Artikler. International arbejdsudleje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikler. International arbejdsudleje"

Transkript

1 847 Artikler 430 International arbejdsudleje Af Advokat David Munch, selvstændig advokat I de seneste år har der været et stort antal sager i Danmark om international arbejdsudleje, hvilket må anses for en naturlig følge af et stigende brug af udenlandsk arbejdskraft. Endvidere er der sket en udvikling i OECD s arbejde med kommentaren til art. 15 i Modeloverenskomsten. International arbejdsudleje kan i korthed beskrives som personer i ansættelsesforhold, der udlejes af en virksomhed (udlejer), der er beliggende i ét land, til at arbejde for en anden virksomhed (lejer), der er beliggende i et andet land. Spørgsmålet er, hvorvidt de pågældende personer omfattes af de almindelige regler om personer i ansættelsesforhold i dobbeltbeskatningsoverenskomsterne, 1 hvorefter de kan arbejde i det andet land i op til 183 dage uden beskatning i det andet land, forudsat at lønnen betales af udlejer i det første land og ikke fra et fast driftssted i det andet land, eller om personerne kan beskattes i det andet land fra første dag som følge af, at virksomheden i det andet land anses for at være den reelle arbejdsgiver, der betaler personernes løn. 2 OECD s Modeloverenskomst Art. 15 i OECD s Modeloverenskomst om indkomst fra personlig ansættelse indeholder ikke en særlig regel om arbejdsudleje. Afsnit om arbejdsudleje blev indsat i OECD-Kommentaren i 1992 på baggrund af en OECD-rapport fra 1985, Taxation Issues Relating to the International Hiring-out of Labour. Afsnittet har været uændret indtil OECD-Kommentaren fra 2010, hvor der er sket en betydelig udvidelse. Begrundelsen for udvidelsen fremgår af pkt. 8.1 i 2010-kommentaren: Medens kommentaren tidligere behandlede tilfælde, hvor arrangementer var strukturerede med det hovedformål at opnå fordele af undtagelsen i art. 15, stk. 2, blev det erkendt, at lignende tilfælde kunne opstå i mange andre situationer, som ikke involverede skattemæssige transaktioner, og kommentaren blev ændret for at give en mere omfattende diskussion af disse spørgsmål. Det er i 2010-kommentaren udspecificeret, at OECD-landenes respektive nationale lovgivning ikke er samstemmende. Der sondres mellem a) nogle lande, der som udgangspunkt anerkender det formelle kontraktgrundlag, 3 og b) mange lande, der kan anse en person for ansat i eget land, uanset at personen formelt er ansat i et andet land. 4 Forskellen på de to grupper af lande ses bl.a. af følgende to uddrag fra 2010-kommentaren: a) 8.2 I nogle stater vil der ikke i skattemæssig henseende blive stillet spørgsmål ved et formelt kontraktforhold, medmindre der foreligger tegn på manipulation. Disse stater er, som følge af deres nationale lovgivning af den opfattelse, at tjenesteydelser i ansættelsesforhold kun udføres i tilfælde, hvor der er et formelt ansættelsesforhold. (..) 8.9 De forskellige fremgangsmåder, som stater, der ønsker at behandle sådanne tilfæl- Skat Udland, November 2012 SU 2012, 430

2 848 de af misbrug, er gennemgået i afsnittet Misbrug af overenskomsten i kommentaren til art. 1. b) 8.4 I mange stater er der imidlertid udviklet forskellige regler og kriterier i lovgivningen eller i retspraksis (f.eks. substance over form regler) med det formål at sondre mellem tilfælde, hvor tjenesteydelser, der leveres af en fysisk person til et foretagende, skal anses for at være leveret i et ansættelsesforhold og tilfælde, hvor sådanne tjenesteydelser skal anses for leveret i henhold til en kontrakt mellem to adskilte virksomheder. Pkt omhandler lempelse af dobbeltbeskatning. Det fremgår af dette punkt, at den stat, i hvilken virksomheden er udøvet, kan nægte at anvende art. 15, stk. 2, i tilfælde af misbrug, jf. citatet vedr. a) ovenfor, og i tilfælde, hvor staten i henhold til dens nationale lovgivning anser tjenesteydelserne for udført i et ansættelsesforhold med det lokale foretagende, jf. citatet vedr. b) ovenfor. Såfremt den anden stat ikke er enig i, at staten har anvendt fremgangsmåden korrekt, er den gensidige aftaleprocedure, jf. art. 25, stk. 1, i OECD s Modeloverenskomst, anvendelig. Pkt omhandler forslag til afhjælpning af kildeskat i to jurisdiktioner i tilfælde af uenighed mellem de to stater. En stat omfattet af b), i hvilken virksomheden er udøvet, kan imidlertid ikke uden videre bortse fra et formelt kontraktmæssigt forhold i henhold til den nationale lovgivning. Punkterne om dette kan sammenfattes således: Bortseelse forudsætter, at det sker på et objektivt grundlag, f.eks. at der ikke foreligger kontrakt om levering af tjenesteydelser mellem uafhængige parter (pkt. 8.11). Uenighed skal løses på grundlag af de nedenfor nævnte principper og eksempler og ved anvendelsen af den gensidige aftaleprocedure, hvis dette findes hensigtsmæssigt (pkt. 8.12). Ved afgørelsen af, om der foreligger tjenesteydelser udført i et ansættelsesforhold eller i henhold til en kontrakt, henses til arten af tjenesteydelser og om de pågældende ydelser udgør en integrerende del af virksomheden, hvortil tjenesteydelserne leveres (pkt. 8.13). Endvidere kan yderligere faktorer være relevante, når en sammenligning af arten af de pågældende tjenesteydelser peger på et ansættelsesforhold hos lejers virksomhed (pkt. 8.14), 5 og sekundært de finansielle ordninger mellem de to foretagender (pkt. 8.15, hvortil der henvises i pkt. 8.14). Pkt gennemgår en række eksempler vedrørende spørgsmålet om tjenesteydelser udført i et ansættelsesforhold eller i henhold til kontrakt: 1) levering af ydelser i form af instruktion anses for en integreret del af udlejers virksomhed, 2) levering af ydelser om forståelse og efterfølgning af global markedsstrategi anses for en integreret del af udlejers virksomhed, der har udviklet markedsstrategien, 3) udleje af receptionist mellem to selskaber, der driver hoteldrift, anses for en integreret del af lejers virksomhed, 4) udleje af ingeniør mellem vikarbureau og ingeniørfirma anses for en integreret del af lejers virksomhed, og 5) udleje af ingeniør mellem selskab, der er specialist i at yde ingeniørbistand, til et mindre ingeniørfirma, der har et midlertidigt behov; ingeniøren anses for ansat hos lejer. Endelig er der et eksempel om udleje af HR-leder ansat i et koncernselskab, der fungerer som center for koncernens omkostninger. HR-lederen er forpligtet til ofte at rejse til andre stater, hvor andre selskaber i koncernen har deres kontorer. HR-lederens ydelser anses for en integreret del af koncernselskabets virksomhed under hensyn til, at HR-virksomhed som anden virksomhed ofte er centraliseret inden for en koncern. I den hidtidige OECD-kommentar er pkt. 8 formuleret som imødegåelse af misbrug, og der sondres ikke mellem lande omfattet af a) og lande omfattet af b), jf. ovenfor. Der anlægges en sondring mellem formalitet og de faktiske forhold, og der omtales en entydig forståelse af udtrykket arbejdsgiver, der ikke er defineret i Modeloverenskomsten, idet det skal forstås således, at arbejdsgiveren er den person, der har rettigheden til det udførte arbejde, og som bærer ansvaret og ri- SU 2012, 430 Skat Udland, November

3 849 sikoen. De kontraherende stater skal blive enige om denne forståelse i konkrete sager: I tilfælde af international udleje af arbejdskraft varetager brugeren i vid udstrækning disse funktioner. I denne situationssammenhæng bør de faktiske forhold have fortrin frem for formaliteten, dvs. at hvert tilfælde bør undersøges med henblik på at finde ud af, om arbejdsgiverfunktionerne hovedsagelig udøves af formidleren eller af brugeren. Det tilkommer derfor de kontraherende stater at blive enige om, i hvilke situationer formidleren ikke opfylder de betingelser, der kræves af ham for at kunne anses for arbejdsgiver i den betydning, som dette begreb har i stk. 2. Ved afgørelsen af dette spørgsmål kan de kompetente myndigheder ikke blot henvise til de ovennævnte indikationer, men til en række omstændigheder, der sætter dem i stand til at fastslå, at den reelle arbejdsgiver er brugeren af arbejdskraften (og ikke den udenlandske formidler): I 2010-kommentaren er der i pkt. 8 ikke en entydig forståelse af arbejdsgiver, idet nationerne med det formelle synspunkt, jf. a) ovenfor, respekteres. Endvidere bemærkes, at når et land omfattet af b) er kildeland, er det dette land, der bestemmer, hvorvidt tjenesteydelserne må anses for udført i et ansættelsesforhold. 6 Begrebet arbejdsgiver kan således forstås på flere måder afhængig af, om det pågældende land er omfattet af a) eller b), og af den nationale lovgivning i landet omfattet af a) eller b), hvori lejer er beliggende. Begrundelsen for udvidelsen af kommentaren til art. 15 i 2010-kommentaren, jf. ovenfor, forekommer ikke helt dækkende. Udvidelsen tyder på, at landene omfattet af a), og eventuelt tillige lande omfattet af b), har gennemtrumfet, at som kildeland skal deres interne ret som udgangspunkt respekteres. Dette indebærer, at to tilfælde af regelkollision kan forekomme i henhold til 2010-kommentaren: Hvis arbejdsudlejning finder sted mellem to lande omfattet af a) eller et land b) som udlejer og land a) som lejer, kan der opstå uenighed om, hvorvidt misbrug foreligger, jf. kommentaren til art. 1. Hvis arbejdsudlejning finder sted mellem to lande omfattet af b) eller et land a) som udlejer og land b) som lejer, kan der opstå uenighed om, hvorvidt der foreligger arbejdsudleje eller tjenesteydelser i henhold til kontrakt mellem to uafhængige parter. Det ses at være en konsekvens af udvidelsen af forståelsen af begrebet arbejdsgiver for så vidt angår lande omfattet af b), at testen i 2010-kommentaren for afgørelsen af, om undtagelsen i art. 15, stk. 2, finder anvendelse, er ændret i forhold til 2008-kommentaren fra en entydig test til en test af, hvorvidt tjenesteydelserne må anses for udført i et ansættelsesforhold eller i henhold til en kontrakt mellem to virksomheder. For så vidt angår landene omfattet af a), er testen ændret fra en entydig test i kommentaren til art. 15 til en misbrugstest i henhold til kommentaren til art. 1. I pkt. 8.9 i 2010-kommentaren er der henvist til pkt. 9.4, 9.5 og 22.2 i kommentaren til art. 1. Det fremgår heraf, at der kræves et klart bevis for, at et hovedformål med transaktioner er at sikre en gunstigere skattemæssig position, der ville være i strid med formålet og hensigten med de relevante bestemmelser. International arbejdsudleje i dansk lovgivning Ved lov nr. 921 af 18/ (L 195) er KSL 2, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., om arbejdsudleje ændret fra Erhverver indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde her i landet. til Erhverver indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde for en virksomhed her i landet, når arbejdet udgør en integreret del af virksomheden. Det fremgår af de specifikke bemærkninger til lovforslaget: 7 Forslaget skal ses som led i, at Danmark tilnærmer sig internationale standarder for, hvad der skatteretligt skal anses for arbejdsudleje. Forslaget har betydning for den skatteretlige sondring mellem arbejdsudleje og entreprise. Den skatteretlige afgørelse er ikke bundet af, hvad parterne gennem aftaler formelt og kontraktligt forpligter sig til. Den udenlandske virksomhed kan f.eks. Skat Udland, November 2012 SU 2012, 430

4 850 ikke med skattemæssig virkning aftale sig til, at det arbejde, der udgør en integreret del af den danske virksomheds forretningsområde, og som udføres i selve virksomheden, skattemæssigt skal anses som entreprise. Hvis ydelserne er tilstrækkeligt udskilt fra den danske virksomhed, foreligger der ikke arbejdsudleje. 8 Det afgørende er, om arbejdet udgør en integreret del af den danske virksomheds forretningsområde. Det fremgår efter beskrivelse af syv eksempler vedrørende spørgsmålet, om der er tale om en integreret del af virksomhedens forretningsområde 9 : Det kan være relevant at inddrage andre faktorer i bedømmelsen af, om der foreligger arbejdsudleje eller entreprise. Det gælder, når der er tvivl om, hvorvidt ydelserne er tilstrækkeligt udskilt fra den danske virksomheds forretningsområde. Det forekommer navnlig, når der er indgået en kontrakt mellem en udenlandsk virksomhed og en dansk virksomhed, der begge har leveret ydelser inden for samme område. Herefter bemærkes, at det i så fald kan være relevant at se på faktorer, der svarer til faktorerne i pkt i 2010-kommentaren 10. Danmark ses med lovændringen at have valgt at lade spørgsmålet om arbejdsudleje i henhold til intern ret afhænge af en sondring mellem formelle aftaler om tjenesteydelser og reelle aftaler om tjenesteydelser, idet der ved formelle aftaler alene skal foretages en funktionsbaseret vurdering uden hensyn til vederlag eller ansvar i henhold til kontrakt om tjenesteydelser, hvorimod ved reelle kontrakter om tjenesteydelser kan det være relevant at inddrage andre faktorer, såfremt der er tvivl om, hvorvidt tjenesteydelserne er tilstrækkeligt udskilt fra den danske virksomheds forretningsområde, jf. pkt. 8.4 i 2010-kommentaren. 11 Det vil skulle afgøres konkret, under hvilke omstændigheder en sag kan afgøres alene på baggrund af en funktionsbaseret vurdering uden hensyn til andre faktorer, og under hvilke omstændigheder andre faktorer kan inddrages. Dobbeltbeskatningsoverenskomster indgået før OECD-kommentaren fra 1992 Danmark har indgået adskillige dobbeltbeskatningsoverenskomster før OECD-kommentaren fra 1992, der ikke indeholder en bestemmelse om arbejdsudleje. 12 Højesteret har truffet to afgørelser om arbejdsudleje, TfS 2003, 222 (USA/Canada) og U H (Nederlandene). 13 I begge sager var det spørgsmålet, om arbejdsudlejebegrebet kunne anvendes i forhold til overenskomster indgået, før arbejdsudlejebegrebet blev kendt. Flertallet i afgørelsen refereret i TfS 2003, 222 fandt, at de danske regler om kildeskat ved arbejdsudleje indført i 1982 kunne finde anvendelse i forhold til de ældre dobbeltbeskatningsoverenskomster med USA og Canada. Parterne var enige om, at ingen af staterne, da overenskomsterne blev indgået, gjorde sig forestillinger om, hvorvidt arbejdsudleje skulle henføres under hovedreglen om beskatningsret for arbejdsstaten eller undtagelsen om beskatningsret for bopælsstaten. Der blev henvist til art. 2, stk. 2, i begge overenskomster, hvoraf følger, at et anvendt udtryk, der ikke er defineret i overenskomsten, skal fortolkes i overensstemmelse med de danske skatteregler, medmindre andet følger af sammenhængen. Det blev lagt til grund, at fortolkningen må ske efter de på beskatningstidspunktet gældende skatteregler, at der ikke forelå oplysninger om, at USA eller Canada anså deres beskatningsret for at kollidere med den hævdede danske beskatningsret, og at der ikke forelå tilstrækkelige holdepunkter for at anse dansk skattepraksis for at være til hinder for beskatning i 1990, jf. TfS 1987, 597. Afslutningsvist bemærker flertallet: Den beskatningsret, som herefter tilkommer Danmark er i øvrigt i god overensstemmelse med den internationale udvikling, således som denne bl.a. reflekteres i fortolkningen i pkt. 8 i OECD s kommentarer fra 1992 af den reelt tilsvarende undtagelsesbestemmelse i artikel 15, stk. 2, i OECD s modeloverenskomst en fortolkning, der efter vores opfattelse ikke kun angår tilfælde af misbrug. Både Canada og USA har da også i henholdsvis 1997 og 1999 indgået nye dobbelt- SU 2012, 430 Skat Udland, November

5 851 beskatningsoverenskomster med Danmark med bestemmelser, der er identiske med modeloverenskomstens art. 15, stk. 2, uden at tage afstand fra OECD s kommentarer til bestemmelsen. 14 Højesterets afgørelse refereret i U H, TfS 2012, 586, omhandler den dagældende dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Nederlandene og Danmark fra 1957, der tilsvarende overenskomsterne omtalt ovenfor ikke indeholdt særlige regler om arbejdsudleje. I denne sag gjorde sagsøgeren bl.a. gældende, at Danmark var uberettiget til uden forudgående aftale med Nederlandene med virkning fra 1997 at anvende kildeskattelovens regler om arbejdsudleje, idet Danmark og Nederlandene i 1987 havde indgået en aftale om fortolkning og fra 1987 fulgte en fælles praksis, der byggede på en sådan enighed om fortolkningen. Sagsøgte, Skatteministeriet, havde oplyst, at der ikke forelå nogen aftale med Nederlandene, og bemærket, at formuleringen opnået enighed herom i TfS 1987, således var overraskende. Højesteret fandt ikke grundlag for at antage, at der var opnået enighed og fulgt en fælles praksis som anført af sagsøgeren. Det fremgår af TfS 1987, 597: Imidlertid har England og Holland givet udtryk for, at de ikke deler dette synspunkt. Efter disse landes opfattelse skal det lægges til grund, at udlejeren er arbejdstagerens arbejdsgiver. Højesteret fandt på baggrund af brevveksling mellem Nederlandene og Danmark fra 1998 og frem og domme afsagt af den nederlandske højesteret i 2006, at Nederlandene i 1997 ikke (længere) i alle tilfælde anså udlejeren for at være arbejdstagerens arbejdsgiver og dermed den, som arbejdet blev udført for, og at der ikke forelå en kollision mellem nederlandsk og dansk beskatningsret, men alene uenighed om den konkrete bedømmelse af den foreliggende sag. Konklusionen på baggrund af ovennævnte højesteretsdomme ses at være, at når der ikke foreligger en aftale mellem de pågældende lande vedrørende fortolkningen af bestemmelserne om indkomst fra personlig ansættelse, så er kollisionsargumentet, det tilbageværende argument. Dette argument er relevant, da USA eller Canada kunne bestride, at Danmark fortolker efter de på beskatningstidspunktet gældende skatteregler, idet udgangspunktet må være, at bestemmelserne omfatter personer, som har indgået ansættelsesaftale med en virksomhed med hjemsted i USA henholdsvis Canada, jf. dissensen i TfS 2003, 222. Tilsvarende gælder dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Nederlandene og Danmark fra Det fremgår af OECD-kommentaren til art. 3, stk. 2, i Modeloverenskomsten, at man valgte beskatningstidspunktet frem for tidspunktet for indgåelse af aftale, og at dette blev indført i art. 3, stk. 2, i Byretsdommen TfS 2012, 606 omhandler bl.a. dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med henholdsvis Cypern fra 1976 og Rumænien fra Kollisionsargumentet er ikke nævnt i domsreferatet, herunder Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse. I tilfælde af kollision ville den gensidige aftaleprocedure være anvendelig, jf. art. 25 henholdsvis art. 27 i de respektive overenskomster. Dobbeltbeskatningsoverenskomster indgået efter OECDkommentaren fra 1992 Dobbeltbeskatningsoverenskomsterne indgået efter OECD-kommentaren fra 1992 fordeler sig på overenskomster, hvori begrebet arbejdsudleje indgår, 16 og overenskomster, hvori begrebet ikke indgår. 17 Reglerne om arbejdsudleje i overenskomsterne med Storbritannien, Irland 18 og Norden 19 ses at være formuleret under hensyn til principperne i OECD-kommentaren til art. 15 indtil 2010-kommentaren. For så vidt angår Tyskland, fremgår det af overenskomstens art. 15, stk. 4, at undtagelsen i stk. 2 ikke finder anvendelse ved professionel arbejdsudleje. Det bemærkes, at det videre følger af art. 15, stk. 4, at de kompetente myndigheder skal indgå de nødvendige aftaler for at undgå dobbelt påligning af kildeskatter og for at sikre begge kontraherende staters skattekrav. Reglerne om arbejdsudleje i overenskomster indgået med Isle of Man (2007), Guernsey (2008), Jersey (2008), Bermuda (2009), Britiske Jomfruøer (2009) og Cayman Islands (2009) indeholder begrebet integreret del af forretningsvirksomheden. Et tilsvarende begreb er anvendt Skat Udland, November 2012 SU 2012, 430

6 852 i lov nr. 921 af 18/9 2012, jf. ovenfor. Dansk praksis om international arbejdsudleje har primært omhandlet lande, hvor begrebet arbejdsudleje ikke indgår i den pågældende dobbeltbeskatningsoverenskomst, jf. nedenfor. Praksis har omhandlet spørgsmålet, om personerne var ansat i udlejervirksomhed som forudsætning for at kunne være udlejet til dansk virksomhed, jf. TfS 2012, 322, polske håndværkere anset for ansat i dansk virksomhed og ikke udlejet fra Polen, og ligeledes TfS 2011, 433 vedr. polske tandlæger. Endvidere har praksis omhandlet spørgsmålet om arbejdsudleje eller entreprise, jf. TfS 2012, 700, polsk virksomhed, retten fandt, at der forelå arbejdsudleje og ikke entreprise; TfS 2012, 645, lettisk selskab, retten fandt, at der forelå arbejdsudleje og ikke entreprise; TfS 2012, 606, tre selskaber fra henholdsvis Litauen, Rumænien og Cypern 20, retten fandt, at der forelå arbejdsudleje og ikke entreprise; TfS 2012, 558, lokoførere fra Tyskland 21 anset for arbejdsudlejede, uanset serviceaftale; TfS 2012, 325, polske håndværkere, der udførte byggearbejde, anset for arbejdsudlejede; TfS 2012, 228, polske håndværkere, der udførte byggearbejde, skatteyder skulle bevise, at indgået entrepriseaftale ikke udgjorde arbejdsudleje (anket til landsretten); TfS 2012, 138, tyske slagteriarbejdere bevisbyrde for entreprise og ej arbejdsudleje ikke løftet; TfS 2012, 62, polsk virksomhed, retten fandt på baggrund af bevisførelsen, at der var tale om arbejdsudleje og ikke entreprise; TfS 2011, 822, arbejdere fra Østeuropa ingen specifikke lande nævnt anset for arbejdsudlejede; TfS 2011, 823, østeuropæiske arbejdere, entrepriseaftale godkendt, simpelt arbejde, arbejdsleder til stede; TfS 2011, 590, lettiske håndværkere anset for arbejdsudlejede; TfS 2011, 450, polske arbejdere, entrepriseaftale ikke bevist, anset for arbejdsudleje; TfS 2011, 286, polsk virksomhed, entrepriseaftaler godkendt, Skatteministeriet havde ikke godtgjort arbejdsudleje; TfS 2011, 266, litauiske juletræsarbejdere, entrepriseaftale godkendt, simpelt arbejde, ikke grundlag for at fravige kontrakten. Et entrepriseaftalekoncept blev godkendt i TfS 2011, 506, arbejdere fra Slovakiet. En gennemgang af ovennævnte praksis viser, at kollisionsargumentet i relation til dobbeltbeskatningsoverenskomster i meget begrænset omfang har været genstand for behandling i sagerne, hvor arbejdsudleje er statueret, jf. referaterne. I forhold til sagerne, hvor arbejderne var fra henholdsvis Polen, Letland og Litauen, skyldes dette sandsynligvis, at intern ret og OECD-kommentaren til art. 15 (indtil 2010-kommentaren) anses for at være identisk, 22 idet overenskomsterne med Polen (2001), Letland (1993) og Litauen (1993) ikke indeholder begrebet arbejdsudleje. I forhold til sagerne, hvor arbejderne var fra Tyskland, i hvilken dobbeltbeskatningsoverenskomst begrebet arbejdsudleje indgår, jf. ovenfor, er begrundelsen sandsynligvis den samme, idet den pågældende bestemmelse ikke giver en nærmere afgrænsning af begrebet arbejdsudleje. Det må dog anses for relevant at inddrage landet, hvorfra arbejderne kommer, uanset at OECD-kommentaren til art. 15 (indtil 2010-kommentaren) udgør det relevante retsgrundlag, da det fremgår af kommentaren, at Det tilkommer derfor de kontraherende stater at blive enige om, i hvilke situationer formidleren ikke opfylder de betingelser, der kræves af ham for at kunne anses for arbejdsgiver i den betydning, som dette begreb har i stk. 2, jf. citatet fra 2008-kommentaren ovenfor. Denne del af kommentaren bør ikke undervurderes, da udgangspunktet er, at hvert retsanvendende land kan anvende egne skatteregler, når et begreb ikke er defineret, jf. art. 3, stk. 2, i OECD s Modeloverenskomst kommentaren til art. 15, sammenholdt med 2008-kommentaren, forekommer bedst stemmende med art. 3, stk. 2, henset til, at forståelsen af begrebet arbejdsgiver ikke er entydig, jf. ovenfor om OECD s Modeloverenskomst. Et interessant spørgsmål er, hvornår 2010-kommentaren bliver relevant, dvs. hvorvidt den ændrede formulering i 2010-kommentaren i forhold til 2008-kommentaren vil blive anset for en præcisering eller en ændring af kommentaren til art. 15. I det omfang den ændrede formulering anses for en præcisering, vil den have virkning i forhold til allerede indgåede overenskomster, jf. princippet om dynamisk fortolkning. 24 Hvis den ændrede formulering anses for en ændring af kommentaren, vil den som udgangspunkt alene SU 2012, 430 Skat Udland, November

7 853 have fremadrettet virkning. Ændringen af KSL 2, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., har virkning for aftaler om arbejdsudleje, der indgås eller ændres fra og med lovens ikrafttræden, og for aftaler, der er indgået før lovens ikrafttræden, fra og med den 1/ Ikrafttrædelsesreglen ses at være udtryk for, at Skatteministeriet anser begrebet integreret del af virksomheden, jf kommentaren til art. 15 i Modeloverenskomsten, for en ændring af kommentaren indtil 2010-kommentaren. Til støtte for dette synspunkt kan anføres, at det nye begreb må anses for en ny tilgang til problemstillingen. Endvidere kan der argumenteres for, at opdelingen i lande omfattet af a) henholdsvis b) udgør en ændring, idet man går fra en entydig forståelse af begrebet arbejdsgiver til en ikke-entydig forståelse. Afsluttende bemærkninger Ved lov nr. 921 af 18/ (195) er KSL 2, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., om arbejdsudleje blevet udvidet, således at det er en betingelse, at arbejdet udgør en integreret del af virksomheden, som personen udfører arbejde for. Det er herved bekræftet, at Danmark er et land omfattet af b), jf. afsnittet om OECD s Modeloverenskomst ovenfor, og Danmark har ændret den nationale lovgivning på baggrund af 2010-kommentaren. Der bør generelt være fokus på det andet lands holdning (kollisionsargumentet) ved behandling af sager om international arbejdsudleje. Noter: 1. Denne artikel omhandler alene arbejdsudleje i relation til undtagelsen i art. 15, stk. 2, til art. 15, stk. 1, i OECD s Modeloverenskomst, hvorefter det er hovedreglen, at løn for arbejde udført i en anden stat end bopælsstaten kan beskattes i den anden stat, samt bestemmelser herom i dansk lovgivning og i dobbeltbeskatningsoverenskomster, som Danmark har indgået. 2. Arbejdsudleje er i nyere litteratur beskrevet i Skatteretten 3 af Niels Winther-Sørensen m.fl., 5. udg., 2009, s. 260 ff., og i International dobbeltbeskatning af Mogens Rasmussen, 1. udg., 2010, s De bestemmelser, der omhandler landene omfattet af a), er pkt. 8.2, 8.3, 8.8, 8.9, 8.10 og De bestemmelser, der omhandler landene omfattet af b), er pkt. 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.10, og Listen af faktorer i pkt er en omarbejdning og udvidelse af listen af omstændigheder i pkt. 8 i 2008-kommentaren. 2008: udlejeren bærer ikke ansvaret eller risikoen for arbejdsresultatet; brugeren har instruktionsmyndigheden over arbejdstageren; arbejdet udføres på en arbejdsplads, som brugeren kontrollerer og er ansvarlig for; vederlaget til udlejeren beregnes på grundlag af den tid, der er medgået, eller i andre henseender under hensyntagen til en sammenhæng mellem dette vederlag og den løn, som arbejdstageren modtager; hovedparten af arbejdsredskaber og materiel stilles til rådighed for arbejdstageren af brugeren; antallet af arbejdstagere og deres kvalifikationer ikke ensidigt bestemmes af udlejeren. 2010: hvem har retten til at instruere den fysiske person om, på hvilken måde arbejdet skal udføres; hvem kontrollerer og har ansvaret for det sted, hvor arbejdet udføres; den formelle arbejdsgiver har direkte afkrævet det foretagende, som tjenesteydelserne leveres til, vederlaget til personen (se pkt nedenfor); hvem stiller nødvendige arbejdsredskaber og materiel til rådighed for personen; hvem bestemmer antallet af personer, der skal udføre arbejdet og deres kvalifikationer; hvem har retten til at udvælge den person, som skal udføre arbejdet og retten til at opsige den kontrakt, der er indgået med personen vedrørende arbejdet; hvem har retten til at pålægge personen sanktioner, der er relaterede til personens arbejde; hvem bestemmer personens arbejdstider og ferier. 6. Jf. pkt. 8.4: Under hensyn til begrænsningen, der er beskrevet i pkt nedenfor og medmindre andet bestemmes i en overenskomst er det den nationale lovgivning i kildestaten, der er afgørende for, om tjenesteydelser, Skat Udland, November 2012 SU 2012, 430

8 854 der er leveret af en fysisk person i denne stat, er udført i et ansættelsesforhold og dette vil være afgørende for, hvorledes denne stat anvender overenskomsten. 7. L 195 ( ), til 2, nr Dansk Byggeri bemærker i sit høringssvar til L 195, at forslaget lægger op til mange tvivlstilfælde vedrørende dette spørgsmål. Videncentret for Landbrug er i sit høringssvar på linje hermed. 9. Eksemplerne ligger tæt op ad eksemplerne i 2010-kommentaren, der er omtalt ovenfor (pkt ). 10. Listen af faktorer i pkt er gengivet i note Se citatet i note 7. Lovforslagets afgrænsning af arbejdsudleje er i overensstemmelse med pkt. 8.6, hvoraf bl.a. fremgår om den nationale lovgivning i kildelandet: Den kan foretrække primært at fokusere på arten af de tjenesteydelser, der leveres af den fysiske person og deres indpasning i den virksomhed, der udføres af det foretagende, der rekvirerer tjenesteydelserne, for at kunne afgøre, om der foreligger et ansættelsesforhold mellem den fysiske person og dette foretagende. 12. OECD-lande, der var medlem af OECD inden indgåelse af DBO: Belgien (1969), Luxembourg (1980), Grækenland (1989), Schweitz (1973,) Tyrkiet (1991), Australien (1981), Japan (1986) og New Zealand (1980). OECD-lande, der blev medlem af OECD efter indgåelse af DBO: Korea (1977), Tjekkiet og Slovakiet (1982) samt Ungarn (1978). Andre lande: Brasilien (1974), Bulgarien (1988), Egypten (1989), Indien (1989), Indonesien (1985), Jamaica (1990), Kenya (1972), Kina (1986), Malaysia (1972 særlig bestemmelse), Marokko (1984), Pakistan (1987), Rumænien (1976), SNG (1986 særlige bestemmelser), Sri Lanka (1981), Tanzania (1976), Trinidad og Tobago (1969), Tunesien (1981) og Zambia (1973). 13. Endvidere har Højesteret truffet en afgørelse om reel arbejdsgiver, TfS 2006, TfS 2003, 222 H er kommenteret i Skatteretten 3 af Niels Winther-Sørensen m.fl., 5 udg., 2009, s og Referencen ses at skulle have været TfS 1987, 597 i stedet for TfS 1987, Irland (1993), Tyskland (1995), Norden (1996), Uganda (2000), Isle of Man (2007), Grønland (2008), Guernsey (2008), Jersey (2008), Bermuda (2009), Britiske Jomfruøer (2009) og Cayman Islands (2009). I den nye dobbeltbeskatningsoverenskomst med Tjekkiet, der endnu ikke er trådt i kraft, er der indsat en særlig bestemmelse om arbejdsudleje. Overenskomsten med Storbritannien (1991) er indgået forud for 1992-kommentaren. 17. OECD-lande, der var medlem af OECD inden indgåelse af DBO: Italien (1999), Canada (1997), Mexico (1997), Nederlandene (1996), Polen (2001), Portugal (2001), USA (1999) og Østrig (2007). OECD-lande, der blev medlem af OECD efter indgåelse af DBO: Israel (2009), Chile (2002) og Slovenien (2001). Andre lande: Litauen (1993), Letland (1993), Kroatien (2007), Bangladesh (1996), Cypern (2010), Estland (1993), Filippinerne (1995), Georgien (2007), Makedonien (2000), Malta (1998), Rusland (1996 særlig bestemmelse), Serbien (2009), Singapore (2000), Sydafrika (1995), Taiwan (2005), Thailand (1998), Ukraine (1996), Venezuela (1998) og Vietnam (1995). 18. Nærmere beskrivelse af, hvad der skal forstås ved arbejdsudleje, fremgår af protokollens pkt Nærmere beskrivelse af, hvad der skal forstås ved arbejdsudleje, fremgår af protokollens afsnit V. 20. Byretsdommen er omtalt ovenfor vedrørende overenskomster før 1992, da dommen vedrører overenskomster med Rumænien og Cypern, begge fra Skatterådet havde i det bindende svar (TfS 2011, 488) tillige fundet, at det tyske selskab ikke ville få fast driftssted i Danmark. 22. Jf. TfS 2011, 256. Heri anføres, at intern ret og OECD art. 15 må anses for identisk. Det bemærkes hertil, at kildeskattelovens regler om arbejdsudleje går tilbage til ændringslov nr. 244 af 9/ (L 130), se f.eks. Skatteministeriets procedure for landsretten i TfS 2012, 62, og at TfS 1987, 361 og TfS 1987, 597, hvor Storbritanniens og Nederlandenes synspunkter har været inddraget, er fra før OECD-kommentaren fra Retsanvendelsen er begrænset af medmindre andet fremgår af sammenhængen, se pkt. 12 i kommentaren til art. 3, stk. 2. Det fremgår af International dobbeltbeskatning af Mogens Rasmussen, 1. udg., 2010, s. 37: En stat kan altså ikke ubetinget hævde, at et ikke defineret udtryk skal tillægges den betydning, som det har i denne stats lovgivning. 24. Et nyligt eksempel fra retspraksis er SKM ØLR (TfS 2012, 182), hvor landsretten fandt, at ændringerne i OECD s 2003-kommentar havde karakter af præciseringer, og inddrog disse ved fortolkningen af begrebet retmæssig ejer. 25. Jf. 4, stk. 6, i lov nr. 921 af 18/ (L 195). SU 2012, 430 Skat Udland, November

International arbejdsudleje. Danmarks Skatteadvokater den 14. og 15. maj 2014 v/advokat David Munch

International arbejdsudleje. Danmarks Skatteadvokater den 14. og 15. maj 2014 v/advokat David Munch International arbejdsudleje Danmarks Skatteadvokater den 14. og 15. maj 2014 v/advokat David Munch Lovregler m.v. Lov nr. 921 af 18/9 2012 Afgørelser, herunder bindende svar Styresignal SKM2013.714 og

Læs mere

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. LOV nr 431 af 16/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-711-0041 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1007 af 24/10/2012

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet BEK nr 1454 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1626437 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Entreprise og Arbejdsudleje Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Disposition Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) - hvorfor det?

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning...2 Sådan kommer du i gang...3 Sådan sender du fakturaer til Nordea...6 Sådan modtager du filer fra Nordea...9 VIGTIGT Om landekoder...

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Arbejdsudleje - præcisering af reglerne - styresignal

Arbejdsudleje - præcisering af reglerne - styresignal j.nr. 14-0075841 Tekst til styresignal Arbejdsudleje - præcisering af reglerne - styresignal 1. Sammenfatning Der er tale om arbejdsudleje, når en person erhverver indkomst i form af vederlag for personligt

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside.

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Lynvejledning Pro Focus UltraView Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Besøg: www.bkmed.com/customer service/user manuals Før du tager scanneren i brug, bør du

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 Sag 273/2016 (1. afdeling) FGNT af 30.10.2012 ApS og FG af 30.10.2012 A/S (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler

Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler Jørgen Frausing Senior Tax Manager Havneholmen 25, 9. DK 1561 København V Mobil: 30 33 30 45 Mail: jfr@tvc.dk 1 Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn Quick guide Pro Focus 2202 Gul/grøn 2 Tænd og sluk scanneren Mekanisk stikdåse til mekaniske transducere Standby-knap Gruppestikdåse til de elektroniske transducere Arranger transducerne Tilslutning: 1.

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. januar -. juni Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.6.2001 KOM(2001) 306 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 577 Offentligt J.nr. 2011-318-0409 Dato: 22.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011.

Læs mere

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Rentekildeskat - SKM2013.4.HR, jf. tidligere SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom ref. i SKM2013.4.HR, men med ændrede præmisser, at et dansk

Læs mere

Pensionsordning i DK eller udlandet

Pensionsordning i DK eller udlandet Pensionsordning i DK eller udlandet Fra- og tilflytning Advokat Peter Teisen Overvejelser ifm fra- og tilflytning Behov for (eller krav om) pensionsopsparing Skattefradrag (i dansk indkomst) for indbetalinger

Læs mere

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Udbud af Kurerydelser 2017 UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Side 1 af 5 1. Instruktion til tilbudslisten Tilbudsgiver bedes udfylde udbudsbilag 3.1 Tilbudsliste med de tilbudte priser og medsende disse tilbuddet.

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017. Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 2. marts 2017 Kontor: Enheden for Internationalt Politisamarbejde Sagsbeh: Sofie Anne Marner Sagsnr.: 2017-0030-5247

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber 676 313 Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber Af lektor, ph.d. CBS og partner, Jakob Bundgaard, Deloitte og senior konsulent Morten Reinholdt Nielsen, Deloitte Med udgangspunkt i et

Læs mere

Internationale læseundersøgelser og PIRLS

Internationale læseundersøgelser og PIRLS Internationale læseundersøgelser og PIRLS 1991 2000 2000 2003 2006 2006 2009 2010 2011 Programme for International Student t Assessment PISA 2006 PISA 2006 resultatet PISA 2006 Læsning H N K 600 Korea

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.10 August 1999 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008

Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008 Aage Michelsen Professor Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 23. maj 2009 Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008 1) Vil arbejderne hjemmehørende i

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Forlængelse af ansættelsesfrist i henhold til skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 Fri bil til hovedanpartshaver/direktør kontrolleret disposition omfattet af skattekontrollovens 3 B - SKM2013.61.LSR

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse Brug af udenlandske underentreprenører Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet Søren Lange Nielsen, tlf. 72160094 (SLN@danskbyggeri.dk) Indledende bemærkninger

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.02 Februar 2003 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med

Læs mere

Spørgeskema omkring indvandrerstereotyper

Spørgeskema omkring indvandrerstereotyper Spørgeskema omkring indvandrerstereotyper Spørgeskema omkring indvandrerstereotyper Page description: Når folk har forventninger til hvordan en eller flere forskellige grupper er eller opfører sig, så

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993D0197 DA 11.03.2000 020.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultaterne fra PISA Problemløsning 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fire

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.12 September 1999 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999 x Antallet af udenlandske statsborgere i Århus Kommune er steget med 8.539

Læs mere

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 21. maj 2008 Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Vintereksamen 2007/2008 1. spørgsmål Hvorledes

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 10. december 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Dette notat sammenligner marginalskatten

Læs mere

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)).

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). 18. afd. nr. B-1505-12: A (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet

Læs mere

Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR

Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR - 1 06.11.2014-21 Syn & skøn ensidigt indhentet erklæring 20140520 TC/BD Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Danmarks samlede resultater i PISA 2006

Danmarks samlede resultater i PISA 2006 s samlede resultater i PISA 2006 PISA har på skift ét af fagene læsning, matematik og naturfag som hovedområde. I 2000 var hovedområdet læsning, i 2003 var hovedområdet matematik, og i 2006 var hovedområdet

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Svar på Spørgsmål 405 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 4. februar 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2011-792-1557

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 April 2016 M&A-markedet i Danmark Salget af danske virksomheder fortsætter de gode takter efter rekordhøjt 2015 Salg af danske virksomheder: Salget

Læs mere