Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter"

Transkript

1 Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014

2 INDHOLD 1. INDLEDNING TYPER AF TEST PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE IDÉFASEN ANALYSEFASEN ANSKAFFELSESFASEN GENNEMFØRELSESFASEN REALISERINGSFASEN YDERLIGERE INFORMATION VEDRØRENDE TESTMETODER OG -TYPER... 12

3 1. Indledning Formålet med idékataloget er at give inspiration til og indsigt i testtyper og planlægning af test, og hvornår forskellige typer af test er relevante at bruge i de forskellige faser for et statsligt it-projekt. Idékataloget er henvendt til statslige it-projektledere og vil kunne inspirere projektledelsen i arbejdet med at planlægge og gennemføre test. Forudsætningen for at bruge idékataloget er, at man har et vist kendskab til den fællesstatslige itprojektmodel og dens faser, jf. figur 1, og at man kender til kontraktparadigmerne K01-K03, som anvendes i det offentlige. For yderligere information om den fællesstatslige it-projektmodel og kontrakterne henvises til: Figur 1 Den fællesstatslige it-projektmodels fem faser Idékatalogets afsnit 2 giver et overblik over de mest gængse typer af test, der bliver brugt i it-projekter. I afsnit 3 bliver det beskrevet, hvordan test kan tænkes ind i de forskellige faser i den fællesstatslige projektmodel, og der gives en introduktion til sammenhængen mellem de mest anvendte udviklingsmetoder for it-projekter og test. Afsnit 4 indeholder links til yderligere information og inspiration vedrørende testmetoder og testtyper. Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen [1]

4 2. Typer af test Der findes en lang række testtyper, som kan bruges i de forskellige faser af et statsligt it-projekt. Det er vigtigt som projektleder at sortere og vælge de testtyper, der er relevante for det it-projekt, man skal eller er i gang med. Testtyperne er inddelt i følgende temaer: Software Brugervenlighed Performance Overtagelse Drift Hver testtype er kort beskrevet, ligesom det er angivet, hvilken fase den gennemføres i, og hvem der er ansvarlig for at gennemføre den. Som det fremgår af skemaet, gennemføres de fleste test i gennemførelsesfasen. Men, som det er beskrevet i afsnit 3, er det allerede i anskaffelsesfasen, man skal træffe valget om testtyper. Mange testtyper vil kunne understøttes af software, som leverandøren har, eller som myndigheden selv kan erhverve. Tema Testtype Beskrivelse Fase Ansvarlig Komponenttest Tester forretningslogikken i de individuelle komponenter. Målet er at sikre, at den enkelte komponent virker efter hensigten og som aftalt. Software Komponentintegrationstest Tester grænseflader og samspil mellem komponenterne i systemet. Målet er at sikre, at de virker og interagerer som aftalt. Der er fokus på blandt andet udvekslingsformater og protokoller. Funktions- og integrationstest Tester systemets funktionalitet og integration af systemet mod andre (del-) systemer og grænseflader til eksterne organisationer. Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen [2]

5 Tema Testtype Beskrivelse Fase Ansvarlig Installationstest Tester installationen af en release/version. Udføres hver gang en ny release installeres. Tester, om installationen kan gennemføres på driftsmiljøerne. Smoketest Tester (ved brug af en mindre mængde testcases en netop installeret release/version), at alle centrale komponenter kan tilgås. Udføres, hver gang en ny release installeres. Smoketest er nogle gange det samme som testbarhedstest. Realisering Prototypetest Tester tidligt i udviklingsforløbet, at brugergrænsefladedesign virker forståeligt og tilfredsstillende, og at der leves op til krav om funktionalitet. Anskaffelse Kunden Brugervenlighed Brugervenlighedstest Tester brugergrænsefladen med bagvedliggende funktionalitet sammen med en repræsentativ gruppe af brugere. Kan gennemføres flere gange i projektet. Kunden Webtilgængelighedstest Tester tilgængelighed i en browser, om de enkelte elementer lever op til standarder og retningslinjer for tilgængeligt webdesign, som alle statslige myndigheder skal opfylde. Tilgængeligheden testes tillige med en skærmlæser. Kunden Performancetest Svartidstest Tester om kravene til svartider er overholdt, jf. de aftalte krav til svartider. Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen [3]

6 Tema Testtype Beskrivelse Fase Ansvarlig Belastningstest Tester systemets ydeevne ved høje belastninger, for eksempel målt i form af antallet af samtidige brugere og/eller antallet af transaktioner, jf. de aftalte krav til ydeevne. Svartidstest og belastningstest overlapper, da svartiderne skal overholdes under den forventede belastning (og kompleksitet i forhold til datamængder og typer af kald). Skalerbarhedstest Tester systemets evne til at kunne opgraderes til at have mere kapacitet, med henblik på at sikre, at de aftalte krav til skalerbarhed er opfyldt. Konverteringstest Tester involverede processer, software og resultater ved konvertering af data fra et format til et andet. Med henblik på at sikre, at konverteringsprocesser og software, der skal konvertere data fra et eksisterende format til et nyt, virker og har det ønskede resultat, herunder at konverterede data er korrekte og komplette. Overtagelse Funktionel kravtest Tester funktionalitet med henblik på at sikre, at forretningsmæssige krav er opfyldt. Kunden Dokumentationstest (review) Tester via review, om den aftalte dokumentation, f.eks. systembeskrivelse, brugervejledning, installationsvejledning eller testrapport, opfylder kravene. Kunden Regressionstest Tester et tidligere testet system efter modificering med henblik på at sikre, at ændringen ikke har genereret følgefejl. Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen [4]

7 Tema Testtype Beskrivelse Fase Ansvarlig End to end test Skal sikre, at systemet kan fungere korrekt fra start til slut. Recovery test Tester om systemet kan genoprettes efter nedbrud med henblik på at sikre, at systemet kan genetablere det specificerede performance-niveau og gendanne de data, der direkte påvirkes i tilfælde af nedbrud. Sikkerhedstest Tester systemets modstandsdygtighed over for angreb og misbrug med henblik på at sikre, at systemet lever op til de krav til sikkerhed, der er aftalt. Kunden Pilottest Tester systemet med brugere/virksomheder/borgere, der i en periode får adgang til at bruge systemet under driftslignende vilkår, men før det bliver sat i faktisk drift, med henblik på at sikre, at systemet fungerer tilfredsstillende i denne kontekst. Her arbejdes der både med test, hvor testerne kender opbygningen, og hvor de tester sikkerheden udefra uden at kende det. Kunden Overtagelsestest Tester om alle krav til funktionalitet, servicemål og dokumentation er overholdt i forbindelse med det endelige system og dermed kan overtages. Drift Driftstest Tester systemet i produktionsmiljøet under faktisk brug med henblik på at sikre, at systemet i en driftskontekst overholder alle aftalte servicemål over en aftalt periode. Realisering Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen [5]

8 3. Planlægning af test i faserne Det er især i gennemførelsesfasen, der er fokus på test, og her man gennemfører de fleste af dem. Men allerede i idéfasen kan man få en indikation af, hvilke testtyper og testmetoder, der senere skal bringes i spil, og i analysefasen begynder man at arbejde med sin teststrategi. I dette afsnit beskrives det, hvordan man arbejder med test i den fællesstatslige itprojektmodels fem faser, og hvilke typer af test der typisk bruges i forbindelse med forskellige typer af udviklingsmetoder. I forbindelse med test er det vigtigt at få afklaret, hvem der tager sig af test i de forskellige faser, og hvem der har ansvaret for hvilke typer af test. Har projektlederen for eksempel det fulde ansvar for test, eller kan der knyttes en testspecialist til it-projektet, som har det fulde ansvar for udarbejdelse af teststrategi og gennemførelse af test? Eller er der behov for en særlig rolle til at varetage styring af test, og hvor mange testere skal der være og hvornår? Det vil afhænge af projektets kompleksitet og størrelse, om der er behov for sådanne testressourcer og hvor mange. Ud over de roller, der specifikt har med test at gøre, kan det være relevant at inddrage myndighedens it-arkitekt til for eksempel at give input til performancetest. I forbindelse med udarbejdelse af testcase og sikring af brugervenlighed i forhold til de specificerede krav, skal repræsentanter fra forretningen inddrages. Det er med til at sikre, at de udvalgte testcases afspejler de reelle processer, og at brugervenligheden testes i den rigtige kontekst. Se endvidere vejledningen om roller og ansvar i it-projekter på 3.1 Idéfasen I idéfasen er det begrænset, hvilke tiltag og overvejelser projektledelsen skal gøre sig vedrørende test, medmindre man bruger v-modellen, som er beskrevet under gennemførelsesfasen. Gør man det, skal man allerede i idéfasen tænke test af forretningsmål ind i processen. Ellers er det primære i idéfasen er at få afklaret, om idéen kan resultere i et bæredygtigt it-projekt, undersøge hvilke gevinster der kan forventes og at få lavet et overslag over projektets udgifter. I idéfasen er de første overordnende risici for projektet blevet identificeret, og det kan give en indikation af, hvilke testmeotoder og testtyper det pågældende itprojekt skal være omfattet af. Resultaterne af dette arbejde beskrives i projektgrundlaget. Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen [6]

9 3.2 Analysefasen I analysefasen bliver der foretaget en grundig og detaljeret analyse af projektets omfang, kravene til ressourcer, udgifter, mulige gevinster, tidsplan, risici, kvalitet, etc. I analysefasen bliver kvalitetskravene til projektets leverancer også defineret, og de er med til at definere, hvad der senere testes op imod. De første idéer til en teststrategi for it-projektet kan begynde at tage form. I den forbindelse skal der tages udgangspunktt i myndighedens egen teststrategi. Den vil typisk være af generel karakter, men vil danne rammen for strategien for itprojektet. 3.3 Anskaffelsesfasen I anskaffelsesfasen forberedes og gennemføres udbuddet. I denne fase færdiggør projektledelsen også teststrategien. Heri beskrives blandt andet den generelle strategi for de test, der skal gennemføres i forbindelse med udvikling og levering af itprojektet. I teststrategien er det også hensigtsmæssigt at beskrive test, der er relateret til den efterfølgende driftsfase og dermed videreudvikling og vedligeholdelse af itsystemet. I anskaffelsesfasen besluttes og planlægges det også, hvilke testtyper der skal bruges. Der findes mange relevante testtyper. Hvor mange og hvilke der vælges, vil være afhængig af, hvilken type it-projekt der er tale om, for eksempel om det er et projekt med høj eller lav risiko. Teststrategi, -planer og -cases I teststrategien beskrives det, hvordan testarbejdet organiseres, og hvilke test der skal gennemføres. Der er ikke udarbejdet nogen skabelon til en teststrategi i den fællesstatslige it-projektmodel, men følgende punkter giver en indikation af, hvad der kan indgå i arbejdet med en teststrategi. Der er dog ikke tale om en udtømmende liste: 1. Testtilgang Teststrategien beskriver eksplicit, hvilken udviklingsmetode, der skal bruges i projektet (se afsnit 3.4 for beskrivelse af forskellige udviklingsmetoder), og hvilken betydning, det har for tilgangen til testen. Herudover skal der foreligge en beskrivelse af brugen af forskellige testdesignteknikker, risikobaseret test, testdækning, prioritering og sporbarhed til krav og løsning. Beskrivelsen omfatter ligeledes, hvordan disse dokumenteres. Et it-system indgår i samspil med en samlet it-løsning, der integrerer flere itsystemer. Derfor vil test af grænseflader til andre systemer være vigtig og skal adresseres og beskrives. Eksempelvis skal integrationstest koordineres med tilpasningerne i andre systemer, og testen skal foretages i samarbejde med den ansvarlige for hvert af disse systemer og evt. systemets leverandør. skal i sin løsningsbeskrivelse beskrive sin support til testen af tekniske og forretningsmæssige grænseflader og den tilhørende fejlanalyse. En forudsætning herfor er dog, at myndigheden i sin kravspecifikation sikrer sig, at leverandøren beskriver dette og / eller er forpligtet til at bistå. Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen [7]

10 Endelig er det vigtigt, at brugerinddragelse og brugertest adresseres særskilt, når I beskriver jeres tilgang til test. Brugertest bør udføres løbende under hele udviklingsforløbet med henblik på at sikre en brugervenlig løsning, der lever op til forretningens og evt. eksterne brugeres behov. 2. Kravstyring Teststrategien omfatter metoder til verifikation af alle krav, herunder også de krav, der ikke er testbare. Processen for styring og dokumentation af kravopfyldelse skal ligeledes beskrives, herunder brug af eventuelle værktøjer. 3. Risikoanalyse og styring Under hele gennemførelses- og realiseringsfasen skal man vedligeholde en risikolog med de risici, der relaterer sig til test. Risikologgen skal dække på tværs af samtlige test og vil være en del af den generelle risikostyring af projektet. 4. Testplaner Teststrategien for projektet suppleres af en testplan for den enkelte test. Testplanen for en given test udarbejdes oftest af den, der er ansvarlig for gennemførelse af testen (hos kunden eller leverandøren). Der skal være sporbarhed mellem testplanen og teststrategien og mellem testplanen og kravene, som er beskrevet i kravspecifikationen, samt andre relevante specifikationer, der udtrykker krav, der testes. 5. Testdrejebøger Hver testplan detaljeres, så der findes en specifikation af den konkrete udførelse af en test. Den kan indeholde den adresse, hvor testen foregår, tidsrum for hvornår testen foregår, hvem der gennemfører hvilke testcases og i hvilken rækkefølge og den praktiske håndtering af fejl. Der skal være sporbarhed mellem en testdrejebog og den testplan, den detaljerer. 6. Testmiljøer Det skal fremgå, hvilke miljøer der skal anvendes i forbindelse med udvikling og test. Herudover skal det være klart, hvem der for eksempel er ansvarlig for at udvikle og vedligeholde de testdrivere/-stubbe, som er nødvendige for at foretage den planlagte test på de miljøer, der ikke indeholder integrationer til andre systemer. 7. Testdata og testcases Enhver testcase skal indeholde en beskrivelse af formål, forudsætninger, de trin der skal gennemløbes med angivelse af input, forventet resultat og en angivelse af, hvilke(t) krav der testes. Der udarbejdes både positive og negative testcases; det præcise indhold skal fremgå af testplanen. Det skal ligeledes beskrives i teststrategien, hvordan testcases dokumenteres, samt hvordan det dokumenteres, at it-projektet lever op til de krav, en given testcase tester. Brug af prototyper som metode til test En prototype er et bud på, hvordan det fremtidige system eller en del af det kan fungere, og hvilket indhold det kan have. Formålet med prototypen er at teste de idéer, man har, om funktionalitet og indhold. Man kan lave prototypen, før den endelige udvikling sættes i gang. Prototypen kan bruges i en afklarende fase eller tidligt i udviklingsprocessen med leverandøren, men den kan også bruges forud for kravspecificeringen til at få en forståelse af brugernes behov. Prototypen viser typisk enten bredden i funktionaliteten, så man får et overblik over, hvad systemet helt overordnet skal kunne. Eller den illustrerer dybden i en Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen [8]

11 enkelt eller nogle få funktioner, så man for eksempel kan se, hvordan hele forløbet fra man starter processen med at melde flytning, til man har fået en kvittering, vil foregå. En prototype kan antage mange former, for eksempel skærmbilleder, der illustrerer det pågældende it-system eller et storyboard, der viser, hvordan de forskellige brugere skal interagere via it-systemet. Prototyper kan testes med brugere i små, hurtige iterationer, hvor brugernes kommentarer og forslag løbende indarbejdes i prototypen, så den kan testes igen, indtil den endelige løsning er fundet. Sammenhængen mellem test, kravspecifikation og kvalitet I relation til test skal man sørge for, at de krav, der er stillet i kravspecifikationen, er testbare, og at de opfylder de kvalitetskrav, der er til it-projektet. Der er en tæt sammenhæng mellem test, kravspecifikation og de kvalitetsmål, der er beskrevet for projektets leverancer. Kravspecifikationen er en udmøntning af de kvalitetsmål, man har for it-projektet, og det er i forhold til kravene, man tester. Figur 2 Samspillet mellem kravspecifikation, kvalitetsplan og test Det kan være en god idé at inddrage testkompetencer og ressourcer i projektet allerede i starten af anskaffelsesfasen for at få tjekket og valideret, om kravspecifikationen lever op til dette. 3.4 sfasen I gennemførelsesfasen er der fokus på at designe og udvikle it-systemet og forberede overdragelsen til forretningen, så projektet kan afsluttes. Udviklingen sker på baggrund af de krav, der er formuleret i kravspecifikationen som nævnt i afsnit 3.3. sfasen er den fase, hvor de væsentlige og mest omfangsrige test gennemføres, enten af leverandøren, af kunden eller i samarbejde mellem leverandør og kunde. kan have forskellige tilgange til test. Det afhænger Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen [9]

12 dels af, hvilke type it-projektet der er tale om, dels hvilken udviklingsmetode den valgte leverandør har tradition for at anvende. Herudover kan det afhænge af, hvilke krav kunden har stillet til brugen af specifikke testtyper. I det følgende beskrives tre udviklingsmetoder, der ofte anvendes, og den tilgang til test der er i hver af dem. For yderligere information se endvidere afsnit Vandfaldsmodel Vandfaldsmodellen er en sekventiel softwareudviklingsproces, hvor udviklingen gradvist flyder nedad i faser, ligesom et vandfald. De enkelte faser har deres egne definerede aktiviteter og mål. Vandfaldsmodellen er typisk inddelt i følgende faser: Kravspecifikation og analysefase Software design Implementering og test Vedligeholdelse. Den enkelte fase kan først påbegyndes, når den foregående fase er afsluttet. Det betyder, at man ved afslutningen af hver fase gennemgår projektet for at afgøre, om det er på rette vej, og om det kan fortsætte eller ej. I vandfaldsmodellen overlapper faserne ikke hinanden. 2. V-model V-modellen opererer med både en udviklingslivscyklus og en testlivscyklus, hvor der hele tiden foregår verifikation og validering. Der henvises til illustration af V-modellen i de links, der findes i afsnit 4. V-modellen opererer med test allerede i de tidlige faser i projektets udviklingscyklus. Før de egentlige test starter, arbejder et testteam på forskellige aktiviteter inden for test, såsom udarbejdelse af teststrategi, testplanlægning, oprettelse af testcases og testscripts. 3. Agil model Den agile udviklingsmodel er en form for inkrementel model. Softwaren bliver udviklet i en inkrementel cyklus af korte iterationer. Dette resulterer i små trinvise releases, hvor der for hver release bygges videre på tidligere frigivet funktionalitet. Hver release er grundigt testet for at sikre, at softwarekvaliteten er tilstrækkelig. Der henvises til illustration af den agile model i de links, der findes i afsnit 4. I agil udvikling er test en integreret del af softwareudviklingen sammen med kodningen. Test og kodning afsluttes trinvist og iterativt, hvor de enkelte funktioner opbygges og frigives til produktion, når det giver tilstrækkelig værdi for forretningen. Der vil dog i praksis ofte være tale om en samlet test, fordi man typisk ikke kan automatisere alle tests og / eller have en bredere skare af testere på ved hvert sprint. Nogle softwarehuse anvender også automatiserede test i deres udvikling, hvilket giver en øget sikkerhed af den kvalitet, som softwarehuset kan levere til kunden. Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen [10]

13 Dette er med til at sikre mod regression og kan være en meget stor hjælp ved al videreudvikling og forståelse af systemet. 3.5 Realiseringsfasen I realiseringsfasen er it-projektet afsluttet, og man er overgået til drift. Den obligatoriske driftstest skal gennemføres, jf. den aftale, der er indgået om servicemål med leverandøren. Det er essentielt få aftalt planlægning af test af de releases, der er planlagt som følge af behov for nyudvikling eller vedligeholdelse. Ved overgangen til driftsfasen er det vigtigt, at udestående fejl bliver dokumenteret og overdraget til driftsorganisationen. Supporten skal blandt andet kende til fejl, der arbejdes på at rette, så kan give brugerne besked om kendte fejl. Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen [11]

14 4. Yderligere information vedrørende testmetoder og -typer Der findes en lang række beskrivelser af testmetoder og testtyper på nettet med yderligere information om hver af dem. Linkes om forskellige typer af softwaretest metoder og typer: Om automatiseret test: Artikel om testdrevet udvikling af integrationer, som er relevant i forhold til integrationen af flere it-systemer til en løsning: Link til mere information vedrørende rapid prototyping: Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen [12]

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976 Jakob Niemann IT Konsulent Født: 24/02 1976 Rosendalsgade 11, 2. TV. 2100 København Ø Tlf: +45 2859 9808 JakobNiemann@gmail.com Resumé: Test og Quality Manager med mere end 15 års IT erfaring. Har stor

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Overdragelse til itdriftsorganisationen

Overdragelse til itdriftsorganisationen Overdragelse til itdriftsorganisationen Indhold 1. Formål med tjeklisten 3 2. Tjeklisten 5 2.1 Governance 5 2.2 Processer 5 2.3 Support af slutbrugere 6 2.4 Viden og dokumentation 8 2.5 Kontrakt, leverandørsamarbejde

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test

Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test Et overblik over metode og proces Version 2.0, maj 2015 Maj 2015, dok.nr. 13-100790-2 E2E Teststrategi 1 Målet med E2E test af Engrosmodel

Læs mere

E2E Teststrategi Engrosmodellen

E2E Teststrategi Engrosmodellen E2E Teststrategi Engrosmodellen Et overblik over metode og proces Ver. 1.00 FRE August 2013 1 Kort om: End to End (E2E) Test Generelt om End-to-End (E2E) Test Formålet med at gennemføre en E2E test er

Læs mere

Den fællesstatslige it-projektmodel

Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel består af: En model for faseopdeling af projektforløbet Principper for overgang fra en fase til næste fase Et antal ledelsesprodukter

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Software test i Socialstyrelsen. af: Jan Kristensen. Nov 2013

Software test i Socialstyrelsen. af: Jan Kristensen. Nov 2013 Software test i Socialstyrelsen af: Jan Kristensen Nov 2013 Agenda Lidt om Socialstyrelsen IT i Socialstyrelsen Software test QA Udviklingsmetode Agurkemetoden Test cases Test automatisering Afslutning

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering. Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted. 30. oktober 2012

Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering. Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted. 30. oktober 2012 Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted 30. oktober 2012 Kontaktoplysninger Advokatvirksomheden BvHD www.bvhd.dk Blog: http://www.version2.dk/blogs/nicolai-dragsted

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Projekt DAF. Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur

Projekt DAF. Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur IT & Operational Developement Projekt DAF Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur Politiken Jyllandsposten Berlingske Tidende OMD Carat Mediaedge:CIA Mediacom Initiative

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel August 2013 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur Cloud i brug Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur 02 Indhold > Executive Summary............................................................... 03 Digitaliser.dk.....................................................................

Læs mere

Nye testteknikker fra ISTQB - direkte fra hylderne. Ole Chr. Hansen

Nye testteknikker fra ISTQB - direkte fra hylderne. Ole Chr. Hansen Nye testteknikker fra ISTQB - direkte fra hylderne Ole Chr. Hansen TestExpo 29. Januar 2015 Præsentation Ole Chr. Hansen Managing Consultant Fellow SogetiLabs Global Innovation Team Blog - http://ochansen.blogspot.com

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Certified Tester Pensum for Foundation-niveauet

Certified Tester Pensum for Foundation-niveauet Certified Tester Frigivet Version 2011 International Software Testing Qualifications Board (Dansk udgave release oktober 2011) Copyright-bestemmelser Dette dokument må kopieres i sit fulde omfang eller

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Fra udgift til omkostning. Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret

Fra udgift til omkostning. Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret Fra udgift til omkostning Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret bevilling September 2012 Introduktion Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Bilag 9, Kvalitetssikring

Bilag 9, Kvalitetssikring Bilag 9, Kvalitetssikring Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 9.1 - Krav 9.2 - Krav 9.3 - Krav 9.5 - Krav 9.6 - Krav 9.7 - Krav 9.8 - Tilføjet krav 9.14 - Tilføjet

Læs mere

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører

NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører 1. Indledning Frem mod genudbuddet af NemRefusion er der i vanlig stil afholdt tekniske dialogmøder med interesserede

Læs mere

Ministeriernes projektkontor - rådgivning, modeller og myndighedernes samarbejde med It-projektrådet

Ministeriernes projektkontor - rådgivning, modeller og myndighedernes samarbejde med It-projektrådet Ministeriernes projektkontor - rådgivning, modeller og myndighedernes samarbejde med It-projektrådet Morten Ellegaard, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet 24. 1 PROFESSIONALISERING

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Præsentation Nicolai Dragsted Advokat Mediator Senior Counsel, Bird & Bird nicolai.dragsted@twobirds.com 28 år med it-kontrakter Forfatter IT-kontrakter

Læs mere

Informations- og spørgemøde d. 26. maj

Informations- og spørgemøde d. 26. maj Informations- og spørgemøde d. 26. maj EU-udbud 2014/S 096-167854 Kontrakt om levering, drift, vedligehold og support af infrastruktur service (»Infrastructure as a Service«)(IaaS)) til servere og storage

Læs mere

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S Udbudsbeskrivelse Orientering Montage af om fjernaflæste målerudbud elmålere Prækvalifikation GEV A/S Maj 12014 Forsyning Helsingør A/S Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Ud af krisen. Software på tværs, 15. juni 2009

Ud af krisen. Software på tværs, 15. juni 2009 Ud af krisen Software på tværs, 15. juni 2009 Om Ative Agile udvikling og rådgivning Klassisk udviklingsmodel Krav Design Ændrer sig Implementering Tager for lang tid Springes over Mareridt Test Deployment

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Iterativ og Agil udvikling

Iterativ og Agil udvikling Iterativ og Agil udvikling 1 2 Udfordringer i hverdagen En liste over de udfordringer man står overfor ved implementering af iterativ og agil udvikling. 3 Udfordringer med Iterationer 4 Iterationer, I

Læs mere

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering.

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering. Projektmodel i FA Overordnet projektmodel: Tid: Før Under Efter Fase: Prejekt Fase Delfase: Idé Analyse/ design Prioritering overgang Projektstart Projekt Fase overgang Delfaser afhænger af projektets

Læs mere

Hvad gør Danmark for at lykkes med it-projekter og hvilken betydning har kompetencer? Ministeriernes projektkontor Christian Schade juni 2015

Hvad gør Danmark for at lykkes med it-projekter og hvilken betydning har kompetencer? Ministeriernes projektkontor Christian Schade juni 2015 Hvad gør Danmark for at lykkes med it-projekter og hvilken betydning har kompetencer? Ministeriernes projektkontor Christian Schade juni 2015 HVEM ER VI? PROFESSIONALISERING AF IT-PROJEKTER Fokus på risikofyldte

Læs mere

It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge.

It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge. It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge. Resumé markedsdialog (november 2013 til januar 2014). Dette notat indeholder en anonymiseret sammenfatning af de væsentligste kommentarer

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

Ledelse af digitalisering

Ledelse af digitalisering Ledelse af digitalisering SCKK temamøde om digital forvaltning 7. april 2006 Mikael Skov Mikkelsen Finansministeriet msm@fm.dk - www.e.gov.dk Dagsorden Hvorfor og hvordan ledelse af digitalisering? Den

Læs mere

Pensumbeskrivelse for ISEB Softwaretest foundation Certificering (Grundlæggende certificering for softwaretestere) Version 1.0

Pensumbeskrivelse for ISEB Softwaretest foundation Certificering (Grundlæggende certificering for softwaretestere) Version 1.0 Dansk oversættelse af engelsk Foundation Syllabus V2.0 25. februar 1999 Pensum emne Beskrivelse Tid Testprincipper Test-terminologi Terminologilisten Dansk Testbegrebsliste anvendes. 5 Der findes ikke

Læs mere

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift 1. Formål Anskaffelse af outsourcet it-drift er næsten altid en kompliceret proces, med mange aktiviteter, der ofte er afhængige af hinanden, og mange beslutninger

Læs mere

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: 2012-3566 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE V/ Hans Christian Jelstrup, UDK KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram Kommunedagene 1. - 3. juni 2015 1. juni 2015

Læs mere

Test i Danmark. Undersøgelse på. TestExpo

Test i Danmark. Undersøgelse på. TestExpo Test i Danmark Undersøgelse på 2015 TestExpo 1 Indledning Velkommen til anden udgave af Test i Danmark rapporten. Test i Danmark har til formål at undersøge softwaretest og QA tendenser i Danmark og dets

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. GEVINSTDIAGRAM... 3 2.1. AKTIVITE TER... 4 DEFINER MÅLSÆTNINGER... 5 IDENTIFICER GEVINSTER... 5 IDENTIFICER RESULTATER, FORANDRINGSEVNER

Læs mere

Indkøbsjura 2014. IT-udbud v/bram Van Leeuwen og Anders Wernblad 18. juni 2014. www.toender.dk

Indkøbsjura 2014. IT-udbud v/bram Van Leeuwen og Anders Wernblad 18. juni 2014. www.toender.dk Indkøbsjura 2014 IT-udbud v/bram Van Leeuwen og Anders Wernblad 18. juni 2014 www.toender.dk Agenda Kl. 13:30-14:20 Introduktion til K01, K02 og K03 Hvornår og hvorfor går det galt i it-projekter? Praktiske

Læs mere

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat DFM Workshop 05.10.09 09 IKT programmer for Facilities Management Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat Vejledning til systemkøberen Hvorfor en vejledning? Opbygning, highlights og vigtige

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

HP Test Brugerkonference 2009. Godt i gang med performancetest

HP Test Brugerkonference 2009. Godt i gang med performancetest HP Test Brugerkonference 2009 Godt i gang med performancetest HP Test brugekonference.november 2009 2 Godt i gang med performancetest i ATP Vi fortæller om:. Implementering af performancetest i ATP Koncernen

Læs mere

Digital Sundhed Program for infrastruktur og sikkerhed

Digital Sundhed Program for infrastruktur og sikkerhed SDSD Projektmodel Kravspecifikation 007d.01 Stamdata Register Infrastrukturprogrammet fase 2 FMKi projektet Dato: 13.12.2010 Version: 1.0 Udarbejdet af: Digital Sundhed Sammenhængende Sundhed i Danmark

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Professionalisering af itprojektarbejdet

Professionalisering af itprojektarbejdet Professionalisering af itprojektarbejdet i staten Ministeriernes projektkontor 1 HVEM ER VI? 2 1 MINISTERIERNES PROJEKTKONTOR 1. Modelområdet - Modeller (projekt, program, business case) - Netværk - Kompetencer

Læs mere

FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014

FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014 FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014 LIDT OM MIG SELV Erfaring NIELS-HENRIK HANSEN 35+ års samlet IT erfaring 15+ år som test manager Certificeret Inspection Leader ISEB Foundation

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Gevinstrealisering for projekter og programmer

Gevinstrealisering for projekter og programmer Gevinstrealisering for projekter og programmer 18. december 2013 Morten Ellegaard, kontorchef Ministeriernes Projektkontor, Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet 1 MINISTERIERNES PROJEKTKONTOR 2

Læs mere

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 2 af 6 KRAVSPECIFIKATION Mindstekrav

Læs mere

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014.

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. Aktstykke nr. 149 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag Afgjort den 28. maj 2015 149 Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere

Præsentation af K03. Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode. v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F.

Præsentation af K03. Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode. v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F. Præsentation af K03 Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F. Sørensen Hvad er en agil metode? Side 2 Agil er ikke en fast defineret

Læs mere

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Ledelsesintroduktion til programmodellen Januar 2014 Ledelsesintroduktion til programmodellen Formålet med den fællesstatslige programmodel er at

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Capacent oplæg på Dansk Projektledelses seminar Senior Manager, Jesper Lind Capacent A/S 0Capacent 28. Januar 2011 Indhold Typer af projektopgaver Perspektiv som projektleder

Læs mere

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING HELGE PRÆSTGAARD CARLSEN, REGION SYDDANMARK TORBEN HØY CHRISTENSEN, CSC SCANDIHEALTH Præsentation Et indlæg om styring af et kompleks projekt.

Læs mere

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER VEJLEDNING Vejledning til tilgængelighedstest Digitaliseringsstyrelsen 2012 Design: www.kopilot.dk 1 Før du tester tilgængelighed på hjemmesider Det er ofte

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Implementering af Prophix budgetsystem

Implementering af Prophix budgetsystem Implementering af Prophix budgetsystem 1 Indhold Introduktion... 3 Omfang... 3 Ordregivers mindstekrav og krav... 4 Tabel 1: Krav til forretningskonsulent... 4 Tabel 2: Krav til teknisk konsulent... 5

Læs mere

Aktstykke nr. 136 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Forsvarsministeriet. København, den 26. august 2013.

Aktstykke nr. 136 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Forsvarsministeriet. København, den 26. august 2013. Aktstykke nr. 136 Folketinget 2012-13 Afgjort den 4. september 2013 136 Forsvarsministeriet. København, den 26. august 2013. a. Forsvarsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte

Læs mere

DataHub 31572-10. Bilag 01 - Tidsplan. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. EU-udbud 2010/S 97-149624

DataHub 31572-10. Bilag 01 - Tidsplan. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. EU-udbud 2010/S 97-149624 DataHub Bilag 01 - Tidsplan 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010 30-06-2010 01-07-2010 DATE XRDA ADA NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED EU-udbud 2010/S 97-149624

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Inspirationsdag Uni-C 4/6-2012 Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Ind: Mål om at der i stor

Læs mere