Huskøb, italiensk-dansk ordliste med købekontraktens termer forklaret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Huskøb, italiensk-dansk ordliste med købekontraktens termer forklaret."

Transkript

1 Huskøb, italiensk-dansk ordliste med købekontraktens termer forklaret. Denne ordliste blev egentlig udarbejdet i forbindelse med oversættelsesarbejdet, og ideen til at lægge den online kommer fra ordlisten til huskøb, som Charlotte har lavet på Derfor vil hendes gloser også være at finde her med forklaringer, hvor dette er skønnet relevant. Ordlisten er på ingen måde fuldstændig og stadig under udarbejdelse. Det anbefales i øvrigt at læse ambassadens vejledning til huskøb i Italien. A a carico di påhvile a corpo som helhed "Vendita a corpo" sker oftest ved ældre bygninger, hvor bygnigen købes som en helhed uden angivelse af mål. a misura efter mål "Vendita a misura" sker, når ejendommen sælges med en pris pr. m2. I dette tilfælde har køber ret til en reduktion af prisen, hvis ejendommens effektive mål er mindre end det, der er opgivet i kontrakten. På samme måde skal man betale ekstra, hvis det viser sig at arealet er større end angivet. accettazione accept acquirente erhverver, køber kontraktsprog affittare leje affitasi til leje agenzia immobiliare ejendomsmæglerfirma Før man underskriver en kontrakt med et mæglerfirma vedr. salg af huset er det en god ide at sikre sig, at den indeholder en klausul om, at alle udgifter (reklame m.m.) er for firmaets regning, ellers kan firmaet opkræve disse selv om huset ikke er blevet solgt. Ofte vil mægleren bede om "l'esclusiva", dvs. eneret på handelen, derfor er det nødvendigt at fastsætte en tidshorisont i kontrakten (maks. 3-4 mdr.), så man kan komme ud af den, skulle man finde en køber udenom mægleren. anticipo forskud, udbetaling appartamento lejlighed appartamento ejerlejlighed condominiale ara ar 1 ara = 100 m2 architetto arkitekt En arkitekts arbejde er mere artikuleret end en landmålers (og ofte lidt dyrere). Hvis der skal foretages omfattende restruktureringer af et hus, vil det altid være tilrådeligt at tilknytte en arkitekt. Denne skal være "iscritto all'albo", dvs. statsautoriseret. assicurazione forsikring Italienere har et andet forhold til forsikringer end danskere, og der er en generel tendens til at se forsikringsselskaber som pengeslugere, der ikke betaler, når de skal. assicurazione incendio brandforsikring Det er ikke alle italienere, som brandforsikrer deres hus. attico taglejlighed rum under taget atto dokument, akt generelt et juridisk dokument

2 atto di compravendita atto di proprietà atto notarile avvocato B skøde skøde skøde advokat bagno badeværelse balcone balkon bene immobile fast ejendom beni ejendele, ejendom, goder bi-esposto lejlighed med vinduer til to sider biservizi to badeværelser bilocale to lokaler toværelses lejlighed bollo stempelmærke Til autentifikation af dokumenter, med pålydende værdi 14,61 euro. bolli stempelmærker C camera værelse camera da letto soveværelse canone leje, lejeafgift canone enfiteutico forpagtningsafgift, jordleje cantina kælder caparra depositum 10-30% af købsprisen (mindst 10%, normalt 30%) caparra confirmatoria bindende forudbetaling, sanktion Depositum til bekræftelse af handelen som angivet i forhåndsaftalen (compromesso). Efter underskrift af forhåndsaftalen og kvittering for betalingen er givet til sælger, vil dette beløb være tabt for køber, hvis denne løber fra aftalen. På samme vis gælder, at sælger skal tilbagebetale 2xdepostium til køber, hvis vedkommende fortryder handelen. casa hus casale landejendom catasta vedrørende matriklen catasto matrikel Tingbogen er i tinglysningsloven den bog, hvor hver fast ejendom har sit blad og på hvilket de tinglyste retsforhold vedr. ejendommen indføres. Dette er heldigvis blevet digitaliseret siden da. catasto, ufficio matrikelkontoret Forkortet UTE "Ufficio Tecnico Erariale". Ligger typisk i provinshovedstaden. catasto fabbricati tingbogen for bygninger Forkortet NCEU. Også kaldet "catasto urbano". Register over alle bygninger i Italien (med undtagelse af provinserne Trento og Bolzano) med deres respektive ejerforhold. catasto terreni tingbogen for jordlodder Forkortet NCT. Register over alle jordlodder i Italien (undt. provinserne Trento og Bolzano) med deres respektive ejerforhold. catasto urbano tingbogen for bygninger Forkortet NCEU. Også kaldet "catasto fabbricati". Register over alle bygninger i Italien (med undtagelse af provinserne Trento og Bolzano) med deres respektive ejerforhold. cauzione forskud - depositum

3 censire in catasto indføre i matriklen Registrering i tingbogen. certificato di abitabilità certifikat for beboelighed Udstedes af kommunen og er en erklæring vedrørende bygningens sikkerhed, hygiejne, sundhedsforhold samt energieffektivitet af anlægsinstallationerne. Den certificerer, at bygningen kan anvendes til beboelse og da det er lovpligtigt, bør sælger kunne fremvise denne certificato di destinazione urbanistica byplanlægningscertifikat erklæring. Også kaldet CDU er et officielt dokument, som typisk udstedes af kommunens tekniske kontor. Det angiver beliggenhed og anvendelse, hvorvidt det er muligt at bygge, indeks for risikoen for jordskred, oversvømmelse m.m. og er en garanti for køber, som heraf vil kunne se, hvilke byggemuligheder og -begrænsninger der evt. måtte være ved ejendommen. classamento klassificeringsdata Element på "visura catastale", som anvendes til bestemmelse af en ejendoms/jordlods renteafkast. codice civile civillovbogen Den italienske privatret er kodificeret i Codice Civile (typisk forkortet "c.c."), hvor de vigtigste regler for ejendomsret findes i bog 3: Codice della proprietà. Derfor vil der ofte være referencer hertil i en købsaftale. codice fiscale italiensk skattekode Italiensk personnummer er nødvendigt for at kunne gennemføre handelen. compravendita køb/salg compromesso forhåndsaftale om køb, foreløbig aftale Denne forhåndsaftale skal indeholde køber og sælgers personoplysninger, ejendomsoplysninger iht. tingbøger, salgspris og aftalt depositum og dato for indgåelse. Kontrakten vil være juridisk bindende for begge parter, når sælger har erklæret at have modtaget depositum på sin bankkonto og udstedt kvittering herfor til køber. concessione edilizia byggetilladelse Normalt er det en god ide at bede sælger fremvise dokumentation for, at vedkommende rent faktisk er ejer af den pågældende ejendom, og hvis der er tale om en nyere ejendom, kan man i stedet for købekontrakten bede om en kopi af den udstedte byggetilladelse. Fra 2003 er den blevet omdøbt til "permesso di costruire" (se denne). condizione betingelse, vilkår condizioni di pagamento betalingsbetingelser, betalingsvilkår condono edilizio sanering Af og til udsteder den italienske regering en "condono edilizia", hvor ejeren, hvis han melder sig selv og betaler bod, kan opnå sanering af en ejendom, som i sin tid er blevet bygget/restruktureret uden byggetilladelse. condominio ejendom med ejerlejligheder, ejerforening condomini Conservatoria dei registri immobiliari contestuale contratto medejere ejendomsarkivet samtidig kontrakt, aftale Også kaldet "Ufficio ipoteche". Ligger normalt i provinshovedstaden. Her findes al dokumentation relateret til tidligere registrerede akter for den pågældende bygning. Søgning foregår på personbasis, så for at rekonstrurere historien for en bygning, er det nødvendigt at kende navnet på dens ejermand.

4 contratto di acquisto købekontrakt Normalt er det en god ide at bede sælger fremvise dokumentation for, at vedkommende rent faktisk er ejer af den pågældende ejendom, derfor kan man bede om en kopi af den tidligere købekontrakt. contratto di compravendita contratto preliminare købekontrakt foreløbig kontrakt, slutseddel kaldes i talesprog også "compromesso", se denne. En foreløbig kontrakt indgås typisk for at give køber tid til at finde pengene og til at kontrollere ejendommens tilstand sammen med en ekspert på området. Der findes ingen officielle tilstandsrapporter i Italien. Der er ikke sket noget ejerskifte, men begge parter forpligter sig til senere underskrivelse af en endelig købekontrakt og manglende opfyldelse af denne forpligtelse medfører betaling af sanktioner for begge parter. Forholdet kan også indbringes for retten. convenire træffe aftale om kontraktsprog copia autentica attesteret kopi Denne attestering kan normalt foretages af advokaten eller notaren. cortile gård corridoio gang - korridor costruttore immobiliare byggeselskab credito immobiliare lån i fast ejendom cucina køkken cucina abitabile køkken med spisebord cucina a vista åbent køkken D delega fuldmagt delegato befuldmægtiget Den person, hvortil fuldmagt er blevet givet. dipendenza udbygning, tilbehør kontraktsprog disimpegno forværelse, gang E edificio estratto F bygning udskrift fasc. sagsnummer, sagsakter "fascicolo" firma underskrift fondo ejendom, landejendom foglio blad, ark Territoriet for den pågældende kommune er opdelt i "fogli". G garanzia garanti, sikkerhed prestare garanzia=yde garanti, stille sikkerhed. giardino have geometra landmåler Tekniker, som kan ansættes til at foretage en uvildig ejendomsvurdering o/e tilstandsrapport. Landmålere og arkitekter har officiel hjemmel til at udarbejde denne slags vurderinger.

5 I ICI ejendomsskat Forkortelse for "Imposta comunale immobili". Fra 2012 hedder den IMU. Kommuneskat, som betales på alle bygninger og jordlodder i Italien. Bestemmes efter bygningens tinglysningskategori (A/1----A/9). Skatteåret løber fra 1/1-31/12 og sælger og køber skal betale hver deres andel for året, hvor overdragelsen finder sted iht. datoen for skødets underskrivelse. immobile fast ejendom, bygning immobiliare vedr. fast ejendom, ejendomsmægler immobiliari ejendomsmæglere impianto solare solvarmeanlæg til vandopvarmning impianto fotovoltaico solcelleanlæg til elproduktion, vil typisk have tilknyttet en nettomålerordning og statstilskud løbende i 20 år, hvilket naturligvis øger husets værdi. Også udlændinge, som installerer solceller på deres faste ejendom i Italien, kan få statstilskud. imposte afgifter Det kan være en god ide at kontrollere, at den tidligere ejer har betalt alle skatter og afgifter relateret til ejendommen inden salget. imposte sull'acquisto afgifter ifm. køb Normalt vil notaren sørge for at betale alle afgifter i forbindelse med hushandelen. imposta di bollo stempelafgift Afgift på skødet betales ved hjælp af stempelmærker ("bolli"). imposta di registro tinglysningsafgift Der findes en lavere afgift på køb af "prima casa", dvs. første hus, men dette kræver "residenza" i Italien, og derfor vil ferieboliger normalt komme ind under den normale afgiftssats "aliquota". Afgiftssatsen beregnes på basis af den opgivne købspris. Notaren sørger normalt for betaling af alle afgifter efter rogito. IMU ejendomsskat Fork. "Imposta municipale unica", som indtroduceres af Monti-regeringen for 2012 med dekretet "Salva Italia". Beregnes som ICI på basis af "rendita catastale" og "categoria catastale". installazioni elettrici elektriske installationer interessi renter intermediario mellemmand, mægler, formidler "senza intermediario" = handel mellem private intermediazione mægling, mæglervirksomhed interprete tolk Der findes ikke "statsautoriserede" tolke i Italien, da erhvervet ikke er reguleret. Den bedste garanti for kvalitet gives af medlemmer af AssoInterpreti eller AITI, den italienske oversætterforening. Skal du bruge en tolk til rogito o.a. i forbindelse med hushandelen kan du: 1) Spørge undertegnede (afhængigt af hvor hushandelen finder sted) 2) Henvende dig på den danske ambassade i Rom eller konsulatet i Milano, som begge burde ligge inde med en liste 3) Konsultere medlemsarkiverne online for de italienske tolke/oversætterforeninger og 4) Tjekke fortegnelsen over IT/DA-tolke på

6 ipoteca pant, pantehæftelse Det er notarens opgave at undersøge, om der er "ipoteche" på ejendommen. ipoteca legale lovbestemt pant Efter italiensk ret tilkommer denne sælgeren for krav ifølge afhændelsen af fast ejendom, og går forud for senere rettigheder. Denne panteret skal indføres i ejendomsregisteret. IRPEF personskat Forkortelse for "Imposta sul reddito delle persone fisiche" som er en direkte personskat og skal betales af al iscrizione registrering, tinglysning af panterettighed indtjening foregået på italiensk territorium. "Iscrizione" har en konstitutiv virkning, dvs. at retten først opstår ved registreringen (i modsætning til "trascrizione") iscrizioni ipotecarie tinglyst panterettighed Det er notarens opgave at undersøge, om der er pantsætninger på ejendommen. Sælger kan have gjort dette som følge af økonomiske problemer, hvilket derefter vil betyde, at du taber ejendommen, hvis sælger senere ikke er i stand til at betale sin gæld. I.V.A. moms Forkortelse for "Imposta sul valore aggiunta". Moms i Italien er pt. på 21 %. L lavanderia vaskerum licenza di edilizia byggetilladelse Normalt er det en god ide at bede sælger fremvise dokumentation for, at vedkommende rent faktisk er ejer af den pågældende ejendom, og hvis der er tale om en nyere ejendom, kan man i stedet for købekontrakten bede om en kopi af den udstedte byggetilladelse. loggia balkon, buegang M mappa catastale matrikelkort mediatore mellemmand I Italien skal man være registreret som statsautoriseret for at kunne udføre ejendomsmæglererhvervet og kun registrerede mæglere må tage penge for at udføre mæglervirksomhed. Mægleren får en procentdel af salgsværdien "la provvigione" som kan variere fra by til by, men er ofte omkring 3 % + moms. mezzanino 1/2 etage monolocale et lokale, etværelses lejlighed mutuo lån, lånekontrakt typisk langfristet lån i fast ejendom (10-20 år). mutuo a tasso fisso lån med fast rente mutuo a tasso variabile lån med variabel rente mutuo ipotecario hypotekslån N nominale nominalværdi, pålydende Fx. den officielle ejendomsværdi. notaio notar Det er ikke strengt nødvendigt at have notar til at ordne en hushandel, da dette også kan gøres med en "scrittura privata", men det vil altid give en ekstra sikkerhed for, at alt er i orden. O onere orto byrde, forpligtelse køkkenhave

7 P pagamento betaling particella parcel "particella" er en underopdeling af hver "foglio", som gør det muligt at individuere enkeltbygninger. "Sub"(alterno) angiver den enkelte ejendom inde i selve bygningen. partita nummer kontraktsprog permesso di costruire byggetilladelse Afløser for den tidligere "concessione di edilizia". Ansøgning om byggetilladelse skal indgives til kommunen og skal være ledsaget af et projekt redigeret af en geometra ell. arkitekt, som indeholder alle tegninger/detaljer og beskriver projektets overensstemmelse med alle begrænsninger for den pågældende byggezone (antiseismiske, akustiske, termisk isolering m.m.). Der vil ofte gå 60 dage, før kommunen udsteder tilladelsen. piano terra stueetage piano terreno piano rialzato piantumato pignoramento pignorare piscina pluriservizi plurilocali pompa di calore pregiudizievole i gadeniveau, stueetage 1/2 etage, mezzanin beplantet forpantning gøre udlæg i, udpante svømmepøl flere toiletter/badeværelser flere værelser varmepumpe præjudicerende, til hinder for forkøbsret forhåndsaftale om køb Om forhold, som er til hinder for kontraktens indgåelse. prelazione di vendita preliminare di compravendita samme som "compromesso". prestito lån prezzo pris, købesum Prisen på et hus kan være svært at vurdere for en udlænding, så forvent at betale mere end en italiener ville have gjort.. prezzo corrente markedspris Det kan være svært for en udlænding at vurdere prisen på et hus i Italien, så det kan være en god ide at tjekke prisniveauet på egnen ved fx. at sammenligne med andre huse, som forskellige ejendomsmæglere har til salg i området. Den offentlige vurdering er ofte så lav, at den ikke kan bruges som en reel rettesnor. primo piano første sal procura fuldmagt En fuldmagt gives til en person, som kan underskrive på ens vegne og anvendes typisk, hvis man ikke selv har mulighed for at være til stede hos notaren, når skødet skal underskrives. Den kan laves ved den italienske notar eller ved en dansk advokat.

8 proposta irrevocabile d'acquisto uigenkaldeligt købstilbud Dette er et tilbud som køber giver, og som er gyldig i 7-14 dage til sælgers accept heraf. Den sikrer dog ikke handelen, idet begge parter kan komme ud af aftalen, i dette tilfælde vil køber typisk miste det betalte depositum, mens sælger vil være forpligtet til at betale depositummet tilbage to gange. ejendom, ejendomsret proprietà proprietà esclusiva den eneste ejer Især for gamle bygninger kan ejerforholdene være komplekse fx. hvis en søskendeflok har arvet huset i fællesskab. Det kan komplicere handelen meget, hvis 4-5 søskende skal blive enige om en salgspris og alle skrive under på slutseddel, så ofte vil det være en god ide at bede sælger om en kopi af vedkommendes skøde, gavebrev e.a. som identificerer ejendommens ejer. proprietario ejer Især for gamle bygninger, der kan være arvegods, kan ejerforholdene vise sig at være komplekse, og derfor skal man være omhyggelig med at sikre sig, hvem ejeren i virkeligheden er. I små byer er det ikke usædvanligt, at der ikke er blevet ordnet boskifte, så den afdøde bedstemor måske stadig står som ejer af huset. provvigione provision En ejendomsmægler eller mellemmand får provision af et ejendomssalg. Det er dog kun statsautoriserede mæglere som har ret til at kræve penge for mæglervirksomhed. Både køber og sælger skal betale provision, også selv om kun en af parterne har valgt den pågældende mægler. Q quadrilocale fire værelser quota andel R rappresentare repræsentere Ved udstedelse af fuldmagt kan en 3. person træde i underskriverens sted. recintato indhegnet reddito afkast, udbytte For et grundstykke eller en bygning danner "reddito catastale" grundlag for skattefastsættelsen. Denne kan aflæses af "visura catastale". reddito domenicale jordafkast For jordlodder, landbrugsjord. reddito agrario udbytte ved landbrugsmæssig udnyttelse regolamento condominiale rep. residenza ripostiglio riscaldamento ejerforeningsregler registreringsnummer, journalnummer opholdsstatus, folkeregisteradresse pulterkammer opvarmning For landbrugsjord, udbyttet varierer som funktion af hvilken type afgrøde der er opgivet til catasto, og dette kan ses på "visura catastale". En god ide at kende disse, før man køber en ejerlejlighed i den pågældende "condominio". "repertorio" Som "residente" i Italien vil ejendomsskatten være lavere for det såkaldte "Prima casa", dvs. dit første hus som antages at være din faste bopæl. Ejendomsskatten er højere for "seconda casa" og feriehuse.

9 riscaldamento autonomo egen opvarmning uafhængig af de andre lejligheder i opgangen/andre værelser i huset riscaldamento centrale centralvarme rogito notarialakt Underskrivelse af det endelige salgsdokument hos notaren evt. under tilstedeværelse af tolk og to vidner (et for hhv. køber og sælger). Notaren har pligt til at sikre sig, at alle parter forstår italiensk, så det kan være nødvendigt at finde en DA-IT tolk. Hele seancen tager typisk 2-3 timer. rogatori notar rogatorio retsbegæring, retsanmodning rustico landejendom S scadenza scrittura privata forfaldsdag, udløb privat dokument, privat aftale Medvirken af en notar er ikke obligatorisk i forbindelse med handel med fast ejendom, da Codice Civile kun stiller krav om, at kontrakten indgås skriftligt. For udlændinge vil notarbistand dog altid klart være at anbefale, da notaren har pligt til at undersøge ejendommen for "ipoteche" og andre ting, som helst ikke burde komme som en overraskelse, og notaren sørger desuden for "trascrizione" af ejendommen i tingbogen. secondo piano anden sal senza uden servitù servitut Der kan være registrerede servitutter indgået ved kontrakt, men loven giver ret til passage for naboer, som ikke på anden måde har adgang til offentlig vej, og det er heller ikke muligt at modsætte sig passage af elledninger og vandrør, som er nødvendige for naboen. servitù di passo e di ret til passage og adgang accesso signorile società immobiliare soggiorno solaio kontraktsprog finere ejendom ell. Kvarter ejendomsselskab opholdsstue, stue loftsrum, loftsværelse, etageadskillelse soppalco aflukke, loftsrum, hems sottodichiarazione penge under bordet Ikke helt lovligt, men meget forekommende, da en lavere købssum på skødet betyder lavere skatter. Så hvis du vil spare penge i moms og skat, så kom til Italien med en kuffert fuld af kontanter...husk at du også skal betale din "geometra" og din tolk... spese condominiali ejerforeningsudgifter stanza værelse stipulare aftale, træffe aftale om stipulazione del contratto kontraktens indgåelse kontraktsprog studio mindre værelse, kontro studio notarile notarialkontor

10 T tassa afgift, skat Også efter købet er der visse skatter og afgifter, som skal betales: IRPEF, ICI (IMU) og "tassa rifiuti" dvs. renoveringsafgift tassa rifiuti renoveringsafgift Obligatorisk renoveringsafgift som betales på kommunens "ufficio tributi" inden den 20. januar året efter huskøbet. Beregnes normalt på basis af husets beboelsesareal og der kan være rabat, hvis afstanden til den nærmeste skraldecontainer er stor (fx. over 300 m). tegola tagsten termoautonomo egen opvarmning terrazza terrasse, balkon terrazzo terrasse terreno jord, jordlod, grund, grundstykke terreno i gadeniveau testimone vidne Både køber og sælger skal have et vidne til stede (som også skal skrive under) ved underskrivelsen af skødet hos notaren. tetto tag tinello lille køkken traduttore/traduttrice oversætter (hank./hunk.) Der findes ikke "statsautoriserede" oversættere i Italien, da erhvervet ikke er reguleret. Den bedste garanti for kvalitet gives af medlemmer af AITI, den italienske oversætterforening, som certificerer oversættere i deres sprogkombinationer efter en bestået prøve. Skal du bruge en oversætter til akter og dokumenter i forbindelse med hushandelen kan du: 1) Spørge undertegnede (normalt kun for kombinationen IT -> DA, men kender et par erfarne italienske kolleger, som oversætter DA -> IT) 2) Henvende dig på den danske ambassade i Rom eller konsulatet i Milano, som begge burde ligge inde med en liste 3) Konsultere den italienske oversætterforenings medlemsarkiv for den ønskede sprogkombination på 4) Tjekke fortegnelsen over IT/DA-oversættere på traduzione oversættelse Oversættelse af alle dokumenter ifm. hushandelen er normalt en meget god idè, så man får afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål hen ad vejen eller ved hjælp af tolken, når skødet skal underskrives. traduzione giurata edsvoren oversættelse Oversættelse, hvor oversætteren har sværget foran "cancelliere" på retskontoret eller hos fredsdommeren, at opgaven er blevet udført i overensstemmelse med originalen. Hertil betales stempelafgift "bollo" på 14,61 euro for hver 4 sider.

11 traduzione ufficiale officiel oversættelse I Danmark vil en "traduzione ufficiale" typisk være udført af en statsautoriseret translatør, mens en italiensk advokat/notar vil benytte en "edsvoren oversættelse", dvs. at oversættelsen er blevet stemplet ved retten eller ved fredsdommeren, foran hvilken oversætteren har sværget "på tro og love" og med hævet hånd (!), at teksten er forfattet i overensstemmelse med originalen. For officielle dokumenter, som skal gå til udlandet (Danmark), skal der desuden "Apostille" på, hvilket også trascrizione tinglysning, registrering af ejendomsret trascrizione, nota di anmodning om foretagelse af tinglysning trasferire overdrage, overføre trattare forhandle trattativo riservato direkte forhandling tributo afgift Afgift til staten. trilocale tre lokaler ordnes ved retten. Underskrivelsen af skødet gør overdragelsen gyldig, men tinglysning er tvingende nødvendig for at kunne beskytte handelen mod indsigelse fra tredjepart. Notaren sørger normalt for dette efter "rogito". Hvis man har indgået hushandelen ved "scrittura privata" skal man derfor også en tur til notaren for at få underskrivelsen autenticeret og akten tinglyst. Dette bør også gøres med "compromesso", hvis man som køber vil sikre sig sine rettigheder. Anmodning med tinglysningskontorets stempel for modtagelse. U usucapione hævd, få hævd på Anerkendelse af ejendomsret eller anden rettighed til et objekt ved det faktum, at vedkommende i et længere tidsrum har udøvet en ejendomsret, uden at den oprindelige ejer har protesteret herover. Den person, som anvender jordstykket som hvis det var hans eget, vil efter 20 år kunne gøre hævd herpå. usufrutto brugsret til fast ejendom Retten til at anvende andres jord, ejendom m.m. Varigheden af kontrakten kan kan aftales mellem parterne, men retten bortfalder under alle omstændigheder ved brugerens død. V vani vendesi vincoli rum, lokaler til salg forhindringer, begrænsninger En ejendom kan have "vincoli" og det er vigtigt at vide på forhånd, hvad man kan og ikke kan gøre med ejendommen, om andre har ret til passage osv. Alle "vincoli" og "ipoteche" vil være registrerede hos "Conservatorio dei registri immobiliari" sammen med tidligere salg, brugsrettigheder, servitutter m.m. for at undgå ubehagelige overraskelser efter købet.

12 visura catastale tinglysningsudskrift En udskrift af tingbogen er nyttig, da den angiver alle registrerede oplysninger om sælgers ejendom, og er et bevis for at den pågældende ejendom rent faktisk tilhører sælger (!), så man kan bede sin "geometra" eller notar om at udskrive den. I dag kan man også købe den online for få euro. vizi e difetti fejl og mangler kontraktsprog voltura ejerskifte voltura catastale registrering af ejerskifte i matriklen

Montaione, Toscana, Italien. Kontantpris: 399.000 ~ DKK 2.972.550. Ejendomsmæglers oplysninger til parterne

Montaione, Toscana, Italien. Kontantpris: 399.000 ~ DKK 2.972.550. Ejendomsmæglers oplysninger til parterne Montaione,, Italien Kontantpris: 399.000 ~ DKK 2.972.550 Landejendom med pool: Velplaceret typisk toscansk hus (restaureret i 2004) med ialt 4 værelser - stue, spisekøkken, 3 soveværelser og 3 badeværelser.

Læs mere

Montaione, Toscana, Italien

Montaione, Toscana, Italien Montaione, Toscana, Italien Kontantpris: 399.000 ~ DKK 2.972.550 Landejendom med pool: Velplaceret typisk toscansk hus (restaureret i 2004) med ialt 4 værelser - stue, spisekøkken, 3 soveværelser og 3

Læs mere

Uzzano ved Montecatini Terme, Toscana, Italien. Kontantpris: 595.000 ~ DKK 4.432.750. Ejendomsmæglers oplysninger til parterne

Uzzano ved Montecatini Terme, Toscana, Italien. Kontantpris: 595.000 ~ DKK 4.432.750. Ejendomsmæglers oplysninger til parterne Uzzano ved Montecatini Terme,, Italien Kontantpris: 595.000 ~ DKK 4.432.750 Landejendom med udsigt: Ejendommen består af 270 m 2 beboelse. Hovedhuset på 160 m 2 er flot istandsat med bl.a. nye vinduer

Læs mere

Chianni, Toscana, Italien. Kontantpris: 90.000 ~ DKK 670.500

Chianni, Toscana, Italien. Kontantpris: 90.000 ~ DKK 670.500 Chianni,, Italien Kontantpris: 90.000 ~ DKK 670.500 Bylejlighed. I den charmerende middelalderby Chianni ligger denne hyggelige lejlighed, der har alt det basale: Køkken/ stue med spiseplads, et rummeligt

Læs mere

Santa Fiora, Grosseto, Toscana, Italien. Kontantpris: 335.000 ~ DKK 2.495.750

Santa Fiora, Grosseto, Toscana, Italien. Kontantpris: 335.000 ~ DKK 2.495.750 Santa Fiora, Grosseto,, Italien Kontantpris: 335.000 ~ DKK 2.495.750 Byhus fra 1600-tallet i antik borgby: Denne restaurerede ejendom er et rigtig godt stenhus, der ligger som en del af bymuren i Santa

Læs mere

Rivalto i Pisa provinsen, Toscana, Italien. Kontantpris inklusiv total restaurering: 227.000 ~ DKK 1.691.150. Ejendomsmæglers oplysninger til parterne

Rivalto i Pisa provinsen, Toscana, Italien. Kontantpris inklusiv total restaurering: 227.000 ~ DKK 1.691.150. Ejendomsmæglers oplysninger til parterne Rivalto i Pisa provinsen,, Italien Kontantpris inklusiv total restaurering: 227.000 ~ DKK 1.691.150 Lejlighed med altan i originalt stenhus: Veldisponeret lejlighed på 90 m 2 med 35 m 2 stor stue, 2 soveværelser

Læs mere

Sestino, Arezzo, Toscana, Italien. Kontantpris: 298.000 ~ DKK 2.223.080. Ejendomsmæglers oplysninger til parterne

Sestino, Arezzo, Toscana, Italien. Kontantpris: 298.000 ~ DKK 2.223.080. Ejendomsmæglers oplysninger til parterne Sestino, Arezzo,, Italien Kontantpris: 298.000 ~ DKK 2.223.080 Restaureret originalt stenhus fra 1700-tallet: Huset, der er opmuret i store sten - typisk for huse i fra den tid - er et godt 2-families

Læs mere

Chianni, Toscana, Italien. Kontantpris: 258.000 ~ DKK 1.922.100 inkl. inventar. Ejendomsmæglers oplysninger til parterne

Chianni, Toscana, Italien. Kontantpris: 258.000 ~ DKK 1.922.100 inkl. inventar. Ejendomsmæglers oplysninger til parterne Chianni,, Italien Kontantpris: 258.000 ~ DKK 1.922.100 inkl. inventar Lejlighed med stor privat have: Super flot nybygget stuelejlighed på 69 m 2 med privat have på 138 m 2 beliggende i særdeles flot ejendom

Læs mere

Chianni, Toscana, Italien. Kontantpris: 299.000 ~ DKK 2.227.550. Ejendomsmæglers oplysninger til parterne

Chianni, Toscana, Italien. Kontantpris: 299.000 ~ DKK 2.227.550. Ejendomsmæglers oplysninger til parterne Chianni,, Italien Kontantpris: 299.000 ~ DKK 2.227.550 Nyt rækkehus i middelalderby: Flot hus i 3 plan i veletableret ejendom med stor swimmingpool, dejlig have, formidabel udsigt og alle tænklige moderne

Læs mere

Ponte a Moriano i Lucca, Toscana, Italien. Kontantpris: 267.000 ~ DKK 1.989.150

Ponte a Moriano i Lucca, Toscana, Italien. Kontantpris: 267.000 ~ DKK 1.989.150 Ponte a Moriano i Lucca,, Italien Kontantpris: 267.000 ~ DKK 1.989.150 Smagfuldt restaureret stenhus: Smukt beliggende stenhus i ægte toscansk stil nær Lucca. Huset er 149 m 2 fordelt på 3 etager - hertil

Læs mere

San Quintino, Toscana, Italien

San Quintino, Toscana, Italien San Quintino, Toscana, Italien Kontantpris: 835.000 ~ DKK 6.220.750 Liebhaver ejendom: Særdeles smukt, velindrettet og præsentabelt 3 etagers landsted beliggende på toppen af en bakke midt i det toscanske

Læs mere

Chianni, Toscana, Italien. Kontantpris: 489.000 ~ DKK 3.643.050. Ejendomsmæglers oplysninger til parterne

Chianni, Toscana, Italien. Kontantpris: 489.000 ~ DKK 3.643.050. Ejendomsmæglers oplysninger til parterne Chianni,, Italien Kontantpris: 489.000 ~ DKK 3.643.050 Nyt rækkehus i middelalderby: Yderst lækkert hus i 2 plan i veletableret ejendom med stor opvarmet swimmingpool, dejlig have, formidabel udsigt og

Læs mere

Cozzile, Toscana, Italien

Cozzile, Toscana, Italien Cozzile, Toscana, Italien Kontantpris: 585.000 ~ DKK 4.358.250 Landejendom med panoramaudsigt: Fint 215 m 2 hus yderst genialt placeret på en bakketop, hvorfor der er udsigt hele vejen rundt - bl.a. til

Læs mere

PRAKTISK VEJLEDNING VED HUSKØB I ITALIEN

PRAKTISK VEJLEDNING VED HUSKØB I ITALIEN PRAKTISK VEJLEDNING VED HUSKØB I ITALIEN 2010 Italiens Ambassade Handelsafdelingen Gammel Vartov Vej 7 2900 Hellerup Danmark Tlf. +45/ 3962 6877 Fax +45/3962 2599 www.ambcopenaghen.esteri.it Forord ved

Læs mere

WTC advokaterne og Ken Torpe Christoffersen

WTC advokaterne og Ken Torpe Christoffersen WTC advokaterne og Ken Torpe Christoffersen 12 advokater - ligger i Hillerød og Helsingør - etableret helt tilbage i 1869, KTC har speciale indenfor fast ejendom og erhvervsret - 25 års erfaring med køb

Læs mere

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb.

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. KØBERVEJLEDNING Til dig som køber Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. Købervejledningen giver dig et overblik over hele forløbet og indeholder en alfabetisk ordliste,

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Sortedam Dossering 41D, st. tv, 2200 København N Sagsnr.: NB9109 Dato: 05-10-2015 Beskrivelse: Denne lejlighed

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden Rådgivningsaftale Sagsnr.: KOBERRADGIVNING Dato: 05-04-2015 Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. 1. Parterne Kunden Kunden Navn: Adresse:

Læs mere

KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND

KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND DET TYSKE EJENDOMSMARKED Ejendomsmarkedet i Tyskland er kendetegnet ved en række forhold, der gør det attraktivt at investere i fast ejendom. I Tyskland eksisterer der ikke

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

1. Skatteprocent. Skattepligtig fortjeneste. 2. Ejertidsfradrag

1. Skatteprocent. Skattepligtig fortjeneste. 2. Ejertidsfradrag Fransk kapitalvindingsskat ved salg af feriebolig I Frankrig skal man betale kapitalvindingsskat ( taxe sur la plus-value ), når man sælger sin feriebolig ( résidence secondaire ) og salgsprisen overstiger

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig GODT I HUS - en guide til dig, som skal købe ejerbolig Det er spændende at købe ny bolig. Men det er også forbundet med beslutninger, som kan få økonomiske konsekvenser i mange år fremover. Derfor er det

Læs mere

Køb af fast ejendom i Frankrig

Køb af fast ejendom i Frankrig Køb af fast ejendom i Frankrig Når man køber fast ejendom i Frankrig, skal man være opmærksom på den række af forskelle, der er mellem en ejendomshandel i Frankrig og i Danmark. Det franske ejendomsmarked

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Officiel firmaprofil

Officiel firmaprofil Officiel firmaprofil Alanya-hjem er et ejendomsformidlingsselskab der er startede i 2003 som service og udlejning. Vi er beliggende centralt ved Alanyas øst strand Oba, Vi har ikke forretnings kontor men

Læs mere

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe.

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe. Fremgangsmetoden ved salg af andelslejligheder (boliger) i AB Kornblomsten Under henvisning til vedtægternes 13. udarbejdet 26.5.08 af administrator Bente Naver Ejendomsadministration v/bente Naver Statsaut.

Læs mere

ikke bor der hele året, tilføjer Bente.

ikke bor der hele året, tilføjer Bente. FOKUS: HUS I TOSCANA De har gjort drøm til virkelighed og har købt et dejligt byhus i den vidunderlige bjergby Cerageto. AF LASSE HØGFELDT Toscana Toscana Det ukendte Siena og Firenze er navne, der klinger

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Denne handel. er på betingelse. af min advokats

Denne handel. er på betingelse. af min advokats HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af min advokats godkendelse Et skøde er kun en kvittering for det du allerede har købt... HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING Rønne Ejendomshandel Tlf.nr.: 56 95 68 86 Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING Rummelig udlejningsejendom med tre lejemål og fælles gårdhave Dampmøllegade

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

TIL SALG. Erhvervs /kontorbygning, centralt placeret i Grenaas bymidte, ca. 200 m nord for rådhuset, udbydes til salg. Grønland 24, 8500 Grenaa

TIL SALG. Erhvervs /kontorbygning, centralt placeret i Grenaas bymidte, ca. 200 m nord for rådhuset, udbydes til salg. Grønland 24, 8500 Grenaa TIL SALG Erhvervs /kontorbygning, centralt placeret i Grenaas bymidte, ca. 200 m nord for rådhuset, udbydes til salg Grønland 24, 8500 Grenaa Ejendommen udbydes til salg for kr. 4.150.000,00. Bygningen

Læs mere

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1)

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) Undersevne køber: Navn: Adresse: Postnr./by: Tlf/fax/mail: Ventelistenr.: køber herved af undersevne sælger: Navn: Ny adresse: Postnr./by: Ny Tlf/fax/mail: en

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

Velfungerende ejendom-2 altaner

Velfungerende ejendom-2 altaner Velfungerende ejendom-2 altaner Messinavej 7 02. TV, 2300 København S RobinHus Mægleren: - Effektivt og moderne ejendomsmægler koncept. - Fast salær uanset din boligs pris - Spar på salæret, ikke på trygheden

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg Nævnet har modtaget klagen den 14. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede,

Læs mere

Hillerødvej 51, 3540 Lynge

Hillerødvej 51, 3540 Lynge SALGSPROSPEKT Hillerødvej 51, 3540 Lynge Sag 94500010998 Boligudlejningsejendom beliggende i landlige omgivelser . Mægler: Johnny Hallas Dato: 7. april 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Hillerødvej

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen. sælger Tisetvej 56

Miljøministeriet v/naturstyrelsen. sælger Tisetvej 56 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Tisetvej 56 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære af 25. januar 2010 vedlægges. Ejendommens navn: Tisetvej 56 Matr. nr.: Del nr. 1

Læs mere

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C EN HJÆLPENDE HÅND til køb af din drømmebolig! KROMANN advokatfirma Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C Skal jeg gøre brug af en advokat? Svaret på ovenstående

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Bolighandel. testamente. INTERLEX Advokater har et team af advokater og advokatsekretærer, som

Bolighandel. testamente. INTERLEX Advokater har et team af advokater og advokatsekretærer, som Bolighandel Bolighandel Ikke to bolighandler er ens. Der er mange dokumenter og oplysninger, der skal gennemgås, vilkår, der skal diskuteres og aftaler, der skal på plads. INTERLEX Advokater hjælper dig

Læs mere

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]:

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]: 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligbutikken Engelhardt ApS Allégade 1E 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Fredensgade 13, 3. th, 2200 København N Sagsnr.: NB8614 Dato: 28-09-2015 Beskrivelse: Lejligheden er beliggende

Læs mere

ejer bosat eller hjemmehørende i udlande

ejer bosat eller hjemmehørende i udlande Vejledning i ansøgning om registrering i - ejer bosat eller hjemmehørende i udlande Generelt Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land. Luftfartslovgivningen

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Dato: 11. marts 2015 Bruttoydelse: 9.100

Dato: 11. marts 2015 Bruttoydelse: 9.100 Salgsopstilling Adresse: Sisit 2, 3911 Sisimiut Kontantpris: 2.150.000 Udbetaling: 215.000 Dato: 11. marts 2015 Bruttoydelse: 9.100 Sags nr.: B 1412, Sisimiut Nettoydelse: 7.575 Kvalitetsejendom på 138

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Salgsbetingelser m.v.

Salgsbetingelser m.v. 1. Almindelige bestemmelser Salgsbetingelser m.v. Kommunen har nu byggemodnet og klargjort yderligere 2 grunde til salg i udstykningen Lystgårdsparken i Boulstrup. Grundene er omfattet af lokalplan 4004.

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Hvidkærgårdsparken, Vamdrup.

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Hvidkærgårdsparken, Vamdrup. Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Hvidkærgårdsparken, Vamdrup. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding.

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Tilbud om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Ejendommens areal udgør 45.300 m 2, heraf vej 0 m 2. Ejendommen sælges som

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Harald Jensens Plads 1A 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 13. november 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM Ejd. nr.: 507-999-99 Matr.nr.: 999 Christianshavns Kvarter, Kbh. Ejerl.nr.: 99 Advokat (H) Torben H. Andersen Nørre Voldgade 88 Beliggenhed: 1358 København K.. 1429 København K AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Stor lagerhal/værksted centralt i Sønderjylland 797 m2 inkl. kontorlokale og toilet/badfaciliteter

SALGSPROSPEKT. Stor lagerhal/værksted centralt i Sønderjylland 797 m2 inkl. kontorlokale og toilet/badfaciliteter - Mikkelsens Ejendomskontor Toldbodgade 13, 6520 Toftlund Tlf.: 74831280, Fax.: 73831290 mikkelsen@mikkelsentoftlund.dk - www.mikkelsentoftlund.dk SALGSPROSPEKT Stor lagerhal/værksted centralt i Sønderjylland

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Velindrettet lejlighed med skøn udsigt

Velindrettet lejlighed med skøn udsigt Velindrettet lejlighed med skøn udsigt Olaf Ryes Gade 78, 1., 6000 Kolding Dejlig lejlighed med skøn udsigt over Kolding ådal og Koldinghus. Ejendomstype. Ideel,... anpart,... ejerlejlighed... Kontantpris.....

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg 40, Christiansfeld

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg 40, Christiansfeld KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg 40, Christiansfeld Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Tlf.: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet. Strandvej 14, 4220 Korsør.

SALGSOPSTILLING. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet. Strandvej 14, 4220 Korsør. SALGSOPSTILLING Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet Strandvej 14, 4220 Korsør Sag ERH13103 Ejendommen er meget velholdt - bl.a. nyt tag og vinduer Nem

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Åderupvej 71, 4700 Næstved. Sag ERH15053

SALGSOPSTILLING. Åderupvej 71, 4700 Næstved. Sag ERH15053 SALGSOPSTILLING Ejendom, som kan anvendes til både bolig og/eller erhverv - synlig beliggenhed 206 m² p.t. er registreret til beboelse + 177 m² kælder m/integreret garage med ialt 4 porte. Åderupvej 71,

Læs mere

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT. Kirkegade 2, Allinge, 3770 Allinge.

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT. Kirkegade 2, Allinge, 3770 Allinge. SALGSPROSPEKT Kirkegade 2, Allinge, 3770 Allinge Sag 4396 . Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk Mægler: Carsten Schou Dato: 9. december 2014 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK

Læs mere

Klager. J.nr. 2008-0225 UL/li. København, den 8. januar 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2008-0225 UL/li. København, den 8. januar 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Gosvig & Slangerup ApS v/advokat Jan Børjesson Rådhusgården Vester Allé 4 8000 Århus C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede, der formidlede

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7.

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7. Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. januar 2010 25. januar 2010. Nr. 7. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme Offentligt udbud 1. Salg af fast ejendom fra staten skal ske i overensstemmelse

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

11.11.2004 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR ANDELSSAMFUNDET I HJORTSHØJ

11.11.2004 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR ANDELSSAMFUNDET I HJORTSHØJ 11.11.2004 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR ANDELSSAMFUNDET I HJORTSHØJ 1. Navn og hjemsted side 2 2. Formål side 2 3. Medlemskab side 2 4. Indskudskapital og hæftelse side 3 5. Ledelse og tegningsret

Læs mere

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSPROSPEKT. Pension Lindesdal. Hammersøvej 1, Sandvig, 3770 Allinge

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSPROSPEKT. Pension Lindesdal. Hammersøvej 1, Sandvig, 3770 Allinge Rønne Ejendomshandel Tlf.nr.: 56 95 68 86 Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSPROSPEKT Pension Lindesdal Hammersøvej 1, Sandvig, 3770 Allinge Sag 1312750 Velholdt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger, om

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle. Sag 34241

SALGSOPSTILLING. Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle. Sag 34241 Rådhustorvet 4, 4.sal., 7100 Vejle Tlf.: 75840123 hesel@hesel.dk - www.hesel.dk SALGSOPSTILLING Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle Sag 34241 Gode og stabile

Læs mere