Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning"

Transkript

1 Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed er svarprocenten på 55,6. Det andet modul,, havde 16 tilmeldte, hvoraf 7 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed er svarprocenten på dette modul 43,8. Sat i forhold til den gennemsnitlige svarprocent på masteruddannelserne (51,2), ser vi, at svarprocenten på er lidt højere end gennemsnittet, mens den på er noget lavere. Tabel 11.1 Svarprocent, Vejledning Besvarelser Tilmeldte Svarprocent ,6% ,8% ,2% Som det fremgår af tabellens nederste række er der også medtaget et. Dette er gennemsnittet for samtlige af de moduler, der i efteråret 2008 blev udbudt på masteruddannelserne. Det skal påpeges, at dette gennemsnit dækker over store variationer, hvorfor der skal tages højde for dette i tolkningen af tallene. Hvor der senere refereres til Vejledning, menes der masteruddannelsen i Vejledning og dermed summen af den undervisning og de moduler, der i efteråret 2008 blev udbudt på denne uddannelse: og. Undervisningens organisering og formidling Vi vil her lægge ud med at se på de studerendes vurderinger af de praktiske og læringsmæssige rammer for undervisningen. For at få en større indsigt i disse rammer, er de studerende blevet stillet spørgsmål angående følgende forhold: Servicen fra Studie*Service, dialogen mellem studerende og undervisere, formidlingen af stoffet, variationen og dynamikken i undervisningen, undervisningsforløbets kontinuitet og progression, underviserens brug af Blackboard og vejledningens gavn i forhold til eksamen. Tabel Service fra Studie*Service Har servicen fra Studie*Service været tilfredsstillende? I høj 26,7% 60,0% 13,3% 0,0% 100,0% % 33,3% 16,7% 0,0% 100,0% ,3% 51,0% 13,3% 8,4% 100,0% De studerendes tilfredshed med den service, Studie*Service har ydet, er lidt forskellig på de to moduler. På svarer de studerende nogenlunde ligesom gennemsnittet af masterstuderende; over halvdelen af de studerende (60 %) er i nogen tilfredse, mens en fjerdedel (26,7 %) i høj er

2 tilfredse. På er de studerende i endnu højere tilfredse med den service Studie*Service har ydet i forbindelse med modulet. Her er halvdelen af de studerende (50 %) i høj tilfredse med servicen, mens en tredjedel (33,3 %) i nogen er tilfredse. Modsat de generelle tal for masteruddannelserne, er der ingen på Vejledning, der slet ikke er tilfredse med den service, Studie*Service har ydet. Tabel Dialogen mellem studerende og undervisere Har der været en god dialog mellem studerende og undervisere? I høj 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,4% 14,3% 14,3% 0,0% 100,0% ,4% 41,2% 7,4% 0,0% 100,0% På har de studerende delt sig op i to; den ene halvdel (50 %) mener, at der i høj har været en god dialog mellem de studerende og underviserne, mens den anden halvdel (50 %) mener, at der i nogen har været en god dialog. Denne fordeling ligger fint i tråd med de masterstuderendes generelle vurdering af dialogen mellem studerende og undervisere. På er de studerende endnu mere positive i deres vurdering af dialogen mellem studerende og undervisere. Her mener 71,4 % af de studerende, at dialogen i høj har været god. I alt mener kun en enkelt studerende på Vejledningsuddannelsen, at dialogen mellem studerende og undervisere i mindre har været god. Tabel Formidling af stoffet Er stoffet blevet formidlet tydeligt og forståeligt? I høj 40,0% 53,3% 6,7% 0,0% 100,0% ,9% 42,9% 14,3% 0,0% 100,0% ,8% 49,3% 8,9% 0,0% 100,0% Cirka 40 % af de studerende på begge moduler mener i høj, at stoffet er blevet formidlet tydeligt og forståeligt. Derudover mener 53,3 % og 42,9 % af de studerende på henholdsvis og, at stoffet i nogen er blevet formidlet tydeligt og forståeligt. En enkelt studerende på hvert af modulerne mener, at stoffet kun i mindre er formidlet på en sådan måde. I alt er der et meget fint sammenfald mellem vurderingerne af formidlingen af stoffet i, i og på masteruddannelserne samlet.

3 Tabel Variation og dynamik i forløbet Har undervisningens forskellige elementer - foredrag, gruppearbejde/øvelser og fælles diskussioner - skabt variation og dynamik i forløbet? I høj 42,9% 42,9% 14,3% 0,0% 100,0% ,3% 57,1% 28,6% 0,0% 100,0% ,3% 47,6% 21,1% 2,0% 100,0% De studerende på de to moduler har oplevet en af variation og dynamik lidt forskelligt i forløbene. På har langt de fleste af de studerende enten oplevet, at de forskellige undervisningselementer enten i høj (42,9 %) eller i nogen (42,9 %) har skabt variation og dynamik. På Vejledning i praksis har over halvdelen af de studerende (57,1 %) oplevet, at de forskellige undervisningselementer i nogen har skabt variation og dynamik, mens kun 14,3 % af de studerende i høj har oplevet dette. Ingen af de studerende på de to moduler har dog oplevet, at de forskellige elementer i undervisningen (i form af foredrag, gruppearbejde, øvelser og fælles diskussioner) slet ikke har skabt variation og dynamik i forløbet. Tabel Kontinuitet og progression Har der været kontinuitet og progression i undervisningsforløbet? I høj 40,0% 53,3% 6,7% 0,0% 100,0% ,3% 71,4% 14,3% 0,0% 100,0% ,2% 47,0% 18,8% 2,0% 100,0% Flest studerende på Vejledning mener, at der har været nogenlunde kontinuitet og progression i undervisningsforløbet. Således mener 53,5 % af de studerende på og 71,4 % af de studerende på, at der i nogen har været kontinuitet og progression i forløbet. På mener yderligere 40 % af de studerende, og på 14,3 % af de studerende, at der i høj har været kontinuitet og progression i undervisningsforløbet. Tabel Undervisernes brug af Blackboard Har underviserne brugt Blackboard i forbindelse med modulet? I høj 40,0% 33,3% 26,7% 0,0% 100,0% % 85,7% 14,3% 0% 100,0% ,0% 44,0% 16,0% 2,0% 100,0%

4 På ser vi med hensyn til undervisernes brug af Blackboard et nogenlunde sammenfald med den generelle tendens på masteruddannelserne: 40 % af de studerende på dette modul mener, at underviserne i høj har brugt Blackboard i forbindelse med modulet, 33,3 % mener, at de har gjort det i nogen, mens de resterende 26,7 % af de studerende mener, at det kun har været tilfældet i mindre. På ser billedet lidt anderledes ud: Her mener ingen af de studerende, at underviserne bruger Blackboard i høj. Til gengæld mener hele 85,7 % af de studerende på dette modul, at underviserne i nogen bruger Blackboard, mens de resterende 14,3 % af de studerende mener, at dette kun sker i mindre. Tabel Vejledning i forhold til eksamen Har vejledningen forberedt dig til eksamen? I høj 13,3% 66,7% 13,3% 6,7% 100,0% ,9% 42,9% 14,3% 0,0% 100,0% ,9% 49,6% 17,1% 5,4% 100,0% På mener to ud af tre studerende (66,7 %), at vejledningen i nogen har forberedt dem til eksamen. De øvrige studerende på dette modul er dog langt fra enige; to studerende (13,3 %) mener, at vejledningen i høj har forberedt dem til eksamen, to studerende (13,3 %) mener, at vejledningen i mindre har forberedt dem, mens en enkelt studerende (6,7 %) slet ikke mener, at vejledningen har forberedt vedkommende. På mener lige mange studerende, at vejledningen i høj (42,9 %) og i nogen (42,9 %) har forberedt dem til eksamen. De resterende 14,3 % mener, at vejledningen kun i mindre har forberedt til eksamen. Deltagelse og engagement Dette afsnit har til formål at give indsigt i de studerendes egen indsats i forbindelse med modulerne og. De studerende er blevet bedt om at vurdere deres egen indsats i forhold til følgende aspekter af undervisningen: Forberedelse til undervisningen, aktivitet i forbindelse med foredrag/gruppearbejde/plenumdiskussioner, studiegruppearbejde, aktivitet på Blackboard og brug af øvrige faciliteter (bibliotek, åbne forelæsninger, m.v.). Tabel Indsats i forhold til forberedelse til undervisning - forberedelse til undervisningen Meget aktiv Aktiv Mindre aktiv Ikke aktiv 53,3% 40,0% 6,7% 0,0% 100,0% ,0% 57,1% 42,9% 0% 100,0% ,5% 65,1% 13,4% 0,0% 100,0% På ingen af de to moduler svarer de studerendes forberedelsesniveau i forhold til undervisningen til det generelle forberedelsesniveau for de masterstuderende. På har mere end halvdelen af de studerende (53,3 %) været meget aktive med undervisningsforberedelse, mens yderligere 40 % af de

5 studerende har været aktive. De resterende 6,7 % af de studerende har dog været mindre aktive i forbindelse med forberedelse til undervisningen. På har ingen af de studerende været meget aktive. 57,1 % af de studerende på dette modul har været aktive, mens de øvrige 42,9 % af de studerende har været mindre aktive. Set i forhold til de studerendes generelle aktivitets i forbindelse med forberedelse til undervisningen, har de studerende på ikke været så aktive, mens de studerende på har været mere aktive end gennemsnittet af de masterstuderende. Tabel Aktivitet i forbindelse med foredrag, gruppearbejde og plenumdiskussioner - aktivitet ved foredrag, gruppearbejde og plenumdiskussioner Meget aktiv Aktiv Mindre aktiv Ikke aktiv 53,3% 46,7% 0,0% 0,0% 100,0% ,0% 71,4% 28,6% 0,0% 100,0% ,1% 52,0% 14,9% 0,0% 100,0% De studerende er på begge moduler delt i to, når det kommer til hvor aktive de har været ved foredrag, gruppearbejde og plenumdiskussioner. På er de studerende nogenlunde ligeligt fordelt mellem at have været meget aktive (53,3 %) og aktive (46,7 %). På er de studerende delt mellem enten at have været aktive (71,4 %) eller mindre aktive (28,6 %). Dermed har de studerende på været mere aktive end de studerende på Vejledning i praksis ved de forskellige aktiviteter. I forhold til de masterstuderendes generelle aktivitetsniveau i forbindelse med foredrag, gruppearbejde og plenumdiskussioner kan vi konstatere, at de studerende på har været mere aktive end gennemsnittet, mens de studerende på har været mindre aktive. Tabel Aktivitet i studiegruppe - studiegruppearbejdet Meget aktiv Aktiv Mindre aktiv Ikke aktiv 21,4% 35,7% 0,0% 42,9% 100,0% % 28,6% 28,6% 42,9% 100,0% ,9% 38,8% 26,5% 21,8% 100,0% Med hensyn til hvor aktive de studerende på Vejledning har været i studiegruppearbejde, er der stor variation. På har 21,4 % af de studerende være meget aktive 35, 7% af de studerende har været aktive mens 42,9 % af de studerende slet ikke har været aktive i studiegruppearbejde. På har de studerende fordelt sig nogenlunde ligeligt mellem at have været aktive (28,6 %), mindre aktive (28,6 %) og slet ikke at have været aktive (42,9 %) i studiegruppearbejde. Sat i forhold til gennemsnittet for de masterstuderende, kan vi genkende den store diversitet inden for de studerendes af aktivitet i studiegruppearbejdet. Dog er der dobbelt så mange på Vejledning, der ikke er aktive i studiegruppearbejde som på masteruddannelserne generelt (21,8 %).

6 Tabel Aktivitet på Blackboard - aktivitet på Blackboard Meget aktiv Aktiv Mindre aktiv Ikke aktiv 6,7% 40,0% 33,3% 20,0% 100,0% ,0% 42,9% 14,3% 42,9% 100,0% ,5% 41,5% 34,7% 16,3% 100,0% Antallet af studerende på Vejledning, der enten er meget aktive eller aktive på Blackboard stemmer nogenlunde overens med gennemsnittet for de masterstuderende. Lige omkring halvdelen af de studerende falder inden for disse to kategorier. De anden halvdel af de studerende falder dog forskelligt ud på henholdsvis og. På er 33,3 % af de studerende mindre aktive på Blackboard, mens 20 % er ikke aktive. På derimod er 14 % af de studerende mindre aktive, mens hele 43 % af de studerende slet ikke er aktive på Blackboard. Antallet af ikke aktive studerende på er ikke blot højere end det samme tal for det er også markant højere set i forhold til gennemsnittet af ikke aktive masterstuderende (16,3 %). Tabel Brug af øvrige faciliteter - øvrig brug af faciliteter (bibliotek, åbne forelæsninger, m.v.) Meget aktiv Aktiv Mindre aktiv Ikke aktiv 0,0% 33,3% 40,0% 26,7% 100,0% % 14,3% 57,1% 28,6% 100% ,7% 35,6% 34,2% 25,5% 100,0% I forhold til de studerendes brug af øvrige faciliteter i form af bibliotek, åbne forelæsninger, m.v. er der et relativt stort sammenfald mellem de studerende på og gennemsnittet for de masterstuderende. På er 33,3 % af de studerende aktive og 40 % er mindre aktive i forbindelse med de øvrige faciliteter. De øvrige 26,7 % af de studerende på dette modul bruger slet ikke de øvrige faciliteter. På er brugen af de øvrige faciliteter mindre endnu. Her har kun 14,3 % af de studerende en aktiv brug, 57,1 % af de studerende en mindre aktiv brug og 28,6 % ingen brug af de øvrige faciliteter. Fagligt indhold og niveau For at få indsigt i de studerendes oplevelse af undervisningens faglige dimensioner, er de blevet bedt om forholde sig til undervisningens faglige indhold og niveau. Det har de gjort ved at besvare spørgsmål angående følgende aspekter af undervisningen: Formidlingen af modulets mål, relationen mellem modulets mål og undervisningens temaer/fokus, undervisningens faglige niveau, omfanget af anbefalet litteratur og sværhedsen af undervisningsmaterialet.

7 Tabel Formidling af modulets mål Er modulets mål blevet formidlet på en tydelig og forståelig måde? I høj 35,7% 50,0% 14,3% 0,0% 100,0% ,9% 57,1% 0% 0% 100% ,2% 50,0% 13,7% 2,1% 100,0% De studerendes vurdering af, hvorvidt modulets mål er blevet formidlet på en tydelig og forståelig måde, falder på fint sammen med den generelle vurdering af dette på tværs af masteruddannelserne. Således mener 35,7 % af de studerende på, at målene i høj er formidlet på en tydelig og forståelig måde, 50 % af de studerende mener, at det er sket i nogen, mens de resterende 14,3 % af de studerende kun mener, at det er sket i mindre. På har de studerende i højere fundet, at modulets mål er blevet formidlet på en tydelig og forståelig måde: Her mener 42,9 % af de studerende, at målene i høj er formidlet på en tydelig og forståelig måde, mens de øvrige 57,1 % af de studerende mener, at dette i nogen er sket. Tabel Undervisningens temaer og fokus Har undervisningens temaer og fokus været relateret til modulets mål? I høj 28,6% 71,4% 0,0% 0,0% 100,0% ,9% 57,1% 0,0% 0,0% 100,0% ,8% 45,2% 11,0% 0,0% 100,0% Næsten tre ud af fire studerende (71,4 %) på mener, at undervisningens temaer og fokus i nogen har været relateret til modulets mål. Den øvrige fjerdedel af de studerende (28,6 %) på mener, at temaer og fokus i høj har været relateret til modulets mål. På Vejledning i praksis er de studerende også delt mellem disse to svarmuligheder. Her mener 57,1 % af de studerende, at undervisningens temaer og fokus i nogen har været relateret til modulets mål, mens 42,9 % af de studerende mener, at dette i høj har været tilfældet. Tabel Undervisningens faglige niveau Har undervisningens faglige niveau været passende? I høj 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,9% 42,9% 14,3% 0,0% 100,0% ,0% 42,2% 8,8% 0,0% 100,0%

8 De studerendes vurdering af undervisningens faglige niveau ligger både på og Vejledning i praksis meget fint i tråd med den generelle vurdering af masterundervisningens faglige niveau. På mener halvdelen af de studerende (50 %), at undervisningens faglige niveau i høj har været på et passende niveau, mens den anden halvdel af de studerende (50 %) mener, at det i nogen har været på et passende niveau. På mener 42,9 % af de studerende, at det faglige niveau i høj har været passende, mens endnu 42,9 % mener, at det i nogen har været passende. De resterende 14,3 % af de studerende mener, at det faglige niveau i undervisningen i mindre har været passende. Tabel Omfanget af anbefalet litteratur I høj Har omfanget af anbefalet litteratur til de enkelte undervisningsgange været passende? 7,1% 57,1% 35,7% 0,0% 100,0% ,9% 42,9% 14,3% 0,0% 100,0% ,6% 50,3% 10,7% 1,3% 100,0% De studerende på de to modul har forskellige holdninger til, hvorvidt omfanget af anbefalet litteratur til hver enkelt undervisningsgang har været passende. På mener flest studerende (57,1 %), at omfanget i nogen har været passende, mens 35,7 % af de studerende kun i mindre mener, at omfanget har været passende. De resterende 7,1 % af de studerende på mener til gengæld, at omfanget af anbefalet litteratur per undervisningsgang i høj har været passende. På mener lige mange studerende henholdsvis, at omfanget af anbefalet litteratur i høj (42,9 %) og i nogen (42,9 %) har været passende. De resterende 14,3 % af de studerende på dette modul mener kun, at omfanget af den anbefalede litteratur i mindre har været passende. Tabel Undervisningsmaterialets sværheds Har undervisningsmaterialet haft en passende sværheds? I høj 42,9% 50,0% 0,0% 7,1% 100,0% ,9% 57,1% 0,0% 0,0% 100,0% ,3% 43,0% 6,7% 2,0% 100,0% Med hensyn til i hvor høj de studerende mener, at undervisningsmaterialet har haft en passende sværheds, er der nogenlunde sammenfald mellem de studerende på, de studerende og de masterstuderende generelt. På har 42,9 % af de studerende fundet, at sværhedsen af undervisningsmaterialet i høj har været passende, mens 50 % af de studerende har fundet, at sværhedsen i nogen har været passende. De resterende 7,1 % af de studerende mener dog slet ikke, at sværhedsen har været passende. Også på har 42,9 % af de studerende fundet, at sværhedsen af undervisningsmaterialet i høj har været passende. De øvrige 57,1 % af de studerende på dette modul har fundet, at sværhedsen i nogen har været passende.

9 Læringsudbytte Afslutningsvis er de studerende blevet bedt om at vurdere deres udbytte at modulet. I denne forbindelse er de blevet bedt om at forholde sig til følgende: Hvorvidt de har sat sig ind i modulets studieordning og mål, om udbyttet af modulet har været som forventet, om undervisningen har bidraget med nye perspektiver i modulets fagområde, om de er blevet i stand til at arbejde inden for fagområdet, om undervisningen har kvalificeret dem i forhold til eksamen og det videre studieforløb, om undervisningen har forberedt dem til eksamen, om eksamen har givet et reelt billede af deres kompetencer, om de har forberedt sig til eksamen og om de har fået udbytte af undervisningen i akademisk læsning/skrivning. Tabel Kendskab til modulets studieordning og mål Har du læst studieordningen og sat dig ind i målene med modulet? I høj 57,1% 42,9% 0,0% 0,0% 100,0% ,3% 71,4% 14,3% 0,0% 100,0% ,5% 38,5% 2,0% 0,0% 100,0% Kendskabet til studieordningen og målene med modulet blandt de studerende på stemmer overens med det gennemsnitlige kendskab til disse blandt de masterstuderende. Således har 57,1 % af de studerende på i høj læst studieordningen og sat sig ind i målene med modulet. De øvrige 42,9 % af de studerende har i nogen gjort dette. På har kun 14,3 % af de studerende i høj læst studieordningen og sat sig ind i målene med modulet. Til gengæld har hele 71,4 % af de studerende i nogen sat sig ind i disse rammer for modulet, mens de resterende 14,3 % af de studerende har gjort dette i mindre. Tabel Udbytte af modulet i relation til studieordningen Har dit udbytte af modulet været som forventet - set i relation til studieordningen? I høj 21,4% 57,1% 21,4% 0,0% 100,0% ,9% 42,9% 14,3% 0,0% 100,0% ,7% 49,7% 13,6% 0,0% 100,0% De studerende på har ikke fået helt så stort et udbytte som forventet, set i forhold til både og de masterstuderende generelt. Således har 21,4 % af de studerende i høj fået det forventede udbytte af modulet, mens 57,1 % af de studerende i nogen har fået det forventede udbytte. 21,4 % af de studerende har kun i mindre fået det forventede udbytte ud af. På har 42,9 % af de studerende i høj fået det forventede udbytte af modulet, set i relation til studieordningen. Yderligere 42,9 % af de studerende har i nogen fået det forventede udbytte ud af modulet, mens de resterende 14,3 % af de studerende kun i mindre har fået det forventede udbytte af modulet.

10 Tabel Nye perspektiver i modulets fagområde Har undervisningen bidraget til, at du nu ser nye perspektiver i modulets fagområde? I høj 71,4% 28,6% 0,0% 0,0% 100,0% ,9% 57,1% 0,0% 0,0% 100,0% ,2% 37,7% 6,2% 0,0% 100,0% Næsten tre ud af fire studerende (71,4 %) af de studerende på føler, at undervisningen i høj har bidraget til, at de nu ser nye perspektiver i modulets fagområde. De øvrige 28,6 % af de studerende på modulet føler, at undervisningen i nogen har bidraget til, at de nu ser disse nye perspektiver. I forhold til gennemsnittet for masteruddannelserne kan vi se, at de studerende på i højere føler, at undervisningen har bidraget til, at de ser nye perspektiver i modulets fagområde. På føler 42,9 % af de studerende, at undervisningen i høj har bidraget til, at de nu ser nye perspektiver i modulets fagområde, mens de øvrige 57,1 % af de studerende føler, at dette i nogen er tilfældet. Tabel Evne til at analysere og løse opgaver inden for fagområdet Har undervisningen bidraget til, at du bliver i stand til at analysere og løse opgaver og problemer inden for fagområdet? I høj 57,1% 28,6% 14,3% 0,0% 100,0% ,6% 57,1% 14,3% 0,0% 100,0% ,3% 53,7% 12,9% 0,0% 100,0% Over halvdelen af de studerende (57,1 %) på mener, at undervisningen i høj har bidraget til, at de bliver i stand til at analysere og løse opgaver og problemer inden for fagområdet. Yderligere 28,6 % af de studerende mener, at undervisningen i nogen har bidraget på denne måde, mens de sidste 14,3 % kun i mindre mener, at den har bidraget på denne måde. På Vejledning i praksis mener 28,6 % af de studerende, at undervisningen i høj har bidraget til, at de bliver i stand til at analysere og løse opgaver og problemer inden for fagområdet. Yderligere 57,1 % af de studerende mener, at undervisningen i nogen har bidraget på denne måde, mens de resterende 14,3 % af de studerende mener, at dette kun i mindre er tilfældet. Set i forhold til gennemsnittet for masteruddannelserne føler de studerende på i højere, at undervisningen har bidraget til, at den studerendes evner til at analysere og løse opgaver inden for fagområdet.

11 Tabel Kvalificering til videre studieforløb Har undervisningen kvalificeret dig til dit videre studieforløb? I høj 71,4% 28,6% 0,0% 0,0% 100,0% ,9% 57,1% 0,0% 0,0% 100,0% ,2% 47,3% 8,9% 0,7% 100,0% Alle studerende på og mener, at den undervisning, de har modtaget i efteråret 2008, enten i høj eller i nogen har kvalificeret dem til deres videre studieforløb. På fordeler det sig således, at 71,4 % af de studerende mener, at undervisningen i høj har kvalificeret til det videre studieforløb, mens de øvrige 28,6 % af de studerende mener, at dette i nogen er tilfældet. På mener 42,9 % af de studerende, at undervisningen i høj har kvalificeret dem til deres videre studieforløb, mens de øvrige 57,1 % af de studerende mener, at undervisningen i nogen har kvalificeret til det videre studieforløb. Tabel Har undervisningen forberedt til eksamen Har undervisningen forberedt dig til eksamen? I høj 14,3% 64,3% 14,3% 7,1% 100,0% ,3% 28,6% 42,9% 14,3% 100,0% ,0% 52,4% 24,5% 4,1% 100,0% Lige mange af de studerende (14,3 %) på de to moduler har følt, at undervisningen i høj har forberedt dem til eksamen. Dertil kommer, for s vedkommende, at 64,3 % af de studerende i nogen føler, at undervisningen har forberedt dem til eksamen, 14,3 % føler, at undervisningen i mindre har forberedt til eksamen og 7,1 % føler, at undervisningen slet ikke har forberedt til eksamen. På føler 28,6 % af de studerende, at undervisningen i nogen har forberedt dem til eksamen, 42,9 % føler, at undervisningen i mindre har forberedt til eksamen og 14,3 % føler, at undervisningen slet ikke har forberedt til eksamen. Tabel Giver eksamen et reelt billede af kunnen Mener du, at eksamensformen har givet et reelt billede af det, du kan? I høj 25,0% 37,5% 37,5% 0,0% 100,0% ,0% 83,3% 16,7% 0,0% 100,0% ,0% 51,0% 22,0% 3,0% 100,0%

12 De fleste studerende (83,3 %) på mener, at eksamensformen i nogen har givet et reelt billede af deres kunnen. De resterende 16,7 % af de studerende på dette modul mener, at eksamensformen i mindre. På ser det anderledes ud. Her mener 25 % af de studerende, at eksamensformen i høj giver et reelt billede af de studerendes kunnen, 37,5 % mener, at dette i nogen er tilfældet, mens de resterende 37,5 % mener, at det kun i mindre er tilfældet. Dermed er der cirka lige mange studerende på og masteruddannelserne generelt, der mener, at eksamensformen i høj afspejler den enkeltes kunnen. Det skal dog tilføjes, at kun 8 ud af 27 tilmeldte på har besvaret dette spørgsmål. Tabel Forberedelse til eksamen Har du forberedt dig til eksamen? I høj 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,0% 33,3% 16,7% 0,0% 100,0% ,7% 29,3% 3,0% 1,0% 100,0% Alle studerende (100 %) på har i høj forberedt sig til eksamen i modulet. På har de studerendes indsats i forhold til eksamensforberedelse være mere varierende: 50 % af de studerende har i høj forberedt sig, 33,3 % af de studerende har i nogen forberedt sig, mens de resterende 16,7 % kun i mindre har forberedt sig til eksamen. Sætter vi dette i relation til de masterstuderendes generelle af forberedelse til eksamen, ser vi, at de studerende på i langt højere end gennemsnittet forbereder sig til eksamen, mens de studerende på forbereder sig lidt mindre end gennemsnittet. Det skal dog tilføjes, at kun 8 ud af 27 tilmeldte på har besvaret dette spørgsmål. Tabel Udbytte af undervisning i akademisk læsning/skrivning Har du fået udbytte af undervisningen i akademisk læsning/skrivning? I høj 33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 100,0% ,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,0% 53,2% 25,5% 4,3% 100,0% På Vejledning har syv studerende fulgt undervisningen i akademisk læsning/skrivning (jf. Tabel 1.5). Dette stemmer fint overens med, at der på denne uddannelse er syv studerende, der har besvaret spørgsmål angående udbyttet af denne undervisning. Som det fremgår af besvarelserne, har de studerende på Vejledning fået et større udbytte af undervisningen i akademisk læsning/skrivning end gennemsnittet af de masterstuderende. På modulet har 33,3 % af de studerende i høj fået udbytte af at følge denne undervisning, mens de øvrige 66,7 % af de studerende i nogen har fået udbytte af den. Den ene studerende (100 %) på, der har fulgt undervisningen i akademisk læsning/skrivning, har i nogen fået udbytte af undervisningen.

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik Evaluering af Master i Sundhedspædagogik I foråret 2009 blev der udbudt et modul på masteruddannelsen i Sundhedspædagogik: Sundhed i et samfundsmæssigt og. Der var 29 tilmeldte på dette modul, hvoraf 14

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning

Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning På Masteruddannelsen i vejledning blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på modulerne og Vejledning i praksis. På modulet var der 30 studerende tilmeldt,

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse af uddannelsesinstitutioner, efteråret 2010

Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse af uddannelsesinstitutioner, efteråret 2010 Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse, efteråret 2010 I efteråret 2010 blev der på masteruddannelsen i Ledelse udbudt undervisning på modulerne og Grundlæggende organisations- og ledelsesteorier. I

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt 2 moduler indenfor pædagogisk psykologi hhv. Udvikling, subjektivering og diversitet og. I alt

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt et modul indenfor suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi. I alt var der 53 tilmeldte

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der på Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi udbudt fire moduler hhv., Læring, kognition og udvikling,

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011

Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011 Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011 Der har i foråret 2011 været udbudt et modul i masteruddannelsen i dansk som andetsprog. Modulet er samlæst med Uddannelsen til underviser

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der udbudt et modul på Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, perspektiv. Modulet blev udbudt i Emdrup

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi På Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på følgende fem moduler:,, Viden og dannelse i pædagogisk-filosofisk

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011 På Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk blev der i foråret 2011 udbudt to moduler, Humanistisk videnskabsteori og og Tekst og mundtlighed

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik

Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik På Kandidatuddannelsen i generel pædagogik blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på fem moduler:,,, Daginstitutions- og skolestartspædagogik

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der på kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi udbudt syv moduler. Nogle af modulerne blev udbudt i både

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Som en del af kvalitetssikringen af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, foretages der efter hvert afsluttet

Læs mere

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Vibe Aarkrog Studieleder for masteruddannelserne Formålet med dette notat er at opsummere de væsentligste resultater af

Læs mere

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 6. semester Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Læs mere

Fag: Modul 2 evaluering Hold: Erg512 Dato: 24/

Fag: Modul 2 evaluering Hold: Erg512 Dato: 24/ Fag: Modul 2 evaluering Hold: Erg512 Dato: 24/01 2013 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: Svarprocent 86,3% 1.0 Spørgsmål vedrørende modulets

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Kommunikation og ledelse, E : Distributionsmail sendt til 30 respondenter : Rykkermail sendt til 24 respondenter

Kommunikation og ledelse, E : Distributionsmail sendt til 30 respondenter : Rykkermail sendt til 24 respondenter Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14 du planlægningen af modulet? du modulets relevans for dig? du modulets faglige indhold? 1 08.02.2015/Lis Carlsen du modulets pædagogiske indhold? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet:

Læs mere

Evaluering af 6. semester tilvalgsfag SIV forår 2011 Jeanne Strunck

Evaluering af 6. semester tilvalgsfag SIV forår 2011 Jeanne Strunck Evaluering af 6. semester tilvalgsfag SIV forår 2011 Jeanne Strunck Tilvalg: Organisation og ledelse Der er i alt indleveret 29 besvarelser fra 2 fag: Retorik og mundtlig formidling; Styring og ansvarlighed

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro

Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro VIA University College Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro. 2014. Resumé SIH s årlige opsummering for 2014 af skriftlig

Læs mere

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/11 2011 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: Besvarelsesprocent 81% 1.0 Spørgsmål vedrørende

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV SIV Engelsk kursusanalyse foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV På hvilket

Læs mere

Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1

Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1 Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 11. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering

Læs mere

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Navn: SIV Fransk kursus F2012 Dato: 2012-05-30 09:45:33 SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015

Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015 Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset? Opsummering: Organisation/ledelse kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Notat vedrørende evaluering F2009 af kandidatuddannelserne og suppleringsuddannelserne ved Institut for Pædagogik, DPU

Notat vedrørende evaluering F2009 af kandidatuddannelserne og suppleringsuddannelserne ved Institut for Pædagogik, DPU Notat vedrørende evaluering F2009 af kandidatuddannelserne og suppleringsuddannelserne ved Institut for Pædagogik, DPU v. Kirsten Hyldgaard Studieleder Notatet opsummerer de væsentligste resultater af

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Resultater for Modul 07 (3kde14) - F16 1

Resultater for Modul 07 (3kde14) - F16 1 Resultater for Modul 7 (3kde14) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 7. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 Organisation og ledelse

Kursusevaluering efterår 2013 Organisation og ledelse Kursusevaluering efterår 2013 Organisation og ledelse Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke

Læs mere

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Foråret 2014 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema Strategisk HRM, MPG-uddannelsen, E11

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema Strategisk HRM, MPG-uddannelsen, E11 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema Strategisk HRM, MPG-uddannelsen, E11 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende

Læs mere

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 %

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 % Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 13 II ABD, april - juni 2014. C-klassen indgår ikke, da den afvikles som net-baseret uddannelse, og evalueres af projektgruppen Evalueringens grundlag svarprocent

Læs mere

Evaluering, Personligt Udviklingsforløb (PUF) E14

Evaluering, Personligt Udviklingsforløb (PUF) E14 Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan vurderer du modulets pædagogiske indhold? 1 08.02.2015/Lis

Læs mere

Evaluering af undervisning Folkeuniversitetet i København Foråret 2017

Evaluering af undervisning Folkeuniversitetet i København Foråret 2017 Evaluering af undervisning Folkeuniversitetet i København Foråret 217 Læderstræde 34, 2. sal DK-121 København K telefon +45 3532 871 e-mail: info@fu.ku.dk www.fukbh.dk Svarprocent Efteråret 216 Foråret

Læs mere

Semesterevaluering: 1. semester cand.it efteråret 2012

Semesterevaluering: 1. semester cand.it efteråret 2012 Angiv din uddannelsesmæssige baggrund: Andet: Art and Technology Modul 1: Informationsteknologi, programmering og databasesystemer - Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? 1 Hvordan

Læs mere

Evaluering af undervisningen i Psykologi

Evaluering af undervisningen i Psykologi Evaluering af undervisningen i Psykologi Plan og mål 1. Har du haft indflydelse på planlægningen af undervisningen? I høj grad 1 0,5% I nogen grad 24 12,4% I mindre grad 92 47,7% Slet ikke 73 37,8% Ved

Læs mere

Modulevaluering 2 Hold B12. Ansvarlig for evaluering: Inger just / Roxana Bayati Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Roxana Bayati

Modulevaluering 2 Hold B12. Ansvarlig for evaluering: Inger just / Roxana Bayati Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Roxana Bayati 2012 Modulevaluering 2 Hold B12 Ansvarlig for evaluering: Inger just / Roxana Bayati Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Roxana Bayati Indhold Samlet status... 3 Spørgsmål til mål og indhold

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på videregående r. Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Møde den 27. februar 2017 kl. 9.15-12.00 Lokale D118 Masteruddannelsernes uddannelsesnævn Deltagere: Lotte Hedegaard-Sørensen Frans Ørsted Andersen Jeanette Magne

Læs mere

Resultat af semesterevaluering MVSA, Modul 1 E14

Resultat af semesterevaluering MVSA, Modul 1 E14 Resultat af semesterevaluering MVSA, Modul 1 E14 Hvor mange dage har du deltaget i undervisningen på modulet? Et modul består af 12 seminardage. Hvert seminar består af 3 dage. Hvad synes du om antallet

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

Evalueringsskemaer for kursusevaluering på Aarhus BSS

Evalueringsskemaer for kursusevaluering på Aarhus BSS Evalueringsskemaer for kursusevaluering på Aarhus BSS Efterår 2016 Skema A: Standardskema med 12 lukkede og 2 åbne spørgsmål: beregnet til forelæsning, seminar og lignende undervisning. Skema B: Standardskema

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

Evalueringsrapport for dimittendevaluering ½ års dimittend RAD511 forår 2015 Antal studerende på holdet: 25 Antal besvarelser: 13 Svarprocent: 52 %

Evalueringsrapport for dimittendevaluering ½ års dimittend RAD511 forår 2015 Antal studerende på holdet: 25 Antal besvarelser: 13 Svarprocent: 52 % Evalueringsrapport for dimittendevaluering ½ års dimittend RAD511 forår 2015 Antal studerende på holdet: 25 Antal besvarelser: 13 Svarprocent: 52 % Hvad er dit køn? Har du fået job? Inden for hvilken gren

Læs mere

Evalueringsskema for modul 1. -

Evalueringsskema for modul 1. - Evalueringsskema for modul 1. - 12-11-2012 Powered by Enalyzer Survey Solution [LAUNCH] 6 [TARGET_GROUP] 6 1. Har de nødvendige informationer om modul 1 været tilgængelige for dig? Procent Nej 1 Ved ikke

Læs mere

Helt uenig 0 0,0% Uenig 0 0,0% Hverken eller 2 9,5% Enig 16 76,2% Helt enig 3 14,3% I alt ,0%

Helt uenig 0 0,0% Uenig 0 0,0% Hverken eller 2 9,5% Enig 16 76,2% Helt enig 3 14,3% I alt ,0% Modul 3 - Evidensbaseret praksis - projektledelse - F16 [svarprocent = 50%] Fysioterapi Der var klar sammenhæng mellem modulets mål og undervisningens indhold Hverken eller 2 9,5% Enig 16 76,2% Helt enig

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Modul 8 Dato for evaluering: 17.11.16 2016 Modul/semesteransvarlig: MT Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten:

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet)

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til

Læs mere

Evaluering, Offentlig styring, F15

Evaluering, Offentlig styring, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Opsummering IT/kommunikation kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 1. semester Hvilke kurser på 3. semester Hvilke kurser

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Personligt lederskab og coaching, F14

Personligt lederskab og coaching, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre undervisningen. Din og de øvrige

Læs mere

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013 Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forretningsudvalgsmøder... 2 Opstartsdag... 2 Modul 7 Policy analyse: Velfærdsstat

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema Ledelse af IT, MPG-uddannelsen, E11

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema Ledelse af IT, MPG-uddannelsen, E11 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema Ledelse af IT, MPG-uddannelsen, E11 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende

Læs mere

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Evaluering Modul/ semester: Modul 3 Dato for evaluering: 17/11 2016 Modul/semesteransvarlig: LM Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 15/18 83% Hvis svarprocenten på de elektroniske

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016

SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016 SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 7 studerende den 6. januar 2017. Der er blevet rykket 1 gang, den 24.

Læs mere

Kursusevaluering SIV tysk forår 2015

Kursusevaluering SIV tysk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Kursusevaluering SIV tysk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket semester

Læs mere

Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af

Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af 2010 Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Annette Rungstrøm Indholdsfortegnelse Spørgsmål

Læs mere

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 55,8 % har besvaret skemaet om dette tilvalg. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet

Læs mere

Evalueringsskemaer for kursusevaluering på Aarhus BSS

Evalueringsskemaer for kursusevaluering på Aarhus BSS Evalueringsskemaer for kursusevaluering på Aarhus BSS Forår 2017 Skema A: Standardskema med 12 lukkede og 2 åbne spørgsmål: beregnet til forelæsning, seminar og lignende undervisning. Skema B: Standardskema

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Meget dygtige forelæsere - en enkelt undtagelse som kom med 75 slides og nåede en tredjedel Var undervisningen faglig interessant?

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Oktober Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Oktober Djøf Ref. MSL/- 29.11.2016 Advokateksamen Oktober 2016 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner,

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen.

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden TRÆNINGSPAVILLONER OG UDENDØRS AKTIVITETS- OMRÅDER Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? 2. Hvor meget af det udleverede pensum har du læst?

1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? 2. Hvor meget af det udleverede pensum har du læst? 1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? Ingen eller næsten ingen (0-20 %) 1 6,7% Få (21-40 %) 0 0,0% En del (41-60 %) 1 6,7% En stor del (61-80 %) 2 13,3% Alle eller næsten

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen

Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen Sagsnr.: 312434 Dokumentnr.: 1947874 Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen RESUMÉ Indberetninger om sprogligt standpunkt ved start

Læs mere

Evalueringsskema Ledelse af professionelle vidensorganisationer, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Evalueringsskema Ledelse af professionelle vidensorganisationer, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema Ledelse af professionelle vidensorganisationer, MPG-uddannelsen, F11 Antal respondenter: 14 stk. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Hvordan

Læs mere

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål?

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema Strategisk ledelse, MPG-uddannelsen, F11 Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål?

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Efterår 2016 Valgfrie evalueringsspørgsmål Oversigt over spørgsmålsbanken for digital kursusevaluering på Aarhus BSS

Efterår 2016 Valgfrie evalueringsspørgsmål Oversigt over spørgsmålsbanken for digital kursusevaluering på Aarhus BSS Efterår 2016 Valgfrie evalueringsspørgsmål Oversigt over spørgsmålsbanken for digital kursusevaluering på Aarhus BSS Spørgsmålene i spørgsmålsbanken er opdelt i dimensioner. Vælg en dimension herunder

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2016... 1 Modul 8: Verdenspolitik... 2 Modul 10: Pædagogik og samf.

Læs mere

Modulet Læringsportfolio og faglig udviklingssamtale

Modulet Læringsportfolio og faglig udviklingssamtale SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 9. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 55 studerende den 30. januar 2015.

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071

Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071 Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071 Semester: 1 Dato: 07. februar 2017 Status: 11 ud af 21 har besvaret evalueringen I hvilken grad vurderer du, at der har været sammenhæng mellem undervisningens indhold og semestrets

Læs mere

D E T I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B E L I G E A K A D E M I ( I V A )

D E T I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B E L I G E A K A D E M I ( I V A ) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T D E T I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B E L I G E A K A D E M I ( I V A ) EVALUERINGSRAPPORT FOR BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSEN I INFORMATIONSVIDENSKAB

Læs mere

Evaluering af klinisk kursus i almen medicin. 6. semester kandidat, Medicin. Foråret 2015

Evaluering af klinisk kursus i almen medicin. 6. semester kandidat, Medicin. Foråret 2015 Evaluering af klinisk kursus i almen medicin 6. semester kandidat, Medicin Foråret 2015 Læsevejledning: Alle skalaspørgsmål præsenteres ved to diagrammer, først en tabel med gennemsnittet for det samlede

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Økonomi. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Økonomi. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? 1 Var kurset fagligt interessant? Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Økonomi Jeg havde håbet at der var tættere forbindelse

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7 Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen Antal respondenter: 7 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: - Hvordan vurderer du

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf Ref. MSL/- 15.05.2017 Advokateksamen Marts 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Kursusevaluering SIV kinesiske områdestudier forår 2015

Kursusevaluering SIV kinesiske områdestudier forår 2015 Kursusevaluering SIV kinesiske områdestudier forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 40 studerende den

Læs mere

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af semestret? Forelæsninger ville have godt af flere input med cases, samt højere grad af deltagerinddragelse Virkede uorganiseret og usammenhængende Det var unægteligt

Læs mere