Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab"

Transkript

1 Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne har dansk indfødsret eller lovligt ophold her i landet i medfør af udlændingelovens 1-3 a, 4 b, 5, stk. 2, eller 6 eller i medfør af en opholdstilladelse efter udlændingelovens 7-9 f eller 9 i-9 n. De forskellige typer af lovligt ophold er omtalt nærmere i afsnit 2. I afsnit 3 er omtalt, hvilke personer der ikke opfylder ægteskabslovens betingelse om lovligt ophold. Betingelsen om lovligt ophold her i landet skal være opfyldt på tidspunktet for selve vielsen. Det er altså ikke nok, at betingelsen er opfyldt ved parternes indledende henvendelse til vielsesmyndighederne eller på tidspunktet for udstedelsen af prøvelsesattesten. Prøvelsesmyndigheden kan give tilladelse til indgåelse af ægteskabet, selvom betingelsen om, at hver af parterne skal have dansk indfødsret eller lovligt ophold, ikke er opfyldt, jf. ægteskabslovens 11 a, stk. 2. Dette kræver, at ganske særlige omstændigheder, herunder navnlig varigheden af en udlændings ophold her i landet, taler derfor. Dispensationsadgangen i ægteskabslovens 11 a, stk. 2, er omtalt i afsnit 6.

2 2. Personkredsen, der opfylder ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold i ægteskabslovens 11 a, stk. 1 Følgende personer opfylder betingelsen om lovligt ophold i ægteskabslovens 11 a, stk. 1: 2.1. Statsborgere i Danmark eller i et nordisk land Danske statsborgere. Nordiske statsborgere, dvs. statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige, medmindre personen har indrejseforbud i Danmark og ikke har fået visum til indrejse i Danmark, jf. udlændingelovens 1, jf. 3 a Statsborgere i et EU/EØS eller i Schweiz samt deres familiemedlemmer EU/EØS-statsborgere og statsborgere i Schweiz. Personer i denne gruppe har ret til indtil 3 måneders ophold i Danmark jf. udlændingelovens 2, stk. 1 og 5. Hvis den pågældende er arbejdssøgende, har vedkommende ret til indtil 6 måneders ophold. Herefter har den pågældende ret til ophold, så længe det kan dokumenteres, at den pågældende fortsat søger arbejde og har reelle muligheder for at blive ansat, jf. EU-opholdsbekendtgørelsens 3, stk. 4, og 1, stk. 2. Retten til ophold gælder ikke, hvis den pågældende har indrejseforbud i Danmark og ikke har fået visum til indrejse i Danmark, jf. udlændingelovens 3 a. EU/EØS-statsborgere og statsborgere i Schweiz, som opfylder betingelserne for at få registreringsbevis efter EUopholdsbekendtgørelsen, jf. udlændingelovens 6, jf. 2, stk. 4 og 5 (arbejdskraftens fri bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v.). Familiemedlemmer til EU/EØS-statsborgere og statsborgere i Schweiz. EU/EØS-statsborgere og statsborgere i Schweiz har ret til at medbringe familiemedlemmer (herunder tredjelandsstatsborgere) i indtil 3 måneder, jf. udlændingelovens 2, stk. 2. Familiemedlemmet skal have visum, hvis vedkommende kommer fra et land, hvor der er visumpligt til Danmark, jf. udlændingelovens 2, stk. 2. Familiemedlemmer omfatter ægtefæller, registrerede partnere, faste samlevere, børn under 21 år og under visse betingelser familiemedlemmer, der er afhængige af EU/EØS-statsborgeren eller 2

3 statsborgeren i Schweiz. Der henvises til EU-opholdsbekendtgørelsens 2. Hvis EU/EØS-statsborgeren eller statsborgeren i Schweiz er arbejdssøgende, kan familiemedlemmet medbringes i 6 måneder fra indrejsen og herefter så længe, det kan dokumenteres, at EU/EØS-statsborgeren eller statsborgeren i Schweiz fortsat er arbejdssøgende og har reelle muligheder for at blive ansat, jf. EUopholdsbekendtgørelsens 8, stk. 3. Tredjelandsstatsborgere, som opfylder betingelserne for at få opholdskort efter EU-opholdsbekendtgørelsen, jf. udlændingelovens 6, jf. 2, stk. 4 og 5. I praksis er der tale om familiemedlemmer til EU/EØS-statsborgere eller til statsborgere i Schweiz, der opholder sig i Danmark med registreringsbevis efter EU-opholdsbekendtgørelsen (arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v.) Der kan endvidere være tale om familiemedlemmer til danske statsborgere, som har udøvet retten til fri bevægelighed efter EU-retten i et andet EU-land og herefter er vendt tilbage til Danmark. Disse personer har ret til ophold i Danmark i samme tidsrum som den hovedperson, som opholdsretten er afledt af Udlændinge, der har opholdstilladelse i Danmark efter udlændingelovens 7-9 f eller 9 i-9 n Flygtninge og personer med beskyttelsesstatus, jf. udlændingelovens 7. Kvoteflygtninge, jf. udlændingelovens 8. Familiesammenførte udlændinge, jf. udlændingelovens 9. Udlændinge, der har opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. udlændingelovens 9 a. Udlændinge med humanitær opholdstilladelse, jf. udlændingelovens 9 b. Udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, herunder familiesammenførte udlændinge. 3

4 Udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 d (opholdstilladelse til en udlænding, som tidligere har haft dansk indfødsret). Udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 e (opholdstilladelse til en udlænding fra Kosovoprovinsen i Forbundsrepublikken Jugoslavien). Udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 f (opholdstilladelse til en udlænding, der skal virke her i landet som religiøs forkynder, missionær eller inden for et religiøst ordenssamfund). Udlændinge, der har opholdstilladelse med henblik på at følge uddannelse eller kursus på en uddannelsesinstitution her i landet, jf. udlændingelovens 9 i. Udlændinge, der har opholdstilladelse med henblik på au pairophold, jf. udlændingelovens 9 j. Udlændinge, der har opholdstilladelse med henblik på praktikanteller volontørophold, jf. udlændingelovens 9 k. Udlændinge, der har opholdstilladelse med henblik på såkaldt working holiday-ophold, jf. udlændingelovens 9 l. Udlændinge, der efter udlændingelovens 9 m har opholdstilladelse som medfølgende familie til udlændinge, der har opholdstilladelse af beskæftigelses- eller erhvervsmæssige grunde. Udlændinge, der efter udlændingelovens 9 n har opholdstilladelse som medfølgende familie til studerende og praktikanter Visse udlændinge under 18 år Udlændinge under 18 år, der er fritaget for bevis for opholdstilladelse i Danmark, jf. udlændingelovens 5, stk. 2, jf. udlændingebekendtgørelsens 23. 4

5 2.5. Udlændinge med opholdstilladelse i eller visum til et Schengenland Udlændinge, der har opholdstilladelse i et andet Schengenland, og som derfor kan indrejse og opholde sig i Danmark i indtil 3 måneder (90 dage) pr. halvår regnet fra den første indrejse i Danmark eller et andet Schengenland end det land, der har udstedt opholdstilladelsen, jf. udlændingelovens 2 b, stk. 1. I de 90 dages ophold pr. halvår skal fradrages den tid, hvori udlændingen evt. tidligere inden for halvåret har opholdt sig i Danmark eller et andet Schengenland end det land, der har udstedt opholdstilladelsen. Har udlændingen opholdstilladelse i et andet nordisk land, fradrages dog ikke den tid, hvori udlændingen har haft ophold i de andre nordiske lande. Udlændinge, der har visum gyldigt for alle Schengenlande eller for Danmark, og som derfor kan indrejse og opholde sig i Danmark inden for visummets gyldighedsperiode, jf. udlændingelovens 2 b, stk. 2, 3 a og 4 a. For udlændinge, der har visum gyldigt til alle Schengenlande gælder, at varigheden af et sammenhængende ophold eller den samlede varighed af flere på hinanden følgende ophold her i landet ikke må overstige 3 måneder (90 dage) pr. halvår regnet fra den første indrejse i Schengenlandene. I de 90 dages ophold pr. halvår skal fradrages den tid, hvori udlændingen evt. tidligere inden for halvåret har opholdt sig i et anden Schengenland. Har udlændingen opholdt sig i et andet Schengenland med opholdstilladelse eller med langtidsvisum begrænset til dette Schengenland, fradrages denne tid dog ikke. Udlændinge, der har visum gyldigt for mere end 3 måneders ophold i et andet Schengenland (langtidsvisum), og som derfor kan indrejse og opholde sig i Danmark i indtil 3 måneder (90 dage) pr. halvår regnet fra den første indrejse i Danmark eller et andet Schengenland end det land, der har udstedt langtidsvisummet jf. udlændingelovens 2 b, stk. 3. I de 90 dages ophold pr. halvår skal fradrages den tid, hvori udlændingen evt. tidligere inden for halvåret har opholdt sig i Danmark eller et andet Schengenland end det land, der har udstedt langtidsvisummet. Udlændinge, der er fritaget for visumpligt til Danmark, og som derfor kan indrejse og opholde sig i Danmark i indtil 3 måneder (90 dage) pr. halvår regnet fra datoen for den første indrejse i Schengenlandene, jf. udlændingelovens 3. I de 90 dages ophold pr. halvår skal fradrages den tid, hvori udlændingen inden for halvåret har opholdt sig i Danmark eller et andet Schengenland. Har ud- 5

6 lændingen opholdt sig i et andet Schengenland med opholdstilladelse eller med langtidsvisum begrænset til dette Schengenland, fradrages denne tid dog ikke. Udlændinge, der har opholdt sig i Danmark eller et andet Schengenland, og som i særlige tilfælde har fået deres visum eller visumfri ophold i Danmark forlænget, jf. udlændingelovens 4 b. I afsnit 5 er reglerne for udlændinges indrejse og ophold i Schengenlandene nærmere omtalt. I bilag 1 er begrebet første indrejse i Schengenlandene nærmere omtalt. Her findes også eksempler på beregningen af retten til ophold i 90 dage pr. halvår. En liste over visumpligtige og visumfri lande kan findes på under Visum og på følgende link: En liste over, hvilke typer af opholdstilladelser fra de øvrige Schengenlande der giver ret til indrejse i Danmark uden visum, kan findes på under Visum og på linket: Udlændinge, hvis opholdstilladelse er inddraget eller nægtet forlænget, og som har klaget over afgørelsen, hvis klagen har opsættende virkning Udlændinge, hvis opholdstilladelse er inddraget eller nægtet forlænget, og som har klaget over afgørelsen, hvis klagen har opsættende virkning under klageinstansens behandling af sagen, og den pågældende derfor har ret til at være i Danmark i denne periode. 3. Personer, der ikke opfylder betingelsen om lovligt ophold i ægteskabslovens 11 a, stk Asylansøgere Asylansøgere, som ikke har opholdstilladelse i Danmark, og som kun har ret til at opholde sig her i landet, fordi udlændingemyndighederne behandler deres asylansøgning. 6

7 Asylansøgere, som har fået endeligt afslag på deres asylansøgning, men som endnu ikke er udrejst eller udsendt af Danmark Andre udlændinge Andre udlændinge, som kun har ret til at opholde sig i Danmark, fordi udlændingemyndighederne behandler deres ansøgning om opholdstilladelse i Danmark. Dette gælder også i tilfælde, hvor der er klaget over en afgørelse truffet af Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering om afslag på en ansøgning om opholdstilladelse, og hvor klagen har opsættende virkning, mens klageinstansen behandler sagen. Udlændinge, som i forbindelse med et afslag på en ansøgning om opholdstilladelse er meddelt en udrejsefrist. Dette gælder, selvom udrejsefristen endnu ikke er udløbet. 4. Dokumentation for lovligt ophold En udlænding, der ønsker at indgå ægteskab i Danmark, skal over for prøvelsesmyndigheden kunne dokumentere, at han eller hun har lovligt ophold her i landet. En sådan dokumentation kan afhængig af, hvilken af de ovennævnte grupper den pågældende tilhører f.eks. være: Gyldig rejselegitimation (f.eks. nationalitetspas, fremmedpas, rejsedokument for flygtninge eller statsløse) med eventuelt nødvendigt gyldigt visum/visumforlængelse som er indrejsestemplet i Danmark og/eller i et andet Schengenland. Gyldig dansk opholdstilladelse. Gyldigt EU/EØS-registreringsbevis eller EU/EØS-opholdskort. Gyldig opholdstilladelse fra et andet Schengenland. Liste over specifikke opholdstilladelser fra de enkelte Schengenlande, som giver adgang til visumfri indrejse i Danmark, kan findes på under Visum og linket: Anden gyldig dokumentation for nordisk statsborgerskab eller statsborgerskab i et EU/EØS-land eller Schweiz samt eventuel dokumentation for indrejsetidspunktet. 7

8 Anden gyldig dokumentation for at være familiemedlem til en EU/EØS-statsborger eller til en statsborger i Schweiz samt eventuel dokumentation for indrejsetidspunktet. Nogle grupper af udlændinge (f.eks. visse søfolk og besætningsmedlemmer på fly) kan indrejse lovligt i Danmark på andre dokumenter end pas, jf. Justitsministeriets kundgørelse om pas- og visumforhold, der kan findes på under Visum og linket: 5. Udlændinges indrejse og ophold i Schengenlandene Et Schengenvisum gælder for indrejse og ophold i alle Schengenlande, medmindre andet er angivet. Følgende 26 europæiske lande er på nuværende tidspunkt med i Schengensamarbejdet: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Et Schengenvisum gives for maksimalt 90 dages ophold i Danmark og de øvrige Schengenlande pr. halvår. Første indrejse Første gang en udlænding indrejser i Schengenlandene betegnes som første indrejse. Ved den første indrejse begynder en 6-måneders periode at løbe. Nye indrejser inden for 6-måneders perioden betragtes ikke som en første indrejse. Ved beregning af 6-månedersperioden medregnes både dagen for indog udrejse som en del af perioden. Dette gælder, uanset hvornår på dagen udlændingen ind- eller udrejser. I princippet ville en udlænding således kunne ind- og udrejse 90 gange pr. halvår, hvis udlændingen ind- og udrejser samme dag. Inden for 6-månedersperioden kan udlændingen opholde sig i Schengenlandene i samlet 3 måneder (90 dage). De 3 måneder skal altid beregnes som 90 dage uanset de aktuelle kalendermåneders længde. 8

9 Visumfri udlændinge og visumpligtige udlændinge med et visum, der giver ret til flere indrejser, kan i løbet af 6-månedersperioden rejse ind og ud af Schengeområdet flere gange. Dette gælder derimod ikke visumpligtige udlænding med et visum, der alene giver ret til én indrejse. Udlændinge med et sådant visum kan derfor heller ikke dele visummets gyldighedsperiode op i flere mindre opholdsperioder. Har en visumfri udlænding opbrugt det visumfri ophold på 3 måneder (90 dage) inden for 6-månedersperioden, kan udlændingen ikke indrejse visumfrit igen, før perioden på de 6 måneder regnet fra den første indrejse er udløbet. Når udlændingen derefter indrejser i Schengenområdet på ny, betragtes denne indrejse som en første indrejse, og der starter derfor en ny 6-månedersperiode med ret til 3 måneders (90 dages) visumfrit ophold i Schengenområdet. I bilag 1 er der givet fire konkrete eksempler på anvendelsen af begrebet første indrejse. 6. Dispensationsadgangen i ægteskabslovens 11 a, stk. 2 Prøvelsesmyndigheden kan give tilladelse til indgåelse af ægteskab, selvom betingelsen om lovligt ophold ikke er opfyldt, hvis ganske særlige omstændigheder herunder navnlig varigheden af udlændingens ophold her i landet taler derfor. For nærmere om dispensationsadgangen henvises til Ankestyrelsen, Familieretsafdelingens vejledning om behandling af ægteskabssager, kapitel 2.7. I tilfælde, hvor der indgives ansøgning om dispensation efter ægteskabslovens 11 a, stk. 2, anbefales det, at prøvelsesmyndigheden vejleder parterne om, at imødekommelse af ansøgningen og efterfølgende indgåelse af ægteskab ikke automatisk betyder, at der kan gives opholdstilladelse. Prøvelsesmyndigheden kan i den forbindelse udlevere Justitsministeriets Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring). 7. Tvivl om en udlændings opholdsgrundlag Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt en udlænding har lovligt ophold i Danmark, kan prøvelsesmyndigheden og vielsesmyndigheden rette henvendelse til Udlændingestyrelsen. Henvendelser vedrørende eventuelt opholdsgrundlag efter udlændingelovens 9 a eller 9 i-9 n, skal dog rettes til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. 9

10 Før der rettes henvendelse til Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering om en udlændings opholdsgrundlag, skal der indhentes samtykke fra udlændingen, jf. forvaltningslovens 29, jf. 28, stk. 1. Udlændingestyrelsen Ryesgade København Ø Telefon: Hjemmeside: Telefontid: mandag-fredag kl Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Ryesgade København Ø Telefon: Hjemmeside: Telefontid: mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl (onsdag lukket). Denne vejledning er udfærdiget af Justitsministeriet og er gældende fra den 1. august

11 Bilag 1: Eksempler på anvendelsen af begrebet første indrejse : Eksempel 1: NN er statsborger i et land, hvorfra der ikke kræves visum til Schengenområdet. NN indrejser i Schengenområdet den 1. januar 2007 og udrejser den 30. januar NN indrejser i Schengenområdet igen den 1. august NN har ret til at opholde sig visumfrit i op til 3 måneder (90 dage) i Schengenområdet inden udløbet af en periode på 6 måneder regnet fra første indrejse den 1. januar 2007, dvs. til og med den 30. juni NN bruger ved opholdet fra januar dage af sin visumfri opholdsret inden udløbet af 6-måneders-perioden. De resterende 60 dage af NN s opholdsret bortfalder ved 6-månedersperiodens udløb den 30. juni NN s indrejse den 1. august 2007 betragtes som en ny første indrejse, da den foretages efter udløbet af 6-måneders-perioden den 30. juni Eksempel 2: NN er statsborger i et land, hvorfra der ikke kræves visum til Schengenområdet. NN indrejser i Schengenområdet den 1. januar 2007 og udrejser den 30. januar NN indrejser i Schengenområdet igen den 1. marts 2007 og udrejser den 30. marts NN har ret til at opholde sig visumfrit i op til 3 måneder (90 dage) i Schengenområdet inden udløbet af en periode på 6 måneder regnet fra første indrejse den 1. januar 2007, dvs. til og med den 30. juni Indrejsen den 1. marts 2007 betragtes ikke som første indrejse, idet 6-måneders-perioden regnet fra den 1. januar 2007 endnu ikke er udløbet. Ved indrejse den 1. marts 2007 har NN ret til at opholde sig visumfrit på Schengenområdet i yderligere 60 dage, idet NN allerede har brugt 30 dage af sin opholdsret på 3 måneder (90 dage) ved opholdet i perioden januar NN skal således ved kontinuerligt ophold efter indrejse den 1. marts 2007 senest være udrejst den 29. april

12 Da NN udrejser den 30. marts 2007, har NN 30 dage tilbage af sin visumfri opholdsret, som kan bruges i perioden 1. april-30. juni Eksempel 3: NN er statsborger i et land, hvorfra der ikke kræves visum til Schengenområdet. NN indrejser i Schengenområdet den 1. januar 2007 og udrejser igen den 30. januar NN indrejser i Schengenområdet igen den 1. marts 2007 og udrejser den 29. april NN har ret til at opholde sig visumfrit i op til 3 måneder (90 dage) i Schengenområdet inden udløbet af en periode på 6 måneder regnet fra første indrejse den 1. januar 2007, dvs. til og med den 30. juni Indrejsen den 1. marts 2007 betragtes ikke som første indrejse, idet 6-måneders-perioden regnet fra den 1. januar 2007 endnu ikke er udløbet. Ved indrejse den 1. marts 2007 har NN ret til at opholde sig visumfrit på Schengenområdet i yderligere 60 dage, idet NN allerede har brugt 30 dage af sin opholdsret på 3 måneder ved opholdet januar NN skal således ved kontinuerligt ophold efter indrejse den 1. marts 2007 senest være udrejst den 29. april Da NN udrejser den 29. april 2007, er hele den visumfri opholdsret på 3 måneder (90 dage) opbrugt. NN kan således ikke indrejse visumfrit igen før den 1. juli Eksempel 4: NN er statsborger i et land, hvorfra der ikke kræves visum til Schengenområdet. NN indrejser i Schengenområdet den 1. januar 2007 og udrejser igen den 30. januar NN indrejser i Schengenområdet igen den 1. marts 2007 og udrejser den 30. maj NN har ret til at opholde sig visumfrit i op til 3 måneder (90 dage) i Schengenområdet inden udløbet af en periode på 6 måneder regnet fra første indrejse den 1. januar 2007, dvs. til og med den 30. juni Indrejsen den 1. marts 2007 betragtes ikke som første indrejse, idet 6-måneders-perioden regnet fra den 1. januar 2007 endnu ikke er udløbet. Ved indrejse den 1. marts 2007 har NN ret til at opholde sig visumfrit på Schengenområdet i yderligere 60 dage, idet NN allerede 12

13 har brugt 30 dage af sin opholdsret på 3 måneder (90 dage) ved opholdet januar NN skal således ved kontinuerligt ophold efter indrejse den 1. marts 2007 senest være udrejst den 29. april NN s ophold i perioden fra den 30. april 2007 til den 30. maj 2007 er således ulovligt. 13

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Vejledning om legitimation

Vejledning om legitimation Vejledning om legitimation Michael Karlsen Fuldmægtig Holbergsgade 6 T 33923771 1057 København K E mik@inm.dk www.nyidanmark.dk ved indfødsretsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved indfødsretsprøven

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Arbejdsmarkedsudv UUI alm. del - Bilag 61,AMU alm. del - Bilag 93 Offentligt Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske

Læs mere

Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark

Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark Formålet med dette nyhedsbrev er at give a-kasserne et billede af, hvilke regler for ophold og

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 I medfør af 2, stk. 4, 46 c og 46 d i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s.

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s. Nyhedsbrev til politiet til kommunerne og KL Særnummer 9. maj 2012 Nr. 2 juni 2013 Indhold: 1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2 3. Familiesammenføring

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1 of 72 21/09/2010 10:40 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 7 a Kapitel 8 Kapitel 8 a Kapitel 9 Kapitel

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1 of 58 27/09/2010 11:17 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold Kapitel 2 Arbejde Kapitel 3 Bortfald og inddragelse af opholdstilladelser og arbejdstilladelser Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009 med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 493 af 12. juni 2009, 3, nr. 1, 4-21

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-09-2007 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet.

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold 1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. 2. Udlændinge, der er statsborgere i et land, der

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle

Læs mere

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. / Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA OD2/D_da_010414

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1)

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) LBK nr 1021 af 19/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-949-0440 Senere ændringer til forskriften LOV nr 572 af 31/05/2010

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2009 Videreuddannelsesregion Øst

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2009 Videreuddannelsesregion Øst Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2009 Videreuddannelsesregion Øst Indledning I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningsskema

Læs mere

2014 Udgivet den 26. september 2014. 19. september 2014. Nr. 1021. Bekendtgørelse af udlændingeloven 1)

2014 Udgivet den 26. september 2014. 19. september 2014. Nr. 1021. Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. september 2014 19. september 2014. Nr. 1021. Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 25. juni 2013,

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen) Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Pernille Bjørnholk Sagsnr.: 2014-961-0020 Dok.: 1109664 Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen)

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) BEK nr 474 af 12/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 10/00355 Senere ændringer til

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen [Modtagers navn og adresse] Opholdstilladelse Du har den [dato] fået opholdstilladelse i Danmark og skal bo i [navn] Kommune. Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

Ansøgningsskema VS2_da_230615

Ansøgningsskema VS2_da_230615 VS2 Ansøgningsskema VS2_da_230615 Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Udl.nr./Person ID Ansøgning om forlængelse af visum eller ophold i Danmark Hvad kan dette

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 436 Offentligt Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændingestyrelsen inddrager din tidsbegrænsede opholdstilladelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet BEK nr 375 af 20/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-961-0023 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Folketingets Udvalg for Udlændingeog Integrationspolitik Folketinget Christiansborg 1240 København K.

Folketingets Udvalg for Udlændingeog Integrationspolitik Folketinget Christiansborg 1240 København K. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 433 Offentligt Folketingets Udvalg for Udlændingeog Integrationspolitik Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Orientering til de regionale netværk

Orientering til de regionale netværk 16. maj 2012 Orientering til de regionale netværk Nye regler for ægtefællesammenføring fra den 15. maj 2012 Folketinget har den 8. maj 2012 vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring. Reglerne vil gælde

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FÆRFÆR/S G3 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) GL/SG2_da_150814 Ansøgning om opholdstilladelse i

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.01.2010. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.01.2010. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.01. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark Danmark - Åben for forretning og ferie Sådan ansøger du om visum til Danmark Du kan læse mere om regler og procedurer for visum til Danmark i denne folder Visum til Danmark Hvis du ønsker at besøge Danmark

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen) Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen) BEK nr 63 af 22/01/2007 (Gældende) LBK Nr. 945 af 01/09/2006 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING... 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11).

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11). Dato: 14. august 2012 Kontor: EU- og Menneskeretsenheden Sagsbeh: MEI Sagsnr.: 2012-6140-0224 Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011

Læs mere

Schengen. Vejen til fri bevægelighed i Europa for alle SEPTEMBER 2013

Schengen. Vejen til fri bevægelighed i Europa for alle SEPTEMBER 2013 DA Schengen Vejen til fri bevægelighed i Europa for alle SEPTEMBER 2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 1 FRI BEVÆGELIGHED FOR PERSONER 2 POLITI- OG TOLDSAMARBEJDE 2 De indre grænser 2 De ydre grænser 3

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08 15. april 2008 Til samtlige kommuner Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Orientering om vejledning

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet. (udlændingebekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet. (udlændingebekendtgørelsen) 1 af 20 24-01-2008 11:26 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Pas eller anden rejselegitimation Kapitel 2 Indrejse- og udrejsekontrol Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel

Læs mere

GL/FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring. Hvis begge ægtefæller opholder sig i Grønland, bedes begge skemaer indgivet samtidig.

GL/FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring. Hvis begge ægtefæller opholder sig i Grønland, bedes begge skemaer indgivet samtidig. Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring GL/FA1_da_140814 Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring i Grønland

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.12.2014. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.12.2014. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.12. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Bilagsmateriale vedrørende ansættelse af udenlandske læger i Region Midtjylland

Bilagsmateriale vedrørende ansættelse af udenlandske læger i Region Midtjylland Bilagsmateriale vedrørende ansættelse af udenlandske læger i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse: Tjekliste vedrørende ansøgninger om praktik eller prøveansættelser fra udenlandske læger.... 2 Procedurebeskrivelse

Læs mere

Ægteskabserklæring. Vejledning. Afleveres til kommunen, hvor en af parterne bor. CS Kommune drift Suderbovej 22, st. th. Stednavn 9900 Frederikshavn

Ægteskabserklæring. Vejledning. Afleveres til kommunen, hvor en af parterne bor. CS Kommune drift Suderbovej 22, st. th. Stednavn 9900 Frederikshavn Afleveres til kommunen, hvor en af parterne bor CS Kommune drift Suderbovej 22, st. th. Stednavn 9900 Frederikshavn Udfyldes af kommunen Dato 26.06.2017 Ægteskabserklæring Sagsidentifikation - KLE 23.01.02G01

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration 21. august 2008 Oversigt over EU-domme om familiesammenføring og fri bevægelighed Denne note søger at give

Læs mere

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Vejledning om rettighederne i direktiv 2004/38/EF Kapitel 1 Unionsborgerskab Unionsborgerskab Borgerne i

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST

VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST Indhold ANSØGNING OM VIELSESBEMYNDIGELSE... 2 Ægteskabsloven... 2 LOV OM ÆGTESKABS INDGÅELSE OG OPLØSNING... 2 En vielse med

Læs mere

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse Brug af udenlandske underentreprenører Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet Søren Lange Nielsen, tlf. 72160094 (SLN@danskbyggeri.dk) Indledende bemærkninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af Udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af Udlændingeloven 2013/1 LSF 106 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-960-0023 Fremsat den 14. januar 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1)

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) LBK nr 412 af 09/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-3227 Senere

Læs mere