Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer. Retningslinjer og bevillingskriterier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer. Retningslinjer og bevillingskriterier"

Transkript

1 Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer Retningslinjer og bevillingskriterier Juni

2 Indhold 1. Introduktion til Puljen til støtte af Kapacitetsudviklingsinitiativer Hvad støtter Puljen? To ansøgningskategorier med forskellige mål og krav Hvad kan finansieres Sådan vurderes ansøgningen Overordnet tilgang til vurdering af ansøgningerne Krav til ansøgere og initiativer Bevillingskriterier med vurderingsparametre Tilgang og krav til læring og rapportering Rapportering Støtte til udvikling og implementering af kapacitetsudviklingsinitiativer fra NGO-Platformen Ansøgnings og bevillingsproces Ansøgningsfrister Hvem behandler ansøgningerne Bevillingsprocessen

3 1. Introduktion til Puljen til støtte af Kapacitetsudviklingsinitiativer Puljen til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer (herefter Puljen ) er finansieret af Udenrigsministeriet og underlagt de generelle prioriteter og regler for dansk bistand, som de er beskrevet i Retten til et Bedre Liv samt i Udenrigsministeriets Civilsamfundspolitik. Puljen 1 administreres og understøttes fagligt af NGO- Platformen 2. Puljen har som mål at understøtte kapacitetsudviklingsinitiativer, der er udviklet af og har et stærkt ejerskab hos en gruppe danske civilsamfundsorganisationer med virke i det Globale Syd (herefter danske civilsamfundsorganisationer). Puljen støtter kapacitetsudviklingsinitiativer udviklet og defineret af de ansøgende organisationer i forhold til de danske organisationers arbejde i det Globale Syd og deres fortalerarbejde. De danske civilsamfundsorganisationer repræsenterer et stort virkefelt og en stor mangfoldighed, hvilket søges fastholdt og styrket gennem Puljen. Puljen støtter initiativer, som bidrager til kapacitetsudvikling af danske civilsamfundsorganisationer indenfor strategisk vigtige områder, hvor det valgte tema rækker ud over den enkelte organisations virkefelt. Det er afgørende for Puljen, at initiativer omsættes til organisatorisk praksis som øger kvaliteten, effektiviteten og gerne understøtter nytænkning af organisationernes arbejde i det Globale Syd og i relation til fortalervirksomhed. I forlængelse af Udenrigsministeriets civilsamfundspolitik definerer Puljen kapacitetsudvikling og - opbygning som følger: Kapacitetsudvikling ses som en organisk og praksisorienteret forandringsproces hvor organisationer styrker, tilpasser og vedligeholder deres kapacitet med henblik på til stadighed at være relevante og fagligt kompetente inden for hvert deres arbejdsfelt. Kapacitetsopbygning er på den anden side en planlagt og fokuseret indsats, hvis umiddelbare formål er at opbygge specifik viden/færdighed, udvikle nye systemer/metoder etc. som potentielt (og forventeligt) vil understøtte udviklingen af kapacitet i organisationerne. Kapacitetsopbygning udgør således en væsentlig katalysator 3 for organisationernes kontinuerlige kapacitetsudvikling, såfremt den specifikke læring omsættes i ny og forbedret praksis i organisationerne Der eksisterer ikke nogen simpel og direkte kausalsammenhæng mellem kapacitetsopbygning og -udvikling. Effektiv kapacitetsudvikling udvikles ofte i en organisk proces baseret på læring og identifikation af nye behov. Puljen og nærværende retningslinjer understøtter en lærende og fleksibel tilgang til kapacitetsopbygning dvs. initiativer, der katalyserer læring og forandringsprocesser i de ansøgende samt aktivt deltagende organisationer 4. De overordnede kapacitetsudviklingsmål, de generelle tilgange, metoder 1 Den bredere ramme for den fælles kapacitetsudvikling beskrives i Ramme for fælles kapacitetsudvikling i det danske CSO-miljø, Maj Den nye platform har i juni 2014 endnu ikke fået noget navn og i mangel af bedre refereres i dette dokument til NGO-Platformen. 3 Der findes også andre katalysatorer for kapacitetsudvikling, f.eks. mere eller mindre formaliserede relationer og refleksioner mellem fagfolk, reviews og evalueringer, praksis rådgivning, etc. 4 Der vil være forskellig involveringsgrad fra forskellige aktører: de ansøgende organisationer der fra start involverer og forpligter sig; aktivt deltagende organisationer der kort efter start involverer sig i længerevarende læringsforløb. Endelig vil der være en række organisationer, som vil deltage på ad hoc basis i åbne vidensdelende og inspirerende møder, seminarer eller enkeltstående workshops. 3

4 og indsatsområder fastlægges på ansøgningstidspunktet. Men der er en betydelig mulighed for at tilpasse og justere initiativet baseret på læring og løbende afklaring af behov og tilpasning af strategier for at imødekomme nye behov. Den valgte tilgang til rapportering i Puljen understøtter en procesorienteret og lærende tilgang til implementering. Dette sker ved at vægte dokumentation af faktiske forandringer i de deltagende organisationer frem for et primært fokus på dokumentation af gennemførsel af aktiviteter. På de følgende sider beskrives muligheder og krav for støtte til kapacitetsudviklingsinitiativer. For at sikre at de formelle krav er opfyldt, opfordres ansøgende organisationer til at sætte sig grundigt ind i disse retningslinjer inden man går i gang med en ansøgning. Det er muligt i forbindelse med forberedelsen af ansøgningen at søge rådgivning hos NGO-Platformen. De ansøgende organisationer kan ligeledes løbende søge faglig og metodisk støtte i forbindelse med implementeringen af initiativerne, samt i forbindelse med erfaringsopsamling, dokumentation og rapportering. En løbende kontakt med NGO-Platformen sikrer også koordinering og synergi med andre initiativer. 2. Hvad støtter Puljen? Initiativerne skal have et klart kapacitetsudviklingsperspektiv for organisationernes hovedkontor og bidrage til metodemæssige og organisatoriske forandringer i de ansøgende og, hvis relevant, i andre aktivt deltagende organisationer i forhold til disses globale arbejde. Dette sikres ved at initiativerne bygger på identificerede kapacitetsudviklingsbehov og at initiativet vil anvende relevante metoder og tilgange. Kapacitetsudviklingsinitiativet skal have et klart formuleret mål baseret på et identificeret behov. For at styrke sandsynligheden for at initiativerne fører til kapacitetsudvikling og reelle forandringer hos de ansøgende organisationer, er det et krav, at der er et stærkt ejerskab i organisationerne, herunder på relevant ledelsesniveau. Kapacitetsudviklingsbehovene i de danske organisationer er mangfoldige og forskelligartede. Puljen skal understøtte denne mangfoldighed. Det er således muligt at søge om støtte til et bredt spektrum af initiativer. Relevansen og støtteværdigheden vil blive vurderet ud fra de konkrete beskrevne organisatoriske udfordringer i de ansøgende organisationer samt soliditeten i de beskrevne strategier og metoder. Puljen ønsker at fremme nyskabende og innovative initiativer. Hvor der er tale om egentligt eksperimenterende initiativer udvises der en øget fleksibilitet og en betydelig mulighed for løbende tilpasning af initiativerne. Det er et krav, at minimum tre organisationer indgår i ansøgninger. Relevans og et stærkt ejerskab blandt de ansøgende organisationer vægtes højere end et stort antal mindre aktivt deltagende organisationer. Det vurderes positivt, hvis organisationer med forskellig baggrund (størrelse, tematisk fokus etc.) arbejder sammen om initiativet. Dette ud fra en opfattelse af at kapacitetsudviklingen ofte finder sted ved at problemstillinger udfordres af organisationer med forskellige tilgange ikke kun blandt nogle få ligesindede organisationer. 4

5 2.1 To ansøgningskategorier med forskellige mål og krav Der kan søges om støtte på op til kr For at sikre sammenhæng mellem krav til ansøgning og rapportering og det ansøgte beløb administreres puljen indenfor to kategorier: Mindre initiativer med et budget på op til kr. Mindre initiativer skal leve op til følgende krav: Initiativet skal have et klart mål. Initiativet skal være fagligt/tematisk afgrænset, og ligge indenfor rammerne af Danidas Civilsamfundspolitik. Solidt ejerskab i de ansøgende organisationer til initiativet og dets kapacitetsopbygningsaktiviteter. Eksempler på mulige initiativer er mangfoldige, men kan indbefatte: Afklaringsforløb i forhold til nye fagområder og tilgange. Eksplorerende og eksperimenterende pilotinitiativer, der evt. kan danne udgangspunkt for et senere større initiativ. Løbende overvågning og formidling af internationale tendenser indenfor specifikke tematiske fagområder/metodefelter, herunder aktualitetsmøder hvor organisationer, der arbejder indenfor samme områder, gensidigt kan opdateres og udveksle viden. Dette kan være et længerevarende men økonomisk begrænset initiativ. Korte afgrænsede træningsforløb indenfor et konkret fagligt tema. Initiativet vil oftest have få ansøgere og få deltagende organisationer. Større initiativer med et budget på mellem kr. og kr. Større initiativer skal leve op til følgende krav: Sammenhængende længerevarende kapacitetsudviklingsinitiativer (minimum 12 måneder og maksimalt 3 år) der har en central betydning for de deltagende organisationer og deres virke indenfor rammerne af Danidas Civilsamfundspolitik. Kapacitetsudviklingsforløb sammensat af forskellige komponenter, der typisk vil indbefatte faglige/metodiske felter, der indenfor en klar ramme (mål, strategi) bidrager til kapacitetsudvikling indenfor et defineret tematisk område. Indeholde eksplicitte strategier for hvordan initiativet vil understøtte forandringer i de ansøgende organisationer. Solidt ejerskab i de ansøgende organisationer til initiativet og dets kapacitetsopbygnings aktiviteter. Strategi for vidensdeling der rækker udover de ansøgende organisationer. Større kapacitetsudviklingsinitiativer vil ofte være sammensat af en række forskellige aktiviteter, der alle bidrager til udviklingsmålet. Eksempler på mulige initiativer er mangfoldige, og eksemplerne nedenfor skal derfor ses som mulige komponenter og ikke som en fyldestgørende liste: Fælles studier af central betydning for den fælles kapacitetsudvikling (f.eks. i forhold til ny viden eller afprøvning af metoder), inklusiv aktiv bearbejdning og omsætning af studiets resultater i de deltagende organisationer. Længerevarende faciliterende afklarings- og udviklingsprocesser med klart defineret fokus, understøttet af en ekstern facilitator/coach. Længerevarende træningsforløb der sammensættes af forskellige elementer som kursus/workhop dage, praktisk implementering i egen organisation, opfølgning og refleksion. 5

6 2.2 Hvad kan finansieres Der kan søges finansiering af initiativer gennemført af minimum tre danske civilsamfundsorganisationer med virke i det Globale Syd. En samlet vurdering af relevans i forhold til de opstillede kriterier samt omkostningseffektivitet vil blive lagt til grund for vurderingen af de konkrete initiativer. Følgende områder ligger indenfor Puljens mål og rammer: Kapacitetsopbygningsaktiviteter med relation til danske organisationers arbejde i det Globale Syd, herunder sikre indhentning af relevante syd-erfaringer/viden der kan styrke relevansen af de danske organisationers udviklingsaktiviteter. Kapacitetsopbygningsaktiviteter med relation til de danske organisationers fortalervirksomhed, herunder gennemførsel af studier/dokumentation indenfor relevante fortalerområder. Erfaringsudvekslingsmøder blandt aktivt deltagende organisationer (f.eks. i forhold til ny viden eller afprøvning af metoder) hvor disse indgår, som en strategisk del af det samlede initiativ. Udover fælles kapacitetsopbygningsinitiativer, i begrænset omfang, støtte til aktiviteter der direkte understøtter kapacitetsudvikling i de enkelte organisationer, hvor dette ligger i direkte forlængelse af de fælles initiativer. Dette kan eksempelvis tage form af opfølgning gennem rådgivning eller coaching i forhold til udvikling af interne kapacitetsudviklingstiltag. I begrænset omfang kan deltagelse i internationale konferencer dækkes. Der skal være klare læringsmål for den/de danske repræsentanter og en strategi for, hvordan denne læring deles med andre organisationer. Støtte til fagligt, metodisk input fra eksterne ressourcepersoner/institutioner. Midler til frikøb eller tilkøb 5 af specifikke tematiske eller metodefaglige ressourcer, samt ressourcer til implementeringen af initiativet. Følgende områder falder udenfor Puljens mål og rammer: Kapacitetsopbygningsinitiativer i enkeltorganisationer. Støtte til løbende drift/koordinering af netværk, herunder fast netværkskoordinator, større investeringer og kontorhold. Gennemførelse af fortaleraktiviteter, kampagner og informationsaktiviteter. Gennemførsel af udviklingsaktiviteter i Syd samt direkte kapacitetsudvikling af partnerorganisationer i Syd. Isoleret projektteknisk kursusvirksomhed, der allerede dækkes af andre kapacitetsopbygningsaktører. Organisatorisk udvikling af danske hovedkontorer og funktioner, der kun indirekte er knyttet til arbejdet i Syd (f.eks. ledelsesudvikling, driftsopgaver, administration etc.). 3. Sådan vurderes ansøgningen 3.1 Overordnet tilgang til vurdering af ansøgningerne I Puljen er der fleksible rammer for, hvordan et initiativ udformes. Ansøgninger vurderes ud fra to hovedprincipper: Der laves en helhedsvurdering af ansøgningen: Bevillingsudvalgets 6 afgørelser er altid udtryk for en helhedsvurdering af ansøgningen. Svage punkter kan opvejes af stærke punkter, og ikke alle kriterier vil være lige relevante i forskellige typer af initiativer. 5 Hhv. frikøb af medarbejdere i de deltagende organisationer og tilkøb af menneskelige ressourcer udefra. 6 For en beskrivelse af bevillingssystemet henvises til afsnit 6 i nærende Retningslinjer 6

7 Større beløb medfører skærpet vurdering: Jo større beløb der søges, desto højere krav stilles der til ansøgningen. I vurderingen af ansøgningerne vægtes en klar beskrivelse af de identificerede kapacitetsbehov og udviklingsmål samt en beskrivelse af de strategiske tilgange til kapacitetsopbygning og -udvikling fremfor minutiøst beskrevne specifikke aktiviteter. Hvis antallet af ansøgninger der opfylder kriterierne og indstilles til godkendelse overstiger den samlede bevilling vil bevillingsudvalget foretage en prioritering mellem ansøgningerne på grundlag af en samlet vurdering af de seks bevillingskriterier. Der tilstræbes her desuden en diversitet i forhold til at imødekomme forskellige ansøgende organisationer, fremme nye grupper af ansøgende organisationer, forskellige tematiske områder, støtte til både større og mindre initiativer samt relevansen af det kapacitetsbehov, som initiativet imødekommer. 3.2 Krav til ansøgere og initiativer Krav til ansøgere Puljen kan søges af danske civilsamfundsorganisationer, der opfylder følgende formelle krav: Gruppen af ansøgende organisationer skal bestå af minimum tre civilsamfundsorganisationer (foreninger eller ikke erhvervsdrivende fonde), der alle har organisatorisk hjemsted i Danmark. Der skal udpeges en lead organisation, der har det juridiske ansvar for implementeringen af initiativet. Lead organisationen skal være en civilsamfundsorganisation ligesom flertallet af de ansøgende organisationer skal være civilsamfundsorganisationer. Foruden civilsamfundsorganisationer kan andre aktører kun inkluderes, hvor det vurderes, at de på væsentlig vis bidrager til styrkelsen af initiativet. En organisation kan være lead på maksimalt to større igangværende initiativer, men kun hvor der er tale om tematisk/emnemæssigt klart adskilte områder. Der skal være tilstrækkelig kapacitet og erfaring i ansøgerkredsen, herunder i lead organisationen, til at disse på tilfredsstillende vis kan sikre indhold og gennemførsel af det beskrevne kapacitetsudviklingsinitiativ. Der kræves ikke medlemskab af NGO-Platformen for at søge om støtte fra Puljen. Udover de formelle krav til ansøgere vil track record for de ansøgende organisationer og specielt lead organisationen indgå i vurderingen af organisationernes kapacitet til at gennemføre det ansøgte initiativ. I vurderingen af track record lægges der vægt på en vurdering af erfaringer fra implementeringen af lignende initiativer, samt kapaciteten til at lære af disse og anvende denne læring. Det er således ikke i sig selv diskvalificerende, hvis ansøger har stået for et tidligere mindre vellykket kapacitetsudviklingsinitiativ, hvis der redegøres for læring, og hvordan det ny initiativ tager højde for denne læring. Krav til initiativet Puljen er underlagt Udenrigsministeriets generelle betingelser og politikker. Alle initiativer skal leve op til Udenrigsministeriets Civilsamfundspolitik samt administrative retningelinjer. Puljen er underlagt Ramme for fælles kapacitetsudvikling i det danske CSO-miljø, hvor der er opstillet fire overordnede kriterier, som danner udgangspunkt for vurderingen af ansøgninger til Puljen. Herudover vil ansøgningerne blive vurderet i forhold til omkostningseffektivitet samt relevansen af den valgte tilgang til dokumentation, læring og vidensdeling. De fire overordnede kriterier samt to særlige vurderingsforhold benævnes herefter bevillingskriterier. 7

8 Disse seks bevillingskriterier gælder for såvel mindre initiativer som større initiativer, men kravene til dybden og omfanget i analyserne og strategier/planer varierer mellem de to kategorier. Kravene til dokumentation fremgår af ansøgningsskemaerne for henholdsvis de mindre og de større initiativer. Nye ansøgninger, der bygger videre på et tidligere initiativ eller hvor der er sammenfald med ansøgende organisationer og temaer kan kun søges, når afsluttende rapporteringer på en tidligere bevilling er godkendt af NGO-Platformen. 3.3 Bevillingskriterier med vurderingsparametre 1. Er Initiativet behovsdrevet: Initiativer skal begrundes ud fra den aktuelle organisatoriske kontekst hos de ansøgende organisationer og indeholde et velbeskrevet kapacitetsbehov i de ansøgende organisationer. Er der gennemført en kapacitetsbehovsanalyse i de ansøgende organisationer og fremstår analysen som klar, grundig og troværdig i forhold til fokus og tilgang for initiativet. Er der tale om et kapacitetsbehov af væsentlig betydning for de ansøgende organisationers udviklings- eller fortaleraktiviteter og deres virke som civilsamfundsorganisation i Nord og/eller det Globale Syd. Er der identificeret et klart fælles kapacitetsproblem for de deltagende organisationer hvis løsning hensigtsmæssigt kan findes indenfor rammerne af et fælles kapacitetsudviklingsinitiativ. 2. Er den strategisk relevans tilstede: Initiativer skal have et klart og relevant udviklingsmål (en ønsket forandring), samt en strategisk rækkevide som rækker udover selve initiativet og ind i de deltagende organisationer. For større initiativer af en eksplorerende og nytænkende karakter kan det være vanskeligt præcis at beskrive det fulde initiativ i forhold til metoder og tilgange/hovedaktivitetsområder på ansøgningstidspunktet. I sådanne tilfælde skal der foreligge en overordnet beskrivelse, der giver en klar ide om retning for initiativet, samt en plan for hvordan, af hvem og hvornår initiativets strategier vil blive revideret. Ændringer, der grundlæggende forskyder målet med initiativet, skal forudgående godkendes af NGO- Platformen ligesom initiativerne altid kan søge råd og vejledning hos NGO-Platformen omkring tilpasning af strategier. Er der opstillet klare udviklingsmål i forhold til kapacitetsudvikling, er disse realistiske i forhold de ansøgende organisationers eksisterende kapacitet og ligger målet i forlængelse af de identificerede kapacitetsudviklingsbehov. Er strategien klar, realistisk og sammenhængende i forhold til de opstillede udviklingsmål. Er metoder og tilgange/hovedaktivitetsområderne til kapacitetsopbygning beskrevet, er disse relevante, og er der sammenhæng mellem metoder og opstillede udviklingsmål. 3. Er kapacitetsudvikling i fokus: Formålet med initiativer er at udvikle organisationernes kapacitet til at levere relevante, tidssvarende og effektive projekter og programmer i det Globale Syd, eller i forhold til at gennemføre kvalificerede fortalerinitiativer. 8

9 For mindre initiativer: Er der realistiske overvejelser over, hvordan initiativet bidrager til udvikling og/eller understøttelse af de ansøgende organisationers arbejde. For større initiativer: Er der en realistisk strategi for, hvordan initiativet vil bidrage til/katalysere kapacitetsudvikling hos de deltagende organisationer. Er der et relevant og realistisk udviklingsmål og planer hos de ansøgende organisationer i forhold til, hvordan initiativet vil bidrage til organisationernes kapacitetsudvikling. 4. Er der ejerskab til initiativet blandt alle ansøgende organisationer: Kapacitetsudvikling kan ikke påføres en organisation, men skal genereres af organisationen selv. Ønsket om kapacitetsudvikling skal derfor være forankret i de ansøgende organisationer. De enkelte initiativer skal således vurderes i forhold til hvorvidt de afspejler ejerskab indenfor områder, hvor det er realistisk, at ny læring udmøntes i ny og forbedret praksis i organisationerne. Har alle de ansøgende organisationer på relevant vis og aktivt deltaget i ansøgningsprocessen. Er såvel lead organisation som de øvrige ansøgende organisationers rolle i implementeringen beskrevet. Er der tale om en relevant og ligeværdig involvering af ansøgende organisationer. For større initiativer, vurderes endvidere: Er der en plan for og opbakning på ledelsesniveau i de ansøgende organisationer til aktivt og løbende opfølgning på medarbejderes involvering i initiativet og den praktiske omsættelse af initiativet i de enkelte deltagende organisationer. Er der en plan for, hvordan de ansøgende og evt. andre aktivt deltagende organisationer bidrager til at dokumentere den kapacitetsudvikling, som initiativet har givet anledning til i egen organisation. 5. Er dokumentation, læring og vidensdeling beskrevet og relevant: Alle initiativer skal dokumenteres. Dette indbefatter såvel en beskrivelse af de opnåede resultater i form af læring og forandringer fra initiativet som en kort dokumentation af aktiviteter. Er de opstillede mål for kapacitetsudviklingsinitiativet dokumenterbare, så det efterfølgende er muligt at sandsynliggøre, i hvilken omfang disse er opnået. Er den valgte metode til opsamling af læring og dokumentation af forandringer beskrevet og relevant og inkluderer den på relevant vis både de ansøgende og mulige andre aktivt deltagende organisationer. Er der planlagt aktiviteter, der skal sikre en bred vidensdeling og læring i det danske civilsamfundsmiljø og er disse aktiviteter relevante. Dette kan have form af åbne møder, workshops, kurser, virtuel kommunikation eller lignende. Forventes initiativet at gøre brug af NGO-Platformen i forhold til læring, formidling og dokumentation af initiativet. 9

10 o o Hvis ja; er arbejdsdeling mellem NGO Forum og ansøgerorganisationerne klar og er den samlede plan for dokumentation og formidling relevant og realistisk. Hvis nej; Er der en relevant og realistisk beskrivelse af tilgange/metoder der vil blive anvendt til dokumentation, er der afsat relevante ressourcer til at sikre læring og dokumentation og er det beskrevet, hvordan det vil blive sikret, at læring formidles bredere i det danske civilsamfundsmiljø. 6. Er initiativet omkostningseffektivt: Det vil være afgørende i bedømmelsen af ansøgninger, at der er en sammenhæng mellem omkostninger og de forventede resultater. Forhold mellem initiativets forventede resultat i form af kapacitetsudvikling, aktiviteternes omfang, dybden/omfanget i de planlagte forandringer, og deltagernes antal og det samlede budget. Er de valgte metoder og tilgange omkostningseffektive i forhold til mulige alternativer. Er det organisatoriske set-up omkostningseffektivt. I tilfælde hvor tilkøb eller frikøb indgår vurderes det om roller og funktioner er klart beskrevet og relevante, og om tidsforbrug i forhold til implementering af initiativet er realistisk. 4. Tilgang og krav til læring og rapportering Puljen stiller differentierede krav til rapportering for mindre og større initiativer. De konkrete krav fremgår af formater for afrapportering af disse initiativer. For al rapportering gælder, at det primære fokus ligger på dokumentation af effekt og læring snarere end dokumentation af gennemførte aktiviteter. Kravene til rapportering retter sig mod at sikre såvel dokumentation af de opnåede resultater, i form af kapacitetsudvikling i de ansøgende og aktivt deltagende organisationer, som at understøtte refleksion og læring omkring initiativerne. Initiativernes rapportering danner grundlaget for NGO-Platformens rapportering til Udenrigsministeriet og indeholder derfor ligeledes grundlæggende monitoreringsdata om implementeringen af aktiviteterne. Der er ingen krav om opstilling af indikatorer for initiativer. Vægten i dokumentation vil blive lagt på opsamling gennem narrative metoder, med fokus på forandringer i de ansøgene og hvor relevant aktivt deltagende organisationers metoder og praksis. Væsentlige spørgsmål som indgår i rapporteringen af initiativerne indbefatter: Hvad har vi lært? Hvad har virket? Hvordan har vi omsat organisatorisk læring i organisatorisk praksis? Der skal i rapporteringen redegøres for de anvendte metoder, der ligger bag dokumentationen. Der er en åbenhed i forhold til anvendelse af alternative dokumentationsmetoder, former og medier, dette specielt hvis de kan styrke en bred vidensdeling af indhøstede læring og erfaringer. Det er et krav, at der i forbindelse med afslutningen af alle initiativer gennemføres et refleksionsmøde med deltagelse fra ledelse og medarbejdere/frivillige i de ansøgende og, hvor disse på substantiel vis har været involveret i initiativet, andre aktivt deltagende organisationer. NGO-Platformen kan efter anmodning understøtte disse refleksionsmøder med facilitering og dokumentation af møderne. Initiativerne tilskyndes 10

11 til at benytte sig af dette tilbud, da en ekstern facilitering ofte kan understøtte kritisk refleksion, og da involvering af NGO-Platformen vil sikre en bredere forankring og mulighed for at dele erfaringer blandt NGO-Platformens medlemmer og andre relevante organisationer. For at styrke lærings- og ideudveksling på tværs af puljeinitiativer, tværgående indsatser og andre aktiviteter i NGO-Platformen arrangerer Platformen en fælles årlig erfaringsudveksling (Markedsplads) hvor alle organisationer, som deltager i initiativer, skal deltage aktivt med præsentation af konkrete (del-) resultater, udveksle erfaringer og bidrage til inspiration på tværs i det danske CSO-miljø. 4.1 Rapportering Der er udviklet rapporteringsformater for henholdsvis mindre som større initiativer, som skal anvendes ved rapportering. Mindre initiativer Mindre initiativer skal ved initiativets afslutning fremsende: Rapport, der indeholder: o Opsummering af hovedkonklusioner fra afsluttende refleksionsmøde. o Refleksioner fra ansøgergruppen, herunder overvejelser om evt. opfølgende initiativer. o Fakta Box med kvantitativ beskrivelse af initiativets aktiviteter Finansiel rapportering i henhold til de til enhver tid gældende regler. Større initiativer Større initiativer skal som minimum ved initiativets afslutning fremsende: Rapport, der indeholder: o Opsummering af hovedkonklusioner fra afsluttende refleksionsmøde. o Refleksioner fra ansøgergruppen, herunder overvejelser om evt. opfølgende initiativer. o Fakta Box med kvantitativ beskrivelse af initiativets aktiviteter Finansiel rapportering i henhold til de til enhver tid gældende regler. Hvis alternative dokumentationsformer ønskes anvendt, kan der efter forudgående aftale med NGO- Platformen renonceres på rapportering på visse dele af rapporteringsformatet. 5. Støtte til udvikling og implementering af kapacitetsudviklingsinitiativer fra NGO- Platformen Puljen er et tilbud om støtte til initiativer, der er groet frem blandt danske civilsamfundsorganisationer på grundlag af identificerede fælles kapacitetsudviklingsbehov blandt disse. Ejerskab ligger hos de ansøgende organisationer, men NGO-Platformen kan spille en understøttende og faciliterende rolle i forhold til såvel udvikling af initiativet som erfaringsopsamling, dokumentation og erfaringsdeling. NGO-Platformens sekretariat rummer en række faglige kompetencer, som de ansøgende organisationer kan trække på, hvilket indbefatter: 11

12 Rådgivning og faglig støtte i forbindelse med planlægnings- og ansøgningsprocessen, herunder særligt støtte til behovsafklaring og formulering af udviklingsmål. Rådgivning og faglig støtte i forbindelse med implementeringsfasen, herunder særligt støtte til at omsætte kapacitetsopbygning til praksis i deltagende organisationer. Rådgivning og faglig støtte/facilitering i forbindelse med dokumentationsfasen, herunder særligt støtte til at dokumenterer resultaterne/effekten af initiativet i de deltagende organisationer (samt efter anmodning facilitering og dokumentation af det afsluttende refleksionsmøde). Udover at give adgang til disse konkrete ydelser og støtte så vil en løbende kontakt til NGO-Platformen også sikre at initiativerne er forankret i det danske civilsamfundsmiljø og at mulige synergier og fælles læring mellem forskellige initiativer styrkes. Endelig vil et aktivt engagement mellem initiativer og NGO-Platformen være med til at styrke denne som en fælles ressource til gavn for hele civilsamfundsmiljøet. 6. Ansøgnings og bevillingsproces 6.1 Ansøgningsfrister Puljen til kapacitetsudviklingsinitiativer har to årlige ansøgningsrunder. Puljemidlerne fordeles i udgangspunktet ligeligt på de to runder. I tilfælde af ikke-allokerede ressourcer i første runde overføres disse midler dog til anden ansøgningsrunde. De til en hver tid gældende ansøgningsfrister, ansøgningsformater mv. fremgår af NGO-Platformens hjemmeside. 6.2 Hvem behandler ansøgningerne Det er et grundlæggende princip for behandlingen af ansøgninger, at denne er klart adskilt fra rådgivningen. For at sikre dette princip er der etableret et bevillingssystem, som er adskilt fra NGO- Platformens sekretariat og i sin vurdering uafhængigt afsekretariatet. Bevillingssystemet består af et Bevillingsudvalg og en Bevillingskonsulent. Bevillingsudvalget består af tre udpegede repræsentanter fra NGO-Platformens medlemsorganisationer med relevant faglig baggrund, en repræsentant fra CISU Civilsamfund i Udvikling samt en repræsentant fra NGO-Platformens koordinationsudvalg. Bevillingskonsulenten er en ekstern konsulent ansat på timebasis. Bevillingskonsulenten er indstillende medens bevillingsudvalget alene har bevillingskompetencen Bevillingsprocessen Når NGO-Platformen har modtaget ansøgningen: NGO-Platformens sekretariat udøver kun rent administrative funktioner i forhold til behandlingen af ansøgningerne, herunder kontrollerer at de formelle krav til ansøgninger er opfyldt. Efter modtagelsen sendes ansøgningerne videre til NGO-Platformens bevillingskonsulent og bevillingsudvalgsmedlemmer. Ansøgningerne sagsbehandles af en bevillingskonsulent, som foretager en faglig og administrativ vurdering på baggrund af retningslinjerne for Puljen. Hvis der undervejs i sagsbehandlingen er 7 For en beskrivelse af bevilligssystemet henvises til; Ramme for fælles kapacitetsudvikling i det danske CSO-miljø, Maj

13 behov for supplerende oplysninger for at kunne behandle ansøgningen, vil ansøger blive kontaktet direkte pr. mail. Efter afsluttende behandling sender bevillingskonsulenten en indstilling, samt evt. indhentede supplerende oplysninger, til bevillingsudvalget. Bevillingsudvalget behandler bevillingskonsulentens indstilling og træffer den endelige afgørelse. Bevillingsudvalgets afgørelse sendes til den ansøgende organisation. Ansøgere får normalt svar indenfor 5 uger. Behandlingstiden kan dog være længere, hvis der er brug for at indhente supplerende oplysninger. Ansøgerne modtager et skriftlig svar. I tilfælde af afslag angives hovedbegrundelserne herfor, ligesom ansøger vil få tilsendt bevillingsnotatet med vurdering af ansøgningen. 13

Ramme for en fælles kapacitetsudvikling i NGO-miljøet Endeligt udkast 28-04-14. Indhold

Ramme for en fælles kapacitetsudvikling i NGO-miljøet Endeligt udkast 28-04-14. Indhold Stående Udvalg den 5. maj 2014 Bilag F: Ramme for fremtidig kapacitetsudvikling til godkendelse Ramme for en fælles kapacitetsudvikling i NGO-miljøet Endeligt udkast 28-04-14 Indhold Ramme for en fælles

Læs mere

Ramme for fælles kapacitetsudvikling i det danske CSO-miljø

Ramme for fælles kapacitetsudvikling i det danske CSO-miljø Ramme for fælles kapacitetsudvikling i det danske CSO-miljø Godkendt maj 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Baggrund og overordnet formål... 2 3. En strategisk tilgang til kapacitetsudvikling... 3 4. Overordnede

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

2. Rollefordeling mellem sekretariat, Bevillingskonsulent og Bevillingsudvalg.

2. Rollefordeling mellem sekretariat, Bevillingskonsulent og Bevillingsudvalg. Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

Total kr kr. Total til rådighed kr kr.

Total kr kr. Total til rådighed kr kr. Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2013 NGO FORUM modtog i foråret 2013 tre ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra Dansk

Læs mere

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate GLOBALT FOKUS - Folkelige organisationers udviklingssamarbejde Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1 Model: To be to do to relate Pulje Praxis er en række korte dokumenter,

Læs mere

Vejledning til resultatrapportering

Vejledning til resultatrapportering Vejledning til resultatrapportering Rammeorganisationernes resultatberetning skal opfylde minimumskravene som beskrevet i de administrative retningslinjers afsnit 6.II. Vejledningen er en kvalificering

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier Puljen til støtte af kapacitetsudvikling Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter Retningslinjer og bevillingskriterier MAJ 2012 Retningslinjer og bevillingskriterier Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr.

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr. Stående Udvalg den 5. maj 2014 Bilag C: Godkendelse af støtte af mindre kapacitetsopbygningsinitiativer NGO FORUM modtog i marts 2014 fem ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer:

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Retningslinjer for tilskud fra CISUs pulje "Volontør i Verden"

Retningslinjer for tilskud fra CISUs pulje Volontør i Verden Retningslinjer for tilskud fra CISUs pulje "Volontør i Verden" Indhold 1. Volontør i Verdens formål 2. Hvad kan man søge støtte til? 3. Hvem kan sendes ud? 4. Hvem kan søge om støtte? 5. Hvilke oplysningsaktiviteter?

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Retningslinjer for CISUs Oplysningspulje

Retningslinjer for CISUs Oplysningspulje Retningslinjer for CISUs Oplysningspulje Indhold 1. Oplysningspuljens formål... 1 2. Hvad kan man søge støtte til?... 1 3. Hvem kan søge om støtte?... 4 4. Vurdering af ansøgningerne... 4 5. Ansøgningsprocessen...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien Rapporteringsvejledning Revideret 08-03-2012 1 ÅRLIG BERETNING OM DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb Ansøgningsfrist d.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb Børne- og Socialministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb Task Forcen tilbyder rådgivning

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI)

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) 1. Formål MI nedsætter udviklingsgrupper (UG) dækkende MI s uddannelsesmæssige ansvarsområde. UG skal arbejde med

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb Ansøgningsfrist d. 14. december 2016

Læs mere

Retningslinjer for CSR-puljen 2015

Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Udenrigsministeriet den 23. februar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Formål og hvad og hvem støttes?... 2 Baggrund for støtteordningen... 2 Hvad er CSR-puljen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 66040 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel Foreningens navn Projektansvarlig Adresse Service og kvalitet

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

Juridiske principper i CISU Civilsamfund i Udvikling

Juridiske principper i CISU Civilsamfund i Udvikling Juridiske principper i CISU Civilsamfund i Udvikling Senest revideret 19. december 2008/Tune Nyborg (samt med nyt navn for foreningen fra 2012) Nedenstående opsummering af de juridiske principper, som

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus Sprogpakkens 6-dages kursus Introduktion og præsentation 1. dag 1 Introduktion og præsentation Velkomst Præsentation af deltagerne Praktiske informationer om kurset Evaluering Sprogpakkens baggrund 6-dages

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark

Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark 1 Navn Stk. 1. Netværkets navn er Sund By Netværket, og er et uafhængigt fagligt forum. 2 Formål Stk. 1. Målsætningen med Sund By Netværket i Danmark

Læs mere

Støtte til udviklingsprojekter og udredninger erfaringer, vanskeligheder og perspektiver

Støtte til udviklingsprojekter og udredninger erfaringer, vanskeligheder og perspektiver Støtte til udviklingsprojekter og udredninger erfaringer, vanskeligheder og perspektiver Hans Jørgen Limborg, TeamArbejdsliv Formand for Udvalget for Udvikling og Udredning (UUU) UUU: Marie Birk Jørgensen,

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGET PRIORITERINGSVÆRKTØJ TIL VURDERING AF PROJEKTER OG AKTIVITETER PÅ UDVALGETS OMRÅDE VEJLEDNING

KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGET PRIORITERINGSVÆRKTØJ TIL VURDERING AF PROJEKTER OG AKTIVITETER PÅ UDVALGETS OMRÅDE VEJLEDNING KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGET PRIORITERINGSVÆRKTØJ TIL VURDERING AF PROJEKTER OG AKTIVITETER PÅ UDVALGETS OMRÅDE VEJLEDNING GULDBORGSUND KOMMUNE NOVEMBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle Bemærkninger...

Læs mere

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Workshop: Ledelsesrummet - I spidsen for forandringer Ledelsesrummet er tænkt som et tilbud til lederne af de arbejdspladser, som deltager i projekt

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelsesprocedurer for ansøgningsrunden: På møde i det Stående Udvalg den 10. april 2013 blev et oplæg til revideret godkendelsesprocedure

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Brug af evidensbaserede metoder - erfaringsopsamling og inspiration for faglige netværk og deres medlemsorganisationer

Brug af evidensbaserede metoder - erfaringsopsamling og inspiration for faglige netværk og deres medlemsorganisationer Brug af evidensbaserede metoder - erfaringsopsamling og inspiration for faglige netværk og deres medlemsorganisationer Påstand: Udviklingsaktiviteter baseres alt for ofte - bevidst eller ubevidst - på

Læs mere

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016 Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Ekstern evaluator: Nanna Schneidermann, Ph.D. i antropologi, schneidermanns@gmail.com Introduktion Dette er en slutevaluering af projektet Foreningsunderstøttelse,

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Til dagsordenens punkt 4 Forslag til politisk ramme og prioriteringer for Projektrådgivningens Bestyrelse 2012-13 (Vedtages af Projektrådgivningens Generalforsamling 28. april 2012) Forslagsstiller: Bestyrelsen

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Budgetvejledning Revideret

Budgetvejledning Revideret Budgetvejledning Revideret 19-05-2010 Denne vejledning tjener som uddybende bilag til det obligatoriske budgetformat, der skal anvendes ved ansøgning om støtte til enkeltprojekter. Vejledningen kan ligeledes

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014

Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014 Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014 At gøre uddannelse til undervisning Strategi Kompetenceudvikling Undervisningen At skabe forudsætninger for at gøre undervisning

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling?

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Ledelse af læsning - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Flemming Olsen Børne- og Kulturdirektør i Herlev Kommune Formand for Børne- og Kulturchefforeningen

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd

Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd 1 Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd Målet med initiativet er at styrke kapaciteten hos de deltagende organisationer og deres syd-partnere til at facilitere forbedrede lokale markedsvilkår for

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Struktur for sammenlægningen mellem CONCORD og CSO FORUM

Struktur for sammenlægningen mellem CONCORD og CSO FORUM Struktur for sammenlægningen mellem CONCORD og CSO FORUM Forord: Dette forslag til struktur for vores nye forening/platform/forum er udviklet af den fælles sammenlægningsgruppe, i en proces der bl.a. har

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr.

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 18. DECEMBER 2014 FORMÅL MED IT-KLUBBEN IT-klubben er et netværk for it-tillidsvalgte & it-professionelle medlemmer i Finansforbundet IT-klubben skal sikre en kontinuerlig

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Viva Danmark. Strategi 2013-16

Viva Danmark. Strategi 2013-16 Viva Danmark Strategi 2013-16 Mission Vi ønsker at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vision Vi drømmer om en bevægelse

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Notat. Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer

Notat. Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer Notat Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer Det oprindelige notat blev udarbejdet på baggrund af Akkrediteringsrådets drøftelser på møderne 9. april 2014 og 20. juni

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer Invitation til at søge om deltagelse i Vær med Lige nu kan kommuner og vandselskaber søge om 250.000 kr. til at styrke deres samarbejde. 1/9 Invitation til at søge om deltagelse i Realdania, Styrelsen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13.

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Ansøgningsfrist d. 9. maj 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere