Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces"

Transkript

1 Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 215 af 9/03/2016 om uddannelsen til Automatik og proces. Skolen kan fastsætte overgangsordninger for elever, der er under uddannelse i hovedforløbet ved uddannelsesordningens udstedelse. 2. Der er pr. 1. juli 2017 følgende ændringer: Der er kommet nye læreplaner på gymnasieområdet der påvirker EUX forløbet. 3. Uddannelsens formål og struktur Er beskrevet i bekendtgørelse om Automatik og procesuddannelsen Skole 20 uger Skole 20 uger Praktik Skole 10 uger Praktik Skole 10 uger Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 20 uger. Vejledende struktur for Automatikmontør, 2 år 6 måneder Grundforløb 1 Grundforløb 2 Hovedforløb 1 år 6 måneder Vejledende struktur for, 4 år 6 måneder Grundforløb 1 Grundforløb 2 Hovedforløb trin 1 1 år 6 måneder Skole Skole praktik Skole praktik Skole praktik 20 uger 20 uger 10 uger 10 uger Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 40 uger Hovedforløb trin 2 2 år Skole praktik 10 uger Skole 10 uger Vejledende struktur for, 4 år 6 måneder Grundforløb 1 Grundforløb 2 Hovedforløb trin 1 1 år 6 måneder Hovedforløb trin 2 2 år Skole 20 Skole 20 prak Skole praktik Skole praktik Skole prak- Skole praktik uger uger tik 10 uger 10 uger 5 uger tik 10 uger Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 45 uger Vejledende struktur for, 4 år 6 måneder Grundforløb 1 Grundforløb 2 Hovedforløb trin 1 1 år 6 måneder Hovedforløb trin 2 2 år Skole 20 Skole 20 prak Skole praktik Skole praktik Skole prak- Skole praktik uger uger tik 10 uger 10 uger 5 uger tik 10 uger Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 45 uger Skole 10 uger Skole 10 uger 1

2 Vejledende struktur for EUX i automatik og proces, 5 år Grundforløb 1 Grundforløb 2 Hovedforløb 4 år Skole 20 uger Skole 20 uger Praktik Skole 20 Praktik Skole 20 Praktik Skole 20 Praktik Skole De resterende uger uger uger uger Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 70,6 uger for. For og varer den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet 75,6 uger Skoleugernes fordeling: H1-20 uger, H2-20 uger, H3-20 uger, H4 de resterende uger. Undervisningen skal så vidt muligt tilrettelægges i parallelle spor, således at eleverne i et spor er i praktikuddannelse, mens eleverne i et andet spor er i skoleundervisning. Skoleperioder, der indeholder undervisning i gymnasiale fag, skal afsluttes ved en gymnasial eksamenstermin. Eleven må ikke afslutte uddannelsen senere end 3 mdr. efter svendeprøven Uddannelsens valgfri uddannelsesspecifikke fag kan placeres i tilknytning til en skoleperiode eller som særlige skoleperioder. Ved uddannelsesaftale som Automatikmontør er der i alt 3 uger til valgfri uddannelsesspecifikke fag. Ved uddannelsesaftale som, eller er der i alt 6 uger til valgfri uddannelsesspecifikke fag Kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens grundfag, obligatoriske uddannelsesspecifikke fag, valgfri uddannelsesspecifikke fag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. 4. Elevtyper På uddannelsen findes følgende elevtyper: EU9, EU9+ og EUV3 EUV1 og EUV2 Talent Eux Det fremgår af oversigtsskemaerne bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække. Skema 1: Elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Skema 2: Voksne med standardiseret hovedforløb Skema 3: Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende forløb Skema 4: Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb Skema 5: EUX, kun den gymnasiale del af eux 2

3 I forlængelse af oversigtsskema 1-4 fremgår skema henholdsvis 1a, 2a, 3a og 4a hvor fag med højere præstationsniveau end det obligatoriske er beskrevet. Fagets højere niveau erstatter det obligatoriske niveau. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet. Praktikmålene beskrives i: Skema 6: Praktikmålenes bidrag til kompetencemålene Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål fremgår af den udvidede oversigt, som ligger under udskriv i uddannelsesordningen. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i den gældende bekendtgørelse om grund- og erhvervsfag. Begrebet elevtyper uddybes bagest i uddannelsesordningen. 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen, til at løse arbejdsopgaver i praktikken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikle sine måder at løse arbejdsopgaver på i skoleundervisningen. Alle uddannelsens uddannelsesspecifikke fag og praktikmål bidrager til kompetencemålet Eleven kan koble relevant teori til tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken Tilrettelæggelse af parallelle spor i EUX forløb kan fx være med følgende model. Eux forløb for automatiktekniker og automatiktekniker i elektro- eller elevator-branchen Parallelle spor Elev Efterår Forår Efterår Forår Efterår Forår Efterår Forår Efterår A HF1 20 uger P1 HF2 20 uger P2 HF3 20 uger P3 P3 P3 til april HF4 og SP 10,6 uger B P1 HF1 20 uger P2 HF2 20 uger P3 HF3 20 uger P4 P4 til april HF4 og SP 10,6 uger C HF1 20 uger P1 HF2 20 uger P2 HF3 20 uger P3 P3 P3 til nov HF4 og SP 10,6 uger D P1 HF1 20 uger P2 HF2 20 uger P3 HF3 20 uger P4 P4 til nov HF4 og SP 10,6 uger Undervisningen skal så vidt muligt tilrettelægges i parallelle spor, således at eleverne i et spor er i praktikuddannelse, mens eleverne i et andet spor er i skoleundervisning. Skoleperioder, der indeholder undervisning i gymnasiale fag, skal afsluttes ved en gymnasial eksamenstermin. Eleven må ikke afslutte uddannelsen senere end 3 mdr. efter svendeprøven. For og varer den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet 75,6 uger. 3

4 6. Bedømmelse og beviser mv. Prøven og bedømmelsen er beskrevet i 6 i bekendtgørelse om automatik og procesuddannelsen Grundlaget for Automatik- og procesuddannelsen er mål- og fagbeskrivelserne for uddannelsen. Beskrivelserne er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og er derfor også grundlaget for bedømmelse af den enkelte elev ved den afsluttende eksamen. Efterfølgende retningslinjer er således bindeleddet mellem fagbeskrivelserne og den konkrete eksamen/svendeprøve. Rammer for prøveafvikling og -bedømmelse Ved indkaldelsen af elever til den skoleperiode, hvori den afsluttende eksamen afholdes, sender skolen en liste over de pågældende elever med angivelse af elevernes praktikvirksomheder til det faglige udvalg. Iværksættelse af prøven Skuemestrene (censorerne) til samt til automatiktekniker indvarsles til bedømmelse ca. 5 uger før prøven, idet iværksættelses-papirerne tilsendes fra Det faglige udvalg. Skolen modtager ligeledes kopi af iværksættelsespapirerne. Kun prøver, der er iværksat i samarbejde med Det faglige udvalg, kan medtages ved bedømmelsen. Skolen iværksætter prøven for trin 1 Automatikmontør og indvarsler censor fra en anden skole med hovedforløbet automatik og proces eller en erhvervscensor. Regler vedrørende censorer følger i øvrigt eksamensbekendtgørelsen. Trin 1 Automatikmontør I uddannelsesforløbet til trin 1 Automatikmontør bedømmes den afsluttende prøve af en lærer, udpeget af skolen og en censor. Elevernes løsning af opgaverne bedømmes efter reglerne i eksamensbekendtgørelsen af en lærer (eksaminator), udpeget af skolen, og en censor udpeget af skolen efter reglerne i eksamensbekendtgørelsen. Censor skal have den fornødne fagkundskab og skal opfylde habilitetskravene i henhold eksamensbekendtgørelsen. Eksaminator og censor skal være til stede under prøven, der gennemføres i løbet af den sidste skoleperiode. Bedømmelse Skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer, som er givet, til det faglige udvalg seneste 1 uge efter eksamensresultatet er meddelt eleven, hvorefter den beregnede prøvekarakter påføres uddannelsesbeviset. Det faglige udvalg kan udarbejde et skema til dette formål. Afsluttende eksamen Den afsluttende eksamen, der ikke er ens for trin 1 og specialerne, består for hver af: Automatikmontør Praktisk projekt omfattende: Fejlfindingsprøven består i, at eleven kan modulfejlfinde på styringen til mindre automatisk anlæg med hovedvægten lagt på I/O fejl, systemforståelse og systematik i fejlsøgningsproceduren, herunder brug af analyse- og testudstyr samt testsoftware. Eleven har alt trykt dokumentation og materialer fra skoleperioderne til rådighed. Opgaverne fordeles på eleverne ved lodtrækning umiddelbart 4

5 før den praktiske prøve. Prøvetiden er 20 minutter. Læreren og censor skal være til stede under fejlfindingsprøven. Ved bedømmelsen af fejlfindingsprøven giver læreren og censor efter votering samlet en karakter. Den afsluttende praktikopgave med mundtlig fremlæggelse (mundtlig prøve) består af: a) Opbygning og idriftsættelse af en mindre automatisk styring til et maskinanlæg. b) Udarbejdelse af en skriftlig dokumentation for praktikopgaven. Praktikopgavens varighed er normalt 7 sammenhængende undervisningsdage. Dokumentationen fremsendes til censor. Under prøven, normalt i den sidste uge af den afsluttende skoleperiode, fremlægger eleven mundtlig en beretning om projektets forløb. Den mundtlige fremlæggelse tager udgangspunkt i præsentation og dokumentation af praktikopgaven, og foretages som overhøring af den enkelte elev. Den mundtlige overhøring andrager maksimalt 20 minutter. Eleven har 20 minutter til at forberede fremlæggelsen. De opgaver, der er nævnt, fordeles på eleverne i hold på højst 4. Opgaverne fordeles på eleverne ved lodtrækning umiddelbart før den afsluttende praktikopgave. Læreren og censor skal være til stede under den mundtlige overhøring af den afsluttende praktikopgave. Ved bedømmelsen af opgaveløsningerne giver læreren og censor efter votering samlet en individuel karakter for den mundtlige fremlæggelse af den afsluttende praktikopgave. Bedømmelsen af fejlfindingsprøven og den afsluttende praktikopgave med mundtlig fremlæggelse foregår efter følgende kriterier: 1) Teknisk faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål. 2) Almene og personlige kompetencer til selvstændigt og effektivt at kunne planlægge og varetage almindeligt forekommende arbejdsopgaver. og automatiktekniker Den afsluttende eksamen / svendeprøve omfatter. Fejlfindingsprøven består i, at eleven foretager systematisk fejlfinding på komplekse automatiske maskiner og anlæg med hovedvægten lagt på samlet systemforståelse og systematik i fejlsøgningsproceduren, herunder brug af analyse- og testudstyr samt testsoftware. Eleven kan vurdere og analysere målingens resultat. Prøven gennemføres som systemfejlfinding og detailfejlfinding ned til komponentniveau. Eleven har alt trykt dokumentation og materialer fra skoleperioderne til rådighed. Ved bedømmelsen af fejlfindingsprøven giver læreren og de to censorer efter votering samlet en karakter for fejlfindingsprøven. Den afsluttende praktikopgave med mundtlig fremlæggelse (mundtlig prøve) består af: a) Opbygning og idriftsættelse af et automatiset maskinanlæg. b) Udarbejdelse af en skriftlig dokumentation for praktikopgaven. Praktikopgavens varighed er normalt 10 sammenhængende undervisningsdage. Dokumentationen fremsendes til censorerne. Under prøven, normalt i den sidste uge af den afsluttende skoleperiode, fremlægger eleven mundtlig en beretning om projektets forløb. Den mundtlige fremlæggelse tager udgangspunkt i præsentation og dokumentation af praktikopgaven, og foretages som overhøring af den enkelte elev. Ved bedømmelsen af opgaveløsningerne giver læreren og de to censorer efter votering samlet en individuel karakter for den mundtlige fremlæggelse af den afsluttende praktikopgave. Bedømmelsen af fejlfindingsprøven og den afsluttende praktikopgave med mundtlig fremlæggelse foregår efter følgende kriterier: 5

6 1) Teknisk faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål. 2) Almene og personlige kompetencer til selvstændigt og effektivt at kunne planlægge og varetage almindeligt forekommende arbejdsopgaver. Eksamenskarakteren (svendeprøvekarakteren) for den afsluttende eksamen fremkommer som et gennemsnit af de karakterer der er givet for fejlfindingsprøven og den mundtlige fremlæggelse af den afsluttende praktikopgave. For at bestå eksamen kræves, at der mindst er opnået beståkarakter for både fejlfindingsprøven og den mundtlige fremlæggelse af den afsluttende praktikopgave. Den afsluttende eksamen / svendeprøve omfatter. Fejlfindingsprøven består i, at eleven foretager systematisk fejlfinding på komplekse automatiske maskiner og anlæg indeholdende elektrotekniske komponenter og elementer med hovedvægten lagt på systemforståelse og systematik i fejlsøgningsproceduren, herunder brug af analyse- og testudstyr samt testsoftware. Eleven kan vurdere og analysere målingens resultat. Prøven gennemføres som systemfejlfinding og detailfejlfinding ned til komponentniveau. Eleven har alt trykt dokumentation og materialer fra skoleperioderne til rådighed. Ved bedømmelsen af fejlfindingsprøven giver læreren og de to censorer efter votering samlet en karakter for fejlfindingsprøven. Den afsluttende praktikopgave med mundtlig fremlæggelse (mundtlig prøve) består af: a) Opbygning og idriftsættelse af et automatiseret maskinanlæg der skal indeholde elektrotekniske komponenter og elementer. b) Udarbejdelse af en skriftlig dokumentation for praktikopgaven. Praktikopgavens varighed er normalt 10 sammenhængende undervisningsdage. Dokumentationen fremsendes til censorerne. Under prøven, normalt i den sidste uge af den afsluttende skoleperiode, fremlægger eleven mundtlig en beretning om projektets forløb. Den mundtlige fremlæggelse tager udgangspunkt i præsentation og dokumentation af praktikopgaven, og foretages som overhøring af den enkelte elev. Læreren og censorerne skal være til stede under den mundtlige overhøring af den afsluttende praktikopgave. Ved bedømmelsen af opgaveløsningerne giver læreren og de to censorer efter votering samlet en individuel karakter for den mundtlige fremlæggelse af den afsluttende praktikopgave. Bedømmelsen af fejlfindingsprøven og den afsluttende praktikopgave med mundtlig fremlæggelse foregår efter følgende kriterier: 1) Teknisk faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål. 2) Almene og personlige kompetencer til selvstændigt og effektivt at kunne planlægge og varetage almindeligt forekommende arbejdsopgaver. 6

7 ,, Trin 1, Automatikmontør Og trin 2. SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Kryds indikerer, hvilket trin faget skal være gennemført på. Fag markeret med gul indgår i talentspor og er beskrevet på højere niveau SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Faget bidrager til følgende kompetencemål nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen Grundfag 2 2 Fysik 1 til 4 E 2 X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Automatikmontør trin 1, gennemføres inden trin 2 specialerne 12,5 uge Automatikteknisk dokumentation 3-6, 14, mål nr uge X Styringsteknik 1, mål nr uger X Mekanisk montage 3, 4, mål nr uge X Motorer 2, mål nr ,5 uge X Sikkerhed på automatiske maskiner og anlæg 1, 2, 3, 4, mål nr uge X Pneumatik 4, mål nr uge X Hydraulik I 4, mål nr uge X PLC I 3, mål nr uge X Robotteknologi I 3, 4, 5, mål nr uge X 7

8 ,, Trin 1, Automatikmontør Og trin 2. SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Faget bidrager til følgende kompetencemål nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen Systematisk vedligehold 3, 4, 13, 14, 17 mål nr uge X Gælder kun Automatikmontør trin 1 2,5 uge Automatikprojekt 1, 2, 3, 4, 5, mål nr ,5 uge X Specialet,, 17,5 uge Procesregulering I, instrumentering og kalibrering 10, mål nr ,5 uge X X X Automatiske maskiner og anlæg 6, 13, 14 mål nr Avanceret 2,5 uge X X X Servosystemer og frekvensomformere 11, 12, 13 mål nr. 2 uger X X X Energioptimering på automatiske 5, 13 mål nr uge X X X anlæg Industriel IT 6, 11, 12, 13, 14 mål 1,5 uge X X X nr Industrielle ethernet 6, 11, 12, 13, 14 mål 1 uge X X X nr Tilstandsbaseret vedligehold 13, 10, 17 mål nr uge X X X 8

9 ,, Trin 1, Automatikmontør Og trin 2. SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Faget bidrager til følgende kompetencemål nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen PLC II 3, 11 mål nr Avanceret 3 uger X X X Robotteknologi II 3, 4, 5, 6, 11, 13, mål 1 uge X X X nr Service og reparation på robotter 3, 4, 5, 6, 11, 13 mål 1 uge X X X nr Teknisk service 6 mål nr uge X X X Specialet 5 uger Elevator 1 17, mål nr uger X Elevator 2 17, mål nr. 156 Avanceret 2 uger X Specialet 5 uger Vikling I motorer 16, mål nr uger X Motorer, generatorer, transformatorer I 6, 16, mål nr uger X Valgfri uddannelsesspecifikke fag Automatikmontør, trin 1 Tilstandsbaseret vedligehold mål nr uge X Automatikmontør trin1,,, Hydraulik II mål nr. 164 Avanceret 1 uge X X X X Sikkerhed II mål nr. 165 Avanceret 1 uge X X X X 9

10 ,, Trin 1, Automatikmontør Og trin 2. SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Faget bidrager til følgende kompetencemål nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen Mekanik, bearbejdning I mål nr uge X X X X Mekanik, bearbejdning II mål nr uge X X X X Automatikprojekt I, styringsteknik mål nr uge X X X X Vindenergianlæg, basis elteknik Mål nr Begynder 0,6 uge X X X X Vindenergianlæg, basis hydraulik Mål nr Begynder 0,6 uge X X X X Vindenergianlæg, basis mekaniske Mål nr Begynder 0,6 uge X X X X komponenter og sy- stemer Anvendelse og kontrol af Mål nr ,5 uge X X X X olie- og fedtprodukter Vindenergianlæg, Sikkerhed Mål nr ,5 uge X X X X I Vindenergianlæg, Sikkerhed Mål nr ,5 uge X X X X II Vindenergianlæg, Fejlfinding Mål nr ,5 uge X X X X og reparation Vindenergianlæg, Hydraulik Mål nr uge X X X X 10

11 ,, Trin 1, Automatikmontør Og trin 2. SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Faget bidrager til følgende kompetencemål nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen Vindenergianlæg, Mekaniske Mål nr ,5 uge X X X X komponenter og systemer Vindenergianlæg, Momenttilspænding/efterspænd Mål nr ,5 uge X X X X af bolte Teknologisk opdatering automatiseringssystemer Mål nr uge X X X X Fra den Teknologisk opdatering PLC Mål nr uge X X X X systemer Fra den Produktionsfilosofier, definition mål nr uge X X X X og anvendelse Styring og planlægning af vedligeholdelsesarbejde mål nr uge X X X X Specialet,, Procesregulering II Mål nr Avanceret 1 uge X X X Instrumentering og kalibrering mål nr. 166 Avanceret 1 uge X X X II Transmissioner og mekanik mål nr uge X X X 11

12 ,, Trin 1, Automatikmontør Og trin 2. SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Faget bidrager til følgende kompetencemål nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen Vikling II motorer mål nr uge X X X Vikling III motorer mål nr Avanceret 2 uge X X X Motorer, generatorer, transformatorer mål nr Avanceret 2 uger X X X II Pumper og pumpeteknik mål nr uge X X X Robotteknologi III mål nr Avanceret 1 uge X X X Automatikprojekt II, procesregulering mål nr uge X X X Teknisk innovation mål nr Avanceret 1 uge X X X Implementering af energiløsninger i procesanlæg mål nr Ekspert 2 uger X X X Energioptimering i industrien mål nr Avanceret 1 uge X X X Højniveau programmering I, mål nr Avanceret 2 uger X X X Smart Grid i industrien Teknologisk opdatering automatiseringssystemer Mål nr Avanceret 1 uge X X X Teknologisk opdatering PLC Mål nr Avanceret 1 uge X X X systemer Ledelse ved produktionsom- mål nr uge X X X 12

13 ,, Trin 1, Automatikmontør Og trin 2. SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Faget bidrager til følgende kompetencemål nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen lægning s valgfag Antal skoleuger i alt

14 Skema 1a - Fag med valgfrit højere præstationsniveau for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. for tilvalgt højere niveau Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præstationsstandard Der indsættes én række pr. fag, avanceret, ekspert Samme varighed som i skema Samme navn som i skema 1 Begynder, rutineret, avanceret 1 Styringsteknik Avanceret 2 uger Styringsteknik, Styringsteknik Ekspert 2 uger Styringsteknik, Motorer Avanceret 1,5 uge Motorer, Motorer Ekspert 1,5 uge Motorer, Sikkerhed på automatiske maskiner og anlæg Avanceret 1 uge Sikkerhed på automatiske maskiner og anlæg, Pneumatik Avanceret 1 uge Pneumatik, Hydraulik I Avanceret 1 uge Hydraulik I, PLC I Avanceret 2 uger PLC I, 8382 PLC I Ekspert 2 uger PLC I, 8382 Robotteknologi I Avanceret 1 uge Robotteknologi I, Robotteknologi I Ekspert 1 uge Robotteknologi I, Procesregulering I, instrumentering og kalibrering Procesregulering I, instrumentering og kalibrering Automatiske maskiner og anlæg Avanceret 2,5 uge Procesregulering I, instrumentering og kalibrering, Ekspert 2,5 uge Procesregulering I, instrumentering og kalibrering, Ekspert 2,5 uge Automatiske maskiner og anlæg, Avanceret 14

15 Servosystemer og frekvensomformere Servosystemer og frekvensomformere Energioptimering på automatiske anlæg Energioptimering på automatiske anlæg Avanceret 2 uger Servosystemer og frekvensomformere, Ekspert 2 uger Servosystemer og frekvensomformere, Avanceret 1 uge Energioptimering på automatiske anlæg, Ekspert 1 uge Energioptimering på automatiske anlæg, Industriel IT Avanceret 1,5 uge Industriel IT, Industriel IT Ekspert 1,5 uge Industriel IT, Industrielle ethernet Avanceret 1 uge Industrielle ethernet, Industrielle ethernet Ekspert 1 uge Industrielle ethernet, PLC II Ekspert 3 uger PLC II, Avanceret Robotteknologi II Avanceret 1 uge Robotteknologi II, Robotteknologi II Ekspert 1 uge Robotteknologi II, Service og reparation på robotter Avanceret 1 uge Service og reparation på robotter, Service og reparation på robotter Ekspert 1 uge Service og reparation på robotter, I alt 25 uge 15

16 ,, Trin 1, Automatikmontør Og trin 2. SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Kryds indikerer, hvilket trin faget skal være gennemført på. SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Grundfag Fysik 1 til 4 E 2 X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Automatikmontør trin 1, gennemføres inden trin 2 specialerne 12,5 uge Automatikteknisk dokumentation 3-6, 14, mål nr uge X Styringsteknik 1, mål nr uger X Mekanisk montage 3, 4, mål nr uge X Motorer 2, mål nr ,5 uge X Sikkerhed på automatiske maskiner og anlæg 1, 2, 3, 4, mål nr uge X Pneumatik 4, mål nr uge X Hydraulik 4, mål nr uge X PLC I 3, mål nr uge X Robotteknologi I 3, 4, 5, mål nr uge X Systematisk vedligehold 3, 4, 13, 14, 17 mål nr uge X 16

17 ,, Trin 1, Automatikmontør Og trin 2. SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Gælder kun Automatikmontør trin 1 2,5 uge Automatikprojekt 1, 2, 3, 4, 5, mål nr ,5 uge X Specialet,, 17,5 uge Procesregulering I, instrumentering 10, mål nr ,5 uge X X X og kalibrering Automatiske maskiner og anlæg 6, 13, 14 mål nr Avanceret 2,5 uge X X X Servosystemer og frekvensomformere Energioptimering på automatiske anlæg Industriel IT Industrielle ethernet Tilstandsbaseret vedligehold 11, 12, 13 mål nr. 2 uger X X X , 13 mål nr uge X X X 6, 11, 12, 13, 14 mål nr , 11, 12, 13, 14 mål nr , 10, 17 mål nr ,5 uge X X X 1 uge X X X 1 uge X X X PLC II 3, 11 mål nr Avanceret 3 uger X X X Robotteknologi II 3, 4, 5, 6, 11, 13, mål 1 uge X X X nr

18 ,, Trin 1, Automatikmontør Og trin 2. SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Service og reparation på robotter 3, 4, 5, 6, 11, 13 mål nr uge X X X Teknisk service 6 mål nr uge X X X Specialet 5 uger Elevator 1 17, mål nr uger X Elevator 2 17, mål nr. 156 Avanceret 2 uger X Specialet 5 uger Vikling I motorer 16, mål nr uger X Motorer, generatorer, transformatorer I 6, 16 mål nr uger X Valgfri uddannelsesspecifikke fag Automatikmontør, trin 1 Tilstandsbaseret vedligehold mål nr uge X Automatikmontør trin1,,, Hydraulik II mål nr. 164 Avanceret 1 uge X X X X Sikkerhed II mål nr. 165 Avanceret 1 uge X X X X Mekanik, bearbejdning I mål nr uge X X X X Mekanik, bearbejdning II mål nr uge X X X X Automatikprojekt I, styringsteknik mål nr uge X X X X 18

19 ,, Trin 1, Automatikmontør Og trin 2. SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Vindenergianlæg, basis elteknik Mål nr Begynder 0,6 uge X X X X Vindenergianlæg, basis hydraulik Mål nr Begynder 0,6 uge X X X X Vindenergianlæg, basis mekaniske Mål nr Begynder 0,6 uge X X X X komponenter og syste- mer Anvendelse og kontrol af olie- Mål nr ,5 uge X X X X og fedtprodukter Vindenergianlæg, Sikkerhed I Mål nr ,5 uge X X X X Vindenergianlæg, Sikkerhed II Mål nr ,5 uge X X X X Vindenergianlæg, Fejlfinding Mål nr ,5 uge X X X X og reparation Vindenergianlæg, Hydraulik Mål nr uge X X X X Vindenergianlæg, Mekaniske komponenter og systemer Vindenergianlæg, Momenttilspænding/efterspænd af bolte Mål nr ,5 uge X X X X Mål nr ,5 uge X X X X 19

20 ,, Trin 1, Automatikmontør Og trin 2. SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Teknologisk opdatering automatiseringssystemer Mål nr uge X X X X Fra den Teknologisk opdatering PLC Mål nr uge X X X X systemer Fra den Produktionsfilosofier, definition mål nr uge X X X X og anvendelse Styring og planlægning af vedligeholdelsesarbejde mål nr uge X X X X Specialet,, Procesregulering II Mål nr Avanceret 1 uge X X X Instrumentering og kalibrering mål nr. 166 Avanceret 1 uge X X X II Transmissioner og mekanik mål nr uge X X X Vikling II motorer mål nr uge X X X Vikling III motorer mål nr Avanceret 2 uge X X X Motorer, generatorer, transformatorer mål nr Avanceret 2 uger X X X II Pumper og pumpeteknik mål nr uge X X X Robotteknologi III mål nr Avanceret 1 uge X X X 20

21 ,, Trin 1, Automatikmontør Og trin 2. SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Automatikprojekt II, procesregulering mål nr uge X X X Teknisk innovation Mål nr Avanceret 1 uge X X X Implementering af energiløsninger Mål nr Ekspert 2 uger X X X i procesanlæg Energioptimering i industrien Mål nr Avanceret 1 uge X X X Højniveau programmering I, Smart Grid i industrien Teknologisk opdatering automatiseringssystemer Teknologisk opdatering PLC systemer Ledelse ved produktionsomlægning Mål nr Avanceret 2 uger X X X Mål nr Avanceret 1 uge X X X Mål nr Avanceret 1 uge X X X mål nr uge X X X s valgfag Antal skoleuger i alt

22 Skema 2a - Fag med valgfrit højere præstationsniveau for voksne med standardiseret hovedforløb. Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. for tilvalgt højere niveau Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præstationsstandard Der indsættes én række pr. fag, avanceret, ekspert Samme varighed som i skema Samme navn som i skema 1 Begynder, rutineret, avanceret 1 Styringsteknik Avanceret 2 uger Styringsteknik, Styringsteknik Ekspert 2 uger Styringsteknik, Motorer Avanceret 1,5 uge Motorer, Motorer Ekspert 1,5 uge Motorer, Sikkerhed på automatiske maskiner og anlæg Avanceret 1 uge Sikkerhed på automatiske maskiner og anlæg, Pneumatik Avanceret 1 uge Pneumatik, Hydraulik I Avanceret 1 uge Hydraulik I, PLC I Avanceret 2 uger PLC I, 8382 PLC I Ekspert 2 uger PLC I, 8382 Robotteknologi I Avanceret 1 uge Robotteknologi I, Robotteknologi I Ekspert 1 uge Robotteknologi I, Procesregulering I, instrumentering og kalibrering Procesregulering I, instrumentering og kalibrering Avanceret 2,5 uge Procesregulering I, instrumentering og kalibrering, Ekspert 2,5 uge Procesregulering I, instrumentering og kalibrering, Automatiske maskiner og Ekspert 2,5 uge Automatiske maskiner og Avanceret 22

23 anlæg anlæg, Servosystemer og frekvensomformere Avanceret 2 uger Servosystemer og frekvensomformere, Servosystemer og frekvensomformeromformere, Ekspert 2 uger Servosystemer og frekvens Energioptimering på automatiske Avanceret 1 uge Energioptimering på automa- anlæg tiske anlæg, Energioptimering på automatiske anlæg Ekspert 1 uge Energioptimering på automatiske anlæg, Industriel IT Avanceret 1,5 uge Industriel IT, Industriel IT Ekspert 1,5 uge Industriel IT, Industrielle ethernet Avanceret 1 uge Industrielle ethernet, Industrielle ethernet Ekspert 1 uge Industrielle ethernet, PLC II Ekspert 3 uger PLC II, Avanceret Robotteknologi II Avanceret 1 uge Robotteknologi II, Robotteknologi II Ekspert 1 uge Robotteknologi II, Service og reparation på robotter Avanceret 1 uge Service og reparation på robotter, Service og reparation på robotter Ekspert 1 uge Service og reparation på robotter, I alt 25 uge 23

24 ,, SKEMA 3 Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/unge. Fagrækken er magen til fagrækken i skema 1, men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. SKEMA 3 Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Faget bidrager til følgende kompetencemål nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen Grundfag 2 2 Fysik 1 til 4. E 2 X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Specialerne,, 12,5 uge 12,5 uge Automatikteknisk dokumentation 3-6, 14, mål nr. 1 uge X X X Styringsteknik 1, mål nr Ekspert 2 uger X X X Mekanisk montage 3, 4, mål nr uge X X X Motorer 2, mål nr Ekspert 1,5 uge X X X Sikkerhed på automatiske maskiner og anlæg 1, 2, 3, 4, mål nr Avanceret 1 uge X X X Pneumatik 4, mål nr Avanceret 1 uge X X X Hydraulik I 4, mål nr Avanceret 1 uge X X X PLC I 3, mål nr Ekspert 2uge X X X Robotteknologi I 3, 4, 5, mål nr Ekspert 1 uge X X X 24

25 ,, SKEMA 3 Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Faget bidrager til følgende kompetencemål nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen Systematisk vedligehold 3, 4, 13, 14, 17 mål nr uge X X X Specialet,, 17,5 uge Procesregulering I, instrumentering 10, mål nr Ekspert 2,5 uge X X X og kalibrering Automatiske maskiner og anlæg 6, 13, 14 mål nr Ekspert 2,5 uge X X X Servosystemer og frekvensomformere Energioptimering på automatiske anlæg Industriel IT Industrielle ethernet Tilstandsbaseret vedligehold 11, 12, 13 mål nr. Ekspert 2 uger X X X , 13 mål nr Ekspert 1 uge X X X 6, 11, 12, 13, 14 mål nr , 11, 12, 13, 14 mål nr , 10, 17 mål nr Ekspert 1,5 uge X X X Ekspert 1 uge X X X 1 uge X X X PLC II 3, 11 mål nr Ekspert 3 uger X X X Robotteknologi II 3, 4, 5, 6, 11, 13, mål Ekspert 1 uge X X X nr

26 ,, SKEMA 3 Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Faget bidrager til følgende kompetencemål nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen Service og reparation på robotter 3, 4, 5, 6, 11, 13 mål nr Ekspert 1 uge X X X Teknisk service 6 mål nr uge X X X Specialet 5 uger Elevator 1 17, mål nr uger X Elevator 2 17, mål nr. 156 Avanceret 2 uger X Specialet 5 uger Vikling I motorer 16, mål nr uger X Motorer, generatorer, transformatorer I 6, 16 mål nr uger X Valgfri uddannelsesspecifikke fag Automatikmontør trin1,,, Hydraulik II mål nr. 164 Avanceret 1 uge X X X Sikkerhed II mål nr. 165 Avanceret 1 uge X X X Mekanik, bearbejdning I mål nr uge X X X Mekanik, bearbejdning II mål nr uge X X X Automatikprojekt I, styringsteknik mål nr uge X X X Vindenergianlæg, basis elteknik Mål nr Begynder 0,6 uge X X X 26

27 ,, SKEMA 3 Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Faget bidrager til følgende kompetencemål nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen Vindenergianlæg, basis hydraulik Mål nr Begynder 0,6 uge X X X Vindenergianlæg, basis mekaniske Mål nr Begynder 0,6 uge X X X komponenter og syste- mer Anvendelse og kontrol af olie- Mål nr ,5 uge X X X og fedtprodukter Vindenergianlæg, Sikkerhed I Mål nr ,5 uge X X X Vindenergianlæg, Sikkerhed II Mål nr ,5 uge X X X Vindenergianlæg, Fejlfinding Mål nr ,5 uge X X X og reparation Vindenergianlæg, Hydraulik Mål nr uge X X X Vindenergianlæg, Mekaniske komponenter og systemer Vindenergianlæg, Momenttilspænding/efterspænd af bolte Teknologisk opdatering automatiseringssystemer Mål nr ,5 uge X X X Mål nr ,5 uge X X X Mål nr uge X X X X 27

28 ,, SKEMA 3 Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Faget bidrager til følgende kompetencemål nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen Fra den Teknologisk opdatering PLC Mål nr uge X X X X systemer Fra den Produktionsfilosofier, definition mål nr uge X X X og anvendelse Styring og planlægning af vedligeholdelsesarbejde mål nr uge X X X Specialet,, Procesregulering II Mål nr Avanceret 1 uge X X X Instrumentering og kalibrering mål nr. 166 Avanceret 1 uge X X X II Transmissioner og mekanik mål nr uge X X X Vikling II motorer mål nr uge X X X Vikling III motorer mål nr Avanceret 2 uge X X X Motorer, generatorer, transformatorer mål nr Avanceret 2 uger X X X II Pumper og pumpeteknik mål nr uge X X X Robotteknologi III mål nr Avanceret 1 uge X X X Automatikprojekt II, procesre- mål nr uge X X X 28

29 ,, SKEMA 3 Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Faget bidrager til følgende kompetencemål nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen gulering Teknisk innovation Mål nr Avanceret 1 uge X X X Implementering af energiløsninger Mål nr Ekspert 2 uger X X X i procesanlæg Energioptimering i industrien Mål nr Avanceret 1 uge X X X Højniveau programmering I, Smart Grid i industrien Teknologisk opdatering automatiseringssystemer Teknologisk opdatering PLC systemer Ledelse ved produktionsomlægning Mål nr Avanceret 2 uger X X X Mål nr Avanceret 1 uge X X X Mål nr Avanceret 1 uge X X X mål nr uge X X X s valgfag Antal skoleuger i alt

30 Skema 3a - Fag med valgfrit højere præstationsniveau på talentsport for unge og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. for tilvalgt højere niveau Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præstationsstandard Der indsættes én række pr. fag, avanceret, ekspert Samme varighed som i skema Samme navn som i skema 1 Begynder, rutineret, avanceret 1 Styringsteknik Avanceret 2 uger Styringsteknik, Styringsteknik Ekspert 2 uger Styringsteknik, Motorer Avanceret 1,5 uge Motorer, Motorer Ekspert 1,5 uge Motorer, Sikkerhed på automatiske maskiner og anlæg Avanceret 1 uge Sikkerhed på automatiske maskiner og anlæg, Pneumatik Avanceret 1 uge Pneumatik, Hydraulik I Avanceret 1 uge Hydraulik I, PLC I Avanceret 2 uger PLC I, 8382 PLC I Ekspert 2 uger PLC I, 8382 Robotteknologi I Avanceret 1 uge Robotteknologi I, Robotteknologi I Ekspert 1 uge Robotteknologi I, Procesregulering I, instrumentering og kalibrering Procesregulering I, instrumentering og kalibrering Automatiske maskiner og anlæg Avanceret 2,5 uge Procesregulering I, instrumentering og kalibrering, Ekspert 2,5 uge Procesregulering I, instrumentering og kalibrering, Ekspert 2,5 uge Automatiske maskiner og anlæg, Avanceret 30

31 Servosystemer og frekvensomformere Servosystemer og frekvensomformere Energioptimering på automatiske anlæg Energioptimering på automatiske anlæg Avanceret 2 uger Servosystemer og frekvensomformere, Ekspert 2 uger Servosystemer og frekvensomformere, Avanceret 1 uge Energioptimering på automatiske anlæg, Ekspert 1 uge Energioptimering på automatiske anlæg, Industriel IT Avanceret 1,5 uge Industriel IT, Industriel IT Ekspert 1,5 uge Industriel IT, Industrielle ethernet Avanceret 1 uge Industrielle ethernet, Industrielle ethernet Ekspert 1 uge Industrielle ethernet, PLC II Ekspert 3 uger PLC II, Avanceret Robotteknologi II Avanceret 1 uge Robotteknologi II, Robotteknologi II Ekspert 1 uge Robotteknologi II, Service og reparation på robotter Avanceret 1 uge Service og reparation på robotter, Service og reparation på robotter Ekspert 1 uge Service og reparation på robotter, I alt 25 uge 31

32 ,, SKEMA 4 Talentsport for voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/voksen. Fagrækken er magen til fagrækken i skema 2 men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. SKEMA 4 Talentsport for voksne med standardiseret hovedforløb Faget bidrager til følgende kompetencemål nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen Grundfag 2 2 Fysik 1 til 4. E 2 X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Specialerne,, 12,5 uge 12,5 uge Automatikteknisk dokumentation 3-6, 14, mål nr. 1 uge X X X Styringsteknik 1, mål nr Ekspert 2 uger X X X Mekanisk montage 3, 4, mål nr uge X X X Motorer 2, mål nr Ekspert 1,5 uge X X X Sikkerhed på automatiske maskiner og anlæg 1, 2, 3, 4, mål nr Avanceret 1 uge X X X Pneumatik 4, mål nr Avanceret 1 uge X X X Hydraulik I 4, mål nr Avanceret 1 uge X X X PLC I 3, mål nr Ekspert 2uge X X X Robotteknologi I 3, 4, 5, mål nr Ekspert 1 uge X X X 32

33 ,, SKEMA 4 Talentsport for voksne med standardiseret hovedforløb Faget bidrager til følgende kompetencemål nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen Systematisk vedligehold 3, 4, 13, 14, 17 mål nr uge X X X Specialerne,, 17,5 uge Procesregulering I, instrumentering 10, mål nr Ekspert 2,5 uge X X X og kalibrering Automatiske maskiner og anlæg 6, 13, 14 mål nr Ekspert 2,5 uge X X X Servosystemer og frekvensomformere Energioptimering på automatiske anlæg Industriel IT Industrielle ethernet Tilstandsbaseret vedligehold 11, 12, 13 mål nr. Ekspert 2 uger X X X , 13 mål nr Ekspert 1 uge X X X 6, 11, 12, 13, 14 mål nr , 11, 12, 13, 14 mål nr , 10, 17 mål nr Ekspert 1,5 uge X X X Ekspert 1 uge X X X 1 uge X X X PLC II 3, 11 mål nr Ekspert 3 uger X X X Robotteknologi II 3, 4, 5, 6, 11, 13, mål Ekspert 1 uge X X X nr

34 ,, SKEMA 4 Talentsport for voksne med standardiseret hovedforløb Faget bidrager til følgende kompetencemål nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen Service og reparation på robotter 3, 4, 5, 6, 11, 13 mål nr Ekspert 1 uge X X X Teknisk service 6 mål nr uge X X X Specialet 5 uger Elevator 1 17, mål nr uger X Elevator 2 17, mål nr. 156 Avanceret 2 uger X Specialet 5 uger Vikling I motorer 16, mål nr uger X Motorer, generatorer, transformatorer I 6, 16 mål nr uger X Valgfri uddannelsesspecifikke fag Automatikmontør trin1,,, Hydraulik II mål nr. 164 Avanceret 1 uge X X X Sikkerhed II mål nr. 165 Avanceret 1 uge X X X Mekanik, bearbejdning I mål nr uge X X X Mekanik, bearbejdning II mål nr uge X X X Automatikprojekt I, styringsteknik mål nr uge X X X Vindenergianlæg, basis el- Mål nr Begynder 0,6 uge X X X 34

35 ,, SKEMA 4 Talentsport for voksne med standardiseret hovedforløb Faget bidrager til følgende kompetencemål nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen teknik Vindenergianlæg, basis hydraulik Mål nr Begynder 0,6 uge X X X Vindenergianlæg, basis mekaniske Mål nr Begynder 0,6 uge X X X komponenter og syste- mer Anvendelse og kontrol af olie- Mål nr ,5 uge X X X og fedtprodukter Vindenergianlæg, Sikkerhed I Mål nr ,5 uge X X X Vindenergianlæg, Sikkerhed II Mål nr ,5 uge X X X Vindenergianlæg, Fejlfinding Mål nr ,5 uge X X X og reparation Vindenergianlæg, Hydraulik Mål nr uge X X X Vindenergianlæg, Mekaniske komponenter og systemer Vindenergianlæg, Momenttilspænding/efterspænd af bolte Mål nr ,5 uge X X X Mål nr ,5 uge X X X 35

36 ,, SKEMA 4 Talentsport for voksne med standardiseret hovedforløb Faget bidrager til følgende kompetencemål nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen Teknologisk opdatering automatiseringssystemer Mål nr uge X X X X Fra den Teknologisk opdatering PLC Mål nr uge X X X X systemer Fra den Produktionsfilosofier, definition mål nr uge X X X og anvendelse Styring og planlægning af vedligeholdelsesarbejde mål nr uge X X X Specialet,, Procesregulering II Mål nr Avanceret 1 uge X X X Instrumentering og kalibrering mål nr. 166 Avanceret 1 uge X X X II Transmissioner og mekanik mål nr uge X X X Vikling II motorer mål nr uge X X X Vikling III motorer mål nr Avanceret 2 uge X X X Motorer, generatorer, transformatorer mål nr Avanceret 2 uger X X X II Pumper og pumpeteknik mål nr uge X X X 36

37 ,, SKEMA 4 Talentsport for voksne med standardiseret hovedforløb Faget bidrager til følgende kompetencemål nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen Robotteknologi III mål nr Avanceret 1 uge X X X Automatikprojekt II, procesregulering mål nr uge X X X Teknisk innovation Mål nr Avanceret 1 uge X X X Implementering af energiløsninger Mål nr Ekspert 2 uger X X X i procesanlæg Energioptimering i industrien Mål nr Avanceret 1 uge X X X Højniveau programmering I, Smart Grid i industrien Teknologisk opdatering automatiseringssystemer Teknologisk opdatering PLC systemer Ledelse ved produktionsomlægning Mål nr Avanceret 2 uger X X X Mål nr Avanceret 1 uge X X X Mål nr Avanceret 1 uge X X X mål nr uge X X X s valgfag Antal skoleuger i alt

38 Skema 4a - Fag med valgfrit højere præstationsniveau på talentsport for unge og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. for tilvalgt højere niveau Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præstationsstandard Der indsættes én række pr. fag, avanceret, ekspert Samme varighed som i skema Samme navn som i skema 1 Begynder, rutineret, avanceret 1 Styringsteknik Avanceret 2 uger Styringsteknik, Styringsteknik Ekspert 2 uger Styringsteknik, Motorer Avanceret 1,5 uge Motorer, Motorer Ekspert 1,5 uge Motorer, Sikkerhed på automatiske maskiner og anlæg Avanceret 1 uge Sikkerhed på automatiske maskiner og anlæg, Pneumatik Avanceret 1 uge Pneumatik, Hydraulik I Avanceret 1 uge Hydraulik I, PLC I Avanceret 2 uger PLC I, 8382 PLC I Ekspert 2 uger PLC I, 8382 Robotteknologi I Avanceret 1 uge Robotteknologi I, Robotteknologi I Ekspert 1 uge Robotteknologi I, Procesregulering I, instrumentering og kalibrering Procesregulering I, instrumentering og kalibrering Automatiske maskiner og anlæg Avanceret 2,5 uge Procesregulering I, instrumentering og kalibrering, Ekspert 2,5 uge Procesregulering I, instrumentering og kalibrering, Ekspert 2,5 uge Automatiske maskiner og anlæg, Avanceret 38

39 Servosystemer og frekvensomformere Servosystemer og frekvensomformere Energioptimering på automatiske anlæg Energioptimering på automatiske anlæg Avanceret 2 uger Servosystemer og frekvensomformere, Ekspert 2 uger Servosystemer og frekvensomformere, Avanceret 1 uge Energioptimering på automatiske anlæg, Ekspert 1 uge Energioptimering på automatiske anlæg, Industriel IT Avanceret 1,5 uge Industriel IT, Industriel IT Ekspert 1,5 uge Industriel IT, Industrielle ethernet Avanceret 1 uge Industrielle ethernet, Industrielle ethernet Ekspert 1 uge Industrielle ethernet, PLC II Ekspert 3 uger PLC II, Avanceret Robotteknologi II Avanceret 1 uge Robotteknologi II, Robotteknologi II Ekspert 1 uge Robotteknologi II, Service og reparation på robotter Avanceret 1 uge Service og reparation på robotter, Service og reparation på robotter Ekspert 1 uge Service og reparation på robotter, I alt 25 uge 39

40 SKEMA 5 - Eux I skemaet for denne elevtype indgår den gymnasiale fagrække for elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, eux. I dette skema fremgår kun den gymnasiale del af eux. Dette skema skal derfor ses i sammenhæng med et af de øvrige skemaer for at få elevens samlede fagrække. Dog skal det bemærkes, at valgfag og grundfag, som indgår på lavere eller samme niveau i fagrækken på gymnasialt niveau, og fag med grundfagslignende indhold, som fremgår på de øvrige skemaer, ikke skal indgå hos en eux elev. Konkret betyder det, at følgende fag fra erhvervsuddannelsen udgår: 2 ugers grundfag, Fysik E 2 ugers valgfag Placeringen af fagene på skoleperiode er alene vejledende for skolerne. Om eux: Jf. skemaet på s.2 bør skoleugerne fordeles ligeligt mellem skoleperioderne, således at der er tre forløb med 20 uger og afsluttende skoleperiode med de resterende uger hvor også svendeprøve, eksamensprojekt og den større skriftlig opgave placeres, dette understøtte synenergi mellem eux og eud. Skoleperioder, der indeholder undervisning i gymnasiale fag, skal afsluttes ved en gymnasial eksamenstermin. Eleven må ikke afslutte uddannelsen senere end 3 mdr. efter svendeprøven. Kryds indikerer, hvilken skoleperiode faget anbefales at være på. uger Eux gymnasiale fag: Specialet,, Skoleperiode 1 Skoleperiode 2 Skoleperiode 3 Skoleperiode 4 Obligatoriske fag (fælles fag fra eux-modellen samt fag målrettet den enkelte erhvervsuddannelse) Dansk A 6,2 X X X X Engelsk B 4,8 X X X Matematik B 5 X X Fysik B 3,6 X X Kemi C 2,4 X X Teknikfag A 7 X X Skriftlig opgave 1 X Eksamensprojekt 0,6 X Valgfag Matematik A 4 X X Antal skoleuger i alt 34,6 40

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. 489 af 21/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Elektronik og svagstrøm Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Skuemestervejledning. Automatiktekniker. Automatiktekniker i elevatorbranchen. Automatiktekniker i elektrobranchen

Skuemestervejledning. Automatiktekniker. Automatiktekniker i elevatorbranchen. Automatiktekniker i elektrobranchen Oktober 2012 Skuemestervejledning Automatiktekniker Automatiktekniker i elevatorbranchen Automatiktekniker i elektrobranchen Elektrotekniker, under udløb fra og med 15. januar 2010 Industriens Uddannelser,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 380 af 18. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 379 af 8. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronik og svagstrøm Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronik og svagstrøm Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Skema 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed 26.05.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. 390 af 09.04.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler. Ikrafttrædelsesdato:. august 05 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 350 af. april 05 om uddannelsen til bygningsmaler..

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for personvognsmekanikeruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 4 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Sagsnr.: 060.09S.54 Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen... Indholdsfortegnelse... Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Teknisk Designer Udstedt af det faglige udvalg for faglige udvalg for teknisk designer uddannelsen i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.07.2016... 1 2. Der er pr. 01.07.2016 sket følgende ændringer:... 1 3. Uddannelsens formål og opdeling... 1 4. Elevtyper...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Skema 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb... 6 Skema 1a - Fag med valgfrit højere præstationsniveau

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 8.03.008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for flymekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 8/0/008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Skuemestervejledning. Oktober Elektronikfagtekniker. Radio-tv-fagtekniker

Skuemestervejledning. Oktober Elektronikfagtekniker. Radio-tv-fagtekniker Oktober 2012 Skuemestervejledning Elektronikfagtekniker Radio-tv-fagtekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04/06/2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 247

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 381 af 8. april 2015 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom . Ikrafttrædelsesdato: 5. juli 07 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af. december 06 om uddannelsen til gastronom.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 272 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Indhold 4. Uddannelsens struktur... 2 9. Svendeprøven... 3 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb... 5 SKEMA 2 Voksne med standardiseret

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af fagets faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 339 af 1 april 2015 om uddannelsen til skorstensfejer. 2.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere