Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold"

Transkript

1 Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold

2 Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler eller gift jer 7 Sådan er det med arv 9 Testamente 9 Hvor meget kan man arve? 9 Boafgift 10 Ved længstlevendes død 10 Livsforsikringer og kapitalpensioner 10 Krydsende livsforsikringer 11 Erstatning ved tab af forsørger 11 ATP 11 Børn 12 Forældremyndighed 12 Hvis I flytter fra hinanden 12 Hvis én af jer dør 13 Børn og arv 13 Ulemper og fordele ved ikke at være gift 14 Ulemper 14 Fordele 15 Brug din advokat som rådgiver 16 Information 19 Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne guide eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret. Har du brug for at trykke eller bruge dele af guiden, så indhent venligst skriftlig tilladelse. 2

3 Nogle ord om denne folder Formueforholdet Over en halv million mennesker lever papirløst sammen. Omkring par har hjemmeboende fællesbørn. Hvori består forskellene mellem at være gift og at leve papirløst sammen? Ofte dukker spørgsmålet først op, når der er indtruffet begivenheder, eller der er opstået konflikter, der synes uløselige. Det gælder både under samlivet, og navnlig når samlivet ophører, fordi parterne flytter fra hinanden, eller fordi den ene part dør. Der er megen usikkerhed om reglerne for papirløse par. Mange tror for eksempel, at papirløse par har arveret efter hinanden, hvis de bare har boet sammen i en årrække. Det har de ikke. Advokater bliver ofte stillet spørgsmål som: Hvem hæfter for "vores gæld"? Hvordan deler vi "vores formue"? Hvad med huset eller lejligheden, hvis vi skal flytte fra hinanden? Hvem arver, når én af os dør? Skal vi betale boafgift ved arv? Er der ulemper ved ikke at være gift? I denne folder gennemgår vi de situationer i samlivet, hvor forskellene på at være gift og at leve papirløst sammen har størst betydning. Vi ser også på, hvad I kan gøre for at være så godt forberedt som muligt i tilfælde af, at I går fra hinanden, eller én af jer dør. Begrebet formueforhold dækker over jeres økonomiske situation både når det gælder opsparing, værdier, gæld og skatteforhold. To ugifte samlevende kan helt frit aftale, hvordan de vil indrette deres formueforhold. En aftale der er skrevet ned, er naturligvis en bindende aftale. Men en aftale kan også være en følge af omstændighederne. Det sidste betyder, at hvis kun én af jer står som ejer af et hus, en bil eller en bankkonto, så regnes det som udgangspunkt for at være en aftale mellem jer, at huset, bilen eller kontoen tilhører vedkommende. Begge slags aftaler er bindende for jer også selv om goderne forekommer ulige fordelt. Retten vil kun sjældent tilsidesætte en aftale. Som ugifte bliver I beskattet som om, I boede hver for sig. I kan altså ikke overføre underskud eller uudnyttede personfradrag fra den ene til den anden, sådan som ægtefæller kan. Som ugifte samboende kan I give hinanden gaver skatte- og afgiftsfrit op til kr.*. Af gaver over beløbsgrænsen skal modtageren betale en afgift på 15 %. Dette forudsætter dog, at I har boet sammen i mindst to år. I kan typisk dokumentere jeres samliv ved en folkeregisterattest. *2010-tal. Beløbene reguleres årligt Er der spørgsmål, I ønsker yderligere belyst, eller går I med tanker om at oprette aftaler eller testamente, er I velkomne til at kontakte en Ret&Råd-advokat. VIL DU VIDE MERE? 7. udgave, august 2008 Papirløse - Sådan gør I Af advokat Kirsten Skodborg, Ret&Råd Advokater 4 5

4 Hvis I skilles uden aftaler Det ændrer ikke jeres personlige økonomiske forhold, at I flytter sammen. I hæfter fortsat hver især for jeres egen gæld. Der gælder ingen lovregler for deling af formue eller gæld, hvis I går fra hinanden. I må selv lave regler og aftaler med hinanden. Har I foretaget større fælles indkøb, kan I indgå en aftale om deling. Retten kan afgøre striden, hvis I ikke kan blive enige. Det er derfor vigtigt, at I har en aftale på forhånd om, hvordan I skal dele tingene imellem jer, hvis det bliver aktuelt. Nogle vælger at bestemme at alt, hvad man anskaffer sig under samlivet, har hver betalt halvdelen af. Så er der ingen diskussion om, at man rent værdimæssigt skal foretage en ligedeling, den dag man måtte flytte fra hinanden. Andre foretrækker, at man hvert år laver lister over, hvad man hver især har anskaffet sig i årets løb. I dagligdagen har man sjældent styr på, hvem der har anskaffet de enkelte ting. Hvis I ikke kan bevise, hvem en bestemt ting tilhører, vil retten søge at dele den mellem jer. Ejerboligen Oplysningerne i Tingbogen vil som oftest være afgørende, når ejerforholdet til fast ejendom skal konstateres. Hvis I køber hus eller anden fast ejendom i samlivsperioden, bør I fra starten få fastlagt, hvordan ejerforholdet skal være, og hvordan I vil bære jer ad, hvis samlivet ophører enten fordi I flytter fra hinanden eller ved dødsfald. Ønsker I at begunstige den af jer, der lever længst, er det vigtigt, at I bruger de regler, der gælder for testamenter. Det vender vi tilbage til senere. Hvis jeres samliv ophører på grund af uoverensstemmelser, er det vigtigt, at I på forhånd har lavet en samejeaftale, hvor I har aftalt, hvordan I skal forholde jer. Her kan for eksempel stå, om én af jer har forkøbsret til boligen, eller om den skal sælges til andre og i givet fald hvordan. Netop fast ejendom er årsag til mange stridigheder, fordi der er så store værdier involveret. Selv om det kun er den ene part, som står som køber af ejendommen, vil den anden ofte mene, at han eller hun reelt er medejer, hvis vedkommende har betalt en del af udbetalingen på huset eller gennem årene været med til at betale terminerne. For at få medhold i retten må den af jer, der ikke står som køber, som hovedregel kunne bevise, at det forholder sig sådan. Det kan I gøre ved at indgå en skriftlig aftale. Retten kan dog under visse omstændigheder tilkende den part, der ikke står som ejer ifølge Tingbogen, et kom- pensationsbeløb. Og det selvom der ikke er en skriftlig aftale mellem parterne. Dette eventuelle kompensationsbeløb er dog altid et mindre skønsmæssigt rundt beløb, der udgør langt under halvdelen af ejendommens friværdi. Lejeboligen Hvem har ret til at fortsætte lejemålet, hvis I flytter fra hinanden? Her følger eksempler på forskellige situationer: Kun den ene part står på lejeaftalen Hvis I har haft fælles husstand i mindst to år, kan retten afgøre, hvem der kan fortsætte lejemålet. Men kun hvis særlige grunde taler for et lejerskifte, giver retten den part, der ikke står på lejekontrakten medhold. Udlejer vil normalt skulle acceptere et lejerskifte. Begge parter står på lejeaftalen Kan I ikke blive enige om, hvem af jer der skal fortsætte lejemålet, når I begge står på kontrakten, kan retten træffe afgørelsen. Retten ser på, hvem der får det sværest ved at give afkald på lejemålet, herunder hvem af jer, der skal have evt. børn boende. Derudover stilles der ikke særlige krav for at slette den ene af jer som lejer, for principielt er I ligestillede parter. Andelsboligen Andelsbolig i privat andelsboligforening Den enkelte andelsboligforening kan have særlige regler, men her gælder oftest de samme regler som ved lejeboliger. Skatten Når penge skifter ejer, bliver den nye ejer sat i skat af dem. Sådan er grundprincippet i al skattelovgivning, og det gælder også for ugifte samboende. Hvis en af jer modtager penge fra den anden som kompensationsbeløb for fast ejendom, som tidligere omtalt, skal vedkommende dog normalt ikke betale skat af dem. Men giver I hinanden beløb ud over, hvad I er forpligtet til, vil modtageren blive beskattet. Se i øvrigt bemærkningerne på side 5 og 14 om gaveafgift og side 10 om boafgift. Indgå aftaler eller gift jer Som det fremgår, kan der hurtigt komme mere papir ind i det papirløse forhold, end der er i de formelle ægteskaber. Omvendt er det noget af en lettelse at vide, hvad man har at holde sig til i en vanskelig situation. Aftaler kan I selv indgå og gemme blandt jeres personlige papirer. Er I i tvivl om, hvordan en aftale skal formuleres, kan I rette henvendelse til jeres advokat. Giftemål er ofte den bedste aftale og den, der er mest papirløs. 6 7

5 Sådan er det med arv Der gælder helt andre regler med hensyn til arv og arveret mellem ugifte samboende end mellem ægtefæller. Vigtigst er, at efterladte intet arver efter sin afdøde samlever. Dette gælder uanset hvor mange år, I har boet sammen. Hvis I vil sikre hinanden, må I oprette testamente. Testamente Arveloven blev ændret pr. 1. januar De ændringer der er sket er bl.a., at det nu er muligt som samlevende, at arve hinanden som om man var ægtefæller. For at arve hinanden som om man var ægtefæller, er der imidlertid nogle betingelser, der skal være opfyldt. Det er en forudsætning, at der udfærdiges et testamente et såkaldt udvidet samlevertestamente, hvoraf det fremgår, at man ønsker, at den længstlevende skal arve mest muligt efter førstafdøde. Et udvidet samlevertestamente kan kun oprettes af to personer som kunne indgå ægteskab med hinanden. Det betyder at fraseparerede ikke kan oprette et udvidet samlevertestamente. Det kan man heller ikke, hvis man sidder i uskiftet bo. Hvis man opfylder de ovenfor nævnte betingelser, kan man lave et udvidet samlevertestamente, såfremt man fortsat har fælles bopæl og: 1. har boet sammen i ægteskabslignende forhold i de seneste 2 år, eller 2. venter, har eller har haft fælles børn Som det fremgår af ovenstående, skal testamentet leve op til visse regler for at være gyldigt og bør derfor udarbejdes af jeres advokat. Hvor meget kan man arve? Hvis den af jer der dør først, ikke efterlader sig børn, kan længstlevende arve alt, hvad førstafdøde efterlader sig. Hvis i har oprettet et udvidet samlevertestamente, arver den længst levende 7/8. Såfremt man ikke opfylder betingelserne for et udvidet samlevertestamente og har førstafdøde børn, kan længstlevende højst arve 3/4. Resten skal børnene arve, for børn er nemlig såkaldte tvangsarvinger. Du bør kontakte en advokat, hvis du er i tvivl. Det er derudover et krav, at man ikke har oprettet et udvidet samlevertestamente, som ikke er tilbagekaldt med en tidligere samlever. 9

6 Boafgift Selv om man opretter et udvidet samlevertestamente, bliver man ikke fritaget for boafgift, som ægtefæller gør. Boafgiften er den afgift, arvinger betaler til staten af det, der arves. I skal betale afgift af den sum, der overstiger bundfradraget på kr*. Hvis I har boet sammen i mindst to år forud for, at én af jer dør, er boafgiften 15 %. Det vil sige 15 % af den del af formuen, der overstiger bundfradraget. Har I boet sammen i mindre end to år, før én af jer dør, er boafgiften 15 % samt en yderligere tillægsboafgift på 25 %. Mellem ægtefæller er der ingen boafgift. Ved længstlevendes død Hvis I ikke har taget højde i jeres testamente for, hvad der skal ske, når længstlevende dør, tilfalder hele arven automatisk længstlevendes arvinger. Det kan være problematisk, hvis den af jer, der dør først, har børn fra tidligere ægteskab eller forhold, også kaldet særbørn. I skal derfor tage stilling til, hvad der skal ske med den formue, som længstlevende efterlader sig, når han eller hun dør. Ofte kan det dog være praktisk, at der indsættes en bestemmelse om, at længstlevende kan få lov til, at ændre sådanne fællesbestemmelser. I skal også være opmærksomme på, at I ikke kan sidde i uskiftet bo, som ægtefæller med fællesbørn kan. Livsforsikringer og kapitalpensioner Livsforsikringspolicer indeholder som regel en bestemmelse om, at udbetalingen skal gå til "nærmeste pårørende" i tilfælde af død. Og hvem er så det? Og hvem kan man selv indsætte? Nærmeste pårørende er først og fremmest ægtefællen. Han/hun får hele summen, uanset om der efterlades børn eller ej. Men det gælder kun for den person, man er gift med. Hvis forsikringstageren ikke efterlader sig en ægtefælle, går forsikringssummen til børn eller børnebørn. Kun hvis der hverken er ægtefælle eller børn, er nærmeste pårørende "andre arvinger efter testamente eller loven". Samlevende er nu omfattet af nærmeste pårørende såfremt parterne opfylder de samme betingelser, som kræves for at kunne lave et udvidet samlevertestamente. Det samme gør sig gældende ved pensioner. Dette gælder imidlertid kun, såfremt indsættelsen er sket efter lovens ikrafttræden den 1. januar Børnenes krav på en andel af forsikringssummen kan undgås, hvis I gør begunstigelsen uigenkaldelig. Det er vigtigt at gøre sig klart, at det bundfradrag, der blev nævnt i afsnittet om boafgift ikke gælder, når en forsikringssum udbetales uden om dødsboet til den begunstigede samlever. Så skal I betale 15 % i afgift af hele beløbet, eventuelt tillige 25 %, hvis I har boet sammen i mindre end to år. Krydsende livsforsikringer Det kaldes for en krydsende livsforsikring, hvis I hver især tegner en livsforsikring på den anden parts liv. Vælger I den løsning, kan I dels undgå at skulle acceptere eventuelle børns krav på tvangsarv, dels undgå at skulle betale boafgift af forsikringssummen. Længstlevende er jo allerede ejer! Løsningen er kun mulig, hvis den der har tegnet forsikringen på den anden parts liv, også reelt er den, der indbetaler præmien. Erstatning ved tab af forsørger Hvis en af jer dør, har den efterladte samme ret til erstatning ved tab af forsørger som en efterladt ægtefælle. Her gælder intet krav om samlivets varighed. Sådan er erstatningsansvarsloven. Hvis retten til erstatning opstår efter en arbejdsulykke, gælder arbejdsskadeforsikringsloven. Her er der et krav om, at I skal have boet sammen i mindst to år, inden der kan udbetales såkaldte overgangsbeløb eller forsørgertabserstatning. ATP Vær opmærksom på, at en efterladt samlever har mulighed for at modtage en dødsfaldssum fra ATP. Dette forudsætter, at I får det noteret hos ATP, ved at I underskriver en erklæring, som I kan bestille hos ATP. VIL DU VIDE MERE? *2010-tal. Beløbet reguleres årligt 10 11

7 Børn Som ugifte forældre har I stort set samme rettigheder og forpligtelser over for jeres børn, som hvis I var gift. Men også kun stort set. Forældremyndighed Alle børn og unge under 18 år er under forældremyndighed. Ugifte par kan afgive en "omsorgs- og ansvarserklæring", hvorefter der bliver fælles forældremyndigheder. I kan også aftale fælles forældremyndighed. Sådanne aftaler skal meddeles statsforvaltningen. Forældre der er gift med hinanden, har automatisk fælles forældremyndighed. Hvis I flytter fra hinanden Hvis I beslutter at flytte fra hinanden, kan hver af jer kræve, at den aftalte fælles forældremyndighed nu skal ophøre. Statforvaltningen vil godkende det, hvis I selv kan blive enige om, hvem der derefter skal have forældremyndigheden alene, medmindre det strider imod, hvad der er bedst for barnet. Kan I ikke blive enige, afgøres spørgsmålet af retten. Retten afgør også, hvad der skal ske, hvis I ikke har fælles forældremyndighed, og hvis faderen gør krav på forældremyndigheden. Retten skal træffe sin afgørelse ud fra, hvad der er bedst for barnet. Udgangspunktet er, at der skal være fælles forældremyndighed, og det er kun i særlige tilfælde, at den ene forælder får tillagt forældremyndigheden alene. Der er også mulighed for, at få rettens stillingtagen til, hvor barnet skal bo. Men igen gælder det, at hensynet til barnet er det vigtigste. Den af jer der ikke har forældremyndigheden, har ret til samvær med barnet. Kan I ikke blive enige om samværet, træffer statsforvaltningen afgørelse. Som forældre er I altid forpligtet til, at forsørge jeres børn uanset om I er gift eller ej. Hvis I ikke lever sammen, pålægger statsforvaltningen den af jer, der ikke bor sammen med barnet, at betale bidrag til barnets forsørgelse. I kan blive pålagt, at betale særligt bidrag ved særlige begivenheder, for eksempel ved dåb, konfirmation eller sygdom. Det er vigtigt at præcisere, at alle sager vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær starter i statsforvaltningen, og at det kun er i de tilfælde, hvor der ikke kan opnås enighed at sagen afgøres af retten. Hvis én af jer dør Havde I fælles forældremyndighed, da dødsfaldet indtraf, forbliver forældremyndigheden automatisk hos den anden. Havde I ikke fælles forældremyndighed, får den længstlevende ikke automatisk forældremyndigheden. Det må den længstlevende søge om og får den da som regel også tilkendt, hvis det tjener barnet bedst. Henvendelse skal ske til statsforvaltningen. Børn og arv Børn af ugifte samlevende har samme arveret og arver på samme måde som børn af forældre, der er gift med hinanden. Der skal også betales samme boafgift til staten. Desuden gælder det, at børnenes arveret opretholdes, selv om I som forældre går fra hinanden. I kan læse mere om forældremyndighed, samvær, børnebidrag mv. i Ret&Råds folder "Børn, forældremyndighed og samvær"

8 Ulemper og fordele ved ikke at være gift Ulemper FÅ VORES E-NYHEDSBREV nyhedsbrev Som I har fået et indblik i ved at læse denne folder, er der ulemper, hvis man bare bor sammen uden at være gift. De væsentligste ulemper er: I får ikke formuefællesskab. Det gør ægtefæller, medmindre de bestemmer andet ved ægtepagt. I får ingen automatisk arveret efter hinanden, som ægtefæller har, når en af jer dør, og det uanset hvor mange år I har boet sammen. I skal have boet sammen på den samme adresse i mindst 2 år, før boafgiften kun er 15 % af det, I arver fra førstafdøde ud over kr.*. Hvis I har boet sammen i kortere tid, skal den efterladte også betale tillægsboafgift med 25 %. Ægtefæller betaler ikke boafgift. I skal opfylde visse betingelser for at blive anset som nærmeste pårørende i den andens livs- og ulykkesforsikringer samt kapital- og ratepensionsordninger. Ægtefæller anses altid som nærmeste pårørende. I kan ikke benytte de særlige overførselsregler i skattelovgivningen, som for eksempel at overføre uudnyttet underskud, personfradrag eller uudnyttet fradrag i mellemskatten. Det kan kun ægtefæller. Hvis I har boet sammen i 2 år, kan I give den anden en gave på højst kr.* årligt, uden at dette udløser afgift. Hvis gaven er større, skal modtageren betale gaveafgift på 15 % af det beløb, der overstiger kr.* Ægtefæller skal ikke betale gaveafgift. I kan ikke sidde i uskiftet bo, når den første af jer er død. Det kan ægtefæller (med fællesbørn). I får ikke de såkaldte særlige skiftefordele, der gælder for ægtefæller, og som medfører, at den længstlevende altid har ret til at beholde værdier for op til kr.*. *2010-tal. Beløbet reguleres årligt Fordele Der kan være fordele ved ikke at gifte sig. De væsentligste fordele er: I har ikke forsørgelsespligt over for hinanden, som ægtefæller har det. Hvis én af jer for eksempel får behov for kontanthjælp, tæller samleverens indtægt ikke med ved beregningen af denne ydelse. I risikerer ikke at komme til at hæfte for hinandens skattegæld sådan, som ægtefæller under visse betingelser gør. I risikerer ikke at skulle betale bidrag til den anden efter en samlivsophævelse. Dette kan naturligvis også betragtes som en ulempe. Kun ægtefæller kan pålægges bidragspligt over for den anden. Hvis du eller din samlever er enke eller enkemand og har livsarvinger, er det en fordel at bo sammen frem for at gifte sig. Hvis man vil gifte sig, skal der nemlig skiftes med børnene inden

9 Brug din advokat som rådgiver Jo hurtigere I kan tage beslutning om de ubehagelige ting, jo bedre. Tag en snak med jeres advokat om bolig, forsikringer, testamente og ikke mindst de aftaler, som vi har omtalt i denne folder. Det kan gøre en svær proces lidt lettere. Det er altid bedst at være på forkant, og derfor bør I altid kontakte jeres advokat, inden I foretager nogle dispositioner, som at flytte sammen, få børn o.s.v. Hvis aftalerne og de nødvendige dokumenter er på plads helt fra starten, løber man ikke ind i uforudsete og ubehagelige overraskelser. Din advokat ved, hvilke problemer du/i kan støde ind i, og vil derfor kunne hjælpe dig/jer med at lave de relevante dokumenter. 16

10 Information Få oplyst nærmeste Ret&Råd-kontor Ret&Råd Innovation/Sekretariatet Telefon Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 50 byer landet over, yder vi råd givning inden for både erhverv og privat. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din og familiens advokat og rådgiver i alle de spørgsmål, man kan støde på livet igennem, herunder: Ægteskab og ægtepagt Separation og skilsmisse Testamente Ugifte samlevende Død og begravelse Boligrådgivning Erstatning Pension (og ægtepagt) Gældssanering Forsikring Lejekontrakt Retssager Konfliktmægling Menneskerettigheder 19

11 I denne folder gennemgår vi de situationer i samlivet, hvor forskellene på at være gift og at leve papirløst sammen har størst betydning. Vi ser også på, hvad I kan gøre for at være så godt forberedt som muligt i tilfælde af, at I går fra hinanden, eller én af jer dør.. - Kirsten Skodborg, Advokat i Ret&Råd Advokater Reglerne omkring ugifte samlevende kan ofte være ganske uigennemskuelige. Men med advokatens hjælp fik jeg styr på alle reglerne og sikkerhed omkring min egen og min samlevers situation, hvis én af os dør. - Kirsten Iversen, kunde i Ret&Råd Advokater Ret&Råd Innovation/Sekretariatet Nørre Voldgade 16, 4. sal DK-1358 København K Få oplyst nærmeste kontor på:

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Familiens juridiske håndbog

Familiens juridiske håndbog Familiens juridiske håndbog Indhold Tid til et familietjek?.... 3 Fælleseje og særeje.... 4 Ugifte Fælleseje Gæld Særeje Bryllup i udlandet Familiens forsikringer.... 7 Hvem ejer pensionen?... 8 Ønsker

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 16-03-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter ÆGTESKABETS

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 01-09-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter HVAD RÅDER

Læs mere

Arv og begunstigelse gift uden børn

Arv og begunstigelse gift uden børn ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Skal vi gifte os? KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Skal vi gifte os, når vi flytter sammen? Den overvejelse kan både yngre og ældre par stå i, når de skal til at opbygge

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5 ERKLÆRING OM BEGUNSTIGELSE PÅ PENSION Forsikringstagers navn CPR-nr. Forsikringsnr. Agentur nr./reg.nr. Adresse Postnr. By Når forsikringstager og forsikrede er samme person udbetaler vi pengene til forsikringstageren.

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Information om Begunstigelse

Information om Begunstigelse Information om Begunstigelse - Hvad siger loven? Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning 2. Nærmeste pårørende 3. Navngivet begunstiget 4. Ingen begunstiget 5. Begrænsninger for begunstigelse 6. Hvis

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv Hvem arver dig uden testamente? Hvis man ikke har oprettet testamente, bestemmer reglerne i arveloven fordelingen af arven. Arven tilfalder således en eventuel ægtefælle

Læs mere

Introduktion til den nye arvelov

Introduktion til den nye arvelov - 1 06.13 TC Uge 23 2007.06.09 Introduktion til den nye arvelov Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog den 1. juni 2007 en ny arvelov. Arvelovgivningen ændres kun med mange års

Læs mere

Samlevertestamenter.

Samlevertestamenter. - 1 Samlevertestamenter. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med arveloven, der trådte i kraft den 1. januar 2008, blev der bl.a. vedtaget regler om de såkaldte samlevertestamenter. Jeg har

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister?

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister? Dødsfald hvad sker der, når vi mister? 1. Når vi har mistet 2. Hvem arver? 3. Valg af skifteform udlevering af boet fra skifteretten 4. Hvordan forløber bobehandlingen? 5. Hvad skal der ske med ejendelene?

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

ARV, GAVE && TESTAMENTE. en folder pjece fra RET&RÅD

ARV, GAVE && TESTAMENTE. en folder pjece fra RET&RÅD ARV, GAVE && TESTAMENTE en folder pjece fra RET&RÅD Indhold Nogle ord om denne folder 3 Testamentet 4 Hvad er et testamente? 4 Hvem kan oprette testamente? 4 Hvorfor opretter man testamente? 4 Sådan fordeles

Læs mere

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer 1 Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer Generelt Når man tegner en livsforsikring, vil det oftest være en fordel at anføre, hvem der skal være begunstiget, hvis forsikrede dør i forsikringstiden.

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

Ved dødsfald. Få et overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få et overblik over situationen efter et dødsfald Ved dødsfald Få et overblik over situationen efter et dødsfald Indhold Nogle ord om denne folder Nogle ord om denne folder 3 Forløbet med skifteretten 4 Hos advokaten 5 Hvilke oplysninger er nødvendige?

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Ægtefællers formuer. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Ægtefællers formuer. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Ægtefællers formuer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selv når der er almindeligt formuefællesskab mellem ægtefællerne, kan det have betydning, hvem der ejer hvad. Det gælder i henseende

Læs mere

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Arv og særeje Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge, d. 6. oktober 2012, blev omtalt formueordningen mellem ægtefæller, herunder de forskellige former for særeje. I det følgende

Læs mere

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente...

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente... Ægteskabsmanual Indhold Fælleseje og særeje.... 4 Familiens forsikringer.... 6 Hvem ejer pensionen?... 8 Hvem får hvad, hvis I skal skilles?.... 8 Arv og testamente....13 Forældremyndighed....13 Børnetestamente....14

Læs mere

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Skal du skilles? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO NJORD LAW FIRM VI TAGER OS AF BOETS BEHANDLING Heldigvis oplever de fleste kun få gange i livet, at en nær pårørende dør, og at de står med ansvaret

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program Velkommen Mødegang 2 Dagens program Velkommen og opsamling på netværksdannelsen Sikring af hinanden Pause Opsamling på netværksdannelse Orlovsmuligheder Evaluering Mødegang 2 Sikring af hinanden Ofte er

Læs mere

KØB AF FAST EJENDOM. Information til købere

KØB AF FAST EJENDOM. Information til købere KØB AF FAST EJENDOM Information til købere Kære boligkøber Når du skal købe hus eller ejerlejlighed, er du formentlig i gang med at foretage et af dit livs vigtigste investeringer. Der er mange ting at

Læs mere

Cola -liv, arveret og arveafgift

Cola -liv, arveret og arveafgift - 1 Cola -liv, arveret og arveafgift Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Cola -liv coupels living apart rejser flere juridiske spørgsmål. Ét blandt mange spørgsmål er, hvordan parret er stillet

Læs mere

Arv, gave & testamente

Arv, gave & testamente Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Ægtepagt 17 Arveklasserne 6 Livsforsikring og pensionsordninger 18 Gaver mellem ægtefæller 18 Gaver til børn, børnebørn, forældre

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 987 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. maj 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-792-1310

Læs mere

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt?

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt? PAPIRLØSE Hvad er min ret, hvad er min pligt? DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele

Læs mere

Bliver arven på familiens hænder

Bliver arven på familiens hænder 1 Bliver arven på familiens hænder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmelser fastsat i et eventuelt

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Arv, gave & testamente Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Indhold.......................................... 2 Nogle ord om denne folder.................... 4 Arveklasserne..................................... 6 Sådan

Læs mere

Om fælles testamenter

Om fælles testamenter - 1 Om fælles testamenter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Både ægtefæller og papirløst samlevende kan have behov for at oprette testamente med en anden arvedeling end foreskrevet i arveloven.

Læs mere

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold I korte træk.... 4 Praktiske dele af boskiftet.... 5 Boudlæg... 9 Ægtefælleudlæg...10 Uskiftet bo...12 Privat skifte....14 Forenklet privat

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2008 Alder ved død Hoved sum kr. Børnesum pr. barn i alderen 0-16 17 18 19 20 Til og med 54 73.345 20.131 17.255 14.380 11.506 5.752-55 67.232

Læs mere

Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011

Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011 Gruppelivsforsikring 2011 Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011 Alder ved død Hoved sum kr. Børnesum pr. barn i alderen 0-16 år 17 år 18 år 19 år 20 år Til og med 54 år 73.345 20.131 17.255 14.380

Læs mere

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er

Læs mere

Bodeling mellem ugifte samlevende

Bodeling mellem ugifte samlevende - 1 Bodeling mellem ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom af 1. februar 2012 fra Højesteret har sat fokus på bodelinger mellem papirløst samlevende, der ophæver samlivet.

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2016 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Behandling af et fransk dødsbo

Behandling af et fransk dødsbo Behandling af et fransk dødsbo Når en person er fast bosiddende i Frankrig på tidspunktet for sin død, så skal boet efter den pågældende skiftes i Frankrig efter fransk proces- og arveret uanset afdødes

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Hvem skal have pengene, hvis du ikke skal? Version 1.2 - februar 2012

Hvem skal have pengene, hvis du ikke skal? Version 1.2 - februar 2012 Hvem skal have pengene, hvis du dør? Når du opretter en livsforsikring, beslutter du, hvem du vil sikre med livsforsikringen. På samme måde er det vigtigt, at du tager stilling til, hvem der skal have

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest - 1 Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til skattevæsenets

Læs mere

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS FORSIKRING 2018 FG 90025 FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk Info www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

FAMILIE- OG ARVERET HAR DU HUSKET AT TAGE STILLING?

FAMILIE- OG ARVERET HAR DU HUSKET AT TAGE STILLING? FAMILIE- OG ARVERET HAR DU HUSKET AT TAGE STILLING? FAMILIE- OG ARVERET Har du husket at tage stilling? FORFATTER Malene Dall Hardt Hansen mdhh@seges.dk Rikke Høgsaa Roding rhr@seges.dk LAYOUT OG GRAFIK

Læs mere

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med

Læs mere

Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med i en

Læs mere

Arv og begunstigelsesregler

Arv og begunstigelsesregler Arv og begunstigelsesregler Arv og begunstigelse 2016 Udbetaling af forsikringen Begunstigelsesbestemmelser Arveregler og testamente Boafgiftsregler Udbetaling af forsikringen Roller på en forsikring Forsikringstager

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Dødsboskifte April 2016

Dødsboskifte April 2016 Dødsboskifte April 2016 Indholdsfortegnelse Når der sker et dødsfald i familien, melder der sig mange spørgsmål om, hvordan dødsboet behandles. I denne folder har vi nogle gode råd om dødsbobehandling.

Læs mere

Testamente. en tanke på eftertiden

Testamente. en tanke på eftertiden Testamente en tanke på eftertiden Indhold Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet, så blindhed undgås Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Forebyggelse af øjensygdomme ved

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Tvangsarv. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Tvangsarv. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.13.2014-07 (20140215) Tvangsarv Tvangsarv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven indeholder fortsat regler om tvangsarv til børn. Reglerne blev i 2008 lempet, så tvangsarven blev

Læs mere

Såvel for arveforhold som for afgiftsforhold kan der etableres væsentlige forbedringer i forhold til disse franske regler.

Såvel for arveforhold som for afgiftsforhold kan der etableres væsentlige forbedringer i forhold til disse franske regler. Franske arveforhold Af Max Ulrich Klinker, advokat, og Bertil Jacobi, advokat Generelt De fleste indehavere af et hus eller en lejlighed i Frankrig i dag er opmærksomme på det fornuftige i at sikre den

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle der er med i en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arveafkald og afgifter

Arveafkald og afgifter - 1 Arveafkald og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ønsker man en anden arvedeling end lovens ordning, kan et arveafkald være en løsning i nogle tilfælde. Også de skatte- og afgiftsmæssige

Læs mere

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Lovafdelingen Dato: 18. juni 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-792-0942

Læs mere

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget Lovafdelingen Dato: 3. september 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-793-0052 Dok.: LVM40539 KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget 1. Den familieretlige lovgivning bygger på Familieretskommissionens

Læs mere

Tillykke med det lille nye familiemedlem.

Tillykke med det lille nye familiemedlem. Tillykke med det lille nye familiemedlem. 1 2 Denne guide giver svar på en række af de juridiske spørgsmål, I som nybagte forældre kan løbe ind i. Den vil give jer et generelt overblik over, hvad det juridisk

Læs mere

Testamente. en tanke på eftertiden

Testamente. en tanke på eftertiden Testamente en tanke på eftertiden Indhold 4 5 7 10 13 13 14 Hvorfor skal man oprette et? Hvad siger arveloven? Hvor stor er boafgiften? Hvordan opretter man et? Hvis t skal ændres Hvad koster det at få

Læs mere

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab To særejeformer Man kan vælge mellem to særejeformer i Danmark: Fuldstændigt særeje og Skilsmissesæreje. Ved skilsmisse og under ægteskabet er de to særejeformer

Læs mere

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens ARVRET OG SKIFTERET I. Indledning I tidligere kapitler har vi set, at formuerettigheder kan overdrages i følge en aftale (en kontrakt) eller i følge en kreditorforfølgning. I dette kapitel behandles arveretten,

Læs mere

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med i

Læs mere

Børn, forældremyndighed & samvær. Forældreskab i en moderne tid

Børn, forældremyndighed & samvær. Forældreskab i en moderne tid Børn, forældremyndighed & samvær Forældreskab i en moderne tid Indhold Nogle ord om denne folder... Nogle ord om denne folder... 3 Børn og forældremyndighed 5 For børn født efter 1. juli 2002 5 For børn

Læs mere

3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker

3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 2012 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring sikrer dine efterladte en sum penge, hvis du afgår ved døden. Efterlader du dig børn under

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE?

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du kommer godt ud på den anden side. KOM GODT VIDERE Har du mistet en af dine nærmeste, vil der sikkert hurtigt melde sig en række spørgsmål:

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere