fra fiskeritlirektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fiskeritlirektoren"

Transkript

1 I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier. Totalmængden for Finmarkens vaar- Der er 45 fiskere. I Lofoten er fisket Uken 4-20 april. fiske til 20 april r 8.6 mill. be- avsluttet med 5. mill. stk.; der har regnet til 3.2 mill. stk. mot. mill. i ialt været fiskere i virksomhet. 9; men da var der sftmtidig kun Fangsten er saaledes kun halvdelen SKEIB-'ISETS ukefangst beregnes fremommt 9099 fiskere. Forøvrig mot flere gode fiskeaar i ældre tider, bl 3.4 mill. stk., hvorav.9 falder henvises til rapport nr. 3 og tele- men fiskernes antal er heller ikke synpaa Finmarkens vaarfiske,.2 paa I grammerne. elerlig over halvdelen av hvad der var Røst og Værøy, i Lofoten 0. og paa Det samlede utbytte av skreifisket tilstede i flere av disse aar. Naar damp- Søndre Trondhjems amt 0.2. Skraap- er iaar i sammenligning med de 3 fore- skibe og skøiters lotter beregnes, blir fisket er begyndt i Bø i Vesteraalen gaaende aar saaledes: bruttolotten pr. mand 230 kroner, og.' og det lille, som nu fiskes paa Træna for de almindelige linebaater er nett6- i Helgeland kan regnes for samme utbyttet bedre end for de større baater,.slags; forøvrig er skreifisket avsluttet der driver med doryer; Gjennemsnits- helt eller nær derved i alle distrikter. vegten for fisken angives til 245 N oget større fiske kan kun ventes i for sløiet garnfisk og 20 for lile- Røst for kommende uke. fisk - en meget knap vegt, der her, Finmarkens vaar- eller loddefiske likesom i aue de øvrige distrikter, har været betydelig hindret av stor- gjør vegtutbyttet av aarets skreifiske mende veir i sidste uke, men der er ringe i forhold til stykketallet. meget fisk tilstede fra Hjelmsø i vest Romsdals amt har iaar det største til Baadsfjord i øst; vestenfor er fisket skreifiske, som man vet om, og det endnu ubetydelig, og østenfor har hit- sees efter de foreliggende opgaver, til ogsaa fangsterne været knappe. Paa at Søndmørsfiskere har omkring 500!>!lI-' nævnte strækning har fisket endog ;;:'? fisk pr. mand, rimeligvis det meste w været rikt for flere vær, saaledes fra noget skreifiske distrikt kan opvise i Finkongkjeilen -Berlevaag Ramt paa lange aarrækker. lvlagerøen paa strækningen Gj esvær-! U neler va a l' s i l el fis k eter der op- Skarsvaag-Kjelvik. I Mehavn og an- I-' tat i denne uke maal av de dre vær med skøiter og motorfartøier staaende nøter, derav Il 000 i søndre har fangsten foi' en enkelt baat været op og 9000 i nordre distrikt. Herved er ';;;--' mot 0000 Der er ankommet 6083 o totalutbyttet til 20 april blit fiskere paa 3495 baater, hvorav ikke maal. Nogen sajtning vites ikke foremindre end 483 er motorbaater. Pri- tat i uken. serne bevægel' sig fra 5 til litt over 8 ;;- g I Hamburg-Altona har man opøre pl'. fisk og mellem 7 og 0 øre naadd 2-3 Jl6. kassen, i Hull fra ft en liter lever. JVlehavn har 550 Fisket i Røst er iaar langt større 8 /2- / 2 sh. De gode priser i uken baater, Vardø 380, Finkongkjeilen og end nogensinde før, og der er frem- før gjorde tilførslen for stor i denne Berlevaag hver 250, Gamvik 25, Hon- deles 3700 mand i virksomhet, hvorav uke i forhold til forbruket. ningsvaagene 250 og fiskeværene i en større del er flyttet dit fra Lofot-I I Bremanger har man fisket litt Kjøllefjord distrikt tilsammen 680 fisket. Av fiskerbaatene er 20 damp- smaasild der er levert en sildeoljebaater. 24 kjøpefartøier og 263 kjø- skibe, hvis gjennemsnitsfangster har fabrik til kr..70 pr. hl. pere paa anlæg i lalid er i virksomhet. været fisk i de sidste dage, -Fisken falder ujevn og ofte temmelig mens baater, skrjiter og motorfartøier liten. Kongsfjord har den største fiske- har forholdsvis like gode fangster. Veiret. Meteorologiske bserv a t o l' i u m beretter: vegt 280 pr. 00 stk. sløiet torsk, Prisen for sløiet fisk har været 6-8 mens fisken i Honningsvaagene kun øre pr. stk. og for lever 0-4 øre Syd- og Vestkysten har hat rolige 'veier 50 a 200 Leveren gir fra pr. liter. I Værøy fiskes ogsaa frem- veirforhold hele uken. Vinden har

2 46 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 24 april 92 holdt sig sydlig til østlig og ikke nogensinde kommet over betegnelsen laber. 2 /J million saltet til klipfisk, ps8g 30. Svolvær 2 /4: Fiskepartiet 5/]0 million, hvorav / 0 million hængt til rundfisk, l/j million Der har imidlertid flere dage optl'aadt anderledes tilvirket. Leverpartiet 97, dampmecicintran 2043, rognpa' tiet 0 36 hl. generende taake paa Syd- og Sydvestkysten. Tirsdag og onsdag var det neskeføde. Efter foretagne veininger utgjør Av rognpartiet ca hl. opkjøpt til men gjennemsnitsvegten pr. 00 sløiet gal'n- og værst; men ogsaa mandag og torsdag Jinefisk henholdsvis 245 og 20 Tranproeenten 46. Utbyttets værdi anslaaes til var taaken temmelig utbre.dt. 4 / 2 million kroner, som fordelt paa 6360 N ordenfj elds blæste der frisk sydvest mandag. Den næste dag var tragtning forøkelsen i lotantallet, som damp fiskere gir 274 kroner bruttolot. 'rages i beskibes og skøiters fangstfordelingsmaate medfører, reduceres bruttoloten til 230 kroner. vinden stilnet av paa Romsdalskysten; men længere nord hadde man sterk Nettoutbyttet bedst for almindelige linebaater. psynet hæves idag: Utvalgsformanden. sydvest baade tirsdag og onsdag. Torsdag og de følgendo dage hersket pslag 35. Vadsø 6h: Lørdagsaften dypsagn Makm optil 000, Mehavn skøiter 3U rolige veirforhold , liner Helnes lastet. Gjæsvær skøiter Fra Lofoten til Finmarken var vin , Mefjorcl skøiter 800. Mandag dypsagn Vardø, motorer todøgns optil 6000, den mere vestlig. Den optraadte med Havningberg stonnhindret , Kongs- betydelig. styrke paa Tromsøkysten jord skøiter , Berlevaag skøite , Gamvi:z nær land C, ksefjord tirsdag og paa F Inmarkskysten onsdag; skøiter 5000, Dyfjord , liner Vadsø de øvrige dage var vindstyrken mindre ?, skøiter 50?, Vanl.ø 00-20?,.motorer , KongsfJord gjennemsmthg 3000, gsaa paa disse kanter blev V8ret I B.8:evaag skøiter stormlindret 600,.Finkongroligere sidst i uken' men det holdt kj:llen.enkel! 00, Gav.lk lastet skøter 3000,.. '.. Kjøllefjord gjennemsmthg 2000, skølter 3000, SIg endnu temmelig kjølig, mens man Kjelvik , Honningsvaagene '300-- i det sydlige 00' især paa Vestlandet 0,. skøiter , Hasvik , B BreIVIk '), garn Bngønes hadde hat ganske høl temperatur hele øvrig stormhindring, delvis ikke landkomne. uken. Lodde Finkongkjeilen. Skreifisket. Bjørnør. Beretninger. Lensmanden indljeretter under 8 ds.: Fisket ansees avsinttet. Som utbytte av fisket siden sidste indberetning 28/ 3 kommer yderligere: pfisket stykker skrei, utvunnet damptran 227 hektoliter, lever til andre transorter 36 heldoliter, rogn 50 hektoliter. Siden fiskets begyldelse opfisket ialt stykker skrei, utvundet damptran 70 hektoliter, lever lil andre transorter 80 hektoliter, rogn 700 hektoliter. Fisk og rogn usolgt. Skreifisket. Lever pris 3 øre. Telegrammer.. pslag 27. Trlldhjem 2 /4: Amtets sam lede fiskeparti 3 / 0 mill., dampmedicintran 265, lever til anden tran 636, rogn 384. Fisket antages hermed avsluttet. Stiftamtmanden. pslag 29. Bodø 2 4 : Yttersiden: Kvantum uforandret. Ukeberetning mangler for samtlige vær. V ærøy--røst: pfisket 5C6 000, hvorav saltet , damptl'an 2806, lever 46, rogn 228 hl. Ukeberetning mangler. Salten-Helgeland: l'sket , hvorav saltet , damptran 2877, lever 58, rogn 3665 hl. Ukeberetning kun mottat fra Selvær-Træna, hvor opfisktt denne uke pslag 30. Svolvær 7/ 4 : Lørdag linebaater Reine , Sørvaagl-'n , Røst linebaater , lineskøiter , linedampskibe , garnbaater , tirsdag linebaater Balstad , Reine , Sørvaagen : garn ,Fiskepris 8-9 kiloet, leverpris 9-2. Lofotopsynet hæves tyvende. Dtva 9sformancen. pslag 35. Vadsø 7/ 4 : Mandag dypsagn Mehavn godt liner, Kvitnes ikke nævneværdig, Mehavn skøiter en-to halinger , Gjæsvær stormbindret opt:l 800. Tirs dag dypsagn, Vardø skøiter 000, Kongsfjord skøiter stonnhindret , Berlevaag stormhindret , Gamvik skøiter , Bedevaag stormhindret , Gamvik skøiter 500, liner Vadsø stormhindret optil 00. Motor to halinger 000, Vardø motorer stormhindret , Berlevaag skøiter stonnhindret , enkel 3500, Finkong-kjeilen to skøiter 4000, Gamvik stormhindret , skøitel' optil 3600, Kjøllefjord 82[0, Skjøtningberg 2000, ksefjord 3000, Storfjord (Lebesby) , Kjelvik , skøiter 3700, Kamøvær stormhindret , Hasvik optil 300, garn Bugønes , Snefjord (laasø) , Breivikbotn Øvrig stormhindl'ing. Mangel kjøpere ksejord. Fiskepris: Vadsø, Bugønes, Havningberg, Gjesvær, Hjelmsø, Ingø, Galten 7, Vardø 7--8 / 2, Baadsfjord 5 / 2 --6, Kongsfjord, Berlevaag 6--6 / g, Finkongkjeilen, Gamvik, Skjøtningbel'g, ksefjord, Sværholt, Kjelvik, Honningsvaag 6, Mehavn Maasø 6--7, Kjøllefjord fl-o, Skarvaag 6-7, Rolfsø 6--7 / 2, Hasvik 6-8, leverpris : Bug-øn!'s, Havningberg, Baadsfjord, Kongsfjord, Finkongkjeilen, Gamvik, Skjøt ningberg 8, Mehavn 9--0) Honningsvaagene, Ingø, Hasvik 8--0, Galten 7, øvrig 0, pslag 35. Vadsø 8(!j: 'Tirsdag ksefjord dypsagn , liner en-to halinger nsdag stormhindl'et dypsagn Havningberg optil 000, Baadst'jord enkel 240, Gamvik , Mehavn skøitel' , liner, flest e vær stormhindret, Baacstj ord skoiter , Kongsfjord skøiter gjennemsnitlig 500, Berlevaag , skoiter ento halinger , Finkongkjeilen , skøiter , Kvitnes , Gamvik , Meha,vn skøiter l:d -6000, Kjøllefjord optil 6000, Dyfjord optil 2000, Kitjord , Skjøtningberg lastet, Kjelvik , Honningsvaagene lastet skøiter 2500, to halinger optil 6000, Laholmen , skøiter 2000, Gj esvær , Rolfsø skøiter 270, Mefjord skøiter 800, Breivik , garn Bllgønes Fiskepris Mehavn 6-6 / 2, lever 8-0. Lodde stængt V8dsø, tilstede Finkongkjeilen, Gjesvær. Agnmangel Kvitnes. pslclg 35. Vadsø lfj/ 4 : nsdag aften dypsagn Mehavn skøitel' , Kjøllefjord skøiter stormhindret 3000, liner Risfjord skøiter , Ingø stormhindret Torsdag stormhindret, dypsagn Vardø 200, Havningberg , Syltefjord 200, Baadsfjord optil 500, Kongsfjord] , Gamvik enkel 500, Kamøvær skøiter 3000, HonningsvaagEne , Hjelmsø skøiter 200, liner Bugønes 0-200, Vardø , Havnirigberg enkel 00, Baadsfjord skøiter stormhindl'et , Kongsfjord skøiter , Finkongkjeilen , skøiter to halinger , Dyfjord , Kvitnes , Dyfjord , Kjøllefjord , Honningsvaagene almindelig 800, skøiter en--to halinger , gam Bugønes Øvrig stormhindring. Fiskepris Skjøtningberg 5-0. Lodde tilstede Syltefjord, Kamøvær. pslag 35. Vadsø 2 /4: Torsdag liner Mefjord , fredag dyp sagn Havningberg , Baadsfjord , Makur lastet, Berlevaag , tredøgns 9000, Finkongkjeilen 3000, Losvik t:, Gamvik , motor 8000, MehavJl skøiter stormhindret, rikt Skjøtningberg , ksefjord4000, Dyfjord , Kjelvik , Kamøvær skøiter , liner Baadsfjl d skøiter stormhincret , BerIevaag skøiter to halinger 7000, Finkongkjeilen 200, Losvik (0, Dyfjord , Kjøllefjord optil 2000, sl,øiter , Kjelvik , Honningsvaagene , skøiter , Breivikjorden 300, garn Bugønes , Breivikfjorclen Øvrig landligge, delvis ikke landkomne. Mange kjøpefartøier Dybfjord, Finkongkjeilen. Flere loddestæng Vadsø. pslag 35. Vadsø 2 /4: pfisket vaarfisket , derav hængt til rundfisk , rotskjær 22600, av saltede parti russebehandlet 57 t 300. Dampmedicintran 2328, leverpalti 86 hl. Leverholdighet Bugøncs, Vardø, Havningberg, Kongsfjord 000, Baadsjord 050, BerIentag, Gamvik , Finkongkjeilen, Kjelvik, Gjesvær , Mehavn , Kjøllefjord , Lebesby 300, Honningsvaagene 050--l50, Kamøvær, Hjelmsø 00, Maasø 200, Rolfsø , Ingø , Galten 7-8, Hasvik l fiskepris Vadsø, Bugønes, Havningberg, Syltefjord, Skarsvaag, Gjesvær, Hjelmsø, Ingø, Galten 7, Vardø 7-8 / 2, Baadsfjord, Kongsfjord, Berlevaag, Risfjord 6--6 / 2, Finkongkjeilen 5-6, });t'havll_ 6-,-6 3 / 4, Kjøllefjord5/-6, Skjøtningberg, Dyfjord, Helnes 5, Gai'nvik, ksfjord, Lebesby, Kjelvik, RolfliØ G, Honningsvaagene 5-6 / 2, Kamøvæl', lyiaasø 6-7, Rolfsøhavn 7 / 2, Hammerfest 7-8, Hasvik 6-8. Leverpris Bugønes, Havningberg, Baadsfjord, Kongsfjord, Finkongkjeilen, Skarsvaag, Ingø 8, Syltefjord \, Berlevaag, Mehavn, Honningsvaagene, Hasvik 8-0, Gamvik 7--8, Galten 7, øvrig 0. Baater Kjøllefjord distrikt 680, østenfur 2005, derav Vardø 380, Baadsfjol'd 6o, Berlevaag, Finkongkjeilen 250, Gamvik 20, Mehavn 550, vestenfor 80, derav Kjelvik 00, Honningsvaagene 250, Skal'svaag 40, Gjesvær 22, Hjelmsø 30, Rolfsø 0, Ingø 5. A v baatantallet er 483 motorer, 346 seilskøiter. Mand Kjøpefartøier Kjøllefjonl 33, østenfor 79,derav Vardø, Mehavn 54, vestenfor 2, derav Honningsvaagene 7, landkjøpere 263, derav Vardø 28, Mehavn 43, Hlningsvaagene 5, fiskevegt Vardø, Baadsfjord, Gamvik, Kjøllefjord, Rolfsø, Ingø 200, Kongsfjord 280, Bet leva g 20, Finkongkjeilen 80-20, Mehavn, Gjesvær , Kjelvik , Honningsvaagene , Hasvik Tranprocent Vardø 38-40, Baadsfjord 4, Kongsfjord 35, Berlevaag 33, Finkongkjeilen, Gjesvær, Ingø 40, MehaVll 35-37, Honningsvaagene 43, Rolfsø 47, Hasvik

3 - 24 april 92 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA ]i'iskeridirekt0ren 47 Storbritannien og Irland. pslag 35. Vadsø 2/ 4 : IJørdag dypsagn Kiberg, Vardø ikke nævneværdig, Havningberg , Baadsfjord , Tilførsler av hermetiske fiskevarer i første kvartal av 92,9 og 90. Kongsfjol d gjennemsnitlig 4000, Berlevaag (Meddelt av fiskeriagent Johnsen). delvis lastet, skøiter , enkelt todøgns 9000, Finkongkjeilen , Tilførsler Værdi av tilførsler i f; skøiter , Losvik 000, Gamvik lastet optil3500, Mehavn skøiter 000-(W, Skjøtn:ngberg ksefjord lastet, Dyfjord, Kifjord optil 2000, Kjelvik lastet skøiter 4700, Skal svaag, Kamøvær, pnan la- Sardiner: cwts. cwts. cwts Fra Norge stet, Gjesvær delvis lastet, Ingø ikke nævneværdig, Breivikfjorden 50. Liner Bngønes Frankrige , Vardø ikke nævneværdig, Baads- Portugal fjord køiter gjennemsnilig 5000, Kongsfjord Andre lande skøiter , Berlevaag skøiter to halinger , Finkongkjeilen 00'0- Ialt t , skøiter , RussevDe 600, Dybfjord 400, Herfjord 000, Losvik 200, Kvit Laks: næs , Gamvik skøiter optil 6000, Fra Amerika ' Mehavn skøitel' en-to halinger , Kjøllefjord skøiter to halinger gjennemsnitlig Kallada , Skjøtningberg , Kjelvik, Andre lande Skarsvaag, Kamøvær, pnan lastet, Honnings-,y vaagene , skøiter , Gjes Ialt l vær , Hjelmsø (Kjeilen) (Akkerfj ord)' motorer. en-to halinger Hum mer: , Rolfsø , skøiter 580- Fra Kanada ,Ingø , Breivikfjorden , I garn Bugønæs , Galten smaat. Newfoundland Lodde tilstede Finkongkjeilen, Gjesvær, sild Andre lande stængt Pollen, Rognsund, Talvik. M9ngel --kjøpere Mehavn, Kjelvik. Fiskepris Mehavn, Ialt Mvær 6-7. L&pris Mn 8-. pslag 36. Røst 2 /4: Fiskepartiet , hvorav saltet, dampmedicintran 2783, rogn 468 hl., leverholdighet , fiskevegt , tranprocent Priser: sløiet 6-8, nsløiet 4-22, lever 0-4, tilstede garnbaatel' 40, linebaater 250, motoj'skøiter 50, dampbaater kjøpefartøier og 35 landkjøpere. Damperier 7. Tilstedeværende almue /37-5 nætters lineskøiter , baater , damphaater , stort redskapstap. -7 nætters.garnbaater , 9/4, lineskøiter , baater , dampbaater With. pslag 36. Værøy 2 / 4 : Fiskepartiet , hvorav saltet 9200,354 damptran, 5 hl. lever, 654 rogn. Fiskevegt , leverholdjghet 800, tranprocent 37, kilopris 9, rund 20-22, lever 9-, rogn pr. tønde 0-2. I uken 2 hele og delvis sjøveirsdag, fangst Tilstede 82 baater, 8 motorer, 2 seilskøiter og 45 mand. psynet. pslag 36. Bø i Vesteraalen 2 /4: Skraapfisket begyndt; Ramberg og Snarseth optil 00, Lokkøy 40, Maarsund 60, for Værøy optil 30. Partiet væsentlig uforandret da kun etpar trælminger. Belæg 52 baater og 60 mand. Lensmanden. pslag 8. 22/ 4 : Landets skreifiske til 20 april 65.2 mill. stk., hvorav 20.4 hængt, 44. saltet,.4952 hl. dampmedicintran, 9234 hl. lever, hl. rogn mot: i i i Vaarsildfisket. pslag 9. Haugesund 20/4: Vaarsildfisket optat denne uke: I søndre distrikt 000, i nordre 9000 maal notsild, det meste iset. Torskefisket ikke nævneværdig. psynschefen. Tilførslen av iset sild til Hull i uken endt 9 april 92. Meddelelse fra fiskeriagenten i England, dat. Hull, 9 april 92. Mandag 5 april 4000 ks. notsild pris 2/ Tirsdag nsdag 7 rester Torsdag Fredag /9 8/6 7/9 0/ 9/6-0/ 3480 /--/6 Ialt kasser notsild fra vaarsilddistriktet. De engelske og walesske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og Irland). Cwts. Mars 92 pr. ks. 3 maaneder endt 3 mars Cwts. For alle sorter tils Specifisert for følgende sorter: Sild Brisling Makr.el I Torsk I Lange o D Sei... : Il Hyse Flyndre Kveite I det forløpne kvartal er der en trawlere har bragt store mængder fra opgang i kvantummet av torsk, idet Island. Den saltede fisk koster for cwt. er ilandbragt mot januar og februar maaneder f; 4.00 cwt. ifjor og værdien henholdsvis f; pr. toh; hvad der senere er saltet 4305 og f; Det hittil sal- staar i ;b 2.00 a ob.00. Av lange tede kvantum utgjør mellem 3 a 4000 er fangstutbyttet det samme som ifjor. tons, hvilket er noget mer end i elet Sei VIser en økning av cwt., tilsvalende tidsrum ifjor. Hovedmæng-\ mens hyse Vlsel en mmskmng av 9000 den falder paa Aberdeen, hvortil tyske cwt. Endel sjøsaltet torsk fra Islands- T-

4 48 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN. 24 april 92 feltet er solgt til pr. ton Der utbydes saltet Finmarkstorsk til Æ 0.00 pr. ton fob.; flekket paa labradorsmetoden er der kjøpere i Glasgow, Liverpool og Exeter. Utenlandske fiskerier. Uken 4-20 april. Sardinfisket. Telegrammer. Til Bergens børs telegraferes: Bilbao 22/ 4 : Sardinfisket Vigo daar]jg, Santander nogenlunde. Gijon ingen beretning. Markedsberetninger m. V. Uken 4-20 april. Telegrammer. Saltsildmarkedet. pslag. 22/ 4 : Fiskeriagent Wefltergaard telegraferer fra Hamburg: Kønigsberg: Uketilførsel 00 hollandsk sild, priserne uforandret, venter russisk eftersporsel slutningen maaneden slo sild, vaarsild. SteUin: 756 norsk, 453 svensk, forretningen utvikles gunstig!red stigende tendens, god omsætning, KKK, KK JI/g , K 26-3, MK 8-24, M 5-9, efter kvalitet., størrelse. Slosild noteres skotskpakket ;700/800 J/; , 600/ , 500/ , uganet forsømt, 400/ , 450/ , 500/ Vaanlild godt begjært 600/700,700/800,800/9003 /2--4 /2,500/600 5, mot levering noget lavere. rownfulls 39-40, Yarmout.h fuils, matfulls 37-36, hollandsk prima 35-36, kleine Hamburg: 47 norsk, markedet,priseruforandret, undtagen uganet slosild J//g. 30-3, skotskbehandlet 600/ , 700 /800 mangler, vaarsild 600/700, 700/ JI/g. tønden. Fersksildmarkedet. pslag 2. 6/ 4 : Fiskeriagent Johnsen telegraferer: Hull: 600 kasser notsild 8 /2 sh. kassen, meget usolgt. pslag 2. 7/ 4 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Ham burg-altona : Hercules 50, astor 80 kasser notsild 2 JY6. kassen. pslag 2. 7/ 4 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Hamburg-Altona: Direkte 900 kasser notsild 2 JY6. kassen. pslag 2. ]8/ 4 : Fiskeriagelit Johnsen telegraferer: Hull: 4000 kasser notsild 9 / 2-0 sh. kassen. pslag 2. 9/ 4 : Fiskeriagent Johnsen telegraferer: Hull: 3500 kasser notsild - /2 sh. kassen. pslag 2. 20/ 4 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Ham burg-altona : Nidel ven igaar 37 kasser smaasild 3-5 JY6. kassen. pslag 2. 22/ 4 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Ham burg-altona : Uketilførsel 447 kasser sild, derav 4278 vaarsild 3-2, 39 smaasild 3-5 JY6. kassen. pslag 2. 22/ 4 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Hambllrg-Altona: 2 dampskibe 3685 vaarsild 2-0 JY6. kassen. pslag 2. 22/ 4 : Fiskel'iagent Johnsen teleraferer : Hull: 6000 kasser vaarsild / 2-3 /2 sh. kassen. Ferskflskmarkedet. pslag 3. 7/ 4 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Hamburg-Altona: Hercules\ astor 2 kasser' fisk, hyse 34-38, kveite 67-09, flyndre 22-48, sei 8-0. pslag 3. 9/ 4 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Hambnrg-Altona: Nidelven 92 kasser fisk, hyse 26-3, flyndre 26-42, kveite 70-0, sei 9-0. Kl i pfiskmårkedet. pslag 5. 23/ 4 : Konsulen Bilbao telegraferer: Bilbao: Salg 500 kvintal norsk, 00 islandsk, beholdning 600, 00, pris: islandsk 5300, 5500, norsk ingen notering, da restbeholdning av daarligere kvaliteter. Santander : Salg 280 norsk, beholdning 640, uforandrede priser. Avista kurser: London 27.04, Paris Konsulatberetninger. Fra legationen i Havana, dat. /4: Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 8/3_28/3 meddeles følgende: Indførselen androg til 773 kasser og 80 tabaler. Priserne var ifølge Revista fieial for norsk fisk $ og for- skotsk $ ; der noteres for den norske vare $ 9.75 og for den skotske $ Kurser: London 60 div.. 9 / 8 a 9 / 4 % p. Paris 3 div... 5 /2 a 5 5 / 8 % P. Hamburg 3 d/v.. 4 a 4 / 8 % P. Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. 5/4 : Import og omsætning av klipfisk fra 7/4-- 3 / 4 92, alt pr. kvintal a 50, androg til: Bilbao. Import pr. dampsk. Santiago, 2870 gammel, 00 ny norsk, B islandsk. Samlet import norsk Salg, gammel 870, ny 00 norsk, 300 islandsk. Samlet salg norsk Beholdning pr. 3/ norsk, 500 islandsk. Prisen for lste sort opgaves notert til pesetas 52 a 54 for gammel og 54 a 56 for ny, 55 for islandsk. Santander. Import pr. dampsk. Santiago 990 norsk. Salg 400. Beholdning pr. 3/ norsk. Prisen for ste sort opgaves notert til pesetas for norsk. Paa Madrids børs notertes 5 ds.: Pesetas pr. 00 fre. a/v ljparis æ Lond. Ifølge vieekonsulatet i Vigos inc- beretning har sardinfisket der forløpne uke været daarlig. I Gijon, meddeler vieekonsulen, kan fisket av sardiner i forrige uke betragtes som godt. I Santander har der fundet sted noget fiske, men dette har været ujevnt..ifra vicekonsulatet i Altona, dat. 9 april: Siden vicekonsulatets sidste indberetning den 9 ds. er der hit til AItona ankommen 4 sildeladninger fersk vaarsild fra Haugesund, og var ladningerne saaledes fordelt: Kasser vaarsild Pris pr. kasse Torsdag Il april Mandag ,: Tirsdag Ialt 4880 kasser vaarsild De ankomne ladninger var av god kvalitet med jevn pakning i kassen. Man ser saaledes herav, at den i den sidste beretning uttalte mening om, at der var utsigt til, at priserne vilde stige, har saaledes holdt sig; noteringerne er nu i. 2-3 pr. kasse, og formoder man, at priserne herefter vil holde sig en tid Jang i dette niveau, hvis ikke uforutset varme veiret indtræffer. Fra generalkonsulatet i Lissabon, dat. 6 april: Siden sidste klipfiskrapport har ingen indførsel av norsk klipfisk fundet sted hertil. Beholdningen av norsk vare anslaaes idag til 80 tons storfalden fisk, der sælges for reis Il 000 : pr. 60 og ] 2 tons smaafalden fisk, som betinger reis pr. 60 A v skotsk fisk lagrer her ea. 5 tons, der betales med reis pr. 60 Beholdningen av portugisisk fisk er ubetydelig. Priserne noteres fra reis Vieekonsulatet i porto skriver under 5 ds.: lindeværende maaned er importert hertil fra Norge: Dampskib Segovia (4 april) 60 tons klipfisk og dampskib Sardinia (0 april) 35 tons klipfisk. Beholdningen anslaaes idag til 348 tqns norsk og 240 tons nyfundlandsk fisk, hvorfor pdserne noteres fra: Reis pr. kvintal (a 60 ) for norsk og reis pr. kvintal (a 60 ) for nyfuncllandsk fisle

5 24 april 92 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRTFT FRA FISKERIDIREKTØREN 49 Indberetning fra konsulatet i Helsingfors, dat. l april, til Utenriksdepartementet: Ifølge meddelelse fra vicekonsulatet i Torneå importertes gjennem Torneå toldkammer av fiskevarer følgende: Rundfisk og klipfisk uten handel. Paa sildemarkedet betales vanrsild med kr. 6 / 4 Iøvrig forretningsløst. Fra den kommunale fiskeauktion. Ved T. Anfindsen. Bergen, 6 april 92. rrilførselen av fersk og nysaltet fisk har siden sidste beretning daglig været 99 ' Fersk sild A nden fersk fisk pgave meget stor fra nærmeste distrikter; J anuar l Il 329 l fra nordlige distrikter derimot ganske g. g. over fersk sild avsendt fra Trondhjem L'eb no a ' ubetydelig tilførsel sidste 4 dage. J:' -ur... II station i tiden / 4 til 8/ 4 hvilket man herved tillater sig at ind- Priserne paa iset fisk holder sig forre- berette. Altona fiskemarked. H. Koser. (Meddelt av fiskeriagent Westergaard). msætningen i mars maaned 9 J 2 : Pd. Damptrawlere. l Seiltrawlere Elbfiskere Indsendt tysk utenl handl JJ& Desuten 6 stør, makrei, 690 kasser sild, 2570 østers, hvis værdi er medtat i ovenstartende (ikke vegten). Ved bryggen solgte 2 flodevers, 50 seiltrawlere og 37 joller sin fangst. Den utenlandske fisk var fra: Norge:. Fisk pd Sild ks Danmark: Fisk pd Sild... 6 ks Holland: Fisk pd England: Fisk... Sverige: pd Fisk pd Sild., ks Jf;(,; Bergens markedspriser for fiskevarer. Til norske stationer bro sten noksaa lave i denne tid, dog har utenlandske do. 40_0_,_, ----,'-,-' prima iset rødfisk været meget efter- Tils bl'. spurt. Stockholms provisoriske fiskehal. Markedsnotering for tiden /4_7/ 4 Fiskesorter Pris i øre Graasei Hvitting Kveite Do. smaa Hyse Il 38 Kongeflyndre Laks, fersk. '.'..., Lange...' Rødspætte Rødtunge...,: Torsk...,,, t Ræker msætning 896 Tilgangen god; efterspørselen uforandret; svævende. Av vaarsild tilførtes rikelig like til paaske; efter den tid er kun tilført markedet nogen faa slumper, og kan der neppe gjøres regning paa noget nævneværdig herefter. Priserne stillet sig saaledes: Øre pr. kilo ]. Ird Nordenfra : :.-;,..-- Fersk kveite, stor tendensen Markedsberetning om tran. (Ved W. Theodor Reincke). Hamburg, 9 april 92. Tranmarkedet rolig. Damptran, koldkl. Lofots Raamedicintran Blank torsketran... Brunblank do.... Blank industriel.... Brunblank do Brun levertran.... Maa ikke opfattes som frit ombord noteringer. (Meddelt av handelsforeningens fhv. sekretær). Sæltran, lys.... Bergen, 20 april 92. Do. brunblank.... Do. brun.... Paa t ran m ark e det er koldklaret Sildetran, lys.... damptran senest avgit til kr. 52 og ventes Do., brunblank.... snart at gaa ned i kr; 50. Uklaret Do., brun.... er betalt med kr. 44, mens bruntran, Hvaltran, uraffinert nr. der er knap tilstede, har opnaadd Do., kr. 32. Do.,' 2 Rogn omsattes i mindre partier til Do., 3 kr for de r esp. sorter. Do.,' 4 do. med hode midd. do. smaa rødfisk (uer).... hyse.... flyndre......' Fra kystdistrikterne: Fersk torsk, rund.... rødfisk....., kveite, middels.... sei, rund, pr. styk.... Nysaltet torsk, letsaltet ,, Bergen, 22 april 92. Tilførslen av fersk fisk var ogsaa forrige uke meget stor fra herværende kystdistrikter; fra nordlige distrikter ankom kun nogen faa kasser iset fisk, J eg noterer: som for prima vare opnaadde bra Bruttosalgspriser. priser. Av ørret ankom endel fra nærmeste. 60/6 distrikter, og vil efterspørselen antagelig bli stor, ifald det slaar, ind 62/63 55/60 med godveir og varme som sidste dage. 48/50 J\lIed salg av saltet fisk har det gaat 40/42 trægt efter paaske, og vil jeg fraraade 38/39 indsending av større partier foreløbig. 34/35 Idag stillet priserne sig saaledes: 38/39 Øre pr. kilo Fersk kveite, stor, med hode /37 3/32 3/32 30/3 29/ ' midd rødfisk (uer) hyse, nordenfra do. fra kystdistr flyndre... '5-7 ørret, smaamiddel do. smaa

6 50 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 24 april 92 versigt over omsat fisk ved Bergens Pale, fersk.... kommunale fiskeauktion i 9. saltet Storsild, fersk (2225 /2 kasse) Hyse, fersk kilo røket.... Storsild, røket RødHsk, fersk.... Torsk, fersk saltet.... saltet (persetorsk) Kveite, fersk.... i tønder Flyndre.... røket Laks og tert, fersk.... Sei, fersk I ørret.... saltet.... Il kilo Vlakrel, fersk.... 'l saltet.... Pir, fersk.... Længe og brosme, fersk og tørsaltet.... Længe og brosme, i tøn- der...,.... Niser (28 stk.) kilo l ,: kilo Hummer og Krabbe I til bruttoværdi kr. 05 o 00. Rapport nr. 3 om skreifisket til 20 april Torsk i 000 stk. 00 stk. Derav sløiet torsk Damp. vegt i mediein. hængt saltet level'holdig- tran 000 k 0 '0 stk. het.stk. i hl.. st. leven hl. Lever, tilovers til andre transorter i hl. Rog'n i hl. Priser Ior Tilstede ----, stk. sløiet torsk lever pr. hl. rogn pr. hl. kjøpe- baater far- - tøier fiskere Finmarkens Vinterfisk til 25/ '.' ) Tromsø amt l Lofotens opsynsdistrikt Yttersiden l 609 l Røst & Værøy. ',' l Helgeland -Salten N. Trhj. amt-vikten... S. Trondhj. amt-fosen. Nordmør fogderi.... Romsdals fogderi.... Søndmør fogderi.... Søndenfor Stat } l 858 l Tilsammen I----I----I I-----I----I----I----I ) Finmarkens vaar- eller loddefiske / 2 øre -..' ' pr fra 25/ (2) l gir hl..3) I-----I I I----I I I------I I-----I----- Ialt Mot i 9 til 22/..., :I-B-S I---I'-- i 90-23/4, Il i / i / Finmarkens vaar- eller loddefiske 8-4 øre 0-33 l pr. fra 20 la gavhl.lever , : Lofoten i _ 4 _ 0 _ i 90-23/ i / !:J psyn. hævet psyn. hævet i / Tællingen i regelen optat fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag. ) kg, fisk omgjort til stk. efter 270 = 00 stk.. - 2) omgjort til stk. efter 270 kg', = 00 stk. Herav desuten virket til Totskjær og russebehandlet. - 3) Tranproeenten ) I Røst 40 garnbaater, 250 linebaater, 50 motorskøiter, 20 fiskedampskibe, 37 kjøpefartøier, '35 landkjøpere, 7 damperier, 3700 mand. -- 5) Herav 483 motorbaater og 346 seilskøiter.

7 Norges utførsel av fiskeprodukter fra / til 3/ 4 92 og uken, som endte 3/40 I Fetsild Nordsjø- Islands- Klipfisk, Klipf., is- Rot- Hyse, Anden D.m. R.m. Brun- Haa- Vaarsild og skaa- Storsild Brisling Rundfisk Sei Rogn Blank Brun 'l'oldstf'der sild sild norsk landsk etc. skjær rund tørfisk tran tran blank kjærr. tur. I ret sild tur. tdl' tdl'. I I I I I I I I Kristiania Sandetjord Kristiansand Flekkefjord Stavanger Kopervik \ Haugesund Bergen i) <'0'0' Aalesund kristiansund Trondhjem 'd ,- Bodø Svolvær Narvik Tromsø Hammerfest Vardø Vadsø Andre ' I T Ialt M \89 8\) I uken Toldsteder Kristiania.... Sandefjord... Kristiansand Flekke(iord.'. Stavanger.... Kopervik.... Haugesund... Bergen.... Florø.... Aalesund Krlstiansund ' Trondhjem... Bodø.... Dvolvær.... Narvik.... Tromsø.... Hammerfest Vardø Vadsø I I I - - i76/ /62 I---=- Hvaltran Sæltran Bottlenosetran 56 I 44 I Sildetran [Sild, fersk[ Sild, røkt ks I I Andre 5 22;') I' 8442 ' Makrel, saltet Makrei, fersk laks; fersk r levende Anden aal fersk fisk Hummer IFik, saletlfisk saltetl Sildemel I fartøi ' stk. k i kg'. g I I ' H I l - -_. l I f) 393/ / Fiskeguano I ,---,---l i Ialt /24359 I uken I () l i Sælskind I Hermetik U I l I' li f- f- l q ::=: Z f-3... t:' ø ::j I:j t t Ul :j z Ul l td t.;j I:j... :j :j :j Ul... t:j '0. t:rj :z I-' 0. Ukeopgave for Vardø og Vadsø mangler.

8 52 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT PRA FISKERIDIREKTØREN 24 april 92 Hamburg--Altona fiskeauktioner. En gros priser. Tilførsel 445 kasser norsk fisk. - kasser sild. Laks pr. CjJ) Do. sekunda...,.... Tert.... ørret, stor.... Do. middels.... Do. -smaa..., Kveite, stor 30 CjJ) opover Do. stormidd CjJ) Do. middels 0-22 CjJ; Kveitebarn 8!fl) nedover Hyse, stor...,- Do. smaa..,... '. Do. sekunda...,.... Flyndre, stor.... Do. middels.... -Do. smaamiddels... Do. smaa..., Lyr..._.... Pigvar.... Storsei... 0-' - Rødtunger Ræker.... Pf :: / / 2 Pf. Pf / / /z / Pf Torsk-..,..., o HUlllIDer.... Makrei pr styk Storsild pr. kasse -Do. sekunda.... Vaalsild.... Fetsild...,... Smaasild.... Jlb. Jlb..- Jb. J/. 0stlandssild..... o Svensksild Skotsksild.... Hamburg, 20 april. 'Vestergaard. fien:! =: :. mne an:':orrlk: k:ee op:l:d ues::). Totalkvantum til 2 /4 92 (Quantities reported too late to be included in the report for this week are added to totals for next week.) A. Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januar-juni... mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cod liver oil) hl. Lever tilovers til anden tran (Li vel' for other oils) hl. B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries):. Vaarsilclefisket (Spring Hening), februar-mars maal a 50 liter 2. Fetsildfisket juli---desember )..., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (BarreIs, salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a) for vestlandet (the 'Vest Coast)... maal a 50 liter b) for østlandet (the South Coast)... < ) maal a 50 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, juni-desember ) , saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the North-Sea) (Barreis, salted, seapacked) 5. Islandssild indkommet til norske havne..., saltet, fiskepakket (Herring from Iceland landed in Norway) (BarreIs, salted, seapacked) C. MakreInsket ved dorgere i Nordsjøen sal_tet Jl' Amerika 2) tønder i fiskepakning (Seapackedmackerel landed :in No-rway from the North-Sea, salt(jd for export to Ameriea),I f ;:\i::il ) Al sild furbrukt ferk er ikke medregnet. (All Herr ing used fresh is not included.) 2) Al- makrei, som el' forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for. det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, usedfresh or exp. in ice or salted for the Bcandinavian market, is not included.) - Vell eftl'tl'yk av disse meddelelser III a a Fiskets Gang angives som kilde. o o o o

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

Onsdag 21 juni <"+ C;..? ~ en ~r---o C;..? e.o ... ~ ~ ;;~ f-j. 0"\ rj:::.. 0+ C;..? ~ Ol. ~~ en en. O O O"l r..o ' 0+ -.

Onsdag 21 juni <+ C;..? ~ en ~r---o C;..? e.o ... ~ ~ ;;~ f-j. 0\ rj:::.. 0+ C;..? ~ Ol. ~~ en en. O O Ol r..o ' 0+ -. ang. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fisker.idirektoren 2. aargang Norske fiskerier. Uken 11-'-1 7 juni. FNMARKENS VAARFSKE gav i sid ste uke over 3.9 mill. kg. torsk: beregnet til

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

fra tisk~ridirtktør~n

fra tisk~ridirtktør~n UkntUg mddtllsr for norsk tlskribdrift fra tiskridirtktørn 13 aargang nsdag 21 juni 1922 norsk fiskrir. Uken 1117 juni. Desuten er der iset 56085 (ifjor kveite og 600018000 lange og 18800), bortført ferskt

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

de nærmest foregaaende 5 aar, da il.5 i 1909, 5.6 i 1908, 7.3 i 1907.

de nærmest foregaaende 5 aar, da il.5 i 1909, 5.6 i 1908, 7.3 i 1907. ~.,... Ukentige meddeeser. for norsk fiskeribedrift.fra fiskeridirektoren oaargang nsdag i mai 1910 Nr. 19 Næste nr. vi paa grund av heig- meste av uken og de feste steder. Vardø 42. Paa andetabissementer

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra fisk~ridjr~ktør~n

fra fisk~ridjr~ktør~n 31 10 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~ridjr~ktør~n OnsdilS 18 juni' 1919 Nr. 25 nor$k~ fls k~rj~r. Uken 8-14 Juni. Desuten er der iaaf iset til eksport 86 000 == 31 850 stk.

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 12 februar 1913 Nr. 7 under veiret i uken. I Finmarken er Vikten 300-350. Dette skulde tyde kun smaa fangster

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 11 mai 1927 sider kr.2.00 ved henvendelse til. Torskefisket.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 11 mai 1927 sider kr.2.00 ved henvendelse til. Torskefisket. ,...~,... fisets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. -- 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 20 desember 9 Nr. 5 F et sil dfi sk et har i sid ste uke git 86 76 fisk, hvorav 40 606 Norske fiskerier. et optat

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I, aargang nsdag 9 mars 1910 Nr. 10 nogen av de egentlige vaarsildfiskere Skreifisket har foregaat under Norske fiskerier. reist, fisket

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 24 desember 1913 Nr. 52 egentlige fetsildfiske er slut for denne meget høi barometerstand svak nordensæson. vind indtil

Læs mere