Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis"

Transkript

1 Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis Særtryk af Jord og grundvandsforurening. Hvem bærer ansvaret? Af Advokat Birgi e Refn Wenzel, Mazan Andersen, Korsø Jensen og Partnere Juli 2013

2 Grøn Lov og Praksis Forlaget Andersen 4.1 Jord- og grundvandsforurening. Hvem bærer ansvaret? Af Advokat Birgitte Refn Wenzel, Mazanti-Andersen, Korsø Jensen og Partnere Indhold Jordforurening, især gammel forurening, giver stadig anledning til mange konflikter med ofte meget store økonomiske krav. Det handler navnlig om, hvem der skal betale regningen for undersøgelse og fjernelse af jordforurening, og hvem der skal bære værditabet, når en grund er forurenet. Det er yderst vigtigt, at en sådan sag håndteres bedst muligt fra starten, hvorfor kendskab til de grundlæggende regler bør prioriteres højt. Med udgangspunkt i de oftest forekommende sager om jordforurening redegøres her for retsstillingen vedrørende jordforurening, de vigtigste fælder ved jordforurening samt tegn på nye tilgange til at tænke grønt. 1. Hvem skal betale regningen? 2. Kortlægning af jordforurening 3. Påbud om at undersøge jord- og grundvandsforurening 4. Påbud om fjernelse af jord- og grundvandsforurening 5. Hvem kan påbud udstedes til? 6. Bortfald af påbudsadgang 7. Erstatningsansvar for det offentliges udgifter ved jordforurening 8. Forældelse af erstatningskrav vedrørende jordforurening 9. Jordforurening som mangel ved køb af fast ejendom 10. Due diligence re. jordforurening ved virksomhedsoverdragelser 11. Lejers ansvar over for udlejer for jordforurening 12. Forsikringsdækning ved jordforurening 13. Oplysningspligt om jordforurening og standsning af arbejde 14. Tænk grønt Mange faldgruber ved jordforurening 1. Hvem skal betale regningen? Det største problem med jordforurening er, at forureningen ofte opdages mange år efter, at forureningen er sket, hvorfor hverken myndigheder eller tidligere ejere/forurenere har reageret på forureningen. Kapitel 4.1. Side 1/16. Juli 2013

3 Når så forureningen opdages, viser det sig ofte at være særdeles bekosteligt at undersøge og fjerne jord- og grundvandsforureningen, og typisk forsøger de involverede parter (herunder kommuner, grundejere, sælger, tidligere ejere, køber, lejer og tidligere forurenere) med stort set alle midler at blive fri for ansvar for jordforurening og skubbe aben hen til de andre parter. Oftest ingen forsikringsdækning En uhensigtsmæssig håndtering af en jordforureningssag kan blive en økonomisk katastrofe for fx sælger eller køber af en ejendom, der efter overdragelsen viser sig at være forurenet. Det er sjældent, at der er forsikringsdækning for især ældre jord- og grundvandsforurening, hvorfor regningen for jord- og grundvandsforurening sædvanligvis må dækkes af den ansvarlige selv. For god ordens skyld skal det oplyses, at der gælder helt særlige regler for undersøgelse og kortlægning af forurening fra villaolietanke under 6000 liter. Disse regler beskrives ikke i denne artikel. Det samme gælder de særlige regler om miljøskader, der mig bekendt indtil videre ikke har affødt konkrete afgørelser i Danmark. Kortlægning af forurenede arealer på vidensniveau V1-V2 Ingen kortlægning hvis kun lettere forurenet jord Erstatningsansvar 2. Kortlægning af jordforurening Regionsrådet foretager kortlægning af forurenede arealer. Kortlægningen sker enten på vidensniveau 1 (V1) eller på vidensniveau 2 (V2). Hvis der er begrundet mistanke om forurening, kortlægges arealer på V1. Hvis der er bevis for forurening, der kan have skadelig virkning på mennesker og miljø, kortlægges arealet på V2. Regionsrådet skal give skriftlig underretning om kortlægningen til ejerne af arealet og den pågældende kommune. Arealer, hvor der alene findes lettere forurenet jord, kortlægges som udgangspunkt ikke. Byzoner klassificeres som områder, der kan være lettere forurenet, og kortlægges derfor som hovedregel ikke. Der er udstedt en bekendtgørelse (bkg. 2010/554 om definition af lettere forurenet jord). Hvis Regionsrådet trods viden eller mistanke om forurening ikke kortlægger et areal som forurenet, kan Regionsrådet være erstatningsansvarlig over for eventuelle købere, der køber ejendommen i tillid til, at ejendommen ikke er forurenet. I en dom fra Østre Landsret af 21. december 2012 havde et amt trods oplysninger om jordforurening ikke foretaget kortlægning af en ejendom som forurenet. Landsretten fandt, at det pågældende amt (der tidligere foretog kortlægning af et olieforurenede arealer) havde udvist en klar og ansvarspådragende fejl ved ikke at kortlægge arealet, hvorfor Regionsrådet var erstatningsansvarlig overfor køberen af arealet. Kapitel 4.1. Side 2/16. Juli 2013

4 Tilladelse til ændret anvendelse og bygge- og anlægsvirksomhed på kortlagt ejendom Kun ud fra vilkår i jordforureningsloven Proportionaliet F0-F1-F2 Store omkostninger til undersøgelse af navnlig risiko for forurening af grundvand Forurening sket før 1. januar 1992 kan ikke forlanges undersøgt Hvis et areal er kortlagt som forurenet, må der som udgangspunkt ikke foretages ændringer i anvendelsen af arealet eller påbegyndes bygge- og anlægsvirksomhed på det kortlagte areal uden forudgående tilladelse fra kommunen. Dette gælder dog fx ikke arealer, hvor det kortlagte areal anvendes til erhverv og ikke ligger i et indsatsområde, og hvor det pågældende areal ikke skal benyttes til følsom anvendelse, herunder til bolig. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der gælder visse begrænsninger i de vilkår, som kommunen kan stille i en tilladelse til ændret anvendelse eller til bygge- og anlægsvirksomhed. Der kan kun stilles vilkår, som udtrykkeligt fremgår af jordforureningsloven. I en sag om boligbyggeri på Frederiksberg underkendte landsretten i 2010 vilkårene i en tilladelse til at bebygge en forurenet ejendom på Frederiksberg, idet landsretten fandt, at det ikke (som loven forskriver) kunne lægges til grund, at opførelse af den pågældende bygning forøgede risikoen for forurening af grundvandet eller medførte en væsentlig fordyrelse af en senere offentlig indsats til sikring af grundvandet. Bygherren havde opfyldt de af kommunen forlangte vilkår, men fik ved den efterfølgende retssag dom for, at de afholdte udgifter skulle godtgøres bygherren af kommunen. Desuden kan der kun stilles vilkår, som opfylder proportionalitetsprincippet i dansk forvaltningsret. Hvis vilkårene ikke opfylder disse krav, er de ugyldige. I forbindelse med kortlægning på vidensniveau 2 af et areal, der anvendes til bolig, skal kortlægningen nuanceres som F0 (forureningen udgør ingen risiko ved aktuel anvendelse), F1 (forureningen udgør ingen risiko, hvis simpel rådgivning efterleves) eller F2 (forureningen udgør eller kan udgøre en risiko). 3. Påbud om at undersøge jord- og grundvandsforurening Påbudsmyndigheden (kommunen og i visse tilfælde Miljøministeren) kan under visse betingelser udstede påbud om undersøgelse af jord- og grundvandsforurening. Sådanne udgifter kan være særdeles bekostelige, navnlig hvis udbredelsen og risikoen for forurening af grundvand eller overfladevand skal undersøges. Erfaringen viser, at kommunens krav om undersøgelser i visse tilfælde går videre end nødvendigt, og der kan derfor ofte opnås besparelser ved forhandling med kommunen om hvilke undersøgelser, der skal iværksættes, og hvordan disse skal udføres. Det er afgørende for, om der kan udstedes undersøgelsespåbud, hvornår forureningen er sket. Hvis forureningen er sket før 1. januar 1992 (og altså ikke er fortsat efter denne dato), kan påbud om undersøgelse af jord- og grundvandsforurening som altovervejende hovedregel ikke udstedes. Kapitel 4.1. Side 3/16. Juli 2013

5 Kommunen har bevisbyrden Ubetinget undersøgelsespligt for forurening sket efter 1. januar 1992 Hvis påbud udstedes, er det kommunen, der har bevisbyrden for, at forureningen er fortsat efter 1. januar 1992, og hvis kommunen ikke kan løfte denne bevisbyrde, er påbuddet ulovligt. Min erfaring er, at denne bevisbyrde kan være vanskelig for kommunen at løfte, og det kan derfor ofte svare sig for virksomheden selv at foretage grundige undersøgelser af, hvornår forureningen er ophørt. For forurening sket efter 1. januar 1992 kan kommunen udstede påbud til forureneren om at iværksætte undersøgelse af forureningen, uanset hvornår og hvordan forureningen er sket. En forurener kan derfor påbydes at undersøge jord- og grundvandsforurening, selv om forureneren ikke kan bebrejdes noget. For private forurenere kan påbud dog kun udstedes, hvis der foreligger bevis for, at forureningen skyldes uforsvarlig adfærd (culpa). Omfanget af undersøgelsespligten Proportionalitet Hvis betingelserne for udstedelse af påbud er til stede, kan forureneren påbydes at iværksætte ganske omfattende undersøgelser af forureningen og at klarlægge, hvordan følgerne af forureningen kan afhjælpes eller forebygges. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at undersøgelsespligten er begrænset af proportionalitetsprincippet i dansk forvaltningsret, og kommunen skal derfor sikre, at et undersøgelsespåbud ikke bliver uforholdsmæssigt dyrt i forhold til omfanget og arten af den mulige forurening. Hvis påbuddet går videre end proportionalitetsprincippet tilsiger, anses påbuddet for ulovligt og ugyldigt. Desuden kan påbud ikke meddeles, hvis kommunen ikke med tilstrækkelig sikkerhed har klarlagt, hvem der er forurener. Det er kun forureneren, der kan mødes med påbud. Fx kan en grundejer, der ikke er forurener, som overvejende hovedregel ikke mødes med påbud om undersøgelse af jord- og grundvandsforurening. Meget store udgifter til fjernelse af forurening 4. Påbud om fjernelse af jord- og grundvandsforurening De helt store udgifter i forbindelse med jord- og grundvandsforurening er imidlertid udgifterne til fjernelse af forureningen. Fjernelse af forurenet jord og grundvand er meget bekosteligt, og herudover stiger deponeringsafgifterne i takt med jordens forureningsgrad. Det er også forbundet med store udgifter at iværksætte boringer med efterfølgende krav om oppumpning af forurenet grundvand og afledning af det forurenede vand i mange år ud i fremtiden, fx i en 20-årig periode. Kapitel 4.1. Side 4/16. Juli 2013

6 Klorerede opløsningsmidler er det helt store forureningsproblem Lækkede olietanke Påbud om fjernelse af forurening sket før 1. januar 2001 I Danmark har den mest problematiske og omfattende jord og grundvandsforureningskilde i de senere år været klorerede opløsningsmidler, herunder trichlorethylenforurening, tetrachlorforurening og perchlorforurening. Før i tiden anvendtes disse opløsningsmidler i mange typer af virksomheder, herunder fx i autoværksteder og renserier. Man vidste ikke tidligere, at disse stoffer var farlige og kræftfremkaldende, og formentlig først i begyndelsen af 1990 erne fremkom der viden herom. Dette har affødt enorme udgifter til fjernelse af klorerede opløsningsmidler i jord og grundvand samt mange retssager om, hvem der skulle betale udgifterne til fjernelse af forureningen. Nye retssager herom fremkommer til stadighed. Også udgifter til fjernelse af olieforurening fra fx lækkede olietanke har givet anledning til mange retssager. Hvis forureningen er sket før 1. januar 2001, kan påbud kun udstedes, såfremt forureningen skyldes, at forureneren har udvist uforsvarlig adfærd (culpa). Da påbudsmyndigheden i sager om jordforurening sket før 1. januar 2001 har bevisbyrden for, at forureneren har handlet uforsvarligt, vil påbudsmyndigheden ofte afholde sig fra at udstede påbud til forureneren om at undersøge eller fjerne jord- og grundvandsforurening. Dette skyldes, at påbudsmyndigheden hænger på regningen, hvis det viser sig, at påbuddet er ugyldigt, og derfor skal betale påbudsadressatens udgifter til opfyldelse af påbuddet. Rockwool sag 1991 I en sag fra 1991 havde kommunen udstedt et påbud til Rockwool om at fjerne olieforurenet jord på Rockwools ejendom. Rockwool efterkom påbuddet og fjernede olieforureningen. Højesteret afgjorde, at påbuddet var ugyldigt, da der ikke forelå uforsvarlig adfærd fra Rockwools side, og kommunen måtte godtgøre Rockwool udgifterne til opfyldelse af påbuddet. I flere efterfølgende domme er det ligeledes fastslået, at et påbud vedrørende jordforurening fra før 2001 forudsætter bevis for culpa fra forurenerens side samt, at et ugyldigt påbud om undersøgelse eller fjernelse af jordforurening indebærer en pligt for påbudsmyndigheden til at godtgøre de udgifter, der har været forbundet med påbuddets opfyldelse. Kapitel 4.1. Side 5/16. Juli 2013

7 Forurening sket efter 1. januar 2001 Hvis jord- og grundvandsforureningen er sket efter 1. januar 2001, kan tilsynsmyndigheden udstede påbud til forureneren om at fjerne forureningen, uanset hvordan forureningen er sket. Det betyder, at forureneren kan påbydes at fjerne forureningen, selv om forureneren ikke har udvist fejl eller forsømmelser. Dette gælder for erhvervsvirksomheder og offentlige virksomheder, men ikke for private, fx boligejere. Krig, brand, hærværk, mv Der er dog visse undtagelser herfra, fx kan der ikke udstedes påbud, hvis forureningen er opstået på grund af krig, borgerlige uroligheder, atomskader eller naturkatastrofer. Der kan heller ikke udstedes påbud, hvis forureningen er opstået på grund af brand eller hærværk, som ikke skyldes forurenerens uforsvarlige adfærd. Forudgående tilstrækkelig undersøgelse af forurening Miljø-eller sundhedsmæssig begrundelse Omfanget af afværgepligten I en sag fra Højesteret fra 2005 om forurening fra en villaolietank i Kolding samt flere efterfølgende afgørelser fra Miljøklagenævnet og Natur- og Miljøklagenævnet, er det slået fast, at et påbud om fjernelse af forurening ikke er gyldigt, hvis forureningens karakter, risiko og udbredelse ikke er tilstrækkeligt belyst forud for udstedelse af afværgepåbuddet. Dette følger af det såkaldte officialprincip i dansk forvaltningsret, hvorefter forvaltningen ikke må træffe afgørelse på ufuldstændigt grundlag. Et oprydningspåbud forudsætter, at der er en miljø- eller sundhedsmæssig begrundelse for kravet om oprydning. Hvis der fx er tale om forurening, der ikke er særlig mobil, og som ligger langt nede i jorden, er det ikke uden videre sikkert, at forureningen udgør et miljø- eller sundhedsmæssigt problem. Et afværgepåbud kan være temmelig omfattende og indebærer foruden krav om fjernelse af forureningen, krav om genopretning af den hidtidige tilstand. Proportionalitetsprincippet Et undersøgelsespåbud begrænses dog af det uskrevne proportionalitetsprincip i dansk forvaltningsret. Der skal således tages hensyn til, om der er proportionalitet mellem omkostninger og miljøforbedring. Bevis for, at forurening stammer fra påbudsadressaten 5. Hvem kan påbud udstedes til? Påbudsmyndigheden har bevisbyrden for, at den pågældende jordforurening rent faktisk er forårsaget af påbudsadressaten. Hvis dette ikke kan bevises, kan påbud som altovervejende hovedregel ikke lovligt udstedes. Kapitel 4.1. Side 6/16. Juli 2013

8 Flere forurenere Hvis det kan bevises, at forureningen stammer fra flere forurenere på ejendommen, er der en særlig regel om, at påbud som udgangspunkt kan udstedes til dem alle. Denne regel anvendes mig bekendt yderst sjældent. Udgangspunkt: kun ansvar for egen forurening Udgangspunktet i dansk miljøret er, at man kun kan blive ansvarlig for den forurening, man selv har forårsaget. En senere driftsherre og en senere erhverver, kan dog under visse særlige betingelser blive bundet af påbud, udstedt eller varslet til en tidligere driftsherre på ejendommen. Senere driftsherrer Et undersøgelses- eller afværgepåbud, der vedrører en virksomhed i drift, er bindende over for senere driftsherrer, såfremt den senere driftsherre på tidspunktet for erhvervelsen vidste eller burde vide, at påbud var meddelt eller varslet (ond tro). Den onde tro vil typisk blive statueret, såfremt det meddelte eller varslede påbud er tinglyst. Ond tro kan dog også opstå på anden vis, herunder hvis driftsherre har modtaget kopi af det varslede påbud inden erhvervelse. Senere erhververe Endvidere er et undersøgelses- eller afværgepåbud til en virksomhed i drift bindende over for senere erhververe af den forurenede ejendom, såfremt: Påbuddet var meddelt eller forvarslet før erhvervelsen, men ikke er efterkommet. Erhververen på erhvervelsestidspunktet vidste eller burde vide, at der var varslet eller meddelt påbud. Erhvervelsen sker fra en, der selv var eller kunne blive forpligtet til at efterkomme et påbud. Bortfald af påbudsadgang 6. Bortfald af påbudsadgang Påbudsadgangen bortfalder, hvis der er indtrådt forældelse eller myndighedspassivitet. Forældelse efter 30 år Påbud fjernelse af jord- og grundvandsforurening kan ikke ske, hvis der er gået 30 år eller mere efter ophøret af den produktionsmetode eller anvendelsen af det anlæg, der forårsagede eller kunne forårsage forureningen. Passivitet Hvis påbudsmyndigheden har kendskab til forureningen gennem længere tid, uden der udstedes påbud, bortfalder adgangen til at udstede påbud, hvis myndigheden ikke inden for rimelig tid har reageret på forureningen. Praksis viser, at påbudsadgangen kan bortfalde efter temmelig kort tid. Kapitel 4.1. Side 7/16. Juli 2013

9 Udgifter afholdt af det offentlige efter forudgående uopfyldt påbud 7. Erstatningsansvar for det offentliges udgifter ved jordforurening Hvis påbudsmyndigheden har udstedt et undersøgelses- eller afværgepåbud og har afholdt udgifter til undersøgelse og/eller fjernelse af jord- og grundvandsforurening, fordi påbuddet ikke er efterkommet, kan det offentlige forlange udgifterne godtgjort af forureneren. Det er som udgangspunkt en forudsætning for krav om godtgørelse for det offentliges selvhjælpshandlinger, at der er udstedt et forudgående lovligt og gyldigt påbud. Krav om erstatning uden forudgående påbud Højesterets flertal har imidlertid i en sag fra 2001 ud fra det ulovbestemte regelsæt om erstatningsansvar udenfor kontrakt - afgjort, at forureneren kan ifalde erstatningsansvar overfor det offentlige for udgifter afholdt af det offentlige, selv om der ikke var udstedt lovlige forudgående påbud. Ansvarsgrundlag For at gennemføre et krav om erstatning mod forureneren, skal betingelserne om ansvarsgrundlag, årsagssammenhæng m.v. være opfyldt. Hovedreglen i dansk ret er, at skadelidte skal bevise, at forureningen er forårsaget ved fejl og forsømmelser fra forurenerens side (culpa), og af denne grund opgives det ofte at forsøge at gennemføre et sådant krav, da tilstrækkeligt bevis ikke foreligger. Objektivt ansvar Hvis der imidlertid er tale om en forurening, der er omfattet af miljøskadeerstatningsloven, er der et objektivt ansvar for den skade, som forureningen har medført. Kun skade forvoldt efter 1. juli 1994 og kun skade forårsaget af visse typer af virksomheder, er omfattet af dette objektive ansvar for forureningsskader. Erstatning hvis ugyldigt påbud Det kan være fristende for påbudsmyndigheden at forsøge at gennemføre et erstatningskrav mod forureneren uden forudgående påbud, idet det offentlige skal betale erstatning til påbudsadressaten for afholdte udgifter i forbindelse med et påbuds opfyldelse, hvis det viser sig, at påbuddet er ugyldigt. For at undgå denne risiko har påbudsmyndighederne derfor i nogle sager undladt at udstede påbud endog uden at have afholdt udgifter af nogen art - og i stedet forsøgt at gennemføre et erstatningskrav mod forureneren. Forældelsesregler Et af problemerne med fremgangsmåden er, at erstatningskravet er omfattet af forældelsesreglerne, samt at forældelsesfristens begyndelsestidspunkt regnes fra et forholdsvis tidligt tidspunkt, jf. nedenfor. Endvidere opgives sagerne ofte som følge af manglende tilstrækkeligt bevis for fejl og forsømmelser. Kapitel 4.1. Side 8/16. Juli 2013

10 Flere forældelsesfrister Den 3-årige forældelsesfrist 8. Forældelse af erstatningskrav vedrørende jordforurening Der gælder flere (sideløbende) forældelsesfrister for krav i forbindelse med jordforurening. Reglerne om forældelse er komplicerede, og skal i hovedtræk kort gengives nedenfor. For det første gælder der en 3-årig forældelsesfrist for erstatningskrav. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor skadelidte vidste eller burde vide, at han/hun kunne have et erstatningskrav. Hvis fx jordforurening på en ejendom først opdages 5 år efter, at forurening af jorden er sket, forældes et sådant krav mod skadevolderen 3 år efter opdagelsen af forureningen. Det samme gælder krav om forholdsmæssigt afslag i købesummen eller krav om at hæve en handel. Alba-sagen Den 10-årige forældelsesfrist Den 30-årige forældelsesfrist Den 20-årige forældelsesfrist Jordforurening som mangel ved køb af fast ejendom I den såkaldte Alba-sag, UfR H, havde Region Hovedstaden anlagt sag mod en vaskeri- og renserivirksomhed i Tåstrup. Påstanden var, at virksomheden var erstatningsansvarlig for de udgifter, som Region Hovedstaden forventede at afholde i anledning af konstateret jord- og grundvandsforurening på ejendommen. Højesteret fandt imidlertid, at regionens erstatningskrav var forældet, idet forældelsesfristen på 5 år (der nu er 3 år) skulle regnes fra det tidspunkt, hvor amtet havde modtaget den første forureningsrapport. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt regnes dermed fra det tidligst mulige tidspunkt. Sideløbende med den 3-årige forældelsesfrist gælder som udgangspunkt en absolut 10-årig forældelsesfrist, hvor forældelse senest indtræder. For erstatningskrav vedrørende jordforurening er den absolutte forældelsesfrist dog 30 år. For krav fra køber mod sælger om forholdsmæssigt afslag i købesummen er den absolutte forældelsesfrist 20 år indtil 31. december Herefter er den absolutte forældelsesfrist for sådanne krav 10 år. 9. Jordforurening som mangel ved køb af fast ejendom Der har navnlig i de sidste 30 år været mange retssager om jordforurening mellem købere og sælgere samt tidligere ejere af forurenede ejendomme. Problemerne opstår, fordi forureningen først opdages efter købet, og hvem skal så betale for undersøgelse, fjernelse af forureningen eller værditabet? Kapitel 4.1. Side 9/16. Juli 2013

11 Købers forventninger Køb af boligejendom Køb af erhvervsejendom Købers undersøgelsespligt Mangels-beføjelserne Køber af en fast ejendom kan kun gennemføre et krav mod sælger i anledning af jordforurening, såfremt jordforureningen anses som en mangel ved ejendommen, og kun såfremt forureningen forelå på overtagelsestidspunktet. Der foreligger kun en mangel, hvis ejendommens forureningstilstand afviger fra, hvad køber med rette kunne forvente. Jordforurening, der konstateres efter et køb af en fast ejendom, vil ofte udgøre en skjult mangel ved ejendommen, som berettiger køber til at rette et krav mod sælgeren. Dette gælder som udgangspunkt for boligejendomme, hvor køber som regel med rette må kunne forvente, at ejendommen ikke er forurenet. Der kan dog være forhold omkring bl.a. købets indgåelse, der medfører, at køber er afskåret fra at gennemføre krav mod sælger, fx hvis købsaftalen indeholder en ansvarsfraskrivelse for jordforurening, eller hvis køber har fået udleveret et dokument om en utæt olietank før handelens indgåelse. Her må risikoen ligge hos køber. Når der er tale om køb af en erhvervsejendom, der konstateres efter købet, vil jordforureningen imidlertid langt fra altid blive betragtet som en mangel ved ejendommen, idet køber sjældent kan forvente, at en industriejendom er forureningsfri, hvis den har huset en forurenende virksomhed. Om jordforurening betragtes som en mangel ved ejendommen, afhænger således af købers berettigede forventning samt af købsaftalen. Såfremt køber har undladt at undersøge ejendommen for jordforurening inden købet, fx hvis sælger har opfordret køber til dette, eller hvis der er andre forhold, der tilsiger en nærmere undersøgelse for jordforurening (fx oplysning om gamle nedgravede tanke), vil dette sædvanligvis medføre, at jordforureningen ikke anses som en mangel, som berettiger køber til at gennemføre et krav mod sælger. Hvis det lægges til grund, at jordforureningen anses som en skjult mangel ved ejendommen, der forelå på erhvervelsestidspunktet, er købers mangelsbeføjelser følgende: ophævelse af købet, erstatningskrav mod sælger krav om forholdsmæssigt afslag i købesummen Der gælder forskellige betingelser for at gennemføre de tremangelsbeføjelser, og det mest almindelige ved jordforurening er, at køber kun kan gennemføre et krav om forholdsmæssigt afslag i købesummen, da dette som udgangspunkt alene forudsætter, at der var en væsentlig skjult mangel ved overdragelsen samt, at kravet i øvrigt ikke er bortfaldet som følge af forældelse eller passivitet. Kapitel 4.1. Side 10/16. Juli 2013

12 Ophævelse Ophævelse efter mange år Køber erstatningsansvarlig for uberettiget ophævelse Erstatningskrav mod sælger Tilsidesættelse af den loyale oplysningspligt Såfremt der foreligger en meget væsentlig jord- eller grundvandsforurening på ejendommen, der var til stede på overdragelsespunktet og som sædvanligvis indebærer indskrænkninger i ejendommens anvendelse, kan køber som udgangspunkt hæve købet. Ophævelse må i givet fald meddeles til sælger straks efter opdagelse af forureningen. Selv om der er gået mange år siden erhvervelsen af en forurenet ejendom, kan køber fortsat benytte hæveadgangen, såfremt betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt, og købet ophæves straks efter opdagelse af forureningen. Retspraksis viser, at køberen kan være berettiget til at hæve købet, selv om der var gået adskillige år siden erhvervelsen af ejendommen. Hvis ophævelsen anses som uberettiget, er køber erstatningsansvarlig for sælgers eventuelle tab i forbindelse med ophævelsen. Dette er grunden til, at køber af en forurenet grund ofte afstår fra at ophæve handelen. Såfremt der efter købet konstateres jord- eller grundvandsforurening, der betragtes som en skjult mangel, der forelå på købstidspunktet, og hvis køber kan føre bevis for, at sælger har handlet ansvarspådragende, kan køber som udgangspunkt forlange, at sælger betaler erstatning for det tab, som køber har lidt, fordi ejendommen har vist sig at være forurenet. Hvis sælger trods viden om jordforurening eller risiko for jordforurening har undladt at oplyse køber herom forud for købet, vil dette sædvanligvis udgøre et tilstrækkeligt grundlag for at holde sælger erstatningsansvarlig. Bevisbyrden er dog streng, og som regel må køber nøjes med et krav om forholdsmæssigt afslag i købesummen. Der er dog en del eksempler på, at sælger er blevet anset for erstatningsansvarlig for jordforurening, fx blev en kommune anset som erstatningsansvarlig over for en køber af en forurenet ejendom, fordi kommunen havde undladt at oplyse køber om, at ejendommen tidligere havde huset en losseplads. Endvidere kan nævnes et eksempel, hvor et konkursbo trods ansvarsfraskrivelse i købsaftalen - blev anset for erstatningsansvarlig over for en køber af en forurenet ejendom, idet konkursboet ved salget var vidende om, at ejendommen var forurenet. Forholdsmæssigt afslag i købesummen Når ejendommen viser sig forurenet, og dette anses som en mangel ved ejendommen (dvs. afviger fra købers berettigede forventninger), der forelå å købstidspunktet, kan køber forlange et forholdsmæssigt afslag i købesummen, hvis manglen anses som væsentlig. Kapitel 4.1. Side 11/16. Juli 2013

13 Værdiforringelse på 5-10 % Syn og skøn Passivitet Tilsidesættelse af undersøgelsespligten Undersøgelse af forurening fra nedgravede tanke Øget fokus på jordforurening ved virksomhedsoverdragelser Hvilke undersøgelser bør køber foretage? Retspraksis viser, at den konstaterede forurening skal udgøre en værdiforringelse af den forurenede ejendom på mindst 5-10 % af købesummen. For at bevise ejendommens værdiforringelse afholdes der sædvanligvis syn og skøn i en retssag om jordforurening. Et sådant syn og skøn kan enten bestå i, at en eller to uvildige ejendomsmæglere anmodes om at vurdere, hvad prisen for ejendommen vurderes at være med og uden forureningen, hvorefter forskelsbeløbet udgør købers tab. Det kan også bestå i, at en eller to ingeniører med særlig forstand og erfaring med jordforurening anmodes om at vurdere, hvad det vil koste at fjerne forureningen, hvorefter tabet tager udgangspunkt i afværgeudgiften. Endvidere må det tilrådes, at skønsmanden anmodes om at vurdere, om forureningen forelå på købstidspuktet.. Ofte indhentes der både syn og skøn vedrørende afværgeudgiften og værditabet. Domstolene foretager herefter et skøn over værditabet. Køber skal - navnlig i erhvervsforhold reagere over for sælger straks efter opdagelse af jordforureningen. I modsat fald bortfalder købers krav om forholdsmæssigt afslag. Køber har hvis forholdene tilsiger det pligt til selv at undersøge, om ejendommen er forurenet inden købet, og hvis sælger f.eks. har opfordret køber til at foretage sådanne undersøgelser, vil køber ofte miste retten til at forlange et forholdsmæssigt afslag i købesummen. Da køber for at gennemføre et krav mod sælger - skal føre bevis for, at den pågældende forurening har været til stede på købstidspunktet, må det tilrådes, at der i tilfælde af viden om nedgravede tanke, foretages en undersøgelse af, om der er jord- eller grundvandsforurening ved tanken, inden køb af ejendommen. 10. Due diligence re. jordforurening ved virksomhedsoverdragelser Købere af danske virksomheder har øget fokus på eventuelle jordforureningsproblemer, fordi udgifterne i forbindelse hermed erfaringsmæssigt kan være enorme. Er der tale om en forurenende virksomhed, vil køber og købers rådgivere derfor i forbindelse med købers undersøgelser ved køb af en virksomhed ofte tillægge eventuel risiko for forpligtelser/værditab i forbindelse med jordforurening stor betydning. Køber og købers rådgivere bør naturligvis nøje undersøge alle fremlagte dokumenter i datarummet, der indeholder oplysning eventuel jord- og grundvandsforurening på ejendommen. Oplysningerne bør ikke blot vurderes juridisk, men ofte tillige af teknisk sagkyndige. Kapitel 4.1. Side 12/16. Juli 2013

14 Ingen adgang til at spørge myndigheder Egne undersøgelser? Hvilke oplysninger bør sælger give køber? Endvidere bør alle offentligt tilgængelige oplysninger om eventuel jordforurening indhentes. Det er ikke noget problem at indhente oplysninger fra internettet herom, men ofte vil det være i strid med købers og sælgers aftale om hemmeligholdelse af det mulige salg, at køber retter henvendelse til offentlige myndigheder og andre om eventuel jordforurening. Sælger bør derfor så vidt muligt - indestå for, at samtlige oplysninger om eventuel jordforurening er fremlagt i datarummet. Herudover bør der rettes konkrete spørgsmål til sælger om håndtering af potentielt forurenende stoffer så langt tilbage i tiden som muligt. Hvis der er konstateret jord- eller grundvandsforurening på ejendommen, eller hvis der er konstateret risiko herfor, fx på grund af gamle, nedgravede tanke, må køber endvidere overveje at anmode sælger om adgang til at foretage orienterende undersøgelser for jord- og grundvandsforurening på ejendommen. Sælger vil ofte ikke give adgang hertil, dels på grund af salgets hemmeligholdelse, dels fordi viden om jordforurening indebærer pligt for den pågældende virksomhed om at indberette dette til miljømyndighederne, hvilket kan medføre risiko for påbud om yderligere undersøgelser og fjernelse af forureningen. Hvis sælger ikke vil give køber adgang til tekniske undersøgelser, må køber så vidt muligt søge at opnå garanti for sælger om, at der ikke er jord- eller grundvandsforurening på ejendommen, eller at der ikke vil blive rejst krav mod virksomheden i anledning af jord- eller grundvandsforurening. Sælgers undladelse af at give køber alle tilgængelige oplysninger om jord- og grundvandsforurening eller risiko herfor vil ofte indebære, at sælger bliver ansvarlig for købers eventuelle tab i forbindelse hermed. Dette afhænger dog af det aftalegrundlag, der er imellem køber og sælger. Det klare udgangspunkt er dog, at sælger bør overgive køber alle oplysninger om jord- og grundvandsforurening inden køb af virksomheden. Hvis sælger har fået udarbejdet salgsmateriale om virksomheden, og eventuelt en særlig rapport om eventuel jordforurening, bør sælger indestå over for køber for rigtigheden af indholdet heraf. Lejeaftalen 11. Lejers ansvar over for udlejer for jordforurening Ved leje af en erhvervsejendom vil udlejer og lejer ofte i lejeaftalen have aftalt hvilke forpligtelser, lejer har over for udlejer i tilfælde af, at lejers aktiviteter medfører jord- eller grundvandsforurening. Det sædvanlige er, at lejer er ansvarlig over for udlejer for den forurening, som sker efter lejemålets ikrafttræden. Det må i den forbindelse overvejes, om lejer skal stille garanti for udgifter i forbindelse med jord- og grundvandsforurening. Kapitel 4.1. Side 13/16. Juli 2013

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER Advokat (H) Kim Trenskow Kromann Reumert ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården,

Læs mere

Forurenet jord. Birgitte Refn Wenzel Vivi Bruhn Knudsen. 2. udgave. ved Jens Ahrendt, Line Marie Pedersen og Lars Hammer Wentoft

Forurenet jord. Birgitte Refn Wenzel Vivi Bruhn Knudsen. 2. udgave. ved Jens Ahrendt, Line Marie Pedersen og Lars Hammer Wentoft Birgitte Refn Wenzel Vivi Bruhn Knudsen Forurenet jord 2. udgave ved Jens Ahrendt, Line Marie Pedersen og Lars Hammer Wentoft Birgitte Refn Wenzel & Vivi Bruhn Knudsen Forurenet jord 2. udgave/1. oplag

Læs mere

Envina 10. april 2014

Envina 10. april 2014 Envina 10. april 2014 Formalia og formulering af påbud - Påbud om undersøgelse og oprensning i jord- og grundvandsforureningssager ( 69 MBL og 40 og 41 i JFL) Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe

Læs mere

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Jordforureningsloven 2011 Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Hvorfor er der så få af dem? - både et spørgsmål og et postulat! Med påbudssagerne sigtes her til påbud om undersøgelse og/eller

Læs mere

Miljøretlige overvejelser ved køb og salg af virksomheder og erhvervsejendomme. Uddannelsesdagen 2017

Miljøretlige overvejelser ved køb og salg af virksomheder og erhvervsejendomme. Uddannelsesdagen 2017 Miljøretlige overvejelser ved køb og salg af virksomheder og erhvervsejendomme Uddannelsesdagen 2017 Disposition 1. Planretlige overvejelser 2. Krav til lovlig drift af virksomheden 3. Jordforurening/mangler

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

EnviNa - Årsmøde for jord og grundvand 2014 Advokat Mads Kobberø

EnviNa - Årsmøde for jord og grundvand 2014 Advokat Mads Kobberø EnviNa - Årsmøde for jord og grundvand 2014 Advokat Mads Kobberø Forurener efter hvilken? NMK-11-00127 af 25. august 2014 I den konkrete sag havde kommunen meddelt påbud til en virksomhed, der havde udledt

Læs mere

Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 8 2001. Påbud i jordforureningssager

Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 8 2001. Påbud i jordforureningssager Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 8 2001 Påbud i jordforureningssager -RHLSPH -2(,30( -2(0)(2-2+,:362à6.36(*3696)2-2+703:)23+,:362à6 1-0. &)7/=88)07)703:)2# 3:)67-+83:)6()Œ2(6-2+)6()686à(8)-/6%*8.36(*3696)2-2+703:)2

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

Miljøstyrelsen ophæver Miljøkontrollens påbud og hjemviser sagen til fornyet behandling.

Miljøstyrelsen ophæver Miljøkontrollens påbud og hjemviser sagen til fornyet behandling. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0053 Ref. LIHAN Den 5. april 2006 Deres J.nr. 11462. Miljøstyrelsens afgørelse af [A] klage over København Kommunes påbud/afgørelse af 26. januar 2006 om afhjælpende foranstaltninger

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

HÅNDHÆVELSE AF PÅBUD NATUR & MILJØ 2014

HÅNDHÆVELSE AF PÅBUD NATUR & MILJØ 2014 HÅNDHÆVELSE AF PÅBUD NATUR & MILJØ 2014 Advokat (H) Alex Puggaard og advokat Vibeke Westergaard (H) Onsdag den 21. maj 2014 Håndhævelse Udfordringer ved håndhævelsen - som eksempel ulovlig opfyld af råstofgrave

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis

Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis Særtryk Grønt design af Rektor Elsebeth Gerner Nielsen, Designskolen i Kolding April 2014 Grøn Lov og Praksis Forlaget Andersen 11.3 Grønt design Af Rektor Elsebeth

Læs mere

VINTERMØDE 2013 ATV - AKADEMIET FOR TEKNISKE VIDENSKABER PÅBUDSMULIGHEDER. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus

VINTERMØDE 2013 ATV - AKADEMIET FOR TEKNISKE VIDENSKABER PÅBUDSMULIGHEDER. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus VINTERMØDE 2013 ATV - AKADEMIET FOR TEKNISKE VIDENSKABER PÅBUDSMULIGHEDER Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus ANBEFALINGER TIL KOMMUNERNE I FORBINDELSE MED VURDERING AF PÅBUDSMULIGHEDER I RELATION TIL

Læs mere

Håndhævelse af jordforureningssager

Håndhævelse af jordforureningssager Håndhævelse af jordforureningssager ved advokat (H), lic.jur. Mogens Moe ved ATV-kursus Miljøjura for enhver 17. juni 2008 Side 1 1. Hvordan opstår jordforureningssager? 2. Regler om selvanmeldelse. 3.

Læs mere

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste.

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Indledning Denne artikel er nummer fire i rækken af artikler om mangler ved heste. De foregående artikler har omhandlet (1) de forhold og problemstillinger,

Læs mere

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Udkast 1110.07 til Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp Forord 1 1. Indledning 1 2. Lovgrundlag

Læs mere

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ].

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ]. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0048 Ref. LIHAN Den 24. januar 2006 Afgørelse af klage over Helsinge Kommunes påbud om at udføre undersøgelser og afhjælpende foranstaltninger for forureningen på [ ], 3220

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder:

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder: Indsæt billede: Når du indsætter et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette

Læs mere

JORDFORURENING ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE

JORDFORURENING ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. januar 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. januar 2017 Sag 110/2016 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Vivi Bruhn Knudsen) mod If Skadeforsikring,

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur 1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet Indrettelseshensynet Den juridiske litteratur Beskyttelse af borgernes berettigede forventninger har traditionelt været anerkendt i dansk forvaltningsret ikke kun vedrørende

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Miljøregulering af virksomheder Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Kategorisering 1. Godkendelsespligtige a) Bilag 1-virksomheder ( de store ) a1) IPPC a2) Få andre typer b) Bilag 2 ( de forenklede )

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord 1)

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord 1) LBK nr 1427 af 04/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-707-00083 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

Udfordrende påbud Miljøsagsbehandlerens, Rådgiverens og Advokatens erfaringer og anbefalinger

Udfordrende påbud Miljøsagsbehandlerens, Rådgiverens og Advokatens erfaringer og anbefalinger Natur & Miljø 2017 Udfordrende påbud Miljøsagsbehandlerens, Rådgiverens og Advokatens erfaringer og anbefalinger 1. Indledning hvad forstås ved de udfordrende påbud - Søren Helt Jessen 2. Hovedtemaet:

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER 10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER Men ved at aftale ABR 89 begrænses ansvarsperioden til 5 år for de fleste sager af advokat Christian Molt Wengel, www.moltwengel.dk. Den 1. januar trådte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax:

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax: MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Advokat Knud O. Christensen Interlex Advokater Strandvejen 94 Postboks 161 8100 Århus C. Den 30. marts 2006

Læs mere

Nyere afgørelser om påbud efter jordforureningsloven

Nyere afgørelser om påbud efter jordforureningsloven Nyere afgørelser om påbud efter jordforureningsloven Jens Nonboe Andersen EnviNa årsmøde for jord og grundvand 2015 Jens Nonboe Andersen - EnviNa årsmøde i Horsens - 2015-09-30 Indlæg om afgørelser fra

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

METRO CITYRINGEN INFORMATIONSMØDE ONSDAG DEN 29. FEBRUAR 2012

METRO CITYRINGEN INFORMATIONSMØDE ONSDAG DEN 29. FEBRUAR 2012 INFORMATIONSMØDE ONSDAG DEN 29. FEBRUAR 2012 Dagsorden: 1. Introduktion - hvem er vi? 2. Metroselskabet medpart eller modpart? 3. Hvilke byggearbejder skal vi være mest nervøse for? 4. Hvilke særlige risici

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening

Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0040 Ref. lihan Den 15. marts 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord 1)

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord 1) LBK nr 895 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00004 Senere ændringer

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord 1)

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord 1) Side 1 af 20 LBK nr 282 af 22/03/2007 Gældende (Jordforureningsloven) Offentliggørelsesdato: 30-03-2007 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1151 af 17/12/2003 LOV nr 507 af 07/06/2006

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr om forurenet jord

Lovbekendtgørelse nr om forurenet jord Lovbekendtgørelse 2009-12-04 nr. 1427 om forurenet jord (*) som ændret ved L 2010-05-11 nr. 484, L 2010-12-21 nr. 1555, L 2011-12-21 nr. 1273, L 2012-05-23 nr. 446, L 2012-06-18 nr. 580, L 2013-05-21 nr.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

DANVA temadag om separeringsprojekter

DANVA temadag om separeringsprojekter DANVA temadag om separeringsprojekter Advokat Søren Stenderup Jensen 25. november 2013 De juridiske rammer for kloakseparering set med et fremtidsperspektiv Advokat Søren Stenderup Jensen Agenda 1 Personlig

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister De nye forældelsesfrister Den 1. januar 2008 trådte den nye forældelseslov i kraft. Den nye lov hedder Lov om forældelse af fordringer nr. 522 af den 6. juni 2007. De to generelle forældelseslove (Danske

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL Advokat (L) Anne Sophie Vilsbøll Bech Bruun Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 JORDFORURENINGSLOVEN

Læs mere

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven)

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) Side 1 af 37 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Markedslejeregulering i erhvervslejemål

Markedslejeregulering i erhvervslejemål - 1 Markedslejeregulering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Går lejeniveauet op eller ned? Efter den generelle økonomiske krise har lejeniveauet de seneste år været faldende

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

ATV jord og grundvand s Vintermøde Vingstedcentret - tirsdag, den 8. marts JORDFORURENING - status og tendenser Slaggesagen UfR 2011.

ATV jord og grundvand s Vintermøde Vingstedcentret - tirsdag, den 8. marts JORDFORURENING - status og tendenser Slaggesagen UfR 2011. ATV jord og grundvand s Vintermøde Vingstedcentret - tirsdag, den 8. marts 2011 JORDFORURENING - status og tendenser Slaggesagen UfR 2011.465 H Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus Lind Cadovius Advokataktieselskab

Læs mere

Miljøbeskyttelseslovens 26 a, stk. 1

Miljøbeskyttelseslovens 26 a, stk. 1 Lovhjemmel til anvendelse af påbud i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 26 a v/ Sten W. Laursen Miljøbeskyttelseslovens 26 a, stk. 1 Når der er vedtaget en indsatsplan for et område efter vandforsyningslovens

Læs mere

Hvordan skal miljøansvarsdirektivet læses

Hvordan skal miljøansvarsdirektivet læses Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget L 175 - Bilag 4,L 176 - Bilag 4 Offentligt Hvordan skal miljøansvarsdirektivet læses * betydning af præambel og formål i artikel 1 * betydning

Læs mere

Mangler ved fast ejendom

Mangler ved fast ejendom Mangler ved fast ejendom Specialkursus Danske Advokater Torsdag den 9. oktober 2013 Kl. 13.00 17.00 WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

ATV jord og grundvand Schæffergården torsdag, den 27. oktober2011. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus Lind Cadovius Advokataktieselskab

ATV jord og grundvand Schæffergården torsdag, den 27. oktober2011. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus Lind Cadovius Advokataktieselskab ATV jord og grundvand Schæffergården torsdag, den 27. oktober2011 Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus Lind Cadovius Advokataktieselskab JORDFORURENINGSLOVEN 2011 Case No. 1 Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 7. november 2012.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0171 li/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. statsaut. Ejendomsmægler MDE Morten Dahl Vejgaard Torv 1 9000 Aalborg

Klagerne. J.nr. 2012-0171 li/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. statsaut. Ejendomsmægler MDE Morten Dahl Vejgaard Torv 1 9000 Aalborg 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. Ejendomsmægler MDE Morten Dahl Vejgaard Torv 1 9000 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 3. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ].

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ]. [Advokat for A] Att. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0037 Ref. PBR/JEG/ULU/LIHAN Den 24. maj 2006 Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004

Læs mere

Vedr. Spørgsmål om overtagelsespligt for bevaringsværdig ejendom

Vedr. Spørgsmål om overtagelsespligt for bevaringsværdig ejendom Notat Sagsansvarlig Jens Flensborg Advokat (H) Sagsbehandler Jens Flensborg Advokat (H) Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 48 J.nr. 11974 jfl@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk

Læs mere

Medlemsmøde i Randers. Købelov. Købelov. Købelov og aftaler Onsdag den 7. januar 2009

Medlemsmøde i Randers. Købelov. Købelov. Købelov og aftaler Onsdag den 7. januar 2009 Medlemsmøde i Randers Købelov og aftaler Onsdag den 7. januar 2009 Ole Amstrup www.felesgrata.dk/seminar Købelove gælder for alle handler også kattehandler Opdrættere bliver betragtet som erhvervsdrivende

Læs mere

DV S VEJLEDNING TIL KØBEKONTRAKT AF 2014

DV S VEJLEDNING TIL KØBEKONTRAKT AF 2014 DV S VEJLEDNING TIL KØBEKONTRAKT AF 2014 Indledende bemærkninger Købekontrakten er udarbejdet af Dansk Varmblod i samarbejde med LETT Advokatpartnerselskab og har til formål at undgå, at der opstår tvister

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr.

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. Rosenholm Kommune Tingvej 17 8543 Hornslet Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 16. oktober 2006 8-76-5-733-79-06 Inge Broberg Kristiansen 89446698 Lokalitetsnr.: 733-0174 boal Bedes oplyst ved henvendelse

Læs mere

Ejerlejlighed købt som beset

Ejerlejlighed købt som beset - 1 Ejerlejlighed købt som beset Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål 1651 Kære Tommy Christiansen Uden medvirken af ejendomsmægler købte et familiemedlem i efteråret 2013 en ejerlejlighed,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM - rådgiverforsikringen Ved Paul K. Jeppesen Resulterer BIM i nye forsikringskrav til arkitekter og ingeniører (kaldet rådgivere)?

Læs mere

FOKUS J O R D F O R U R E N I N G OG MILJØANSVAR

FOKUS J O R D F O R U R E N I N G OG MILJØANSVAR FOKUS J O R D F O R U R E N I N G OG MILJØANSVAR MAJ 2008 INDHOLD Indledning 1 Seminar 26. maj 2008 2 Områdeklassificering af lettere forurenet jord 4 Jordforurening salg af erhvervs ejendomme og virksomheder

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Kirkegade 12 i Ebeltoft 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 Sag 120/2012 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod A og B (advokat Mogens Moe, beskikket for begge) og Sag 158/2012

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere