskrivelse i købsaftalen - blev anset for erstatningsansvarlig over for en køber af en forurenet ejendom, idet konkursboet ved salget var vidende om, at ejendommen var forurenet. Forholdsmæssigt afslag i købesummen Når ejendommen viser sig forurenet, og dette anses som en mangel ved ejendommen (dvs. afviger fra købers berettigede forventninger), der forelå å købstidspunktet, kan køber forlange et forholdsmæssigt afslag i købesummen, hvis manglen anses som væsentlig. Kapitel 4.1. Side 11/16. Juli 2013

13 Værdiforringelse på 5-10 % Syn og skøn Passivitet Tilsidesættelse af undersøgelsespligten Undersøgelse af forurening fra nedgravede tanke Øget fokus på jordforurening ved virksomhedsoverdragelser Hvilke undersøgelser bør køber foretage? Retspraksis viser, at den konstaterede forurening skal udgøre en værdiforringelse af den forurenede ejendom på mindst 5-10 % af købesummen. For at bevise ejendommens værdiforringelse afholdes der sædvanligvis syn og skøn i en retssag om jordforurening. Et sådant syn og skøn kan enten bestå i, at en eller to uvildige ejendomsmæglere anmodes om at vurdere, hvad prisen for ejendommen vurderes at være med og uden forureningen, hvorefter forskelsbeløbet udgør købers tab. Det kan også bestå i, at en eller to ingeniører med særlig forstand og erfaring med jordforurening anmodes om at vurdere, hvad det vil koste at fjerne forureningen, hvorefter tabet tager udgangspunkt i afværgeudgiften. Endvidere må det tilrådes, at skønsmanden anmodes om at vurdere, om forureningen forelå på købstidspuktet.. Ofte indhentes der både syn og skøn vedrørende afværgeudgiften og værditabet. Domstolene foretager herefter et skøn over værditabet. Køber skal - navnlig i erhvervsforhold reagere over for sælger straks efter opdagelse af jordforureningen. I modsat fald bortfalder købers krav om forholdsmæssigt afslag. Køber har hvis forholdene tilsiger det pligt til selv at undersøge, om ejendommen er forurenet inden købet, og hvis sælger f.eks. har opfordret køber til at foretage sådanne undersøgelser, vil køber ofte miste retten til at forlange et forholdsmæssigt afslag i købesummen. Da køber for at gennemføre et krav mod sælger - skal føre bevis for, at den pågældende forurening har været til stede på købstidspunktet, må det tilrådes, at der i tilfælde af viden om nedgravede tanke, foretages en undersøgelse af, om der er jord- eller grundvandsforurening ved tanken, inden køb af ejendommen. 10. Due diligence re. jordforurening ved virksomhedsoverdragelser Købere af danske virksomheder har øget fokus på eventuelle jordforureningsproblemer, fordi udgifterne i forbindelse hermed erfaringsmæssigt kan være enorme. Er der tale om en forurenende virksomhed, vil køber og købers rådgivere derfor i forbindelse med købers undersøgelser ved køb af en virksomhed ofte tillægge eventuel risiko for forpligtelser/værditab i forbindelse med jordforurening stor betydning. Køber og købers rådgivere bør naturligvis nøje undersøge alle fremlagte dokumenter i datarummet, der indeholder oplysning eventuel jord- og grundvandsforurening på ejendommen. Oplysningerne bør ikke blot vurderes juridisk, men ofte tillige af teknisk sagkyndige. Kapitel 4.1. Side 12/16. Juli 2013

14 Ingen adgang til at spørge myndigheder Egne undersøgelser? Hvilke oplysninger bør sælger give køber? Endvidere bør alle offentligt tilgængelige oplysninger om eventuel jordforurening indhentes. Det er ikke noget problem at indhente oplysninger fra internettet herom, men ofte vil det være i strid med købers og sælgers aftale om hemmeligholdelse af det mulige salg, at køber retter henvendelse til offentlige myndigheder og andre om eventuel jordforurening. Sælger bør derfor så vidt muligt - indestå for, at samtlige oplysninger om eventuel jordforurening er fremlagt i datarummet. Herudover bør der rettes konkrete spørgsmål til sælger om håndtering af potentielt forurenende stoffer så langt tilbage i tiden som muligt. Hvis der er konstateret jord- eller grundvandsforurening på ejendommen, eller hvis der er konstateret risiko herfor, fx på grund af gamle, nedgravede tanke, må køber endvidere overveje at anmode sælger om adgang til at foretage orienterende undersøgelser for jord- og grundvandsforurening på ejendommen. Sælger vil ofte ikke give adgang hertil, dels på grund af salgets hemmeligholdelse, dels fordi viden om jordforurening indebærer pligt for den pågældende virksomhed om at indberette dette til miljømyndighederne, hvilket kan medføre risiko for påbud om yderligere undersøgelser og fjernelse af forureningen. Hvis sælger ikke vil give køber adgang til tekniske undersøgelser, må køber så vidt muligt søge at opnå garanti for sælger om, at der ikke er jord- eller grundvandsforurening på ejendommen, eller at der ikke vil blive rejst krav mod virksomheden i anledning af jord- eller grundvandsforurening. Sælgers undladelse af at give køber alle tilgængelige oplysninger om jord- og grundvandsforurening eller risiko herfor vil ofte indebære, at sælger bliver ansvarlig for købers eventuelle tab i forbindelse hermed. Dette afhænger dog af det aftalegrundlag, der er imellem køber og sælger. Det klare udgangspunkt er dog, at sælger bør overgive køber alle oplysninger om jord- og grundvandsforurening inden køb af virksomheden. Hvis sælger har fået udarbejdet salgsmateriale om virksomheden, og eventuelt en særlig rapport om eventuel jordforurening, bør sælger indestå over for køber for rigtigheden af indholdet heraf. Lejeaftalen 11. Lejers ansvar over for udlejer for jordforurening Ved leje af en erhvervsejendom vil udlejer og lejer ofte i lejeaftalen have aftalt hvilke forpligtelser, lejer har over for udlejer i tilfælde af, at lejers aktiviteter medfører jord- eller grundvandsforurening. Det sædvanlige er, at lejer er ansvarlig over for udlejer for den forurening, som sker efter lejemålets ikrafttræden. Det må i den forbindelse overvejes, om lejer skal stille garanti for udgifter i forbindelse med jord- og grundvandsforurening. Kapitel 4.1. Side 13/16. Juli 2013

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Jordforureningsloven 2011 Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Hvorfor er der så få af dem? - både et spørgsmål og et postulat! Med påbudssagerne sigtes her til påbud om undersøgelse og/eller

Læs mere

Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis

Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis Særtryk Grønt design af Rektor Elsebeth Gerner Nielsen, Designskolen i Kolding April 2014 Grøn Lov og Praksis Forlaget Andersen 11.3 Grønt design Af Rektor Elsebeth

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ].

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ]. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0048 Ref. LIHAN Den 24. januar 2006 Afgørelse af klage over Helsinge Kommunes påbud om at udføre undersøgelser og afhjælpende foranstaltninger for forureningen på [ ], 3220

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder:

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder: Indsæt billede: Når du indsætter et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Håndhævelse af jordforureningssager

Håndhævelse af jordforureningssager Håndhævelse af jordforureningssager ved advokat (H), lic.jur. Mogens Moe ved ATV-kursus Miljøjura for enhver 17. juni 2008 Side 1 1. Hvordan opstår jordforureningssager? 2. Regler om selvanmeldelse. 3.

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven)

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) Side 1 af 37 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ].

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ]. [Advokat for A] Att. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0037 Ref. PBR/JEG/ULU/LIHAN Den 24. maj 2006 Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 Sag 120/2012 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod A og B (advokat Mogens Moe, beskikket for begge) og Sag 158/2012

Læs mere

METRO CITYRINGEN INFORMATIONSMØDE ONSDAG DEN 29. FEBRUAR 2012

METRO CITYRINGEN INFORMATIONSMØDE ONSDAG DEN 29. FEBRUAR 2012 INFORMATIONSMØDE ONSDAG DEN 29. FEBRUAR 2012 Dagsorden: 1. Introduktion - hvem er vi? 2. Metroselskabet medpart eller modpart? 3. Hvilke byggearbejder skal vi være mest nervøse for? 4. Hvilke særlige risici

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 7. november 2012.

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Ejerlejlighed købt som beset

Ejerlejlighed købt som beset - 1 Ejerlejlighed købt som beset Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål 1651 Kære Tommy Christiansen Uden medvirken af ejendomsmægler købte et familiemedlem i efteråret 2013 en ejerlejlighed,

Læs mere

MILJØRETTEN VED KØB OG SALG AF ERHVERVSEJENDOMME. Ved partner, advokat (H) Håkun Djurhuus og specialistadvokat Anne Sophie K.

MILJØRETTEN VED KØB OG SALG AF ERHVERVSEJENDOMME. Ved partner, advokat (H) Håkun Djurhuus og specialistadvokat Anne Sophie K. MILJØRETTEN VED KØB OG SALG AF ERHVERVSEJENDOMME Ved partner, advokat (H) Håkun Djurhuus og specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll DISPOSITION 1. Sondringen mellem: Offentligretligt påbudsansvar Kortlægning

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Mangler ved fast ejendom

Mangler ved fast ejendom Mangler ved fast ejendom Specialkursus Danske Advokater Torsdag den 9. oktober 2013 Kl. 13.00 17.00 WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER 10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER Men ved at aftale ABR 89 begrænses ansvarsperioden til 5 år for de fleste sager af advokat Christian Molt Wengel, www.moltwengel.dk. Den 1. januar trådte

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 11 71 53

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM - rådgiverforsikringen Ved Paul K. Jeppesen Resulterer BIM i nye forsikringskrav til arkitekter og ingeniører (kaldet rådgivere)?

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Bilag til pressemeddelelsen Grøn guide til visionære virksomhedsleder

Bilag til pressemeddelelsen Grøn guide til visionære virksomhedsleder TIL REDAKTIONEN: København, den 14. Juni 2012 Bilag til pressemeddelelsen Grøn guide til visionære virksomhedsleder Herunder kan du finde uddybende beskrivelser af de enkelte artikler, der udsendes med

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Miljøklausuler i leje- og købskontrakter. Anne Sophie K. Vilsbøll Uddannelsesdagen 2015

Miljøklausuler i leje- og købskontrakter. Anne Sophie K. Vilsbøll Uddannelsesdagen 2015 Miljøklausuler i leje- og købskontrakter Anne Sophie K. Vilsbøll Uddannelsesdagen 2015 2 Miljøklausuler i leje- og købskontrakter Disposition: Grundlæggende om regulering af miljøspørgsmål i aftaleklausuler

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter.

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0029 Ref.: Bente Jensen E-mail bej@mst.dk Den 14. oktober 2005 Påbud om undersøgelse for jordforurening, [ ], Odense Odense Kommune

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Kapitel 1. Afgrænsning og begreber 17 1. Fremstillingens udstrækning og afgrænsning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Markedslejeregulering i erhvervslejemål

Markedslejeregulering i erhvervslejemål - 1 Markedslejeregulering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Går lejeniveauet op eller ned? Efter den generelle økonomiske krise har lejeniveauet de seneste år været faldende

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009. Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam

Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009. Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009 Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam Programoversigt 1. Hvad er en entrepriseforsikring? 2. Forskellige entreprisekontrakter 3. Byggeriets

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

God energirådgivning Hvordan

God energirådgivning Hvordan God energirådgivning Hvordan Rådgivningsansvar, risiko og forsikringsforhold Indlæg v/vibeke Henriques, Forsikring & Pension (F&P) 1 Generel præsentation - 1 Hvem er F&P? Forsikring & Pension er erhvervsorganisation

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger til køber vedrørende en kommende

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere