Regler for lån og leje af Allerød Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for lån og leje af Allerød Kommunes lokaler og udendørs anlæg"

Transkript

1 Regler for lån og leje af Allerød Kommunes lokaler og udendørs anlæg Allerød Kommune

2 Indhold Indledning 3 Formål 3 Mål 3 Lokaler og udendørsanlæg 4 Lån af kommunale lokaler lokaleanvisning 4 Udlejning af kommunale lokaler 7 Ikrafttrædelse 8 2

3 1. Indledning Disse regler er generelle og gældende for alle kommunale lokaler og anlæg. Tillige med nærværende generelle regler er der også specielle regler for de enkelte steder. Disse findes på 2. Formål Allerød Kommune ønsker at de kommunale lokaler kan udnyttes til foreningsaktiviteter og derved understøtte et levende lokalsamfund. Allerød Kommunes lokaler stilles gratis til rådighed for arrangementer og aktiviteter af kulturel, forenings- og uddannelsesmæssigt karakter for foreninger, organisationer og kommunale institutioner, der er beliggende i Allerød Kommune og som er godkendt af Idræt, og Folkeoplysning under Teknik og Drift. Lokalerne anvises i prioriteret rækkefølge (se under lokaleanvisnings). Udlån af lokaler til foreninger sker under henvisning til folkeoplysningsloven (lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli Endvidere har byrådet besluttet den 28. april 2016, at overskudskapacitet på idrætsanlæg kan udlejes til markedsprisen. Efter retningslinjerne for brugerrådene har rådene for de enkelte anlæg kompetence til ad hoc at udleje ledige tider (overkapacitet). Lejeindtægten tilfalder brugerrådene til brug for ændring og/eller forbedring af forholdene for brugerne på det pågældende anlæg Brugerrådene har ikke adgang til at indgå lejeaftaler om faste daglige eller ugentlige tider. En beslutning om at udleje faste ugentlige eller daglige tider på markedsvilkår vil medføre, at lejeindtægten tilfalder kommunekassen. 3. Mål for anvendelse af kommunens lokaler og udendørs anlæg Lokaler og udendørs anlæg skal være tilgængelige for borgere og foreninger i Allerød Kommune som er godkendt som en folkeoplysende forening eller folkeoplysende lignende forening. Det er målet, at der sker en optimal udnyttelse af alle lokaler og udendørs anlæg. Det enkelte brugerråd har samtidig med ansvaret for at fordele tiderne på anlægget også ansvaret for, at alle de fordelte tider udnyttes. Dette sker ved, at brugerråddet har et fast punkt på samtlige brugerrådsmøder, hvor udnyttelsen af tiderne behandles med henblik på at få så god en udnyttelse af tiderne som muligt(belægningsgrad). Brugerrådene kan inden for eget anlæg fordele evt. ikke brugte tider til anlæggets primære brugere. Tider som ikke udnyttes vil blive lagt i bookingsystemet Aktivalleroed og der tilbydes foreninger på tværs af kommunen. Med hensyn til de kommunale skolers udnyttelse af tildelte tider, skal dette ligeledes behandles i brugerrådet med oplæg fra Idræt og Folkeoplysning under Teknik og Drift. Brugerrådene skal hvert år i forbindelse orienteringen til Kultur- og Idrætsudvalget beskrive dels hvordan de overvåger den faktiske brug samt resultatet af hvordan udnyttelse har været af de tildelte tider. Såfremt tider skal inddrages eller fratages en bruger foretages dette af Fritidsnævnet efter indstilling fra Idræt og Folkeoplysning under Teknik og Drift. Bookning af tider skal ske via Allerød Kommunes bookingsystem Lokaler og udendørsanlæg stilles til rådighed med den indretning og det inventar/udstyr, der er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære brug (f.eks. en svømmehal til svømning, et 3

4 sløjdlokale til sløjd). Der kan ikke stilles krav om særlig indretning eller særligt udstyr til lokaler og udendørsanlæg. 4. Lokaler og udendørsanlæg Ved et lokale forstås et rum, der er afgrænset af gulv, vægge og loft/tag. Lokalerne stilles gratis til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr. Når et lokale stilles til rådighed med fornødent udstyr betyder det ikke, at udstyret sættes op. Brugeren af lokalet skal selv som udgangspunkt sætte udstyret op, tage ned, sætte det på plads samt fjerne alt affald efter brug. Opsætning, nedtagning og oprydning skal ske inden for den tildelte tid. Ved lokalelån kan det ikke forventes, at depot og skabsplads stilles til rådighed. Kommunen har ikke pligt til at stille teknisk bistand og service til rådighed, men vil i videst muligt omfang servicere brugerne. Der henvises til udarbejdet servicekatalog Service i samspil. Kataloget kan rekvireres på Udstyr som også anvendes af kommunens skoler indkøbes og vedligeholdes af Allerød Kommune. Alt andet udstyr indkøbes og vedligeholdes af foreningen/brugeren selv. Der kan indgås aftale om deling af udgiften mellem Allerød Kommune og brugerne. Der er udarbejdet en liste over hvilket inventar, der findes. Hvem der ejer inventaret og hvem der indkøber og vedligeholder dette. Listen kan ses her. Ved udendørsanlæg tænkes primært på anlæg hvor der udøves en eller anden form for sport (fodboldbaner, tennisbaner, beachvolleybane, petanquebaner og lignende). Hvor kommunen anvender arealet til eget brug, f.eks. til skoler, indkøber og vedligeholder kommunen anlægget og diverse udstyr, herunder kridter, klargør banerne m.m. 5. Udlån af kommunale lokaler - lokaleanvisning Det er et krav, at foreninger som ønsker at anvende kommunens lokaler til aktiviteter for børn og unge under 15 på tro og love erklærer, at de indhenter en børneattest på de personer, som har med aktiviteten at gøre, jf. folkeoplysningslovens 4, stk. 4. Der kan ikke udlånes lokaler til private institutioner. I forbindelse med et evt. samarbejde mellem en privat institution og en folkeoplysende forening må den pågældende aktivitet ikke være en erstatning for institutionens aktivitet/undervisning. Endvidere skal aktiviteten stå åben for alle og ikke være begrænset til institutionens brugere/elever. Ansøgning om lån af lokaler mv. skal ske gennem kommunens bookingsystem Aktiv Allerød, her. I forbindelse med sæsonbooking kan dette ske mellem 15. april og 1. maj såvel for nye som eksisterende foreninger. Ny foreninger som starter i løbet af året efter sæsonbookningen - skal rette henvendelse til Idræt- og Folkeoplysning under Teknik og Drift på mail Alle godkendte foreninger modtager en kode og et password til systemet. Private personer og virksomheder booker uden en kode via siden Aktivalleroed, her. Booking af en privat person eller virksomhed mfl. skal altid godkendes af Idræt og Folkeoplysning, se afsnittet 8 om Udlejning af kommunale lokaler. 4

5 På de anlæg, hvor der findes brugerråd, er det rådet, der foretager fordelingen af tiderne. Såfremt der er flertal for fordelingen er denne godkendt. Liste over anlæg med brugerråd vedlægges som bilag. Fritidsnævnet har ansvaret for, at fordelingen af lokalerne foregår i henhold til lovgivningen. Nævnet er klageinstans ved uoverensstemmelser i forbindelse med fordelingen af tiderne til foreningerne/brugerne. Lokaleanvisningen forbeholdes kommunens egne foreninger/borgere. Ved anvisning af lokalerne skal disse være egnet til formålet. Idræt og Folkeoplysning under Teknik og Drift afgør i dialog med foreningen (brugeren) om lokalet er egnet til formålet. I tvivlstilfælde afgør Fritidsnævnet om lokalet er egnet. Der skal i forbindelse med vurdering af, om lokalet er egnet tages stilling til om lokalet ligger i rimelig afstand i forhold til deltagerne, om det er anvendeligt i forhold til aktiviteten og om aktiviteten er forenelig med lokalets primære brug. Det er en betingelse for anvisning af et lokale, at foreningen/brugeren opfylder reglerne for at blive godkendt som en forening jf. folkeoplysningslovens kapitel 2 ( 3, 4 og 5) Fordelingen af lokaler sker efter Folkeoplysningslovens kapitel 6 ( 21 og 22). Lokalerne er kun ledige, hvis kommunen ikke selv skal bruge dem. Allerød Kommune har indgået særlig driftsaftale vedr. drift af konkrete ejendomme og idrætsanlæg. Se bilag nr- 1. Principper for anvisning Allerød Kommune/fritidsnævnet anviser i prioriteret rækkefølge lokaler og udendørsanlæg beliggende i kommunen på følgende måde: 1. Kommunens egne aktiviteter (skoler, intuitioner, forvaltning, ungdomsskolen, musikskolen m.fl.). Folkeskoler har kun fortrinsret, når det gælder skolens primære aktivitet, hvilket vil sige til undervisning. 2. Aktiviteter for børn og unge under 25 år. Herunder distriktsforeninger jf. Folkeoplysningslovens Folkeoplysende voksenundervisning og aktiviteter i tilknytning hertil 4. Aktiviteter for voksne. 5. Øvrige foreninger(brugere) (f.eks. grund-, ejer-, boligforeninger, patientforeninger/sociale foreninger, paraplyorganisationer, støtteforeninger til godkendte folkeoplysende foreninger m.fl. hjemmehørende i Allerød kommune.) Ved anvisning af lokaler og udendørs anlæg, der er særligt egnede for borgere med handicap, sker tildelingen af disse lokaler til sådan aktivitet/undervisning normalt forud for tildeling til andre. Denne tildeling kommer dog ikke forud for tildeling til kommunens egne aktiviteter/undervisning. For alle aktiviteter gælder at foreningen skal være optaget i Foreningsregisteret Aktiv Allerød at aktiviteten skal være et led i foreningens primære virksomhed og at aktiviteten ikke har kommerciel karakter. I tvivlstilfælde afgøres dette af Fritidsnævnet. Med hensyn til lån af lokaler til andet end foreningens primære formål, f.eks. fester og til private og eller kommercielle arrangementer henvises til afsnittet nr. 8 udlejning af lokaler. 5

6 Lokaler til aktiviteter for børn og unge i den skolepligtige alder Der kan ikke udlånes eller anvises lokaler til foreningsaktiviteter for børn og unge i undervisningstiden ml. kl En forening kan søge om dispensation fra denne regel. Der skal ikke søges om dispensation ved aftale om enkeltstående arrangementer mellem en forening og en folkeskole, f.eks. ved skolecup og Klassekampen mv. Ansøgning om dispensation indgives til Idræt og Folkeoplysning under Teknik og Drift på denne adresse: Principper for fordeling af tider Alle bookede tider vil forekomme i bookingsystemet Aktivalleroed i to på hinanden følgende år (f.eks. 2017/18 og 2018/19). Alle foreninger skal efter overstået sæsonbooking/fordelingsmøde hvor der er brugerråd og individuelt for andre have gennemgået egne bookninger inden udgangen af august forud for den kommende sæson. En fuld bookingsæson går fra 1. september 31. august. Vintersæson for kunstgræstider går fra uge 43 til uge 13. Tiderne på kunstgræs fordeles på et fordelingsmøde medio september i samarbejde med Team Idræt under Park og Vej af hensyn til drift og vedligeholdelse. Sommersæsonen for naturgræstider går fra uge 14 til uge 42. Naturgræstider fordeles individuelt af de enkelte fodboldklubber og i samarbejde med Team Idræt under Park og Vej af hensyn til drift og vedligeholdelse. I tidsrummet kl (primetime) er efterspørgslen efter faciliteter større end det faktiske udbud. Dette forhold gør det nødvendigt at prioritere brugernes adgang til faciliteterne i de forskellige perioder og tidsrum på dagen. Der tages så vidt muligt hensyn til indeværende sæsons tider, da det er hensigtsmæssigt for foreningerne at have de samme tider. Ved fordeling af tiderne også i primetime skal igangsætning af nye aktiviteter og start af nye foreninger medtages på lige fod med allerede eksisterende. Enkeltstående bookinger af lokaler og udendørs anlæg foretages via kommunens bookingsystem Alle foreninger, som er registreret i foreningsregisteret Aktiv Allerød, skal ikke have godkendelse af bookningen. Hvis lokalet er ledigt, kan det bookes uden godkendelse. Foreninger og andre som ikke er registreret i foreningsregisteret Aktivalleroed skal have godkendt bookningen hos Idræt og Folkeoplysning under Teknik og Drift. Ansøgning sker via Som hovedregel skal booking af lokaler og udendørs anlæg ske mindst 14 kalenderdage før aktiviteten/arrangementet finder sted. Lån til enkelt arrangement. Enkeltstående arrangementer m.m. kan bookes i indeværende og næstkommende år. Byrådet kan, når særlige forhold taler herfor, samle anvisningen af lokaler m.v. geografisk og i kortere samlede åbningsintervaller. Ved særlige forhold forstås ferieperioder, weekender og tidlige og sene tidspunkter på døgnet, hvor de lokaler m.v. der er til rådighed ikke udnyttes optimalt/fuldt ud. I idrætshallerne er weekender fra lørdag kl. 12 til søndagen kl. 20 reserveret til turneringer og andre større arrangementer. Såfremt foreninger booker træningstider inden for de nævnte tidspunkter, skal foreningen derfor acceptere aflysninger. 6

7 På anlæg, hvor der er cafeteria, må foreningerne (brugerne) ikke medtage egen mad og drikkevarer uden forudgående aftale med forpagteren. Lokalernes åbningstid og -dage Kommunens lokaler og udendørs anlæg er åbent for brug på varierende dage og tidspunkter afhængig af anlægstype. Der henvises til de enkelte lokaler/udendørsanlæg i bookingsystemet Ved tildeling af tid er, op- og nedtagning af rekvisitter m.m. med i den tildelte tid. Omklædning kan ske før og i forlængelse af den tildelte tid. Aflysninger Foreningernes egen aflysning af tider skal ske hurtigst muligt via kommunens bookingsystem Faste ugentlige tider, der ikke er taget i brug senest den 1. november, skal afbookes i bookingsystemet af foreningen. Endvidere er det den enkelte forening/bruger der har ansvaret for at foretage afbookning af ikke brugte tider. Aflysning fra kommunens side, skal som udgangspunkt ske med 14 arbejdsdages varsel. Dette vil ske via mail og/eller SMS til de involverede foreninger/brugere. Foreningens bestyrelse skal sørge for, at Idræt og Folkeoplysning under Teknik og Drift har de korrekte informationer og kontaktoplysninger for foreningen, herunder kontaktperson. Ændringer registreres i det elektroniske foreningsregister Overnatning Der udlånes ikke kommunale lokaler til overnatning. Overnatning i kommunale lokaler kan kun ske i særtilfælde, f.eks. i forbindelse med større arrangementer herunder interne klubarrangementer. Det skal aftales med det Idræt og Folkeoplysning under Teknik og Drift Aftale laves med mindst 14 arbejdsdages varsel. Blanket til ansøgning om overnatning findes her. Endvidere skal det af sikkerhedsmæssige årsager meddeles til Nordsjællands Brandvæsen 3 uger inden arrangementet. Se også Regler for midlertidig overnatninger på 6. Ansvar og erstatning Benyttelse af lokalerne sker på eget ansvar. Kommunen påtager sig intet ansvar for tyveri og glemte sager. Aktiviteter i svømmehallerne sker på foreningens eget ansvar og skal ske under ledelse af en person med gyldig bassinprøve. Der skal være mindst én holdleder med bestået bassinprøve, hver gang foreningen bruger den lånte svømmehal. Det vil sige, at der skal være mindst et livredderkvalificeret opsyn på bassinkanten med kendskab til lokale forhold. Hvis dette ikke er tilfældet, kan anlægget ikke benyttes, og personalet har ret til at afvise foreningen. Foreninger, der ikke årligt kan fremvise gyldig bassinprøve, får inddraget tiden i svømmehallen. Foreninger som bruger svømmehallen har endvidere pligt til at tage en vandprøve inden bassinet anvendes. Uddannelse i vandprøvetagning sker ved tilmelding på att: Idræt og Folkeoplysning. Foreningen(brugeren) skal sørge for, at lokalerne efterlades i samme stand, som de er modtaget. Ved beskadigelse af lokaler og eller inventar herunder AV-udstyr m.m. vil foreningens bestyrelse 7

8 være ansvarlig over for Allerød Kommune. Foreningens bestyrelse vil kunne blive erstatningsansvarlig for skader der ikke kan henføres til almindelige slitage og såfremt foreningen ikke overholder de fastsatte ordensregler. Såfremt foreningen (brugerne) beskadiger bygningen, inventar eller modtager beskadigede ting, skal dette hurtigst muligt meddeles til Teknik og Drift på følgende adresse: Det er foreningens(brugerens) ansvar, at alle døre og vinduer er lukket og lyset er slukket, når lokalet forlades. Såfremt foreningen(brugeren) aktiverer tyverialarm og eller brandalarm, og dette kan henføres til brugerens uagtsomhed, opkræves foreningens bestyrelse for udrykningen. Tyverialarm: 650 kr. Brandalarm kr. Der kan opkræves depositum for lån af nøgler og brikker til lokalerne hos foreningen(brugeren). Ved bortkomne nøgler/brikker eller misbrug af disse samt overtrædelse af den aftalte anvendelse, kan der kræves erstatning af foreningens bestyrelse. Foreningen(brugeren) kan fratages adgangen til brug af kommunens lokaler i kortere eller længere tid såfremt de kommunalt fastsatte regler og påbud for brug af lokalerne ikke overholdes. Fritidsnævnet og Kultur- og Idrætsudvalget vil bliver orienteret om fratagelsen Lokaler kan ikke udlånes eller anvises til offentlige arrangementer, som udelukkende afholdes med henblik på at give brugeren økonomisk gevinst (kommercielle arrangementer). Folkeoplysende foreninger godkendt i Allerød Kommune kan dog af ansøge om dispensation fra denne regel hos Idræt og Folkeoplysning under Teknik og Drift på denne adresse: En forening, som har fået stillet et lokale vederlagsfrit til rådighed kan ikke videregive lokalet til private borgere eller virksomheder, private selvejende institutioner og foreninger, der ikke er hjemmehørende i Allerød Kommune. Ordenregler fremgår for det enkelte lokale i bookingsystemet samt ved ophæng på det enkelte lokale/skole/anlæg. Udlejning af overskudskapacitet Benyttelse af lokalerne sker på eget ansvar. Kommunen påtager sig intet ansvar for tyveri og glemte sager. Ved udlejning af overskudskapacitet skal lejer sørge for, at lokalerne efterlades i samme stand, som de er modtaget. Ved beskadigelse af lokaler og eller inventar herunder AV-udstyr m.m. vil lejer være ansvarlig over for Allerød Kommune. Lejer vil kunne blive erstatningsansvarlig for skader der ikke kan henføres til almindelige slitage og såfremt lejer ikke overholder de fastsatte ordensregler. Såfremt lejer beskadiger bygningen, inventar eller modtager beskadigede ting, skal dette hurtigst muligt meddeles til Teknik og Drift på følgende adresse: Det er lejers ansvar, at alle døre og vinduer er lukket og lyset er slukket, når lokalet forlades. Såfremt lejer aktiverer tyverialarm og eller brandalarm, og dette kan henføres til uagtsomhed, opkræves lejer for udrykningen. Tyverialarm: 650 kr. Brandalarm kr. 8

9 7. Tilsyn med brugen af kommunale lokaler og anlæg Idræt og Folkeoplysning under Teknik og Drift kan til enhver tid foretage varslede og uvarslede tilsyn (stikprøvekontrol) hos foreningerne. Ved et varslet tilsyn laves en aftale om besøg mellem foreningen og Idræt- og Folkeoplysning. Ved et uvarslet tilsyn foretager Idræt- og Folkeoplysning uanmeldte besøg i foreningen. Ved begge former for tilsyn vil indholdet af tilsynet bero på en vurdering af den konkrete forening. Der kan for eksempel føres tilsyn med indhold, organisering og form for aktiviteterne og undervisningen samt økonomiske forhold. Brugerrådene har ansvaret for, at alle de fordelte tider udnyttes(belægningsgraden) for de respektive anlæg. 8. Udlejning af kommunale lokaler og idrætsanlæg Allerød Byråd har den 28. april 2016 besluttet følgende retningslinjer for udlejning af ledige tider (overskudskapacitet) på idrætsanlæg. Der udlejes på markedsvilkår og med en lejeperiode af maksimalt et årsvarighed. Lejeindtægten for udleje af faste ugentlige eller daglige tider på markedsvilkår tilfalder kommunekassen. Brugerrådene har for de enkelte anlæg kompetence til ad hoc at udleje ledige tider (overkapacitet). Lejeindtægten tilfalder brugerrådene til brug for ændring og/eller forbedring af forholdene for brugerne på det pågældende anlæg. Brugerrådene har ikke adgang til at indgå lejeaftaler om faste daglige eller ugentlige tider. Endvidere udlejes følgende to lokaliteter til private arrangementer. Kirkehavegaard, Kirkehaven 10 Klatretræet, Græsmarken 4. Med hensyn bookning og til lejebetingelserne henvises til det enkelte sted i bookingsystemet, Derudover kan der aftales afholdelse af private arrangementer med cafeterieforpagterne på følgende anlæg: Lynge Idrætsanlæg Allerød Idrætspark Lillerødhallerne Blovstrødhallen Skovvang Stadion Afregning for arrangementet sker direkte med cafeterieforpagteren. Forpagteren skal booke tiden i bookingsystemet. De primære/faste brugere af anlæggene har dog fortrinsret til lokalerne før udlejning til private arrangementer. Hvem skal betale. Foreninger med hjemsted i Allerød, men som ikke er godkendt som en Folkeoplysende forening. Foreninger, der ikke er hjemmehørende i Allerød kommune Virksomheder Private og selvejende intuitioner Brancheforeninger og specialforbund Private personer Med hensyn til betalingen henvises til vedlagte takstblad. 9

10 Foreningsfester/-arrangementer Foreningsfester med aftalt benyttelse ud over de generelle åbningstider opkræves, der betaling for tilstedeværelse af teknisk personale. Der ud over betales der for manglende oprydning og ekstra rengøring ud fra medgået tid, jf. bilag 2 takstblad. Ved store foreningsarrangementer og/eller ved arrangementer med entre, aftales arrangørens egen indsats og eventuel yderligere betaling for særlig ressourcekrævende indsats fra kommunen (f.eks. opstilling, nedtagning, tilsyn, rengøring m.m.). Dette aftale med Teknik og Drift via mail Ungdomsfester Ungdomsfester kan alene afholdes i Klatretræet, Græsmarken 4. Der kan maksimalt deltage 40 unge under 18 år og der skal være minimum 4 voksne en pr. 10 ung - over 25 år som tager ansvaret for arrangementet. Ikrafttræden Disse regler træder i kraft den 1. maj Godkendt i Kultur- og Idrætsudvalget den 3. april

Regler for lån og leje af Allerød Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for lån og leje af Allerød Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for lån og leje af Allerød Kommunes lokaler og udendørs anlæg Allerød Kommune Indhold Indledning 3 Formål 3 Mål 3 Lokaler og udendørsanlæg 4 Lån af kommunale lokaler lokaleanvisning 4 Udlejning

Læs mere

Regler for lån og leje af Allerød Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for lån og leje af Allerød Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for lån og leje af Allerød Kommunes lokaler og udendørs anlæg Allerød Kommune Indhold Indledning 3 Formål 3 Mål 3 Lokaler og udendørsanlæg 4 Lån af kommunale lokaler lokaleanvisning 4 Udlejning

Læs mere

Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune

Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune Formål Gribskov Kommune anviser i prioriteret rækkefølge til den frie folkeoplysende virksomhed, egnede ledige lokaler, herunder

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune

Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune Formål Gribskov Kommune anviser i prioriteret rækkefølge til den frie folkeoplysende virksomhed, egnede ledige lokaler, herunder

Læs mere

Lån af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug. Januar 2018

Lån af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug. Januar 2018 Lån af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug Januar 2018 5. udgave januar 2018. 2 Lån af lokaler og anlæg i Fredensborg Kommune til fritidsbrug Indledning Godkendte folkeoplysende foreninger og grupper

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER 1. Hvem kan låne kommunens lokaler Foreninger i Skanderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 Byråd & Kultur Kulturafdelingen Kultur og Fritidscentret Den 23. november 2005 I:\\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION af LOKALEREGULATIVET Regulativ for benyttelse af kommunale

Læs mere

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 Lokaletildelingen Lån foregår af på kommunale grundlag af Fredensborg Kommunes lokaler gældende regler for lokaleudlån. til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 3. udgave februar 2012, redaktionelt tilrettet.

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af timer i kommunalt ejede eller støttede lokaler i Skanderborg Kommune

Retningslinjer for anvisning af timer i kommunalt ejede eller støttede lokaler i Skanderborg Kommune Retningslinjer for anvisning af timer i kommunalt ejede eller støttede lokaler i Skanderborg Kommune Anvisning af kommunalt ejede eller støttede lokaler i Skanderborg Kommune til brug for folkeoplysende

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg Lokaler og udendørs anlæg skal være tilgængelige for borgere og foreninger

Læs mere

Stk dages fristen gælder tillige for foreninger til at aflyse egne aktiviteter.

Stk dages fristen gælder tillige for foreninger til at aflyse egne aktiviteter. Original Sags nr. 16/10828 Principper for retningslinjer for anvisning af lokaler og udendørsanlæg. Byrådet anviser egnede ledige offentlige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg,

Læs mere

Servicekatalog for udla n af lokaler i idrætshaller og multisale

Servicekatalog for udla n af lokaler i idrætshaller og multisale Lejre Kommune Servicekatalog for udla n af lokaler i idrætshaller og multisale Februar, 2017 Velkommen til Lejre Kommunes Servicekatalog for udlån af lokaler Der findes et sted, hvor vi deler og skaber

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Birkerød Squashhal

Regler for udlån og benyttelse af Birkerød Squashhal Regler for udlån og benyttelse af Birkerød Squashhal 1 Indholdsfortegnelse Side Principper for anvendelse af Birkerød Squashhal 2 Hvem kan låne baner i Birkerød Squashhal gratis 2 Hvad kan lånes gratis

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg 1 Indholdsfortegnelse Side Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg 2 Hvem kan låne lokaler og udendørs anlæg

Læs mere

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Generelle bestemmelser Kommunens lokaler og udendørsanlæg stilles til rådighed for foreninger på vilkår, der er fastsat i Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt)

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt) 1 Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg (Særlige ændringer er markeret med rødt) 2 Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg...3 Hvem kan låne lokaler

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Afsnit Emne Side. 2 udendørsanlæg 2. Hvilke lokaler og udendørsanlæg kan lånes Hvem kan låne lokaler og udendørsanlæg 2

Indholdsfortegnelse. Afsnit Emne Side. 2 udendørsanlæg 2. Hvilke lokaler og udendørsanlæg kan lånes Hvem kan låne lokaler og udendørsanlæg 2 Retningslinjer for udlån og brug af lokaler og udendørsanlæg til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Målsætning for anvendelse af lokaler og 2 udendørsanlæg 2. Hvilke lokaler

Læs mere

Retningslinjer for lån og leje af Kultur- og Idrætsudvalgets kommunale lokaler

Retningslinjer for lån og leje af Kultur- og Idrætsudvalgets kommunale lokaler Retningslinjer for lån og leje af Kultur- og Idrætsudvalgets kommunale Fælles- og Kulturforvaltningen Kultur- og Idrætsafdelingen Godkendt Kultur- og Idrætsudvalget 02.10.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg

Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg ODSHERRED KOMMUNE Vedtaget i Kulturudvalget den 20. marts 2007. ODSHERRED KOMMUNE Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg

Læs mere

Retningslinjer for lån og leje af Kulturog Idrætsudvalgets kommunale lokaler

Retningslinjer for lån og leje af Kulturog Idrætsudvalgets kommunale lokaler Retningslinjer for lån og leje af Kulturog Idrætsudvalgets kommunale lokaler Fælles- og Kulturforvaltningen Kulturafdelingen Godkendt Kultur- og Idrætsudvalget 04.05.2015 Retningslinjer for lån og leje

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 27.marts 2008 Kriterier i forbindelse med fordeling af timer i

Læs mere

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Fælles- og Kulturforvaltningen Kulturafdelingen Godkendt Køge Byråd 27. november 2012 Retningslinjer for lån og leje af kommunale lokaler

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT Leje af haller og sale Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne

Læs mere

Regler for tildeling af lokaler i Århus Kommune 2007-2008. Århus Kommune

Regler for tildeling af lokaler i Århus Kommune 2007-2008. Århus Kommune Regler for tildeling af lokaler i Århus Kommune Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 2007-2008 Lokaletildelingen gennemføres på baggrund af Folkeoplysningslovens 21 og 22 samt bekendtgørelsens

Læs mere

Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER. Leje af haller og sale

Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER. Leje af haller og sale Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER Leje af haller og sale Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne og priserne.

Læs mere

Formål: I henhold til Folkeoplysningsloven skal kommunen anvise eksisterende egnede lokaler og udendørsanlæg med fornødent udstyr til:

Formål: I henhold til Folkeoplysningsloven skal kommunen anvise eksisterende egnede lokaler og udendørsanlæg med fornødent udstyr til: Reglement for anvisning og benyttelse af lokaler m.v. Retningslinier for lokaleanvisning: Formål: I henhold til Folkeoplysningsloven skal kommunen anvise eksisterende egnede lokaler og udendørsanlæg med

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe-Hallerne. Bilag 2 - Svømmehallen

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe-Hallerne. Bilag 2 - Svømmehallen Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe-Hallerne Bilag 2 - Svømmehallen FH-bilag2 juli 2013 Side 1 af 5 Indhold bilag 2 1 Lokaler og råderet 2 Åbningstider og tilgængelighed

Læs mere

NOTAT. Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale

NOTAT. Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale SOLRØD KOMMUNE Fritid & Kultur NOTAT Emne: Til: Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale Foreningerne Dato: 11. december 2014 Sagsbeh.: Fritid & Kultur Journalnr.: I dette

Læs mere

Lån af lokaler i Sorø Kommune. Fordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter

Lån af lokaler i Sorø Kommune. Fordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter Lån af lokaler i Sorø Kommune Fordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter FORM ÅL Fordelingsreglerne for Sorø Kommunes Idrætsfaciliteter skal sikre en gennemskuelig fordelingsproces

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne. Bilag 1

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne. Bilag 1 Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne Bilag 1 HH-bilag 1 juli 2013 Side 1 af 5 Indhold bilag 1: 1 Lokaler og råderet 2 Åbningstider og tilgængelighed 3 Skolernes

Læs mere

LOKALEANVISNINGSREGLER

LOKALEANVISNINGSREGLER LOKALEANVISNINGSREGLER Udlån af lokaler... 2 Nøgleudlevering m.v.... 2 Børneattest... 3 Gebyropkrævning for kommunale samlings- og gymnastiksale... 3 Afbookning... 4 Oversigt over kommunale lokaler til

Læs mere

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem.

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. GENERELLE LOKALEANVISNINGSREGLER Kommunale lokaler Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. Følgende

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

Timefordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter:

Timefordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter: Timefordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter: Formål: Fordelingsreglerne for Sorø kommunes Idrætsfaciliteter skal sikre en gennemskuelig fordelingsproces med klare prioriteringer.

Læs mere

Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Forord Lokalefordelingen er samlet under Folkeoplysningsudvalget, som har den overordnede kompetence. Kravene i folkeoplysningsloven

Læs mere

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer.

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer. Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer, gældende fra 01.01.2008 1) Politik Alle borgere har fri adgang til kommunens parkområder. Silkeborg Kommune ønsker derudover

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Indledning og ikrafttræden 1.1 Lovgrundlag 1.2 Generelle bestemmelser

Læs mere

Anvisning af baner og lokaler i Gladsaxe

Anvisning af baner og lokaler i Gladsaxe Anvisning af baner og lokaler i Gladsaxe Retningslinjer pr. 1.9.2016 Generelt De kommunale lokaler og baner i stilles gratis til rådighed for de hjemmehørende foreninger. Det vil sige lokaler / baner på

Læs mere

Retningslinjer for brug af Slagelse Kommunes svømmehaller

Retningslinjer for brug af Slagelse Kommunes svømmehaller 1 Retningslinjer for brug af Slagelse Kommunes svømmehaller Slagelse Kommunes svømmehaller stilles til rådighed efter følgende principper: Vederlagsfrit: 1. Godkendte, folkeoplysende svømmeklubber, dykkerklubber,

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. adresser, regler, faciliteter og priser 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. adresser, regler, faciliteter og priser 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE adresser, regler, faciliteter og priser 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

Anvisning af baner / lokaler

Anvisning af baner / lokaler Anvisning af baner / lokaler Retningslinjer pr. 15.3.2015 De kommunale lokaler og baner i stilles gratis til rådighed for de hjemmehørende foreninger. Det vil sige lokaler / baner på idrætsanlæg, skoler,

Læs mere

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune.

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune. ÅRHUS KOMMUNES FRITIDS- OG KULTURFORVALTNING. VESTERGADE55. POSTBOKS 619. 8100 ÅRHUS C. TELEFON 8940 48 00. TELEFAX 86 19 1722. Den August 1994 Journalnr. 82.16.00.P21/91 Kontaktperson Direkte tlf. Regler

Læs mere

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale Prisliste

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale Prisliste Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT Leje af haller og sale Prisliste Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne

Læs mere

Regler for tildeling af træningstid i haller og sale

Regler for tildeling af træningstid i haller og sale Regler for tildeling af træningstid i haller og sale FORMÅL Fordelingsreglerne for Sorø kommunes Idrætsfaciliteter skal sikre en gennemskuelig fordelingsproces med klare prioriteringer. Ud fra dette regelsæt

Læs mere

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I SKANDERBORG KOMMUNE. KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER/SALE herunder svømmehaller/svømmesale

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I SKANDERBORG KOMMUNE. KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER/SALE herunder svømmehaller/svømmesale KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER/SALE herunder svømmehaller/svømmesale 1 Fordeling af timer i idrætshaller/sale og svømmehaller/svømmesale Udgangspunktet

Læs mere

Anbefalinger til forsamlingshusdrift

Anbefalinger til forsamlingshusdrift Anbefalinger til forsamlingshusdrift Sagsnr.: 15/3387 De kommunale forsamlingshuse i dag Hvordan husene drives Alle fire huse bestyres og drives af en form for bestyrelser, der repræsenterer brugerne af

Læs mere

Leje af haller og sale. Prisliste

Leje af haller og sale. Prisliste Leje af haller og sale Prisliste 2 Leje af haller og sale, prisliste Stenlille Hallen Holberg Hallen Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne og priserne.

Læs mere

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Indholdsfortegnelse: 1. Generelle bestemmelser 2. Hvem kan låne lokaler? Folkeoplysende foreninger Lokalelånsberettigede foreninger Foreninger

Læs mere

Galleriet på Mantziusgården. Regler for udlejning til private og kommercielle

Galleriet på Mantziusgården. Regler for udlejning til private og kommercielle Galleriet på Mantziusgården Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Galleriet på Kulturcenter Mantziusgården er beliggende i Rektorfløjens stueetage. Det er på ca. 60 m

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg Indhold 1. Generelle regler...3 1.10. Indledning...3 1.11. Målsætning

Læs mere

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Høsterkøb Forsamlingshus Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Forsamlingshuset er beliggende ved siden af Høsterkøb Skole på Nedenomsvej i Høsterkøb. Det er på ca. 167

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Forord Lokalefordelingen er samlet under Folkeoplysningsudvalget, som har den overordnede kompetence. Kravene i folkeoplysningsloven

Læs mere

Retningslinjer for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg

Retningslinjer for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Retningslinjer for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Tilrettet efter behandling i Folkeoplysningsudvalget den 23. januar 2017 Indhold 1. Generelle bestemmelser... 2 Hvem kan benytte kommunens lokaler?...

Læs mere

Servicekatalog for LOKALEUDLÅN. LEJRE KOMMUNE Børn, Unge, Kultur og Fritid Mail: lies@lejre.dk eller infr@lejre.dk Tlf.

Servicekatalog for LOKALEUDLÅN. LEJRE KOMMUNE Børn, Unge, Kultur og Fritid Mail: lies@lejre.dk eller infr@lejre.dk Tlf. Servicekatalog for LOKALEUDLÅN LEJRE KOMMUNE Børn, Unge, Kultur og Fritid Mail: lies@lejre.dk eller infr@lejre.dk Tlf. 46 46 48 14 BOOKING FOR EN SÆSON Skolelokaler: Skolens kontor. Ønsker for kommende

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger der vil søge offentlige fritidsfaciliteter Retningslinjerne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 35 Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Fordelingsregler. for Idrætsfaciliteterne. i Egedal kommune

Fordelingsregler. for Idrætsfaciliteterne. i Egedal kommune Sagnr. 09/7933 Fordelingsregler for Idrætsfaciliteterne i Egedal kommune Indholdsfortegnelse: Forord..... side: 03 1. Folkeoplysende foreninger side: 05 2. Vederlagsfrit versus leje. side: 05 3. Ansøgningsrunder

Læs mere

Bibliotekssalen. Juni 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Bibliotekssalen. Juni 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Juni 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Biblioteket Domus Vista

Læs mere

Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune

Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune Dette regelsæt indeholder bestemmelser om brugen af Favrskov Kommunes haller. Reglerne gælder som udgangspunkt for alle kommunens haller, og reglerne

Læs mere

A - Generelt... 1. B - Principper for tildeling af lokaler og faciliteter... 2

A - Generelt... 1. B - Principper for tildeling af lokaler og faciliteter... 2 Lokaleudlånsregler Frederiksberg Kommune 28-05-2009 Sagsbeh: VF Sagsnr.: 1147-100482 Dokumentnr.: 1147-789690 Kulturdirektoratet A - Generelt... 1 B - Principper for tildeling af lokaler og faciliteter...

Læs mere

Vedligeholdelse af haller Info til kommunale haller

Vedligeholdelse af haller Info til kommunale haller Vedligeholdelse af haller Info til kommunale haller VÆKST OG BÆREDYGTIGHED JANUAR 2015 Vedligeholdelse af kommunale haller Hallerne I Holbæk Kommune er der både selvejende og kommunale haller. Nogle af

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m 2 samt

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Takster. Takst budget 2015 kr.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Takster. Takst budget 2015 kr. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET er Lejrskole Sejerø lejrskole: Pr. overnatning... 1.905 1.930 Efterfølgende rengøring pr. udlejning (obl.)... 1.000 1.000 Røsnæs Naturskole: Mandag til fredag i perioden 02.01.

Læs mere

Retningslinjer for lokalebooking i Faxe Kommune

Retningslinjer for lokalebooking i Faxe Kommune Retningslinjer for lokalebooking i Faxe Kommune Målrettet fritidsbrugere Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice 01-05-2017 Udkast til ændring af gældende retningslinjer vedtaget 2010. Udarbejdet

Læs mere

Indhold. Værd at vide..14

Indhold. Værd at vide..14 2011 Indhold Gimsing Sognegård...3 Hjerm Sognegård...4 Humlum Sognegård...5 Langhøj Sognegård...6 Resen Sognegård...7 Vejrum Fritidscenter...8 Udlånsbetingelser...9 Ordensregler... 10 Generelle regler...

Læs mere

Procedure og vilkår ved udlån af lokaler til aftenskoler og foreninger.

Procedure og vilkår ved udlån af lokaler til aftenskoler og foreninger. Procedure og vilkår ved udlån af lokaler til aftenskoler og foreninger. Skolens navn Aarupskolen Procedure og vilkår Aftenskoler, foreninger, forældre m.m.sender lokaleansøgninger lokalt til Aarupskolen.

Læs mere

Lokalefordelingsregler. Kriterier og proces for fordelingen af lokaler

Lokalefordelingsregler. Kriterier og proces for fordelingen af lokaler Lokalefordelingsregler Kriterier og proces for fordelingen af lokaler Indholdsfortegnelse Forord...3 Kompetence...3 Fordelingsproces...3 Fordelingsprincipper...5 Regler for fordeling af idrætsfaciliteter...5

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

Lån af mødelokaler og samtalerum. Frivillighedens Hus for frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune

Lån af mødelokaler og samtalerum. Frivillighedens Hus for frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune Lån af mødelokaler og samtalerum Frivillighedens Hus for frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune Velkommen til Frivillighedens Hus Denne folder indeholder praktiske informationer

Læs mere

Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Kontaktperson: Klaus Kolberg

Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Kontaktperson: Klaus Kolberg Brugsretsaftale Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon: 4778

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer 2013 Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m

Læs mere

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter

Læs mere

Globus Data. Løsning. Løsning. Lokalebooking Fritidsportal 30.10.2014

Globus Data. Løsning. Løsning. Lokalebooking Fritidsportal 30.10.2014 30.10.2014 Globus Data Online booking-systemer Svømmehaller Idrætsanlæg Kommuner (Haller/Skoler/Bibliotek) Medborgerhuse/Kulturhuse Fitness-centre Sportsklubber (Tennis, Squash, ) Skalérbart system Ca.

Læs mere

Retningslinier for udlån/leje af kommunale lokaler og udendørs anlæg

Retningslinier for udlån/leje af kommunale lokaler og udendørs anlæg Retningslinier for udlån/leje af kommunale lokaler og udendørs anlæg Oversigt over skoler/haller Holeby Holebyafd., Vestervej 126, 4960 Holeby - SØNDRE SKOLE Holeby hallen, Vestervej 126, 4960 Holeby *Errindlev

Læs mere

Oversigt over takster og gebyrer

Oversigt over takster og gebyrer Oversigt over takster og gebyrer 2018 2017 kr. (kr.) Kultur- og Fritidsudvalget Leje af indendørs og udendørs anlæg samt øvrige lokaler m.m. Foreningsbrug: Almindelige klasselokaler, alle skoler, pr. time

Læs mere

Retningslinjer for udlejning af haller, lokaler og idrætsanlæg

Retningslinjer for udlejning af haller, lokaler og idrætsanlæg Side 1 af 10 Retningslinjer for udlejning af haller, lokaler og idrætsanlæg Alle kommunale haller, idrætsanlæg, lokaler mv. kan som udgangspunkt udlejes til fx kampe, turneringer, mesterskaber, koncerter

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde I medfør af 4, stk. 5, 5, stk. 9, 8, stk. 5, 13, 20, 22, stk. 6, 23, stk. 3, 25, stk. 6, 29,

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg FORSLAG

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg FORSLAG Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg FORSLAG 1 Indholdsfortegnelse Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg... 4 Målsætning for anvendelse

Læs mere

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C December 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 00 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej

Læs mere

Kulturudvalget. Kulturudvalget. Leje af lokaler (ikke Folkeoplysende Foreninger) Folkeskoler og fritidsejendomme

Kulturudvalget. Kulturudvalget. Leje af lokaler (ikke Folkeoplysende Foreninger) Folkeskoler og fritidsejendomme Stadion og idrætsanlæg Leje af fodboldbane pr. time 188,00 191,00 Leje af håndboldbane eller tennisbane pr. time 100,00 105,00 Leje af atletikbane pr. time 152,00 152,00 Leje af fodbold-, håndbold- og

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Takster

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Takster KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET er Lejrskole Sejerø lejrskole: Pr. overnatning... 1.865 1.905 Efterfølgende rengøring pr. udlejning (obl.)... 1.000 1.000 Juviklubben Leje af sal (Kun til JUVI-klubbens arrangementer

Læs mere

Selskabslokalet Løkkekrogen 11 C

Selskabslokalet Løkkekrogen 11 C Selskabslokalet Løkkekrogen 11 C Praktiske oplysninger: Festsalen, Løkkekrogen 11C, 2625 Vallensbæk. Lokaleudlån: Center for Sundhed, Kultur og Fritid http://booking.vallensbaek.dk Besigtigelse af lokalet:

Læs mere

HÅNDBOG. 16. marts 2014 2. udgave

HÅNDBOG. 16. marts 2014 2. udgave HÅNDBOG 16. marts 2014 2. udgave Indholdsfortegnelse. 1. INDLEDNING 2. FORMÅL 3. ANVENDELSE 4. LEDELSE OG STYRING. 4.1. Brugermøder. 5. MULTIHUSETS DRIFT 5.1. Frivillig i Multihuset. 5.2. Åbningstider

Læs mere

Lejebetingelser for udlejning i Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N

Lejebetingelser for udlejning i Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N Lejebetingelser for udlejning i Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N Sådan gør du: 1. Lejebetingelser læses grundigt af lejer! Det kan betyde ekstrafaktureringer, hvis ikke lejebetingelserne overholdes.

Læs mere

Lejekontrakt for Koncertsalen Alsion

Lejekontrakt for Koncertsalen Alsion Lejekontrakt for Koncertsalen Alsion Kontrakt nr. 63 Mellem Byens Scener, Rådhustorvet 5, 6400 Sønderborg (udlejer) Og Sønderjysk Amatør Symfoni Orkester (lejer) Byens Scener udlejer til: indgås følgende

Læs mere

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Gældende fra 1. juli 2012.

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Gældende fra 1. juli 2012. Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven Gældende fra 1. juli 2012. Indholdsfortegnelse Vigtige datoer Side 3 og 4 Sådan kontakter du Kultur, frivillighed og borgerservice Side 5 Retningslinjer

Læs mere

Indhold Regler for udlejning af beboerlokaler/gæsteværelser på kollegierne i Sønderborg... 4 Beboerlokalet/gæsteværelset kan benyttes til:...

Indhold Regler for udlejning af beboerlokaler/gæsteværelser på kollegierne i Sønderborg... 4 Beboerlokalet/gæsteværelset kan benyttes til:... 2 Indhold Regler for udlejning af beboerlokaler/gæsteværelser på kollegierne i Sønderborg... 4 Beboerlokalet/gæsteværelset kan benyttes til:... 4 Generelle regler for leje af beboerlokalet... 4 Reservation...

Læs mere