Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april

2 Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet Samlet tilsynsresultat Begrundelse for tilsynsresultatet Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Oversigt over resultater for de enkelte mål Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Tilsynets formål og indhold Indhold og metode Vurderingsskalaen Yderligere oplysninger Bilag - Høringssvar for opklarende fejl og informationer Bilag formel høring

3 1 Fakta om tilsynet Nedenfor præsenteres tilsynssted samt tilsynets datagrundlag og metode kort. Plejecentrets navn og adresse Plejecentret Hørgården, Brydes Allé 28-32, 2300 København S Leder Vibeke Hapiach Christensen boliger 103 plejeboliger Dato og tidspunkt for tilsynsbesøget 13. april 2015 fra kl og den 14. april 2015 fra kl Datagrundlag Ved tilsynet er der indsamlet data ved 11 borgere. Borgerne er tilfældig udvalgt. Desuden er borgerne fordelt på plejecentrets afdelinger. Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af borgernes pleje- og omsorgsjournal (faglig dokumentation), observationer af borgernes og deres bolig samt interview med henholdsvis borgere og medarbejdere. Alle borgere har givet tilsagn om at deltage i tilsynet. Tilsynet har gennemført interview med 8 medarbejdere: 1 social- og sundhedshjælper 5 social- og sundhedsassistenter 2 sygehjælpere. 2 medarbejdere har deltaget i interview i forhold til henholdsvis 2 og 3 borgere. Tilsynsførende Margit Kure, Manager, sygeplejeske, MHM Heidi Pors, Senior Consultant, plejehjemsassistent, socialpædagog og superviser. 3

4 2 Samlet tilsynsresultat BDO KR har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn på Plejecentret Hørgården. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende kvalitative samt kvantitative analyse, har BDO KR vurderet Plejecentret Hørgården til at være godkendt ved det uanmeldte tilsyn. Resultatet præsenteres nedenfor: Samlet vurdering X Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene på plejecenteret vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. med mangler Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har mangler eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Alvorlige fejl og mangler Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller mangler vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang eller af en sådan karakter, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere borgere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Det ovennævnte tilsynsresultat er baseret på de principper, der er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af tilsyn i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune (se afsnit 4 samt notat om Tilsynskoncept 2015). 4

5 2.1 Begrundelse for tilsynsresultatet Den overordnede vurdering begrundes nedenfor: Styrker Plejecentret Hørgården står midt i en større gennemgående renovering, som forventes afsluttet i Ledelsen oplyser, at det helt naturligt kommer til at fylde i hverdagen og bliver en lang proces, hvor de ser det som en af deres opgaver, at italesætte de positive ting, der er ved de fremtidige ændringer. Plejecenter Hørgården er i øjeblikket i en fase, hvor de skal reducere i deres normering, som dog overvejende foregår i forbindelse med naturlig afgang. Ledelsen oplyser, at Plejecentret Hørgården har arbejdet med deres profil trivsel gennem sport og leg. Plejecentret er i fuld gang, og der er igangsat en række gode tiltag, eksempelvis er ældresagen er inviteret til at besøge plejecentret. Temaet har givet anledning til gode drøftelser blandt medarbejderne i forhold til at holde fokus på, hvad borgerne selv kan, men også i forhold til, hvordan de kan motivere borgerne til at træne. Der er i øjeblikket overvejelser i forhold til at udarbejde en manual med fokus på, hvad det betyder, at borgerne motionerer og spiller/træner. Tilsynet bemærker, at Plejecentret som opfølgning på sidste års tilsyn har udarbejdet en handleplan med mål og konkrete handlinger i forhold til tilsynets anbefalinger. Handleplanen indeholder en række fokusområder, som er videreført fra tilsynet i år Eksempelvis systematisk audit med gennemgang af døgn- og ugeplan samt obligatorisk KOS cafe for alle medarbejdere i de første måneder i år Nyt i handleplanen er udarbejdelse af arbejdsgange for kontinuerlig rengøring af hjælpemidler samt at arbejde målrettet med fællesskab omkring måltidet. Dokumentationen i døgn- og ugeplanerne er af tilfredsstillende kvalitet og lever generelt op til kommunens krav, som er beskrevet i Vejledning til sundhedsfaglig dokumentation. Der er sammenhæng mellem den hjælp borgerne modtager og borgernes tilstand. Den tildelte hjælp svarer generelt til borgernes behov og forventninger. Borgerne er bevidste om, hvor de kan få hjælp ved evt. behov for at klage. Ingen af de adspurgte borgere har behov for at klage. Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgangene vedr. tilbagemelding til nærmeste leder ved ændringer i borgernes tilstand. Medarbejderne har kendskab til borgernes døgn- og ugeplan og kan fagligt redegøre for, hvorledes hjælpen skal udføres hos borgerne. Kvaliteten af den personlige pleje og omsorg samt den praktiske hjælp er tilfredsstillende og borgerne fremstår velsoigneret. Borgerne oplever, at deres egne ressourcer anvendes i dagligdagen, og at medarbejderne motiverer til selvhjælp. Medarbejderne kan beskrive, hvordan borgerne medinddrages i opgaveløsningen, samt hvilken indsats der skal gøres for at fastholde borgernes funktionsevne. Borgerne føler sig trygge og godt tilpasse og giver udtryk for, at de trives og har en god hverdag. Borgerne oplever, at medarbejderne udviser respekt i hverdagen og generelt anerkender deres individuelle ønsker om levevis. Rengøringsstandarden på fællesarealerne er tilfredsstillende. Der er fællesskab og trivsel omkring måltidet. Borgerne behandles med værdighed og kommunikationen er respektfuld. Mangler Tilsynet har ikke fundet mangler på tilsynstidspunktet i forhold til tilsynskonceptet. Alvorlige fejl og mangler Tilsynet har ikke fundet alvorlige fejl og mangler på tilsynstidspunktet i forhold til tilsynskonceptet. 5

6 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til den fremadrettede udvikling på Hørgården: Bemærkninger Tilsynet bemærker, at Plejecentret fortsat har en udfordring i forhold til at sikre, at den sundhedsfaglige dokumentation i døgn- og ugeplaner/handleplaner lever op til Københavns Kommunes Vejledning til sundhedsfaglig dokumentation. Tilsynet bemærker, at Plejecentret har en mindre udfordring i forhold til at sikre korrekt beskrivelse af alle borgernes ressourcer, samt hvorledes disse medinddrages i den daglige pleje og omsorg. Tilsynet bemærker, at Plejecentret har en udfordring i forhold til at sikre et objektivt og anerkendende sprog i deres døgn- og ugeplaner. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at Plejecentret med udgangspunkt i kommunens vejledning til sundhedsfaglig dokumentation fortsætter de igangsatte tiltag i forhold til at undervise, oplære og vejlede medarbejderne i, hvorledes der sikres korrekt dokumentation i alle døgn- og ugeplaner/handleplaner. Herunder et fortsat fokus på dokumentation af borgernes ressourcer og medinddragelsen heraf. 2. Tilsynet anbefaler, at plejecenteret med afsæt i deres værdigrundlag sammen med medarbejderne drøfter, hvordan dokumentationen udarbejdes, således at den fremstå objektiv og anerkendende i sine beskrivelser af borgerne. Tilsynet bemærker, at Plejecenter Hørgården har en mindre udfordring i forhold til at sikre, at afstemme forventninger med borgerne omkring deres ønsker og vaner. Tilsynet bemærker, at Plejecentret har en udfordring i forhold til at sikre et aktivt miljø på fællesarealer. 3. Tilsynet anbefaler, at Hørgården i endnu højere grad sikrer, at afstemme forventninger med borgerne omkring deres ønsker og vaner. 4. Tilsynet anbefaler, at Plejecentret, trods den igangsatte renovering, igangsætter initiativer, der kan medvirke til, at der skabes et mere aktivt miljø i afdelingernes fællesarealer. 6

7 2.3 Oversigt over resultater for de enkelte mål BDO KR s samlede vurdering Det faglige skøn kvalitativ vurdering Pointtildeling Kvantitativ vurdering Alvorlige fejl og mangler med mangler Målopfyldelsesprocent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den tildelte hjælp og borgerens behov Mål 2- Kvaliteten af den praktiske støtte er tilfredsstillende Mål 3 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende Mål 4- Borgeren inddrages og anvender egne ressourcer i det omfang, det er muligt Mål 5 Borgeren trives og har en god hverdag x 95 % x 95 % x 95 % x 94 % x 94 % Mål 6 Observationer på fællesarealer x 90 % 7

8 3 Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Kvalitativ vurdering - det faglige skøn Kvantitativ vurdering - pointtildeling med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den tildelte hjælp og borgerens behov. x Tilsynet vurderer, at der er sammenhæng mellem de visiterede midler og borgernes behov. Plejecentret har en udfordring i forhold til at sikre, at den sundhedsfaglige dokumentation i døgnog ugeplaner/handleplaner lever op til Københavns Kommunes Vejledning til sundhedsfaglig dokumentation. Borgerne oplever, at de modtager den hjælp, de har behov for. Borgerne har kendskab til, hvor de kan få hjælp til at klage. Medarbejderne har kendskab til døgn- og ugeplanen. 95 % 8

9 Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af tilsynsresultat Indikator 1.1 Dokumentation Er der sammenhæng mellem de visiterede midler og borgerens døgnog ugeplan? x Opfyldt Tilsynet observerer sammenhæng mellem de visiterede midler og borgerens døgn- og ugeplan. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt % Indikator 1.2 Dokumentation Er kvaliteten af døgn- og ugeplanen høj? x Tilsynet vurderer, at Plejecentret Hørgården har en udfordring i forhold til at sikre, at døgn- og ugeplaner/handleplaner lever op til kravene til sundhedsfaglig dokumentation. 7 døgn- og ugeplaner lever op til kommunens krav til sundhedsfaglig dokumentation. Døgn- og ugeplanerne indeholder en fyldestgørende beskrivelse af feltet generelt om borgeren, hvilket giver et godt billede af den konkrete borger. Døgn- og ugeplanerne er handlevejledende gennem hele døgnet og beskriver relevante sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Borgernes ønsker og vaner er ligeledes veldokumenteret i forhold til eksempelvis personlig pleje, måltider, aktiviteter og behov for socialt samvær. I 1 ud af de 7 døgn- og ugeplaner, som er fyldestgørende beskrevet, er der formuleret, at borger kan Opfyldt 7 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 3 68 % 9

10 blive gal og ondskabsfuld, hvilket er en ikke anerkendende tilgang til borgeren. 1 døgn- og ugeplan er delvis udfyldt, da der mangler en beskrivelse af, at borgeren har KOL samt de handlingsvejledende indsatser. 3 døgn- og ugeplaner lever ikke op til kravene til sundhedsfaglig dokumentation. Alle 3 døgn- og ugeplaner indeholder retningsgivende mål samt fyldestgørende beskrivelse i feltet generelt, men har en række væsentlige mangler. Eksempelvis indeholder døgn- og ugeplan modstridende oplysninger fx omkring anvendelse af hjælpemidler samt borgerens indsats ved egen personlig hygiejne. Der mangler ligeledes en beskrivelse af hjælpen i forbindelse med badet. Tilsynet bemærker i den forbindelse, at det rent sprogligt er beskrevet, at borgeren skal have bad, hvilket kan rejse tvivl om borgerens medindflydelse. I anden døgn- og ugeplan bemærker tilsynet, at sproget under feltet generelt ikke er formuleret på en objektivt og anerkendende måde. Døgn- og ugeplan beskriver, at borger gerne selv vil varetage den personlige hygiejne, men ikke formår dette. Der mangler i den forbindelse beskrivelser af medar- 10

11 bejdernes handlinger og observationer i hverdagen. Det er ligeledes beskrevet, at medarbejderne skal være opmærksomme på, hvad borgeren spiser uden yderligere uddybning af problemstillingen. Det bliver samtidig nævnt, at borger har en høj BMI, men hvor dette ikke er efterfulgt af yderligere forklaringer omkring borgerens ønsker. Døgn- og ugeplan beskriver ligeledes, at borgeren kan blive meget ophidset på de andre borgere, og hvor medarbejderne må hjælpe, men hvor der mangler en beskrivelse af de handlingsvejledende indsatser. Den tredje døgn- og ugeplan beskriver en række problemstillinger i feltet generelt omkring borgeren, eksempelvis at borger er hukommelsessvækket, bliver let urolig, svimmel og træt samt samler/gemmer ting, men hvor der mangler en beskrivelse af, hvordan medarbejderne støtter op og hjælper borger i hverdagen. Eksempelvis sørger borger selv for morgenmad samt frokost, men det er usikkert, hvad borgeren reelt spiser til frokost. Det fremgår ikke, om borgeren er blevet tilbudt at blive vejet, ligesom der ikke fremgår en vægt på borgeren. Døgn- og ugeplan beskriver, at 11

12 borger selv varetager de praktiske opgaver, men hvor borgeren reelt får hjælp fra datter til eksempelvis at støve af, vaske tøj samt opvask. Borger er hukommelsessvækket, men varetager selv den personlige pleje. Der mangler i den forbindelse en beskrivelse af, hvilke observationer medarbejderne gør i hverdagen, som en opfølgning på, om borgeren selv magter opgaven eller har behov for hjælp. De konkrete eksempler i forhold til de sproglige formuleringer er videregivet til ledelsen. Indikator 1.3 Observation Er der sammenhæng mellem den hjælp borgeren modtager og borgerens tilstand? x Opfyldt Tilsynet bemærker, at der i forhold til alle borgere er sammenhæng mellem den hjælp borgerne modtager og borgernes tilstand. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt % 12

13 Indikator 1.4 Interview borger Vurderer borgeren, at den tildelte hjælp svarer til behov? x Opfyldt Alle 11 borgere udtrykker tilfredshed med den hjælp, de modtager og oplever, at hjælpen stemmer godt overens med deres behov. Eksempelvis fortæller borger, at han er kommet ind i en rigtig god rytme og med en fast struktur på dagen, hvilket betyder meget for ham. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt % Indikator 1.5 Interview med borger Ved borgeren, hvordan man kan få hjælp til at klage? x Opfyldt Borgerne giver eksempler på, at de ved eventuel behov for klage, vil rette henvendelse til leder eller kontaktperson. Borgerne har på tilsynstidspunktet ikke noget at klage over. En borger fortæller, at vedkommende har boet på plejecentret i 20 år. Borger fortæller, at hun har det bedst med, at der ikke bliver klaget, men har bestemt heller ikke noget at klage over. En borger er hukommelsessvækket men fortæller, at borger vil tage kontakt til medarbejderne. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt % Indikator 1.6 Interview med medarbejder Kan medarbejderen redegøre for arbejdsgangene vedr. tilbagemelding til leder ved ændringer i borgerens tilstand? x Opfyldt Alle medarbejdere har kendskab til arbejdsgangene, hvis der opstår ændringer i borgernes tilstand. Medarbejdere beskriver, at ændringer i borgeres tilstand drøftes blandt medarbejderne eller på morgenmøder. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt % 13

14 Indikator 1.7 Interview med medarbejder Har medarbejderen kendskab til borgerens døgnog ugeplan? x Opfyldt Medarbejderne har kendskab til døgn- og ugeplanen. En medarbejder fortæller, at de er gode til at gøre brug af døgnog ugeplan i det daglige, hvor særligt afløsere og elever bruger disse, hvorfor det er vigtigt, at de er ajourførte. En af de medarbejdere, som tilsynet taler med, har været ansat kortvarigt og har et overordnet kendskab til borgerens døgn- og ugeplan. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt % med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 2 Kvaliteten af den praktiske støtte er tilfredsstillende x Tilsynet vurderer, at borgerens boliger og hjælpemidler fremstår rengjorte. Tilsynet vurderer, at borgerne generelt oplever, at hjælpen tilrettelægges efter deres vaner og ønsker. 95 % Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 2.1 Observation Er den hygiejniske tilstand i boligen x Opfyldt Den hygiejniske tilstand i borgernes boliger og hjælpemidler er tilfredsstillende. Opfyldt 10 Delvis opfyldt 1 14

15 forsvarlig? Toilet, håndvask, bad Køkken Foretrukne opholdssted Hjælpemidler Indikator 2.2 Interview med borger Oplever borgeren, at hjælpen tilrettelægges efter borgerens vaner og ønsker? Et hjælpemiddel trænger til rengøring. x Opfyldt 10 borgere er tilfredse med hjælpen til praktisk støtte og oplever, at hjælpen lever op til deres forventninger. En borger fortæller, at det er den samme medarbejder, som kommer og gør rent, hvilket borgeren sætter pris på. Borger fortæller samtidig, at hun selv støver af i hjemmet. 1 borger er delvis tilfreds med hjælpen. Borgeren oplever, at kørestolen ikke rengøres jævnligt, hvilket borgeren har et ønske omkring. En borger er hukommelsessvækket og kan ikke svare relevant på spørgsmålet. Ikke opfyldt 0 96 % Opfyldt 9 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 1 95 % 15

16 med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 3 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende x Tilsynet vurderer, at borgerne er velplejede. Borgerne oplever generelt, at hjælpen tilrettelægges efter vaner og ønsker, men at Plejecenter Hørgården i endnu højere grad bør afstemme forventninger med borgerne omkring deres ønsker og vaner. Medarbejderne kan beskrive, hvorledes den personlige pleje og omsorg skal udføres hos borgerne. 95 % Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 3.1 Observation Fremstår borgeren velplejet? x Opfyldt Borgerne er velplejede. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt % 16

17 Indikator 3.2 Interview med borger Oplever borgeren, at hjælpen tilrettelægges efter vaner og ønsker? x Tilsynet vurderer, at Hørgården med en mindre indsats kan sikre, at afstemme forventninger med borgerne omkring deres ønsker og vaner. 9 beboerne er tilfredse med hjælpen til den personlige pleje. Beboerne oplever, at der tages højde for vaner og ønsker. En borger er delvis tilfreds, men fortæller, at han som udgangspunkt ønsker at spise i sin egen bolig, men at der ofte kommer en medarbejder og følger ham op i spisestuen. En borger er ikke helt tilfreds med en række ting. Eksempelvis ønsker borger at komme op ret præcist hver dag, og ting skal helst foregå meget stille og roligt. Borger oplever i den forbindelse, at nogle medarbejdere stiller for store krav til hendes fysiske formåen. Opfyldt 9 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 1 86 % Indikator 3.3 Interview med medarbejder Kan medarbejderen beskrive, hvordan den personlige pleje skal udføres hos borgeren? x Opfyldt Medarbejderne kan beskrive, hvordan hjælpen til personlig pleje skal udføres hos den konkrete borger. I forhold til ovenstående borger, som oftest spiser i spisestuen, fortæller medarbejder, at borger altid forespørges, hvor han ønsker at spise. Borger vil som oftest gerne spise i spisestuen, da han sidder sammen med en anden borger, som han har et godt forhold til, og som han hygger sig sammen med. Dette betyder samtidig, at borgeren som er meget tynd, ofte spiser lidt mere, fremfor de dage, hvor borgeren sidder i Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt % 17

18 egen bolig. En anden medarbejder fortæller, at borger er meget følsom over for selv de mindste forandringer, eller hvis hun ikke er 100 % med i, hvad der sker. Borger har et lidt trist sind, og hvor selv ganske små ting har betydning for borgers velbefindende. Eksempelvis bliver hun trist, hvis ikke tevandet er helt nykogt, hvorfor medarbejderne altid koger tevandet i borgerens egen bolig, så borger kan følge med. med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 4 Borgeren inddrages og anvender egne i ressourcer det omfang, det er muligt x Tilsynet vurderer, at plejecentret har en mindre udfordring i forhold til at sikre korrekt dokumentation af borgernes ressourcer og medinddragelse heraf. Borgerne oplever, at deres egne ressourcer medinddrages i hverdagen i det omfang, det er muligt. Medarbejderne kan beskrive, hvorledes borgernes ressourcer medinddrages og vedligeholdes i dagligdagen. 94 % 18

19 Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 4.1 Dokumentation Er borgerens ressourcer beskrevet i døgn- og ugeplanen? x Plejecentret har en mindre udfordring i forhold til at sikre korrekt beskrivelse af alle borgeres ressourcer, samt hvorledes disse medinddrages i den daglige pleje og omsorg. Tilsynet bemærker positivt, at 9 døgn- og ugeplaner tager udgangspunkt i en beskrivelse af borgerens ressourcer og medinddragelsen heraf efterfulgt af en beskrivelse af, hvad borgeren har behov for støtte til. De 9 døgn- og ugeplaner beskriver borgernes fysiske, psykiske/mentale og sociale ressourcer. Der ses blandt andet beskrivelser i forhold til medinddragelse ved personlig pleje, forflytninger, måltider og aktiviteter. 1 døgn- og ugeplan har delvise mangler. Eksempelvis er der i døgn- og ugeplanen beskrevet, at borger er af den opfattelse, at hun selv kan varetage den personlige pleje, men har behov for hjælp til dette. Her mangler en præcisering af, hvad borgeren selv udfører. Der mangler ligeledes en uddybende beskrivelse af borgerens psykiske/ mentale ressourcer, da borger eksempelvis kan tale flere sprog. I 1 døgn- og ugeplan mangler der beskrivelser af borgerens ressourcer i forhold til, hvordan borgeren mobiliseres, hvilke aktiviteter Opfyldt 9 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 1 86 % 19

20 borger deltager i samt generelle beskrivelse af borgerens ressourcer i forbindelse med den personlige pleje og praktiske opgaver. Borger er hukommelsessvækket og har i nogen grad behov for, at medarbejderne observerer og sikrer, at borger er velsoigneret, får skiftet tøj og spiser. Indikator 4.2 Interview med borger Oplever borgeren, at borgerens egne ressourcer anvendes i dagligdagen og at medarbejderne motiverer til selvhjælp? x Opfyldt Borgerne oplever, at de anvender egne ressourcer i det omfang, det er muligt og at medarbejderne støtter, der hvor dette er nødvendigt. En borger er glad for, at medarbejder minder ham om at anvende egne ressourcer, fx at vaske sine hænder. En anden borger fremhæver, at han trods en lammet venstre arm bruger højre arm til at vaske og barbere sig, hvilket borger sætter pris på selv at kunne varetage. Tredje borger opholder sig ofte i egen bolig, hvor han bruger meget tid på at gætte kryds og tværs, men har fx deltaget på duocykle. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt % Indikator 4.3 Interview med medarbejder Kan medarbejderen beskrive, hvordan borgeren medinddrages i opgaveløsningen samt hvilken x Opfyldt Medarbejderne har fokus på fastholdelse af borgernes ressourcer og kan redegøre for konkrete indsatser til den enkelte borger. En medarbejder oplever, at borger har rykket sig mentalt i forhold til Opfyldt 10 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 0 20

21 indsats, der gøres for at fastholde borgerens funktionsevne? borgerens tidligere forståelse af sin egen formåen. Tidligere var det overvejende medarbejderne, som motiverede borger til at udføre en række opgaver. I dag er borger mere bevidst om og giver udtryk for, hvornår hun selv kan udføre en funktion, fx gå med sin rollator, og hvornår hun ikke kan. To medarbejdere fortæller, at de opfordrer deres borgere til selv at køre op og ned af gangen i deres kørestol, hvilket betyder, at borgerne selv er i stand til at komme op til maden i spisestuen. En tredje medarbejder er opmærksom på betydningen af at motivere borgeren til at deltage i aktiviteter, som erindringsdans og deltagelse i fælles spisning. Indtil videre har borger afslået begge tilbud. 1 medarbejder har delvist fokus på beboerens ressourcer. Medarbejder kan beskrive borgerens nuværende situation, men har i mindre grad gjort sig faglige overvejelser i forhold til borgerens svigtende hukommelse, og de begrænsninger det sætter, men også eventuelle nye muligheder. Tilsynet foreslår medarbejder at drøfte situationen med blandt andet borgerens datter, som kommer hyppigt og besøger borger. 96 % 21

22 med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 5 Borgeren trives og har en god hverdag. x Borgerne trives og tilkendegiver, at de er glade for at bo på Plejecentret Hørgården. Borgerne giver udtryk for, at kommunikationen med medarbejderne er god. Medarbejderne har et godt kendskab til borgernes ønsker i forhold til tiltaleform, respekt og levevis 100 % Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 5.1 Interview med borgeren Føler borgeren sig sikker, tryg og godt tilpas på plejecentret? x Opfyldt Borgerne er glade for at bo på Plejecenter Hørgården. Flere af de interviewede borgere har alle boet på plejecentret gennem adskillige år, og føler sig trygge og godt tilpas. En borger fortæller, at han er glad for at bo på plejecentret. Borger har tidligere boet på et andet plejecenter, hvor han ikke følte sig så godt tilpas. En anden borger fremhæver, at hendes nødkald giver hende stor tryghed i hverdagen, da hun altid Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt % 22

23 Indikator 5.2 Interview med borgeren Oplever borgeren en god kontakt og respekt i hverdagen herunder: God kontakt med de faste hjælpere? Respektfuld tiltale og kommunikation? At medarbejderne udviser respekt for borgerens levevis? kan komme i kontakt med nogle medarbejdere. x Opfyldt Flere borgere fremhæver den gode kontakt og dialog med deres kontaktperson. Borgerne oplever respektfuld kommunikation. En borger fortæller, at medarbejderne er gode til at lytte og skriver ting ned, da borger har en meget nedsat hørelse og nærmest er døv. En anden borger oplever, at medarbejderne giver sig god tid til at lytte, hvilket er vigtigt for borger, da han har svært ved at udtrykke sig. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt % Indikator 5.3 Interview med medarbejder Kan medarbejderen forklare, hvilke (eventuelle) ønsker borgeren har i forhold til tiltaleform, respekt og levevis? x Opfyldt Medarbejderne har godt kendskab til borgernes særlige ønsker og inddrager disse i hverdagen. Medarbejderen giver mange eksempler på, hvordan medarbejderne sikrer respekten i forhold til den enkelte borger. Eksempelvis fortæller en medarbejder, at borger værdsætter at være velplejet og velsoigneret samt pænt klædt på. En anden medarbejder fortæller, at det er meget vigtigt for borgeren, at tingene forløber stille og roligt og at der ikke er for meget støj omkring. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt % 23

24 Én tredje medarbejder fortæller, at borger har behov for at tingene foregår på samme måde, da det giver borgeren stor tryghed i hverdagen. En fjerde medarbejder taler meget med borgeren omkring verdenshistorie, da borger er meget vidende på dette område. En femte medarbejder italesætter stor respekt for borgernes levevis, herunder at lave aftale for udlevering af portvin og cigaretter. med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 6 Observationer på fællesarealer x Plejecentret har en udfordring i forhold til at sikre et aktivt miljø i afdelingens fællesarealer. Rengøringsstandarden på fællesarealerne er tilfredsstillende. Der er fællesskab og trivsel omkring måltiderne. Kommunikationen er respektfuld. Borgerne behandles med værdighed. 90 % 24

25 Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Indikator 6.1 Observation Er der et aktivt miljø på fællesarealer? x Plejecentret har en udfordring i forhold til at sikre et aktivt miljø på fællesarealer. Tilsynet observerer ingen aktivitet på deres rundgang i afdelingerne på plejecentret. Tilsynet bemærker, at der på afdelingerne er meget stille, og ikke foregår aktiviteter ud over aktiviteter omkring måltiderne. Borgerne opholder sig meget i egen bolig. Der sidder enkelte borgere i fællesopholdsrummene, men der observeres ingen aktiviteter ud over støtte til personlig pleje, servering af drikkevarer og lignende. Efter morgenplejen og inden frokost observerer tilsynet 4-5 medarbejdere, som sidder sammen og holder pause ved et bord i den fælles stue. Medarbejderne er synlige på fællesarealer, men samvær mellem borgere og medarbejdere opleves begrænset. Tilsynet observerer 6-8 borgere, som deltager i fysioterapi i stueetagen, hvor de træner foran et spejl. Indikator 6.2 Observation Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? x Opfyldt Tilsynet ser rene og ryddelige fællesarealer. 25

26 Indikator 6.3 Observation Er der fællesskab og trivsel omkring måltidet? Indikator 6.4 Observation Er kommunikationen respektfuld? x Opfyldt Tilsynet observerer, at enkelte borgere sidder i spisestuen og hygger omkring morgenmåltidet. Der sidder medarbejder ved bordet og hjælper de borgere, som har behov. Få borgere vælger at få en morgenbakke serveret i boligen. Til frokost samles de fleste borgere i den fælles opholdsstue. Et par borgere har valgt at lave mad selv, og enkelte borgere vælger at spise i egen bolig. Borgerne fra to afdelinger samles på en afdeling og spiser sammen ved mindre borde. Tilsynet ser en medarbejder, som sidder sammen med en borger og hjælper med maden. Tilsynet bemærker, at der er flere borgere, som tilkendegiver, at de er meget tilfredse med maden, som både er indbydende tilberedt og velsmagende. x Opfyldt Der observeres respektfuld kommunikation mellem borgere og medarbejdere. Tilsynet oplever dog kun i begrænset omfang kommunikation mellem borgere og medarbejdere, da der som tidligere beskrevet er meget stille på afdelingernes fællesarealer. Tilsynet bemærker, at medarbejderne henvender sig til borgerne, når de møder dem på gangen og hilser venligt. Medarbejderne giver sig tid og afventer på svar. Indikator 6.5 Observation Bliver borgerne behandlet værdigt? x Opfyldt Borgerne behandles med værdighed. Tilsynet bemærker, at flere medarbejdere banker på døren og afventer svar, inden de går ind til borgeren. 26

27 4 Tilsynets formål og indhold For at kontrollere og udvikle kvaliteten i SUF s ydelser gennemføres der løbende uanmeldte tilsyn med kommunens plejeboliger og plejeboligenheder. Tilsynsopgaven varetages af BDO KR. Københavns Kommune har ønsket fokus på tre spørgsmål: 1. Får borgerne de visiterede midler i den faglige kvalitet, som er fastlagt af kommunen, og som borgerne har retskrav på? 2. Udføres opgaverne i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for dels faglig dokumentation og dels det daglige arbejde? 3. Inddrages borgerne i opgaveløsningen i det omfang, de har ressourcer til det? 4.1 Indhold og metode Københavns Kommune og BDO KR har i fællesskab udviklet et Tilsynskoncept 2015 hvoraf rammen for tilsynet er præciseret. I tilsynskonceptet for uanmeldte tilsyn på plejeboliger og plejeboligenheder i Københavns Kommune er der udarbejdet seks mål, som tager udgangspunkt i Københavns Kommunes kvalitetsstandarder, indsatskatalog og gældende retningslinjer. Det er med baggrund i disse seks mål, at der indsamles data ud fra følgende fire forskellige datakilder: 1. Faglig dokumentation 2. Observation 3. Interview med borgeren 4. Interview med en relevant medarbejder Samlet set giver de fire metodiske tilgange en dybdegående viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de midler, som borgerne modtager i plejeboliger og plejeboligenheder. De fire metodiske tilgange besvares i fire kategorier (1=opfyldt, ½=delvis opfyldt, 0=ikke opfyldt samt 0=ikke relevant). Dette giver god mulighed for at nuancere bedømmelserne. BDO KR's samlede vurdering baseres på både kvalitative vurderinger (faglige skøn) og kvantitative vurderinger (point). Vurderingsskalaen, der ligger til grund herfor, gennemgås nedenfor. 27

28 4.2 Vurderingsskalaen Pointene tildeles på baggrund af observationerne på de enkelte indikatorer. Der gives 1 point, hvis indikatoren er opfyldt, ½ point ved delvis opfyldt og 0 point ved ikke opfyldt. Hvis en observation ikke er relevant (f.eks. hvis en borger ikke modtager den pågældende hjælp, som indikatoren omhandler, eller hvis borgeren ikke kan deltage i interview), registreres det som ikke relevant. Målopfyldelsen for en indikator udregnes på baggrund af relevante besøg hos borgerne. Målopfyldelsesprocenten udregnes som en procentdel af. Hvis der eksempelvis er 15 relevante besøg, kan der maksimalt opnås 15 point. Målet udregnes som et gennemsnit af de indikatorer, der indgår i målet. Jo højere score, des højere grad af målopfyldelse. Den samlede score beregnes: % opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen godkendt % opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen godkendt med mangler 0-50 % opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen alvorlige fejl og mangler I det faglige skøn tages der højde for alvorligheden af de fejl, der er konstateret. Det kan betyde, at en eller få alvorlige fejl kan medføre, at det samlede tilsynsresultat ikke godkendes, selv om der opnås mange point i den kvantitative vurdering. Alvorlige fejl og mangler indebærer alvorlige konsekvenser for borgeren, herunder særligt følgende: Der er et alvorligt misforhold mellem borgerens behov og den bevilgede hjælp Der konstateres sundhedsskadelige, hygiejniske forhold på plejecentret med alvorlig risiko for borgerens helbred Kvaliteten i den personlige pleje og omsorg medfører, at der er alvorlig risiko for borgerens helbred Borgeren er udsat for dokumenterbare, alvorlige krænkelser i forhold til personlige ønsker, grænser og levevis. Andre alvorlige forhold kan også medføre en skærpet bedømmelse efter tilsynsførendes faglige kvalificerede vurderinger. I alle tilfælde skal afvigelser fra point-bedømmelsen beskrives særskilt, så det fremgår tydeligt, hvad begrundelsen er. 28

29 5 Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Claus Syberg Henriksen Center for Kvalitet og Sammenhæng Afdeling for Data og Analyse Sjællandsgade København N Telefon: HELEN HILARIO JØNSSON Director, Afdelingschef Mobil: BDO Kommunernes Revision revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf:

30 6 Bilag - Høringssvar for opklarende fejl og informationer Jeg har ikke fundet faktuelle fejl. Vibeke Christensen 30

31 7 Bilag formel høring 31

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn Maj 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Louise Mariehjemmet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 214 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Langgadehus Plejecenter August 214 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmeplejen Danmark Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn November 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Kærbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Kærbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Kærbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejehjemmet. Slottet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejehjemmet. Slottet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejehjemmet Slottet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Fælledgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Fælledgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Fælledgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO.

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejehjemmet Møllehuset Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejehjemmet Møllehuset Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejehjemmet Møllehuset Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Dronning Ingrids Hjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Dronning Ingrids Hjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Dronning Ingrids Hjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Lokalcenter Rosengård

Ældre -og Handicapforvaltningen. Lokalcenter Rosengård INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Villestofte Plejecenter. Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn December

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Amager Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Københavns Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Poppelbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Poppelbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Poppelbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 1 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør DK Pleje og omsorgsplejen

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør DK Pleje og omsorgsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør DK Pleje og omsorgsplejen Anmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynskoncept Uanmeldte kommunale tilsyn

Tilsynskoncept Uanmeldte kommunale tilsyn 27. oktober 2014 Tilsynskoncept 2015 Uanmeldte kommunale tilsyn For at kontrollere og udvikle kvaliteten i SUFs ydelser gennemføres der løbende uanmeldte kommunale tilsyn med SUFs leverandører indenfor

Læs mere

Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm

Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm Uanmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn August

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Hjemmeplejen Stranden

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Hjemmeplejen Stranden INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Hjemmeplejen Stranden Anmeldt tilsyn november

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Halsnæs Søndergade 81 3390 Hundested WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Metode...

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet Uanmeldt tilsyn juni 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn maj 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Nørrebro Københavns Kommune Opfølgende uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere