M Ø D E R E F E R A T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M Ø D E R E F E R A T"

Transkript

1 Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, København V Tlf Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN på Sct. Annæ Gymnasium, Sjælør Boulevard 135, Valby. 81 andelshavere var repræsenteret, heraf 6 ved fuldmagt. Foreningens ca. 204 andelshavere var således repræsenteret med ca. 40%. Desuden deltog statsaut. revisior Jens Haugbyrd/Revisionsfirmaet Beierholm og advokat Bent Schou. Allan Riise bød velkommen og navnlig velkommen til de nye andelshavere. I henhold til indkaldelse. april d.å. behandledes følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. Bent Schou blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varslet og var beslutningsdygtig i henhold til de punkter der forelå i dagsordenen. Dette var der ikke indvendinger imod. 2. Bestyrelsens beretning: Allan Riise aflagde indledningsvis beretning og henviste til det skriftlige materiale der var udsendt til samtlige andelshavere i forbindelse med indkaldelsen. Specielt under punkter Vandrør og faldstammer, supplerede Carsten Dyhr beretningen og orienterede om forløbet af rørinstallationerne og at der skulle være 1-års gennemgang om kort tid. I den forbindelse vil der blive udsendt orientering til samtlige beboere med opfordring til at meddele om eventuelle mangler. Nærværende kan også betragtes som en opfordring til at fremføre eventuelle mangler, hvis sådanne findes. Side 1

2 Specielt vedrørende rørstudse i badeværelsesgulve blev det oplyst, at det ikke var en del af projektet at disse blev fjernet. Det det vil være forbundet med meget store udgifter. Allan Riise henviste til, at der på generalforsamling kan fremsættes forslag herom. Så har man da mulighed for at tage stilling til dette. Det blev også bemærket, at stuelejlighederne visse steder var blevet fodkolde i forbindelse med ændring af vaskerier. Vedrørende temperatursvingninger oplyste Carsten Dyhr, at der var undersøgelser i gang. Det blev oplyst, at også vandforsyning i køkken var problematisk nogle steder. Vedrørende faldstammer oplyste Carsten Dyhr, at en gennemgang har vist, at der er rustdannelser indefra. Dette er konstateret i større omfang. Firmaet PROLINE er derfor kontaktet, idet dette firma har specialiseret sig i at foretage coating støbning inde i det eksisterende rør. Selve arbejdet kan udføres i løbet af få dage, hvorimod en traditionel udskiftning af faldstammer vil tage 2-3 uger. Vedrørende altanerne oplyste Carsten Dyhr, at der stadig er konstateret mindre mangler, som entreprenøren har lovet at udbedre. Bestyrelsen følger op på dette. Der blev fremført bemærkning om, at det regnede ind på altanerne, muligvis ved udspyr, ligesom der var visse gavlaltaner, som ikke var tilfredsstillende monteret til muren. Bestyrelsen henviste til, at altanerne var opsat i overensstemmelse med projektet. Carsten Dyhr supplerede afsnittet om Miljøstation og oplyste, at kommunen er orienteret om rotterne og har foretaget inspektion og derefter pålagt ejendommen at sørge for de nødvendige foranstaltninger. Derfor har det været nødvendigt at nedrive skuret til traktor og maskiner. I forbindelse med miljøstationen var der kritik af manglende information om ændring af placering af Side 2

3 tørregård, ligesom projektet med tørregården blev kritiseret med hensyn til placering af cykelstativer og bilparkering. Med de nævnte bemærkninger blev årsberetningen indstillet til godkendelse og herefter enstemmigt godkendt. 3. F o r e l æ g g e l s e a f å r s r e g n s k a b o g e v e n t u e l revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet. Revisor Jens Haugbyrd gennemgik regnskabet og præciserede de enkelte poster. Endvidere blev der redegjort for beregningen af andelsværdien. Regnskabet gav ikke anledning til bemærkninger og blev enstemmigt godkendt, herunder at andelsværdien blev fastsat til kr ,- pr. m². På spørgsmålet om, at anføre andelsværdien særskilt i dagsordenen bemærkede Schou, at det var sædvanligt, at medtage punktet som en del af regnskabet. Andelsværdien bliver nemlig beregnet og fastlagt i overensstemmelse med opgørelsen over aktier og passiver. Godkendelse af andelsværdien foretages derfor i forbindelse med godkendelse af regnskab. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget (for 2011) til godkendelse og beslutning om eventuelt ændring af boligafgiften. Denne foreslås forhøjet med kr. 10,- til kr. 425,- pr. m²/årligt pr. 1/ Revisor Jens Haugbyrd redegjorde for budgettet, som viser et underskud på ca. kr ,- før skat. Endvidere blev der redegjort for likviditetsbudgettet hvori er indregnet regulering af tilgodehavender og gæld fra årsskiftet og betaling af prioritetsafdrag. Likviditetspåvirkningen er udtryk for et behov på kr ,-, som foreslås dækket af delvist den eksisterende likviditetsbeholdning på ca. kr ,-. Den øvrige likviditet, er baseret på andelsboligforeningens salg af 6 lejligheder i Side 3

4 Budgettet blev enstemmigt godkendt, herunder forhøjelse af boligafgiften med kr. 10,- til kr. 425,- pr. m²/årligt med virkning fra 1/ Forslag. a. Ændring af husorden for altaner hvorefter det er tilladt at bruge gasgrill. Dennis Mathiasen begrundede sit forslag. I forbindelse med afstemning ved håndoprækning stemte 28 for forslaget, hvorimod 42 stemte imod. Forslaget er således nedstemt. b. Bestyrelsen foreslår tillæg til husorden, hvorefter det fastslås at det ikke er tilladt at benytte stikkontakt opsat af Dansk Bredbånd til andet end tilslutning af Dansk Bredbånds produkter. Overtrædelse kan medføre eksklusion. Forslaget, der er vedlagt indkaldelsen blev begrundet af bestyrelsen, idet det var konstateret at nogle beboere (i blok 7) havde anvendt stikket i garderobeskabet til brug af andre apparater end de beregnede it-produkter. Der har således været tilfælde, hvor strømforbruget har været af en sådan størrelse, at sikringerne er sprunget og har afbrudt strømforsyningen til TV og internetmodtagelse for alle lejligheder i blok 7. Derfor har bestyrelsen fundet det nødvendigt at skærpe kravet i husordenen ved brug af den nævnte TV-installation. Efter drøftelse foretog forslagsstilleren en mindre ændring, således at forslaget får følgende ordlyd: Bestyrelsen foreslår tillæg til husorden, hvorefter det fastslås, at det ikke er tilladt at benytte stikkontakt opsat af Dansk Bredbånd til andet end tilslutning af internetmodem/roter eller lignende. Overtrædelse kan medføre eksklusion. Side 4

5 Ved afstemning stemte 47 for dette forslag. Ingen stemte imod. Forslaget er vedtaget. c. Der foreligger udvidet projekt til istandsættelse af containerplads. Det nye projekt anslås til kr ,-, hvorfor bevilling ønskes forhøjet med kr ,-. Bestyrelsen oplyste, at projektet medfører en flytning af tørregården til den modsatte ende af garagebygningen (mod nord). Der blev også kort redegjort for projektet og behovet for dette og henvist til den af arkitekt Tom Sjørup udarbejdede skitse med en kortfattet beskrivelse. Ved afstemning ved håndsoprækning stemte 55 for forslaget. Ingen stemte imod. Forslaget og dermed forhøjelsen af projektprisen til kr ,- er vedtaget. d. Forslag om istandsættelse af faldstammer for kr. 4,5 mio. I henhold til det med indkaldelsen vedlagte projekt fra PROLINE, redegjorde Carsten Dyhr nærmere for projektet og orienterede om hvilken tidsplan der kunne køres efter. Specielt blev det anført, at en anden ejendom i Valby var besigtiget og man var tilfreds med det pågældende arbejde. Endvidere var ejendommens varmeingeniør Probst-Hansen kontaktet og denne havde oplyst, at han havde deltaget i tilsvarende projekt og kunne anbefale Proline. Der forventes opstart med 6-8 ugers varsel efter accept. Ingeniør skal være behjælpelig med projekt og gennemførelse. Bestyrelsen lægger op til, at fremgangsmåden skal være meget fleksibel, idet der kan vælges at udføre arbejdet i én blok ad gangen, eventuelt 1-2 opgange ad gangen. Herved kan der indhentes erfaringer løbende. Side 5

6 Det blev oplyst, at gulvafløb vil være omfattet. Såfremt stikledning til gulvafløb skal ændres, er dette også muligt med hjælp af specialværktøj. For projektet stemte 59. Ingen stemte imod. Forslaget er vedtaget. e. Udskiftning af vandstikledninger for kr ,-. Forslaget har tidligere været fremsat og vedrører vandstik fra hovedledning i vejen fra stophane og til måler fra 3 tilslutninger. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Side 6

7 Indkomne forslag: Jeanette Schou havde indsendt forslag dateret 15. april, hvilket forslag også har været opsat på opslagstavlerne i opgangene. Forslagsstilleren motiverede sine forslag. Ad 1: Opbevaring af nøgler til lejlighederne I forbindelse med vandrørsprojektet observerede jeg, at bestyrelsen har nøgler til lejlighederne, hvilket jeg ikke mener, at de er berettiget til. Min lejlighed er der ingen, som er berettiget til at sikre sig adgang til uden forudgående aftale eller i nødstilfælde, da det er tale om PRIVAT bolig. Jeg mener, at det direkte strider imod dansk lovgivning, at bestyrelsen har nøgler til andre andelshavers lejlighed. Det er en krænkelse af min bolig og privatliv!! Desuden har Jeg taget kontakt til mit forsikringsselskab, for at høre hvad min retsstilling er i forbindelse med et indbrud, og hvor der ikke er synlige tegn på indtrængen i lejligheden. Indbruddet vil blive klassificeret som simpelt tyveri, og mit forsikringsselskab vil derfor ikke dække bestemte genstande og andre genstande dækker de kun med en lille procentdel. På den baggrund vil jeg gerne minimere antallet af nøgler til min lejlighed og det bør andre andelshavere også overveje. Af hensyn til alle andelshavers retssikkerhed og beskyttelse forslår jeg, at bestyrelsen destruerer nøglebundterne eller afleverer nøglerne tilbage til andelshaverne, så vi som andelshaver kan værne om vores privatliv og bolig. Jeg vil for god orden skyld gøre opmærksom på at i forbindelse med vand/varmeaflæsning, større projekter etc. som er annonceret, da er bestyrelsen/ejendomsfunktionæren berettiget til at få adgang til lejlighederne, og vi som andelshavere er forpligtet til at aflevere en nøgle til dem eller selv være hjemme. Desuden er bestyrelsen berettiget til at sikre sig adgang til lejlighederne, hvis der opstår et nødstilfælde såsom vandskade etc., hvilket jeg også forventer, at de gør af hensyn til at minimere skaderne på bygningerne. Det blev fra bestyrelsens side præciseret, at der ikke var nogen beboere, der var tvungen til at deponere nøgle hos bestyrelsen/varmemester, ligesom bestyrelsen heller ikke er forpligtet til at opbevare beboernes nøgler. Side 7

8 Schou præciserede endvidere, at der kunne være omstændigheder der gjorde det nødvendigt at skaffe sig adgang til lejligheden ved hjælp af låsesmed. I så fald skal mindst 2 personer deltage og der skal lægges besked i lejligheden om den nødvendige indtrængen. Der var en del drøftelser omkring udlån af nøgler og aflevering af nøgler i forbindelse med rørudskiftningsarbejdet. Dette blev taget til efterretning. Samtidig blev det meddelt, at de beboere der endnu ikke har modtaget deres nøgler kunne henvende sig til varmemesteren. Forslagsstilleren tog de fremsendte erklæringer til efterretning. 2. Overdragelse af altanlån ved salg af andel. I forbindelse med køb af min andelsbolig gjorde jeg sælgers ejendomsmægler opmærksom på, at så vidt det var mig bekendt, skulle sælger indfri altanlånet. Det stod skrevet i de papirer, jeg modtaget på boligen i forbindelse med mit køb. Jeg fik dog af vide, at sælger gerne måtte overdrage lånet til mig. Det er dog kommet mig for øre, at det i forbindelse med altanprojektet blev besluttet at valgte en andelshaver at fraflytte sin bolig, da skulle sælger indfri altanlånet. Det har skabt stor undren blandt de andelshavere, som jeg har snakket med, at jeg har overtaget altanlånet, når nu der blev indført/aftalt andre regler før igangsættelsen af projektet. Desuden er jeg bekendt med, at andre andelshavere også har overdraget altanlånet til købere, og at bestyrelsen har gjort det lige så i forbindelse med salg af de gamle lejeboliger. Jeg er meget utilfreds med at have overtaget et lån, som jeg efter at have snakket med herboende andelshavere slet ikke burde kunne overtage, da der som sagt i sin tid blev aftalt andre regler i foreningen. Jeg synes ikke det er rimeligt, at jeg nu sidder med et lån, som jeg måske ikke må overdrage til næste køber i forbindelse med et salg. Jeg er ikke interesseret i at indfri et lån på kr. for noget, som jeg ikke kan tage med mig. Jeg tror trygt, at jeg kan sige det samme på vegne af andre nye andelshavere. Det undre mig at der ikke er blevet sat en stopper for overdragelse af altanlånet fra bestyrelsens side, da der i vores vedtægter 15 står, Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen,. Det må Side 8

9 også være gældende for overdragelse af et altanlån, som eftersigende ikke kan overdrages til en køber. Derfor kunne jeg godt tænke mig at få afklaret, hvad der er tilladt i forbindelse med altanlånet ved et eventuelt salg. Hvis det viser sig, at sælger godt kan overdrage altanlånet til køber, da forslår jeg, at det indføres i vedtægterne under regler for overdragelse 13, således at der ingen tvivl er på området, og hvormed alle andelshavere gamle som nye får lige vilkår. Jeanette Schou orienterede om forslaget og herunder de forskellige informationer hun havde modtaget. Schou besvarede indlægget og oplyste indledningsvis, at det var uheldigt at det drejede sig om andenhåndsoplysninger, som det var sværere for bestyrelsen at tage stilling til. Derimod blev det oplyst, at det havde været praksis igennem de seneste 2 år, at det i forbindelse med overdragelse af andele, blev accepteret fra bestyrelsens side, at køber overtog det nedskrevne lån. I forbindelse med tidligere informationer om, at lån ønskes indfriet i forbindelse med overdragelse, blev der henvist til, at det ville være hensigtsmæssigt for foreningen at lånene blev indfriet, idet andelsboligforeningen ikke havde sikkerhed i de pågældende lejligheder for det nævnte lån. Hvis sikkerhed skulle etableres, vil det andrage mindst kr ,- pr. lejlighed (der har optaget lån), hvilket i alt vil andrage mindst kr ,-. Det vil altid være muligt for en andelshaver at indfri sit lån. Schou gjorde endvidere opmærksom på, at prisen for andelslejligheden vil være den samme hvad enten der var et lån eller ikke et lån, idet købesummen vil bestå dels af en kontantbetaling og dels af et lån, der overtages. Sælger vil få et reduceret provenu, nemlig med fradrag af altanlånet. Såfremt der måtte være uoverensstemmelser i forbindelse med indgåelse af aftale, blev det foreslået, at de pågældende henvendte sig til sælger Side 9

10 eller hvis der havde været ejendomsmægler indblandet, da til denne. Jeanette Schou ønskede ikke afstemning om dette forslag. 3. Ophævelse af grillforbud på altanerne. I forbindelse med opsætningen af altanerne blev det besluttet, at man ikke må benytte grill på altanerne. I første omgang troede jeg, at det var pga. brandfaren, men det har siden vist sig, at det er for at naboen ikke bliver generet af osen, hvilket undre mig meget. Jeg vil mene, at folks cigaretrøg, olielamper, lanterner og deslige, der er tændt på altanerne generer lige så meget som en grill. Da jeg ikke synes, at folk skal fratages retten til at anvende disse typer af remedier på altanen, mener jeg, at det er mere fordelagtig at ophæve grillforbuddet. Derfor forslår jeg, at grillforbuddet atter tages op til overvejelse særligt med henblik på ophævelse af samme forbud. Vi kan eventuelt indføre visse restriktioner f.eks. hvilke grilltyper, der må anvendes for at mindske osen. Hvis grillforbuddet skal opretholdes, da vil jeg mene, at der skal indføres større kontrol af at forbuddet overholdes af alle andelshavere. Forslaget har allerede været behandlet. 4. Retningslinier for kælderen/vaskeriet. Ad 4: Retningslinjer for kælderen/vaskeri I kælderen og vaskeriet har jeg observeret at folk ryger og anvender meget giftige/farlige kemikalier. Jeg mener, at det var engang i marts 2011, at en eller anden havde fået den gode ide at spraye med spraymaling i kælderen ved nr. 87, hvilket gjorde at kælderen var giftig i ca. 2 uger efter. Man blev faktisk dårlig ved at gå ned i kælderen. Samtidig har jeg oplevet, at folk ryger i vaskeriet, hvilket jeg ikke mener høre sig hjemme. Jeg er selv ikke-ryger og er ikke interesseret i at mit tøj lugter af cigaretrøg, før jeg overhovedet tager det i brug. Jeg synes heller ikke, at det er forsvarligt at ryge i et vaskeri. En dag jeg var i vaskeriet havde en eller anden glemt at slukke sin cigaret, som stod i et lille plastiskbære fra en risdessert. Cigaretten var helt udbrændt og der var ingen vand i plastikbægeret. I princippet kunne der lige så godt have været udbrudt brand i vores nye vaskeri, som kunne have bredt sig til hele kælderetagen og muligvis stueetagen og gjort meget Side 10

11 stor skade på bygningen udover at alle vore private ejendele i kælderen kunne være gået tabt. Da jeg ikke har været i stand til at finde klare regler for rygning og brug af kælderen i vores vedtægter eller husorden, forslår jeg, at vi indfører rygeforbud i vaskeri/kælder samt forbud mod brug af farlig/giftige kemikalier i kælderen. Bestyrelsen bemærkede, at der har været opsat skilte i vaskekælderen om forbud mod rygning. Det følger af forholdets natur, at der ikke må opbevares farlige eller giftige kemikalier i kælderen. Det er imidlertid vanskeligt at definere hvad der menes hermed. Forslagsstilleren tog de gældende regler til efterretning og frafaldt afstemning. 5. Brug af vaskemaskiner, opvaskemaskiner og tørretumbler i lejlighederne. Ad 5: Brug af vaskemaskiner, opvaskemaskiner og tørretumbler i lejlighederne I vores husorden 9, stk. 2 står det skrevet, at vaskemaskiner og strygemaskiner kun må anvendes i tidsrummet kl Jeg tolker det som retningslinjer for anvendelse af fællevaskeri etc. og ikke for brug af lignende maskiner, som er opsat i lejlighederne. Jeg får flere gange om ugen min nattesøvn ødelagt af brug af vaskemaskiner, opvaskermaskiner etc. i lejlighederne. Jeg har soveværelse op af køkkenet, som sikkert de fleste har, og da der er meget lydt i vores bygninger, kan man ikke undgå at høre, når maskinerne leder vand ind og ud eller for den sag skyld centrifugerer. Desuden dirrer gulve og vægge, når der centrifugeres. Der står ikke direkte skrevet i vores husorden, i hvilket tidsrum man må bruger vaskemaskiner etc., men kun retningslinjer for brug af støjende maskiner etc.. Derfor forslår jeg, at der i husordenen 5 specifikt indføres retningslinjer for anvendelse af vaskemaskiner, opvaskemaskiner samt tørretumbler i lejlighederne, således at tidsrummet sættes fra kl til kl , hvorved vi følger de regler, som er gældende for vaskeriet. Jeanette Schou motiverede sit forslag og henviste til uoverensstemmelser mellem vedtægter, 9 og 5. Forslagsstilleren erklærede sig indforstået med, at det alene drejede sig om et tillæg til 9 et nyt stykke 3 hvoraf det vil fremgå, at brug af vaskemaskiner, opvaskemaskiner og tørretumbler kun på finde sted imellem kl Side 11

12 I forbindelse med afstemning stemte 22 for forslaget, hvorimod 28 stemte imod forslaget. Forslaget er nedstemt, hvorefter den eksisterende husorden fortsætter uændret. 6. Valg af bestyrelse. Bestyrelsen består af Allan Riise, Carsten Dyhr, Finn Højer Nielsen, Ann-Vivi Wessel Jensen, Therese Pedersen. Allan Riise blev enstemmigt genvalgt som formand. Finn Højer Nielsen og Ann-Vivi Wessel Jensen blev enstemmigt genvalgt for 2 år. Bestyrelsen består herefter af: Allan Riise, formand, Valbygårdsvej 41, st.th. (2 år) Carsten Dyhr, Valbygårdsvej 41, 4.th. (1 år) Finn Højer Nielsen, Valbygårdsvej 37, 3.tv. (2 år) Ann-Vivi Wessel Jensen, Valbygårdsvej 75, 3.th. (2 år) Therese Pedersen, Valbygårdsvej 51, st.mf. (1 år) Som suppleanter blev enstemmigt genvalgt: Lisbeth Cantell, Valbygårdsvej 53, 3.th. Michael Bressendorf, Valbygårdsvej 79, 2.th. 7. Eventuelt. a. Allan Nielsen bemærkede, at bestyrelsen for at få styr på brugen af parkeringspladser, ønskede at parkeringspladslejerne oplyste om deres bils registreringsnummer. I forbindelse med fremsendelse af referat, vil der blive vedlagt en seddel, hvorpå registreringsnummeret kan noteres og indsendes til Schou. Bestyrelsen blev takket for det store arbejde, der blev udført. Således passeret. 2. maj 2011 BS/bn Side 12

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2013, den 17. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2014, den 25. marts afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 28. November 2009 Referat af ordinær generalforsamling År 2009 dato 23. November 2009, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i A/B Humlegården Afholdt den 14.1.2015 kl. 19.00 i forsamlingshuset på Onkel Danny s Plads Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B.

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. 1. Valg af dirigent Tinne Hansen fra BAK enstemmigt valgt

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

SCHOU & TURLEY ADVOKATFIRMA

SCHOU & TURLEY ADVOKATFIRMA 1. Advokat POUL TURLEY 240 Ndr. Frihavnsgade H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf.nr. 3313 5747 M Ø D E R E F E R A T År 2013, den 11. april kl. 18.30 afholdtes på administrators kontor H.C.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat I Ejerforeningen Gl. Ladegaard Torsdag den 14. april 2005 kl. 19.00 afholdtes der ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard. Den blev afholdt i Medborgerhuset,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Torsdag, den 4. oktober 2012 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Søparken i foreningens fælleslokale med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ejd.: 527 R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2009, onsdag den 3. juni kl. 19 00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B Lützhøfts Minde i foreningens lejemål beliggende Gasværksvej

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal År 2015, den 14. april, kl. 18.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal på adressen, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal., 2720

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

AB Glasgården generalforsamling 2010 - bestyrelsens beretning!

AB Glasgården generalforsamling 2010 - bestyrelsens beretning! BERETNING: Bestyrelsen kan se tilbage på endnu et aktivt år, men også et år hvor vi virkelig fik prøvet nogle udfordringer. Det var i øvrigt foreningens 5. leveår. Året bød på mange forskelligartede opgaver

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

Andelsboligforeningen Studsgaarden

Andelsboligforeningen Studsgaarden Andelsboligforeningen Studsgaarden Bestyrelsens beretning 2009/2010 Som vi plejer sender vi bestyrelsens beretning ud før generalforsamlingen i stedet for at læse den højt ved generalforsamlingen så alle

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN 1 København, 27 marts 2014 Referat af ordinær generalforsamling d. 27. marts 2014 Der var mødt 35 andelshavere inkl. bestyrelsen. Der var desuden afgivet 3 gyldige fuldmagter, således at 38 andelshavere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Tirsdag den 9. november 2011 kl. 19.00 afholdtes hos Hans H. Hansen på adressen Eskildsgade 60, 2. tv., 1657 København V ordinær generalforsamling

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2003 Generalforsamling 2003 Formandens Beretning Allerførst vil jeg gerne byde de nye ejere velkommen i foreningen. Jeg håber, at I ligesom os andre, bliver glade for at bo her. Det har været et godt år for

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2012, den 26. april

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien Tirsdag, den 27. maj 2014 kl. 17.00 afholdt ejerforeningen Humlebien ordinær generalforsamling På Johannesskolen, lokale 230, 1. sal, Troels Lundsvej

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling. AIB Lille Odinshøj

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling. AIB Lille Odinshøj DATEA Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 28. april 2011 afuoldtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Den 23. april 2013 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Terslev Skovpark.

Referat af ordinær generalforsamling. Den 23. april 2013 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Terslev Skovpark. ADVOKATFIRMAET J.nr. 00196 SCJ/vj Referat af ordinær generalforsamling Den 23. april 2013 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015. i A/B Gas Erik

Referat af ordinær generalforsamling 2015. i A/B Gas Erik Referat af ordinær generalforsamling 2015 i A/B Gas Erik Afholdt tirsdag den 12, maj kl. 19:00, i kulturanstalten, Lyrskovgade 4. lok. 6. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

a) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne. Forslaget omdeles 8 dage før generalforsamlingen. Forslagets hovedpunkter er:

a) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne. Forslaget omdeles 8 dage før generalforsamlingen. Forslagets hovedpunkter er: Andelshaver i Bredegrund Referat af ordinær generalforsamling i A/B Bredegrund Generalforsamlingen fandt sted Mandag den 27. oktober 2014 - kl. 19.00 i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt ordinær generalforsamling, onsdag den 30. april 2008 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Ar 2009, tirsdag den 17. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D ifælleskælderen, Gammel Kongevej

Læs mere

I alt var 45,12 stemmer ud af 100 repræsenteret, personligt eller ved fuldmagt.

I alt var 45,12 stemmer ud af 100 repræsenteret, personligt eller ved fuldmagt. Torsdag den 26. marts 2009, kl. 18:00, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Drejøgade 35. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens Krypt, Ved Kildevældskirken 2, med følgende Dagsorden:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015 1 Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse af regnskab og budget til

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (H) Hella Hammerby, advokat Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf. 33 15 84 45 Fax 33 13 79 20 Giro 90647 37 CVR NT. 6963 23 19 GENERALFORSAMLINGSREFERAT

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2012.

Generalforsamlingsreferat 2012. 1 Generalforsamlingsreferat 2012. År 2012, den 30 april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K 230408 450/RC Referat af ordinær generalforsamling År 2008, d. 23. april, kl. 18.30, på Langelinieskolen, Holsteinsgade

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 2. maj 2006 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2006, mandag, den

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th.

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. 3. april 2004/cfa Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. Dagsorden 1. Årsberetning 2. Gennemgang af regnskab for 03/04 3. Gennemgang af budget

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere