Hermed ønskes I alle en rigtig dejlig sommer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed ønskes I alle en rigtig dejlig sommer"

Transkript

1 Efterår 2017

2 KÆRE TR OG AMiR Som tillidsvalgt har du sammen med andre tillidsvalgte en vigtig opgave i at skabe udvikling og værdi for medlemmerne. Din rolle på arbejdspladsen er meget afgørende for vores fælles indsats for at skabe gode og synlige resultater. Vi ved, at det til tider er en udfordrende og vanskelig opgave, du har. Derfor arbejder vi i Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland (og i den øvrige organisation) professionelt med at udvikle og udbyde arrangementer, som kan medvirke til at styrke dig i at varetage medlemmernes interesser. Vi håber, du vil finde vores arrangementer og temadage relevante og interessante for dig. Som led i Dansk Sygeplejeråds målrettede arbejde med kompetenceudvikling har DSR centralt og lokalt udviklet en samlet organisatorisk ramme for kompetenceudvikling for både TR, FTR og AMiR. Rammen er tænkt som et redskab til at skabe sammenhæng og struktur i alle kompetenceudviklingstiltag for tillidsvalgte. I denne aktivitetskalender er de forskellige arrangementer beskrevet under 5 spor, som på forskellig vis underbygger din rolle som tillidsvalgt. Hvert spor har sin egen farve. Det gør det let for dig at se, hvilket spor de enkelte aktiviteter hører under. Sporene er: På sigt er det tanken, at aktivitetskalenderen skal udvikles, så du som tillidsvalgt løbende kan orientere dig om kompetenceudviklingsmuligheder bredt set i Dansk Sygeplejeråd. Og selvfølgelig vil du også kunne følge udviklingen på TR- og AMiR-kompasset. Vi glæder os til at se dig og dine tillidsvalgte kolleger til nogle forhåbentlig spændende og udbytterige dage. Hermed ønskes I alle en rigtig dejlig sommer Helle Dirksen

3 Årsplan 2017 Formål Tidsplan Efterår: FTR-møde At FTR får styrket deres viden inden for aktuelle problemstillinger og deres politiske dannelse FTR-møde At FTR gennemgår, drøfter og prioriterer de indsamlede krav ekstra ordinært Eftermiddagsmøde kl TR-intro At nyvalgte TR får første introduktion til DSR og TR-rollen AMIR-intro At nyvalgte AMIR får første introduktion til DSR og AMIR-rollen FTR-møde At FTR får styrket deres viden inden for aktuelle problemstillinger og deres politiske dannelse TR-AMIR-møde før Fokus på samarbejde generalforsamlingen At TR og AMIR får indblik i tilgangen til relationel koordinering som en ramme for samarbejdet (Eftermiddag op til generalforsamlingen) TR-intro At nyvalgte TR får første introduktion til DSR og TR-rollen TR-forhandleruddannelse TR-workshop - eftermiddagsmøde FTR-møde TR-regional TR-kommunal At TR med gennemført TR-grunduddannelse får styrket deres viden inden for forhandling og aftalemuligheder. Efterfølgende får TR uddelegeret forhandlingskompetencen til varetagelse af individuelle som kollektive aftaler inden for eget valgområde Barselsregler EFTERMIDDAGSMØDE KL At FTR får styrket deres viden inden for aktuelle problemstillinger og deres politiske dannelse At erfarne kommunale TR får trænet og styrket deres viden om Arbejdstidsaftalens bestemmelser At erfarne regionale TR får trænet og styrket deres viden om Arbejdstidsaftalens bestemmelser November Bemærk ny dato Husk også at læse bagsiden af katalog

4 AKTIVITETSKALENDEREN FOR EFTERÅRET 2017 Dette års aktivitetskalender ser anderledes ud end den plejer. Aktivitetskalenderen er opbygget ud fra rammen for Dansk Sygeplejeråds organisatoriske uddannelse og kompetenceudvikling. Sporene er: Personlig udvikling som tillidsvalgt Interessevaretagelse og indflydelse Politik og organisation Arbejdsmiljø Strategi, styring og organisationer På sigt vil det være muligt for dig at kunne orientere dig bredt i hele Dansk Sygeplejeråd i forhold til dine kompetenceudviklingsmuligheder. I Kreds Sjælland er vi allerede startet på modellen for dette års aktivitetskalender. Aktivitetskalenderen indeholder en kort beskrivelse af de enkelte tilbud, hvem kurset er rettet mod, datoen for mødets afholdelse og farven for sporet i kompetenceudviklingen. En mere uddybende beskrivelse af arrangementerne vil fremgå løbende på hjemmesiden, hvor du også kan tilmelde dig og se sidste frist for tilmelding. Tilmelding Du kan tilmelde dig til møderne på kredsens hjemmeside Bliver du forhindret i at deltage, så kontakt os hurtigst muligt på så en anden vil kunne få din plads, hvis der er behov for det. Tjenestefrihed TR skal søge tjenestefri med løn efter de gældende procedurer på arbejdspladsen. AMiR skal anmode arbejdsgiver om frihed til at deltage. Møder med TR og AMiR på arbejdspladsen Arbejdspladsbesøgene har til formål at skabe nærhed og synlighed i DSR s indsats for medlemmerne. Det gøres gennem styrkelsen af jeres fundament som TR og gennem et styrket samarbejde mellem TR og AMiR. Forud for arbejdspladsbesøget afdækkes og drøftes lokale udfordringer. På mødet deltager den ansvarlige faglige konsulent og politiker(e). Dagen vil forløbe med udveksling af erfaringer, vidensdeling og relevant læring. Der udarbejdes konkrete operationelle handleplaner for (F)TR og AMiR, som lægger op til et styrket samarbejde om det videre forløb. Hvis resultaterne kræver opfølgning af faglig konsulent/politiker i forhold til efterfølgende sagsbehandling eller politisk håndtering, aftales dette og planlægges. Se nærmere om arbejdspladsbesøgene sidst i denne aktivitetskalender (på bagsiden).

5 Introdag for nyvalgte TR i kredsen Introdagen er en del af TR grunduddannelsen Der vil være mulighed for nyvalgte TR at deltage på en lokal introduktionsdag på følgende dage i efteråret 2017: 20. september november 2017 Formål At man som nyvalgt TR føler sig velkommen i DSR. At man oplever at få etableret en grundlæggende viden om redskaber og rammer for funktionen som TR. Til denne introdag skal du huske at medbringe intromappen, såfremt du har været til det korte intromøde med din faglige konsulent i kredsen. Deltagerantal Introdagen vil blive aflyst ved færre end 6 tilmeldte, du vil blive informeret herom via mail. Se program for dagen på næste side.

6 Program for introdagen for TR: Tid Temaer Emne 8.30 Morgenkaffe og brød 9.00 Velkomst og præsentation Organisation Rolle Samarbejde Redskaber Organisering og struktur DSR, centralt og lokalt, SHK og FTF Egen arbejdsplads og MED/SU TR s rolle og funktion Udviklingsretning for TR De 4 facetter Hvad motiverer og engagerer Samarbejde: - Kreds På arbejdspladsen Interessenter Netværk Redskaber: Logbogen Kredsens hjemmeside TR-Kompasset Frokost Politisk dannelse Politikernes rolle, opgaver og aktuelle tiltag - Ved kredsformand eller kredsnæstformand Hjemmeopgave og opsamling Evaluering Afslutning

7 Introdag for nyvalgte AMiR i kredsen Der vil være mulighed for at deltage på introduktionsdag på følgende dag i efteråret 2017: 27. september 2017 Formål At du som AMiR, får drøftet de opgaver, som skal varetages som AMiR, den rolle du har i din organisation som AMiR og hvilke krav stiller det til dig? At du som AMiR får viden om, hvilken lovgivning og hvilke rammer du kan agere indenfor. At du som AMiR får viden om MED systemet, og hvilken betydning det har for det strategiske arbejdsmiljøarbejde. At du som AMiR får viden om organisering af arbejdsmiljøindsatsen ud fra gældende lovgivning. Program På introdagen vil du møde andre AMiR fra både primær og sekundær sektor. I har alle sammen det til fælles, at I er nye i funktionen. Derfor vil dagen være en god blanding af gensidig præsentation og afklaring af forventninger. Vi vil selvfølgelig også klæde jer på med forskellig relevant viden om lovgivning, som kan styrke jer i jeres rolle på arbejdspladsen. Dagen vil kombinere oplæg og øvelser. Deltagerantal Introdagen vil blive aflyst ved færre end 6 tilmeldte, du vil blive informeret herom via mail.

8 Program for introdagen for AMiR: Tid Emne 8.45 Morgenkaffe og brød 9.00 Velkomst, program og præsentation af medarbejdere og politikere fra kredsen 9.10 Deltagerpræsentation forventningsafstemning aktuelle udfordringer som AMiR Pause Præsentation af DSR med fokus på arbejdsmiljø og AMiR: Opbygning af organisationen Politik, indflydelsesmuligheder og beslutningsproces Arbejdsopgaver Pause Rundvisning i kredsens lokaler AMiRs vilkår I relation til arbejdspladsen I relation til DSR Frokostpause Introduktion til AMiRs rolle, opgaver og samarbejdsstrukturen omkring arbejdsmiljø Vidensøgning på DSRs hjemmeside Kaffepause Stress og trivselsarbejdet i kredsen Workshops og rådgivning på arbejdspladsen Trivselsgrupper og stressmestring for stressramte Evaluering Tak for i dag og kom godt hjem

9 Møder for kommunale og regionale FTR: Kredsen afholder 4 FTR møder i efteråret 2017: 16. august september 2017 EKSTRAORDINÆRT EFTERMIDDAGSMØDE 4. oktober december 2017 Formål: At samarbejdet mellem FTR og formandsgruppen udvikles At FTR med udgangspunkt i DSR s politikeres forventninger til FTR debatterer og forholder sig til FTR s politiske lederskab og sammenhængskraften til det øvrige DSR At FTR har viden om og forståelse for implementeringen af udviklingsretningen På møderne vil der være vekslen mellem aktuel undervisning og politisk debat med kredsens formandsgruppe. Programmet udarbejdes og udsendes op til det enkelte møde, således at mødets tema er så relevant og aktuelt som muligt. Deltagerantal: Mødet aflyses ved færre end 8 deltagere du vil blive informeret via mail.

10 Ekstraordinært FTR-møde onsdag den 6. september 2017 Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland inviterer dig til ekstraordinært FTR-møde i forbindelse med OK 18. Mødet henvender sig til alle FTR fra primær- og sekundærsektoren Let frokost/læsepause Gennemlæsning af de indsamlede krav, som fremsendes inden mødet Gennemgang og drøftelse af kravene Drøftelse af kravene i plenum med fokus på at kvalificere den forestående prioriteringsproces i KB Pause Forslag til prioritering af kravene Forslagene forelægges KB d. 7. september Farvel og tak for i dag Onsdag d. 6. september 2017 fra kl kl Kreds Sjælland, Møllevej 15, 4140 Borup Frikirken Tilmelding: senest d. 4. september. Vi opfordrer jer alle til samkørsel, hvor det er muligt. Husk at søge tjenestefri.

11 Workshop for alle TR og AMIR Medskabelse som vej til indflydelse Mange taler om at de tillidsvalgtes roller er under forandring. Vejen til indflydelse ligger i dag i langt højere grad i evnen til at gå i dialog og finde løsninger end gennem magten ved at repræsentere mange. Den bevægelse man kan se i rollen, kan defineres med begrebet medskabelse hvor indflydelsen ikke opstår gennem rettighederne til det, men gennem evnen til at byde ind og skabe. Den 26. oktober 2017 Kl forud for kredsens generalforsamling bemærk venligst stedet for afholdelse På workshoppen skal vi arbejde med de tillidsvalgtes mulighed for at få indflydelse gennem konkrete forslag til forbedringer af kerneopgaven. Deltagerne skal udforske hvilke konkrete forslag til forbedringer, man egentligkan komme op med som tillidsvalgt. Så man selv spiller ind med løsninger, fremfor at vente og reagere på ledelsens forslag. Det kræver, at man kan: 1) Afkode den strategiske dagsorden omkring arbejdspladsen og dermed de udfordringer arbejdspladserne står overfor, 2) Definere konkrete forbedringstiltag som har en positiv indvirkning på produktivitet, kvalitet og trivsel. 3) Bevæge sig mellem tre rum for indflydelse og skille dem ad: Dialogrummet, aftalerummet og det individuelle rum på en måde så den tillidsvalgtes platform på arbejdspladsen kan bære det. Programmet gennemføres som en vekslen mellem oplæg og processer i mindre grupper. Formål: - at du som TR og AMIR får styrket din viden om at skabe indflydelse som TR og AMIR gennem medskabelse - at du som TR og AMIR får indsigt i, hvordan du kan afkode den strategiske dagsorden på arbejdspladsen og tage handling i forhold hertil - at du som TR og AMIR får arbejdet med, hvordan du kan agere på den tillidsvalgtes platform Bemærk venligst, at du finder programmet på næste side, samt at mødet afholdes i Vordingborg.

12 BEMÆRK: Mødet afholdes på UCSJ Vordingborg, Kuskevej 1 B, 4760 Vordingborg, hvor generalforsamlingen også afholdes. Underviser: Karsten Brask Fischer er direktør for Impact Learning ApS, er ekstern lektor på RUC i organisationssociologi og har arbejdet sammen med DSR i flere projekter om tillidsvalgtes indflydelse. Tid Emne Sandwich og frugt Oplæg og gruppedrøftelser ved Karsten Brask Fischer om medskabelse som vejen til medindflydelse Afslutning og pause Musisk foredrag ved Matilde Falck for alle deltagere til generalforsamlingen inden selve generalforsamlingen starter OBS registrering til generalsamlingen skal ske inden du går til foredraget Tilmelding: Tilmelding senest d. 18. oktober Vi opfordrer jer alle til samkørsel hvor det er muligt. Husk at søge tjenestefri.

13 Lokal forhandleruddannelse for FTR og TR som har gennemført TR grunduddannelsen 14. og 15. november 2017 Formål At TR har teoretisk og praktisk indsigt, der sætter deltagerne i stand til at forstå og begå sig i de lokale formelle som uformelle forhandlinger At TR varetager medlemmernes kollektive som individuelle interesser At TR får uddelegeret forhandlingskompetencen. Mål At give TR grundlæggende viden om forhandlingsprocesser og redskaber til at kunne gennemføre lokale forhandlinger inden for TRs valgområde At TR efter konkret vurdering fra kredsen får kompetencer til at få uddelegeret forhandlingskompetencen At TR har kendskab til relevante aftaler, aftaledokumenter, kredsbestyrelsens lønpolitik og strategier og kan arbejde ud fra disse At TR er vidende om sit mandat, såfremt kompetencen uddelegeres Undervisningen vil være en vekslen mellem oplæg, drøftelser og øvelser. Inden kurset vil du få tilsendt bogen Konstruktive forhandlinger på arbejdspladsen Det vil være en god forberedelse for dig at læse bogen, inden du kommer på kursus. Undervisere Faglig konsulent Jacob Fage Sørensen og faglig konsulent Eva Nysteen, Kreds Sjælland Deltagerantal Uddannelsen vil blive aflyst ved færre end 10 tilmeldte, og du informeres herom via mail.

14 Tid Program den 14. november 2017 Kl Morgenkaffe og brød Kl Velkomst og introduktion til dagen Introduktion til hvad en uddelegeret forhandlingskompetence vil omfatte. Forhandlingsprocessen og TRs rolle i forhandlingen. Teoretisk oplæg og drøftelse om forhandlingsprocessen, mandat, teknikker etc. Forhandlingsøvelser. Kl Frokost Kl Aftalen om lokal løndannelse. Aftalegrundlaget for de lokale lønforhandlinger: Hvornår, hvorfor, hvordan forhandle lokale lønaftaler Konkret praksis ved lønforhandlinger. Gennemgang om lønoplysninger, lønoplæg, referater etc. Lønforhandlingsøvelse. Oplæg og gruppeøvelser Farvel og på gensyn i morgen Tid Program den 15. november 2017 Kl Morgenkaffe og brød Kl Godmorgen Refleksion over dagen i går Forhandlingsprocessen og TRs rolle i forhandling fortsat. Forhandlingsøvelse. Rets- og interessetvister. Gennemgang af aftalegrundlaget i tilfælde af rets- og interessetvister og praksis i forhold hertil. Forhandlingsøvelse. Kl Kl Kl Frokost Forhandlingsøvelse (fortsat) Aftaledokumenter. Gennemgang af det udleverede materiale. Forhåndsaftaler for eget valgområde. Strategi for forhandlingerne. Hvad er kredsens strategi for indgåelse af lønaftaler og praksis. Hvilken forhandlingskompetence uddelegeres til tillidsrepræsentanterne. Orientering om kredsformandens endelige uddelegering af forhandlingskompetencen og nærmere aftale af konkret forhandling samt udmelding til arbejdsgiverne. Refleksion over dagene her i kredsen Farvel og på gensyn

15 Temaworkshop for alle TR 20. november 2017 kl Barselsregler og muligheder for planlægning af barselsforløb Tid Program den 20. november 2017 Kl Oplæg ved jurist forhandlingsafdelingen DSR-C, Mette Jacobsen. Kl Kl Kl Kl Kl Pause Optakt til gruppearbejde ved faglig konsulent. Gruppearbejde Der arbejdes med cases fra hverdagen med udgangspunkt i barselsreglerne. Fælles opsamling Farvel og på gensyn Formål: At du som TR får styrket din viden om rettigheder og aftaler i forbindelse med barsel, samt får redskaber til, hvordan et barselsforløb kan sammensættes fleksibelt, så du har det bedst mulige afsæt for at kunne hjælpe dine kollegaer. Temadagen er for alle TR både kommunale og regionale Temaworkshoppen bliver aflyst ved færre end 15 tilmeldte og du vil i så fald blive informeret herom.

16 Formål Temadag for regionale TR Fortolkning af arbejdstidsaftalen 11. december 2017 bemærk at det er ny dato. At TR får trænet og styrket sin viden om arbejdstidsaftalen og fortolkningsprincipper inden for arbejdstidsområdet. Indhold Temadagen vil veksle mellem oplæg om fortolkning af arbejdstidsaftalen og øvelser med udgangspunkt i konkrete sager. Øvelser og oplæg vil ske med baggrund i arbejdstidsaftalens tilblivelse, særlige områder inden for arbejdstidsaftalen, gennemgang af relevant domspraksis og den juridiske fortolkningsmetode. Tid Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Program Morgenkaffe og brød Velkomst og præsentation af temadagen Fortolkning af arbejdstidsaftalen - Gennemgang af særlige områder indenfor arbejdstidsaftalen - Gennemgang af relevant domspraksis - Juridisk fortolkning Pause Fortsat - Praksis øvelser/oplæg Frokost Fortsat - Praksis øvelser/oplæg Pause Fortsat - Praksis øvelser/oplæg - Opsamling Evaluering af dagen - Hvad tager jeg med hjem?

17 Temadag for kommunale TR Fortolkning af arbejdstidsaftalen 12. december 2017 Formål At TR får trænet og styrket sin viden om arbejdstidsaftalen og fortolkningsprincipper inde for arbejdstidsområdet. Indhold Temadagen vil veksle mellem oplæg om fortolkning af arbejdstidsaftalen og øvelser med udgangspunkt i konkrete sager. Øvelser og oplæg vil ske med baggrund i arbejdstidsaftalens tilblivelse, særlige områder inden for arbejdstidsaftalen, gennemgang af relevant domspraksis og den juridiske fortolkningsmetode. Tid Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Program Morgenkaffe og brød Velkomst og præsentation af temadagen Fortolkning af arbejdstidsaftalen - Gennemgang af særlige områder inden for arbejdstidsaftalen - Gennemgang af relevant domspraksis - Juridisk fortolkning Pause Fortsat - Praksis øvelser/oplæg Frokost Fortsat - Praksis øvelser/oplæg Pause Fortsat - Praksis øvelser/oplæg - Opsamling Evaluering af dagen - Hvad tager jeg med hjem?

18 Møder med TR/AMiR og politiker på den enkelte arbejdsplads Formål At understøtte de tillidsvalgtes muligheder for at løse de konkrete udfordringer, som de og deres medlemmer møder på arbejdspladsen At sikre, at der er en rød tråd fra DSR s visioner, holdningspapirer og udviklingsretning for TR/AMiR til det konkrete udbytte for medlemmerne Som tillidsvalgt står du i hverdagen over for en lang række lokale udfordringer. Det kræver et stærkt fundament at stå på og ikke mindst et styrket samarbejde mellem medlem, TR og AMiR. Med udgangspunkt i TR udviklingsretningen, vil repræsentanter fra formandsgruppen og den faglige konsulent for dit valgområde, sætte fokus på netop dine lokale udfordringer ud fra de 4 facetter: Løn og arbejdsvilkår Attraktive og udviklende arbejdspladser Faglighed og sundhedspolitik Strategi og udvikling. HUSK AT LÆSE NÆSTE SIDE.

19 Forslag til dagsorden for dialogmødet med TR og AMiR: Velkomst og præsentation v. Formandsgruppen Aktuelle politiske emner Pause Hvilke fremadrettede lokale udfordringer ser du i din funktion som TR/AMiR Temaerne kunne fx være faglig forsvarlighed, etiske dilemmaer, tilrettelæggelse af arbejdstid og vilkår, omstruktureringer og budgetjusteringer, kompetenceudvikling, det rummelige arbejdsmarked herunder det sociale kapitel Frokost. Kredsen byder på en let frokost Hvordan lever dine vilkår op til MED- aftalens 14 og 15? Vilkårsaftale med din nærmeste leder, nødvendig og tilstrækkelig tid til varetagelse af dit hverv oplever du den nødvendige respekt for, at du kan udføre dit hverv i afdelingen Evaluering af konceptet/dagens møde Udlevering af evalueringsskemaer Tak for i dag. Medlemsmøde I forlængelse af arbejdspladsbesøget afholder TR og AMiR et medlemsmøde på arbejdsplad- sen, hvor formandsgruppen og konsulent deltager. De nærmere praktiske omstændigheder aftales mellem FTR/TR og den faglige konsulent. DSR Kreds Sjælland vil invitere dig som medlem af DSR til et dialogmøde om, hvordan vi som din faglige organisation allerbedst kan varetage dine interesser. Sammen med dig vil vi gerne være med til at skræddersy aktiviteter og tilbud, som passer til dit arbejdsliv og matcher dine forventninger til din faglige organisation både nu og i fremtiden. Emner til medlemsmødet Indledende oplæg ved kredsformand/kredsnæstformand Hvad kan DSR gøre for dig og dine kollegaer på din arbejdsplads? Hvilke budskaber vil du og dine kollegaer give til det videre arbejde i DSR?

Hermed ønskes I alle en rigtig dejlig sommer

Hermed ønskes I alle en rigtig dejlig sommer Efterår 2017 KÆRE TR OG AMiR Som tillidsvalgt har du sammen med andre tillidsvalgte en vigtig opgave i at skabe udvikling og værdi for medlemmerne. Din rolle på arbejdspladsen er meget afgørende for vores

Læs mere

Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter

Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter 1 Kære (fælles-)tillids- og arbejdsmiljørepræsentant Som tillidsvalgt udgør du sammen med andre tillidsvalgte en vigtig og

Læs mere

Aktivitetskalender for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter

Aktivitetskalender for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter Aktivitetskalender 2016 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter 1 Kære arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant I en tid, som er præget af regionens og kommunernes omfattende besparelser og

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der i sammenhæng

Læs mere

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet, Kreds Midtjylland Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal ses i sammenhæng med Dansk

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling 2017-2019 (for tillidsvalgte - TR og FTR - i Kreds Nordjylland) Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland Sofiendalsvej 3 9200 Aalborg SV Tlf. 4695 4850

Læs mere

Traditionelt har den tillidsvalgtes rolle været at sikre kollegerne bedst mulige løn- og arbejdsvilkår og indflydelse på arbejdspladsens udvikling.

Traditionelt har den tillidsvalgtes rolle været at sikre kollegerne bedst mulige løn- og arbejdsvilkår og indflydelse på arbejdspladsens udvikling. Ergoterapeutforeningen MED-skaber i strategiske processer Ny forståelse af opgaver og platform som tillidsvalgt Kurset er på to dage og er for FTR, AMiR og TR på 1.og 2. niveau i MED/SU-systemet. På kurset

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Lederskab og følgeskab

Lederskab og følgeskab Lederskab og følgeskab - Hvad der gør beslutninger gode og legitime i samarbejdet mellem tillidsvalgte og ledelse - Introduktion til medskabelse v/ Karsten Brask Fischer - karsten@impactlearning.dk Tre

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR s platform Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant 2 / TR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kære tillidsrepræsentant Velkommen til og tak fordi, du vil være tillidsrepræsentant. Du er et

Læs mere

Socialpædagogernes service til tillidsrepræsentanter

Socialpædagogernes service til tillidsrepræsentanter Socialpædagogernes service til tillidsrepræsentanter Socialpædagogernes hovedbestyrelse har vedtaget fem såkaldte servicedeklarationer for TR-området. Servicedeklarationerne beskriver de ydelser, du som

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING FOR TILLIDS - REPRÆSENTANTER

KOMPETENCE- UDVIKLING FOR TILLIDS - REPRÆSENTANTER KOMPETENCE- UDVIKLING FOR TILLIDS - REPRÆSENTANTER NÅR DU ER NYVALGT OG SKAL INTRODUCERES TIL TR-OPGAVERNE INTRODUKTION AF NYVALGTE TILLIDSREPRÆSENTANTER 3 ål Du får indsigt i din rolle, dit ansvar og

Læs mere

Hvordan går det med de lokale lønforhandlinger på din arbejdsplads? TR møde 17. februar 2015

Hvordan går det med de lokale lønforhandlinger på din arbejdsplads? TR møde 17. februar 2015 Hvordan går det med de lokale lønforhandlinger på din arbejdsplads? TR møde 17. februar 2015 BRUG MULIGHEDERNE! Fællesaftale om lokal løndannelse Procedureaftalen Lønpolitik MED LØN FORHANDLES PÅ FORSKELLIGE

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Velkommen til TR - kursus - EUD og AMU. Middelfart - Fredag den 15. august 2014

Velkommen til TR - kursus - EUD og AMU. Middelfart - Fredag den 15. august 2014 Velkommen til TR - kursus - EUD og AMU Middelfart - Fredag den 15. august 2014 Kursus for tillidsrepræsentanter på EUD og AMU Program Kl. 10.00 10.10 Kl. 10.10 11.00 Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl.

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Servicedeklaration: Introduktion af nyvalgte tillidsrepræsentanter

Servicedeklaration: Introduktion af nyvalgte tillidsrepræsentanter Introduktion af nyvalgte tillidsrepræsentanter 10 Din introduktion til arbejdet som tillidsrepræsentant, når du er nyvalgt TR i SL. At du får indsigt i din rolle, dit ansvar og dine rettigheder som tillidsrepræsentant

Læs mere

Udviklingsretning. for tillidsrepræsentanter i fremtidens DSR

Udviklingsretning. for tillidsrepræsentanter i fremtidens DSR Udviklingsretning for tillidsrepræsentanter i fremtidens DSR Udviklingsretning for tillidsrepræsentanter i fremtidens DSR Layout: Dansk Sygeplejeråd 10-53_2015 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET UDDANNELSESBESKRIVELSE

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 3 af september F-medlemmer i kommuner

NYHEDSBREV NR. 3 af september F-medlemmer i kommuner NYHEDSBREV NR. 3 af september 2009 3F-medlemmer i kommuner læs i dette nummer Lokale lønforhandlinger Personalepolitisk Messe 2010 tager form Værktøj til trivselsmåling Aktuelle kurser og temadage i efteråret

Læs mere

219. Forbundssektorbestyrelsesmøde HK Stat 25. august Bilag 5a. Ny TR-uddannelse fra 1. januar 2016

219. Forbundssektorbestyrelsesmøde HK Stat 25. august Bilag 5a. Ny TR-uddannelse fra 1. januar 2016 219. Forbundssektorbestyrelsesmøde Ny TR-uddannelse fra 1. januar 2016 Baggrund: Et væsentligt omdrejningspunkt i bestræbelserne på at udvikle en ny TR-uddannnelse har været s tillidsrepræsentanter og

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE KÆRE TILLIDSMAND Til september holder vi traditionen tro tillidsmandsseminar i Vejle. Vi håber, du har lyst til at

Læs mere

Tillidsvalgtes muligheder for indflydelse

Tillidsvalgtes muligheder for indflydelse Tillidsvalgtes muligheder for indflydelse Med en medskabende tilgang DSR midt 17. januar 2017 v/ Karsten Brask Fischer karsten@impactlearning.dk Impact Learning aps materialet må ikke videregives til andre

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 2 af juni F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 2 af juni F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 2 af juni 2009 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer Valg til TR Forum i PensionDanmark Køre- og hviletidsbestemmelser Sådan holder du din ferie Aktuelle kurser og temadage Valg til

Læs mere

1. dag - Modul 1A. Velkomst og præsentation. Indflydelse og interessevaretagelse. Frokost (kl. 13-14) TR-spillet. Arbejdstid. Middag (kl.

1. dag - Modul 1A. Velkomst og præsentation. Indflydelse og interessevaretagelse. Frokost (kl. 13-14) TR-spillet. Arbejdstid. Middag (kl. 1. dag - Modul 1A Velkomst og præsentation Indflydelse og interessevaretagelse Frokost (kl. 13-14) TR-spillet Arbejdstid Middag (kl. 18-19) Overraskelse (kl. 19.30-21) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul

Læs mere

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Refleksion og handling i socialpædagogisk arbejde KURSUS Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde og hvordan man håndterer dem KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

OK18 Det gode arbejdsliv

OK18 Det gode arbejdsliv OK18 Det gode arbejdsliv Baggrundstæppet for OK18 Det gode arbejdsliv HELE arbejdslivet og for ALLE socialrådgivere HB s politiske prioriteringer OK18-oplæg Baggrundstæppet OK17 OK-forhandling på private

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 1 Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 2016 2020 Indledning Arbejdsmiljøstrategien for FOA Social- og Sundhedsafdelingen er udarbejdet med afsæt i FOA s politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura Bilag 4 MED-uddannelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Formål Det overordnede formål for MED-uddannelsen

Læs mere

OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR

OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR INTRODUKTIONSFORLØB FOR NYE TILLIDSREPRÆSENTANTER SIDE: 2 Velkomstpakke til nyvalgt TR TRUS for nyvalgte Kom godt i gang (introdag) Opfølgning på TRUS for nyvalgte

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Aarhus, den 8. juni 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Referent: DRF Fraværende: MH og JWS. RGA kom kl. 10.30 Mødeleder: Forkortelser: FP Jesper

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillingsbetegnelse Fællestillidsrepræsentant Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Region Midtjylland, Hospitalsenheden

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Den lokale løndannelse i staten. TR-Uddannelse Temakursus 22.-24. april 2015

Den lokale løndannelse i staten. TR-Uddannelse Temakursus 22.-24. april 2015 Den lokale løndannelse i staten TR-Uddannelse Temakursus 22.-24. april 2015 Program 14.00 14.20 Gennemgang af programmet + kort præsentation 09.20 15.00 Gennemgang af lønoverblik 15.00 15.45 Øvelse med

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening 2013 1. udgave, januar 2013 1 Overblik over TR-uddannelsen Dansk

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

TR politik for Socialpædagogerne Lillebælt.

TR politik for Socialpædagogerne Lillebælt. TR politik for Socialpædagogerne Lillebælt. TR politik, vedtaget på Kredsbestyrelsesmødet den 13. juni 2016 Socialpædagogerne Lillebælt forfølger, at TR-strukturen skal matche organisationsstrukturen i

Læs mere

VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE

VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE 2017 VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE Styrk dine kompetencer Hej tillidsvalgte Det er med stor glæde, at vi præsenterer vores nye katalog over vores tilbud på videreuddannelsen for tillidsvalgte. Dette

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

ORGANISATORISKE KURSUS- OG UDDANNELSESTILBUD

ORGANISATORISKE KURSUS- OG UDDANNELSESTILBUD ORGANISATORISKE KURSUS- OG UDDANNELSESTILBUD - TIL DIG DER ER TILLIDSREPRÆSENTANT, FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANT ELLER ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT I DANSK SYGEPLEJERÅD 2011 Velkommen til DSR s oversigt over organisatoriske

Læs mere

aktiviteter forår 2016 Fyn

aktiviteter forår 2016 Fyn aktiviteter forår 2016 Fyn Velkommen til et nyt spændende forår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser, som ABF tilbyder i Kreds

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

TR politik for Socialpædagogerne Lillebælt.

TR politik for Socialpædagogerne Lillebælt. TR politik for Socialpædagogerne Lillebælt. Socialpædagogerne Lillebælt forfølger, at TR - strukturen skal matche organisationsstrukturen i de nye kommuner/region. For at realisere denne vision skal bestyrelsen

Læs mere

Styrk trivsel og sundhed

Styrk trivsel og sundhed INVITATION TIL KONFERENCEN Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet 15. juni 2010 Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet Der er stigende fokus på trivsel og sundhedsfremme på arbejdspladsen også

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november

Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november Referat Emne: Uddybning af punkt Referat 1. Formalia a. Velkomst og præsentation af den nye bestyrelse. b. Tilstede og afbud. c. Ordstyrer:

Læs mere

Løndannelse, lønforståelse & ligeløn. Et redskabsgivende kursus for dig der vil arbejde for retfærdig løn på din arbejdsplads

Løndannelse, lønforståelse & ligeløn. Et redskabsgivende kursus for dig der vil arbejde for retfærdig løn på din arbejdsplads Løndannelse, lønforståelse & ligeløn Et redskabsgivende kursus for dig der vil arbejde for retfærdig løn på din arbejdsplads Baggrund: Dette kursus er til dig der har lyst til at dygtiggøre dig og udvikle

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Region Hovedstaden TR netværksmøde

Region Hovedstaden TR netværksmøde Region Hovedstaden TR netværksmøde Referat fra den 6. april 2016 Dagsorden 1)Velkomst og kort nyt fra Danske Fysioterapeuter 2) Stress - forebyggelse, håndtering og om at afhjælpe stress v/ Stressekspert

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

NOTAT. Beskrivelse af ansvar, vakante opgaver og profil for faglige sekretærer

NOTAT. Beskrivelse af ansvar, vakante opgaver og profil for faglige sekretærer NOTAT 21-03-2017 Beskrivelse af ansvar, vakante opgaver og profil for faglige sekretærer Forord: Dette notat er udfærdiget med henblik på, at synliggøre de vakante opgaver, der opstår i kredsens nærmeste

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

SCKK. Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj MUS med effekt. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

SCKK. Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj MUS med effekt. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj 2009 MUS med effekt Program for temamødet 13.00-13.10 Velkomst og dagens program 13.10 Udfordringer i forhold til MUS - præsentation ved bordene og opsamling MUS

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere