M Ø D E R E F E R A T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M Ø D E R E F E R A T"

Transkript

1 Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, København V Tlf Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN på Sct. Annæ Gymnasium, Sjælør Boulevard 135, Valby. 81 andelshavere var repræsenteret, heraf 6 ved fuldmagt. Foreningens ca. 204 andelshavere var således repræsenteret med ca. 40%. Desuden deltog statsaut. revisior Jens Haugbyrd/Revisionsfirmaet Beierholm og advokat Bent Schou. Allan Riise bød velkommen og navnlig velkommen til de nye andelshavere. I henhold til indkaldelse. april d.å. behandledes følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. Bent Schou blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varslet og var beslutningsdygtig i henhold til de punkter der forelå i dagsordenen. Dette var der ikke indvendinger imod. 2. Bestyrelsens beretning: Allan Riise aflagde indledningsvis beretning og henviste til det skriftlige materiale der var udsendt til samtlige andelshavere i forbindelse med indkaldelsen. Specielt under punkter Vandrør og faldstammer, supplerede Carsten Dyhr beretningen og orienterede om forløbet af rørinstallationerne og at der skulle være 1-års gennemgang om kort tid. I den forbindelse vil der blive udsendt orientering til samtlige beboere med opfordring til at meddele om eventuelle mangler. Nærværende kan også betragtes som en opfordring til at fremføre eventuelle mangler, hvis sådanne findes. Side 1

2 Specielt vedrørende rørstudse i badeværelsesgulve blev det oplyst, at det ikke var en del af projektet at disse blev fjernet. Det det vil være forbundet med meget store udgifter. Allan Riise henviste til, at der på generalforsamling kan fremsættes forslag herom. Så har man da mulighed for at tage stilling til dette. Det blev også bemærket, at stuelejlighederne visse steder var blevet fodkolde i forbindelse med ændring af vaskerier. Vedrørende temperatursvingninger oplyste Carsten Dyhr, at der var undersøgelser i gang. Det blev oplyst, at også vandforsyning i køkken var problematisk nogle steder. Vedrørende faldstammer oplyste Carsten Dyhr, at en gennemgang har vist, at der er rustdannelser indefra. Dette er konstateret i større omfang. Firmaet PROLINE er derfor kontaktet, idet dette firma har specialiseret sig i at foretage coating støbning inde i det eksisterende rør. Selve arbejdet kan udføres i løbet af få dage, hvorimod en traditionel udskiftning af faldstammer vil tage 2-3 uger. Vedrørende altanerne oplyste Carsten Dyhr, at der stadig er konstateret mindre mangler, som entreprenøren har lovet at udbedre. Bestyrelsen følger op på dette. Der blev fremført bemærkning om, at det regnede ind på altanerne, muligvis ved udspyr, ligesom der var visse gavlaltaner, som ikke var tilfredsstillende monteret til muren. Bestyrelsen henviste til, at altanerne var opsat i overensstemmelse med projektet. Carsten Dyhr supplerede afsnittet om Miljøstation og oplyste, at kommunen er orienteret om rotterne og har foretaget inspektion og derefter pålagt ejendommen at sørge for de nødvendige foranstaltninger. Derfor har det været nødvendigt at nedrive skuret til traktor og maskiner. I forbindelse med miljøstationen var der kritik af manglende information om ændring af placering af Side 2

3 tørregård, ligesom projektet med tørregården blev kritiseret med hensyn til placering af cykelstativer og bilparkering. Med de nævnte bemærkninger blev årsberetningen indstillet til godkendelse og herefter enstemmigt godkendt. 3. F o r e l æ g g e l s e a f å r s r e g n s k a b o g e v e n t u e l revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet. Revisor Jens Haugbyrd gennemgik regnskabet og præciserede de enkelte poster. Endvidere blev der redegjort for beregningen af andelsværdien. Regnskabet gav ikke anledning til bemærkninger og blev enstemmigt godkendt, herunder at andelsværdien blev fastsat til kr ,- pr. m². På spørgsmålet om, at anføre andelsværdien særskilt i dagsordenen bemærkede Schou, at det var sædvanligt, at medtage punktet som en del af regnskabet. Andelsværdien bliver nemlig beregnet og fastlagt i overensstemmelse med opgørelsen over aktier og passiver. Godkendelse af andelsværdien foretages derfor i forbindelse med godkendelse af regnskab. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget (for 2011) til godkendelse og beslutning om eventuelt ændring af boligafgiften. Denne foreslås forhøjet med kr. 10,- til kr. 425,- pr. m²/årligt pr. 1/ Revisor Jens Haugbyrd redegjorde for budgettet, som viser et underskud på ca. kr ,- før skat. Endvidere blev der redegjort for likviditetsbudgettet hvori er indregnet regulering af tilgodehavender og gæld fra årsskiftet og betaling af prioritetsafdrag. Likviditetspåvirkningen er udtryk for et behov på kr ,-, som foreslås dækket af delvist den eksisterende likviditetsbeholdning på ca. kr ,-. Den øvrige likviditet, er baseret på andelsboligforeningens salg af 6 lejligheder i Side 3

4 Budgettet blev enstemmigt godkendt, herunder forhøjelse af boligafgiften med kr. 10,- til kr. 425,- pr. m²/årligt med virkning fra 1/ Forslag. a. Ændring af husorden for altaner hvorefter det er tilladt at bruge gasgrill. Dennis Mathiasen begrundede sit forslag. I forbindelse med afstemning ved håndoprækning stemte 28 for forslaget, hvorimod 42 stemte imod. Forslaget er således nedstemt. b. Bestyrelsen foreslår tillæg til husorden, hvorefter det fastslås at det ikke er tilladt at benytte stikkontakt opsat af Dansk Bredbånd til andet end tilslutning af Dansk Bredbånds produkter. Overtrædelse kan medføre eksklusion. Forslaget, der er vedlagt indkaldelsen blev begrundet af bestyrelsen, idet det var konstateret at nogle beboere (i blok 7) havde anvendt stikket i garderobeskabet til brug af andre apparater end de beregnede it-produkter. Der har således været tilfælde, hvor strømforbruget har været af en sådan størrelse, at sikringerne er sprunget og har afbrudt strømforsyningen til TV og internetmodtagelse for alle lejligheder i blok 7. Derfor har bestyrelsen fundet det nødvendigt at skærpe kravet i husordenen ved brug af den nævnte TV-installation. Efter drøftelse foretog forslagsstilleren en mindre ændring, således at forslaget får følgende ordlyd: Bestyrelsen foreslår tillæg til husorden, hvorefter det fastslås, at det ikke er tilladt at benytte stikkontakt opsat af Dansk Bredbånd til andet end tilslutning af internetmodem/roter eller lignende. Overtrædelse kan medføre eksklusion. Side 4

5 Ved afstemning stemte 47 for dette forslag. Ingen stemte imod. Forslaget er vedtaget. c. Der foreligger udvidet projekt til istandsættelse af containerplads. Det nye projekt anslås til kr ,-, hvorfor bevilling ønskes forhøjet med kr ,-. Bestyrelsen oplyste, at projektet medfører en flytning af tørregården til den modsatte ende af garagebygningen (mod nord). Der blev også kort redegjort for projektet og behovet for dette og henvist til den af arkitekt Tom Sjørup udarbejdede skitse med en kortfattet beskrivelse. Ved afstemning ved håndsoprækning stemte 55 for forslaget. Ingen stemte imod. Forslaget og dermed forhøjelsen af projektprisen til kr ,- er vedtaget. d. Forslag om istandsættelse af faldstammer for kr. 4,5 mio. I henhold til det med indkaldelsen vedlagte projekt fra PROLINE, redegjorde Carsten Dyhr nærmere for projektet og orienterede om hvilken tidsplan der kunne køres efter. Specielt blev det anført, at en anden ejendom i Valby var besigtiget og man var tilfreds med det pågældende arbejde. Endvidere var ejendommens varmeingeniør Probst-Hansen kontaktet og denne havde oplyst, at han havde deltaget i tilsvarende projekt og kunne anbefale Proline. Der forventes opstart med 6-8 ugers varsel efter accept. Ingeniør skal være behjælpelig med projekt og gennemførelse. Bestyrelsen lægger op til, at fremgangsmåden skal være meget fleksibel, idet der kan vælges at udføre arbejdet i én blok ad gangen, eventuelt 1-2 opgange ad gangen. Herved kan der indhentes erfaringer løbende. Side 5

6 Det blev oplyst, at gulvafløb vil være omfattet. Såfremt stikledning til gulvafløb skal ændres, er dette også muligt med hjælp af specialværktøj. For projektet stemte 59. Ingen stemte imod. Forslaget er vedtaget. e. Udskiftning af vandstikledninger for kr ,-. Forslaget har tidligere været fremsat og vedrører vandstik fra hovedledning i vejen fra stophane og til måler fra 3 tilslutninger. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Side 6

7 Indkomne forslag: Jeanette Schou havde indsendt forslag dateret 15. april, hvilket forslag også har været opsat på opslagstavlerne i opgangene. Forslagsstilleren motiverede sine forslag. Ad 1: Opbevaring af nøgler til lejlighederne I forbindelse med vandrørsprojektet observerede jeg, at bestyrelsen har nøgler til lejlighederne, hvilket jeg ikke mener, at de er berettiget til. Min lejlighed er der ingen, som er berettiget til at sikre sig adgang til uden forudgående aftale eller i nødstilfælde, da det er tale om PRIVAT bolig. Jeg mener, at det direkte strider imod dansk lovgivning, at bestyrelsen har nøgler til andre andelshavers lejlighed. Det er en krænkelse af min bolig og privatliv!! Desuden har Jeg taget kontakt til mit forsikringsselskab, for at høre hvad min retsstilling er i forbindelse med et indbrud, og hvor der ikke er synlige tegn på indtrængen i lejligheden. Indbruddet vil blive klassificeret som simpelt tyveri, og mit forsikringsselskab vil derfor ikke dække bestemte genstande og andre genstande dækker de kun med en lille procentdel. På den baggrund vil jeg gerne minimere antallet af nøgler til min lejlighed og det bør andre andelshavere også overveje. Af hensyn til alle andelshavers retssikkerhed og beskyttelse forslår jeg, at bestyrelsen destruerer nøglebundterne eller afleverer nøglerne tilbage til andelshaverne, så vi som andelshaver kan værne om vores privatliv og bolig. Jeg vil for god orden skyld gøre opmærksom på at i forbindelse med vand/varmeaflæsning, større projekter etc. som er annonceret, da er bestyrelsen/ejendomsfunktionæren berettiget til at få adgang til lejlighederne, og vi som andelshavere er forpligtet til at aflevere en nøgle til dem eller selv være hjemme. Desuden er bestyrelsen berettiget til at sikre sig adgang til lejlighederne, hvis der opstår et nødstilfælde såsom vandskade etc., hvilket jeg også forventer, at de gør af hensyn til at minimere skaderne på bygningerne. Det blev fra bestyrelsens side præciseret, at der ikke var nogen beboere, der var tvungen til at deponere nøgle hos bestyrelsen/varmemester, ligesom bestyrelsen heller ikke er forpligtet til at opbevare beboernes nøgler. Side 7

8 Schou præciserede endvidere, at der kunne være omstændigheder der gjorde det nødvendigt at skaffe sig adgang til lejligheden ved hjælp af låsesmed. I så fald skal mindst 2 personer deltage og der skal lægges besked i lejligheden om den nødvendige indtrængen. Der var en del drøftelser omkring udlån af nøgler og aflevering af nøgler i forbindelse med rørudskiftningsarbejdet. Dette blev taget til efterretning. Samtidig blev det meddelt, at de beboere der endnu ikke har modtaget deres nøgler kunne henvende sig til varmemesteren. Forslagsstilleren tog de fremsendte erklæringer til efterretning. 2. Overdragelse af altanlån ved salg af andel. I forbindelse med køb af min andelsbolig gjorde jeg sælgers ejendomsmægler opmærksom på, at så vidt det var mig bekendt, skulle sælger indfri altanlånet. Det stod skrevet i de papirer, jeg modtaget på boligen i forbindelse med mit køb. Jeg fik dog af vide, at sælger gerne måtte overdrage lånet til mig. Det er dog kommet mig for øre, at det i forbindelse med altanprojektet blev besluttet at valgte en andelshaver at fraflytte sin bolig, da skulle sælger indfri altanlånet. Det har skabt stor undren blandt de andelshavere, som jeg har snakket med, at jeg har overtaget altanlånet, når nu der blev indført/aftalt andre regler før igangsættelsen af projektet. Desuden er jeg bekendt med, at andre andelshavere også har overdraget altanlånet til købere, og at bestyrelsen har gjort det lige så i forbindelse med salg af de gamle lejeboliger. Jeg er meget utilfreds med at have overtaget et lån, som jeg efter at have snakket med herboende andelshavere slet ikke burde kunne overtage, da der som sagt i sin tid blev aftalt andre regler i foreningen. Jeg synes ikke det er rimeligt, at jeg nu sidder med et lån, som jeg måske ikke må overdrage til næste køber i forbindelse med et salg. Jeg er ikke interesseret i at indfri et lån på kr. for noget, som jeg ikke kan tage med mig. Jeg tror trygt, at jeg kan sige det samme på vegne af andre nye andelshavere. Det undre mig at der ikke er blevet sat en stopper for overdragelse af altanlånet fra bestyrelsens side, da der i vores vedtægter 15 står, Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen,. Det må Side 8

9 også være gældende for overdragelse af et altanlån, som eftersigende ikke kan overdrages til en køber. Derfor kunne jeg godt tænke mig at få afklaret, hvad der er tilladt i forbindelse med altanlånet ved et eventuelt salg. Hvis det viser sig, at sælger godt kan overdrage altanlånet til køber, da forslår jeg, at det indføres i vedtægterne under regler for overdragelse 13, således at der ingen tvivl er på området, og hvormed alle andelshavere gamle som nye får lige vilkår. Jeanette Schou orienterede om forslaget og herunder de forskellige informationer hun havde modtaget. Schou besvarede indlægget og oplyste indledningsvis, at det var uheldigt at det drejede sig om andenhåndsoplysninger, som det var sværere for bestyrelsen at tage stilling til. Derimod blev det oplyst, at det havde været praksis igennem de seneste 2 år, at det i forbindelse med overdragelse af andele, blev accepteret fra bestyrelsens side, at køber overtog det nedskrevne lån. I forbindelse med tidligere informationer om, at lån ønskes indfriet i forbindelse med overdragelse, blev der henvist til, at det ville være hensigtsmæssigt for foreningen at lånene blev indfriet, idet andelsboligforeningen ikke havde sikkerhed i de pågældende lejligheder for det nævnte lån. Hvis sikkerhed skulle etableres, vil det andrage mindst kr ,- pr. lejlighed (der har optaget lån), hvilket i alt vil andrage mindst kr ,-. Det vil altid være muligt for en andelshaver at indfri sit lån. Schou gjorde endvidere opmærksom på, at prisen for andelslejligheden vil være den samme hvad enten der var et lån eller ikke et lån, idet købesummen vil bestå dels af en kontantbetaling og dels af et lån, der overtages. Sælger vil få et reduceret provenu, nemlig med fradrag af altanlånet. Såfremt der måtte være uoverensstemmelser i forbindelse med indgåelse af aftale, blev det foreslået, at de pågældende henvendte sig til sælger Side 9

10 eller hvis der havde været ejendomsmægler indblandet, da til denne. Jeanette Schou ønskede ikke afstemning om dette forslag. 3. Ophævelse af grillforbud på altanerne. I forbindelse med opsætningen af altanerne blev det besluttet, at man ikke må benytte grill på altanerne. I første omgang troede jeg, at det var pga. brandfaren, men det har siden vist sig, at det er for at naboen ikke bliver generet af osen, hvilket undre mig meget. Jeg vil mene, at folks cigaretrøg, olielamper, lanterner og deslige, der er tændt på altanerne generer lige så meget som en grill. Da jeg ikke synes, at folk skal fratages retten til at anvende disse typer af remedier på altanen, mener jeg, at det er mere fordelagtig at ophæve grillforbuddet. Derfor forslår jeg, at grillforbuddet atter tages op til overvejelse særligt med henblik på ophævelse af samme forbud. Vi kan eventuelt indføre visse restriktioner f.eks. hvilke grilltyper, der må anvendes for at mindske osen. Hvis grillforbuddet skal opretholdes, da vil jeg mene, at der skal indføres større kontrol af at forbuddet overholdes af alle andelshavere. Forslaget har allerede været behandlet. 4. Retningslinier for kælderen/vaskeriet. Ad 4: Retningslinjer for kælderen/vaskeri I kælderen og vaskeriet har jeg observeret at folk ryger og anvender meget giftige/farlige kemikalier. Jeg mener, at det var engang i marts 2011, at en eller anden havde fået den gode ide at spraye med spraymaling i kælderen ved nr. 87, hvilket gjorde at kælderen var giftig i ca. 2 uger efter. Man blev faktisk dårlig ved at gå ned i kælderen. Samtidig har jeg oplevet, at folk ryger i vaskeriet, hvilket jeg ikke mener høre sig hjemme. Jeg er selv ikke-ryger og er ikke interesseret i at mit tøj lugter af cigaretrøg, før jeg overhovedet tager det i brug. Jeg synes heller ikke, at det er forsvarligt at ryge i et vaskeri. En dag jeg var i vaskeriet havde en eller anden glemt at slukke sin cigaret, som stod i et lille plastiskbære fra en risdessert. Cigaretten var helt udbrændt og der var ingen vand i plastikbægeret. I princippet kunne der lige så godt have været udbrudt brand i vores nye vaskeri, som kunne have bredt sig til hele kælderetagen og muligvis stueetagen og gjort meget Side 10

11 stor skade på bygningen udover at alle vore private ejendele i kælderen kunne være gået tabt. Da jeg ikke har været i stand til at finde klare regler for rygning og brug af kælderen i vores vedtægter eller husorden, forslår jeg, at vi indfører rygeforbud i vaskeri/kælder samt forbud mod brug af farlig/giftige kemikalier i kælderen. Bestyrelsen bemærkede, at der har været opsat skilte i vaskekælderen om forbud mod rygning. Det følger af forholdets natur, at der ikke må opbevares farlige eller giftige kemikalier i kælderen. Det er imidlertid vanskeligt at definere hvad der menes hermed. Forslagsstilleren tog de gældende regler til efterretning og frafaldt afstemning. 5. Brug af vaskemaskiner, opvaskemaskiner og tørretumbler i lejlighederne. Ad 5: Brug af vaskemaskiner, opvaskemaskiner og tørretumbler i lejlighederne I vores husorden 9, stk. 2 står det skrevet, at vaskemaskiner og strygemaskiner kun må anvendes i tidsrummet kl Jeg tolker det som retningslinjer for anvendelse af fællevaskeri etc. og ikke for brug af lignende maskiner, som er opsat i lejlighederne. Jeg får flere gange om ugen min nattesøvn ødelagt af brug af vaskemaskiner, opvaskermaskiner etc. i lejlighederne. Jeg har soveværelse op af køkkenet, som sikkert de fleste har, og da der er meget lydt i vores bygninger, kan man ikke undgå at høre, når maskinerne leder vand ind og ud eller for den sag skyld centrifugerer. Desuden dirrer gulve og vægge, når der centrifugeres. Der står ikke direkte skrevet i vores husorden, i hvilket tidsrum man må bruger vaskemaskiner etc., men kun retningslinjer for brug af støjende maskiner etc.. Derfor forslår jeg, at der i husordenen 5 specifikt indføres retningslinjer for anvendelse af vaskemaskiner, opvaskemaskiner samt tørretumbler i lejlighederne, således at tidsrummet sættes fra kl til kl , hvorved vi følger de regler, som er gældende for vaskeriet. Jeanette Schou motiverede sit forslag og henviste til uoverensstemmelser mellem vedtægter, 9 og 5. Forslagsstilleren erklærede sig indforstået med, at det alene drejede sig om et tillæg til 9 et nyt stykke 3 hvoraf det vil fremgå, at brug af vaskemaskiner, opvaskemaskiner og tørretumbler kun på finde sted imellem kl Side 11

12 I forbindelse med afstemning stemte 22 for forslaget, hvorimod 28 stemte imod forslaget. Forslaget er nedstemt, hvorefter den eksisterende husorden fortsætter uændret. 6. Valg af bestyrelse. Bestyrelsen består af Allan Riise, Carsten Dyhr, Finn Højer Nielsen, Ann-Vivi Wessel Jensen, Therese Pedersen. Allan Riise blev enstemmigt genvalgt som formand. Finn Højer Nielsen og Ann-Vivi Wessel Jensen blev enstemmigt genvalgt for 2 år. Bestyrelsen består herefter af: Allan Riise, formand, Valbygårdsvej 41, st.th. (2 år) Carsten Dyhr, Valbygårdsvej 41, 4.th. (1 år) Finn Højer Nielsen, Valbygårdsvej 37, 3.tv. (2 år) Ann-Vivi Wessel Jensen, Valbygårdsvej 75, 3.th. (2 år) Therese Pedersen, Valbygårdsvej 51, st.mf. (1 år) Som suppleanter blev enstemmigt genvalgt: Lisbeth Cantell, Valbygårdsvej 53, 3.th. Michael Bressendorf, Valbygårdsvej 79, 2.th. 7. Eventuelt. a. Allan Nielsen bemærkede, at bestyrelsen for at få styr på brugen af parkeringspladser, ønskede at parkeringspladslejerne oplyste om deres bils registreringsnummer. I forbindelse med fremsendelse af referat, vil der blive vedlagt en seddel, hvorpå registreringsnummeret kan noteres og indsendes til Schou. Bestyrelsen blev takket for det store arbejde, der blev udført. Således passeret. 2. maj 2011 BS/bn Side 12

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2015, den 7. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2013, den 17. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2014, den 25. marts afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent. År 2004, den 16. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i andelsboligforeningens nyindrettede beboerlokale i kælderen i nr. 20. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl Referat af ordinær generalforsamling i A/B Blidahlund & Esperancegården afholdt den 22 april 2015 kl. 18.00 Lokalisation: Gentofte Bibliotekerne, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

SCHOU & TURLEY ADVOKATFIRMA

SCHOU & TURLEY ADVOKATFIRMA 1. Advokat POUL TURLEY 240 Ndr. Frihavnsgade H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf.nr. 3313 5747 M Ø D E R E F E R A T År 2014, den 26. juni kl. 18.30 afholdtes på administrators kontor H.C.

Læs mere

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling A/B Enghaven Referat af ordinær generalforsamling Afholdt torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00 Vesterbro Ny skole - indgang overfor nr 24 og 26 i Ejderstedgade Generalforsamlingen blev afholdt med følgende

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

År 2013, den 26. september kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tagenshave med følgende

År 2013, den 26. september kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tagenshave med følgende Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Tagenshave Ejd.nr.: 1-622 Dato: 26. oktober 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 26. september kl.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup.

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Der var 29 lejligheder repræsenteret, heraf en ved skriftlig fuldmagt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Under henvisning til A/B Jægers vedtægter 26 indkaldes hermed på vegne af bestyrelsen til ordinær generalforsamling, som afholdes: mandag den 15. juni

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 17. april 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling År 2013, den 16. april 2013,

Læs mere

Referat for E/F Rosagården 1-5

Referat for E/F Rosagården 1-5 Referat for E/F Rosagården 1-5 Der blev afholdt ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rosagården 1 5, den 30. april 2015 kl. 19:00, på Østervangsskolen, biologilokale, Astersvej 15, 4000 Roskilde

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Der var mødt 23 andelshavere inkl. formand, næstformand, sekretær og menigt bestyrelsesmedlem samt advokat Susanne Mendoza fra Andelsbo.

Læs mere

SCHOU & TURLEY ADVOKATFIRMA

SCHOU & TURLEY ADVOKATFIRMA 1. Advokat POUL TURLEY 240 Ndr. Frihavnsgade H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf.nr. 3313 5747 M Ø D E R E F E R A T År 2013, den 11. april kl. 18.30 afholdtes på administrators kontor H.C.

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Ejerforeningen Drejøgade 35

Ejerforeningen Drejøgade 35 Ejerforeningen Drejøgade 35 Onsdag den 23. marts 2011, kl. 18:00, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Drejøgade 35. Generalforsamlingen afholdtes i Drejøgårdens lokaler, Drejøgade 26F,

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Besfvrelsens beretning.

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Besfvrelsens beretning. Ar 2013 den 3 1. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Halgreen i fælleslokalet Ha1 greensgade 9, st., 2300 København S. Formanden Lars Pedersen bød velkommen. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Henrik Bonné Advokat (H), MBA Vestagervej 3 2100 København Ø T: 39 16 80 80 D: 39 16 80 71 F: 39 16 80 00 E-mail: hb@vestagervej.dk www.vestagervej.dk CVR: 25451465 Winnie Sønder Sekretær D: 39 16 80 41

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B PRINSESSEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B PRINSESSEN Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 28. November 2009 Referat af ordinær generalforsamling År 2009 dato 23. November 2009, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 Advokat Henrik Qwist hq@qbadv.dk 28. september 2016 J.nr. 10076 QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB Rådhuspladsen

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referent: Jørn Kjær Nielsen Til stede: 28 andele var repræsenteret. Generalforsamlingen

Læs mere

Andelsboligforeningen AST

Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf. 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - onsdag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. E-mail: ast@mail.tele.dk Administrator: Advokat

Læs mere

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B ADR. FORMAND ALLAN RASMUSSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 B, ST.TV., 2500 VALBY - TLF. & FAX 36 17 51 12 Valby, fredag den 28. maj 2004 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling i E/F Rentemestergården afholdt den 20. marts 2012 kl. 19:00 i Kulturhuset, Tomsgårdsvej 35, 2400 København NV. Der var fremmødt repræsentanter eller afgivet fuldmagt

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Til samtlige beboere i afdeling 29, Finlandsparken Vejle, den 14. maj 2014 Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Hermed følger et kort referat af det ordinære afdelingsmøde

Læs mere

REFERAT. EDVARD NIELSEN & Partnere

REFERAT. EDVARD NIELSEN & Partnere EDVARD NIELSEN & Partnere Advokat Peter Skrøder Jakobsen Algade 1-7 4000 Roskilde Tlf. 4635 4017 Sag nr.: 25-73567-PSJ/CF REFERAT fra ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Rosagården 1-5 tirsdag

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Fremmødte andelshavere: nr. 5, 8, 13, 16, 18, 32, 36, 41, 45, 52, 53, 63, 68, 70, 71, 74, 86, 89, 90, 91,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i A/B Humlegården Afholdt den 14.1.2015 kl. 19.00 i forsamlingshuset på Onkel Danny s Plads Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling A/B TELEMARKEN - REFERAT AF Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen afholdt: 31.03.08 Sted: Referent: Menighedshuset, Sundby Kirke Erik Christensen D a h l e r u p s g a d e 1-3 1 6 0 3 K ø b e n

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

1, 8, 13, 20, 23, 31, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 44, 46, samt administrator, advokat Jens Duus.

1, 8, 13, 20, 23, 31, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 44, 46, samt administrator, advokat Jens Duus. År 2007, den 24. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i andelsboligforeningens beboerlokale i kælderen til nr. 20. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt

Læs mere

Referat. År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende.

Referat. År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende. Kirke Såby d. 1. maj 2013. Referat År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende. Dagsorden i henhold til indkaldelse

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F SVENSKELEJREN 2-6/DEGNEMOSE ALLÉ 9-11

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F SVENSKELEJREN 2-6/DEGNEMOSE ALLÉ 9-11 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine Anette Kirkeskov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona ATB ApS Veksøvej 89 2700 Brønshøj Telefon: 3860 7030 Telefax: 3860 7037 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona Web: www.atb.as Email: atb@atb.as Tirsdag den 5. april 2011 kl. 19.00 afholdtes

Læs mere