GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GEOTEKNISK UNDERSØGELSE"

Transkript

1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Maries Dal, Skovby Dato:. maj DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg

2 Maries Dal, Skovby Side Geoteknisk placeringsundersøgelse på Maries Dal, Skovby. Rekvirent: Skovby Nygaard ApS Christinedalsvej Skovby Galten Afdeling: Industrivej A Ry Indholdsfortegnelse Projekt... Mark- og laboratoriearbejde... Jordbunds- og vandspejlsforhold... Funderingsforhold... Generelt... Normal, direkte fundering... Dyb, direkte fundering... Direkte fundering efter udskiftning... Sætninger... Tørholdelse... Midlertidig... Permanent... Afrømningsniveau... Udførelsesmæssige forhold... Kontrol... Supplerende undersøgelser... Miljø... Generelt... Jordhåndtering og prøvetagningskrav... cm reglen... Afsluttende bemærkninger... Bilag. Bilag. Bilag. er. Situationsskitse Maries Dal ikke målfast. Principskitse for indbygning af sandpude. Sagsbehandler Kvalitetskontrol Eva Nielsen Claus Gammelmark Therkildsen Geotekniker, diplomingeniør Geotekniker, akademiingeniør Sagsnr.: -

3 Maries Dal, Skovby Side Projekt Det aktuelle projekt omfatter udstykning grunde i området Maries Dal. Der forventes opført parcelhuse i -½ plan uden kælder. Yderligere foreligger ikke oplyst. Det forudsættes, at gulvet maksimalt udsættes for en last på, kn/m² og at der ikke er nogen særligt belastende eller sætningsfølsomme konstruktionselementer. Mark- og laboratoriearbejde Den.-. maj er der med Ø mm sneglebor udført uforede geotekniske boringer (M-M), som er afsluttet, á, meter under nuværende terræn (m u. t.). Under borearbejdet er der registreret laggrænser, optaget omrørte prøver og udført vingeforsøg. Ovenstående arbejde er udført i henhold til DGF s Felthåndbogen,. Boringerne er afsat af landinspektørfirmaet Land & Plan A/S, Horsens og deres placering fremgår af situationsskitserne i bilag. Terrænkoten ved borepunkterne er af landinspektørfirmaet Land & Plan A/S, Horsens indmålt med GPS og terrænkoten er angivet i DVR. Der er nedsat Ø mm pejlerør i boringerne til registrering af grundvandsspejlets beliggenhed. Der er pejlet den. maj. Samtlige prøver er geologisk bedømt og klassificeret i henhold til DGF s Vejledning i ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse,. Det naturlige vandindhold er bestemt på samtlige prøver i henhold til DGF s Laboratoriehåndbogen,. Resultatet af ovenstående fremgår af boreprofilerne i bilag, som er optegnet i henhold til DGF s Referenceblad for geotekniske profiler,. Signaturer og definitioner fremgår af bilag. Jordbunds- og vandspejlsforhold I boringerne er der øverst truffet fyld (lermuld, sandmuld og ler) samt antageligt fyld (ler) til, á, m u. t., hvorefter der er truffet vekslende aflejringer af senglacialt/glacialt sand og ler til den borede dybde af, m u. t. Dog er boring M afsluttet i glacialt moræneler fra, m u. t. til den borede dybde af, m u. t. Der er pejlet i det nedsatte pejlerør den. maj, hvor grundvandsspejlet (GVS) blev registreret, á, m u. t. Dog blev der ikke registreret et frit vandspejl i boringerne M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M og M. Grundvandsspejlet, der næppe har stabiliseret sig fuldt ud på pejletidspunktet, må påregnes at være afhængigt af årstid og nedbør, ligesom det må forventes, at der kan stabilisere sig et eller flere sekundære vandspejl i eller over de impermeable lerlag. Sagsnr.: -

4 Maries Dal, Skovby Side Der skal foretages en genpejling, når vandspejlet har stabiliseret sig. Senest måned efter endt pejlearbejde skal pejleboringerne sløjfes. For en mere detaljeret beskrivelse af jordbunds- og vandspejlsforholdene henvises til boreprofilerne i bilag. Funderingsforhold Generelt I nedenstående tabel. er for det aktuelle projekt angivet det vurderede niveau for overside bæredygtige lag, OSBL, afrømningsniveau for gulve, AFRN, og det registrerede grundvandsspejl, GVS. Maries Dal Boring Terræn OSBL AFRN GVS. maj nr. DVR Dybde m u. t. DVR Dybde m u. t. DVR DVR Dybde m u. t. M +,, +,, +,, +, M +,, +,, +, Tør - M +,, +,, +,, +, M +,, +,, +, Tør - M +,, +,, +,, +, M +,, +,, +,, +, M +,, +,, +,, +, M +,, +,, +,, +, M +,, +,, +,, +, M +,, +,, +,, +, M +,, +,, +,, +, M +,, +,, +, Tør - M +,, +,, +,, +, M +,, +,, +, Tør - M +,, +,, +,, +, M +,, +,, +, Tør* - M +,, +,, +,, +, M +,, +,, +,, +, M +,, +,, +,, +, M +,, +,, +,, +, Sagsnr.: -

5 Maries Dal, Skovby Side M +,, +,, +,, +, M +,, +,, +,, +, M +,, +,, +,, +, M +,, +,, +, Tør - M +,, +,, +,, +, M +,, +,, +, Tør - M +,, +,, +, Tør - M +,, +,, +, Tør - M +,, +,, +, Tør - M +,, +,, +, Tør - M +,, +,, +,, +, M +,, +,, +, Tør - M +,, +,, +, Tør - M +,, +,, +,, +, M +,, +,, +,, +, M +,, +,, +, Tør - M +,, +,, +, Tør - Tabel.: Overside bæredygtige lag, OSBL, afrømningsniveau for gulve, AFRN, og det registrerede grundvandsspejl, GVS, for det aktuelle projekt. *: Pejlerør tilstoppet. Det skal sikres, at der overalt funderes i mindst frostsikker dybde under fremtidigt terræn, hvilket er, meter for opvarmede konstruktioner og, meter for uopvarmede konstruktioner. Fundamenterne dimensioneres i såvel korttids- som langtidstilstanden og i henhold til EN- (Eurocode, del ) samt DKNA (Nationalt Anneks til Eurocode ). For de trufne aflejringer under OSBL og indbygget velkomprimeret sandfyld kan der påregnes følgende målte/skønnede karakteristiske styrke- og deformationsparametre og rumvægte: Rumvægt Korttidstilstanden Langtidstilstanden Konsolideringsmodul m/ pl,k c u,k pl,k c k K kn/m³ kn/m² kn/m² kn/m² Ler / -,-,.-. Sand /.-. Moræneler /,. Sandfyld /. Sagsnr.: -

6 Maries Dal, Skovby Side Det anbefales eventuelt at verificere ovenstående deformationsparametre ved udførelse af konsolideringsforsøg. Ved fundering i ler og sandaflejringer og med et maksimalt vandspejl ved funderingsniveau, kan der for et lodret og centralbelastet stribefundament anvendes den mindste af de relevante regningsmæssige bæreevner, R d, opnået ved bæreevneformlerne for ler- og sandtilfældet i såvel korttidstilstanden som langtidstilstanden: Korttidstilstanden: Stribefundament i ler, c u,k = kn/m²: R d = B. H. + B. kn/m Stribefundament i sand: R d = B. B. + B. H. kn/m Stribefundament i sandfyld: R d = B. B. + B. H. kn/m Langtidstilstanden: Stribefundament i ler, c u,k = kn/m²: R d = B. B. + B. H. + B. kn/m Stribefundament i sand: R d = B. B. + B. H. kn/m Stribefundament i sandfyld: R d = B. B. + B. H. kn/m hvor B, er fundamentsbredden og H er den mindste værdi af funderingsniveau under fremtidig terræn og afstanden fra underside isolering under laveste tilstødende gulv til funderingsniveau. Projektet kan gennemføres i geoteknisk kategori i henhold til EN- (Eurocode, del ) samt DKNA (Nationalt Anneks til Eurocode ), og det forventes, at projektet kan henføres til middel konsekvensklasse (CC). For det aktuelle projekt og med de konstaterede jordbunds- og vandspejlsforhold vurderes den naturligste funderingsform at være: Projekteret fundamentsunderkant, FUK, under OSBL: - Normal, direkte fundering i frostsikker dybde i/under OSBL. Projekteret fundamentsunderkant over OSBL: - Dyb, direkte fundering i/under OSBL. - Direkte fundering i frostsikker dybde efter udskiftning af samtlige aflejringer over OSBL med velkomprimeret sandfyld. De funderingsmetoder er nærmere beskrevet i det følgende. Normal, direkte fundering Der funderes direkte på intakte aflejringer under OSBL og i mindst frostsikker dybde under fremtidigt terræn. Sagsnr.: -

7 Maries Dal, Skovby Side Gulve inklusive kapillarbrydende lag kan udlægges direkte efter afrømning af samtlige aflejringer over AFRN. Efterfyldning under gulve foretages med ren sandfyld, som udlægges i tynde lag (max., meter) under effektiv komprimering. Det anbefales at opstille følgende komprimeringskrav til indbygget sandfyld under/over fundamentsunderkant, FUK, hvor SP angiver Standard Proctor ved isotopsondemetoden: Under FUK Over FUK Middel af alle kontrolforsøg > % SP > % SP Ingen kontrolforsøg < % SP < % SP Tabel.: Komprimeringskrav over/under FUK. Dyb, direkte fundering Funderingen udføres som beskrevet for en normal, direkte fundering i afsnit.. Direkte fundering efter udskiftning Samtlige aflejringer over OSBL udskiftes med velkomprimeret sandfyld efter de i bilag viste retningslinier, hvorefter der funderes direkte i mindst frostsikker dybde under fremtidigt terræn. Det skal sikres, at de intakte aflejringer under den indbyggede sandfyld har den fornødne bæreevne. Gulve inklusive kapillarbrydende lag udlægges direkte på den indbyggede sandfyld som vist på bilag. Det anbefales at anvende de i afsnit. anførte komprimeringskrav for sandfyld. Sætninger For at fordele svindrevnerne anbefales det at forsyne stribefundamenterne med revnefordelende armering, ligesom det anbefales at forsyne terrændækket med armering. Bygningsreglementerne foreskriver med hensyn til Radon, at bygningskonstruktioner mod undergrunden skal udføres lufttætte. Det anbefales derfor generelt, at samtlige gulve forsynes med svindarmering i form af armeringsnet. Såfremt der benyttes uarmerede fundamenter og gulve, må der forventes en mere synlig revneudvikling i konstruktionen. Ved fundering på intakte aflejringer svarende til de under OSBL trufne, eller på indbygget sandfyld og efter ovenstående retningslinier vurderes de fremtidige sætninger ved ensartede belastningsfordelinger for det aktuelle projekt, som beskrevet under punkt, ikke at overskride de vejledende grænseværdier for almindelige bygninger i henhold til anneks H i EN- (Eurocode, del ). Sagsnr.: -

8 Maries Dal, Skovby Side Tørholdelse Midlertidig Der forventes ingen væsentlige grundvandsproblemer under udførelsen. Eventuelt tilstrømmende overfladevand bortledes mest hensigtsmæssigt ved hjælp af drænrender ført til pumpesump, eventuelt suppleret med belastede dræn i udgravningssiderne. Permanent Det kræves, at konstruktioner udføres på en sådan måde, at regn og sne samt overfladevand, grundvand, jordfugt, kondensvand og luftfugtighed ikke medfører fugtskader og fugtgener; jf. SBI-anvisning nr.. Terrændæk skal derfor udføres på fast og tør jordbund, og således at terrænet ikke udsættes for oversvømmelser. Overfladevand skal bortledes ved eksempelvis at udføre et tilstrækkeligt fald på terrænet bort fra bygningen. Da de trufne leraflejringer ikke vurderes at være tilstrækkelig selvdrænende, skal der etableres omfangsdræn i henhold til gældende normer for at sikre en permanent tørholdelse. Såfremt der ikke etableres omfangsdræn, kan de i afsnit opstillede bæreevneformler ikke anvendes. Det skal sikres, at afrømningsniveau for gulve drænes effektivt, da gulvet ellers skal dimensioneres for opdrift. Afrømningsniveau Al færdsel med entreprenørmateriel på afrømningsniveau bør undgås for at bevare jorden intakt og fyldsand indbygges i takt med udgravningen. Udførelsesmæssige forhold Ved fundering, udgravning, ændring af terrænhøjde eller anden terrænændring på en grund samt midlertidige eller permanente sænkninger af grundvandstanden skal der træffes enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre omliggende grunde, bygninger og ledningsanlæg af enhver art. Kontrol Der skal udføres en geoteknisk kontrol i forbindelse med udgravningsarbejderne. Kontrollen skal omfatte alle udgravninger for såvel fundamenter som gulve. Kontrollen skal sikre, at der foretages en tilstrækkelig udskiftning af ikke-bæredygtige aflejringer, og at de trufne aflejringer er i overensstemmelse med det forudsatte. Kontrolarbejder foretages som udgangspunkt iht. EN-, kapitel.. Kontrolarbejdet skal gennemføres af en geoteknisk kyndig person, med erfaring indenfor jordartsbedømmelse. Komprimeringen af sandfyld skal ved mægtigheder større end ca., meter kontrolleres jf. EN- (Eurocode, del ) kapitel... Kontrollen udføres som en stikprøvekontrol med isotopsonde for at sikre en ensartet høj lejringstæthed i relation til de opstillede krav. Sagsnr.: -

9 Maries Dal, Skovby Side Supplerende undersøgelser Den udførte geotekniske placeringsundersøgelse er udelukkende orienterende, hvorfor det anbefales, at der i forbindelse med konkrete byggeprojekter udføres geotekniske parameterundersøgelser. Funderingsmæssige problemstillinger i forbindelse med kælderbyggeri eller byggeri, der afviger fra de under punkt beskrevne forudsætninger, vil blive nærmere beskrevet i forbindelse med den geotekniske parameterundersøgelse. Miljø Generelt De udførte undersøgelser på ejendommen omfatter ikke nedenstående miljømæssige aspekter. Jordhåndtering og prøvetagningskrav I henhold til arealinfo.dk er grunden ikke beliggende inden for områdeklassificeret areal. Der er således som udgangspunkt ikke krav i jordflytningsbekendtgørelsen til prøvetagning, analyse og anmeldelse af jord, som deponeres/flyttes udenfor matriklen. Der kan dog være analysekrav fra modtageren af jord, hvilket anbefales klarlagt forud for jordflytning fra matriklen. Krav til jordhåndteringen kan have indflydelse på projektets tidsplan og økonomi, hvorfor dette anbefales afklaret så hurtigt som muligt og helst inden opstart af projektet i marken. cm reglen I henhold til jordforureningslovens b skal ejer eller bruger af arealer til boligformål dokumentere, at de øverste cm jordlag af den ubebyggede del af arealet ikke er forurenet, eller at der er etableret en varig fast belægning. Dokumentationen skal omfatte analyser af jorden som indsendes til kommunen. Antallet af analyser skal aftales med kommunen. Afsluttende bemærkninger Der skal jf. EN- (Eurocode, del ) kapitel. udarbejdes en geoteknisk projekteringsrapport, som blandt andet indeholder dokumentation for sammenhængen mellem de faktiske belastninger og jordens bæreevne. I det omfang det ønskes, står selvsagt til rådighed for: supplerende undersøgelser, beregninger og vurderinger udførelse af kontrolarbejder i forbindelse med gravearbejde for fundamenter og afrømning for gulve og eventuelt sandpude udførelse af komprimeringskontrol vurdering af fyldjord og kontakt til myndigheder vedrørende bortskaffelse af jord deltagelse i udarbejdelse af geoteknisk projekteringsrapport videre drøftelse af geotekniske og funderingsmæssige spørgsmål i sagen. Det indkomne prøvemateriale opbevares uger fra dato, hvorefter det bortskaffes, medmindre der forinden foreligger anden aftale. Sagsnr.: -

10 Bilag

11 γ

12 DVR +, M FYLD: LERMULD, sandet, mørkebrunt Fy Re LER, stærkt sandet, enkelte gruskorn, okkerbrunt - gråt LER, svagt siltet, stærkt sandet, enkelte gruskorn, brunt (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : Maries Dal, Skovby Strækning : Boret af : KR/EPN Dato : DGU-nr.: Boring : M Udarb. af : MEF Kontrol : EPN Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

13 DVR +, M FYLD: LERMULD, sandet, mørkebrunt Fy Re LER, stærkt sandet, enkelte gruskorn, okkerbrunt - gråt > > > LER, svagt siltet, stærkt sandet, enkelte gruskorn, brunt Tør (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : Maries Dal, Skovby Strækning : Boret af : KR/EPN Dato : DGU-nr.: Boring : M Udarb. af : MEF Kontrol : EPN Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

14 DVR +, M FYLD: LERMULD, sandet, mørkebrunt Fy Re LER, stærkt sandet, enkelte gruskorn, okkerbrunt - gråt LER, stærkt sandet, enkelte gruskorn, brunt - gråt LER, svagt siltet, stærkt sandet, enkelte gruskorn, brunt - gråt LER, svagt siltet, stærkt sandet, enkelte gruskorn, brunt (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : Maries Dal, Skovby Strækning : Boret af : KR/EPN Dato : DGU-nr.: Boring : M Udarb. af : MEF Kontrol : EPN Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

15 DVR +, M FYLD: LERMULD, sandet, LER, mørkebrunt Fy Re > LER, stærkt sandet, enkelte gruskorn, gråt - okkerbrunt LER, stærkt sandet, enkelte gruskorn, sandpartier, sandslirer, gråt - okkerbrunt LER, svagt siltet, stærkt sandet, enkelte gruskorn, sandpartier, sandslirer, brunt - okkerbrunt Tør LER, svagt siltet, stærkt sandet, enkelte gruskorn, sandpartier, sandslirer, brunt (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : Maries Dal, Skovby Strækning : Boret af : KR/EPN Dato : DGU-nr.: Boring : M Udarb. af : MEF Kontrol : EPN Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

16 DVR +, M FYLD: LERMULD: SANDMULD, mørkebrunt Fy Re SAND, fint - mellem, leret, lerpartier, okkerbrunt - gråt SAND, fint - mellem, leret, okkerbrunt LER, stærkt sandet, enkelte gruskorn, okkerbrunt - gråt Sm Sm Sten LER, svagt siltet, stærkt sandet, enkelte gruskorn, brunt (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : Maries Dal, Skovby Strækning : Boret af : KR/EPN Dato : DGU-nr.: Boring : M Udarb. af : MEF Kontrol : EPN Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

17 DVR +, M > FYLD: LERMULD, sandet, mørkebrunt Fy Re LER, stærkt sandet, enkelte gruskorn, okkerbrunt - gråt LER, stærkt sandet, enkelte gruskorn, brunt LER, svagt siltet, stærkt sandet, enkelte gruskorn, brunt (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : Maries Dal, Skovby Strækning : Boret af : KR/EPN Dato : DGU-nr.: Boring : M Udarb. af : MEF Kontrol : EPN Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

18 DVR +, M FYLD: SANDMULD, svagt leret, mørkebrunt Fy Re SAND, fint, svagt leret, siltet - stærkt siltet, brungråt - okkerbrunt SAND - " - SAND - " - Sm Sm Sm LER, stærkt sandet, svagt gruset, gråt - brungråt - okkerbrunt > Sten LER, svagt siltet, stærkt sandet, svagt gruset, brunt - okkerbrunt (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : Maries Dal, Skovby Strækning : Boret af : KR/AMH Dato : DGU-nr.: Boring : M Udarb. af : MEF Kontrol : AMH Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

19 DVR +, M FYLD: LERMULD, sandet, mørkebrunt Fy Re LER, ret fedt, sandet, okkerbrunt - gråt SAND, fint - mellem, leret, enkelte gruskorn, okkerbrunt - gråt Sm LER, svagt siltet, stærkt sandet, enkelte gruskorn, gråt MORÆNELER, stærkt sandet, enkelte gruskorn, kalkholdigt, gråt MORÆNE MORÆNE (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : Maries Dal, Skovby Strækning : Boret af : KR/EPN Dato : DGU-nr.: Boring : M Udarb. af : MEF Kontrol : EPN Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

20 DVR +, M FYLD: LERMULD, sandet, mørkebrunt Fy Re LER, sandet - stærkt sandet, svagt gruset, brungråt - okkerbrunt - gråt LER, svagt siltet, sandet - stærkt sandet, svagt gruset, brunt (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : Maries Dal, Skovby Strækning : Boret af : KR/AMH Dato : DGU-nr.: Boring : M Udarb. af : MEF Kontrol : AMH Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

21 DVR +, M FYLD: LERMULD, sandet, LER Fy Re LER, stærkt sandet, enkelte gruskorn, okkerbrunt - gråt LER, svagt siltet, stærkt sandet, enkelte gruskorn, brunt (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : Maries Dal, Skovby Strækning : Boret af : KR/EPN Dato : DGU-nr.: Boring : M Udarb. af : MEF Kontrol : EPN Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

22 DVR +, M FYLD: LERMULD, sandet, mørkebrunt Fy Re LER, sandet, svagt gruset, sandslirer, okkerbrunt - brungråt - gråt LER, sandet, svagt gruset, sandslirer, brunt - okkerbrunt - brungråt - gråt LER, sandet, svagt gruset, brunt - okkerbrunt - brungråt - gråt LER, svagt siltet, sandet, svagt gruset, brunt - okkerbrunt - brungråt - gråt (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : Maries Dal, Skovby Strækning : Boret af : KR/AMH Dato : DGU-nr.: Boring : M Udarb. af : MEF Kontrol : AMH Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

23 DVR +, M FYLD: LERMULD: LER, mørkebrunt Fy Re > LER, ret fedt, sandet, enkelte gruskorn, okkerbrunt - gråt > > LER, ret fedt, svagt siltet, sandet, enkelte gruskorn, brunt > Tør (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : Maries Dal, Skovby Strækning : Boret af : KR/EPN Dato : DGU-nr.: Boring : M Udarb. af : MEF Kontrol : EPN Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

24 DVR +, M FYLD: LERMULD, sandet, mørkebrunt LER, sandet - stærkt sandet, svagt gruset, okkerbrunt - gråt LER, sandet - stærkt sandet, svagt gruset, okkerbrunt - gråt - brungråt Fy, re' LER, svagt siltet, stærkt sandet, svagt gruset, brunt - brungråt (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : Maries Dal, Skovby Strækning : Boret af : KR/AMH Dato : DGU-nr.: Boring : M Udarb. af : MEF Kontrol : AMH Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

25 DVR +, M FYLD: LERMULD, sandet, mørkebrunt Fy Re Sten SAND, fint - mellem, svagt leret - leret, svagt gruset, gråt - brungråt - okkerbrunt SAND, fint - mellem, leret - stærkt leret, svagt gruset, gråt - brungråt - okkerbrunt LER, stærkt sandet, enkelte gruskorn, gråt - brungråt - okkerbrunt LER, sandet, svagt gruset, gråt - brungråt - okkerbrunt Sm Sm Tør LER, svagt siltet, sandet, svagt gruset, gråt - brunt LER, svagt siltet, sandet, svagt gruset, brunt (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : Maries Dal, Skovby Strækning : Boret af : KR/AMH Dato : DGU-nr.: Boring : M Udarb. af : MEF Kontrol : AMH Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

26 DVR +, M FYLD: LERMULD, sandet, mørkebrunt Fy Re > Sten LER, stærkt sandet, enkelte gruskorn, okkerbrunt - gråt LER, stærkt sandet, enkelte gruskorn, sandslirer, okkerbrunt - gråt > LER, stærkt sandet, enkelte gruskorn, sandslirer, okkerbrunt - gråt - brungråt LER, stærkt sandet, enkelte gruskorn, okkerbrunt - gråt - brungråt LER, svagt siltet, stærkt sandet, enkelte gruskorn, brunt (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : Maries Dal, Skovby Strækning : Boret af : KR/AMH Dato : DGU-nr.: Boring : M Udarb. af : MEF Kontrol : AMH Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

27 DVR +, M =. FYLD: LERMULD, sandet, mørkebrunt Fy Re LER, stærkt sandet, svagt gruset, sandslirer, gråt - okkerbrunt - brungråt LER, stærkt sandet, svagt gruset, gråt - okkerbrunt - brungråt LER, svagt siltet, stærkt sandet, svagt gruset, gråt - brunt Tør (%), (kn/m²) D. /-: Ved efterpejling mangler pejlerør BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : Maries Dal, Skovby Strækning : Boret af : KR/AMH Dato : DGU-nr.: Boring : M Udarb. af : MEF Kontrol : AMH Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

28 DVR +, M FYLD: SANDMULD, leret, mørkebrunt Fy Re > Sten SAND, fint - mellem, leret, siltet, svagt gruset, gråt - okkerbrunt LER, stærkt sandet, enkelte gruskorn, okkerbrunt - gråt - brungråt LER, stærkt sandet, enkelte gruskorn, sandslirer, okkerbrunt - gråt - brungråt Sm > LER, svagt siltet, stærkt sandet, enkelte gruskorn, sandslirer, brunt (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : Maries Dal, Skovby Strækning : Boret af : KR/AMH Dato : DGU-nr.: Boring : M Udarb. af : MEF Kontrol : AMH Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

29 DVR +, M FYLD: LERMULD, sandet, mørkebrunt Fy Re > > LER, ret fedt, svagt sandet, lysegråt - gråt - okkerbrunt LER, ret fedt, svagt sandet, sandslirer, lysegråt - gråt - okkerbrunt SAND, fint, siltet, lysegråt - gråt - okkerbrunt LER, siltet, sandet, sandslirer, lysegråt - gråt - okkerbrunt Sm SAND, fint - mellem, siltet, lysegråt - gråt - okkerbrunt Sm SAND, fint - mellem, siltet, lerslirer, gråt Sm LER, stærkt siltet, sandet, gråt (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : Maries Dal, Skovby Strækning : Boret af : KR/AMH Dato : DGU-nr.: Boring : M Udarb. af : MEF Kontrol : AMH Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

30 DVR +, M FYLD: SANDMULD, leret, mørkebrunt Fy Re LER, stærkt sandet, svagt gruset, okkerbrunt - brungråt - gråt LER, sandet, svagt gruset, okkerbrunt - brungråt - gråt LER, stærkt sandet, svagt gruset, okkerbrunt - brungråt - gråt LER, svagt siltet, stærkt sandet, svagt gruset, brunt - brungråt (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : Maries Dal, Skovby Strækning : Boret af : KR/AMH Dato : DGU-nr.: Boring : M Udarb. af : MEF Kontrol : AMH Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

31 DVR +, M FYLD: LERMULD, sandet, mørkebrunt Fy Re > > Sten SAND, fint, leret - stærkt leret, stærkt siltet, gråt - okkerbrunt LER, siltet, stærkt sandet, svagt gruset, gråt - okkerbrunt LER, stærkt sandet, svagt gruset, gråt - okkerbrunt LER, stærkt sandet, svagt gruset, sandslirer, gråt - okkerbrunt Sm LER, stærkt siltet, stærkt sandet, svagt gruset, sandslirer, brunt - okkerbrunt (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : Maries Dal, Skovby Strækning : Boret af : KR/AMH Dato : DGU-nr.: Boring : M Udarb. af : MEF Kontrol : AMH Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

32 DVR +, M FYLD: SANDMULD, leret, mørkebrunt Fy Re LER, stærkt sandet, brungråt - gråt - okkerbrunt LER, stærkt sandet, sandslirer, brungråt - gråt - okkerbrunt LER, stærkt sandet, sandslirer, brunt LER, svagt siltet, stærkt sandet, sandslirer, brunt (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : Maries Dal, Skovby Strækning : Boret af : KR/AMH Dato : DGU-nr.: Boring : M Udarb. af : MEF Kontrol : AMH Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

33 DVR +, M FYLD: LERMULD, sandet, mørkebrunt Fy Re LER, stærkt sandet, svagt gruset, sandslirer, brungråt - okkerbrunt LER, stærkt sandet, svagt gruset, gråt - brungråt - okkerbrunt LER, sandet, svagt gruset, gråt - brungråt - okkerbrunt Sten LER, sandet, svagt gruset, gråt - brungråt - okkerbrunt - brunt LER, svagt siltet, sandet, svagt gruset, brungråt - okkerbrunt - brunt (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : Maries Dal, Skovby Strækning : Boret af : KR/AMH Dato : DGU-nr.: Boring : M Udarb. af : MEF Kontrol : AMH Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

34 DVR +, M FYLD: LERMULD, sandet, mørkebrunt Fy Re LER, stærkt sandet, svagt gruset, sandslirer, brungråt - gråt - okkerbrunt LER, stærkt sandet, svagt gruset, brungråt - gråt - okkerbrunt LER, svagt siltet, stærkt sandet, svagt gruset, brunt (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : Maries Dal, Skovby Strækning : Boret af : KR/AMH Dato : DGU-nr.: Boring : M Udarb. af : MEF Kontrol : AMH Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

35 DVR +, M FYLD: SANDMULD, leret, mørkebrunt Fy Re LER, stærkt sandet, svagt gruset, okkerbrunt - brungråt - gråt > Sten Tør LER, svagt siltet, stærkt sandet, svagt gruset, brunt (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : Maries Dal, Skovby Strækning : Boret af : KR/AMH Dato : DGU-nr.: Boring : M Udarb. af : MEF Kontrol : AMH Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

36 DVR +, M FYLD: LERMULD, sandet, mørkebrunt Fy Re LER, sandet - stærkt sandet, svagt gruset, gråt - okkerbrunt LER, sandet - stærkt sandet, svagt gruset, gråt - okkerbrunt - brungråt Sten LER, svagt siltet, stærkt sandet, svagt gruset, gråt - okkerbrunt - brungråt LER, svagt siltet, stærkt sandet, svagt gruset, okkerbrunt - brungråt (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : Maries Dal, Skovby Strækning : Boret af : KR/AMH Dato : DGU-nr.: Boring : M Udarb. af : MEF Kontrol : AMH Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

37 DVR +, M FYLD: SANDMULD, leret, mørkebrunt Fy Re SAND, fint - mellem, leret, siltet, gråt - okkerbrunt LER, stærkt sandet, svagt gruset, okkerbrunt - gråt LER, stærkt sandet, svagt gruset, okkerbrunt - brungråt - gråt Sm LER, svagt siltet, stærkt sandet, svagt gruset, okkerbrunt - brungråt Tør LER, svagt siltet, stærkt sandet, svagt gruset, brungråt (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : Maries Dal, Skovby Strækning : Boret af : KR/AMH Dato : DGU-nr.: Boring : M Udarb. af : MEF Kontrol : AMH Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

38 DVR +, M FYLD: SANDMULD, mørkebrunt Fy Re FYLD?: LER, svagt siltet, stærkt sandet, svagt Fy? Re? gruset, mørkegråt - gråt FYLD?: Fy? Re? FYLD?: Fy? Re? FYLD?: LER, stærkt siltet, stærkt sandet, svagt gruset, muldpartier, rodgange, mørkegråt - gråt Fy? Re? Tør FYLD?: LER, stærkt siltet, stærkt sandet, svagt gruset, enkelte muldpartier, rodgange, mørkegråt - gråt FYLD?: Fy? Re? Fy? Re? LER, siltet, sandet, svagt gruset, gråt (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : Maries Dal, Skovby Strækning : Boret af : KR/AMH Dato : DGU-nr.: Boring : M Udarb. af : MEF Kontrol : AMH Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

39 DVR +, M FYLD: LERMULD, sandet, mørkebrunt Fy Re LER, stærkt sandet, svagt gruset, okkerbrunt - brungråt - gråt LER, sandet, svagt gruset, okkerbrunt - brungråt - gråt LER, svagt siltet, sandet, svagt gruset, brunt Tør (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : Maries Dal, Skovby Strækning : Boret af : KR/AMH Dato : DGU-nr.: Boring : M Udarb. af : MEF Kontrol : AMH Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

40 DVR +, M FYLD: SANDMULD, leret, mørkebrunt Fy Re > SAND, fint - mellem, stærkt leret - leret, svagt gruset, brungråt - gråt - okkerbrunt SAND - " - LER, sandet - stærkt sandet, svagt gruset, okkerbrunt - brungråt - gråt Sm Sm Sten LER, svagt siltet, sandet - stærkt sandet, svagt gruset, brunt Sten Tør (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : Maries Dal, Skovby Strækning : Boret af : KR/AMH Dato : DGU-nr.: Boring : M Udarb. af : MEF Kontrol : AMH Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

41 DVR +, M FYLD: LERMULD, sandet, mørkebrunt Fy Re LER, stærkt sandet, svagt gruset, sandslirer, gråt - okkerbrunt - brungråt LER, sandet, svagt gruset, gråt - okkerbrunt - brungråt LER, sandet, svagt gruset, gråt - okkerbrunt - brungråt - brunt LER, svagt siltet, sandet, svagt gruset, brungråt - brunt Tør (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : Maries Dal, Skovby Strækning : Boret af : KR/AMH Dato : DGU-nr.: Boring : M Udarb. af : MEF Kontrol : AMH Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

42 DVR +, M FYLD: LERMULD, sandet, mørkebrunt Fy Re LER, sandet - stærkt sandet, svagt gruset, okkerbrunt - brungråt - gråt LER, svagt siltet, sandet - stærkt sandet, svagt gruset, okkerbrunt - brungråt - brunt - gråt LER, svagt siltet, stærkt sandet, svagt gruset, okkerbrunt - brungråt - brunt (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : Maries Dal, Skovby Strækning : Boret af : KR/AMH Dato : DGU-nr.: Boring : M Udarb. af : MEF Kontrol : AMH Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

43 DVR +, M FYLD: LERMULD, sandet, mørkebrunt Fy Re LER, stærkt sandet, svagt gruset, sandslirer, brungråt - okkerbrunt - gråt LER, svagt siltet, stærkt sandet, svagt gruset, brunt - brungråt - okkerbrunt - gråt LER, svagt siltet, stærkt sandet, svagt gruset, brunt - brungråt - okkerbrunt Tør LER, svagt siltet, stærkt sandet, svagt gruset, brunt - brungråt (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : Maries Dal, Skovby Strækning : Boret af : KR/AMH Dato : DGU-nr.: Boring : M Udarb. af : MEF Kontrol : AMH Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

44 DVR +, M FYLD: LERMULD, sandet, mørkebrunt Fy Re SAND, fint - mellem, stærkt leret, svagt gruset, gråt - brungråt - okkerbrunt SAND - " - LER, stærkt sandet, svagt gruset, sandslirer, gråt - brungråt - okkerbrunt Sm Sm LER, stærkt sandet, svagt gruset, gråt - brungråt - okkerbrunt LER, svagt siltet,stærkt sandet, svagt gruset, brunt - brungråt - okkerbrunt LER, svagt siltet, stærkt sandet, svagt gruset, brunt - brungråt - okkerbrunt Tør (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : Maries Dal, Skovby Strækning : Boret af : KR/AMH Dato : DGU-nr.: Boring : M Udarb. af : MEF Kontrol : AMH Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

45 DVR +, M FYLD: LERMULD, sandet, mørkebrunt Fy Re LER, stærkt sandet, enkelte gruskorn, gråt - okkerbrunt LER, stærkt sandet, enkelte gruskorn, gråt - brungråt - okkerbrunt LER, stærkt sandet, enkelte gruskorn, sandslirer, gråt - brungråt - okkerbrunt LER, svagt siltet, stærkt sandet, enkelte gruskorn, sandslirer, brungråt - brunt (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : Maries Dal, Skovby Strækning : Boret af : KR/AMH Dato : DGU-nr.: Boring : M Udarb. af : MEF Kontrol : AMH Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

46 DVR +, M FYLD: LERMULD, sandet, mørkebrunt Fy Re FYLD: LER, stærkt sandet, gruset, enkelte Fy Re muldpartier, mørkt gråbrunt, brunt FYLD: LER, stærkt sandet, gruset, enkelte Fy Re muldpartier, mørkt gråbrunt, brunt - brungråt FYLD: Fy Re Sten LER, stærkt sandet, svagt gruset, gråt - brungråt - okkerbrunt LER, stærkt sandet, svagt gruset, brungråt - okkerbrunt (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : Maries Dal, Skovby Strækning : Boret af : KR/AMH Dato : DGU-nr.: Boring : M Udarb. af : MEF Kontrol : AMH Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

47 DVR +, M FYLD: LERMULD, sandet, mørkebrunt Fy Re LER, stærkt sandet, svagt gruset, gråt - brungråt - okkerbrunt LER, svagt siltet, stærkt sandet, svagt gruset, brunt Tør (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : Maries Dal, Skovby Strækning : Boret af : KR/AMH Dato : DGU-nr.: Boring : M Udarb. af : MEF Kontrol : AMH Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

48 DVR +, M > FYLD: LERMULD, sandet, mørkebrunt Fy Re LER, sandet - stærkt sandet, svagt gruset, gråt - brungråt - okkerbrunt > Sten LER, svagt siltet, sandet - stærkt sandet, svagt gruset, brungråt - brunt Tør (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : Maries Dal, Skovby Strækning : Boret af : KR/AMH Dato : DGU-nr.: Boring : M Udarb. af : MEF Kontrol : AMH Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

49 Bilag

50

51 Bilag

52

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. Indholdsfortegnelse 1. Projekt...2 2. Mark- og laboratoriearbejde...2 3. Jordbunds- og vandspejlsforhold...2

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: GRUND NR. 33, UDSTYKNING, VOEL LAND & PLAN A/S STRANDPROMENADEN 6 8700 HORSENS SAGSNR: 2010-0757 RÅDGIVER: DMR GEOTEKNIK INDUSTRIVEJ 10A 8680 RY

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Musvitvej 6, 8654 Bryrup, B13-B14 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-07 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Præstelunden 6, Boring 3, 8300 Odder Dato: 11. november 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1142 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Højskolevej, 0 Vrå Dato:. december 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg 0 0 Højskolevej,

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Einars Lykke 11, 8464 Galten Dato: 18. november 2016 DMR-sagsnr.: 2016-1310 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 3, 8653 Them, B17-B18 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-09 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 1, 8654 Bryrup, B9-B10 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-05 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: KRONDYRVEJ 3, ANS BY AHBYG TØMRERFIRMA A/S SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY SAGSNR: 2013-0714 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Emil Ernsts Vej 7442 Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet

Læs mere

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 11 Mail: tc@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Tøjhushavevej 28 8900 Randers C Geoteknisk parameterundersøgelse VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER Gartnervænget, Vrå Dato:. maj 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 26, 8882 Fårvang, B37-B38 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-19 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Tingbjerg 17, Agerskov Dato: 4. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1304 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 1, 8653 Them, B15-B16 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-08 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

Østertoft 55. Herning Kommune Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Østertoft 55. Herning Kommune Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Østertoft 55 7490 Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse Herning Kommune Torvet 5 7400 Herning Sag

Læs mere

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Krondyrvej 2 8643 Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Ny Højen, Vejle udstykning 2 Dato: 29. september 2016 DMR-sagsnr.: 2015-0377 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Præstelunden 4, Boring 2, 8300 Odder Dato: 11. november 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1142 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Præstelunden 41, Boring 16, 8300 Odder Dato: 11. november 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1142 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

Gl. Skarrildvej. Herning Kommune. Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhuset Torvet Herning

Gl. Skarrildvej. Herning Kommune. Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhuset Torvet Herning Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 10 Mail: kk@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Gl. Skarrildvej Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse Herning Kommune Rådhuset Torvet

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 28, 8882 Fårvang, B35-B36 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-18 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Fuglsigvej, Hjørring Dato: 11. december 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1228 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Thorsø Skovvej 19, Virklund Dato: 22. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1340 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN HJØRRING DATO: 17.

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN HJØRRING DATO: 17. Geoteknik GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI BELIGGENDE: REKVIRENT: LUNDHOLMVEJ, ASTRUP HJØRRING KOMMUNE TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN 5 9800 HJØRRING SAGSNR: 2013-0601 AFDELING:

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Assens Sukkerfabrik, Matrikel 89i, 56 Assens Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1434 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 23, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 16, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 27, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Fårupvej 12, 8990 Fårup Nørbæk Efterskole Dato: 21. august 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1281 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Einers Lykke, Skovby, 8464 Galten Dato: 23. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0313 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Præstelunden 61, 8300 Odder Dato: 10. november 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1719 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 15, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Præstelunden 46, 8300 Odder Dato: 10. november 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1719 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 26, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI BELIGGENDE: REKVIRENT: TINGVEJEN, ÅRRE VEJDIREKTORATET GODSBANEVEJ 1 7400 HERNING SAGSNR: 2011-0752 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: SLOTSVÆNGET -, SLAGELSE DOMINIA A/S STUDIESTRÆDE KØBENHAVN V SAGSNR: - RÅDGIVER: DMR GEOTEKNIK KAROLINEVEJ SLAGELSE DATO:. OKTOBER Din

Læs mere

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 3 2 Tidligere undersøgelser 3 3 Mark- og laboratoriearbejde 3 4 Koter 4 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 5 6 Funderingsforhold

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR 1.

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR 1. GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. Hasselvang, Brejning - Udstykning Dato:. februar DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Hasselvang

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Udstykning - Agerøvej, Drejens, Kolding Dato: 3. maj 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1164 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGGEMODNING

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGGEMODNING GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGGEMODNING Gartnervænget, Vrå Dato:. maj 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Byggemodning Tved, Tønder Dato:. december DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Byggemodning Tved,

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR BYGGEMODNING FEJERSKOVPARKEN, ETAPE 3, HERNING HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 1.

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR BYGGEMODNING FEJERSKOVPARKEN, ETAPE 3, HERNING HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 1. Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR BYGGEMODNING BELIGGENDE: REKVIRENT: FEJERSKOVPARKEN, ETAPE, HERNING MIDTCONSULT VIBORGVEJ HERNING SAGSNR: - AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse TVIS. Egevænget. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2 2 Tidligere undersøgelser 2 3 Mark- og laboratoriearbejde 2 4 Koter 3 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 3 6 Funderingsforhold 4 6.1

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort Jordbundsundersøgelser for Ryttervænget 45 Da jordbundsundersøgelsen blev

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1,

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1, Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller GEO projekt nr. 37410 Rapport 1, 2014-03-24 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der, i forbindelse

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Skagensvej 85, 99 Frederikshavn Dato: 6. januar 5 DMR-sagsnr.: -6 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 6 55 Slagelse 58 5 Jerslev J 7 6 55 Hvidovre 8 Kolding

Læs mere

Krondyrvej 6. Silkeborg Kommune Ans Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Krondyrvej 6. Silkeborg Kommune Ans Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 11 Mail: tc@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Krondyrvej 6 8643 Ans Geoteknisk parameterundersøgelse Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Sag

Læs mere

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 2007. 70 Villaparceller. Balskærvej 10 Indledning Parcelkort Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret Kalkværksvej

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 43 GEOTEKNISK

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2010 BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Revision

Læs mere

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Sagsnr. 1100003346 Dato 2013-01-31 ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE ÅBRINKEN I SØRVAD ORIENTERENDE

Læs mere

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 0 UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD GEOTEKNISK RAPPORT Revision 0 Dato 0-- Udarbejdet af Anja Holm Tygesen

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Egedal Park Stenløse. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø FEBRUAR 0 VEJDIREKTORATET H5.0 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø SUPPLERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +5 56 0 00 00 FAX +5 56

Læs mere

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Parosvej 17 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Tlf.

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr. 22 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape 2, 8362 Hørning Parcel nr.: 77 Figur 1 Situationsplan 1:1000 Baggrund Parcel

Læs mere

KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 19

KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 19 GEOTEKNISK RAPPORT NR. KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 9 Projekt 25.7.5-24. august 2 Sag 25.7.5 Geoteknisk rapport nr. Kjellerup. Jytte Borbjergs Vej 9 Side Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Knudstrup

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 9 Kongeskrænten Smørum. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

Kerteminde, Tårup Strandpark 13

Kerteminde, Tårup Strandpark 13 Kerteminde, Tårup Strandpark 13 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.51 Geoteknisk rapport nr. 1 Kerteminde, Tårup Strandpark 13 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport for parcel Klient : Kerteminde Kommune

Læs mere

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.:

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: Geoteknisk Rapport Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: 22.863 Jord Teknik A/S Borupvang 5E 2750 Ballerup Tlf. 4492 2244 Mail: jt@jord-teknik.dk CVR-nr. 37297607 Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge

Læs mere

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Dato December 2011 SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE SILKEBORG TORV, PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision 0 Dato

Læs mere

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 200. 0 Villaparceller. Balskærvej Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret

Læs mere

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 1

Læs mere

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C.

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 38 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S APRIL 0 VEJDIREKTORATET H0707 STØJSKÆRM E5 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S GEOTEKNISK DATARAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +5 5 0 00 00 FAX

Læs mere

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING MØDDEBRO PARKVEJ 0 SOLBJERG INDHOLD Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING GRUNDSALG KALKVÆRKSVEJ 0 8000 AARHUS C. T: 8940 4500 GRUNDSALG@MTM.AARHUS.DK WWW.AARHUS.DK/GRUNDSALG

Læs mere

Odder, Smedegade 89, Ørting

Odder, Smedegade 89, Ørting Odder, Smedegade 89, Ørting Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Smedegade 89, Ørting Side 1 Klient : Odder Kommune Teknisk afdeling Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Esben Kindt Udgivelsesdato : 14. maj 2007 Sag

Læs mere

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Sagsnr. 9 Dato -- NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision Dato -- Udarbejdet af

Læs mere

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Geoteknisk rapport for parcel Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN MAJ 2013 AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 1 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29.

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29. Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der udstykkes parceller for enfamilieshuse.

Læs mere

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau.

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau. Århus. Kolt. Kildeagervænget 162. Lokalplan 831 Boring nr. : 162 Overside bæredygtige lag, kote : 73,7 Dybde til overside bæredygtige lag, m : 0,4 Regningsmæssig bæreevne, kn/m 2 : 250 Afrømningsniveau

Læs mere

Renovering af kaj i Ristinge Havn

Renovering af kaj i Ristinge Havn Langeland Kommune Renovering af kaj i Ristinge Havn Geoteknisk undersøgelsesrapport Data Rapport nr. 1 Juli 2011 Renovering af kaj i Ristinge Havn 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2

Læs mere

Hastværk er lastværk!

Hastværk er lastværk! Hastværk er lastværk! Af: Claus Gammelmark Therkildsen, DMR Geoteknik Dansk Geoteknisk Forening - møde 4-23. marts 2006 Dansk Geoteknisk Forening - møde nr. 4-23. marts 2006 Dias nr. 1 Hvem er DMR Geoteknik?

Læs mere

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 000 Odense C Danmark TLF + 0 00 00 FAX + 0 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER

Læs mere

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr Vejdirektoratet 22. oktober 2010 Projekt nr. 15.483.00 Udarbejdet af PA Kontrolleret af MOJ Godkendt af CBI 110.R01 Slagelse Omfartsvej Overføring af Høng-Tølløse banen Geoteknisk rapport NIRAS A/S CVR-nr.

Læs mere

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse Vestbjerg. Hanebjælken - 8 Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. 9 Rapport nr., -- Sammenfatning I forbindelse med Aalborg Kommunes planer om salg af parcelhusgrunde på Hanebjælken 8 i Vestbjerg har

Læs mere

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Ikast-Brande Kommune Dokument rienterende geoteknisk rapport nr. Dato 0-0- LUDE, BRDIG RD BYGGEMDIG RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE LUDE, BRDIG RD RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE Revision 0 Dato 0-0-

Læs mere

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokument Geoteknisk rapport nr. Projektnr. Dato -- Lokalitet Holing Sø, Herning HOLIG SØ AFSIT A. POPPELBAKKE. ETAPE GEOTEKISK PARAMETER UDERSØGELSE POPPELBAKKE. ETAPE Revision Revisionsdato

Læs mere

Odder, Smedegade 83, Ørting

Odder, Smedegade 83, Ørting Odder, Smedegade 83, Ørting Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Smedegade 83, Ørting Side 1 Klient : Odder Kommune Teknisk afdeling Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Esben Kindt Udgivelsesdato : 14. maj 2007 Sag

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO SEPTEMBER 2013 SILKEBORG KOMMUNE NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 2 ADRESSE COWI A/S Vejlsøvej 51 8600 Silkeborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Kommune

Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Kommune Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Kommune Geotekniske undersøgelser Maj 5 Udarbejdet af: Mads Alfastsen Kontrolleret af: Allan Meier Godkendt af: Allan Meier Dato:.6.5 Version: Projekt nr.: 97- Side af

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster.

MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster. geosjo EOTEKNISK SPECIALFIRMA Jyske Bank 7258 2002647 CVR-nr. DK 28514220 Reg. nr. A/S. 164 879 MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster. Teknisk f orva!tnmg SN

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Viborg Ingeniørerne Fabriksvej 8800 Viborg Att.: Henrik Juel Poulsen Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. Lokalplan 8,

Læs mere

Geoteknisk Forundersøgelse

Geoteknisk Forundersøgelse Entreprise Geoteknisk Forundersøgelse Denne del dækker over de geotekniske forhold ved Kennedy Arkaden. Herunder behandlingen af den geotekniske rapport og den foreliggende geotekniske rapport. I afsnittet

Læs mere

Odder, Gylling nord for Søbyvej

Odder, Gylling nord for Søbyvej Odder, Gylling nord for Søbyvej Geoteknisk rapport nr. 1 Parcel 21 Sag 24.0783.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Gylling nord for Søbyvej, Parcel 21 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Odder

Læs mere

H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte

H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte Vejdirektoratet H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte Geoteknisk undersøgelsesrapport Rapport nr. 1 December 2011 H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens

Læs mere

Odder Vestby, Etape 3 Overskov 38

Odder Vestby, Etape 3 Overskov 38 Odder Vestby, Etape 3 Overskov 38 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder Vestby, Etape 3 Side 1 Geoteknisk undersøgelse for Overskov 38 Juli 2011 Odder Vestby, Etape 3 Overskov

Læs mere