AN VR COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg"

Transkript

1 RESUMÉ: AN VR COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <W>. Indsiger gjorde gældende, at det ansøgte varemærke manglede særpræg, og at mærket var vildledende. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke anmodningen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse. KENDELSE: År 2013, den 26. marts afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk Deichmann, Jens Schovsbo og Eva K. Borgen) følgende kendelse i sagen AN Klage fra Dansk Mode og Textil v/chas Hude A/S over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 16. juli 2012 vedr. VR COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <W> Indehavet af: Den Erhvervsdrivende Fond Danish Fashion Institute v/johan Schlüter Advokatfirma Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt. Ankenævnet udtaler: Det er en grundlæggende betingelse for, at et varemærke kan beskyttes efter varemærkeloven, at det har særpræg, jf. VML 13, hvoraf det fremgår, at et varemærke er udelukket fra registrering, bl.a. hvis det er beskrivende for arten eller beskaffenheden af de varer eller tjenesteydelser, som mærket anvendes for.

2 Vurderingen af, om et mærke har særpræg eller ej, er som det fremgår ikke abstrakt, men afhænger af mærkets konkrete/påtænkte brug. Indehavers mærke, COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <W>, er registreret for en række tjenesteydelser i klasserne 35, 41 og 42. Ingen af disse ydelser, som mærket er registreret for, signalerer, at de skulle handle om mode, afholdes i en bestemt periode eller finde sted i København eller have særlig relation til sådanne ydelser. Hvis dette havde været tilfældet, ville mærket have manglet særpræg. Under de foreliggende omstændigheder og under henvisning til det af Styrelsen fremførte finder Ankenævnet ikke, at mærket savner særpræg for de tjenesteydelser, som det er søgt registreret for. Ankenævnet finder heller ikke, at mærket er egnet til at vildlede, jf. VML 14, nr. 2, hvad angår tjenester i klasse 41, som ikke har tilknytning til begivenheden Copenhagen Fashion Week, da det ikke kan anses for sandsynligt, at forbrugere, som fx vil se en sportsbegivenhed, pga. mærket skulle blive forledt til at tro, at denne i stedet angår mode. Herefter bestemmes: Den påklagede afgørelse stadfæstes. Sagens baggrund: Den 7. september 2010 indsendte Den Erhvervsdrivende Fond Danish Fashion Institute ansøgning om registrering af varemærket COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> for: Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; kommerciel information og rådgivning til kunder; information vedrørende forretningsvirksomhed; forretnings- og marketingsundersøgelser; markedsundersøgelser; auktionsvirksomhed; kommerciel administration ved licensiering af andres varer og tjenesteydelser. Klasse 41: Sportsarrangementer; elektronisk desktop publicering. Klasse 42: Industriel analyse og forskning for andre; design og udvikling af computerprogrammer, computerprogrammering, designvirksomhed, industrielt design. Varemærket blev registreret den 10. januar 2011 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 26. januar /12

3 Den 15. marts 2011 gjorde Chas. Hude A/S indsigelse på vegne af Dansk Mode & Textil mod gyldigheden af det registrerede mærke COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK. Indsiger henviste til varemærkelovens 23 i lovbekendtgørelse nr. 109 af 24. januar Indsigelsen blev begrundet med at mærket mangler særpræg for alle de tjenesteydelser, der har tilknytning til Københavns modeuge. Med hensyn til de tjenesteydelser, som indehaver har registreret sit mærke for i klasse 35, gjorder indsiger gældende, at disse ydelser har det til fælles, at det er tjenester der tager sigte på at opnå forbindelse til offentligheden via meddelelser og annoncering via forskellige medier. Med hensyn til de tjenesteydelser, som indehaver har registreret sit mærke for i klasse 41, nemlig sportsarrangementer, gjorde indsiger gældende, at disse ydelser vil være vildledende for sportsarrangementer, der ikke har noget at gøre med COPENHAGEN FASHION WEEK og mangle særpræg for de sportsarrangementer, der er relateret til COPENHAGEN FASHION WEEK. For så vidt angik elektronisk desktop publishing ligeledes i klasse 41, anførte indsiger, at disse ydelser har tæt forbindelse til de ansøgte tjenesteydelser i klasse 35, idet elektronisk desktop publishing må forstås som processen, hvorved en virksomhed kan sættes i stand til at frembringe materiale, der er omfattet af klasse 35. Med hensyn til de tjenesteydelser, som indehaver havde registreret sit mærke for i klasse 42, gjorde indsiger gældende, at de indsendte bilag viser, at en lang række virksomheder bruger betegnelsen COPENHAGEN FASHION WEEK i forbindelse med designvirksomhed og industrielt design. Derudover anførte indsiger, at mærket er vildledende i det omfang, ansøger ikke anvender det ansøgte mærke for aktiviteter i forbindelse med den københavnske modeuge, jfr. varemærkelovens 14, stk. 1, nr. 2 og derfor ligeledes ikke opfylder betingelserne for at kunne registreres endeligt. Ydermere fremlagde indsiger dokumentation for, 1) at COPENHAGEN FASHION WEEK anvendtes som begreb før stiftelsen af indehaver - den juridiske enhed Den Erhvervsdrivende Fond Danish Fashion Institute. Indsiger argumenterede for at tilføjelsen af INTERNATIONAL til COPENHAGEN FASHION WEEK ikke giver mærket yderligere særpræg, da det er et rent beskrivende element. Indsiger indsendte også dokumentation for, 2) at COPENHAGEN FASHION WEEK er en generisk betegnelse, der finder sted under Københavns modeuge, samt at 3) andre erhvervsdrivende bruger COPENHAGEN FASHION WEEK i erhvervsmæssige sammenhænge. I brev af 22. juli 2011 imødegik indehaver indsigelsen mod COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK. Det var indehavers opfattelse, at COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK har oprindeligt særpræg for de af registreringen omfattede tjenesteydelser, samt at COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK ikke er vildledende. Indehaver begrundede påstanden om det oprindelige særpræg med, at COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK ikke inden ansøgningen om varemærkeregistrering har været brugt for de ansøgte tjenesteydelser, samt at mærket har oprindeligt særpræg for de ansøgte tjenesteydelser. Indehaver begrundede 3/12

4 påstanden om, at COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK ikke er vildledende, med at der ikke foreligger en konkret vildledning eller væsentlig risiko for vildledning. Indehaver fremførte ligeledes i sin argumentation for mærkets særpræg, at mærket COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK ikke er beskrivende for de ansøgte tjenesteydelser, hverken FASHION WEEK eller mærket i sin helhed. Derudover afviste indehaver den dokumentation, som indsiger har sendt ind for at vise, at mærket COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK er beskrivende eller er blevet til en generisk betegnelse, da bilag 1-33 ikke angår det ansøgte mærke, og bilag 34 ikke angår de ansøgte tjenesteydelser. I breve af 3. og 19. august 2012 indsendte indehaver kendskabsanalyse til mærket COPENHAGEN FASION WEEK. Ud fra kendskabsanalysen foretaget af TNS Gallup konkluderede indehaver, at kendskabet til COPENHAGEN FASHION WEEK er højt. I brev af 19. oktober 2011 fastholdt indsiger, at COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK mangler særpræg allerede ved ansøgningens indlevering. Indsiger henviste til, at OHIM har afvist en ansøgning om registrering af COPENHAGEN FASHION WEEK (CTM nr ). I samme brev afviste indsiger, at kendskabsanalysen vedrørende COPENHAGEN FASHION WEEK ikke er relevant i forbindelse med behandlingen af mærket COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK s særpræg. I brev dateret 9. januar 2011 (burde retmæssig være dateret 9. januar 2012) afviste indehaver indsigers indvendinger og påstande og foretog en opdatering af tidligere påstande og argumenter. Den 16. juli 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og tog ikke indsigelsen til følge. Registreringen blev opretholdt med følgende begrundelse: 2. Lovgrundlaget I varemærkelovens 13, stk. 2 står der, at følgende varemærker ikke kan registreres: "1) Varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelser, eller andre egenskaber ved disse. 2) Varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, som i daglig sprogbrug eller efter almindelig markedsføringsskik udgør en sædvanlig betegnelse for varen eller tjenesteydelsen." I varemærkelovens 14, nr. 2 står der, at følgende varemærker ikke kan registreres: "Varemærker, som er egnet til at vildlede, f.eks. med hensyn til varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse." 4/12

5 3. Vurdering Indehavers mærke: VR COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK (ord) Klasse 35 Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; kommerciel information og rådgivning til kunder; information vedrørende forretningsvirksomhed; forretnings- og marketingsundersøgelser; markedsundersøgelser; auktionsvirksomhed; kommerciel administration ved licensiering af andres varer og tjenesteydelser. Klasse 41 Sportsarrangementer; elektronisk desktop publicering. Klasse 42 Industriel analyse og forskning for andre; design og udvikling af computerprogrammer, computerprogrammering, designvirksomhed, industrielt design. Særpræg For at et varemærke kan registreres, skal det have det fornødne særpræg. Et mærke mangler det fornødne særpræg, når det er beskrivende for de ansøgte varer eller tjenesteydelser. Et beskrivende mærke kan eksempelvis angive varens art, dens beskaffenhed, geografiske oprindelse, måden hvorpå den skal anvendes eller dens mængde, værdi eller det tidspunkt hvor varen er fremstillet eller ydelsen præsteres. Derudover skal et varemærke kunne opfylde hovedfunktionen ved varemærker, nemlig have adskillelsesevne/kendetegnsfunktion. Derudover må mærket ikke være blevet en sædvanlig betegnelse for de ansøgte varer eller tjenesteydelser Disse krav forfølger to forskellige mål. Således skal kravet om distinktivitet sikre, at det varemærke, som søges beskyttet, rent faktisk vil blive opfattet som et kendetegn i omsætningskredsen. Har mærket denne "kendetegnsfunktion", vil det nemlig kunne bidrage til, at forbrugeren kan differentiere mellem forskellige udbyderes varer eller tjenesteydelser, hvilket vil sætte forbrugeren i stand til at genvælge eller fravælge varer eller ydelser fra én bestemt udbyder. Samtidig skal kravene om, at mærket ikke må være deskriptivt eller være blevet en sædvanlig betegnelse for varen eller tjenesteydelsen sikre, at alle erhvervsdrivende frit kan anvende beskrivende ord eller figurer. En erhvervsdrivendes monopolisering af helt almindelige, beskrivende ord eller figurer, vil nemlig kunne besværliggøre andre erhvervsdrivendes mulighed for at markedsføre deres varer eller tjenesteydelser på sædvanlig vis, hvilket ville skade konkurrencen på markedet. Styrelsen har adskillige gange afslået at registrere COPENHAGEN FASHION WEEK eller lignende mærker grundet manglende særpræg (f.eks. COPENHAGEN FASHION TOWN) for blandt andet arrangering og ledelse af konferencer og symposier med forretnings- og afsætningsmæssigt sigte i klasse 35 og underholdningsvirksomhed, kulturelle arrangementer, arrangering og produktion af modeopvisninger og modeshows; pladsreservation til shows; information om underholdning; produktion af TV og film, fjernsynsunderholdning samt radio; arrangering og ledelse af konferencer og symposier med uddannelsesmæssigt sigte; fotografering; arrangering af skønhedskonkurrencer; planlægning af fester for andre i klasse 41. Afslaget er givet med den begrundelse, at mærket kan være beskrivende for arten og egenskaber ved en række af de ansøgte tjenesteydelser, nemlig at der kan være tale om forskellige tjenesteydelser, som handler om mode og bliver afholdt i en bestemt uge eller af en uges varighed, og at disse finder sted i København. Nærværende indsigelse er begrundet med, at mærket mangler særpræg for alle de tjenesteydelser, der har tilknytning til Københavns modeuge. Dette er styrelsen som udgangspunkt enig med indsiger i. Dog er styrelsen af den opfattelse, at de tjenesteydelser som mærket COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK er blevet registreret for ikke handler om mode eller bliver afholdt i en bestemt uge eller af en uges varighed, eller at disse ydelser nødvendigvis finder sted i København. 5/12

6 Med hensyn til de tjenesteydelser som indehaver har registreret sit mærke for i klasse 35, nemlig annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; kommerciel information og rådgivning til kunder; information vedrørende forretningsvirksomhed; forretnings- og marketingsundersøgelser; markedsundersøgelser; auktionsvirksomhed; kommerciel administration ved licensiering af andres varer og tjenesteydelser, så gør indsiger gældende, at disse ydelser har det til fælles, at det er tjenester, der tager sigte på at opnå forbindelse til offentligheden via meddelelser og annoncering via forskellige medier. Det er styrelsens opfattelse, at klasse 35 hovedsageligt omfatter tjenester ydet af personer eller organisationer med følgende hovedformål: (1) hjælp til drift, ledelse eller administration af en forretningsvirksomhed, eller (2) hjælp til de kommercielle funktioner i industrielle eller kommercielle virksomheder, såvel som tjenester ydet af reklameforetagender, der først og fremmest tager sigte på at opnå forbindelse til offentligheden via meddelelser og annoncering ved alle medier, og vedrørende alle arter af varer og tjenesteydelser. Ydelserne i klasse 35 har ingen relation til en international modeuge foregående i København. Det er ydelser ydet for andre. Selv hvor annonce- og reklamevirksomhed skulle have til formål at promovere COPENHAGEN INTERNATIONAL FAHION WEEK, så mangler mærket ikke særpræg for de ansøgte ydelser, ligeså vel som annonce- og reklamevirksomhed heller ikke mangler særpræg for kulsyreholdige drikke, når der reklameres for Coca-Cola. Styrelsen afviser således, at mærket COPENHAGEN INTERNATIONAL FAHION WEEK mangler særpræg for de ansøgte tjenesteydelser i klasse 35. Med hensyn til de tjenesteydelser som indehaver har registreret sit mærke for i klasse 41, nemlig sportsarrangementer, så gør indsiger gældende, at disse ydelser vil mangle særpræg for de sportsarrangementer, der er relateret til COPENHAGEN FASHION WEEK. Det er styrelsens opfattelse, at klasse 41 omfatter særligt tjenesteydelser, hvis grundlæggende formål er at underholde, fornøje og adspredemennesker. Igen vil styrelsen afvise, at mærket COPENHAGEN INTERNATIONAL FAHION WEEK mangler særpræg for sportsarrangementer. Ydelsen sportsarrangementer er at stille faciliteter til rådighed, således at der kan afvikles arrangementer med sportligt sigte. FASHION kan således ikke angive noget beskrivende eller på anden vis usærpræget ved sportsarrangementer. For så vidt angår elektronisk desktop publishing ligeledes i klasse 41, så anfører indsiger, at disse ydelser har tæt forbindelse til de ansøgte tjenesteydelser i klasse 35, idet elektronisk desktop publishing må forstås som processen, hvorved en virksomhed kan sættes i stand til at frembringe materiale der er omfattet af klasse 35. Denne påstand er styrelsen slet ikke enig i. Elektronisk desktop publishing er is the creation of printed materials using page layout on a personal computer, jfr. og har således intet med klasse 35-ydelserne at gøre. Ej heller mangler COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK særpræg for elektronisk desktop publishing, da ydelserne ikke har relation til tjenesteydelser, som handler om mode og bliver afholdt i en bestemt uge eller af en uges varighed, samt at disse finder sted i København. Styrelsen afviser således, at mærket COPENHAGEN INTERNATIONAL FAHION WEEK mangler særpræg for de ansøgte tjenesteydelser i klasse 41. Med hensyn til de tjenesteydelser som indehaver har registreret sit mærke for i klasse 42, så gør indsiger gældende, at de indsendte bilag viser, at en lang række virksomheder bruger betegnelsen COPENHAGEN FASHION WEEK i forbindelse med designvirksomhed og industrielt design. Indehaver har registreret sit mærke COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK for industriel analyse og forskning for andre; design og udvikling af computerprogrammer, computerprogrammering, designvirksomhed, industrielt design i klasse 42. 6/12

7 Det er styrelsens opfattelse, at klasse 42 omfatter hovedsageligt tjenester tilvejebragt af personer, individuelt eller kollektivt, i relation til teoretiske og praktiske aspekter af komplekse aktivitetsområder. Sådanne ydelser udøves af personer inden for faggrupperne kemikere, fysikere, ingeniører, computerprogrammører osv. Denne klasse omfatter særligt: (1) tjenester tilvejebragt af ingeniører, som udfører evalueringer, beregninger, forskning og udarbejdelse af rapporter inden for det videnskabelige og teknologiske område; (2) videnskabelig forskning til medicinske formål. Industrielt design beskæftiger sig med design af industriprodukter såsom maskiner eller maskinelementer og har således intet med Københavns internationale mode uge at gøre. For så vidt angår designvirksomhed så kan denne term indeholde det at designe tøj. Det er dog styrelsens opfattelse, at COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK ikke siger noget om det at designe tøj for andre, derudover giver det ikke mening at tale om, at designvirksomhed siger noget om tjenesteydelser, som handler om mode og bliver afholdt i en bestemt uge eller af en uges varighed, og at disse finder sted i København, hvorfor mærket har særpræg også for designvirksomhed. De resterende ydelser ansøgt i klasse 42 har mærket ligeledes særpræg for, da for industriel analyse og forskning for andre; design og udvikling af computerprogrammer, computerprogrammering intet har med mode at gøre. Styrelsen afviser således, at mærket COPENHAGEN INTERNATIONAL FAHION WEEK mangler særpræg for de ansøgte tjenesteydelser i klasse 42. Indsendt materiale af indsiger Det materiale som indsiger har sendt til dokumentation for, at mærket mangler særpræg, finder styrelsen ikke på nogen måde viser, at mærket COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK er en almindelig anvendt term for de ansøgte tjenesteydelser. For det første anvendes et andet mærke end det ansøgte i det indsendte materiale, nemlig COPENHAGEN FASHION WEEK, hvorfor styrelsen blot af den grund ikke kan anse at materiale viser, at COPEHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK skulle være blevet en almindelig anvendt betegnelse for de ansøgte tjenesteydelser. Derudover viser materialet brug af COPEHAGEN FASHION WEEK for varer og tjenesteydelser, der har relation til Københavns modeuge, hvilket ingen af de ansøgte tjenesteydelser har. Samlet anser styrelsen mærket COPENHAGEN INTERNATIONAL FAHION WEEK for at have særpræg for de ansøgte ydelser, da mærket har kendetegnsfunktion og hverken er beskrivende eller er blevet en almindelig betegnelse for de ansøgte tjenesteydelser. Vildledende Et varemærke kan ikke registrere, hvis det ansøgte mærke vil give forbrugeren en forkert opfattelse af de varer eller tjenesteydelser, som mærket omfatter. Mærket må således ikke være egnet til at vildlede den potentielle kundekreds vedrørende varenes eller tjenesteydelsernes art, beskaffenhed mængde, anvendelse, pris eller geografiske oprindelse eller angående tidspunktet for dens fremstilling. Vildledning er altså en absolut registreringshindring, hvorfor et mærke som udgangspunkt vil blive afslået fra registrering, hvis det er egnet til at vildlede kundekredsen. Baggrunden for forbuddet mod vildledende varemærker er hensynet til offentligheden. Et mærke skal derfor kun afslås fra registrering, når det er utvivlsomt, at det ansøgte mærke i sig selv er egnet til at vildlede køberen vedrørende visse egenskaber ved varen. Et eksempel er mærket APPLE søgt for æbler og pærer. APPLE er beskrivende for æbler og vil være vildledende for pærer. Falder varerne imidlertid inden for helt forskellige områder fx APPLE søgt for computere, kan fare for vildledning ikke opstå. Der skal således være et nært "slægtskab" mellem de varer, som et mærke er ansøgt for, og de varer, som det kan være vildledende for. Det er en skønsmæssig afgørelse, hvor nært dette slægtskab skal være, før et mærke er vildledende. I dette skøn ind- 7/12

8 går elementer som varernes placering i butikken, varens emballage samt varens udseende og fremtoning. I ansøgningsfasen tager styrelsen ligeledes stilling til om mærket måtte stride imod varemærkelovens 14 altså om mærket er vildledende for de ansøgte tjenesteydelser. Med hensyn til de tjenesteydelser som indehaver har registreret sit mærke for i klasse 41, nemlig sportsarrangementer, så gør indsiger gældende, at disse ydelser vil være vildledende for sportsarrangementer der ikke har noget at gøre med COPENHAGEN FASHION WEEK. Dette er styrelsen ikke enig i. Styrelsen er af den opfattelse, at den relevante forbruger, der ønsker at se et sportsarrangement, ikke vil blive vildledt af at udbyderen af sportsarrangementet var COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK til at forvente at ydelsen ikke handlede om sport men om mode. For alle de ansøgte ydelser gør det sig gældende, at det ikke er utvivlsomt, at det ansøgte mærke i sig selv er egnet til at vildlede køberen vedrørende visse egenskaber ved de ansøgte tjenesteydelser, hvorfor styrelsen samlet afviser indsigers påstand om, at indehavers mærke COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK skulle være vildledende for de ansøgte tjenesteydelser. 4. Konklusion Vi tager ikke indsigelsen til følge, og registreringen er fortsat gyldig. Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens 13, stk. 2, nr. 1 og 2 og 14, stk. 1, nr. 2 Denne afgørelse indbragte klager, Dansk Mode og Textil v/chas Hude A/S med brev af 17. september 2012 for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand: Vi henviser til Patent og Varemærkestyrelsens afgørelse i sagen VR COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK og tillader os hermed at indbringe denne afgørelse for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med henblik på omgørelse af samme, således at dansk varemærkeregistrering VR COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK slettes fra registeret for alle de registrerede varer. Anken fremsættes således med henvisning til Varemærkelovens 46. Med brev af 15. marts 2011 indleverede vi på vegne af Dansk Mode & Textil en indsigelse mod varemærket COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK, VR Indsigelsen blev indleveret med baggrund i, at indsiger ikke mente, at COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK havde særpræg for de registrerede varer samt at det var vildledende. Der henvises i øvrigt til den argumentation og dokumentation, der er indleveret til Patent- og Varemærkestyrelsen vedrørende indsigelsessagen mod VR , COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK. Klager har fået oplyst af Ankenævnet, at det er tilstrækkeligt at henvise til tidligere korrespondance, argumentation og dokumentation, da det hele udleveres af Patent- og Varemærkestyrelsen. 8/12

9 Påstand: Styrelsens afgørelse i sagen VR COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK omgøres, og varemærkeregistreringen VR COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK ophæves i sin helhed Med brev af 19. november 2012 kommenterede indklagede Den Erhvervsdrivende Fond Danish Fashion Institute v/johan Schlüter Advokatfirma klagen således: Under henvisning til Deres brev af 19. september 2012 bilagt Chas. Hudes korte klagebegrundelse skal jeg hermed på indklagedes vegne fremkomme med vores af klagen. I M Ø D E G Å E L S E Jeg henstiller til Ankenævnet, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 16. juli 2012 stadfæstes. Indsigelsesafgørelsen Patent- og Varemærkestyrelsen har på grundlag af varemærkelovens 13 stk. 2 nr. 1 og 2 og 14 stk. 1 nr. 2 vurderet, at COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK (ord) har særpræg, og at mærket ikke er vildledende for de tjenesteydelser, som dansk varemærkeregistrering nr. VR omfatter, nemlig: Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; kommerciel information og rådgivning til kunder; information vedrørende forretningsvirksomhed; forretnings- og marketingsundersøgelser; markedsundersøgelser; auktionsvirksomhed; kommerciel administration ved licensiering af andres varer og tjenesteydelser. Klasse 41: Sportsarrangementer; elektronisk desktop publicering. Klasse 42: Industriel analyse og forskning for andre; design og udvikling af computerprogrammer, computerprogrammering, designvirksomhed, industrielt design Indklagede er enig med Patent- og Varemærkestyrelsens i sagens udfald, og i de dele af den herfor anførte begrundelse, som er angivet i det følgende: Dog er Styrelsen af den opfattelse, at de tjenesteydelser, som mærket COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK er blevet registreret for, ikke handler om mode eller bliver afholdt i en bestemt uge eller af en uges varighed, eller at disse ydelser nødvendigvis finder sted i København. *** Det er Styrelsens opfattelse, at klasse 35 hovedsageligt omfatter tjenesteydelser ydet af personer eller organisationer med følgende hovedformål: (1) Hjælp til drift, ledelse eller administration af en forretningsvirksomhed, eller (2) Hjælp til de kommercielle funktioner i industrielle eller kommercielle virksomheder, såvel som tjenester ydet af reklameforetagender, der først og fremmest tager sigte på at opnå forbindelse til offentligheden via meddelelser og annoncering ved alle medier, og vedrørende alle arter af 9/12

10 varer og tjenesteydelser. Ydelser i klasse 35 har ingen relation til en international modeuge foregående i København. Det er ydelser ydet for andre. Selv hvor annonce- og reklamevirksomhed skulle have til formål at promovere COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK, så mangler mærket ikke særpræg for de ansøgte ydelser, ligeså vel som annonce- og reklamevirksomhed heller ikke mangler særpræg for kulsyreholdige drikke, når der reklameres for Coca-Cola. Styrelsen afviser således, at mærket COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK mangler særpræg for de ansøgte tjenesteydelser i kl. 35. *** Det er Styrelsens opfattelse, at klasse 41 omfatter tjenesteydelser, hvis grundlæggende formål er at underholde, fornøje og adsprede mennesker. Igen vil Styrelsen afvise, at mærket COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK mangler særpræg for sportsarrangementer. Ydelsen sportsarrangementer er at stille faciliteter til rådighed, således at der kan afvikles arrangementer med sportligt sigte. FASHION kan således ikke angive noget beskrivende eller på anden vis usærpræget ved sportsarrangementer. *** Elektronisk desktop publishing is the creation of printed materials using page layout on a personal computer, jfr. Wikipedia, og har således intet med klasse 35- ydelserne at gøre. Ej heller mangler COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK særpræg for elektronisk desktop publishing, da ydelserne ikke har relation til tjenesteydelser, som handler om mode og bliver afholdt i en bestemt uge eller af en uges varighed, samt at disse finder sted i København. Styrelsen afviser således, at mærket COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK mangler særpræg for de ansøgte tjenesteydelser i klasse 41. **** Det er Styrelsens opfattelse, at klasse 42 omfatter hovedsageligt tjenester tilvejebragt af personer, individuelt eller kollektivt, i relation til teoretiske og praktisk aspekter af komplekse aktivitetsområder. Sådanne ydelser udøves af personer inden for faggrupperne kemikere, fysikere, ingeniører, computerprogrammører osv. *** Industrielt design beskæftiger sig med design af industriprodukter såsom maskiner eller maskinelementer.. For så vidt angår designvirksomhed, så kan denne term indeholde det at designe tøj. Det er dog Styrelsens opfattelse, at COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK ikke siger noget om det at designe tøj for andre, derudover giver det ikke mening at tale om, at designvirksomhed siger noget om tjenesteydelser, der handler om mode og bliver afholdt i en bestemt uge eller af en uges varighed, og at disse finder sted i København, hvorfor mærket har særpræg også for designvirksomhed. De resterende tjenesteydelser ansøgt i klasse 42 har mærket ligeledes særpræg for, da industriel analyse og forskning for andre; design og udvikling af computerprogrammer, computerprogrammering intet har med mode at gøre. Styrelsen afviser såldes, at mærket COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK mangler særpræg for tjenesteydelser i kl. 42. Det materiale, som indsiger har sendt til dokumentation for, at mærket mangler særpræg, finder Styrelsen på ingen måde viser, at mærket COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK er en almindelig anvendt term for de ansøgte tjenesteydelser. For det første anvendes et andet mærke end det ansøgte i det indsendte materiale.hvor Styrelsen blot af den grund ikke kan anse, at materialet viser, at COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK skulle være blevet en almindelig anvendt betegnelse for de ansøgte vare og tjenesteydelser. Samlet anser Styrelsen mærket COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK for at have særpræg for de ansøgte ydelser, da mærket har kendetegnsfunktion og hverken er beskrivende eller er blevet en almindelig betegnelse for de ansøgte tjenesteydelser. *** 10/12

11 Vildledende For alle de ansøgte ydelser gør det sig gældende, at det ikke er utvivlsomt, at det ansøgte mærke i sig selv er egnet til at vildlede køberen vedrørende visse egenskaber ved de ansøgte tjenesteydelser, hvorfor Styrelsen samlet afviser indsigers påstand om, at indehavers mærke skulle være vildledende for de ansøgte tjenesteydelser. Indklagede er på linie med Styrelsen - af den opfattelse, at mærket COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK har oprindeligt særpræg, og at mærket ikke er vildledende. Ordsammensætningen COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK var ikke i brug i Danmark eller andre lande før den 7. september 2010, hvor varemærkeindehaver første gang søgte om registrering af COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK. Dertil kommer, at sammensætningen af de fire ord er usædvanlig og, som Patent- og Varemærkestyrelsen har lagt til grund i sin gennemarbejdede afgørelse i indsigelsessagen, ikke er beskrivende, ikke udgør en almindelige betegnelse eller på anden måde mangler distinktivitet. Klager har endvidere ikke påvist, at COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK var i brug eller var almindeligt brugt, før ansøger indleverede denne ansøgning i september De bilag, som Klager vedlagde indsigelsen, omhandlede andre mærker end det i nærværende sag. Bilag A, som var indklagedes bilag i indsigelsessagen, er en udskrift fra google.dk, som viser en søgning på københavns internationale modeuge i tidsintervallet 1. januar 1990 til 7. september Søgeresultatet er: Ingen resultater. COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK har særpræg. Dette støttes også af, at mærket COPENHAGEN INTERNATIONAL BED AND BREAKFAST er registreret under VR Og COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK er hverken generelt eller konkret vildledende for de ansøgte tjenesteydelser, hvilket er et krav i overensstemmelse med praksis under varemærkelovens 14 stk. 1 nr. 2. Varemærkelovens 14 stk. 1 nr. 2 finder kun anvendelse, hvis der enten foreligger en konkret vildledning eller en væsentlig risiko herfor, jfr. Knud Wallberg: Varemærkeloven og Fællesmærkeloven med kommentarer, 14, note Der er således ikke basis for at tage denne klage til følge, og derfor må Ankenævnet stadfæste Styrelsens afgørelse i indsigelsessagen Med brev af 10. december 2012 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen udtalelse i sagen: Som svar på Ankenævnets brev af 22. november 2012 skal styrelsen udtale følgende: Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse. Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 16. juli 2012 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering. Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes Med brev af 2. januar 2013 fremsendte indklagede, Den Erhvervsdrivende Fond Danish Fashion Institute v/johan Schlüter Advokatfirma følgende kommentarer til styrelsens udtalelse: 11/12

12 Under henvisning til brev af 10. december 2012, hvorved fulgte en kopi af Styrelsens bemærkninger til klagen, skal jeg på indklagedes, Den Erhvervsdrivende Fond Danish Fashion Institute, vegne henvise til min imødegåelse af klagen dateret 19. november 2012 og på linje med Styrelsen henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes, idet COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK har særpræg og ikke er vildledende for de tjenesteydelser i klasserne 35, 41 og 42, som den ovennævnte varemærkeregistrering omfatter Klager, Dansk Mode og Textil v/chas Hude A/S fremsendte med mail af 4. januar 2013 følgende bemærkninger til styrelsens udtalelse: Jeg henviser til dit brev af 10. december Jeg har ikke nogen kommentarer til Styrelsens kommentar af 10. december 2012 Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes. Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 26. marts /12

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00026 VR 2014 00362 WEST WIND - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND . Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket

Læs mere

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 02831 CAFFE VERONA med den begrundelse, at det ansøgte

Læs mere

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af VR 1989 02704 IN TOWN gjorde indsigelse mod endelig designering af MP 967683 Best in Town med henvisning

Læs mere

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling. RESUMÉ: AN 2013 00030 VA 2012 00915-77 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 00915-77 med den begrundelse, at det ansøgte varemærke ikke har

Læs mere

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt 1 RESUMÉ: AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL - Administrativ ophævelse - Brugspligt Indehaveren af figurmærket SMILEY begærede figurmærket SMIL administrativt ophævet under henvisning til varemærkelovens

Læs mere

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af det ældre CTM-ordmærke 332874 JOHN DEERE nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1089949 DEERE

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 02332 Ultimate . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat anmodning om administrativ ophævelse af registreringen VR 2013 01549 PAJO . Anmodningen blev begrundet

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 02978 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1095 Klager: E-novative ApS Guldsmedegade 23, 1. th. 8000 Århus C v/mette M. Andersen, Patrade A/S Indklagede: Hit Media ApS H.C. Andersensvej, 14, 2. tv. 9000 Aalborg v/advokat Jakob Kirkegaard

Læs mere

AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC <w> - Manglende særpræg - Indarbejdelse

AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC <w> - Manglende særpræg - Indarbejdelse RESUMÉ: AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC - Manglende særpræg - Indarbejdelse Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC i klasse 33 med den begrundelse,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed Indehaver af EU-varemærkeregistreringen 05112354 MAC samt VR 1992 09306 og VR 1995 08598 fremsatte indsigelse

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S RESUMÉ: AN 2013 00031 MP 1068629 VIR - Indsigelse Forveksling Indehaveren af det ældre EU-varemærke CTM 5029236 HM VIR nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1068629 VIR med henvisning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed.

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed. RESUMÉ: AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia - Mærkelighed Artslighed. Indehaveren af EU-varemærkerne Olivia og Olivia Newton-John fremste indsigelse mod registreringen af ordmærket Olivia med henvisning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0115 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Faleh Hassan Møllebjergvej 13 4330 Hvalsø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed.

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER - Forvekslelighed. Indehaveren af figurmærket VR 1993 04175 MSF MEDECINS SANS FRONTIERES DOCTORS WITHOUT BORDERS LÆGER UDEN GRÆNSER fremsatte

Læs mere

AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE <W> - Manglende særpræg

AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE <W> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2013 01753 REGENERATE med den begrundelse, at det ansøgte mærke

Læs mere

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr RESUMÉ: AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr Sagen drejer sig om anmodning om genoprettelse af de rettigheder, der er gået tabt som følge af mangelfuld betaling

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2012 02817 PLYZELBA . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK - Forvekslelighed. Der blev fremsat indsigelse mod registreringen af figurmærket ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK, VR 2005 02453, klasse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed 1 RESUMÉ: AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket DREAMS begærede ordmærket DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN administrativt ophævet under

Læs mere

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 - Forvekslelighed Indehaveren af figurmærket Patrafee fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket Patrade A/S. Indsiger begrundede indsigelsen med,

Læs mere

AN VR TITAN <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug

AN VR TITAN <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug RESUMÉ: AN 2015 00034 VR 1992 02201 TITAN - Administrativ ophævelse Manglende brug Der blev begæret administrativ ophævelse af varemærket VR 1992 02201 TITAN med henvisning til manglende opfyldelse

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 10. oktober 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02147, AMANI BY KAPUKA COPENHAGEN mellem: Indsiger: v/ fuldmægtig: Chas. Hude A/S GIORGIO ARMANI

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0068 Klager: multi-channel v/birger T. Nielsen Kratvej 18 3660 Stenløse v/advokat Stefan Borup-Nielsen Indklagede: Antenne & Satellit Gruppen Bregnerødvej 148 C 3460 Birkerød Parternes påstande:

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker MFR den 23. februar 2009 08/1743 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Vi ændrer praksis og procedurer på en række områder, herunder i forhold til varemærker,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg AN 2007 00033 MP730124 PASTA PASTA Forvekslelighed Indehaveren af det registrerede mærke PASTA BASTA fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket PASTA PASTA. Anmodningen blev begrundet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0264 Klager: Seagate International ApS Østerbrogade 93 2100 København Ø Indklagede: MCB A/S Enghaven 15 7500 Holstebro Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 00774 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0183 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Lone Prehn Indklagede: DI S.A 12 Route De Longwy 8080 Bertrange Luxembourg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 563 Klager: Louis Poulsen Lighting A/S v/advokat Kjeld Fruensgaard Indklagede: Adolph A/S Klostervej 10 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1093 Klager: Enfant Terrible ApS v/ advokat Joachim Ørum Petersen Sirius advokater Holmens Kanal 7 1060 København K Indklagede: Thomas Gade Andersen Ellebrinken 72 8520 Lystrup Parternes påstande:

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

AN VR JURAKALK <w> - Særpræg - Ibrugtagning

AN VR JURAKALK <w> - Særpræg - Ibrugtagning RESUMÉ: AN 2007 00050 - VR 2005 03368 - JURAKALK - Særpræg - Ibrugtagning Der blev fremsat indsigelse mod VR 2005 03368 JURAKALK med henvisning til Varemærkelovens 13, stk. 2. med den begrundelse,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 Klager: Dansk Supermarked A/S Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg v/advokat Louise Mühlbach Indklagede: Jan Jacobsen Kongevej

Læs mere

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink . Indsigelsen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information.

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. MARKWATCH Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. Vi foretager ikke vurdering og anbefaling i den forbindelse.

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0204 Klager: Akvarieudlejningen v/frank Sørensen Peter Bangs Vej 18 2000 Frederiksberg Indklagede: Sarto Akvarie Service v/claes W. Larsson Vadgårdsvej 234 2860

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed.

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. RESUMÉ: AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. Indehaveren af figurmærket TEAM DANMARK fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket JobTeamDanmark. Indsiger begrundede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Klage fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/awapatent A/S

Klage fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/awapatent A/S RESUMÉ: AN 2013 00029 MP 1008000 ZINALFAT - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af MP 1008000 ZINALFAT med henvisning til risiko for forvekslelighed med

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0144 og 2017-0145 Klager: Rasmus Serup Pedersen Peter Bangs Vej 177B 2500 Valby Indklagede: MBJ Invest ApS Langhøjvej 1 True 8381 Tilst Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0006 Klager: VIVOBAREFOOT Ltd. 28 Britton Street Farringdon EC1M 5UE London United Kingdom v/advokat Bjarke G. Jochumsen Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 396 Klager: IT- og Telestyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Holsteinsgade 63 2100 København Ø Kammeradvokaten v/advokat Marlene C. Hannibal Indklagede: Peter Lauge Sct. Olai

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 676 Klager: Manchester United, PLC v/albert Simpson Indklagede: Fiaz Kaiser Hundige Strandvej 30 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1392-1395 Klager: Den Blå Avis A/S Generatorvej 8 D 2730 Herlev v/advokat Bastian Rankløve Indklagede: Peter Larsen Rådmansgatan 1 SE-26132 Landskrona Sverige Parternes

Læs mere

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed.

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed. Indehaveren af VR 2003 00006 FISHERMAN VODKASHOT, det ibrugtagne varemærke FISHERMAN VODKA SHOT, VR 2002 02091 FISHER samt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0146 Klager: Dantræ Brændesalg / Solbjerghus Træpillecenter v/morten Bo Pedersen Gribskovvej 7 3200 Helsinge Indklagede: Pejsebrænde.dk v/poul Holm Jensen Nyvangsvej

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

AN VR BINGO SPIN <fig> - Administrativ ophævelse Forveksling

AN VR BINGO SPIN <fig> - Administrativ ophævelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00014 - VR 2012 02683 BINGO SPIN - Administriv ophævelse Forveksling Der blev frems begæring om administriv ophævelse af varemærket VR 2012 02683 BINGO SPIN med henvisning til

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. november 2014 (J.nr. 2014-0037118) Lukning af adgang

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00003 VA 2012 01199 KISS-kost <w> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00003 VA 2012 01199 KISS-kost <w> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00003 VA 2012 01199 KISS-kost - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog delvis at registrere varemærket VA 2012 01199 KISS-kost med den begrundelse, at det ansøgte

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1358

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1358 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1358 Klager: Massageskolen i Århus v/ole Gottliebsen Herredsvej 75 8210 Århus V Indklagede: Dan Bak Weibel Smedebakken 9, Mygind 8544 Mørke/ Dansk Fysiurgisk Massageskole

Læs mere

Herefter traf Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den påklagede afgørelse af 18. december 1998, der lyder således:

Herefter traf Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den påklagede afgørelse af 18. december 1998, der lyder således: Kendelse af 20. august 1999. 99-8.479 Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservicevirksomhed. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist.

Læs mere

Vores reference: VR /V1/BIA 10. oktober 2012 Din reference: OT007697DK001

Vores reference: VR /V1/BIA 10. oktober 2012 Din reference: OT007697DK001 Chas. Hude A/S H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V Vores reference: VR 2011 02147/V1/BIA 10. oktober 2012 Din reference: OT007697DK001 Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS CVR-/P-nummer 30346491 Afgørelse

Læs mere

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op?

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op? MarkWatch Overvågning af dit varemærke Er der nogen, der krænker dit varemærke? Med en MarkWatch overvågning bliver du løbende opdateret om mulige nye varemærker, der kan tænkes at krænke dine rettigheder.

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter - Indsigelse - Forveksling Der blev frems indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00501 M3 arkitekter . Indsigelsen blev begrundet med, indehavers

Læs mere

AN PA Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt

AN PA Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt RESUMÉ: AN 2016 00004 PA 2014 00665 Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at meddele patent på PA 2014 00665 Tane til taning af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0041 og 2017-0083 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Per Schjervig Industrivej 27, st. th. 2640

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 07/197 Senere ændringer

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0123 og 2017-0124 Klager: N.S. Høm Fritidshuse A/S Skovbrynet 17 9900 Frederikshavn Indklagede: Alexander Norquist Præstholm Graae Fossgårdsvej 14 2720 Vanløse Parternes

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 309 Klager: TV 2/Danmark TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København L v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere