5. semester - Overgangsordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. semester - Overgangsordning"

Transkript

1 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER 5. semester - Overgangsordning Udviklingsorienteret Bioanalytisk diagnostik Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017

2 5. semester - Overgangsordning Udviklingsorienteret Bioanalytisk diagnostik Indhold 1. Semesterets fokus og temaer Mål for læringsudbyttet Struktur og fagligt indhold Omfang og fordeling af ECTS Semestrets fag Studieaktiviteter Læringsudbytte for teoretisk forløb Generelle læringsudbytter Sundhedsvidenskabelige fag Naturvidenskabelige fag Samfundsvidenskabelige fag Forudsætninger for den teoretiske prøve Læringsudbytte for klinisk forløb Generelle læringsudbytter Sundhedsvidenskabelige fag Naturvidenskabelige fag Humanistiske fag Samfundsvidenskabelige fag Tværprofessionelle læringsaktiviteter Forudsætninger for den kliniske prøve Prøve Bedømmelseskriterier Teoretisk del af prøve Klinisk del af prøve Prøveform Teoretisk del af prøve Klinisk del af prøve Produktkrav Teoretisk del af prøve Klinisk del af prøve Bedømmelsesgrundlag Teoretisk del af prøve Klinisk del af prøve Bedømmelse Prøvetid Teoretisk del af prøve Klinisk del af prøve Prøvested Teoretisk del af prøve Klinisk del af prøve... 28

3 5. semester - Overgangsordning Udviklingsorienteret Bioanalytisk diagnostik 7.8 Censur Krav til opnåelse af karaktererne 02 og

4 4 1. Semesterets fokus og temaer Fokus i semestret er bioanalytisk procedure og diagnostik i et teoretisk og praktisk perspektiv, der bygger videre på tidligere modulers indhold. Fokus udvides til at omfatte udviklingsorienteret bioanalyse med introduktion til relevante udviklings- og forskningsmetoder indenfor biomedicin og bioanalytisk diagnostik. Uddannelsens tilrettelæggelse tager afsæt i 6 forskellige temaer, som er defineret nationalt og fremgår af Studieordning for Bioanalytikeruddannelsen, UCL. På dette semester arbejdes med alle 6 temaer: Bioanalyse Kvalitetssikring af bioanalyse Biomedicin og bioanalytisk diagnostik Professionsforståelse og bioanalytisk identitet Patientcentreret sundhedsteknologi og bioanalyse Innovation, udvikling og forskning i bioanalyse 2. Mål for læringsudbyttet Ved semesteret afslutning har den studerende opnået nedenstående læringsmål. Skemaet under pkt. 5 angiver hvilke udvalgte områder/emner, der arbejdes med på semestret. Den studerende: Kan forstå og reflektere over centrale områder inden for sundheds- og naturvidenskab herunder bioanalyse, biomedicin samt sundhedsteknologi. Kan forstå og reflektere over relevansen af laboratoriemedicinske undersøgelser og analyser i forhold til forebyggende, diagnostiske og/eller behandlingsmæssige sammenhænge og relevans i relation til kvalitetssikring, patientforløb og -sikkerhed. Har viden om og kan forstå borger- og patientforløb og kan indgå i tværprofessionelt samarbejde herom. Har viden om og kan reflektere over egen professionsudøvelse samt egen professions opgaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv i forhold til at være aktør i det hele sundhedsvæsen. Har viden om prioriteringer af professionsfaglige indsatser under de givne rammebetingelser i sundhedsvæsnet. Har viden om og kan reflektere over forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis.

5 5 Den studerende: Kan anvende og selvstændigt vurdere laboratoriemedicinske undersøgelser og analyser og begrunde valgte løsninger i relation til sundhedsteknologi, sundhedspædagogik, diagnostik og behandling og i relation til etiske, arbejdsmiljømæssige, patientrelaterede og organisatoriske forhold. Kan vurdere kvaliteten af laboratoriemedicinske undersøgelser og analyser, og begrunde disse i relation til sundhedsteknologi, sundhedspædagogik, diagnostik og behandling og i relation til etiske, arbejdsmiljømæssige, patientrelaterede og organisatoriske forhold. Kan anvende og kritisk vurdere ny evidens- og erfaringsbaseret viden i relation til professionsudøvelsen indenfor relevante forsknings- og udviklingsfelter. Kan mundtligt og skriftligt formidle og kommunikere bioanalytikerprofessionens faglige og praksisnære problemstillinger og løsninger med anvendelse af et tydeligt og situationsbestemt fagsprog. Kan mestre professionel og situationsbestemt kommunikation, vejledning og rådgivning om bioanalytisk diagnostik i borger- og patientforløb i professionspraksis og i tværprofessionel praksis. Kan mestre tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borger- og patientforløb og sammenhænge. Kan anvende, vurdere og begrunde metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Kan anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetode. Den studerende: Kan handle professionelt og etisk velbegrundet samt påtage sig ansvar for bioanalytikerens professionsudøvelse og virksomhed. Kan reflektere over planlægning, udførelse, udvikling, kvalitetssikring og dokumentering af bioanalytisk diagnostik og/eller behandling. Kan selvstændigt identificere forekomst og niveau af biomarkører i humant prøvemateriale samt påtage sig ansvar for at fortolke og formidle forebyggende, diagnostiske og/eller behandlingsmæssige implikationer af den bioanalytiske diagnostik. Kan håndtere komplekse funktionsanalyser og vurdere, fortolke og formidle undersøgelsernes implikationer i et forebyggende, diagnostisk og behandlingsmæssigt perspektiv. Kan håndtere og selvstændigt indgå i kommunikation med borgere, patienter, pårørende eller tværprofessionelle samarbejdspartnere om bioanalytisk diagnostik i forskellige kontekster.

6 6 Kan håndtere og påtage sig anvendelse af udvalgt professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst. Kan håndtere og påtage sig ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Kan udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov. 3. Struktur og fagligt indhold 3.1 Omfang og fordeling af ECTS Semesterets 30 European Credit Transfer System(ECTS)-point er fordelt med 12 teoretiske ECTS samt 18 kliniske ECTS, heraf 5 tværprofessionelle ECTS. Det teoretiske forløb finder sted på uddannelsesinstitutionen de første 8 uger af semesteret og det kliniske forløb foregår på de kliniske uddannelsessteder i de sidste 12 uger af semesteret.

7 7 3.2 Semestrets fag Sundhedsvidenskab 18 ECTS ECTS-Point Teori Klinik* Bioanalyse 4,25 2,5 Kvalitetssikring og udvikling 0,5 2 Bioanalytisk diagnostik 2 Biomedicin 5,25 1 Praksisinnovation og -entreprenørskab 0,5 Naturvidenskab 7,5 ECTS Laboratoriemedicinske undersøgelser og analyser 5 Biostatistik 0,5 Humanbiologi 0,5 1,5 Molekylærbiologi Humanvidenskab 1,5 ECTS Kommunikation 0,5 Etik og professionsetik 1 Samfundsvidenskab 3 ECTS Organisation og ledelse 0,5 Socialpsykologi og samarbejde 0,5 Informations- og kommunikationsteknologi 0,25 skabsteori og forskningsmetodologi 1,5 0,25 *) Heraf 5 tværprofessionelle kliniske ECTS 4. Studieaktiviteter Bioanalytikeruddannelsernes studiemiljø er kendetegnet ved, at de studerende er medskabende af eget studieforløb, og det er således funderet i, at de studerende selvstændigt og aktivt deltager samt involveres i uddannelsens aktiviteter. Semesters aktiviteter er nærmere beskrevet i studieplaner for de enkelte fag. Målet med de planlagte studieaktiviteter er, at de studerende får de bedste muligheder for at tilegne sig de beskrevne læringsudbytter. Studiet tilrettelægges med aktiviteter inden for 4 kategorier, der hver er karakteriseret ved; hvem der initierer og har ansvaret, og hvem der deltager i aktiviteten:

8 8 Kategori 1 (K1): Initieret af underviser. Deltagelse af underviser og studerende Kategori 2 (K2): Initieret af underviser. Deltagelse af studerende Kategori 3 (K3): Initieret af studerende. Deltagelse af studerende Kategori 4 (K4): Initieret af studerende. Deltagelse af studerende og underviser Der skemalægges gennemsnitligt 30 lektioners studieaktiviteter pr. uge. Derudover forventes det, at den studerende selvstændigt arbejder 10 timer om ugen, således at en gennemsnitligt studieuge svarer til 40 timers arbejde for den studerende. Antallet og fordelingen af lektioner i de forskellige kategorier for semesteret fremgår af bioanalytikeruddannelsens hjemmeside og semesters studieplaner: Holdundervisning Forelæsning Simulationstræning i undervisningslaboratorium Klinisk undervisning Semesterprøve Studieopgaver, individuelt og i grupper Udarbejdelse af oplæg Journal- og rapportskrivning Deltagelse i klinisk praksis Evaluering af studie- og undervisningsforløb samt egen indsats Kategori 1 Deltagelse af undervisere og studerende Initieret af underviser Kategori 2 Deltagelse af studerende Initieret af underviser Kategori 4 Deltagelse af undervisere og studerende Initieret af studerende Kategori 3 Deltagelse af studerende Initieret af studerende deling Opsamling på gruppearbejde Uddannelsesfaglig vejledning Holdmøde Egen forberedelse til undervisning, praktik og prøve Selvstændige studieaktiviteter Studieteams

9 9 5. Læringsudbytte for teoretisk forløb Det teoretiske forløb på semesteret er tilrettelagt med specifikke emner inden for de enkelte fag. Alle fag og emner bidrager i samspil med den kliniske del til at de studerende opnår mål for læringsudbyttet beskrevet i punkt 2. Der udarbejdes studieplaner til de enkelte fag, hvor detaljerede læringsmål, -aktiviteter og litteratur fremgår. 5.1 Generelle læringsudbytter Alle Færdighed Anvende korrekt professionsfagsprog Mundtlig og skriftlig formidle bioanalytiske problemstillinger og løsninger under overholdelse af gældende formalia Reflektere over sammenhæng og samspil mellem semesterets emner Understøtte egne læreprocesser og udviklingsbehov 5.2 Sundhedsvidenskabelige fag Bioanalyse 4,25 ECTS Immunkemiske analyser Erytrocytserologiske analyser Beskrive udvalgte metoder til fremstilling af såvel monoklonale og polyklonale antistoffer Definere og forklare relevante begreber i relation til anvendelsen af antistoffer i analysemæssige sammenhænge Forklare analyseprincipperne bag udvalgte immunkemiske og erytrocytserologiske teknikker og eksemplificere teknikkernes anvendelse i den kliniske praksis Beskrive principperne bag udvalgte metoder til detektion af antigen-antistof interaktioner

10 10 Identificere og diskutere anvendelsen af antistoffer i analysemæssige sammenhæng herunder vurdere valgte løsninger i udvalgte analyseforskrifter Identificere og diskutere udvalgte fejlkilder ved udførslen af immunkemiske og erytrocytserologiske teknikker Reflektere over og vurdere immunkemiske og erytrocytserologiske teknikkers anvendelsesmuligheder og relevans i den kliniske praksis generelt og i forbindelse med udvalgte immunologiske tilstande Diskutere og evaluere planlægningen og udførslen af udvalgte immunkemiske og erytrocytserologiske analyser Selvstændig tage ansvar for udførslen og fortolkningen af udvalgte immunkemiske og erytrocytserologiske analyser Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling O,5 ECTS Kvalitetssikring af immunkemiske analyser Kvalitetssikring af erytrocytserologiske analyser Eksemplificere og begrunde anvendelsen af kontrolsystemer i forbindelse med udvalgte immunkemiske og erytrocytserologiske analyser Vurdere kvaliteten af udførte immunkemiske og erytrocytserologiske analyser under inddragelse af analysernes kontrolsystemer Biomedicin 5,25 ECTS Immunologi Overfølsomhedsreaktioner Autoimmunitet Immunisering og Diskutere og evaluere kvalitetssikringen af udvalgte immunkemiske og erytrocytserologiske analyser Forklare immunforsvarets funktioner, opbygning og virkemekanismer herunder det innate og det adaptive immunforsvar og sammenspillet mellem

11 11 immunterapi Infektionssygdomme Transfusionsmedicin det cellulære og humorale immunrespons Forklar udvalgte immunologiske tilstande indenfor infektionssygdomme, overfølsomhedsreaktioner, autoimmune sygdomme, transfusion og transplantation Beskrive udvalgte metoder inden for immunterapi Forklare og eksemplificere metoder til forebyggelse, diagnostik og behandling af udvalgte sygdomme Forklare sammenhængen mellem udvalgte immunologiske tilstande og relevante immunkemiske og erytrocytserologiske analyser Begrunde og vurdere udvalgte metoder til forebyggelse, diagnostik og behandling af udvalgte sygdomme 5.3 Naturvidenskabelige fag Humanbiologi 0,5 ECTS Blodtyper Beskrive overordnede strukturer af klinisk relevante erytroctantigener primært i forhold til AB0 og RhDsystemet Forklare blodtypernes betydning i forbindelse med udvalgte kliniske situationer

12 Samfundsvidenskabelige fag skabsteori og forskningsmetodologi 1,5 ECTS IMRAD* Litteratursøgning skabelige artikler Kritisk læsning Beskrive metoder til søgning af videnskabelig litteratur Beskrive kriterier, der anvendes ved kritisk læsning af videnskabelig litteratur *) Jf. de generelle læringsudbytter Fremsøge relevante videnskabelige artikler i relation til semesteret emner Kritisk vurdere indholdet i videnskabelige artikler i relation til semesterets emner Mundlig formidle ny evidensbaseret viden fra videnskabelig artikler i relation til semesterets emner og indgå i en faglig dialog herom. 5.5 Forudsætninger for den teoretiske prøve Mødepligt og aktiv deltagelse i holdmøder Uddannelsesfaglig vejleder kan give dispensation fra dette i særlige tilfælde. Mødepligt og aktiv deltagelse i alle 3 laboratorieøvelser, herunder godkendelse af produkter Mødepligt og aktiv deltagelse i Journal Club forløb, herunder præsentation af videnskabelige artikler. Præsentationen forberedes og afvikles i grupper á ca. 3 personer. Der afvikles tre journal Clubs på semesteret. Den enkelte studerende skal deltage i 2 af disse. I en journal Club indgår den studerende ved at præsentere ny evidensbaseret viden fra videnskabelige artikler og indgår i faglige diskussioner. I en anden journal Club deltager den studerende ved at iagttage og give peerfeedback på andre studerendes præsentationer og diskussioner. Mødepligt og aktiv deltagelse i peerundervisning og peerfeedback i forbindelse med undervisningsforløbet i infektionssygedomme og sygdomsforebyggelse samt peerfeedback på journalen over øvelsen i immunhistokemi. Deltager den studerende ikke i disse aktiviteter, kan den studerende få mulighed for at udarbejde en afløsningsopgave eller anden form for studieaktivitet som prøveforudsætning. Aftale om afløsningsopgave skal være på plads senest 1 uge efter aktiviteten har fundet sted. Den studerende er ansvarlig for at kontakte aktivitetens underviser med henblik på at indgå aftalen.

13 13 Ved grov overtrædelse får den studerende ikke den mulighed, og kan derfor ikke gå til prøven, og har således brugt et prøveforsøg. Er afløsningsopgavernes indhold ikke redeligt, kan disse ikke godkendes, og den studerende vil ikke blive indstillet til prøven. Den studerende har da brugt et prøveforsøg. De manglende forudsætninger skal opfyldes før den studerende kan indstilles til omprøve. 6. Læringsudbytte for klinisk forløb Det kliniske forløb på semester 5 er tilrettelagt med specifikke emner inden for de enkelte fag. Sammensætningen af emner varierer i forhold til den enkelte kliniske afdeling og opdeles således i emner, som den studerende skal eller kan præsenteres for. Alle fag og emner bidrager i samspil med den teoretiske del til, at de studerende opnår mål for læringsudbyttet beskrevet i punkt 2. Der udarbejdes individuelle studieplaner, hvoraf læringsaktiviteter og evt. anvendt litteratur fremgår. 6.1 Generelle læringsudbytter Alle Professionsdannelse Læringsbehov og processser Opgaveskrivning Færdighed Anvende korrekt professionsfagsprog Reflektere over sammenhæng og samspil mellem semesterets emner Mundtlig og skriftlig formidle bioanalytiske problemstillinger og løsninger under overholdelse af gældende formalia Udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov

14 Sundhedsvidenskabelige fag Bioanalyse 2,5 ECTS Kvalitetssikring og udvikling 2 ECTS Prøve- og/eller patient/donor håndtering Den studerende kan Identifikation af biomarkører Monitorering af patientforløb Funktionsanalyser Billeddiagnostik Kvalitetssikring og udvikling Den studerende kan Akkreditering Dokumentationskrav Beskrive og begrunde relevant prøve og/eller patient/doner håndtering Forklare udvalgte præanalytiske, analytiske og postanalytiske procedurer Selvstændigt planlægge, anvende og udføre dele af udvalgte procedurer ift. bioanalytisk diagnostik Selvstændigt diskutere og vurdere parametre/procedurer ift. bioanalyse Identificere og afgrænse relevante problemstillinger eller udviklingspotentialer ift. bioanalyse Forklare og begrunde forskellige metoder til kvalitetssikring og udvikling inden for præanalyse, analyse og postanalyse Forklare de væsentligste fejlkilder ved relevante bioanalytiske procedurer og begrunde hvordan disse kan forebygges og afhjælpes Planlægge, anvende og udføre relevante kvalitetssikringsprocedurer Anvende kvalitetssikring i forbindelse med Resultatvurdering Identificere og afgrænse relevante bioanalytiske problemstillinger/udviklingspotentialer ift. Kvalitetssikringsprocedurer

15 15 Bioanalytisk diagnostik 2 ECTS præsenteres for et eller flere af understående emner: Diagnostik Undersøgelser Monitorering Terapi Behandling Forebyggelse Selvstændigt diskutere og evaluere relevante kvalitetssikringsprocedurer Beskrive og begrunde relevante problemstillinger/udviklingspotentialer ift. bioanalytisk diagnostik Selvstændigt planlægge, anvende og udføre dele af udvalgte procedurer ift. bioanalytisk diagnostik Vurdere og reflektere over udvalgte analyse/undersøgelses resultater ift. borger/patient forløb Tolke udvalgte analyse/undersøgelsesresultater og identificere handlemuligheder ift. afdelingens gældende retningslinjer Selvstændigt diskutere og vurdere parameterer/procedurer ift. bioanalytisk diagnostik Identificere og afgrænse relevante problemstillinger/udviklingspotentialer ift. bioanalytisk diagnostik Biomedicin 1 ECTS Udvalgte dele af patientforløb Udvalgte analyser og undersøgelser Vurdere og reflektere over udvalgte analyse/undersøgelses relevans ift. borger/patient forløb Formidle udvalgte analyser/undersøgelsers betydning i et forebyggende, diagnostisk og behandlingsmæssigt (tvær)professionelt perspektiv. Praksisinnovation og entreprenørskab 0,5 ECTS Professionens udvikling retrospektiv og prospektivt Evidensbaseret Reflektere over egen professionsudøvelse samt egen professions opgaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv i forhold til at være aktør i det hele sundhedsvæsen

16 16 bioanalyse Reflektere over forsknings- og udviklingsarbejde i bioanalytikerprofessionens praksis. Reflektere over professionens udviklingspotentialer 6.3 Naturvidenskabelige fag Laboratoriemedicinske undersøgelser og analyser 5 ECTS præsenteres for et eller flere af nedenstående emner: Biokemiske principper Kromatografiske principper Immunkemiske principper Histokemiske principper Cytologiske principper Billeddiagnostisk e principper Elektrografiske principper Molekylærbiologiske principper Fysiologiske undersøgelser Transfusionsmedicin Identifikation af Mikroorganismer Resistensbestemmelse Arbejdsmiljø Kemikaliesikkerhed Biosikkerhed Forklare laboratoriemedicinske analyse- /undersøgelsesprincipper Selvstændigt planlægge, anvende og udføre dele af udvalgte laboratoriemedicinske undersøgelser og analyser samt tilhørende arbejdsmiljøforanstaltninger Selvstændigt diskutere og vurdere laboratoriemedicinske undersøgelser og analyser Identificere og afgrænse relevante problemstillinger/udviklingspotentialer ift. laboratoriemedicinske undersøgelser og analyser

17 17 Biostatistik 0,5 ECTS Humanbiologi 1,5 ECTS præsenteres for et eller flere af nedenstående emner: Deskriptiv statistik Metodesammenligning og -vurdering Valideringsrapporter Interpersonel variation præsenteres for et eller flere af nedenstående emner: Fysiologi og anatomi Genetik Farmakologi Immunologi Udvælge og udføre relevante biostatistiske metoder Fortolke biostatistiske resultater Diskutere metodevalg på baggrund af biostatistiske resultater Forklare almene og patologiske tilstande, herunder biologisk variation i relation til udvalgte diagnostiske procedurer Vurdere, fortolke og formidle resultater fra udvalgte diagnostiske procedurer Konkludere, handle og perspektivere ud fra udvalgte diagnostiske procedureres resultater 6.4 Humanistiske fag Kommunikation 0,5 ECTS Den studerende Situationsbestemt kommunikation med patient, donor og/eller pårørende Anvende professionel og situationsbestemt kommunikation i vejledning og/eller rådgivning om bioanalytisk diagnostik i borger- og/eller patientforløb i professionspraksis Anvende situationsbestemt kommunikation i professions og tværprofessionel praksis

18 18 Tværfaglig og professionel kommunikation Kompetence Kan håndtere og selvstændigt indgå i kommunikation med borgere, patienter, pårørende eller tværprofessionelle samarbejdspartnere om bioanalytisk diagnostik i forskellige kontekster Etik og Professionsetik 1 ECTS Den studerende Etik Arbejdsmiljø Selvstændigt anvende og vurdere laboratoriemedicinske undersøgelser og analyser i relation til etiske, arbejdsmiljømæssige og patientrelaterede forhold Handle professionelt og etisk velbegrundet samt påtage sig ansvar for bioanalytikerens professionsudøvelse og virksomhed 6.5 Samfundsvidenskabelige fag Organisation og ledelse 0,5 ECTS Forklare organiseringen af en laboratoriemedicinsk afdeling Forklare prioriteringer af professionsfaglige indsatser under de givne rammebetingelser i sundhedsvæsnet Socialpsykologi og samarbejde 0,5 ECTS Den studerende Monofagligt, tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde Reflektere over professionens opgaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv Forklare betydningen af kommunikationen i det professionelle samarbejde

19 19 Reflektere over egen professionsudøvelse samt egen professions opgaver i forhold til at være aktør i hele sundhedsvæsenet Demonstrere konstruktivt samarbejde med sundhedsfaglige aktører og reflektere over dette Informations- og kommunikationsteknologi 0,25 ECTS Kan håndtere og anvende udvalgt informations- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst skabsteori og forskningmetodologi 0,25 ECTS skabelig eller fagrelevant litteratur samt kritisk læsning Litteratur søgning Kan søge, anvende og kritisk vurdere evidens- og erfaringsbaseret viden i relation til professionsudøvelsen indenfor relevante forsknings- og udviklingsfelter. 6.6 Tværprofessionelle læringsaktiviteter Alle Reflektere over egen professionsudøvelse samt egen professions opgaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv i forhold til at være aktør i det hele sundhedsvæsen Vurdere, fortolke og formidle resultater fra udvalgte diagnostiske procedurer 6.7 Forudsætninger for den kliniske prøve Obligatorisk aktiv deltagelse i praktik fra uge 44 til og med 4 Aktiv deltagelse indbefatter et maksimalt fravær på 10% af det planlagte forløb samt løsning af eventuelle afdelingsspecifikke opgaver. Hvis den aktive deltagelse i praktikken ikke er opfyldt, kan den studerende få mulighed for en skriftlig afløsningsopgave eller anden form for studieaktivitet som prøveforudsætning. Aftale om afløsningsopgave skal være på plads senest 2 uger efter aktiviteten har fundet sted. Den studerende er ansvarlig for at kontakte den kliniske underviser med henblik på at indgå aftalen.

20 20 Ved grov overtrædelse får den studerende ikke den mulighed, og kan derfor ikke indstilles til prøven, og har således brugt et prøveforsøg. Er afløsningsopgavernes indhold ikke redeligt, kan disse ikke godkendes, og den studerende vil ikke blive indstillet til prøven. Den studerende har da brugt et prøveforsøg. De manglende forudsætninger skal opfyldes før den studerende kan indstilles til omprøve. 7. Prøve Semestret afsluttes med en kombineret intern teoretisk og klinisk individuel prøve. 7.1 Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne udgøres af udvalgte læringsudbytter, som nedenfor er angivet for både den teoretiske og kliniske del af prøven Teoretisk del af prøve Den studerende udprøves inden for fagområderne sundheds- og naturvidenskab. Generelt Fag Emner Bedømmelseskriterie Alle Færdighed Anvende korrekt professionsfagsprog Kan mundtlig formidle bioanalytiske problemstillinger og løsninger Sundhedsvidenskabelige fag Fag Emner Bedømmelseskriterie Bioanalyse Immunkemiske analyser Erytrocytserologiske analyser Definere og forklare relevante begreber i relation til anvendelsen af antistoffer i analysemæssige sammenhænge Forklare analyseprincipperne bag udvalgte immunkemiske og erytrocytserologiske teknikker og eksemplificere teknikkernes anvendelse i den kliniske praksis Beskrive principperne bag udvalgte metoder til detektion af antigen-antistof interaktioner

21 21 Fag Emner Bedømmelseskriterie Identificere og diskutere anvendelsen af antistoffer i analysemæssige sammenhæng herunder vurdere valgte løsninger i udvalgte analyseforskrifter Identificere og diskutere udvalgte fejlkilder ved udførslen af immunkemiske og erytrocytserologiske teknikker Reflektere over og vurdere immunkemiske og erytrocytserologiske teknikkers anvendelsesmuligheder og relevans i den kliniske praksis generelt og i forbindelse med udvalgte immunologiske tilstande Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Biomedicin Kvalitetssikring af immunkemiske analyser Kvalitetssikring af erytrocytserologiske analyser Immunologi Overfølsomhedsreaktioner Autoimmunitet Immunisering og immunterapi Infektionssygdomme Transfusionsmedicin Eksemplificere og begrunde anvendelsen af kontrolsystemer i forbindelse med udvalgte immunkemiske og erytrocytserologiske analyser Forklare immunforsvarets funktioner, opbygning og virkemekanismer herunder det innate og det adaptive immunforsvar og sammenspillet mellem det cellulære og humorale immunrespons Forklar udvalgte immunologiske tilstande indenfor infektionssygdomme, overfølsomhedsreaktioner, autoimmune sygdomme, transfusion og transplantation Forklare sammenhængen mellem udvalgte immunologiske tilstande og relevante immunkemiske og erytrocytserologiske analyser Naturvidenskabelige fag Fag Emner Bedømmelseskriterie Humanbiologi Blodtyper Beskrive overordnede strukturer af klinisk relevante erytroctantigener primært i forhold til AB0 og RhDsystemet Forklare blodtypernes betydning i forbindelse med udvalgte kliniske situationer

22 Klinisk del af prøve Den Kliniske del af prøven bedømmes ud fra nedenstående læringsudbytter i det omfang de er relevante for det valgte emne i opgaven. Den studerende udprøves inden for alle fagområderne sundheds-, natur-, human- og samfundsvidenskab. Generelt Alle Professionsdannelse Læringsbehov og processser Opgaveskrivning Færdighed Anvende korrekt professionsfagsprog Reflektere over sammenhæng og samspil mellem semesterets emner Skriftlig formidle bioanalytiske problemstillinger og løsninger under overholdelse af gældende formalia Sundhedsvidenskabelige fag Bioanalyse 2,5 ECTS Kvalitetssikring og udvikling 2 ECTS Prøve- og/eller patient/donor håndtering Den studerende kan Identifikation af biomarkører Monitorering af patientforløb Funktionsanalyser Billeddiagnostik Kvalitetssikring og udvikling Beskrive og begrunde relevant prøve og/eller patient/doner håndtering Forklare udvalgte præanalytiske, analytiske og postanalytiske procedurer Selvstændigt planlægge, anvende og udføre dele af udvalgte procedurer ift. bioanalytisk diagnostik Selvstændigt diskutere og vurdere parametre/procedurer ift. bioanalyse Identificere og afgrænse relevante problemstillinger eller udviklingspotentialer ift. bioanalyse Forklare og begrunde forskellige metoder til kvalitetssikring og udvikling inden for præanalyse,

23 23 analyse og postanalyse Den studerende kan Akkreditering Dokumentationskrav Forklare de væsentligste fejlkilder ved relevante bioanalytiske procedurer og begrunde hvordan disse kan forebygges og afhjælpes Anvende kvalitetssikring i forbindelse med Resultatvurdering Identificere og afgrænse relevante bioanalytiske problemstillinger/udviklingspotentialer ift. Kvalitetssikringsprocedurer Bioanalytisk diagnostik 2 ECTS præsenteres for et eller flere af understående emner: Diagnostik Undersøgelser Monitorering Terapi Behandling Forebyggelse Selvstændigt diskutere og evaluere relevante kvalitetssikringsprocedurer Beskrive og begrunde relevante problemstillinger/udviklingspotentialer ift. bioanalytisk diagnostik Vurdere og reflektere over udvalgte analyse/undersøgelses resultater ift. borger/patient forløb Tolke udvalgte analyse/undersøgelsesresultater og identificere handlemuligheder ift. afdelingens gældende retningslinjer Selvstændigt diskutere og vurdere parameterer/procedurer ift. bioanalytisk diagnostik Identificere og afgrænse relevante problemstillinger/udviklingspotentialer ift. bioanalytisk diagnostik

24 24 Biomedicin 1 ECTS Udvalgte dele af patientforløb Udvalgte analyser og undersøgelser Vurdere og reflektere over udvalgte analyse/undersøgelses relevans ift. borger/patient forløb Praksisinnovation og entreprenørskab 0,5 ECTS Professionens udvikling retrospektiv og prospektivt Evidensbaseret bioanalyse Reflektere over forsknings- og udviklingsarbejde i bioanalytikerprofessionens praksis. Naturvidenskabelige fag Laboratoriemedicinske undersøgelser og analyser 5 ECTS præsenteres for et eller flere af nedenstående emner: Biokemiske principper Kromatografiske principper Immunkemiske principper Histokemiske principper Cytologiske principper Billeddiagnostisk e principper Elektrografiske principper Molekylærbiologiske principper Fysiologiske Forklare laboratoriemedicinske analyse- /undersøgelsesprincipper Selvstændigt diskutere og vurdere laboratoriemedicinske undersøgelser og analyser Identificere og afgrænse relevante problemstillinger/udviklingspotentialer ift. laboratoriemedicinske undersøgelser og analyser

25 25 undersøgelser Transfusionsmedicin Identifikation af Mikroorganismer Resistensbestemmelse Arbejdsmiljø Kemikaliesikkerhed Biosikkerhed Biostatistik 0,5 ECTS Humanbiologi 1,5 ECTS præsenteres for et eller flere af nedenstående emner: Deskriptiv statistik Metodesammenligning og -vurdering Valideringsrapporter Interpersonel variation præsenteres for et eller flere af nedenstående emner: Fysiologi og anatomi Genetik Farmakologi Immunologi Udvælge og udføre relevante biostatistiske metoder Fortolke biostatistiske resultater Diskutere metodevalg på baggrund af biostatistiske resultater Forklare almene og patologiske tilstande, herunder biologisk variation i relation til udvalgte diagnostiske procedurer Vurdere, fortolke og formidle resultater fra udvalgte diagnostiske procedurer

26 26 Humanistiske fag Etik og Professionsetik 1 ECTS Den studerende Etik Arbejdsmiljø Selvstændigt anvende og vurdere laboratoriemedicinske undersøgelser og analyser i relation til etiske, arbejdsmiljømæssige og patientrelaterede forhold. Samfundsvidenskabelige fag skabsteori og forskningmetodologi 0,25 ECTS skabelig eller fagrelevant litteratur samt kritisk læsning Litteratur søgning Søge, anvende og kritisk vurdere evidens- og erfaringsbaseret viden i relation til professionsudøvelsen indenfor relevante forsknings- og udviklingsfelter. Tværprofessionelle læringsaktiviteter Alle Reflektere over egen professionsudøvelse samt egen professions opgaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv i forhold til at være aktør i det hele sundhedsvæsen Vurdere, fortolke og formidle resultater fra udvalgte diagnostiske procedurer 7.2 Prøveform Teoretisk del af prøve Den teoretiske undervisning afsluttes med en individuel mundtlig prøve med forberedelse. Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i ca. 10 prøvespørgsmål, der offentliggøres seneste 5 hverdage før prøven. På prøvedagen trækker den studerende 1 ud af de 10 spørgsmål, hvori den studerende eksamineres. Forud for eksaminationen gives den studerende forberedelse i det udtrukne spørgsmål. Under forberedelsen er alle hjælpemidler tilladte, dog er enhver form for kommunikation ikke tilladt.

27 27 Ved eksaminationen præsenterer den studerende sin viden og færdigheder i relation til spørgsmålet, hvorefter den studerende indgår i en faglig dialog med eksaminatorerne. Til eksaminationen må den studerende medbringe billeder uden tekst og noter udarbejdet under forberedelsen. Billeder og en disposition (ca. 10 ord per slide) må gerne kombineres i en Power Point præsentation. Den teoretiske prøve afvikles i uge 43. Dato og tidspunkt vil fremgå af skemaet for semesteret samt eksamensplanen. Eksamensplanen offentliggøres i ugerne op til eksamen Klinisk del af prøve Det kliniske forløb afsluttes med en skriftlig opgave med aflevering mandag i uge 5, kl Produktkrav Teoretisk del af prøve Den studerende holder under eksaminationen et oplæg, der demonstrerer den studerendes viden og færdigheder i relation til det udtrukne spørgsmål. Oplægget skal have en varighed på 5-10 minutter Klinisk del af prøve Den studerende udarbejder en IMRAD opgave over et selvvalgt emne inden for en analyse, teknik, procedure eller undersøgelse, som den studerende har arbejdet med i klinikperioden. Omfanget af klinikopgaven er på maksimalt 10 normalsider (1 normalside = 2400 tegn med mellemrum). Der tilbydes 2 lektioners vejledning af klinisk underviser pr. studerende. Opgaven skal overholde Formelle krav til skriftlige opgaver og uploades som pdf-fil i Wiseflow. 7.4 Bedømmelsesgrundlag Teoretisk del af prøve Den studerendes mundtlige præsentation af sin viden og færdigheder i relation til det udtrukne spørgsmål og den efterfølgende faglige dialogen med eksaminatorer Klinisk del af prøve Den studerendes skriftlige opgave. 7.5 Bedømmelse Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen ved intern bedømmelse. Den teoretiske og kliniske del af prøven bedømmes samlet. Den teoretiske del vægter 40 % (12/30) og den kliniske del 60 % (18/30) med baggrund i ECTS fordelingen på semesteret. For at bestå prøven, skal der som minimum opnås karakteren 02 i både den teoretiske og kliniske del af prøven. Såfremt dette ikke opnås i en af delene skal den studerende til

28 28 omprøve i denne. Den samlede bedømmelse findes ved at beregne et vægtet gennemsnit af karakterne fra de to delprøver og efterfølge afrunde til nærmeste karakter. Såfremt karaktergennemsnittet ligger midt mellem 2 karakter afrundes til højst karakter. Karakteren for den teoretiske del gives umiddelbart efter den mundtlige eksamination. Karakteren for den kliniske del gives senest 4 uger efter afleveringen af eksamensopgaven. 7.6 Prøvetid Teoretisk del af prøve Den mundtlige prøve varer i alt 65 minutter, hvoraf 30 minutter er til forberedelse, 25 minutter er til eksamination og 10 minutter er til trækning af spørgsmål, votering, feedback og karaktergivning Klinisk del af prøve Der arbejdes igennem hele det kliniske forløb løbende på den opgave, der udgør den kliniske del af prøven. 7.7 Prøvested Teoretisk del af prøve University College Lillebælt, Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Klinisk del af prøve Klinisk uddannelsessted 7.8 Censur Begge delprøver bedømmes med intern censur. 7.9 Krav til opnåelse af karaktererne 02 og 12 Ved begge delprøver baseres karaktergivningen på nedenstående kriterier. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, hvor følgene er opfyldt: Den studerendes udviser kun overfladisk faglig forståelse med mange mangler/fejl i forhold til bedømmelseskriterierne for det udtrukne prøvespørgsmål. Den studerende udviser usikre og minimale færdigheder/kompetencer i forhold til bedømmelseskriterierne og i tilknytning til det udtrukne prøvespørgsmål. Den studerende viser usikker/minimal forståelse af sammenhæng og sammenspil mellem semesterets emner generelt. Den studerendes anvendelse af professionsfagsproget er usikker og/eller begrænset.

29 29 Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, hvor følgene er opfyldt: Den studerende udviser overblik og dybdegående faglig forståelse med ingen eller få uvæsentlige mangler i forhold til bedømmelseskriterierne for det udtrukne prøvespørgsmål. Den studerende udviser sikre og overbevisende færdigheder/kompetencer i forhold til bedømmelseskriterierne for det udtrukne prøvespørgsmål. Den studerende viser omfattende forståelse for og kan reflektere over sammenhæng og sammenspil mellem semesterets emner generelt. Den studerendes anvendelse af professionsfagsproget er sikkert og korrekt.

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN IOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER Professions højskolen Absalon 21. Uddannelsesplan: ioanalytikeruddannelsen. 4. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen 3. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik BEK nr 500 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Viderergående Uddannelser,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning Uddannelsen i bioanalytisk diagnostik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning Uddannelsen i bioanalytisk diagnostik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studieordning 2016 Uddannelsen i bioanalytisk diagnostik Gældende fra 1. september 2016 Indhold 1. Studieordningens grundlag og indhold... 5 2. Uddannelsens formål og mål for

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 1. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 1. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 1. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen 1. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Prøvebeskrivelse Modul 14 Professionsbachelorprojekt

Prøvebeskrivelse Modul 14 Professionsbachelorprojekt Prøvebeskrivelse Modul 14 Professionsbachelorprojekt Formål Prøven skal give mulighed for at bedømme den studerendes evne til at arbejde selvstændigt og udviklingsorienteret indenfor det bioanalytiske

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025 Bioanalytikeruddannelsen Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling og samfundets behov, kvalificere den studerende inden for ydelser i det biomedicinske

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 3. semester Rehabilitering og habilitering samt sundhedsfremme og forebyggelse som muliggør aktivitet og deltagelse Institut for sundhedsuddannelse

Læs mere

2. semester Bioanalytisk diagnostik

2. semester Bioanalytisk diagnostik OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER 2. semester Bioanalytisk diagnostik Professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik Odense Forår 2017 2. semester Bioanalytisk diagnostik Indhold 1. Semesterets fokus og temaer...

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 2. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER. 1. semester Bioanalyse og professionskendskab. Bioanalytikeruddannelsen i Odense

OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER. 1. semester Bioanalyse og professionskendskab. Bioanalytikeruddannelsen i Odense OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER 1. semester Bioanalyse og professionskendskab Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 1. semester Bioanalyse og professionskendskab Indhold 1. Semesterets fokus og

Læs mere

OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER. 1. semester Bioanalyse og professionskendskab. Bioanalytikeruddannelsen i Odense

OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER. 1. semester Bioanalyse og professionskendskab. Bioanalytikeruddannelsen i Odense OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER 1. semester Bioanalyse og professionskendskab Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2016 1. semester Bioanalyse og professionskendskab Indhold 1. Semesterets fokus og

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik BEK nr 506 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning VIA Bioanalytikeruddannelsen

Studieordning VIA Bioanalytikeruddannelsen Studieordning VIA Bioanalytikeruddannelsen 2016 INDHOLD 1. Professionens formål og uddannelsens formål 5 1.1 Dimittendprofil 5 1.2 Formål med uddannelsen 6 1.3 Titel og autorisation 6 2 Uddannelsens opbygning

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 10: Immunkemiske analyser. 1. Modulbetegnelse Immunkemiske analyser

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 10: Immunkemiske analyser. 1. Modulbetegnelse Immunkemiske analyser Modulbeskrivelse Modul 10: Immunkemiske analyser Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Immunkemiske analyser 2. Beskrivelse I modulet skal du arbejde med grundlæggende immunologi og immunkemiske

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 4 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 4 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytisk kvalitetssikring Studieaktiviteter for modul 4 Indhold Beskrivelse Modul 4 fokuserer på kvalitetssikring inden for den bioanalytiske

Læs mere

Uddannelsesplan 6. SEMESTER

Uddannelsesplan 6. SEMESTER Uddannelsesplan 6. SEMESTER JUNI 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af semestret.

Læs mere

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER Undervisningsplan UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER University College Sjælland Juni 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Modul 1 Bioanalytikerpraksis Intern klinisk prøve Titel: Intern klinisk prøve Fag: Generelle analyseprincipper, anvendt kemi, anvendt fysik, biomedicin, anvendt statistik,

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytisk Praksis-, Udviklings- og Forskningsviden Gældende for hold SB513 Rev. Af Aino Elmegaard Larsen Bioanalytikeruddannelsen UCL Juni 2016

Læs mere

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen Obligatorisk Beskrivelse fokuserer på kvalitetssikring inden for den bioanalytiske praksis, etik samt kontakt med patient og/eller donor. Undervisningen på modul 4 foregår på UCL i de første to uger og

Læs mere

Modul 11 Klinisk modul

Modul 11 Klinisk modul Valgfrit modul I modul 11 vælger den studerende ét af følgende kliniske specialer: - Klinisk biokemi - Klinisk fysiologi og nuklearmedicin - Klinisk immunologi - Klinisk mikrobiologi - Klinisk neurofysiologi

Læs mere

Kick-off 13. januar Revision af Bioanalytikeruddannelsen. Fase 2

Kick-off 13. januar Revision af Bioanalytikeruddannelsen. Fase 2 Kick-off 13. januar 2016 Revision af Bioanalytikeruddannelsen Fase 2 Dagsorden Præsentation af den monofaglige gruppe De 5 leverancers indhold præsentation/information Revisionens 2. fase - milepæle Gyldigheden

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 12 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 12 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 12 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytisk udvikling og kvalitetssikring Formål Formålet med modulet er, at den studerende kvalificerer sig til at kunne anvende og kombinere statistiske

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 5 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 5 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 5 Bioanalytikeruddannelsen Tværprofessionel Virksomhed Studieaktiviteter for modul 5 Indhold Modulet, der afholdes i et samarbejde mellem flere mellemlange videregående sundhedsuddannelser,

Læs mere

3. Semester- beskrivelse

3. Semester- beskrivelse 3. Semester- beskrivelse Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk Version 1,1 25. august 2017 3 3. semester Professionens placering i det danske sundhedsvæsen og kvalitetssikring af den bioanalytiske diagnostik.

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester Semesterbeskrivelse 4. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold 5 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN UDDNNELSESPLN SYGEPLEJERSKEUDDNNELSEN Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 3. semester 7. SEMESTER I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi BEK nr 501 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health BEK nr 504 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 10 Bioanalytikeruddannelsen. Immunkemiske analyser Gælder for SB513

Studieaktiviteter for modul 10 Bioanalytikeruddannelsen. Immunkemiske analyser Gælder for SB513 Studieaktiviteter for modul 10 Bioanalytikeruddannelsen Immunkemiske analyser Gælder for SB513 Studieaktiviteter for modul 10 Indhold Modulet sætter fokus på hhv. det humane immunforsvar og analyser baseret

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse BEK nr 652 af 29/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. j.nr. 159.924.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Studieplan Sundhedsøkonomi Semester 3

Studieplan Sundhedsøkonomi Semester 3 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Sundhedsøkonomi Semester 3 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 3 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 4. semester Ergoterapeutisk praksis og professionelle relationer Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 4. semester Indhold 1. Semesterets indhold

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulet sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Det gennemføres på Campus Næstved i samarbejde mellem

Læs mere

STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I Bioanalytisk diagnostik

STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I Bioanalytisk diagnostik www.ucsj.dk STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSACHELOR I ioanalytisk diagnostik 2016 INDHOLD FORORD...3 DEL 1 - FAKTA OM IOANALYTIKERUDDANNELSEN...4 1.1 - Studieordning...4 1.2 - Oversigt over

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen Obligatorisk Modulbeskrivelse præsenterer de studerende til bioanalytikerprofessionen og har fokus på basale laboratoriefærdigheder herunder den til grundlæggende naturvidenskabelige teori. Undervisningen

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur. søgedatabaser.

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur. søgedatabaser. Natur- og Ved modulets afslutning kan den Litteratursøgning i udvalgte sundhedsvidenskab samt studerende: søgedatabaser. Samfundsvidenskab: selvstændigt udvælge, diskutere og Håndtering af i Videnskabsteori,

Læs mere

Studieplan Biomedicin og humanbiologi Semester 5

Studieplan Biomedicin og humanbiologi Semester 5 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Biomedicin og humanbiologi Semester 5 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 5 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3.

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 10 Bioanalytikeruddannelsen. Immunkemiske analyser Gælder for SB514

Studieaktiviteter for modul 10 Bioanalytikeruddannelsen. Immunkemiske analyser Gælder for SB514 Studieaktiviteter for modul 10 Bioanalytikeruddannelsen Immunkemiske analyser Gælder for SB514 Studieaktiviteter for modul 10 Indhold Modulet sætter fokus på hhv. det humane immunforsvar og analyser baseret

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Der henvises til Beskrivelse af professionsbachelorprojektet for nærmere oplysninger om forløb, retningslinjer for projektet mv.

Der henvises til Beskrivelse af professionsbachelorprojektet for nærmere oplysninger om forløb, retningslinjer for projektet mv. Modulbeskrivelse Modul 14: Professionsbachelorprojekt Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Professionsbachelorprojekt (herefter PBP) 2. Beskrivelse I dette modul arbejder du i en gruppe

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple-

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- August 2016 af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg/Thisted og Hjørring Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i sygepleje 2016 - UCN Aalborg/Thisted

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 16 Marts 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Modul 13 Bioanalytisk praksis-, udviklings- og forskningsviden. Intern klinisk prøve Titel: Intern klinisk prøve Fag: Afhænger af hvor den studerendes kliniske modulophold

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning 2016 Professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik

Studieordning 2016 Professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik Studieordning 2016 Professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik 1 Indhold 1.0 Indledning... 5 2.0 Uddannelsens formål og opbygning... 5 2.1 Dimittendprofil... 5 2.2 Formål og bekendtgørelsestekst... 6

Læs mere

6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer. 1. Temabeskrivelse... 3

6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer. 1. Temabeskrivelse... 3 SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer Marts 2017 Indhold 1. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller 15.6.2016 Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske uddannelseselementer med et samlet omfang på 120 ECTS-point og praktik (kliniske

Læs mere

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 Særligt tilrettelagt forløb for studerende med SSA uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, september 2016 Godkendt

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2014 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen SB513 Særskilt forløb for:

Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen SB513 Særskilt forløb for: Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen SB513 Særskilt forløb for: Christian Munch Louise Vilhelmsen Rikke R. Jørgensen Gældende for Efterår 2016 Af Aino Elmegaard Larsen Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi BEK nr 507 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Professionsbachelor i radiografi. Studieordning

Professionsbachelor i radiografi. Studieordning 3. april 2017 Indhold 1. for uddannelsen til professionsbachelor i radiografi... 4 1.1. ens opbygning... 4 2. Radiografuddannelsens fællesdel... 5 2.1 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Professionsbachelor i Sygepleje Studieordning Institut for sundhedsuddannelse Forord Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte i 2014 et omfattende udviklingsarbejde for en række sundhedsuddannelser

Læs mere

Professionsbachelor i radiografi. Studieordning

Professionsbachelor i radiografi. Studieordning 29. august 2016 Indhold 1. for uddannelsen til professionsbachelor i radiografi... 4 1.1. ens opbygning... 4 2. Radiografuddannelsens fællesdel... 5 2.1 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Retningslinjer for Professionsbachelorprojektet M14 Bioanalytikeruddannelsen UCL

Retningslinjer for Professionsbachelorprojektet M14 Bioanalytikeruddannelsen UCL Retningslinjer for Professionsbachelorprojektet M14 Bioanalytikeruddannelsen UCL Bioanalytikeruddannelsen, UCL Marts 2015 1 Forudsætninger: jf. Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 25.5.16, pebe, heng Side 1 Modulets

Læs mere