Bekendtgørelse om puljefiskeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om puljefiskeri"

Transkript

1 BEK nr 1103 af 08/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 13. oktober 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften BEK nr 1446 af 01/12/2016 Bekendtgørelse om puljefiskeri I medfør af 36, stk. 1, 36 a, stk. 4, 36 c, stk. 3, 36 d, stk. 3, 36 e, stk. 1 og 3, og 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 568 af 21. maj 2014, fastsættes: Definitioner 1. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Puljebestyrer: En person, som samtlige fartøjsejere, der med deres fangstrettigheder deltager i et puljefiskeri, har bemyndiget til at repræsentere puljefiskeriet over for NaturErhvervstyrelsen. 2) Stedfortræder: En person, som samtlige fartøjsejere, der med deres fangstrettigheder deltager i et puljefiskeri, har bemyndiget til at repræsentere puljefiskeriet over for NaturErhvervstyrelsen, når puljebestyreren er forhindret. 3) Fangstrettigheder: Et fartøjs kvoteandele samt årsmængder, der tildeles på baggrund af fartøjskvoteandele (FKA) og individuelle overdragelige kvoteandele (IOK) samt et fartøjs tilladelsesandele samt rationer og årsmængder, der tildeles på baggrund af fartøjstilladelsesandele (FTA). 4) Årsopgørelse: Opgørelse over fiskeriet i det forudgående kalenderår. 5) Dags dato opgørelse: Opgørelse over fiskeriet i indeværende kalenderår pr. en nærmere angivet dato. Tilladelse til puljefiskeri 2. En fartøjsejers fangstrettigheder kan kun indgå i et puljefiskeri, hvis NaturErhvervstyrelsen har meddelt tilladelse hertil. Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning meddele tilladelse til, at en fartøjsejers fangstrettigheder indgår i et puljefiskeri fra den 1. januar i et år til den 1. februar i det følgende år. 3. En tilladelse til puljefiskeri forudsætter, at alle fartøjsejere, der ansøger om tilladelse til, at deres fangstrettigheder kan indgå i et puljefiskeri, udpeger en puljebestyrer og en stedfortræder for det pågældende puljefiskeri. Stk. 2. Hvis en puljebestyrer eller stedfortræder fratræder, skal alle fartøjsejere, der deltager i det pågældende puljefiskeri, uden unødigt ophold bemyndige en ny puljebestyrer eller stedfortræder til at repræsentere puljefiskeriet over for NaturErhvervstyrelsen og sende fuldmagt herom til NaturErhvervstyrelsen, jf. 14, stk. 2, nr Tilladelse efter 2, stk. 2, til at en fartøjsejers fangstrettigheder kan indgå i et puljefiskeri, medfører, at 1) FKA og årsmængder, der uddeles på baggrund af FKA, som fartøjsejeren modtager til det pågældende fartøj, indgår i puljefiskeriet, og 2) IOK og årsmængder, der uddeles på baggrund af IOK, som fartøjsejeren modtager til det pågældende fartøj, indgår i puljefiskeriet, hvis der er tale om kvoter af IOK, som ifølge de til enhver tid gældende regler om regulering af fiskeriet kan indgå i et puljefiskeri. Stk. 2. Fartøjsejeren kan i forbindelse med ansøgning om tilladelse til puljefiskeri vælge, at årsmængder af nærmere angivne IOK ikke skal indgå i puljefiskeriet. 1

2 Stk. 3. For puljefiskeri, som er baseret på fiskeri på grundlag af fartøjer med FTA medfører tilladelse efter 2, stk. 2, at FTA samt rationer og årsmængder, der tildeles på baggrund af FTA, som fartøjsejeren modtager til det pågældende fartøj, indgår i puljefiskeriet. Rationer omregnes til årsmængder i puljefiskeriet. Generelle krav for puljefiskeri 5. I et puljefiskeri kan kun indgå enten fartøjer med kvoteandele eller fartøjer med tilladelsesandele. 6. Et fartøj må højst være tilknyttet ét puljefiskeri, jf. dog stk. 2. Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan meddele tilladelse til, at et FKA-fartøj, som også er tildelt FTA deltager både i et puljefiskeri, som er baseret på fiskeri på grundlag af fartøjer med FKA og et puljefiskeri, som er baseret på fiskeri på grundlag af fartøjer med FTA. 7. Hvis et fartøj indgår i et puljefiskeri, må der ikke med fartøjet drives parfiskeri med et fartøj uden for puljefiskeriet på fangstrettigheder, der indgår i puljefiskeriet, jf. dog stk. 2. Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning meddele tilladelse til, at et fartøj driver parfiskeri med et fartøj uden for puljefiskeriet. 8. Hvis en fartøjsejer, der med sine fangstrettigheder deltager i et puljefiskeri, er registreret som bierhvervsfisker, jf i fiskeriloven, skal regler og vilkår for denne registrering fortsat opfyldes, herunder kravet om, at fiskeri på fangstrettighederne kun må drives personligt og uden anvendelse af lønnet eller ulønnet medhjælp. 9. Hvis der i medfør af 32, jf. 34 i bekendtgørelse nr. 51 af 1. februar 2006 med senere ændringer (indplaceringsbekendtgørelsen), er tildelt kvoteandele til et fartøj, der med sine tilknyttede fangstrettigheder indgår i puljefiskeriet, skal regler, betingelser og vilkår for denne tildeling fortsat opfyldes, herunder om at fartøjsejeren for at undgå en senere reduktion af tildelte fartøjskvoteandele personligt skal deltage aktivt i fiskeri af FKA-arter svarende til værdien af de fartøjskvoteandele, der blev tildelt efter ovennævnte bestemmelser. Særligt vedrørende fartøjstilladelsesandele (FTA) 10. I et puljefiskeri, som er baseret på fiskeri på grundlag af fartøjer med FTA kan kun deltage fartøjer, som råder over FTA. Stk. 2. Et fartøj må udelukkende drive puljefiskeri på de arter i de farvandsområder, som fartøjets FTA omfatter. Årsopgørelse og dags dato opgørelse 11. Årsopgørelse for et puljefiskeri skal indeholde oplysninger om den samlede årsmængde, den samlede mængde registrerede FKA-landinger, IOK-landinger og FTA-landinger, den samlede mængde registrerede landinger på rationsfiskeri fordelt på arter samt den uopfiskede mængde i puljefiskeriet i det forudgående kalenderår. Stk. 2. Dags dato opgørelse for et puljefiskeri skal indeholde oplysninger om den samlede årsmængde fordelt på arter, registrerede landinger i alt i puljefiskeriet i indeværende kalenderår, årsmængder, der er disponeret til fartøjer i andre puljefiskerier samt de resterende årsmængder. Stk. 3. Puljebestyreren, dennes stedfortræder eller samtlige fartøjsejere, hvis fartøjer er omfattet af puljefiskeriet skal ved underskrift på opgørelsen, jf. stk. 1 og 2 bekræfte, at den baserer sig på de registreringer, der er foretaget i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, og at puljefiskeriet ikke er bekendt med, at der er foretaget landinger, som ikke er registreret i overensstemmelse med reglerne. 2

3 12. Puljefiskeriet skal senest den 15. januar i året efter puljefiskeriets start fremsende årsopgørelse, jf. 11, stk. 1, over puljefiskeriet til NaturErhvervstyrelsen med henblik på at belyse, om der på dette tidspunkt kan konstateres et overfiskeri i det forudgående kalenderår. 13. Puljefiskeriet skal sikre, at samtlige deltagere i et puljefiskeri skal have mulighed for at gøre sig bekendt med den i 12 anførte opgørelse. Hvis der er sket overskridelse af de årsmængder, som puljefiskeriet har haft rådighed over, skal samtlige deltagere i puljefiskeriet have forevist opgørelsen senest den 15. januar i året efter puljefiskeriets start. Ansøgning om tilladelse til deltagelse i puljefiskeri for nyetablerede puljefiskerier og fortsættelse af igangværende puljefiskerier i det følgende år 14. Ansøgning efter 2, stk. 2, skal indgives samlet for alle fartøjsejere, der ansøger om tilladelse til at indgå i det pågældende puljefiskeri med fartøjer, de er ejere eller medejere af. Ansøgningsskema kan hentes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside Stk. 2. Ansøgningen skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 15. december i året før puljefiskeriets start og skal indeholde følgende: 1) Oplysning om navn på fartøjsejeren. 2) Oplysning om havnekendingsnummer og EU-ident. på samtlige fartøjer. 3) Oplysning om hvorvidt fartøjsejeren har deltaget i puljefiskeri i indeværende år. 4) Oplysning om hvilke IOK, som ikke skal indgå i puljefiskeriet, hvis puljefiskeriet er baseret på fiskeri på grundlag af fartøjer med kvoteandele. 5) Dokumentation for, at puljefiskeriet er organiseret som et aktieselskab, et anpartsselskab, et interessentskab eller en forening samt evt. sikkerhedsstillelse, jf ) Underskrift fra samtlige fartøjsejere. 7) Fuldmagt fra samtlige fartøjsejere til en puljebestyrer samt en stedfortræder for denne til at repræsentere puljefiskeriet over for NaturErhvervstyrelsen. 15. Hvis et puljefiskeri er organiseret som et aktieselskab, skal ansøgningen vedlægges følgende: 1) Vedtægter for selskabet, hvis der er tale om et nyetableret selskab. For igangværende puljefiskerier 2) Udskrift fra Erhvervsstyrelsens selskabsregister, der viser, at selskabet er registreret, hvis der er tale om et nyetableret selskab. 3) Attesteret kopi af ejerbogen, der viser, at alle deltagere i puljefiskeriet ejer aktier i selskabet. Stk. 2. Hvis et puljefiskeri er organiseret som et anpartsselskab, skal ansøgningen vedlægges følgende: 1) Vedtægter for selskabet, hvis der er tale om et nyetableret selskab. For igangværende puljefiskerier 2) Udskrift fra Erhvervsstyrelsens selskabsregister, der viser, at selskabet er registreret, hvis der er tale om et nyetableret selskab. 3) Attesteret kopi af ejerbogen, der viser, at alle deltagere i puljefiskeriet ejer anparter i selskabet. Stk. 3. Hvis puljefiskeriet er organiseret som et interessentskab, skal ansøgningen vedlægges følgende: 1) Vedtægter for interessentskabet, hvis der er tale om et nyetableret selskab. For igangværende puljefiskerier 2) Attesteret kopi af interessentskabskontrakten, der viser, at alle deltagere i puljefiskeriet deltager i interessentskabet. Stk. 4. Hvis puljefiskeriet er organiseret som en forening, skal ansøgningen vedlægges følgende: 1) Vedtægter for foreningen, hvis der er tale om en nyetableret forening. For igangværende puljefiskerier 3

4 2) Attesteret kopi af medlemsfortegnelsen, som er underskrevet af formanden, som viser, at alle deltagere i puljefiskeriet er medlemmer af foreningen. 3) Dokumentation for, at der over for NaturErhvervstyrelsen stilles sikkerhed på kr. i form af bankgaranti eller anden betryggende sikkerhed for krav, som puljefiskeriet måtte pådrage sig som følge af overtrædelse af fiskerilovgivningen, eller dokumentation for, at deltagerne i puljefiskeriet hæfter personligt for sådanne krav. 16. For selskaber, der på ansøgningstidspunktet er under stiftelse, vedlægges ansøgningen advokateller revisorbekræftet dokumentation herfor. Ansøgning om tilladelse til puljefiskeri for fartøjsejere, som ikke tidligere har deltaget i puljefiskeri, eller som ønsker at flytte til et andet puljefiskeri efter 13-måneders-perioden 17. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning meddele tilladelse til, at en fartøjsejer, som ikke tidligere har deltaget i puljefiskeri, inden den 1. marts kan indtræde i et puljefiskeri, der også i det foregående år har drevet puljefiskeri. Tilladelsen meddeles med virkning fra den 1. januar i ansøgningsåret til den 1. februar i det følgende år. Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning meddele tilladelse til, at en deltager i et puljefiskeri kan flytte til et andet puljefiskeri ved at udtræde af puljefiskeriet efter den 13-måneders-periode, som tilladelsen til puljefiskeriet er givet for, og derefter inden den 1. marts indtræde i et nyt puljefiskeri med virkning fra den 1. januar i et år til den 1. februar i det følgende år, jf. 36 c i fiskeriloven. Stk. 3. Ansøgning efter stk. 1 og 2 skal indeholde følgende: 1) Oplysning om navn på fartøjsejeren. 2) Oplysning om havnekendingsnummer og EU-ident. på fartøjet. 3) Oplysning om hvilke IOK, som ikke skal indgå i puljefiskeriet, hvis puljefiskeriet er baseret på fiskeri på grundlag af fartøjer med kvoteandele. 4) Underskrift fra fartøjsejeren. 5) Fuldmagt fra fartøjsejeren til den af puljefiskeriet udpegede puljebestyrer og dennes stedfortræder til at repræsentere puljefiskeriet over for NaturErhvervstyrelsen. Stk. 4. Ansøgningen skal vedlægges følgende: 1) Dags dato opgørelse pr. indtrædelsesdatoen fra det puljefiskeri, der ønskes indtræden i, og som den pågældende fartøjsejer er blevet gjort bekendt med. 2) Hvis puljefiskeriet, der indtrædes i, er organiseret som et aktieselskab, vedlægges udskrift af ejerbogen, der viser, at ansøgeren ejer aktier i selskabet. 3) Hvis puljefiskeriet, der indtrædes i, er organiseret som et anpartsselskab, vedlægges attesteret kopi af ejerbogen, der viser, at ansøgeren ejer anparter i selskabet. 4) Hvis puljefiskeriet, der indtrædes i, er organiseret som et interessentskab, vedlægges attesteret kopi af interessentskabskontrakten, der viser, at ansøgeren er deltager i interessentskabet. 5) Hvis puljefiskeriet, der indtrædes i, er organiseret som en forening, vedlægges attesteret kopi af medlemsfortegnelse, som er underskrevet af formanden, der viser, at ansøgeren er medlem af foreningen. 18. Tilladelse til at en deltager kan flytte til et andet puljefiskeri, jf. 17, stk. 2, er betinget af, at der er foretaget reduktion af fangstrettigheder i det puljefiskeri, som ansøgeren udtræder af, hvis der er truffet afgørelse herom efter 36 b i fiskeriloven. Stk. 2. Hvis der verserer en uafgjort straffesag om overtrædelse af fiskerilovgivningen mod det puljefiskeri, som ansøgeren udtræder af, er tilladelse tillige betinget af, at der over for NaturErhvervstyrelsen stilles sikkerhed for krav som følge af afgørelse i straffesagen af en størrelse, som styrelsen fastsætter, i form af bankgaranti eller anden betryggende sikkerhed. Stk. 3. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for opfyldelse af betingelserne i stk. 1 og 2 samt dags dato opgørelse pr. udtrædelsesdatoen fra det puljefiskeri, der ønskes udtræden fra. 4

5 Stk. 4. Hvis ansøgeren i det puljefiskeri, der udtrædes af, har fisket mere end fartøjets årsmængde med et eller flere fartøjer, der ønskes overført til et andet puljefiskeri, skal ansøgningen vedlægges redegørelse for, hvilke andre fartøjer i det puljefiskeri, der udtrædes af, der skal have fradrag i årsmængden på grund af overskridelsen. Redegørelsen skal udarbejdes og underskrives af det puljefiskeri, som ansøgeren udtræder af. Stk. 5. Fartøjsejeren skal forud for indtrædelsen i et andet puljefiskeri aflevere en opgørelse over sine tilbageværende fangstrettigheder til det puljefiskeri, der ønskes indtræden i. Opgørelsen skal indeholde oplysninger om fartøjets kvoteandele, tilladelsesandele, årsmængde, rationsmængde, registrerede landinger i indeværende år samt den uopfiskede mængde. Indtræden i et igangværende puljefiskeri i løbet af året 19. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning meddele tilladelse til, at en fartøjsejer med sit fartøj og dertil knyttede fangstrettigheder kan indtræde i et igangværende puljefiskeri efter påbegyndelsen af den 13-måneders-periode, som tilladelsen til det pågældende puljefiskeri er givet for, hvis 1) den pågældende som førstegangsetableret efter de til enhver tid gældende regler om regulering af fiskeriet har fået tilladelse til at erhverve kvoteandele fra andre fartøjer eller til at få tildelt kvoteandele på lånebasis, 2) den pågældende fartøjsejer har overtaget sit fartøj fra en nuværende eller tidligere deltager i det pågældende puljefiskeri, eller 3) der foreligger andre særlige omstændigheder. Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning endvidere meddele tilladelse til, at en deltager i et puljefiskeri, indfører yderligere fartøjer til puljefiskeriet. Stk. 3. Ansøgning efter stk.1 og 2 skal indsendes via puljebestyreren. Ansøgningsskema kan hentes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside Den i 19 nævnte ansøgning skal indeholde følgende: 1) Oplysning om havnekendingsnummer og EU-ident. på fartøjet. 2) Navnet på fartøjsejeren. 3) Oplysning om hvilke IOK, som ikke skal indgå i puljefiskeriet, hvis puljefiskeriet er baseret på fiskeri på grundlag af fartøjer med kvoteandele. 4) Underskrift fra fartøjsejeren. 5) Fuldmagt fra fartøjsejeren til puljebestyreren samt dennes stedfortræder til at repræsentere puljefiskeriet over for NaturErhvervstyrelsen. 6) Samtykke til indtrædelsen fra puljebestyreren, dennes stedfortræder eller samtlige fartøjsejere, hvis fartøjer er omfattet af puljefiskeriet. Stk. 2. Ansøgningen skal endvidere vedlægges følgende: 1) Dags dato opgørelse pr. indtrædelsesdatoen fra det puljefiskeri, der ønskes indtræden i, og som den pågældende fartøjsejer er blevet gjort bekendt med. 2) Hvis puljefiskeriet, der indtrædes i, er organiseret som et aktieselskab, vedlægges udskrift af ejerbogen, der viser, at ansøgeren ejer aktier i selskabet. 3) Hvis puljefiskeriet, der indtrædes i, er organiseret som et anpartsselskab, vedlægges attesteret kopi af ejerbogen, der viser, at ansøgeren ejer anparter i anpartsselskabet. 4) Hvis puljefiskeriet, der indtrædes i, er organiseret som et interessentskab, vedlægges attesteret kopi af interessentskabskontrakten, der viser, at ansøgeren er deltager i interessentskabet. 5) Hvis puljefiskeriet, der indtrædes i, er organiseret som en forening, vedlægges attesteret kopi af medlemsfortegnelse, som er underskrevet af formanden, der viser, at ansøgeren er medlem af foreningen. 5

6 Bytte og overdragelse af årsmængder samt salg af kvoteandele (FKA og IOK) og tilladelsesandele (FTA) 21. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning meddele tilladelse til, at fangstrettigheder, der indgår i et puljefiskeri, kan udgå af puljefiskeriet inden udløbet af den 13-måneders-periode, som tilladelsen er givet for, i forbindelse med 1) bytte af årsmængder efter de til enhver tid gældende regler for det pågældende fiskeri mellem en fartøjsejer, der deltager i et puljefiskeri, og en fartøjsejer uden for dette puljefiskeri, herunder i forbindelse med bytte af kvoteandele eller fartøjstilladelsesandele, der er godkendt af NaturErhvervstyrelsen, 2) overdragelse af retten til at fiske en del af den samlede årsmængde til en fartøjsejer uden for dette puljefiskeri efter de til enhver tid gældende regler for det pågældende fiskeri, eller 3) andre særlige omstændigheder. Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning meddele tilladelse til salg af kvoteandele og tilladelsesandele ud af puljefiskeriet. Stk. 3. Tilladelse efter stk. 1 og 2 forudsætter, at 1) den samlede årsmængde af den pågældende kvoteandel eller tilladelsesandel i det puljefiskeri, hvorfra fangstrettigheden overføres ikke dermed overskrides, 2) samtlige fartøjsejere, som deltager i puljefiskeriet, har givet samtykke til overførslen og 3) ansøgningen vedlægges dags dato opgørelse pr. overførselsdatoen. Stk. 4. Hvis der verserer en uafgjort straffesag om overtrædelse af fiskerilovgivningen mod puljefiskeriet, kan en tilladelse efter stk. 1 og 2 tillige betinges af, at den pågældende fartøjsejer stiller sikkerhed over for NaturErhvervstyrelsen af en størrelse, som styrelsen fastsætter, i form af bankgaranti eller anden betryggende sikkerhed for krav som følge af afgørelse i straffesagen. Stk. 5. Ansøgning efter stk. 1 og 2 skal indgives til NaturErhvervstyrelsen af den pågældende fartøjsejer og vedlægges samtykke fra puljebestyreren, dennes stedfortræder eller samtlige fartøjsejere, hvis fartøjer er omfattet af puljefiskeriet. En ansøgning skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 15. november i året før puljefiskeriets udløb. Udtræden af et igangværende puljefiskeri i løbet af året 22. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at en deltager i et puljefiskeri med sine fangstrettigheder udtræder af puljefiskeriet før udløbet af den 13-måneders-periode, som tilladelsen er givet for, hvis 1) den pågældendes fartøj er overtaget af et dødsbo eller et konkursbo, 2) den pågældende på grund af sygdom ikke er i stand til at drive fiskeri, eller 3) der foreligger andre særlige omstændigheder. Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 kan kun meddeles, hvis ansøgningen vedlægges følgende: 1) Samtykke til den ansøgte udtræden fra puljebestyreren, dennes stedfortræder eller samtlige fartøjsejere, som deltager i puljefiskeriet. 2) Dags dato opgørelse pr. udtrædelsesdatoen. Stk. 3. Hvis der verserer en uafgjort straffesag om overtrædelse af fiskerilovgivningen mod puljefiskeriet, kan en tilladelse efter stk. 1 tillige betinges af, at der over for NaturErhvervstyrelsen stilles bankgaranti eller anden betryggende sikkerhed af en størrelse, som fastsættes af NaturErhvervstyrelsen, for krav som følge af afgørelse i straffesagen. Stk. 4. Ansøgning om tilladelse efter stk. 1 skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 15. november i året før puljefiskeriets udløb. Midlertidig eller foreløbig tilladelse til puljefiskeri 23. Hvis ansøgning om tilladelse til puljefiskeri med henblik på fiskeri fra den 1. januar ikke indeholder samtlige oplysninger og dokumentation, som krævet efter bekendtgørelsen, eller tilladelse til puljefi- 6

7 skeri efter 2, stk. 2, af andre grunde ikke kan meddeles før den 1. januar, kan NaturErhvervstyrelsen meddele en betinget eller foreløbig tilladelse til at udøve puljefiskeri i et puljefiskeri under etablering. Stk. 2. En tilladelse efter stk. 1 forudsætter, at ansøgningen mindst indeholder følgende: 1) Oplysning om den valgte organisationsform. 2) Identifikation af fartøjsejere og fartøjer, der vil være omfattet af puljefiskeriet. 3) Navn og adresse for puljebestyrer og evt. stedfortræder. Stk. 3. En tilladelse efter stk. 1, vil være betinget af, at NaturErhvervstyrelsen på et nærmere angivet tidspunkt har modtaget samtlige oplysninger og dokumentation, som kræves efter denne bekendtgørelse. Stk. 4. Hvis en betingelse, som er fastsat efter stk. 3 ikke overholdes, kan NaturErhvervstyrelsen træffe afgørelse om, at der ikke længere må fiskes i det pågældende puljefiskeri under etablering, og at der skal foretages opgørelse og fordeling blandt deltagerne af rettigheder og forpligtelser for den forløbne periode. Stk. 5. En endelig tilladelse til puljefiskeri som meddeles i forlængelse af en betinget eller foreløbig tilladelse efter stk. 1 har virkning fra den 1. januar i et år til den 1. februar i det følgende år. Straffebestemmelser 24. Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde 2, stk. 1, 3, 6, stk. 1, 7, stk. 1, 10, stk. 2, 11 13, eller 18, stk. 5. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Ikrafttræden 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 26. november 2008 om puljefiskeri ophæves. NaturErhvervstyrelsen, den 8. oktober 2014 ANDERS MUNK JENSEN / Annelise Andersen 7

Bekendtgørelse om tilladelse til fiskeri efter muslinger og østers herunder om overdragelige fartøjstilladelsesandele

Bekendtgørelse om tilladelse til fiskeri efter muslinger og østers herunder om overdragelige fartøjstilladelsesandele BEK nr 463 af 09/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-7400-000058 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter. (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter. (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Marts 2017 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 33 95 80 00 EAN 5798000877955

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Nyropsgade 30

Læs mere

Marts Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Marts Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Marts 2017 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Forord I denne vejledning kan man læse om de regler, der gælder for godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år Bilag B UDKAST Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år I medfør af 10, stk. 1 og 2, 10e, 12, stk. 2, 30-32. 34-36, 38, stk. 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Nyropsgade 30 Tlf.: 33 95 80 00 mail@naturerhverv.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen I medfør af 12, stk. 1 og 2, 55, stk. 3, 56, stk. 2, 3. pkt., 57 a, stk. 6, og 367, stk. 4, i lov om aktie-

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen BEK nr 488 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-12208 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer BEK nr 1527 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-34-31-00268 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand

Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand BEK nr 1551 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErvhervstyrelsen, j.nr. 15-7400-000065 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) BEK nr 1201 af 17/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-21-00004 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 51 af 1. februar 2006

Bekendtgørelse nr. 51 af 1. februar 2006 Bekendtgørelse nr. 51 af 1. februar 2006 Bekendtgørelse om indplacering af fartøjer og tildeling af fangstrettigheder med henblik på ny regulering af nogle fiskerier fra 2007 samt visse vilkår for ordningen

Læs mere

Bælternes Pulje Fiskeri. Middelfart d. 16. marts 2009. PULJEOVERENSKOMST VEDRØRENDE Bælternes Puljefiskeri (område 22)

Bælternes Pulje Fiskeri. Middelfart d. 16. marts 2009. PULJEOVERENSKOMST VEDRØRENDE Bælternes Puljefiskeri (område 22) Bælternes Pulje Fiskeri. Middelfart d. 16. marts 2009. PULJEOVERENSKOMST VEDRØRENDE Bælternes Puljefiskeri (område 22) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund, formål og forhold vedrørende parterne 3 2. Navn,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5. Lovtidende A 2014 Udgivet den 7. januar 2014 2. januar 2014. Nr. 5. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) I medfør af 10, stk. 1 og 2, 112, stk. 1, og 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven),

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) BEK nr 1394 af 24/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7012-00036 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1) BEK nr 1359 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0025 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr BEK nr 1154 af 22/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1403821 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme

Bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-651-000017 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier 1)

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier 1) BEK nr 1301 af 15/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-236448 Senere ændringer til forskriften BEK nr 48 af 23/01/2012 BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne:

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne: Københavns Politi Politigården 1567 København V København 08 09 2015 Greenpeace anmelder Henning Kjeldsen og Birthe Kjeldsen for formodet brud på Bekendtgørelse om regulering af Fiskeriet i 2014 2020 samt

Læs mere

BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0052 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 13. december 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 13. december 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 13. december 2008 11. december 2008. Nr. 1200. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand I medfør af 10, stk. 1 og 2, 10 e,

Læs mere

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1)

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1) BEK nr 96 af 04/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-131-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1)

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1) BEK nr 6 af 06/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-14028 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1)

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1) BEK nr 667 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2006-0005516

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1)

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1) BEK nr 788 af 25/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fiskeridirektoratet, j.nr. 200819339 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1)

Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) BEK nr 521 af 31/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-7010-000005 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 22. oktober 2008. Nr. 1019. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 11, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017

BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 200800221 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 BEK nr 600 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-015748 Senere ændringer til forskriften BEK nr 720 af 27/05/2015

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1) BEK nr 319 af 30/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0039 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015 BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr.13-122-0008 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1)

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1) BEK nr 1326 af 10/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7776-00009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1)

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j. nr. 14-7130-000003 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1)

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1) BEK nr 1261 af 16/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00688 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) BEK nr 1775 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om føring af logbog m.v. 1)

Bekendtgørelse om føring af logbog m.v. 1) BEK nr 1593 af 17/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j. nr. 13-7010-000005 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme Bekendtgørelse nr. 1188 af 28. november 2006 Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme I medfør af 36, nr. 1, og 39, stk. 2, i lov nr. 454 af 10. juni 2003

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 1)

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 1) BEK nr 204 af 27/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j. nr. NST-3444-16055 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 721 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-960-0025. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri I medfør af 9, 10, 10a, 10b, 11, 13, stk. 2 og stk. 3, 23, 24, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1) BEK nr 1672 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0043 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt xx. februar 2017 EM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal der svares en

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1) BEK nr 735 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven)

Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven) LBK nr 974 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1)

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1) LBK nr 291 af 22/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0001617 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale

Bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale BEK nr 1130 af 23/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-700-00037 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 36 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000037 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v. BEK nr 1395 af 25/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5534

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1)

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1) BEK nr 627 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00018 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1376 af 06/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-29-2301-01311 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1)

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1) BEK nr 916 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder LBK nr 1205 af 14/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035546 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om fiskeredskaber (bundgarn mv.) i saltvand

Bekendtgørelse om fiskeredskaber (bundgarn mv.) i saltvand BEK nr 1552 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-7400-000066 Senere

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 1. september Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) 25. august Nr

Lovtidende A Udgivet den 1. september Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) 25. august Nr Lovtidende A 2015 Udgivet den 1. september 2015 25. august 2015. Nr. 1018. Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) I medfør af 1, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske Danmark 5. april 1989 Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation LBK nr 366 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel BEK nr 1323 af 27/11/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin.,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 1453 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 009-00042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Fritagelsesanmoders kommune Kultur & Service Borgerservice - Sikringsydelser Prinsens Alle 5, stuen 8800 Viborg 87 87 87 87 Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget

Læs mere