Information om RETTIGHEDER. for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information om RETTIGHEDER. for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk"

Transkript

1 Information om RETTIGHEDER for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

2 INDHOLD Information rettet mod patienter mellem 15 og 18 år og deres forældre 04 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine forældre 04 Ret til information om din sygdom og behandling 04 Bisidder 05 Behandlingsplan 05 Selvbestemmelse og informeret samtykke 06 Patientrådgiver 06 Tavshedspligt 07 Videregivelse og indhentning af oplysninger 07 Indhentning af oplysninger 07 Aktindsigt 08 Orinteringsret 08 Elektronisk journal (Min Sundhedsjournal) 08 Tolk 09 Mulighed for klage 09 Patientkontoret 09 Hvis noget går galt 09 Patienterstatningen 10 Frit sygehusvalg 10 Ret til hurtig udredning 10 Udvidet ret til behandling Information rettet mod forældre til 0 til 14-årige patienter 10 Kontaktperson 10 Samarbejde med dig 11 Ret til information om dit barns sygdom og behandling 11 Bisidder 11 Behandlingsplan 11 Selvbestemmelse og informeret samtykke 11 Tavshedspligt 11 Aktindsigt 12 Orinteringsret 12 Tolk 12 Mulighed for klage 12 Patientkontoret 12 Hvis noget går galt 12 Patienterstatningen 13 Frit sygehusvalg 13 Ret til hurtig udredning 13 Udvidet ret til behandling 13 Kørsel til og fra hospital 14 Yderligere information 15 Bøger 15 Nyttige adresser 10 Kørsel til og fra hospital

3 KÆRE PATIENT i børne- og ungdomspsykiatrien og dine forældre Med denne pjece ønsker Regionspsykiatrien i Region Midtjylland, at give dig og dine forældre information om dine og dine forældres rettigheder i forbindelse med behandlingen. Først i pjecen findes informationer, der er målrettet patienter mellem 15 og 18 år og deres forældre. Derefter findes informationer rettet mod forældre til 0 til 14-årige patienter. Vi håber, at I, i pjecen, vil finde information, som kan hjælpe med at få svar på de spørgsmål om patientrettigheder, som måske vil komme i forbindelse med behandlingen. I pjecen findes også information om, hvor man kan finde yderligere oplysninger. Vi har valgt ikke at henvise til konkrete love og regler, da disse ofte ændres. I stedet henviser vi til hjemmesider med et opdateret regelsæt. Af pjecen fremgår også, hvordan du/i kan klage, hvis der er noget omkring behandlingen, som du/i er utilfredse med. Information om de forskellige psykiske sygdomme findes på psykiatriens hjemmeside: Her findes både materiale, der retter sig til voksne patienter og til børne- og ungdomspsykiatriske patienter og deres forældre og pårørende. 3 Rettigheder for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre

4 Information rettet mod patienter mellem 15 og 18 år og deres forældre Kontaktperson Som patient får du tildelt en kontaktperson fra den afdeling/ det afsnit, du er tilknyttet. Du får udleveret et kontaktkort med navn og telefonnummer på din kontaktperson. Kontaktpersonen hjælper med at skabe sammenhæng i din behandling og hjælper dig med at få svar på alle dine spørgsmål. Dine forældre orienteres også om kontaktpersonen og kan til enhver tid tale med kontaktpersonen og få råd og vejledning. Samarbejde med dine forældre Regionspsykiatrien i Region Midtjylland vil meget gerne samarbejde med dine forældre og dine pårørende om din behandling. Vi tager hensyn til dine ønsker, hvis der er bestemte personer, du ikke ønsker, at vi samarbejder med. Vi skal dog altid samarbejde med den, der har forældremyndigheden over dig. Hvis afgørende hensyn til dig og dit forhold til dine forældre taler for det, kan vi undlade at inddrage den, der har forældremyndigheden. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis videregivelse af oplysninger, kan give anledning til alvorlige konflikter i familien. Personalet kan uden dit samtykke orientere dine forældre om generelle forhold vedrørende psykisk sygdom og behandling, samt informere dem om, hvor de kan få hjælp og støtte. Ret til information om din sygdom og behandling Du har ret til at få information om din helbredstilstand, sygdom og behandlingsmuligheder. Du skal også informeres om risici og eventuelle bivirkninger ved behandlingen og om konsekvenserne, hvis du ikke ønsker behandling. Du har også ret til at få oplysninger om resultatet af din behandling. Bisidder Du har ret til at have en pårørende eller en anden person med som bisidder til behandlingssamtaler. Sundhedspersonalet kan dog beslutte, at denne ret kan fraviges, hvis der er væsentlige offentlige eller private interesser, der vejer tungere end hensynet til dig som patient. Hvis du får afslag, får du en mundtlig begrundelse, og du kan også anmode om at få udleveret en skriftlig begrundelse. 4

5 Hvis du for eksempel får afslag på at have en bisidder med til en behandlingssamtale, kan du rette henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som fører tilsyn med, om Region Midtjylland overholder lovgivningen, men du har ikke en direkte klageadgang. Behandlingsplan Ved indlæggelse påbegyndes der en foreløbig behandlingsplan inden for det første døgn. En foreløbig behandlingsplan er en plan med observationsdiagnoser eller kortfattede diagnostiske overvejelser samt undersøgelser og behandling. En behandlingsplan skal foreligge inden for en uge. Behandlingsplaner revurderes (rettes) ved: Afvigende (nye) undersøgelsesresultater Betydelig ændring i patientens tilstand (du får det bedre/ dårligere) Ændringer i den overordnede behandlingsstrategi (f.eks. nye behandlingsmetoder) Ændringer i patientens diagnose(r) (det du fejler) Afsluttet udredning (når du f.eks. skal i gang med medicinsk behandling efter en undersøgelse). Hvis du undersøges/behandles uden, at du er indlagt, men kommer til ambulante samtaler, udarbejdes der en behandlingsplan senest i forbindelse med 2. ambulante kontakt. Personalet samarbejder med dig om behandlingsplanen, hvis det er muligt. Du får en kopi af din behandlingsplan, medmindre du ikke ønsker det. Selvbestemmelse og informeret samtykke Før din behandling sættes i gang, skal du give et informeret samtykke. Den behandlingsansvarlige, for eksempel din egen læge, skal give dig grundig information om din sygdom og behandling. Du skal også have information om konsekvenserne, hvis du ikke ønsker behandlingen sat i gang. Det er det, der menes med, at du skal informeres, inden du giver dit samtykke. Den behandlingsansvarlige kan også bestemme, at det er den, der har forældremyndigheden over dig, der kan give samtykke til din behandling. Dette kan eksempelvis ske, hvis den behandlingsansvarlige vurderer, at du ikke selv kan se konsekvenserne af dine valg. Et samtykke kan altid trækkes tilbage. 5 Rettigheder for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre

6 For at du eller den, der har forældremyndigheden kan give et informeret samtykke, skal du/i have information om: Hvad du fejler Hvilke behandlingsmuligheder, der findes Hvilke mulige komplikationer og bivirkninger, der kan være ved en undersøgelse eller behandling Hvilke muligheder, der er for at forebygge og pleje Hvilke konsekvenser, det kan have, hvis du ikke ønsker behandling Det forventede resultat af behandlingen. og behandling på psykiatrisk afdeling uden dit informerede samtykke. Loven giver også mulighed for anvendelse af anden tvang. Et tvangsindgreb kan være tvangsindlæggelse, frihedsberøvelse eller behandling under tvang. Tvangsindgreb er indgreb, som du ikke har givet samtykke til. Tvang kan dog først anvendes, når der er gjort, hvad der er muligt for at opnå dit samtykke, og altid efter et mindste middels princip som betyder, at personalet kun vil anvende den tvang, der er absolut nødvendig af hensyn til din behandling. Der er knyttet strenge betingelser til anvendelsen af tvang, og patienter, der udsættes for tvang, har særlige rettigheder blandt andet vil du få tildelt en patientrådgiver. Hvis du er 15 til 18 år, kan du selv give samtykke, men dine forældre skal have samme informationer som dig, og de inddrages før en behandling går i gang. Hvis du er uenig med dine forældre, er det dig, der bestemmer. Der er dog undtagelser for, hvornår det kræves, at du giver dit informerede samtykke: Hvis du er i en livstruende situation og har behov for øjeblikkelig behandling og ikke kan give informeret samtykke, vil du blive behandlet uden samtykke. Under visse særlige betingelser giver psykiatriloven mulighed for at iværksætte frihedsberøvelse Patientrådgiver Patientrådgiveren skal besøge dig hurtigst muligt og senest 24 timer efter, at tvangen er iværksat og derefter mindst én gang om ugen. Patientrådgiveren skal vejlede og rådgive dig om alt i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på den psykiatriske afdeling samt eventuelle klager. Tavshedspligt Personalet har tavshedspligt. De må som udgangspunkt ikke videregive oplysninger om dit helbred og øvrige personlige forhold, uden du har givet dit samtykke. Tavshedspligten gælder også overfor pårørende. 6

7 Videregivelse og indhentning af oplysninger Videregivelse af informationer kan som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. Ved videregivelse i behandlingsøjemed er det nok med et mundtligt samtykke. Ved videregivelse af oplysninger til andre formål end behandling skal samtykket være skriftligt, og det gælder alene et år. Et samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage. Der er tilfælde, der ikke kræver dit forudgående samtykke: 1. Hvis det er nødvendigt at videregive informationer til det personale, som er en del af behandlingen, eller som skal fortsætte din behandling. 2. Hvis der skal skrives et udskrivningsbrev til praktiserende læge eller speciallæge, som har henvist dig til sygehusbehandling. 3. Hvis der skal videregives oplysninger til en læge, som tidligere har deltaget i behandlingen af dig. 4. Hvis der skal videregives oplysninger til en studerende, der deltager i behandlingen af dig. 5. Hvis det er nødvendigt at videregive oplysninger af hensyn til en almen interesse, væsentlige hensyn til dig selv eller andre. 6. Hvis lovgivningen kræver det. 7. Hvis det er nødvendigt for, at en myndighed kan gennemføre tilsyns- og kontrolopgaver. Du kan som patient aktivt frabede dig, at oplysninger i punkt 1-4 videregives. Indhentning af oplysninger: I forbindelse med din behandling kan det være nødvendigt at indhente oplysninger om dig. Udgangspunktet er, at det kræver samtykke fra dig, men der er dog tilfælde, hvor dette kan fraviges: 1. Indhentning af elektroniske helbredsoplysninger i forbindelse behandling. 2. Indhentning er nødvendig af hensyn til en åbenbar almen interesse, af væsentlige hensyn til dig selv eller andre. Du kan som patient aktivt frabede dig, at oplysninger i punkt 1 indhentes. Du kan klage til Patientombuddet, hvis du mener, at der uretmæssigt er videregivet eller indhentet helbredsoplysninger. Aktindsigt Du har ret til aktindsigt i din journal. Det betyder, at du har ret til at se journalen og evt. få en kopi af 7 Rettigheder for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre

8 den. Du kan anmode om aktindsigt overfor den sundhedsperson eller sygehusmyndighed, som har journalen i sin besiddelse. Din anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden syv arbejdsdage efter modtagelsen. Hvis du får helt eller delvist afslag, har du krav på en begrundelse og en klagevejledning. Journalen indeholder blandt andet oplysninger om: Diagnose Sygdomsforløb Resultater af undersøgelser Korrespondance med praktiserende læge, myndigheder og eventuelt pårørende. For optegnelser i journalen før 1. januar 2010 kan retten til aktindsigt begrænses, hvis afgørende hensyn til dig eller andre gør det nødvendigt. Orienteringsret Hvis man som forælder ikke har forældremyndigheden, har man, efter anmodning, ret til at få orientering om sit barns forhold. Man kan blive orienteret mundtligt eller skriftligt, men har ikke aktindsigt. Der kan være tilfælde, hvor man kan nægtes oplysninger. Hvis dette sker, kan man klage til Statsforvaltningen. Elektronisk journal (Min Sundhedsjournal) Med digital signatur / NemID kan du selv logge ind på og finde din Sundhedsjournal. I din Sundhedsjournal samles journaloplysninger om dig fra alle landets offentlige hospitaler, praktiserende læger sammen med bl.a. medicinoplysninger, laboratoriesvar mv. Du kan læse dine oplysninger 14 dage efter, de er skrevet. De 14 dages forskydning er lavet, for at lægerne har tid til at orientere dig om undersøgelses- og behandlingsresultater. Journalen kan være svær at forstå, da den er et arbejdsredskab for sundhedspersonalet. Hvis du ønsker det, kan personalet hjælpe dig med at forklare indholdet. Det er på nuværende tidspunkt ikke alle oplysninger fra journalen, du kan se i din Sundhedsjournal. Tolk Der kan bruges tolk, hvis det er nødvendigt for, at du kan forstå den information, du får i forbindelse med din behandling. Det er personalet, som skønner, om en tolk er nødvendig. Personalet skal sørge for tolkebistand og sikre sig, at tolken har de nødvendige sproglige kvalifikationer. Tolkebistanden er gratis. 8

9 Mulighed for at klage Er der forhold, du ikke er tilfreds med, kan du i første omgang henvende dig til personalet eller til afdelingsledelsen for den afdeling du eller dit barn bliver behandlet i eller kontakte psykiatri og socialledelsen i Region Midtjylland. Hvis du vil klage over den faglige behandling eller over tilsidesættelse af patientrettigheder, kan du sende din klage til Patientombuddet. Det Psykiatriske Patientklagenævn behandler klager over tvangsindgreb, der har fundet sted under indlæggelse på en psykiatrisk afdeling. Tvangsindgreb er indgreb, som du ikke har givet samtykke til. Du kan klage til Det Psykiatriske Patientklagenævn, hvis du har været udsat for tvang under din indlæggelse på en psykiatrisk afdeling. Der er ingen krav til, hvordan klagen skal se ud. Den kan være både mundtlig og skriftlig. Klagen afleveres - eventuelt via din patientrådgiver til det behandlingsafsnit, hvor du bliver behandlet. Afsnittet har så pligt til at sørge for, at din klage videresendes til Det Psykiatriske Patientklagenævn. Du kan også få hjælp til at klage hos Region Midtjyllands patientkontor. Patientkontoret Hos Patientkontoret kan du få vejledning og rådgivning om dine rettigheder som patient inden for sundhedsvæsenet. Patientkontoret kan også hjælpe dig med at klage, hvis der er noget, du er utilfreds med. Patientkontoret er uafhængigt af regionen i deres konkrete vejledning til dig som patient. Medarbejderne på patientkontoret har tavshedspligt og vil ikke uden dit samtykke henvende sig til hospitalsafdelinger m.v. Hvis noget går galt Hvis der i forbindelse med undersøgelse eller pleje er sket fejl, eller du har været udsat for en konkret risiko for skade, er der tale om en utilsigtet hændelse. Du kan fortælle om din oplevelse ved at bruge hjemmesiden Her skriver du til en database for utilsigtede hændelser. Din rapport vil blive sendt til den afdeling på hospitalet, hvor hændelsen er sket. Afdelingen undersøger herefter, hvad de kan gøre for at undgå, at noget lignende sker igen. Vær opmærksom på, at afdelingen ikke er forpligtet til at give dig et svar. Hvis sundhedspersoner, ambulancereddere mv. oplever en utilsigtet hændelse, er de forpligtet til at indberette den. På patientombuddets hjemmeside kan du læse mere om, hvordan indberetninger af utilsigtede hændelser bliver anvendt for at øge patientsikkerheden. Patienterstatningen Alle patienter er omfattet af en offentlig erstatningsordning. Ordningen dækker, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling. 9 Rettigheder for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre

10 Det er Patienterstatningens opgave at sikre, at patienter får den erstatning, de er berettiget til efter loven. Det er gratis at anmelde en sag. Frit sygehusvalg Der er frit sygehusvalg i Danmark. Valget kan dog begrænses af kapacitetsmæssige årsager på modtagersygehuset. Kontakt Patientkontoret hvis du har spørgsmål til det frie sygehusvalg. Ret til hurtig udredning Som patient har du ret til at blive udredt inden for to måneder, hvis det er fagligt muligt. Hvis det ikke er muligt at udrede dig inden for to måneder, skal du have en udredningsplan. Planen skal indeholde oplysninger om tid og sted for de undersøgelser, som hospitalet forventer er nødvendige for, at du kan videreudredes. Udvidet ret til behandling Folketinget har vedtaget, at der er ret til hurtig udredning og behandling. Du kan finde oplysninger om den udvidede ret til behandling på sundhed.dk eller kontakte Patientkontoret. Kørsel til og fra hospital Hovedreglen er, at du selv skal sørge for at komme til og fra hospitalet. Manglende adgang til offentlig befordring giver i sig selv ikke ret til befordring og / eller befordringsgodtgørelse. I særlige tilfælde kan du få tilskud til dine befordringsudgifter eller blive kørt med Region Midtjyllands taxaordning, evt. ambulance, hvis din helbredstilstand gør det nødvendigt. Du kan læse mere om betingelserne for befordring og befordringsgodtgørelse i pjecen: Kørsel til og fra hospitalet udgivet af Region Midtjylland. Du kan få pjecen udleveret på dit behandlingssted eller du kan finde den på Information rettet mod forældre til 0 til 14-årige patienter Kontaktperson Dit barn vil få tildelt en kontaktperson fra den afdeling/det afsnit han/hun er tilknyttet. Vi udleverer et kontaktkort med navn og telefonnummer på kontaktpersonen. Kontaktpersonen hjælper med at skabe sammenhæng i behandlingen og hjælper dig og dit barn med at få svar på eventuelle spørgsmål. Samarbejde med dig Vi ønsker at samarbejde med forældrene 10

11 til mindreårige patienter i så høj grad som muligt. Hvis der ikke er fælles forældremyndighed, samarbejder vi som udgangspunkt med den, der har forældremyndigheden. Hvis der gives samtykke til det, samarbejder vi også med den, der ikke har forældremyndigheden. Ret til information om dit barns sygdom og behandling Hvis du har forældremyndigheden, har du ret til at få information om dit barns helbredstilstand, sygdom og behandlingsmuligheder. Du skal også informeres om risici og eventuelle bivirkninger ved behandlingen og om konsekvenserne, hvis du ikke ønsker, at dit barn behandles. Du har også ret til at få oplysninger om resultatet af behandlingen. Bisidder Dit barn har ret til at have en pårørende eller en anden person med til behandlingssamtaler og lignende. Sundhedspersonalet kan dog beslutte, at denne ret kan fraviges, hvis der er væsentlige offentlige eller private interesser, der vejer tungere end hensynet til barnet. Hvis du får afslag på at have en bisidder med til en behandlingssamtale med dit barn, kan du rette henvendelse til Statsforvaltningen, som fører tilsyn med om Region Midtjylland overholder lovgivningen, men der er ikke en direkte klageadgang. Behandlingsplan Det er de samme regler der gælder for børn som for unge vedrørende behandlingsplaner. Se derfor afsnit om behandlingsplaner for årige på side 5. Selvbestemmelse og informeret samtykke For børn og unge under 15 år er det forældremyndighedens indehaver, der kan give informeret samtykke på barnets vegne. Barnet skal inddrages mest muligt i drøftelserne af behandlingen. Krav til information, før du som forældre giver dit informerede samtykke, er de samme for både børn og unge. For nærmere oplysninger om informeret samtykke m.v. se afsnit om selvbestemmelse og informeret samtykke for unge på side 5. Tavshedspligt Personalet har tavshedspligt. De må som udgangspunkt ikke videregive oplysninger om dit barns helbred og øvrige personlige forhold, uden du har givet dit samtykke. Tavshedspligten gælder også overfor pårørende. Se afsnit om videregivelse og indhentning af oplysninger på side 6, da reglerne er de samme både for børn og unge. Aktindsigt Hvis du har forældremyndigheden, har du ret til aktindsigt i dit barns journal. Det betyder, at du har ret til at se journalen og evt. få en kopi af den. For optegnelser i journalen før 1. januar 2010 kan retten til aktindsigt begrænses, Rettigheder for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre 11

12 hvis afgørende hensyn til patienten eller andre gør det nødvendigt. Det er ikke muligt at se journaler for børn under 15 år på sundhed.dk, idet dette kræver digital signatur. Journalen kan være svær at forstå, da den er et arbejdsredskab for sundhedspersonalet. Hvis du ønsker det, kan personalet hjælpe dig med at forklare indholdet. Mulighed for at klage Er der forhold omkring dit barns behandling, du ikke er tilfreds med, kan du i første omgang henvende dig til personalet eller til afdelingsledelsen eller kontakte psykiatri og socialledelsen i Region Midtjylland. Se side 8 om klagemuligheder. Disse gælder både for børn og unge. Du kan altid få hjælp til at klage hos Region Midtjyllands patientkontor. Journalen indeholder blandt andet oplysninger om: Diagnose Sygdomsforløb Resultater af undersøgelser Korrespondance med praktiserende læge, myndigheder og eventuelt pårørende. Orienteringsret Hvis du ikke har forældremyndigheden, har du, efter anmodning, ret til at få orientering om dit barns forhold. Du kan blive orienteret mundtligt eller skriftligt, men du har ikke aktindsigt. Der kan være tilfælde, hvor du kan nægtes oplysninger. Hvis dette sker, kan du klage til Statsforvaltningen. Tolk Se side 8 i denne pjece om brug af tolk Patientkontoret Hos Patientkontoret kan du få vejledning og rådgivning om dine rettigheder som patient inden for sundhedsvæsenet. Patientkontoret kan også hjælpe dig med at klage, hvis der er noget, du er utilfreds med. Patientkontoret er uafhængig af regionen i deres konkrete vejledning. Medarbejderne på patientkontoret har tavshedspligt og vil ikke uden dit samtykke, henvende sig til hospitalsafdelinger m.v. Hvis noget går galt Se side 9 i denne pjece om hvordan du indberetter en utilsigtet hændelse til Patientombuddet. Patienterstatningen Alle patienter er omfattet af en offentlig erstatningsordning. Ordningen dækker, hvis dit barn kommer til skade i forbindelse med behandling. 12

13 Det er Patienterstatningens opgave at sikre, at patienter får den erstatning, de er berettiget til efter loven. Det er gratis at anmelde en sag. Frit sygehusvalg Der er frit sygehusvalg i Danmark. Valget kan dog begrænses af kapacitetsmæssige årsager på modtagersygehuset. Kontakt Patientkontoret hvis du har spørgsmål til det frie sygehusvalg. Ret til hurtig udredning Folketinget har den 3. juli 2014 vedtaget, at der er ret til hurtig udredning og behandling. Som patient har dit barn ret til at blive udredt inden for to måneder, hvis det er fagligt muligt. Hvis det ikke er muligt at udrede inden for to måneder, skal dit barn have en udredningsplan. Planen skal indeholde oplysninger om tid og sted for de undersøgelser, som hospitalet forventer, er nødvendige, for at dit barn kan videreudredes. oplyse patienten om, hvorvidt regionen kan tilbyde behandling indenfor de to måneder. Hvis ikke, så skal de oplyse at patienten kan vælge et aftalesygehus. Du kan finde oplysninger om den udvidede ret til behandling på eller kontakte Patientkontoret. Kørsel til og fra hospital Hovedreglen er, at du selv skal sørge for at komme til og fra hospitalet med dit barn. Du kan læse mere om betingelserne for befordring og befordringsgodtgørelse i pjecen: Kørsel til og fra hospitalet udgivet af Region Midtjylland. Du kan få pjecen udleveret på dit barns behandlingssted, eller du kan finde den på Rettigheder for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre Udvidet ret til behandling Patienter kan som hovedregel vælge at blive behandlet på et aftalesygehus, hvis ventetiden i det offentlige overstiger to måneder. Et aftalesygehus er et sygehus, som Region Midtjylland har indgået aftale med om behandling af patienter, der har udsigt til at vente to måneder eller mere. Regionen skal senest otte hverdage efter at henvisningen er modtaget 13

14 Yderligere information Regionspsykiatriens hjemmeside. Følg link til patient / rettigheder sundhed.dk er det offentlige sundhedsvæsen på nettet. Bag sundhed.dk står Danske Regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Kommunernes Landsforening. Region Midtjyllands hjemmeside. På hjemmesiden kan du bl.a. finde oplysninger om hvordan psykiatrien i Region Midtjylland er opbygget, samt en lang række patientinformationer herunder oplysninger om Patientkontoret. retsinformation.dk giver adgang til det fælles statslige retsinformationssystem. På hjemmesiden kan du søge i alle love og alle regler (bekendtgørelser, cirkulærer m. v.), der udstedes af ministerierne og de centrale statslige myndigheder samt i Folketingets dokumenter. Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor du bl.a. finder oplysninger om tavshedspligt m.v. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses hjemmeside bl.a. med oplysninger om patientrettigheder m.v. Patientombuddets hjemmeside med oplysninger om bl.a. patientklager, erstatning og utilsigtede hændelser. Patienterstatningens hjemmeside med oplysninger om den offentlige erstatningsordning for patienter. Statsforvaltningernes hjemmeside, bl.a. med oplysninger om Det Psykiatriske Patientklagenævn. Du kan også finde andre relevante informationer via de forskellige bruger- og pårørendeforeninger 14

15 Bøger Ellen Margrethe Basse og Knud Kristensen Håndbog for psykiatribrugere og pårørende, Kend dine rettigheder Bogen beskriver de rettigheder, som brugere eller pårørende i psykiatrien har. Nyttige adresser Patientombuddet Finsensvej Frederiksberg Tlf: (Telefontid dagligt 10-14) Patientkontoret Region Midtjylland Skottenborg Viborg Tlf: Telefontid mandag kl og tirsdag til torsdag kl Det psykiatriske Patientklagenævn Storetorv Aabenraa Tlf: Helle Bødker Madsen Sundhedsret, 2014 Bogen behandler de grundlæggende regler om sundhedsmyndigheders og sundhedspersoners pligter og patienters rettigheder. Patienterstatningen København Nytorv 5, 3. sal 1450 København K Tlf.: Odense Thomas B. Thriges Gade 26, 1. sal Odense C Tlf.: Psykiatri og socialledelsen i Region Midtjylland Psykiatri og Social, Region Midtjylland Postboks 36 Tingvej tv Viborg Rettigheder for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre Tak til forfatter socialfaglig konsulent, Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital, Risskov, Ole Juul Jensen. 15

16 Udgave Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 04 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling

Læs mere

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social Information om Rettigheder for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social Indhold 03 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling 04 Bisidder

Læs mere

GS Online. Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

GS Online. Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om ETTIGHEDE for patienter i voksenpsykiatrien O E T U Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 04 ontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 et til information om din sygdom og behandling

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Patientrettigheder Dine rettigheder som patient Denne vejledning orienterer om dine rettigheder som patient på Steno Diabetes Center. Du kan søge information om love og vejledninger, som sikrer dig disse

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG Januar 2012 en kort orientering til patienter og pårørende SPROG Kære patient Det er regionsrådets ønske, at du med denne pjece kort kan orientere dig om dine rettigheder som patient. Du er altid velkommen

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008 Patientrettigheder November 2008 Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Gælder til 30. juni 2009 Frederikssund Hospital / Esbønderup Sygehus

Læs mere

Klager over Psykiatrien

Klager over Psykiatrien September 2014 Klager over Psykiatrien Information om klagebehandling i Psykiatrien i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Vejledning om klagemuligheder Forslag, kritik og klager er en værdifuld hjælp

Læs mere

Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende

Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Telefonnumre til Region Hovedstadens patientvejledere: Januar 2012 Hillerød Hospital Træffetider: Mandag torsdag ml. kl. 10-13 og fredag ml. kl. 10-12. Amager Hospital......................... 38 66 66

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital Patientrettigheder Januar 2011 Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Frederikssund er et nærhospital i Region Hovedstaden. I denne pjece kan du læse om dine rettigheder som

Læs mere

Klage over service Sundhedsfaglig klage Erstatning Utilsigtede hændelser. Patientkontoret i Region Nordjylland kan hjælpe dig.

Klage over service Sundhedsfaglig klage Erstatning Utilsigtede hændelser. Patientkontoret i Region Nordjylland kan hjælpe dig. Få hjælp til at... Klage over behandling, forløb eller service på hospital eller hos praktiserende sundhedspersoner, søge erstatning eller rapportere utilsigtede hændelser. Klage over service Sundhedsfaglig

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Patientrettigheder Januar 2013. Region Hovedstaden. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Region Hovedstaden

Patientrettigheder Januar 2013. Region Hovedstaden. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Region Hovedstaden Patientrettigheder Januar 2013 Region Hovedstaden Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Forord Kære patient s. 3 1. Når du bliver henvist til hospitalet/region

Læs mere

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient Patientrettigheder Generel information om dine rettigheder som patient PTU s RehabiliteringsCenter Email: ptu@ptu.dk www.ptu.dk Rødovre Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre Tlf.: 36 73 90 00 Risskov Arresøvej

Læs mere

Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende

Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Marts 2012 Region Hovedstaden Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Når du bliver henvist til hospitalet/region Hovedstadens Psykiatri 04 Henvisning

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Nyttige adresser og hjemmesider: Patientkontoret, Region Nordjylland Niels Bohrs vej 30 9220 Aalborg Ø tlf. 96 35 10 10 (hverdage kl. 9-12) patientkontor@rn.dk www.patientrettigheder.rn.dk Kørselskontoret,

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital P.P. Ørumsgade 11 Her er praktiske oplysninger, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere om,

Læs mere

Patientrettigheder. - en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden. Januar 2014

Patientrettigheder. - en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden. Januar 2014 Region Hovedstaden Patientrettigheder - en kort orientering til patienter og pårørende Find mere information og adresser på de forskellige klage- og erstatningsinstanser på www.regionh.dk/patientrettigheder.

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Tage-Hansens Gade 2 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere om,

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget,

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Brendstrupgårdsvej 100, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil

Læs mere

Vejledning om klagemuligheder

Vejledning om klagemuligheder Vejledning om klagemuligheder Klagecenteret Patientombuddets klagecenter behandler klager over: Sundhedsfaglig virksomhed Regioners og kommuners administrative afgørelser og beslutninger Anvendelse af

Læs mere

Mine rettigheder som patient

Mine rettigheder som patient Patientinformation Mine rettigheder som patient Kvalitet Døgnet Rundt Mine rettigheder som patient 1. Ret til information Som patient har du krav på at få alt at vide om din sygdom og behandling. Du skal

Læs mere

Mine rettigheder som patient

Mine rettigheder som patient Til patienter og pårørende Mine rettigheder som patient Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Mine rettigheder som patient 1. Ret til information Som patient har du krav på at få alt at vide om din sygdom og

Læs mere

Mine rettigheder som patient

Mine rettigheder som patient Patientinformation Mine rettigheder som patient Kvalitet Døgnet Rundt Mine rettigheder som patient 1. Ret til information Som patient har du krav på at få alt at vide om din sygdom og behandling. Du skal

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget,

Læs mere

Patientinformation. Information til ambulante patienter og pårørende

Patientinformation. Information til ambulante patienter og pårørende Medicinsk Afdeling Amager Hospital Amager Hospital Medicinsk Afdeling Geriatrisk Ambulatorium Patientinformation Information til ambulante patienter og pårørende Information til ambulante patienter og

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Patientrettigheder et informationsproblem?

Patientrettigheder et informationsproblem? Patientrettigheder et informationsproblem? Professor, dr. jur. Mette Hartlev Dias 1 Patientrettigheder Ret til behandling Herunder information om ventetid, ret til frit sygehusvalg m.v. Selvbestemmelsesret

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til Medicinsk. Gastroenterologisk Ambulatorium

Patientinformation. Velkommen til Medicinsk. Gastroenterologisk Ambulatorium Medicinsk Afdeling Amager Hospital Amager Hospital Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Patientinformation Velkommen til Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium og Skopienheden Velkommen Velkommen

Læs mere

Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Noter Dine rettigheder som patient Kommunikation Varenr. 700100 Oplag 1 Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Grøn: CMYK 80/20/100/10 RAL 6017. Hjælp os med at blive bedre. Dine klage- og erstatningsmuligheder som patient og pårørende.

Grøn: CMYK 80/20/100/10 RAL 6017. Hjælp os med at blive bedre. Dine klage- og erstatningsmuligheder som patient og pårørende. Grøn: CMYK 80/20/100/10 RAL 6017 Hjælp os med at blive bedre Dine klage- og erstatningsmuligheder som patient og pårørende. Selvom vi gør vores bedste, ved vi godt, at der nogle gange sker større eller

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2015

Patientkontorets årsberetning 2015 Patientkontorets årsberetning 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Om Patientkontoret 4. Særligt om år 2015 i Patientkontoret 5. Henvendelser til Patientkontoret

Læs mere

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet Regionen - Tværregionale dokumenter - 1 Ledelse - 1.11 Informationssikkerhed Dokumentbrugere: OUH, Psykiatri, SVS, SLB, SHS Læseadgang: Alle Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Når du har været udsat for en fejl

Når du har været udsat for en fejl Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 3 Når du har været udsat for en fejl November 2006 Når du har været udsat for en fejl PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende cd-rom.

Læs mere

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM JUNI 2015 RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM Sundhedsstyrelsens ordning om eksperimentel behandling RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Børne- og Ungdomspsykiatri, Esbjerg Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Patient- og pårørendeinformation Når du indlægges Når du skal indlægges i Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit U1 Velkommen til

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient Patientrettigheder Generel information om dine rettigheder som patient 2 PATIENTRETTIGHEDER Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter E-mail: kontakt@specialhospitalet.dk www.specialhospitalet.dk

Læs mere

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Velkommen til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Patientinformation www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding Velkommen til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Vi vil gerne byde dig og din familie

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4 Sygehusvalg Gældende 1. januar 31. august 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 5 Mere end 2 måneder Behandling på sygehus...

Læs mere

B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde

B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Forældremyndighed & Samtykke

Forældremyndighed & Samtykke Forældremyndighed & Samtykke - forældrenes rettigheder og pligter Vælg farve Vælg billede Vejledning til medarbejderne Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg Forældremyndighed & samtykke Forældremyndighed

Læs mere

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Spørgsmål 1: En ældre mand, som boede på plejehjem, blev årligt undersøgt af sin praktiserende læge, der som følge heraf og i samarbejde med plejepersonalet,

Læs mere

Patienters retsstilling

Patienters retsstilling Patienters retsstilling Baggrund Sundhedsloven Afsnit III Patienters retsstilling Vejledninger Vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. Vejledning om sundhedspersoners

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

Sundhedslovens Kapitel 9

Sundhedslovens Kapitel 9 Sundhedslovens Kapitel 9 Kapitel 9 Tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. 40. En patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien Psykiatri VELKOMMEN i distriktspsykiatrien 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN I distriktspsykiatrien tilbyder vi ambulant behandling af psykiske sygdomme. Ambulant betyder, at man

Læs mere

Brev til borgere der ikke har modtaget henvendelse 1

Brev til borgere der ikke har modtaget henvendelse 1 Regionshuset Viborg Brev til borgere der ikke har modtaget henvendelse 1 Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Tilbud om gennemgang af

Læs mere

MidtEPJ E-journal. Kontakter Diagnoser Forløb Notater Epikriser (efter RM8) Hvad indberetter vi? 2 www.regionmidtjylland.dk

MidtEPJ E-journal. Kontakter Diagnoser Forløb Notater Epikriser (efter RM8) Hvad indberetter vi? 2 www.regionmidtjylland.dk EPJ og e-journal i Region Midtjylland Else Glenthøj Sanogo, EPJ Produkter Bjørn Gregers Andreasen, It-Stab EPJ messen 16. januar 2012 MidtEPJ E-journal Hvad indberetter vi? Kontakter Diagnoser Forløb Notater

Læs mere

Informeret samtykke til behandling og videregivelse af helbredsoplysninger

Informeret samtykke til behandling og videregivelse af helbredsoplysninger Godkendt 22. oktober 2009 Dokumentegenskaber: Gældende for Målgruppe Udarbejdet af Faglig ansvarlig Nøgleord Regional vejledning Hospitaler og psykiatri i Region Hovedstaden Sundhedspersonale ansat på

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Februar 2015 Præhospitalet Region Midtjylland Læs om reglerne for at blive kørt til og fra hospitalet og om mulighederne for at få tilskud, hvis du kører i bil, bus eller tog.

Læs mere

Brev til borgere der har modtaget henvendelse henvendelse

Brev til borgere der har modtaget henvendelse henvendelse Regionshuset Viborg Brev til borgere der har modtaget henvendelse 1 Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 2. henvendelse Tilbud om gennemgang

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får en skade. Derfor hedder vi

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Præhospitalet September 2013 Indholdsfortegnelse Har du ret til tilskud eller kørsel... 3 Tilskud til kørsel... 4 Kørsel med siddende patientbefordring... 5 Anden kørsel...

Læs mere

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Retssikkerhed

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Retssikkerhed DINE SOCIALE RETTIGHEDER Retssikkerhed Forord Denne pjece handler om din retssikkerhed, når du er i kontakt med offentlige myndigheder som din kommune eller dit hospital. Pjecen giver dig svar på en række

Læs mere

B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde

B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Klinik for Psykoterapi

Klinik for Psykoterapi Klinik for Psykoterapi Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Klinik for Selvmordsforebyggelse

Klinik for Selvmordsforebyggelse Klinik for Selvmordsforebyggelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark Afdeling: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Hanne Damm Journal nr.: 07/12 E-mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Dato: 26. maj 2007 Telefon: 76631106 Notat Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Udgivet december 2012 Region Midtjylland Præhospitalet INDHOLDSFORTEGNELSE: Har du ret til tilskud eller kørsel... 3 Tilskud til kørsel... 4 Kørsel med siddende patientbefordring...

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=21075

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=21075 Page 1 of 5 Til forsiden af retsinformation.dk Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Informeret samtykke Samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger mv.

Læs mere

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal 11. november 2013 TL/PC/NS Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal Udgangspunktet for denne foreløbige oversigt om mulighederne for adgang til elektroniske

Læs mere

Velkommen til Kirurgisk Børneafsnit. Aarhus Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital. Nørrebrogade 44. Nørrebrogade 44

Velkommen til Kirurgisk Børneafsnit. Aarhus Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital. Nørrebrogade 44. Nørrebrogade 44 Velkommen til Kirurgisk Børneafsnit Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44 Her er praktiske informationer, som kan være nyttige for jer før, under og efter opholdet i Kirurgisk Børneafsnit. Hvis I

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Erstatning for din skade Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. UDKAST (Høring 8. oktober 2013) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Læs mere

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016 NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS Gældende fra 1. oktober 2016 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 3 Ret til hurtig udredning... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 6 Hvornår

Læs mere

Forebyggelse & patientklager

Forebyggelse & patientklager Forebyggelse & patientklager Christian Bjerre Høyer Læge, ph.d. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Læringsmål Forebyggelse Definere og foretage rapportering af en utilsigtet hændelse Patientklager

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

Regelverket om formidling af pasientinformasjon i EPJ systemer i Danmark, og pasientens mulighet til direkte innsyn

Regelverket om formidling af pasientinformasjon i EPJ systemer i Danmark, og pasientens mulighet til direkte innsyn Regelverket om formidling af pasientinformasjon i EPJ systemer i Danmark, og pasientens mulighet til direkte innsyn Elisabeth Hersby, chefkonsulent Sundhedsstyrelsen, Danmark T: 72 22 77 96 - E: ehe@sst.dk

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri

Børne- og ungdomspsykiatri Børne- og ungdomspsykiatri - Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere